VISIONER OG MÅL FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014"

Transkript

1 VISIONER OG MÅL FOR

2 Indhold Forord...3 Mission hvorfor er vi her?...5 Vision hvad er drømmen?...5 Mål og handlingsplaner hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det?...6 Økonomi...6 Banen...6 Naturpolitik...8 Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads...8 Klubhus og restaurant...8 Medlemmer...10 Juniorudvalget...11 Sportsligt...12 Jysk/fynsk holdturnering:...13 Turneringsudvalget:...13 Sponsorer...14 Gæster og greenfee...15 Infrastruktur (teknologi)...15 Kommunikation...16 Organisation...17 Værdigrundlag...18 Budget

3 Forord Hvorfor er det nødvendigt med en visionsplan for Kaj Lykke Golfklub (KLG)? KLG er stiftet i 1988 og fejrede således i års jubilæum. Billedligt talt kan man vel sige, at KLG nu har overstået puberteten og er blevet voksen. KLG er kommet godt igennem pionerfasen og er nu godt på vej ind i, hvad der kan kaldes en modenhedsfase. KLG skal lære at stå på egne ben. Kaj Lykke Golfklub er stiftet og Kaj Lykke Golfbane er etableret, af gode, flittige mennesker, med et stort hjerte for golfen, et stort lokalt netværk, gå på mod og ikke mindst med en passende portion risikovillig kapital. En god og vestjysk måde at gøre tingene på og lad os bare slå helt fast, at uden disse mennesker og deres netværk, havde der ikke været noget der hed Kaj Lykke Golfklub. Men det er også ganske klart, at noget sådant ikke varer ved. KLG skal altså til at lære at stå på egne ben (vi kan håbe at de gode støtter endnu holder hånden under os) men KLG har først og fremmest brug for at udvikle sig fra ikke kun at være en klub, men til også at være en professionel forretning. Et fremtidigt godt klubliv vil være betinget af en god økonomi med en solid bundlinie. Og netop økonomien bliver de kommende års største udfordring. Hvordan sikrer vi nødvendig økonomi til en fortsat positiv udvikling af KLG? Kan det lade sig gøre med de nuværende kontingentstørrelser og det nuværende medlemsantal? Findes der alternative finansieringskilder? Der er mange og meget centrale spørgsmål, der rejser sig og som vi skal have fundet svar på. Det er klart, at noget sådant kræver både en plan og en god lang diskussion for hvad vil vi på både kort og lang sigte? Hvordan sikrer vi en professionel ledelse af klubben? Hvordan sikrer vi en professionalisering af bestyrelsesarbejdet? 3

4 Dette og meget mere prøver bestyrelsen med nærværende visionsplan at give et bud på. Men om Kaj Lykke Golfklub skal udvikle sig i den ene eller anden retning, det er noget medlemmerne bestemmer ikke bestyrelsen. Derfor skal planen heller ikke ses som noget ultimativt. Det er et udspil og dermed altså noget der er til diskussion. Det er bestyrelsens håb, at alle medlemmer, i de kredse hvor de færdes i klubben, vil diskutere visionsplanen. Hvad er man enig i og hvad er man uenig i og hvilke andre forslag kan man komme op med? Vi har prøvet at nå hele vejen rundt, men der er sikkert noget, vi har overset. Har vi glemt noget væsentligt, er det således ikke af ond vilje, men blot fordi vores fantasi ikke rakte længere Bestyrelsen vil lægge op til, at visionsplanen bliver kernen i den kommende generalforsamling. Vi skal naturligvis have klaret alt det, der nu engang er en obligatorisk øvelse på en generalforsamling, det vil vi forsøge at komme igennem uden for mange svinkeærinder (dog med respekt for medlemsdemokratiet), men resten af generalforsamlingen syntes vi, bør være med afsæt i visionsplanen. Det er bestyrelsens håb, at det må blive en god og sund debat med respekt for alle vore forskelligheder. 4

5 Mission hvorfor er vi her? Kaj Lykke Golfklubs mission er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold og derigennem styrke medlemmernes muligheder for at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar og deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet Vision hvad er drømmen? At KLG fortsat skal være en attraktiv golfklub for alle kategorier af golfspillere i Vestjylland. Der skal være plads til såvel elite som bredden, idet de er hinandens forudsætning samt forudsætningen for, at klubben kan vedligeholde og udvikle et sundt og godt ungdomsarbejde. At banen kontinuerligt udvikles, så den giver udfordringer for både elitespillere og klubgolfere. At KLG generelt skal være på forkant med udviklingen i sammenlignelige golfklubber. For at gøre denne vision til virkelighed, har bestyrelsen formuleret et antal strategiske mål, der på kort eller langt sigt skal opfyldes. De strategiske mål inddeles for overskuelighedens skyld i kategorier. Rækkefølgen er ikke udtryk for nogen prioritering, da målene er indbyrdes afhængige og alle lige vigtige elementer i den helhed, der udgør Kaj Lykke Golfklub. De strategiske mål skal løbende justeres og udmøntes i handlingsplaner. 5

6 Mål og handlingsplaner hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det? Økonomi Status: En sund økonomi er en forudsætning for alle de øvrige tiltag. Bagerst i dette notat finder du udkast til klubbens langtidsbudget for de kommende 5 år. Mål 1,3 og 5 år: Kontingentniveauet skal løbende tilpasses det på generalforsamlingerne fastsatte ambitionsniveau. Udgifterne til turneringsspil søges fastholdt på det nuværende niveau dog med samme pristalsregulering som de øvrige udgifter. Som det fremgår, er de sportslige ambitioner store og kræver de flere midler end dem klubben pt. stiller til rådighed, må de fremskaffes ad andre kanaler f.eks. igennem separate sponsorater eller samarbejdsaftaler med virksomheder. Turneringsspil anses dog for vigtigt og værdifuldt som profilering af klubben. Handlingsplan 1,3 og 5 år: Fremgår af budgetudkast bagerst i notatet. Banen Status: Kaj Lykke Golfklubs bane byder det store segment af middelhandicappere på gode muligheder for spillemæssig tilfredsstillelse samtidig med, at bedre spillere møder udfordringer og mindre øvede en ansporing til fortsat dygtiggørelse. Banens standard lever til fulde op til de krav, som afholdelsen af større turneringer kræver. Udvikling og daglig pleje af banen er styret af en rullende masterplan. 6

7 Mål 1. Greens De mest vandlidende greens (1,5,13,14 og 16) omlægges og redesignes inden for en femårsperiode med respekt for banens oprindelige design. Alle greens optimeres gennem øget topdressing. Anslået anlægsudgift kr ,-. 2. Teesteder Hvide og blå teesteder udbygges/anlægges og standarden korrigeres for enkelte udvalgte røde/gule. Udvalgte teesteder omlægges inden for en treårsperiode og plejestandarden hæves generelt. Anslået anlægsudgift (for 10 sæt teesteder eller tilsvarende) kr ,- 3. Fairways Spilbarheden øges gennem forbedring af græssets bæreevne. Dette kræver forøget vandingskapacitet og øget plejeindsats. Anslåede anlægsudgifter kr ,- 4. Bunkers Udvalgte bunkers omlægges/sløjfes løbende med respekt for og i overensstemmelse med banens oprindelige design. Der etableres løbende nye på strategisk udvalgte steder. Anslået anlægsudgift kr ,- pr. år i en periode indtil projektet er færdig. 5. Driving range. 6. Yderligere et antal udslagssteder overdækkes. Anslået anlægsudgift kr ,- 7. Par 3 banen. Vores vision er, at der anskaffes jord til yderligere tre huller og disse anlægges inden for en 5 8 års periode. Da det er ud over visionsperioden, er der ikke beregnet købs og anlægsudgifter. Ovenstående indebærer et øget tidsforbrug i såvel anlægsfaserne som ved den efterfølgende løbende drift. Den mest hensigtsmæssige løsning vil være at øge bemandingen med yderligere en mand m/k. Endvidere inddrages frivilligt arbejdskraft, hvor det måtte være muligt. 7

8 Naturpolitik Kaj Lykke Golfklub fører en aktiv naturpolitik i banens drift og udvikling. Mål: Banens særkende med de to forskellige forløb fastholdes. Det egnstypiske præg fastholdes. Der søges i samarbejde med myndighederne en integreret løsning af naturbeskyttelse og beskyttelse mod problemerne med våde huller. Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads Kaj Lykke golfklub udgør som led i realiseringen af denne vision en attraktiv og velorganiseret arbejdsplads. Mål: Bemandingen afstemmes med opgaverne og mandskabets faciliteter og udstyr tilpasses ligeledes. Der udarbejdes en organisationsplan til støtte for den daglige drift og til sikring af masterplanens gennemførelse. Klubhus og restaurant Visionen tager udgangspunkt i andre dele af visionsoplægget, nemlig at medlemsskaren skal holdes og at væksten i antallet af greenfee gæster skal øges. Som følge heraf vil der være behov for et velfungerende klubhus og et køkken, der kan møde kravet om mad og drikke til de enkelte medlemmer, større grupper som klubber i klubben, større arrangementer som turneringer og festligholdelse af diverse. Omvendt er tilstedeværelsen af disse faciliteter en forudsætning for vedblivende at kunne tiltrække nye medlemmer og flere greenfee gæster. 8

9 Selve klubhuset har de faciliteter i form af sekretariat, proshop, toiletter og bad samt køkken og møderum, som er nødvendige. Efter renoveringen af lobbyen m.v. er det nok på tide at redesigne omklædningsrummene, så præget af folkeskolens omklædningsrum fjernes. Det er derfor visionen, at omklædningsrummet indenfor en tre års periode renoveres i retning af, at antallet af bænke mindskes at der opsættes aflåselige skabe på nogle af væggene at gulvbelægningen ændres samt at inventar, armaturer og indretning i øvrigt gennemgår en fornyelse Køkken og restaurant Skal køkkenet drives efter ovenstående krav er det løntungt. Erfaringerne fra klubben (og fra andre klubber) viser, at en fornuftig drift kun kan skabes ved at supplere de indtægter, som genereres af golfspillere, med mad ud af huset og mulighed for afholdelse af selskaber. Skal dette fortsat kunne finde sted, skal faciliteterne være til det. Efter opgraderingen af køkkenet ved sidste forpagterskifte, må det nu være tiden, at der tages fat på resten af 1. salen. Det er derfor visionen for lokalerne på 1. sal, at møblerne udskiftes til moderne og lethåndterbare stole og borde, som samtidig er lette at rengøre. at der etableres en afskærmning af det egentlige serveringsområdet (bar og skænk) fra resten af lokalet, så der bliver en visuel og lydmæssig adskillelse. at selve serveringsområdet søges forskønnet og gjort mere praktisk, gerne med henblik på øget selvbetjening. skaffe fleksibilitet i udnyttelsesmulighederne på 1. sal ved opbygning af skillevæg mellem det store og det lille lokale, pris kr ,- 9

10 Medlemmer Status Pr. 9. juli 2008 i alt 924 medlemmer. Gennemsnittet for samtlige golfklubber i landet er 871 medlemmer. Vejen (932), Varde (895), Gyttegaard (903), Ribe (752), Breinholdtgaard (1449, Esbjerg (1520) Mål 1,3 og 5 år: Jf. ovenstående tyder meget på, et medlemstallet er på det niveau, det skal være men niveauet ses ikke som fastlåst. Handlingsplan 1, 3 og 5 år: Handlingsplanen vil på både kort og lang sigte tage afsæt i at fastholde medlemsniveauet. Dette skal ske ved at sikre, at KLG på alle områder bane, klub, faciliteter og omgivelser er i front i forhold til sammenlignelige golfklubber. Endvidere skal begynderudvalgets arbejde styrkes og opprioriteres, idet arbejdet her udgør fundamentet for nye medlemmer, bl.a. skal undervisningsfaciliteterne udbygges. Det skal være en god og positiv oplevelse at være nybegynder i KLG. Begyndere og andre nye medlemmer skal være i centrum og nogle af værktøjerne vil være løbende uddannelse af begynderudvalgsmedlemmer, kaptajner, instruktører og undervisere. Det vil foregå både internt med evalueringsmøder, opstartssamlinger og med skriftlige vejledninger til de forskellige grupper, så vi får en nogenlunde ensartethed i processen. For at optimere prøvemedlemmernes forløb vil hver enkelt blive tilknyttet en Mentor fra Begynderudvalget. Begynderudvalget vil være opdateret og fortløbende være i kontakt med DGU og udvalgets medlemmer efteruddannes løbende - primært gennem kurser i DGU regi. Vennematcher og Åbent Hus arrangementer vil indgå i begynderudvalgets rekrutteringsarbejde. 10

11 Juniorudvalget Status Juniorudvalget har efter en omstrukturering og med nye medlemmer i udvalget fået godt fat i ideer samt aktiviteterne til de forestående sæsoner. Ny formand i udvalget, Kim Thorsen, ser frem til en spændende, sjov og sportslig udfordring for alle vore juniorer. Juniorerne er mange i alle aldre og på golfmæssigt alle niveauer. Derfor kræver det også et bredt og velstruktureret udvalg samt en del hjælpere til aktiviteterne, hvilket alt er under udarbejdelse. Juniorudvalget ser frem til at være del af samt tage del i Kaj Lykke Golfklubs visioner og målsætninger. Mål at bibeholde vore glade juniorspillere samt være et attraktivt tilbud i lokalsamfundet. at udvide fælles aktiviteterne. at tilbyde alternative træningslege. at få det sportslige potentiale frem i alle spillere. at få en placering på DGU s short-game rangliste. at, frem for alt, alle børn har det sjovt og føler sig velkommen i Kaj Lykke Golfklub. Handlingsplan Juniorudvalget vil for de kommende sæsoner udarbejde nyt informationsmateriale til både nye og etablerede medlemmer tillige med en aktivitets kalender, hvilken børn/forældre kan følge gennem sæsonen. Ligeledes vil udvalget forsøge med mere PR fokus samt mulige aktiviteter via Kaj Lykke Golfklubs hjemmeside. Udvidelse af træningsaktiviteterne samt redskaber hertil og bedre in-house arrangementer. 11

12 Sportsligt Status I foråret 2008 blev der oprettet et Sportsudvalg med én repræsentant fra de 5 DGU hold, Lasse Iversen Hansen som formand og klubbens træner Morten Mortensen. Kaj Lykke Golfklub har gennem en årrække haft en velfungerende sportsafdeling, der har givet gode udfordringer for klubbens bedste spillere. Klubben råder over et 1. divisionshold for seniorer, et 2. divisions hold for herrer, et danmarksseriehold for damer og to danmarksseriehold for herrer. Budgettet til arbejdet med de bedste spillere har igennem årene været på et fornuftigt niveau og alt i alt stået godt mål med de leverede resultater. Klubben har fostret rigtig dygtige spillere på ungdomssiden, men har desværre også konstateret, at disse spillere har forladt klubben til fordel for klubber med et højere niveau inden for elitegolf. Hvad angår elitespillere på kvindesiden har klubben haft nogle stykker, men der har gennem de senere år ikke være den nødvendige tilgang udefra, hvorfor der har været en følordning for lovende kvindelige spillere, som har deltaget i arbejdet under Sportsudvalget, men uden at få spilletid på damernes hold. Mål 1, 3 5 år Visionen vedr. de sportslige mål i KLG kan herefter udtrykkes på følgende vis: At have et 1. divisionshold for seniorer At have et 2. divisionsherrehold og et 3. divisionsdamehold At kunne tilbyde de bedst mulige rammer og vilkår for klubbens bedste turneringsspillere. At kunne tiltrække nye elitespillere til klubben At udvikle talentmassen blandt klubbens unge og dygtige spillere 12

13 Jysk/fynsk holdturnering: Status Kaj Lykke Golfklub deltager i Jysk/Fynsk holdturnering med de hold, der måtte være tilslutning til. Mål 1, 3 5 år Fortsat deltagelse i turneringen og bedre struktur omkring holdene. Turneringsudvalget: Status Vi har igennem en årrække ligget på omkring 10 planlagte turneringer pr. sæson. På grund af faldende deltagelse i arrangementerne, har vi de sidste to sæsoner reduceret antallet af turneringer til omkring 7. Der har de sidste to sæsoner heldigvis været en stigende interesse igen for at deltage i KLG s turneringer. Specielt i 2008 har tilslutningen været stor. Mål 1, 3 5 år Med udgangspunkt i sæsonen 2008 vil turneringsudvalgets mål være at planlægge og gennemføre et antal turneringer hvert år, der Henvender sig til såvel Elite- som Klubgolferen. Har en blanding af individuel, par og hold golf. Sikrer at det sociale aspekt i golfen opretholdes. Tilgodeser turneringernes sponsorer mest muligt. Løbende evaluerer og lodde stemningen blandt klubbens medlemmer. Turneringsudvalget vil sikre, at der løbende uddannes turneringsledere, så vi har en veluddannet skare af personer til afvikling af egne samt eksterne turneringer. 13

14 Handlingsplan 1, 3 og 5 år Nye medlemmer i turneringsudvalget skal inden for det første år have gennemgået turneringsleder kursus 1. Min. 2 af udvalgets medlemmer skal have gennemført turneringsleder kursus 2. Sponsorer Status Samlet budgetteret sponsorindtægt i 2008 = ,00 Mål 1, 3 5 år Med udgangspunkt i, at KLG i de kommende år vil have behov for at øge indtægtsgrundlaget og øget medlemstal og/eller øget kontingent ikke er i vejen, vil det være af afgørende betydning, at sponsorindtægten øges betragteligt. Dette kan bl.a. ske ved at indgå samarbejds-/partnerskabsaftaler med virksomheder. Mål 2010 Kr ,00 Mål 2012 Kr ,00 Mål 2014 Kr ,00 Handlingsplan 1, 3 og 5 år Skal en ambitiøs målsætning om at øge sponsorindtægterne så betragtelig lykkes, vil en reorganisering være nødvendig. Det er således nødvendigt at ændre fundamentet for indgåelse af sponsoraftaler fra at være (udelukkende) netværksbaseret til i en højere udstrækning at være baseret på professionelt salgsarbejde. 14

15 Men et professionelt salgsarbejde betyder, at der er behov for at revitaliserer sponsorarbejdet samt overveje, om PR arbejdet kan få den fornødne vægt alene ved brug af frivilligt arbejdskraft. Gæster og greenfee Status KLG har i 2008 haft faldende greenfee indtægter set i forhold til Denne udvikling svarer til udviklingen i de fleste golfklubber i Danmark. De samlede greenfee indtægter i 2008 forventes at andrage ca. kr ,-. Mål 1, 3 5 år En vækst på 25 %, 50 % og 100 % på 1, 3 og 5 års sigte. Handlingsplan 1, 3 5 år Øget synlighed, bedre sponsorpleje og en meget mere markant og målrettet markedsføring af klubben. Markedsføring skal ske gennem annoncering i turistmagasiner, gennem hoteller og andre overnatningssteder, sommerhusudlejninger m.v. Desuden etableres en markant forbedret hjemmeside, som på en række områder målrettes gæster. Infrastruktur (teknologi) Status KLG er sårbar, da meget af det teknologiske udstyr er forældet og infrastrukturen er opbygget ud fra de forhåndenværende søms princip. Vi skubber en betydelig investering foran os. 15

16 Mål 1, 3 5 år En kontrolleret renovering. Handlingsplan 1, 3 5 år Indgåelse af driftsaftaler med professionelle leverandører. Kommunikation Status En forudsætning for et levende medlemsdemokrati og dermed en sund udvikling af klubben er at alle relevante informationer er let tilgængelige. Bestyrelsen vil derfor arbejde på en velfungerende hjemmeside, der løbende opdateres med alle relevante oplysninger. De medemmer der ikke har internetadgang, skal kunne finde oplysningerne på en infostander i klubhuset. Klubbens medlemsblad Kaj Lykke Nyt skal erstattes på sigt af information på hjemmesiden, som i klubhuset vil være til rådighed i printet udgave for medlemmer uden internetadgang. Medlemmerne skal kende bestyrelsens ideer og planer for de kommende år som det f.eks. kommer i til udtryk i dette visionspapir. Mål 1, 3 og 5 år Informationsniveauet hæves gradvist, efterhånden som vi magter det. Alle dagsordener og referater fra møder i bestyrelse og udvalg offentliggøres. Endvidere etableres et netbaseret dialogforum, hvor der løbende kan gennemføres en modereret debat, om alt der vedrører klubben. 16

17 Handlingsplan 1, 3 og 5 år En langsom øget anvendelse at teknologiens muligheder. Dette skal ske med respekt for, at ikke alle kan/ønsker at gøre brug af teknologien og derfor har behov for at kunne informeres og deltage i debatten på anden vis. Organisation hvordan arbejder vi? Ud fra den betragtning, at en professionel drift af Kaj Lykke Golfklub ikke udelukkende kan baseres på frivillig arbejdskraft, ændres organisationen som vist på efterfølgende figur. Generalforsamling Bestyrelse Restauration Manager Chef Greenkeeper Trænerassistent/ elev Sekretariat deltid Grenkeeperstab Udvalg 1 Udvalg 2 Udvalg 3 Udvalg 4 Baneudvalg Det er bestyrelsens overbevisning, at den viste organisationsstruktur vil tilføre klubben den nødvendige dynamik, og dermed skabe basis for den fornødne udvikling. Dermed genindføres manager funktionen som omdrejningspunkt for klubbens drift og udvikling. Bestyrelsen anser en sådan ændring af organisationen for at være en væsentlig forudsætning for realisering af nærværende visionsplan. 17

18 Værdigrundlag Vi vil have nogle gode timer og oplevelser sammen Gensidig respekt Vi respekterer forskellighed og anerkender andres holdninger og meninger. Vi bestræber os på at forstå forskellighederne og er medskabere af et godt socialt klubliv. Åbenhed Såvel indadtil som i forhold til omverdenen skal der være tillidsfulde relationer, baseret på imødekommenhed og troværdighed. Der skal være plads til en åben og ærlig meningsudveksling, ligesom der skal være handling bag ordene. Kommunikationen skal være direkte: Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Der er generelt et højt informationsniveau Ansvar Vi er samvittighedsfulde og behandler medmennesker såvel som ting ordentlig. Således er vi ansvarsbevidste både i forhold til f.eks. medspillere og golfbane. De grundlæggende golf- og etiketteregler skal overholdes, men der skal også være plads til frihed under ansvar. Vi udviser høj moral og etik. Dynamik KLG er præget af energi, aktivitet og initiativer. Der er tale om nytænkning, fremdrift og kreativitet. Tiltag er fremsynede og professionelle. Alle føler engagement, glæde og aktiv samspil. Vi udvikler vort golfspil og det sociale samspil. 18

19 Budget (tilpasset visionsplan) BUDGETFORUDSÆTNINGER Regulering for pristal I nedenstående budget for årene , er der foretaget regulering for pristal på 3 % årligt. Kontingenter Pensionister hæves til normalt kontingent over 2 år. Juniorkontingent nedsættes med 500 kr. Der påregnes 715 seniormedlemmer, 160 pensionister, 12 ungseniorer, 30 juniorer (15-18 år) og 30 juniorer (0-14). 40 prøvemedlemmer a' kr og 200 passive medlemmer a' 300 kr. En mulighed vil være at hæve seniorkontingentet med Kr. 250,- / år allerede nu, hvilket vil forbedre likviditeten se den sidste linje i budgettet. Indskud 40 nye medlemmer årligt betaler kr. Ungseniorer kan bibeholde indskud under fravær pga. uddannelse. Leje og fee Greenfee: 25 % stigning i 2009, 50 % i 2011 og 100 % i Skabsleje og boldleje uændret i perioden. Sponsorer Indtægterne søges ændret til: 2010: kr , 2012: kr og 2014: kr Afskrivninger Uændret afskrivning i hele perioden, idet det påregnes, at nyinvesteringer vil opveje de afskrivninger, der afsluttes i perioden. Baneændringer jf. visionsplanen afskrives over 20 år. Lønninger Lønudvikling er sat til 3 % årligt Der ansættes en trænerassistent/elev i 2009 (kr ) og én greenkeeper i 2010 (kr ekstra) Banen Baneændringer udføres løbende over de fem budgetår, i alt ca. kr. 1.7 mio Omkostninger til ændring af bunkers og drivingrange betales af driften. Finansiering af baneændringer + omklædningsrum sker ved Kreditforeningslån (2011) 19

20 Klubhus Renovering af omklædningsrum til kr gennemføres i Afskrives over 10 år. Nye møbler til restaurant anskaffes i 2009 (vurderet til kr.) Afskrives over 5 år. Øvrige tiltag til ændringer/vedligeholdelse af Klubhuset betales af den normale vedligeholdelseskonto. Klubblad Stopper primo Afløses af intern info-stander og opslag i Klubhuset. 20

21 Indtægter Budget Budget Budget Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Kontingenter Greenfee + matchfee Indskud Kommunalt tilskud Andre indtægter Sponsorer Klubblad Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personale(greenkeepere) (1.258) (1.545) (1.591) (1.639) (1.688) Baneudgifter: Frø/gødning/strøsand mm. (165) (170) (175) (180) (186) Afskrivn. Øveområde (35) (35) (35) (35) (35) Fremmed arbejde (40) (41) (42) (44) (45) Maskinparkens driftsudgifter: Brændstof (100) (103) (106) (109) (113) 21

22 Budget Budget Budget Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Reparation og vedligeholdelse (110) (113) (117) (120) (124) Øvrige driftsudgifter (20) (21) (21) (22) (23) Forsikring (14) (14) (15) (15) (16) Afskrivninger (265) (265) (265) (265) (265) Afskrivning baneændringer (17) (84) (51) (85) Vedligeholdelse, vandingsanlæg: Vedligeholdelse (30) (31) (32) (33) (34) Vandafgift (100) (103) (106) (109) (113) Afskrivninger (105) (105) (105) (105) (105) Nyanskaffelser: Nyanskaffelser u/kr (75) (77) (80) (82) (84) Baneændringer (130) (50) (52) (53) (55) Baneomkostninger i alt (2.447) (2.691) (2.826) (2.863) (2.969) Klubomkostninger Kreditforening (496) (550) (625) (696) (696) Træner/manager (560) (700) (721) (743) (765) Lønninger- kontor (215) (221) (228) (235) (242) Kontingent DGU (140) (144) (149) (153) (158) Øvrige klubomkostninger (88) (91) (93) (96) (99) Afskrivn. P-plads + broer (25) (25) (25) (25) (25) 22

23 Budget Budget Budget Budget Budget Klubhusets driftsudgifter: (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Vedligeholdelse (200) (200) (200) (200) (200) El og varme (206) (212) (219) (225) (232) Rengøring + - artikler (283) (291) (300) (309) (319) Afskrivning, skabe & lokaler (109) (149) (149) (149) (149) Afskrivning restaurant (50) (60) (60) (60) (60) Afskrivning Klubhus (34) (34) (34) (34) (34) Øvrig drift (46) (47) (49) (50) (52) Holdomkostninger: (92) (95) (98) (101) (104) Øvrige driftsudgifter: EDB-udgifter (80) (82) (85) (87) (90) Øvrige driftsudgifter (206) (212) (219) (225) (232) Afskrivning hjemmeside (15) (15) (15) (15) (15) Udgifter i alt (5.292) (5.820) (6.093) (6.266) (6.439) RESULTAT I ALT (36) (204) (229) (92) kr forhøjelse af kontingent (seniorer) NY RESULTAT

24 24

VISIONER OG MÅL FOR 2015-2019

VISIONER OG MÅL FOR 2015-2019 VISIONER OG MÅL FOR 2015-2019 Indhold Forord...3 Mission hvorfor er vi?...4 Vision hvad er drømmen?...4 Økonomi...5 Banen...5 Træningsfaciliteter..6 Naturpolitik...7 Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads...7

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

2012 Randers Fjord Golfklub

2012 Randers Fjord Golfklub Randers Fjord Golfklub skal være en visionær golfklub i Østjylland, som tilbyder sine medlemmer medlemskab af en moderne og velfungerende golfklub med alle ønskelige faciliteter, en sund økonomi og frem

Læs mere

S T R A T E G I P L A N

S T R A T E G I P L A N S T R A T E G I P L A N 2013 2017 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi... 7

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E Tid/sted Onsdag den 21. september 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 7-2016 Deltagere Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen

Læs mere

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM)

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er vi meget opmærksomme på den udvikling, der i øjeblikket sker på Djursland på golfområdet. Djursland

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub Vision og strategi for perioden fra 2015 til 2025 Oplæg til generalforsamlingen 2015 Grenaa Golfklub Baggrund for vision og strategi Den tidligere vision og strategi er udløbet Faldende medlemstal Presset

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Medlemsmøde. Lørdag 26. januar 2013. Odsherred Golfklub Staarupvej 2 DK-4573 Højby Sj. 15-01-2013 Odsherred Golfklub

Medlemsmøde. Lørdag 26. januar 2013. Odsherred Golfklub Staarupvej 2 DK-4573 Højby Sj. 15-01-2013 Odsherred Golfklub Medlemsmøde Lørdag 26. januar 2013 Odsherred Golfklub Staarupvej 2 DK-4573 Højby Sj. 1 Spilleregler Medlemsmødet er ikke en generalforsamling Bestyrelsen præsenterer (50 min.) 2012 højdepunkter 2013 budget/planer

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart. Prognose 2016-2020 ( 26.- 30. regnskabsår ) Side 1

Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart. Prognose 2016-2020 ( 26.- 30. regnskabsår ) Side 1 Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart Prognose 2016-2020 ( 26.- 30. regnskabsår ) Side 1 Anvendte regnskabsprincipper Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens klasse A. Årsregnskabet

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13 Beretning Hedensted Golfklub /13 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi

Læs mere

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE Fastholdelse og det sociale miljø Hvad gør I for at styrke det sociale miljø og klublivet i jeres golfklub? Hvordan sikrer I, at klubber i klubben bidrager positivt til

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 BANERAPPORT KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00 Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E Tid/sted Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 8-2016 Deltagere Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016

FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016 FGC- Beretning om klubben virksomhed for 2016 Indledning Fredensborg Golf Club har den 12. september 2017 25 års jubilæum. I de 25 år, der er gået, har banen og klubben udviklet sig til en af de bedste

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Emne Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Sted: Klubhuset Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG) Betina Pedersen (BEPE)

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau.

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau. Generalforsamling 2015 19. februar 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning 2014 Igen i 2014 er flere af klubbens medlemmer desværre gået bort. Inden den mundtlige beretning, vil jeg bede forsamlingen rejse

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015

Bestyrelses- og managerrapport. Odense Golfklub Juli 2015 Bestyrelses- og managerrapport Odense Golfklub Juli 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

S Ø L L E R Ø D G O L F K L U B

S Ø L L E R Ø D G O L F K L U B S Ø L L E R Ø D G O L F K L U B ÅRSRAPPORT 2008 (35. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling 26. marts 2009 dirigent 2 Indholdsfortegnelse SIDE Ledelsens årsberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E S E S M Ø D E Tid/sted Tirsdag den 22. november 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 9-2016 Deltagere Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15 CVR-nr. 16 26 38 93 Uddrag Budget 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Budgetforudsætninger 2-4 Resultatopgørelse 5 Balance 6-7 Specifikationer 8-11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere