Strategi for sygeplejen i Neurocentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017"

Transkript

1 Strategi for sygeplejen i Neurocentret Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver: Behandling, forskning og uddannelse. Visionerne for disse tre områder er: Tilbyde patienter højt specialiseret behandling på internationalt niveau Være blandt de 10 bedste forskningshospitaler i Europa Uddanne på højt internationalt niveau Sygeplejen i Nerurocentret vil desuden nøje følge udviklingen i samfundet og den afsmitning den har på udviklingen indenfor sygehusvæsenet. I notat om fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet beskriver Vinge (2010) en øget tendens til mere subspecialisering, flere intensive og accelererede patientforløb og øget standardisering. De patienter som har behov for indlæggelse er mere syge end tidligere, og det forudses, at forekomsten af comorbiditet vil stige. I det stadigt mere subspecialiserede hospitalsvæsen, og med mere komplekse patientforløb end tidligere, vil der være et øget behov for såvel brede sygdomsspecifikke generalistkompetencer, som for dybe specialistkompetencer. I fremtidens sygehusvæsen vil patienterne have behov for langt mere intensiv information, kommunikation, inddragelse, motivation, undervisning og forventningsafstemning. Patienterne vil være mere aktive, og patientinddragelse, forstået som medindflydelse, er en forventning som vil ses hos fremtidens patienter. Det er med til at øge behovet for stærke relationelle og kommunikative kompetencer i sygeplejen (Vinge 2010). Patienter i Neurocentret er patienter med sygdomme i centralnervesystemet og i det perifere nervesystem. Ved disse sygdomme kan forskellige funktioner gå tabt. Tab af fysiske funktioner vil i mange tilfælde være synlige, mens tab af kognitive funktioner kan være usynlige, og svære at forholde sig til. Symptomerne kan have omfattende fysiske, psykiske, eksistentielle og sociale konsekvenser for både patient og dennes familie. Disse særlige problemstillinger er med til at skærpe behovet for tydelig kommunikation, feedback og inddragelse. For nogle patienters vedkommende er der tale om blivende handicap, der medfører en livslang kontakt til sundhedsvæsnet. Uanset hvad patienter i Neurocentret er indlagt for, er patienterne først og fremmest mennesker, der har brug for hjælp og omsorg, og mennesker, som sammen med deres pårørende, kan deltage i beslutninger omkring egen sundhed og sygdom (Neurocentret 2007). Visioner, mål og handlinger danner tilsammen et billede af det, der særligt og strategisk skal arbejdes med i sygeplejen de næste seks år. Alle klinikker og afsnit har været med til at udpege aktiviteter og handlinger. Hver klinik prioriterer årligt de mål der skal arbejdes med for at nå visionerne Der afholdes årligt et møde for alle afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker, hvor hvert afsnit fremlægger, hvad der er arbejdet med, og hvordan målene er nået Arbejde med mål og aktiviteter synliggøres på Neurocentrets hjemmeside 1

2 Vision 1: I faglig professionel sygepleje inddrages patienten og dennes pårørende i respekt for den enkelte patients behov og værdier En væsentlig tendens i udviklingen af plejeopgaverne handler om opgaver i relation til patientinddragelse. Den vedrører både information, kommunikation og motivation. Acceleration af patientforløb og en øget ambulant aktivitet kræver en høj grad af forventningsafstemning og aktiv inddragelse af patienterne. Patienter er i dag langt bedre informeret og har sat sig mere ind i tingene end tidligere (Vinge 2010). Der er dokumentation for, at patientinddragelse har positiv virkning på behandlingsudfald såvel som patienttilfredshed (Jacobsen, Pedersen, Albeck, 2008). Patientens netværk er særdeles vigtigt, idet patienter med sygdomme i centralnervesystemet ofte rammes på både krop og personlighed (Strategi for Sygeplejen i Neurocentret ). I evalueringsrapportens 20 anbefalinger peges på, at effektiv kommunikation forudsætter, at sundhedspersonalet har sat sig ind i og accepteret patientens tanker, følelser, værdier og holdninger (Ravn, Rhode, Tersbøl 2006). 1. Patientinddragelse er synlig i ethvert patientforløb 2. Patienttilfredshed forbedres i en kontinuerlig proces 3. Pårørende inddrages i patientens forløb, hvor det er naturligt og med patientens samtykke eller efter en faglig vurdering 4. Fremme en kultur hvor patientens værdier, følelser og holdninger vægtes højt Hver klinik, afsnit og ambulatorier synliggør, hvordan der arbejdes med patientinddragelse Rigshospitalets værdigrundlag er tydeligt i sygeplejen og introduceres ved ansættelsen Ved den indledende sygeplejevurdering spørges til patientens opfattelse af sin situation. Mål udarbejdes i samarbejde med patienten Udviklingstiltag har fokus på patientinddragelse Resultater fra postkorttilbagemeldinger behandles og fremsendes til Neurocentrets kvalitetsudvalg Medarbejdere i klinikkerne informeres om LUP resultater (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Pårørende politikken synliggøres ved hjælp af: Velkomstpjece til pårørende Pårørende inviteres med til relevante samtaler Sygeplejersken skal have mulighed for at videreudvikle sine kompetencer i.f.t. at sikre patientinddragelse 2

3 Vision 2: Den faglige professionelle sygepleje har fokus på kontinuitet og sammenhængende forløb for patienten og dennes sikkerhed Udviklingen i Neurocentret er ligner den generelle udvikling i sundhedsvæsenet. Patienter der tidligere lå i intensive afdelinger flyttes nu i et accelereret tempo og i højere grad til stationære sengeafsnit. Det der var stationært er konverteret til ambulant virksomhed. Dermed er grænsefladerne til primærsektor også ændret. Grænserne bevæger sig alle steder og på alle niveauer, der er således flere, mere syge og plejekrævende patienter. Udviklingen er, at flere plejeopgaver flyttes ud i primærsektor. Det stiller ikke blot krav til øget samarbejde med patienterne, det stiller krav til sygehussektorens evne til at samarbejde og vidensdele med primærsektor. Intensivering af forløb og flere overgange kan medføre en øget risiko for fejl i forløbet (Vinge 2010). 1. Patienten skal opleve sammenhæng i eget sygdomsforløb uanset antal overgange mellem forskellige enheder 2. Patientens skal opleve at have en kontaktsygeplejerske 3. Patientens sikkerhed medtænkes i alle patientrelaterede procedurer Patientforløbsbeskrivelser med fokus på overgange mellem enheder Ekspertteams på udvalgte patientforløb Evaluering af patientoplevelser Det tværsektorielle samarbejde udbygges Hver klinik beskriver hvordan der arbejdes med kontaktsygeplejerske begrebet Der arbejdes systematisk med forbedring af aktuelle LUP -resultater Der arbejdes systematisk med utilsigtede hændelser 3

4 Vision 3: I faglig professionel sygepleje respekteres patientens ret til selvbestemmelse og de etiske aspekter medtænkes Accelererede, korte og standardiserede forløb kan som konsekvens have, at mennesket bag patienten glemmes. Plejen kan blive kategoriseret og upersonlig. Patienten degraderes til en række opgaver, der skal løses i en bestemt rækkefølge, hvorved etiske dilemmaer kan opstå (Ravn, Rhode, Tersbøl 2006). Medarbejdernes personlige kompetencer til at udøve professionel omsorg vægtes højt. De professionelles omsorgsværdier kommer til udtryk gennem sundhedsprofessionernes holdninger og væremåde, gennem det vi siger og gør. Patienters og pårørendes oplevelser og erfaringer skal være med til at definere, hvad der opfattes som god kvalitet (Hansen 2003). 1. Patienten ses og behandles som en individuel person, der er ekspert i eget liv 2. Den professionelle omsorg er tydelig i alle handlinger, der vedrører patientplejen 3. Etiske dilemmaer tydeliggøres og diskuteres i sygeplejen Dataindsamling og plan for sygeplejen foretages i et tæt samarbejde med patienter og pårørende Der etableres fora, hvor nærvær, omsorg og etik kan diskuteres Patientsamarbejdet styrkes gennem f.eks. situeret læring Der udarbejdes planer for, hvordan samarbejdet med patienter evalueres 4

5 Vision 4: I sygeplejen behandles patienter med udgangspunkt i evidens og god klinisk praksis Den overordnede hensigt med evidensbaseret sygepleje er at sikre kvaliteten i sygepleje til patienter (Sygeplejeetisk råd 2003). Evidensbaseret sygepleje kan betragtes som et redskab, der medvirker til at udvikle faget og værner om dets troværdighed gennem dokumentation. Evidensbaseret sygepleje inkluderer anvendelse af forskningsresultater, der er med til at sikre patienter den bedst mulige pleje- og behandling (Kaldal 2010). Sygeplejen bør bygge på et evidensbegreb, der indeholder patientens referencer, forskningsviden, klinisk ekspertise og ressourcer(neurocentret 2007). 1. Al udvikling, læring og kvalitetsarbejde tager afsæt i evidensbaseret viden eller god klinisk praksis 2. Der skabes en struktur for sygeplejeforskning og udvikling 3. Hvert afsnit prioriterer og beskriver hvilke udviklingsprojekter, der skal arbejdes med 4. Det daglige kliniske arbejde baseres på tilgængelig evidensbaseret viden 5. Kultur for at opsøge evidensbaseret viden understøttes I Neurocentret igangsættes forskningsprojekter Der udarbejdes kliniske retningslinjer Kliniske retningslinjer implementeres hvor det er relevant Projektforløb tydeliggøres via en projektbeskrivelse Undervisning og refleksion indgår som naturlige elementer i den kliniske hverdag Udviklingsprojekter formidles nationalt og internationalt Etablering af netværk for ledere m.h.p. faglig udvikling Journal Club Deltagelse i kliniske udviklings- og forskningsprojekter Sygeplejersker indgår i øvrige forskningsprojekter i Neurocentret 5

6 Vision 5: Neurocentret er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere har faglig stolthed og arbejdsglæde Neurocentret er en udfordrende arbejdsplads med internationale muligheder og faglig udvikling for alle medarbejdere. Neurocentret har en innovativ kultur, hvor det er naturligt at deltage i udviklingsprojekter og at videreuddanne sig. Den enkelte medarbejder er en vigtig ressource, og udvikler sig ved at have indflydelse på egen arbejdssituation. Arbejdet i Neurocentret skal være både sikkert og sundt. Medarbejderne skal opleve tryghed og kollegial støtte. I de fysiske forhold tages højde for medarbejdernes sikkerhed. Med sundhed menes, at medarbejderne har både fysisk, mental og socialt velvære (Arbejdsmiljøenheden på Rigshospitalet). Vi ønsker at fastholde og videreudvikle et anerkendende miljø, hvor medarbejderen udvikler sig fagligt. Medarbejderen skal opleve glæden ved nye kompetencer. Viden og fordybelse øger mulighederne for udvikling indenfor neurosygepleje til gavn for patienterne. Medarbejdernes læring understøttes af, at arbejdsopgaverne opleves som meningsfulde og udviklende for fagidentiteten. 1. De sundhedsprofessionelle oplever et højt informationsniveau 2. Medarbejderne har mulighed for at udforme karriereplaner og individuel kompetenceudvikling 3. Medarbejderne har ansvar for og inddrages i udvikling af det fysiske, det psykiske og det sociale arbejdsmiljø 4. Innovativ og anerkendende kultur styrkes og støttes 5. Skabe rammer hvorunder vidensdeling og læring kan foregå naturligt Neurocentrets og klinikkernes hjemmesider opdateres og udbygges. Karriereveje og kompetenceudvikling synliggøres Deltagelse i nationale og internationale konferencer, studiebesøg og møder Mentorordning for alle nyuddannede og nyansatte Opfølgning på TrivselOP undersøgelse Uddannelse af forflytningsvejledere 6

7 Referencer: Enheden for Brugerundersøgelser, 2011, TrivselOP en regional trivselsmåling, Region Hovedstaden Hansen, MN, 2003, Omsorg i de mellemmenneskelige relationer i sundhedsvæsenet. Et kvalitetsudviklingsperspektiv. Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Jacobsen CB, Pedersen VH, Albeck K., 2008, Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed - En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler, København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(3)/DSI Rapport Kaldal, MH, 2010, Evidensbaseret sygepleje, Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 211/2010 MED-udvalget i Neurocentret, 2008, Pårørende politik i Neurocentret Neurocentret 2007, Strategi for sygeplejen i Neurocentret , Rigshospitalet, Region H, København Ravn, B, Rhode, P, Tersbøl, E, 2006, Det nationale kvalitetsprojekt om Patientens møde med sundhedsvæsenet Evalueringsrapport, Danske Regioner Kvalitetsafdelingen, Århus Amt, Vinge, S, 2010, dsi. Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet. Notat. Dansk Sundhedsinstitut. København. 7

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet

Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet Notat Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Maj 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af staten, Danske Regioner

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker!

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Fagligt selskab for gerontologiske og geriatriske sygeplejersker Nyhedsbrev Landkonferencen i Kolding d.6.-7. april 2011 Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Ældres ernæring udfordringer og mulige interventioner

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere