anti anti-korruptions politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik"

Transkript

1 anti KORRUPTIONS POLITIK

2 bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere. Som medarbejdere i Folkekirkens Nødhjælp er vi forpligtet til Korruption er en trussel mod god at følge denne anti-korruptionspolitik, og ethvert brud på denne politik skal indberettes gennem Folkekirkens Nødhjælps klagemekanisme (se detaljer regeringsførelse, bæredygtig nedenfor). udvikling, demokratiske processer Korruption er en trussel mod god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, og god forretningspraksis. demokratiske processer og god forretningspraksis. Ved at bekæmpe korruption, bidrager vi til at opbygge civilsamfundet og eliminere social uretfærdighed i overensstemmelse med Folkekirkens Nødhjælps vision: At hjælpe og være fortalere for undertrykte, nødlidende og marginaliserede befolkningsgrupper i fattige lande, og styrke deres muligheder for et værdigt liv. Ifølge Transparency International s Korruptionsindex, er de lande Folkekirkens Nødhjælp arbejder i blandt de lande i verden med størst risiko for korruption. Folkekirkens Nødhjælp må sikre at de midler, vi forvalter, ikke ender i de forkerte lommer. Folkekirkens Nødhjælp modtager midler fra vidt forskellige donorer og arbejder på at sikre, at pengene anvendes korrekt og gennemsigtigt. 1 Folkekirkens Nødhjælp har et stort ansvar for at undgå korruption og sikre, at pengene bruges korrekt i forhold til donorer, partnere og modtagere. Som medarbejdere i Folkekirkens Nødhjælp er vi ansvarlige for at opretholde og fremme en høj etisk standard og en professionel opførsel. Det stiller store krav til de ansatte at arbejde i forskellige lande, ofte under vanskelige forhold med forskellige sprog, kulturer og religioner. Viden, respekt og sund fornuft er nogle af nøgleordene i vores arbejde. Formålet med denne anti-korruptionspolitik er at støtte op om en arbejdsetik karakteriseret af høj personlig og organisatorisk integritet, både internt og i forhold til eksterne interessenter (partnerorganisationer). Generelt Korruption defineres som misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Korruption kendes bedst som bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning. Nedenfor uddybes og eksemplificeres disse begreber. Korruption har mange former. Det kan være at give penge eller yde en service for at opnå fordele, f.eks. bedre behandling, særlig beskyttelse, ekstra service eller kortere ventetider. Det er vigtigt at forstå, at korruption ikke kun involverer penge. I visse tilfælde kan det at skaffe et job, give serviceydelser eller fordele også fortolkes som korruption. Personlig sikkerhed bør aldrig tilsidesættes for at håndhæve denne politik. korruption Korruption defineres som misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Korruption kendes Som medarbejdere i Folkekirkens Nødhjælp er vi ansvarlige for at følge og overholde nationale og internationale loves regler og bestemmelser. Derudover skal vi overholde internationale konventioner underskrevet af det land, vi arbejder i. Det er Folkekirkens Nødhjælps ansvar at informere partnerorganisationer og andre relevante interessenter om denne politik. 1 Vision & Plan: Delmål C: Sikre korrekt og gennemskuelig håndtering af de økonomiske ressourcer, der betros Folkekirkens Nødhjælp.

3 Anti-korruptionsprincipper I anti-korruptionspolitikken indgår følgende principper: Interessekonflikter Misbrug af myndighed og afpresning Bedrageri og underslæb Bestikkelse Nepotisme og favorisering Gaver 1. Interessekonflikter Vi vil undgå enhver uhensigtsmæssig interessekonflikt reel eller potentiel mellem personlige interesser og Folkekirkens Nødhjælps interesser. At undgå interessekonflikter er det overordnede princip i bekæmpelse af korruption. Interessekonflikter opstår i situationer, hvor den ansatte har en privat interesse, der kan påvirke den professionelle arbejdsindsats. Interessekonflikter kan forekomme ret hyppigt og er ikke nødvendigvis korruption. Det vigtigste er, hvordan de identificeres og håndteres. Hvis sådanne situationer ikke identificeres og håndteres korrekt, kan de bringe Folkekirkens Nødhjælps integritet i fare og evt. føre til korruption. Den ansatte forventes at udvise god dømmekraft og i tvivlstilfælde henvende sig til sin overordnede. Ved interessekonflikt er det vigtigt at bruge sin personlige dømmekraft og sunde fornuft for at tage den rigtige beslutning. Nedenstående principper er alle på en eller anden måde eksempler på interessekonflikter. 2. Misbrug af myndighed og afpresning Vi vil ikke forsøge at påvirke en person eller institution for egen vinding ved at bruge vores officielle position eller tilbyde personlige fordele. Ligeledes vil vi ikke bruge Folkekirkens Nødhjælps ejendom, faciliteter, serviceydelser og penge til private formål uden tilladelse hertil. Vi vil ikke bruge nogen form for afpresning som middel til at opnå fordele. Princippet indebærer, at den ansatte ikke må benytte sin professionelle status til egen vinding. Eksempelvis ved at udnytte gode relationer til leverandører, for at få nedsatte priser på ydelser til eget brug (computere, biler, fødevarer, konsulentbistand, rejser, etc.). Den ansatte må heller ikke misbruge sin myndighed som overordnet til at opnå personlige fordele eller serviceydelser fra medarbejdere. 3. Bedrageri og underslæb Bedrageri og underslæb er ulovligt og må ikke benyttes til at opnå personlige eller professionelle fordele eller ejerskab i forhold til Folkekirkens Nødhjælp, partner organisationer eller andre interessenter. Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter svindel, bedrag eller falskneri, hvorved en person på ulovlig vis opnår fordele eller penge. Underslæb defineres som tyveri af ejendom eller penge, som personen lovligt er betroet i sin formelle position som repræsentant eller bestyrer.

4 Eksempler på bedrageri og underslæb er at bruge falske papirer, lyve om kvalifikationer, misbruge myndighed/viden til at stjæle kontanter og udstyr fra kontoret eller misbrug af betroede midler. Folkekirkens Nødhjælps regler for regnskabsførelse og dokumentation skal derfor altid følges. F.eks. skal godkendelse af udbetalinger følge Regnskabsmanual for FKN s Regionale Kontorer, og godkendelse af programmer og projekter skal følge Manual for Programmer og Projekter (PPM). Alle medarbejdere forventes at være ærlige og dermed ikke misbruge sin stilling for egen vindings skyld. 4. Bestikkelse Bestikkelse defineres som at tilbyde en person eller anden part penge, serviceydelser eller andre værdier med henblik på at overtale vedkommende til at give en modydelse. 2 Et eksempel er, at vi ikke modtager bestikkelse fra potentielle partnere for at indgå en kontrakt med dem, og vi betaler ikke bestikkelse til vores partnere for at få indflydelse. Vi bygger vores samarbejde med partnerorganisationerne på gensidigt ejerskab, ansvarlighed, deltagelse, lighed, harmonisering og solidaritet (læs mere i Folkekirkens Nødhjælps Partner Politik for Internationalt Samarbejde). Bestikkelse er ulovlig i alle lande og ødelægger mulighederne for en retfærdig retssag og fair konkurrence; den skaber uigennemskuelige markeder, som kan være vanskelige eller umulige at få adgang til. 5. Nepotisme og favorisering Vi vil ikke favorisere venner, familie eller andre personlige relationer i forbindelse med ansættelse, indkøb, hjælp eller i andre situationer. Nepotisme er favorisering af slægtninge og venner. Eksempler på nepotisme er at tilbyde en ven/familiemedlem et job til trods for at andre er bedre kvalificerede og villige til at udføre arbejdet, eller at give højere løn og andre goder til ansatte, som har personlig relation til ledelsen. For at undgå favorisering og nepotisme ved indkøb, følges Folkekirkens Nødhjælps Indkøbsmanual, som kan ses på: edition. Ved ansættelse af lokale medarbejdere på Regionalkontorerne følges Folkekirkens Nødhjælps Ansættelsespolitik for lokalt ansatte, og ved ansættelse på hovedkontoret følges ansættelsespolitikken. Det skal her understreges, at hvis interessekonflikter håndteres godt, kan det være acceptabelt at ansætte/ samarbejde med familie eller venner. 6. Gaver Vi vil ikke give eller modtage, direkte eller indirekte, gaver eller tjenester som kan påvirke vores arbejde, udførelsen af vores pligter eller som på anden måde kan skade Folkekirkens Nødhjælp. Gaver defineres som, men er ikke begrænset til: serviceydelser, rejser, underholdning, materielle ting eller tjenester. For at respektere lokale traditioner og almindelig gæstfrihed accepteres mindre gaver. Værdien af acceptable gaver varierer fra land til land, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder. Gaver i form af kontanter modtages aldrig. Alle ansatte forventes at udvise god dømmekraft og i tvivlstilfælde at kontakte sin overordnede. En tommelfingerregel er, at en gave aldrig bør påvirke ens uafhængige dømmekraft, og at man deler mindre gaver med sine kolleger. 2 Facilitation payments (dansk smørelse ): Facilitation payemnts er små beløb betalt til offentlige ansatte for at fremme eller sikre rutinemæssige aktiviteter og handlinger. Rutinemæssig defineres her som aktiviteter og handlinger, der hører til de ansattes daglige pligter og funktioner. Folkekirkens Nødhjælp er stærkt imod facilitation payments, og den aktivitet bør derfor undgås. Folkekirkens Nødhjælp erkender imidlertid, at vi arbejder i dele af verden, hvor det kan være meget svært helt at undgå disse transaktioner. Facilitation payments skal dokumenteres med kvitteringer og skal (som alle brud på anti-korruptionspolitikken) indberettes via klagemekanismen. Denne fremgangsmåde skal sikre gennemsigtighed og ansvarlig regnskabsførelse, samtidig vil fremgangsmåden sikre at opsamle erfaringer, der kan bidrage til at undgå lignende situationer i fremtiden.

5 Folkekirkens Nødhjælps klagemekanisme Som ansatte i Folkekirkens Nødhjælp er vi forpligtede til at følge denne anti-korruptionspolitik og indberette brud på politikken. Alle korruptionstilfælde i Folkekirkens Nødhjælp, partnerorganisationer eller andre tilfælde i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter skal indberettes i klagemekanismen. Ved mistanke, rygter eller tvivl i forbindelse med korruptionstilfælde, er det også muligt at henvende sig her. Du skal udfylde en klageformular og sende den til Kun tre medarbejdere i Human Ressource afdelingen i København har adgang til denne box. På baggrund af klageformularen vurderes det, om der skal nedsættes en undersøgelseskomité og iværksættes en undersøgelse. Klagen vil blive behandlet som fortrolig og med respekt både over for klageren og den person/organisation, der klages over. Anonyme klager accepteres ikke. Alle tilfælde af korruption skal indberettes til klageinstansen, også tilfælde som er undersøgt i regionalt. Sager med risiko for den personlige sikkerhed skal ligeledes indberettes til klageinstansen. Klagemekanismen samt en udførlig beskrivelse kan findes på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside: Årlig Anti-korruptionsrapport og Korruptionsrapport Den årlige Anti-korruptionsrapport opsummere, hvad Folkekirkens Nødhjælp gør for at bekæmpe og forebygge korruption med økonomiske midler administreret af Folkekirkens Nødhjælp. Rapporten offentliggøres en gang om året på Folkekirkens Nødhælps hjemmeside sammen med Årsberetningen. En Korruptionsrapport er offentliggjort på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside og opdateres inden for 48 timer. Den beskriver detaljeret de korruptions- og bedragerisager, som Folkekirkens Nødhjælp har behandlet. Følsomme oplysninger af personlig karakter offentliggøres aldrig. Formålet er åbent at oplyse om korruptionsproblemerne i de lande vi arbejder i og at beskrive hvordan vi forsøger at løse problemerne og forebygge dem for fremtiden. Rapporten samt andet relevant anti-korruptionsmateriale og nyheder kan findes på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside (Dansk) og (English)

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Bestikkelse nej tak! Novozymes principper for forretningsintegritet

Bestikkelse nej tak! Novozymes principper for forretningsintegritet Bestikkelse nej tak! Novozymes principper for forretningsintegritet Version 2014 Indhold Peders forord... 4 Bestikkelse: Vi giver og modtager ikke bestikkelse... 6 Facilitation payments: Vi betaler ikke

Læs mere

FORHOLDSREGLER. tillid

FORHOLDSREGLER. tillid V I R K S O M H E D S E T I S K R E G E L S Æ T FORHOLDSREGLER tillid Kære kollega Hos Abbott Laboratories gør vi os hver dag fortjent til vores omdømme, idet det er resultatet af de enkelte beslutninger,

Læs mere