PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013"

Transkript

1 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

2 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for Musik er overalt i vores samfund, og musikbranchen genererer økonomisk værdi og beskæftigelse på en lang række forskellige områder. Arbejdet med en retvisende branchestatistik for musikbranchen er derfor en kompliceret proces, der kræver data fra en bred vifte af aktører i musikbranchen; herunder repræsentanter for koncertarrangører, producenter af indspillet musikforlag og forvaltningsorganisationer, som varetager komponisters og udøvende musikeres økonomiske interesser i forbindelse med offentlig brug af deres musik i TV, radio, butikker mv. I forbindelse med udarbejdelse af branchestatistikker er det normen at opgøre den økonomiske værdi på bruttoniveau altså hvilken økonomisk værdi musikken skaber i yderste led af den økonomiske værdikæde. Dette er således også tilfældet med Dansk Musikstatistik I praksis betyder det eksempelvis, at man fokuserer på, hvilken værdi den indspillede musik skaber, når den bliver solgt i butikkerne frem for blot at fokusere på musikproducenternes omsætning i forbindelse med salg af indspillet musik til butikkerne. Og det betyder, at man fokuserer på, hvilken samlet økonomisk værdi en koncert skaber på et spillested herunder billetindtægter og salg af drikkevarer frem for blot at fokusere på, hvilken omsætning en musiker skaber ved at spille en koncert. I den forbindelse bør det bemærkes, at branchestatistikken fokuserer på musikken som et produkt, der omsættes på markedsmæssige vilkår, og at offentlig støtte derfor ikke opgøres eller inkluderes som en selvstændig værdi i statistikken. En branchestatistik bør ikke forveksles med en samfundsøkonomisk analyse, hvor alle afledte økonomiske effekter af musikken søges belyst. Således inkluderer Dansk Musikstatistik 2013 eksempelvis ikke den afledte økonomiske effekt af koncerter i form af øgede indtægter til hoteller, restaurationer og transportvirksomheder, ligesom musikstatistikken ej heller søger at opgøre den indspillede musiks økonomiske betydning for den generelle produktivitet og befolkningssundhed i samfundet. En samfundsøkonomisk analyse af musikbranchen ville derfor med stor sandsynlighed konkludere, at musikbranchens samlede værdi i samfundet er langt større end den værdi, som opgøres i nærværende branchestatistik. På få områder af statistikken er der i forbindelse med 2013-tallene foretaget metodiske reguleringer, som skaber et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Det betyder dog samtidig, at der kan forekomme enkelte afvigelser i sammenligningsgrundlaget mellem tallene for 2012 og DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er udarbejdet af Rambøll på opdrag af IFPI, Dansk Musikforlæggerforening, Gramex, Dansk Live, MXD og Koda.

3 BAGGRUND OG FORMÅL Dansk musikstatistik 2013 er en statistik over musikbranchens økonomiske værdi. Statistikken dokumenterer økonomien i musikken og ikke musikeres økonomi. Fokus er på musik omsat på markedsmæssige vilkår. Offentlig støtte opgøres ikke selvstændigt. Statistikken er udarbejdet på opdrag af Koda, IFPI, MXD, Dansk Live, Gramex og DMFF.

4 METODE Opgørelsesmetoden i statistikken er videreført fra Dansk Musikstatistik 2012, med få ændringer. Opgørelsen er derfor sammenlignelig med Dansk Musikstatistik 2012* men ikke med pilotprojektet for Økonomien i musikken er opgjort på bruttoniveau altså den økonomiske værdi der skabes i yderste led af den økonomiske værdikæde. Se afsnit om datakilder for yderligere beskrivelse af metode. NOTE: *Der er et metodeskift i estimeringen af publikumstal, hvilket giver anledning til et mindre brud i opgørelsen af værdien af live musik og øvrig musik, og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne direkte med værdierne fra 2012.

5 DATAGRUNDLAG Betaling for rettighederne til musikken er den grundlæggende datakilde i statistikken. Fordelen ved dette er, at der allerede findes et ekstensivt og validt datagrundlag for rettighedsbetalingerne. Datakvaliteten for de enkelte områder er svingende, men generelt gælder det, at den på de store områder er valid. Datakvaliteten forbedres endvidere løbende som konsekvens af arbejdet med udarbejdelsen af branchestandarder. Ulempen er, at rettighederne kun udgør en del af den samlede økonomi i dansk musikliv. Der er derfor: > Suppleret med data fra andre kilder. > Udarbejdet standardiserede nøgletal på baggrund af tidligere nationale og internationale studier samt gennemførte interviews med et udsnit af centrale aktører i branchen.

6 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 HOVEDOMRÅDER Omsætning fra livemusik Omsætning fra indspillet musik Øvrig musikomsætning Heraf eksportomsætning

7 SAMLEDE RESULTATER OMRÅDE OMSÆTNING (MIO. KR.) ÅRSVÆRK Livemusik Indspillet musik Øvrig musik Samlet Heraf eksport

8 LIVEMUSIK SAMLET OMSÆTNING MIO. KR. Billetomsætning 151 mio. kr. 34 mio. kr. 246 mio. kr. Anden publikumsomsætning Live - B2B * Eksport af koncerter Musikturisme ** mio. kr mio. kr. NOTE: * Var i 2012 statistikken indeholdt under indspillet musik B2B ** Estimatet for musikturisme er forbundet med en vis usikkerhed, se afsnit om datakilder

9 BILLET- OG ANDEN PUBLIKUMS- OMSÆTNING INKL. MUSIKTURISME Billetomsætning: mio. kr. Heraf musikturisme: 62 mio. kr. Anden publikumsomsætning: mio. kr. Heraf musikturisme: 68 mio. kr. 416 mio. kr mio. kr. 786 mio. kr. 924 mio. kr. 261 mio. kr. 470 mio. kr. Spillesteder Festival Andre arrangementer

10 INDSPILLET MUSIK SAMLET OMSÆTNING MIO. KR. * 47 mio. kr. 399 mio. kr. Fysisk salg Digitalt salg (download) Streaming Eksport af indspillet musik Indspillet musik - B2B ** TV/Radio mv. - DK *** 851 mio. kr. 332 mio. kr. TV/Radio mv. - Eksport 435 mio. kr. 386 mio. kr. 91 mio. kr. NOTE: * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik 2013 ** Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2013, da den endelige omsætning endnu ikke foreligger *** Bemærk at TV/Radio mv. indeholder liveoptrædener på TV og i radio

11 ØVRIG MUSIK SAMLET OMSÆTNING 274 MIO. KR. * Merchandise - DK 37 mio. kr. 3 mio. kr. 36 mio. kr. 1 mio. kr. Merchandise - Eksport Reklame og Sponsorater Forlagsrettigheder - DK ** Forlagsrettigheder - Udland ** 196 mio. kr. NOTE: * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik 2013 ** Forlagsrettigheder indeholder rettigheder, som forlag selv fakturerer eller indkasserer udenom KODA og NCB, inkl. komponisters og tekstforfatteres andel

12 EKSPORT SAMLET OMSÆTNING 540 MIO. KR. * Livemusik ** 5 mio. kr. Indspillet musik Øvrig musikomsætning 138 mio. kr. 397 mio. kr. NOTE: * Eksporttallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik 2013 ** Estimatet for musikturisme er forbundet med en vis usikkerhed, se afsnit om datakilder

13 SAMMENLIGNING MED 2012 * OMRÅDE OMSÆTNING 2013 ÆNDRING I FORHOLD (MIO. KR.) TIL 2012 (%) Livemusik % Indspillet musik % Øvrig musik 274 9% Samlet % Heraf eksport 540 6% NOTE: * Der er et metodeskift i estimeringen af publikumstal, hvilket giver anledning til et mindre brud i opgørelsen af værdien af live musik og øvrig musik, og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne direkte med værdierne fra Bemærk dog, at hvis den nye metode havde været anvendt i både 2012 og 2013 ville væksten have været endnu højere.

14 DATAKILDER DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 Den primære datakilde er rettigheder fra rettigheds- organisationerne, hvilket sikrer systematisk indsamling af data. Bemærk dog, at dækningsgraden af de indsamlede rettigheder har været varierende. Dette kan betyde variation i resultaterne. SAMLEDE RESULTATER Se nedenfor. LIVEMUSIK FORDELING AF OMSÆTNING Publikumstal er estimeret på baggrund af rettighedsindtægter fra Koda, for koncerter med og uden entré. Gennemsnitlig billetpris for koncerter er hentet fra Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen) og understøttet af interviews med branchens aktører. Gennemsnitlig billetpris for festivaler er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live. Andel af anden underholdning, der er musik, er estimeret på baggrund af interviews i branchen. Anden publikumsomsætning pr. gæst er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live. Live B2B (Business to Business) omsætning er leveret af Koda. > Der anvendes en markupfaktor for at opgøre live B2B på bruttoniveau. Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda. > Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen). Andelen af billetter solgt til turister er estimeret på baggrund af data fra diverse større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agenters markedsandel ikke præcist, og estimatet er derfor forbundet med en del usikkerhed. Af denne årsag er estimatet konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning, indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK. Døgnforbrug pr. turist er leveret af VisitDenmark. BILLET- OG ANDEN PUBLIKUMSOMSÆTNING INKL. MUSIKTURISME Se Livemusik fordeling af omsætning. INDSPILLET MUSIK Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik Omsætning i forbindelse med fysisk salg er leveret af IFPI. Omsætning i forbindelse med digitalt salg (download) er leveret af IFPI og NCB. Omsætning i forbindelse med streaming er leveret af IFPI og Koda. > Fysisk salg, digitalt salg og download er opskaleret til 100 pct. for at tage højde for, at IFPIs medlemmer kun dækker 95 % af markedet. > Der anvendes desuden en markup på fysisk salg, digitalt salg og streaming for at tage højde for omsætningen i detailleddet.

15 DATAKILDER DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er leveret af NCB. > Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet fra indspillet musik kommer hjem til de danske repertoireejere i form af royalty, der anvendes en antagelse om denne andel (baseret på den svenske undersøgelse Musikbranchen i siffror 2011 ). Omsætning på indspillet musik B2B er leveret af Gramex og Koda. > Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2013, da den endelige omsætning for alle agenter endnu ikke foreligger. > Der anvendes en markupfaktor for at opgøre indspillet musik B2B på bruttoniveau. Rettighedsomsætning på TV/Radio mv. er leveret af Gramex og Koda (minus kommerciel radio) > Kommerciel radioomsætning er leveret af de kommercielle radiostationer (en andel af omsætningen er estimeret til at være genereret af musik). > TV/Radio mv. indeholder liveoptrædener på TV og i radio. Omsætning på satellit/kabel og retransmission er leveret af Koda. Omsætningen for synkronisering og AVkopivederlag er leveret af DMFF og NCB. > Der benyttes en fordeling mellem DMFF og komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. Omsætning på musikmagasiner eksklusiv merchandise er leveret af aktører i branchen. Eksportindtægter fra TV/Radio eksport er leveret af Gramex og Koda. ØVRIG MUSIKOMSÆTNING Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i ind- og udland er estimeret efter interviews med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasinerne. Reklame og sponsorater er estimeret som en andel af liveomsætningen på baggrund af oplysninger fra Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv (Pengestrømsanalysen)og den britiske undersøgelse Adding up the UK Music industy. Forlagsrettigheder i ind- og udland er leveret af DMFF. > Der benyttes en fordeling mellem DMFF og EKSPORT komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. Eksporttallene baseres udelukkende på dokumen- terbar omsætning. Grundet manglende branche- standarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda. > Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musik liv (Pengestrømsanalysen).

16 DATAKILDER DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 Andel af billetter solgt til turister er estimeret på baggrund af data fra diverse større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt kendes de interviewede agenters markedsandel ikke præcist og estimatet er derfor forbundet med en del usikkerhed. Af denne årsag er estimatet konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning, indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK. Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er leveret af NCB. > Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet af indspillet musik med danske rettighedshavere kommer hjem til de danske repetoireejere i form af royalty, der anvendes en antagelse om denne andel (baseret på den svenske undersøgelse Musikbranchen i siffror 2011 ). Forlagsrettigheder solgt til udlandet er leveret af DMFF. > Der benyttes en fordeling mellem DMFF og komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau. SAMMENLIGNING MED 2012 Der er et metodeskift i opgørelsen af antal publikum, hvilket giver anledning til et brud i opgørelsen af værdien af livemusik og øvrig musik, og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne direkte med værdierne fra Bemærk dog, at hvis den nye metode havde været anvendt i både 2012 og 2013, ville væksten have været endnu højere. Desuden har dækningsgraden af de indsamlede rettigheder været varierende, hvilket kan have betydning for forskellen mellem 2012 og 2013, og væksten kan derfor være et udtryk for en mere effektiv indsamling. Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i udlandet er estimeret efter interviews med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasinerne.

17 KONTAKTOPLYSNINGER HENRIK ROSENBERG SEIDING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING TELEFON: MAIL:

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere