Public Relations Branchens etiske regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public Relations Branchens etiske regler"

Transkript

1 Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler har til formål at give medlemsvirksomhederne og deres kunder vejledning i, hvad der er god kutyme i branchen. Brancheforeningens regler danner grundlaget for medlemsvirksomhederne og deres ansattes etik i opgaveløsningen, men de kan aldrig erstatte lovgivning eller eget omdømme. Public relations- eller kommunikationskonsulentvirksomheder (efterfølgende kaldet public relations-virksomheder) bistår deres kunder i disses kommunikation med det omgivende samfund, generelt og over for specifikke målgrupper. Hvordan opgaverne gennemføres, styres af kundernes ønsker og af konsulentvirksomhedernes professionelle metoder. Viften af tjenester inkluderer alt fra rådgivning til implementering. Public relations-virksomhederne bistår deres kunder (virksomheder, organisationer, myndigheder og privatpersoner) i forhold til mange forskellige målgrupper (konsumenter, medarbejdere, politiske beslutningstagere, forretnings- og samarbejdspartnere, aktører på finansmarkeder, myndigheder etc.). Massemedier er én kanal men sjældent den eneste for at nå disse målgrupper. 2. Public relations-branchen og samfundet I et åbent og demokratisk samfund har alle ret til at udtrykke deres opfattelse og gøre deres mening gældende, herunder at anvende professionel hjælp for at opnå netop det. Public relations-virksomhederne virker inden for rammen af dette åbne samfund. Som en naturlig konsekvens skal public relations-virksomhederne efterleve samfundets love, regler og normer og arbejde med opdragsgivere, der gør det samme. Demokrati, ytringsfrihed, fri meningsdannelse og fri konkurrence samt værdier som åbenhed og tolerance er vigtige forudsætninger for, at public relations-virksomhederne kan udøve virksomhed. 3. Tavshedspligt Information, som en opdragsgiver giver i tillid, og som ikke er offentlig, skal ikke uden tilladelse fra opdragsgiveren gives videre til andre parter. Public relations-virksomhederne nuværende og tidligere opdragsgivere skal kunne stole på, at disse oplysninger forbliver fortrolige. Alle ansatte i public relations-virksomheder indgår en aftale om tavshedspligt for alt, der vedrører opdragsgiverens virksomhedsudøvelse både under og efter ansættelsen i virksomheden.

2 Tavshedspligten vedrører ikke generelle oplysninger eller samtaler, der baserer sig på generelle oplysninger. Hvis der er tvivl om hvilke oplysninger, der er at betragte som fortrolige, skal public relations-virksomheden afklare dette med opdragsgiveren. Indtil denne afklaring er sket, skal oplysningerne som udgangspunkt opfattes som fortrolige. 4. Arbejdsmetoder og prissætning Public relations-virksomhederne og deres opdragsgivere er aktive på samfundsområder, der er omfattet af lovmæssig og frivillig regulering. Ytringsfrihedslovgivning, presseetiske regler, insiderlovgivning, børskontrakter, offentlighedsprincipper etc. udgør rammerne for public relations-virksomhedernes virke. Som konsekvens af dette er det public relations-virksomhedernes eget ansvar at have indsigt i og efterleve særlige regler, der kan være gældende indenfor specifikke forretnings- eller fagområder, eksempelvis medicinalbranchens rammevilkår for markedsføring og relationsarbejde. Desuden må en public relations-virksomhed naturligvis ikke gøre noget, som en enkelt borger eller anden virksomhed ikke må gøre. Ud over dette skal public relations-virksomheder agere ansvarligt og ærligt samt i øvrigt efterleve god virksomhedsskik. En public relations-virksomhed må ikke forsætligt vildlede om fakta eller de interesser, som virksomheden repræsenterer eller varetager. At kontakte interessenter under falske forudsætninger eksempelvis ved at udgive sig for at være journalist eller på anden måde sløre sin egentlige identitet og opdrag er ikke tilladt. En opdragsgiver kan dog delegere opgaver til en public relations-virksomhed, hvis medarbejdere for opdragsgiverens regning og indenfor gældende regler og aftaler derved agere i opdragsgiverens navn. Når blot dette oplyses af public relations-virksomhedens medarbejdere i enhver kontakt med tredjepart det være sig virksomheder, myndigheder, medier eller andre interessenter på vegne af opdragsgiveren. Public relations-virksomheden må heller ikke overtræde de regler eller aftaler, der regulerer opdragsgiverens virksomhed, og som public relations-virksomheden bør have kendskab til. Det gælder også, hvis opdragsgiveren har til hensigt at bryde disse regler. Det er public relationsvirksomhedens pligt at oplyse opdragsgiver om, at vedkommende bryder eller har til hensigt at bryde gældende regler. Såfremt opdragsgiver i et sådant tilfælde ikke følger vedledningen, skal public relations-virksomheden skriftligt gøre sin kunde opmærksom på forholdet. Såfremt opdragsgiveren fortsat har til hensigt at bryde de konkrete regler, skal public relationsvirksomheden afbryde samarbejdet.. En public relations-virksomhed har ikke nogen generel pligt til at fortælle om sine opdragsgivere eller om opgavernes art. I en aktiv kontakt med en tredjepart for eksempel en journalist eller en beslutningstager skal public relations-virksomheden dog på forespørgsel fortælle, hvem opdragsgiveren er. I generelle kontakter eller samtaler eksempelvis ved orientering om et specielt emne har kommunikationskonsulenten ingen pligt til at oplyse om sine opdragsgivere.

3 En kommunikationskonsulent ansat i en public relations-virksomhed må ikke aktivt give råd til en kunde, der ønsker at påvirke beslutninger i en folkevalgt forsamling, hvor kommunikationskonsulenten selv er medlem. Konsulenten må heller ikke i sit arbejde misbruge eventuelle privilegier, han eller hun har som folke- eller tillidsvalgt. Om en public relations-virksomhed vælger at opkræve betaling per time, per projekt, for opnået resultat eller i overensstemmelse med en anden variabel, er op til virksomheden og opdragsgiveren. Dog skal public relations-virksomheden fastsætte prisen for sit arbejde på et rimeligt niveau. 5. Interessekonflikter mellem opgaver Public relations-virksomheder kan arbejde med konkurrerende opdragsgivere eller interesser. At bistå to eller flere opdragsgivere i den samme branche er et spørgsmål om den enkelte virksomhedens professionelle kapacitet. Det bør oplyses i generelle aftalebetingelser, i specifikke samarbejdsaftaler eller gennem anden kommunikation med opdragsgiveren om public relations-virksomheden ser noget principielt problem i at arbejde med konkurrerende opgaver. Det er public relations-virksomhedens opgave at bedømme, om en interessekonflikt påvirker virksomhedens mulighed for at yde det engagement og de resultater, som opdragsgiveren forventer sig. Hvis interessekonflikter opstår, skal public relations-virksomheden informere involverede parter. Det er public relations-virksomhedens opgave at sikre, at relevante nye og eksisterende opdragsgivere føler sig tilstrækkeligt informeret om potentielle interessekonflikter, så der ikke opstår misforståelser. For at kunne påtage sig, at arbejde med konkurrerende opgaver/opdragsgivere skal en public relations-virksomhed tage hensyn til følgende: A. At arbejdsgrupper internt i public relations-virksomheden er adskilte fra hinanden, og at alle aktiviteter møder, præsentationer etc. gennemføres, således at konfidentiel information om en opdragsgiver ikke bliver tilgængelig for de konsulenter, der arbejder med den konkurrerende opgave/opdragsgiver. B. At information, både på papir og på computer, opbevares adskilt fra respektive arbejdsgruppe. C. At virksomheden også i disse spørgsmål i øvrigt såvel internt som eksternt tager hensyn til tavshedspligten. Kontakter med tredjepart medie, beslutningstagere etc. er en selvstændig problematik. Public relations-virksomheden har ansvar for, at tredjepart ikke påvirkes negativt af, at virksomheden repræsenterer konkurrerende interesser i en bestemt sag. Det er selvfølgelig op til den enkelte public relations-virksomhed, om denne af princip ikke vil arbejde med konkurrerende opgaver.

4 6. Rådgiverrollen Public relations-virksomheder bør ikke have en virksomhed eller interesser, der underminerer rollen som professionel rådgiver. Det er op til hver enkelt virksomhed og til virksomhedens kunder at afgøre, hvad der er foreneligt med deres forretningskoncept. Normen bør dog være, at public relations-virksomhedens forhold til opdragsgiveren skal præges af professionel loyalitet over for opdragsgiverens mål og interesser. Rådgiverrollen stiller bestemte krav til public relations-virksomheden. Opdragsgiveren skal kunne stole på, at andre loyaliteter økonomiske, politiske etc. hos public relations-virksomheden ikke vejer tungere end opdragsgiverens interesser. Hvis der er tvivl om, hvorvidt enkelte konsulenters eller virksomheders interesser kan påvirke rådgivningen, skal disse forhold fremhæves over for opdragsgiveren. 7. At nægte at afslutte opgaver Som hovedregel kan ingen virksomhed, som er lovlig og forenelig med god forretningsskik, generelt set nægtes rådgivning eller anden bistand i kommunikationsspørgsmål. At fravælge opdragsgivere er en beslutning, der tages af den enkelte public relations-virksomhed. Ud over retten til at tage sædvanlige kommercielle hensyn vedrørende arbejdsmetoder, målsætning, budget og forventninger har en public relations-virksomhed ret til at nægte opgaver på grund af personlige overbevisninger eller virksomhedens målsætninger. Hvilke overvejelser, der i dette tilfælde bliver aktuelle, f.eks. vedrørende opdragsgiverens beskæftigelse, er et spørgsmål for den enkelte public relations-virksomhed. Opgaver kan afsluttes før tid såfremt det sker i overensstemmelse med gældende aftale. Ved mistanke om, at en opdragsgiver har givet vildledende oplysninger, gentagne gange har valgt at se bort fra public relations-virksomheds råd eller på anden måde bevidst eller på grund af uagtsomhed skadet public relations-virksomhedens forretning og anseelse, har virksomheden ikke nogen pligt til at fuldføre opgaven. Alligevel har public relations-virksomheden inden for rimelige grænser pligt til at hjælpe opdragsgivere, også når de befinder sig i komplicerede eller udsatte situationer. 8. Overtrædelse af reglerne og sanktioner Hvis der er formodning om, at et medlem af Public Relations Branchen har overtrådt en eller flere af de gældende etiske regler, kan branchens generelle omdømme skades. Derfor vil der i disse tilfælde igangsættes en procedure, som har til formål at afklare omstændigheder og fakta i den konkrete sag og i de tilfælde hvor det vurderes nødvendigt iværksætte relevante tiltag og sanktioner mod og i yderste konsekvens eksklusion af den pågældende medlemsvirksomhed. Såfremt en mulig overtrædelse kommer til bestyrelsens kendskab, vil følgende procedure blive sat i værk:

5 1. Det medlem af PRB, som kan have overtrådt de etiske regler, vil blive indkaldt til et afklarende møde med bestyrelsens formand og næstformand. Ved dette møde er det primære formål at få kastet lys over omstændighederne ved mistanken, og medlemmet har her mulighed for at fremlægge sin redegørelse for det forløb, der er årsag til mistanken. Der udarbejdes et skriftligt referat af mødet. 2. Bestyrelsen kan efterfølgende vælge at indhente yderligere oplysninger hos andre involverede parter i sagen. Dette gøres i ethvert tilfælde efter en individuel vurdering afhængig af sagens karakter og med orientering af det medlem af brancheforeningen, der er årsag til procedurens gennemførelse. Den indhentede information sammenfattes i et referat, der godkendes af de parter, som har afgivet informationen. 3. Bestyrelsen vurderer efterfølgende, om der, med udgangspunkt i medlemsvirksomhedens redegørelse sammenholdt med eventuelle andre informationer, reelt er tale om en overtrædelse af de gældende etiske regler. Afgørelsen og begrundelsen herfor sammenfattes i et notat. a. Såfremt bestyrelsen afviser, at der er tale om en overtrædelse af reglerne, meddeles dette til public relations-virksomheden og til den eller de, der eventuelt har indbragt sagen. Såfremt den pågældende sag har været offentligt kendt, eksempelvis ved eksponering i medierne, kan bestyrelsen i samråd med den pågældende public relations-virksomhed beslutte at offentliggøre afgørelsen i et egnet medie og på brancheforeningens hjemmeside. Bestyrelsen kan desuden bistå public relations-virksomheden i et eventuelt videre forløb, hvor dette skønnes nødvendigt b. Såfremt bestyrelsen vurderer, at der er tale om en overtrædelse af de etiske regler, videresendes afgørelse, begrundelse og eventuelt baggrundsmateriale til PRB s etiske råd. 4. 4) PRB s etiske råd varetager de sager, som efter bestyrelsens vurdering er en overtrædelse af en eller flere af de etiske regler. Rådet er sammensat af brancheforeningens formand og næstformand samt to repræsentanter for medlemsvirksomhederne og et eksternt uvildigt medlem. Repræsentanterne fra medlemsvirksomhederne og det uvildige medlem udpeges af et flertal i PRB s bestyrelse. Rådet nedsættes, hvis en konkret sag opstår. Hvis det vurderes, at et eller flere medlemmer af Rådet er inhabil i forhold til den konkrete sag, udtræder vedkommende af Rådet og erstattes af øvrige bestyrelsesmedlemmer og/eller medlemsrepræsentanter, således at både bestyrelse og medlemsvirksomheder er repræsenteret med samme vægt som før udskiftning. Rådet sammenkaldes, når bestyrelsen vurderer, at et medlem af PRB har overtrådt de etiske regler. Rådet sammenkaldes snarest muligt efter afgørelsen, og Rådet gennemgår herefter følgende proces: a. Rådet mødes med den public relations-virksomhed, der har overtrådt de gældende etiske regler. Ved dette møde har medlemmerne af PRB s etiske råd mulighed for at høre medlemmets fremstilling af sagen. b. Umiddelbart efter vurderer Rådet sagen og afgør, om bestyrelsens vurdering fortsat skal være gældende. c. Såfremt Rådet vurderer, at medlemmet ikke har overtrådt de etiske regler, meddeles dette med det samme den pågældende public relations-virksomhed.

6 Herefter igangsættes sammen procedure som i punkt 3 a. d. Såfremt Rådet vurderer, at medlemmet har overtrådt en eller flere regler, fastslår Rådet en sanktion. Sanktionerne for overtrædelse af reglerne er: i. Påtale. Denne sanktion påføres medlemmet i tilfælde, hvor Rådet vurderer, at medlemmet har overtrådt reglerne som følge af manglende omhu. ii. Skærpet påtale samt pengebøde på kr. Denne sanktion påføres medlemmet i tilfælde, hvor der er tale om bevidst tilsidesættelse af en eller flere regler, eller hvis medlemmet inden for de seneste to år har fået en tidligere påtale. Pengebøden tilfalder Public Relations Branchen. iii. Eksklusion samt pengebøde på kr. Denne sanktion påføres medlemmet ved grov og bevidst tilsidesættelse af de etiske regler Pengebøden tilfalder Public Relations Branchen. Rådets afgørelser træffes ved simpel flertalsbeslutning. Graden af sanktionen afgøres ud fra en individuel vurdering af sagens karakter og grovhed. Det pågældende medlem af PRB orienteres umiddelbart efter afgørelsen om Rådets beslutning. Rådets begrundelse og baggrund for afgørelsen sammenfattes og offentligøres på PRB s hjemmeside og i nyhedsmail til medlemsvirksomhederne. Det sanktionerede medlem kan anke afgørelsen. I dette tilfælde sammensættes et ankenævn bestående af fem repræsentanter fra fem forskellige medlemsvirksomheder. Det sanktionerede medlem kan selv udpege tre medlemsvirksomheder, som deltagere i ankenævnet. Det etiske råd udpeger andre to. Ankenævnet behandler sagen snarest muligt efter anken med udgangspunkt i det allerede foreliggende materiale. Såfremt ankenævnet underkender Etisk Råds afgørelse, meddelelse dette det pågældende medlem og medlemsvirksomhederne. Public Relations Branchen tilstræber at gennemføre ovenstående procedure (pkt ) inden for en tidsramme på to uger, idet såvel medlemmet som PRB har en klar interesse i hurtig afklaring. PRB vægter dog ordentlig behandling og belysning af sagen i henhold til ovenstående retningslinjer tungere end hurtig afgørelse. Februar 2009 med justeringer marts Tiltrådt den: / Medlemsvirksomhed Ejer/indehaver

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere