HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG"

Transkript

1 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo produktion ! salg = lager ultimo Ønsket lager ultimo Ekstra produktion Total produktion Tabellen viser at den planlagte produktion i alle tre måneder er tilstrækkelig til at opfylde ledelsen lagerpolitik. Spørgsmål 1.2 Indirekte produktionsomkostninger: Afskrivninger pr. md. = Øvrige IPO pr. md. = I alt IPO pr. md. = Samlet produktion: = IPO pr. produceret enhed 105,00 Spørgsmål 1.3 Produktomkostningskalkuler Kr. pr. produceret enhed T500 T600 T900 Materiale M 1 0,75 / 0,25 / 0,00 à 10,00 7,50 2,50 M 2 0,10 / 0,10 / 0,10 à 7,50 0,75 0,75 0,75 M 3 0,00 / 0,25 / 0,50 à 25,00 6,25 12,50 Materialer i alt 8,25 9,50 13,25 Løn 0,85 / 0,925 / 1,00 à 100,00 85,00 92,50 100,00 I alt direkte omkostninger 93,25 102,00 113,25 Kapacitetsomkostninger Fast sats pr. enhed 105,00 105,00 105,00 I alt omkostning pr. produceret enhed 198,25 207,00 218,25

2 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 2 af 9 Spørgsmål 1.4 Færdigvarer. Lagerværdi ultimo Okt. Nov, Dec. T / 700 / 200 à 198, , , ,0 T / 250 / 500 à 207, , , ,0 T / 240 / 240 à 218, , , ,0 Lagerværdi, færdigvarer i alt , , ,0 Spørgsmål 1.5 På grundlag af produktionsplanen beregnes råvareforbrug til: Råvareforbrug, enheder: Okt. Nov. Dec. M , , ,0 M 2 325,0 325,0 325,0 M 3 687,5 687,5 687,5 På grundlag heraf og lagerpolitikken beregnes råvareindkøb: Råvareindkøb, enheder : Okt. Nov. Dec. M 1 forbrug 1.250, , ,0 + lager ultimo 250,0 250,0 250,0! lager primo 300,0 250,0 250,0 Indkøb 1.200, , ,0 M 2 forbrug 325,0 325,0 325,0 + lager ultimo 130,0 130,0 130,0! lager primo 150,0 130,0 130,0 Indkøb 305,0 325,0 325,0 M 3 forbrug 687,5 687,5 687,5 + lager ultimo 275,0 275,0 275,0! lager primo 275,0 275,0 275,0 Indkøb 687,5 687,5 687,5 Derpå beregnes lagerværdier for råvarer til: Råvarelager: (kr.) Okt. Nov. Dec. Primo Indkøb Forbrug Ultimo Forbruget af løntimer og lønomkostninger i produktionen opgøres til: Løntimeforbrug: Okt. Nov. Dec. Spoler 493,75 493,75 493,75 Montage 2.475, , ,00 Total 2.968, , ,75 Lønomkostning: (kr.) Okt. Nov. Dec. Spoler , , ,00 Montage , , ,00 Total , , ,00 Indirekte produktionsomkostninger budgetteres til: Indirekte prod.omk.: (kr.) Okt. Nov. Dec. Afskrivninger , , ,00 Øvrige IPO , , ,00 I alt IPO , , ,00

3 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 3 af 9 Budgetterede salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger: Salgs- og distr.omk.: (kr.) Okt. Nov. Dec. Provisioner , , ,50 Øvrige salgs- og distr.omk , , ,00 I alt salgs- og distr.omk , , ,50 Administrationsomk.: (kr.) , , ,00 Investeringsbudget vedr. køb og salg af maskine: Investeringsbudget: Okt. Nov. Dec. Anskaff.værdi solgt maskine Akk. Afskrivn., solgt maskine Salgspris solgt maskine Gevinst v. solgt maskine Anskaff.værdi købt maskine Finansieringsbudget med gammelt og nyt lån opstilles: Finansiering: Okt. Nov. Dec. Gl. lån: Restgæld primo Afdrag på lån Rente Restgæld ultimo Heraf kort del Heraf lang del Nyt lån: Restgæld primo Afdrag Rente Restgæld ultimo Heraf kort del Heraf lang del Nu er alle de grundlæggende budgetter på plads. Inden der opstilles et resultatbudget er det dog nødvendigt at se nærmere på likviditeten. Der skal eventuelt laves likviditetstilpasning. Der opstilles et likviditetsbudget og evt. foretages likviditetstilpasning (viser sig dog unødvendigt):

4 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 4 af 9 Likviditetsbudget: Okt Nov Dec Indbetalinger: Indbetaling fra salg af varer , , ,00 Indbetaling fra salg af maskine 0, ,00 0,00 Låneoptagelse, nyt lån 0, ,00 0,00 I ALT INDBETALINGER , , ,00 Udbetalinger: Råvarer: Køb sidste md 6.425, , ,00 Køb denne md , , ,00 I alt vedr. råvarekøb , , ,00 Løn: Vedr. sidste md , , ,00 Vedr. denne md , , ,00 I alt lønudbetaling , , ,00 Øvrige IPO , , ,00 Salg og distribution , , ,50 Administration , , ,00 Køb af maskine 0, ,00 0,00 Afdrag på langfristede lån 0,00 0, ,00 Rentebetaling langfristede lån 0,00 0, ,00 Nedbringelse af kort kredit , , ,00 Rentebetaling kort kredit 7.937, , ,50 I ALT UDBETALINGER , , ,00 Netto indbetaling , , ,00 Likvid beholdning primo , , ,50 Likvid beholdning ultimo , , ,50 Så kan resultatbudgettet opstilles (her nærmest vist artsopdelt): Resultatbudget: Okt Nov Dec Omsætning , , ,00 Ændring i lagre af bearb varer , , ,00 Materialeforbrug , , ,00 Lønninger , , ,00 Afskrivninger , , ,00 Øvrige IPO , , ,00 Produktionsomk. solgte varer , , ,00 Bruttoresultat , , ,00 Salgs- og distributionsomk , , ,50 Administrationsomk , , ,00 Gevinst v. salg af maskine 0, ,00 0,00 Primært resultat , , ,50 Finansielle omkostninger 7.937, , ,50 Resultat før skat , , ,00

5 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 5 af 9 Spørgsmål 1.6 Egenkapitalen udvikler sig således: Egenkapitaludvikling Okt. Nov. Dec. Overført overskud primo , , ,50 Periodens resultat , , ,00 Overført overskud ultimo , , ,50 Egenkapital i alt ultimo , , ,50 Spørgsmål 1.7 Balancebudgetter følger heraf: Balancebudget (ultimo): Okt Nov Dec AKTIVER: Materielle anlægsaktiver , , ,00 Akkum. afskrivninger , , ,00 Anlægsaktiver bogført værdi , , ,00 Varebeholdninger Råmaterialer , , ,00 Færdigvarer , , ,00 I alt varebeholdninger , , ,00 Varedebitorer , , ,00 Værdipapirer , , ,00 Likvide beholdninger , , ,50 Aktiver i alt , , ,50 PASSIVER: Selskabskapital , , ,00 Overført overskud , , ,50 Egenkapital , , ,50 Hensættelse til udskudt skat , , ,00 Langfristet gæld (lang del) , , ,00 Kort del af lang gæld , , ,00 Varekreditorer denne md 6.295, , ,00 Skyldig løn , , ,00 Anden kort gæld , , ,00 Passiver i alt , , ,50

6 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 6 af 9 OPGAVE 2 Spørgsmål 2.1 Effekt af anvendt regnskabspraksis vedr. goodwill. Aktivering Straksafskrivning Resultatopgørelsen 2001: Afskrivning af goodwill 39,7 1 0,0 Overskud af primær drift 405, ,4 Årets nettoresultat 200, ,5 Balance pr : Goodwill 1.025,6 4 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.207, ,0 Aktiver i alt 4.867, ,2 Reserver 1.862, ,0 AddFoods andel af egenkapitalen 1.963, ,3 Egenkapital i alt 1.996, ,0 Passiver i alt 4.867, ,2 Hvis det opstilles i et afslutningsark vil reguleringerne se sådan ud: Aktivering Regulering Straksafskrivning Afskr. goodwill 39,7 39,7 1 0,0 Nettooverskud 200,8 1 39,7 240,5 Goodwill 1.025,6 1 39, ,3 2 0,0 Reserver 1.862, ,3 39, ,0 Spørgsmål 2.2 Der benyttes følgende beregningsformler: Afkastningsgrad = AG = Overskud af primær drift Aktiver i alt Egenkapitalforrentning = EKF = Årets nettooverskud AddFood's andel af egenkapitalen Andre beregningsmetoder kan tænkes. EKF kan eventuelt beregnes på hele egenkapitalen inkl. minoritetsinteressernes andel. Med de i spørgsmål 1 fundne regnskabsposter fås følgende nøgletalsværdier: Aktivering Straksafskrivning Afkastningsgrad 8,33% 11,59% Egenkapitalforrentning (AddFood s andel) 10,22% 25,63% Egenkapitalforrentning (Samlet egenkapital) 10,06% 24,77% Generelt vil såvel AG som EKF være større ved straksafskrivning end ved aktivering. For AddFood er effekten på AG stor. Men på EKF er den nærmest dramatisk stor.

7 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 7 af 9 Spørgsmål 2.3 Det forudsættes i det efterfølgende at den aktiverede F&U afskrives med a hvert år fra og med det år, hvor udgiften afholdes. Man kan sagtens forsvare en løsning, hvor der først afskrives fra og med det efterfølgende år Årets F&U (udgiftsført nu) 132,90 163,20 192,00 233,50 258,10 Aktiveret del af F&U 66,45 81,60 96,00 116,75 129,05 Resultatopgørelse v/aktivering: Udgiftsført del F&U 66,45 81,60 96,00 116,75 129,05 Afskrivning aktiverede F&U: ,15 22,15 22, ,20 27,20 27, ,00 32,00 32, ,92 38, ,02 Samlet afskrivning vedr. F&U!! 81,35 98,12 113,94 F&U s totale resultatpåvirkning!! 177,35 214,87 242,99 Balance v/aktivering: Immaterielle anlægsaktiver: Aktiveret vedr ,30 22,15 0,00 0,00 0,00 Aktiveret vedr ,40 27,20 0,00 0,00 Aktiveret vedr ,00 32,00 0,00 Aktiveret vedr ,83 38,91 Aktiveret vedr ,03 Aktiveret F&U ultimo ,94 For 2001 fås følgende regnskab, hvis F&U aktiveres (forudsat at Goodwill også aktiveres): Resultatopgørelse: Nettoomsætning 3.544,5 Vareforbrug og prod.omk ,5 Bruttooverskud 1.609,0 Udgiftsførte F&U afholdt i året 129,1 Afskrivning på aktiverede F&U 113,9 243,0 Afskrivning af goodwill 39,7 Overskud af primær drift 420,8 Årets nettooverskud 215,9

8 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 8 af 9 Balance: F&U 124,9 Goodwill 1.025,6 Øvrige immaterielle anlægsaktiver 182, ,5... Aktiver i alt 4.992,7 Selskabskapital 101,3 Reserver 1.987,5 AddFood s andel af egenkapitalen 2.088,8 Minoritetsaktionærers andel 32,7 Egenkapital i alt 2.121,5... Passiver i alt 4.992,7 Alternativt kan resultatopgørelsen korrigeres således: Overskud af primær drift = 405, ,1! 243,0 = 420,8 Nettooverskud = 200, ,1! 243,0 = 215,9 Spørgsmål 2.4 Aktivering Udgiftsføring Afkastningsgrad 8,41% 8,33% Egenkapitalforrentning (AddFood s andel) 10,28% 10,34% Egenkapitalforrentning (Samlet egenkapital) 10,12% 10,18% Den generelle effekt af at aktivere (og afskrive) F&U fremfor at udgiftsføre efterhånden er faktisk vanskelig (umulig) at udtale sig sikkert om. Effekten (som sjældent er særlig stor) afhænger af hvorledes F&U-udgifterne udvikler sig over tiden. Såvel egenkapitalen som den samlede balance vil være større ved aktivering end ved udgiftsførsel, d.v.s. nævneren i begge nøgletal vil være størst ved aktivering. Hvis virksomhedens F&U-udgifter er (nogenlunde) konstante over tiden vil resultatopgørelsens overskudsmål (både Overskud af primær drift og Nettooverskud) være upåvirket af aktiveringen. AG og EKF vil derfor i denne situation være (lidt) lavere ved aktivering end ved udgiftsførsel. Hvis virksomhedens F&U-udgifter er stigende over tid vil resultatopgørelsens overskudsmål (begge) være størst ved aktivering. Da både tæller og nævner i denne situation er størst ved aktivering, er det umuligt at sige noget generelt om effekten på nøgletallene. Hvis F&U-udgifterne er faldende over tid vil resultatopgørelsens overskudsmål være størst ved udgiftsførsel. I denne situation vil de to nøgletal være større ved udgiftsførsel end ved aktivering. I eksemplet med AddFood er de to nøgletal en smule større ved aktivering end ved udgiftsførsel. Nøgletalspåvirkningen vedr. goodwill er langt større end vedr. F&U. Dette skyldes i det konkrete tilfælde naturligvis i nogen udstrækning de to posters størrelse (goodwill er et

9 HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 9 af 9 langt større beløb end F&U), men det hænger også sammen med at F&U påvirker overskuddet uanset hvilken af de to metoder der bruges, mens goodwill kun påvirker overskuddet hvis goodwill aktiveres. Spørgsmål 2.5 Ad. Koncerngoodwill: Her bør koncerngoodwill og forventet fremtidig overnormal profit diskuteres. Synergieffekter bør beskrives. Det bør nævnes, at købsprisen oftest fremkommer ved en forhandling, hvor såvel køber som sælger vurderer den samlede synergieffekt og søger at få så stor en del af den til sig selv. Diskussionen bør også omfatte spørgsmålet om hvorvidt (åremåls)afskrivning - lineært over en formodet levetid - giver et hensigtsmæssigt mål for ændringen i den fremtidige overnormale profit, og man kan her komme ind på den løbende vurdering af goodwills tilstedeværelse (reglen om nedskrivning). Ad. F&U: Det centrale spørgsmål er her om den aktiverede værdi (de afholdte omkostninger) nu også afspejler nutidsværdien af den forventede fremtidige indtjening. Ved aktivering af omkostningerne antages det vel at udviklingsprojekter har en nutidsværdi på 0. Forudsat at ledelsen er ærlig når den bør nedskrive udviklingsprojekter gælder det vel nærmest at de aktiverede omkostninger alene angiver en undergrænse for projekternes reelle værdi (hvis man hermed mener nutidsværdien af de forventede fremtidige nettoindbetalinger). Den samlede konklusion bør vel være at balanceværdierne alene angiver en undergrænse for de reelle værdier - vel at mærke hvis vi kan overbevises om at ledelsen foretager ærlige impairment-tests og faktisk nedskriver når dette er nødvendigt. Hvis man ikke tror på dette vil sker - og/eller at revisor er i stand til at kontrollere dette - vil man antagelig foretrække mere konservative regnskabsmetoder.

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere