Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Note, andelskroneberegning 11 Noter til årsrapporten 12 Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforening : Skydebanen CVR nr Adresse : Istedgade Skydebanegade 2 50 Skydebanegade 1 31 Sønder Boulevard København V Bestyrelse : Eva Madsen (Formand) Denis Bowers Hanne Müller Rikke Fregerslev Ludwigsen Marie Hindhede Administrator : Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf Revisor : AP Statsautoriserede Revisorer P/S Nørre Farimagsgade København K Tlf

4 Årsregnskabets godkendelse Administrator- og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2012 for andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 8. april 2013 Bestyrelse Eva Madsen Denis Bowers Hanne Müller (Formand) Rikke Fregerslev Ludwigsen Marie Hindhede Administrator Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S 2

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i andelsboligforeningen Skydebanen Vi har revideret årsregnskabet for andelsboligforeningen Skydebanen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 8. april 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S Kurt Christensen Statsautoriseret revisor Carsten Ingemann Johansen Statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre fællesskaber, 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra at ejendommen indregnes til dagsværdi pr. statusdagen mod tidligere kostpris. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed og har påvirket i egenkapitalen med en opskrivning på ejendommen med t.kr Resultatopgørelse Indtægter Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter. Periodiseringen indebærer, at boligafgift, lejeindtægter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbene er indbetalt til foreningen på statusdagen. Indtægter fra vaskeri mv. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Der foretages periodisering af alle væsentlige udgifter. Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen på statusdagen. Til vedligeholdelse betragtes omkostninger, der er afholdt for at holde ejendommen vedlige, uden at ejendommen derved er bragt i væsentlig bedre stand end ved foreningens køb i Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). 4

7 Anvendt regnskabspraksis Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Balance Materielle anlægsaktiver: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på ejendommen. Foreningens øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Installationer 5-15 år eller 6,67-20% Passiver: Egenkapital Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi. Under Andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter Prioritetsgæld er medtaget til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld korrigeret for afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger over afdragstiden. Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til kr. 0. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af udbyderen af aftalen. Renteswap med negativ værdi indregnes i tilknytning til prioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen af foreningens ejendom. Værdien af renteswappen indgår i beregning af andelsværdien, som følge af, at foreningen anvender beregningsprincip C i andelsboligloven. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Andelsværdi: Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 1. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 16. Vedtægterne bestemmer desuden i 16, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Den af generalforsamlingen vedtagne andelskroneberegning kan således anvendes indtil næste generalforsamling medmindre der er sket væsentlige værdireguleringer. Nøgletal: Nøgletallene er beregnet således: Valuarvurdering, offentlig vurdering samt anskaffelsessum pr. m 2 andelsbolig: Relevant vurdering Areal i m 2 andelsboliger Indtægt boligtype i gennemsnit pr. boligtype m 2 : Indtægt boligtype Areal i m 2 boligtype Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver pr. m 2 : Gældsforpligtelser fratrukket finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver Areal i m 2 andelsboliger Foreslået andelsværdi pr. m 2 : Formue til fordeling, inkl. indskud, ekskl. hensættelser Areal i m 2 andelsboliger Reserver uden for andelsværdi: Hensættelser i alt Areal i m 2 andelsboliger 6

9 Resultatopgørelse for 1. januar december 2012 Ikke revideret Budget Note Indtægter Boligafgifter Lejeindtægter Drift af vaskeriet Drift af Skydebanegade 1, st Omkostninger Ejendomsskatter Elforbrug Vandforbrug Renovation og renholdelse fortorv Forsikringer og abonnementer Anden renholdelse Fælles gårdlaugsbidrag Viceværtomkostninger Foreningsomkostninger Vedligeholdelse Hensættelse til indvendig vedligeholdelse Metroarbejder Diverse projekter Små gårde Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Omprioriteringsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

10 Resultatopgørelse for 1. januar december 2012 Ikke revideret Budget Forslag til resultatdisponering: Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen" Betalte prioritetsafdrag Udtrækning af obligationer Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

11 Balance pr. 31. december 2012 Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendommen matr. nr. 762 m.fl. Udenbys Vester Kvarter: 14 Dagsværdi pr. 31. december Installationer og inventar Ejendommen i alt Finansielle anlægsaktiver 27 Mellemregning altanregnskab Obligationsbeholdning (IS-sikring) Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 17 Tilgodehavender Antenneregnskab Forudbetalt omkostninger Grundejernes Investeringsfond Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Balance pr. 31. december 2012 Note Passiver Egenkapital 19 Andelskapital Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Hensættelse til kommende vedligeholdelse Vedligeholdelsesfond til altaner Reserver i alt Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 23 Prioritetsgæld Prioritetsgæld altanlån Nykredit, andelsboligkredit (IS-sikring) Markedsværdi af swap-aftaler Forudbetalt leje og deposita Kortfristede gældsforpligtelser 24 Varmeregnskab Internetregnskab Byggesag, altanrunde II Indvendig vedligeholdelse, lejere Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Andelskroneberegning 29 Sikkerhedsstillelse 30 Eventualforpligtelse 31 Nøgletal 10

13 Noter til årsregnskabet Note 1. Andelskroneberegning pr. 31. december 2012 Til beregning af den størst mulige salgspris for andelsboligerne skal man, jf. lov om andelsboliger, tage udgangspunkt i et af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper for ejendommen: a) Anskaffelsessummen b) Handelsværdi som udlejningsejendom ej vurderet c) Offentlig vurdering pr. 1. oktober Reserver jf. regnskabet Hensættelser tilbageført Ejendommens værdi reguleres således: Værdi jf. punkt c ovenfor Bogført værdi Regulering af prioritetsgæld: Bogført værdi af prioritetsgæld Kursværdi prioritetsgæld Merværdi til fordeling på solgte andele Andelshavere antal m² ,43 Princip C Merværdi pr. m² Med tillæg af oprindeligt indskud 500 Andelskrone pr. 31. december 2012 (sidste år ) Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til Andelskronen har udviklet sig således: Værdi pr. 31. december 2012 kr Værdi pr. 31. december 2011 kr Værdi pr. 31. december 2010 kr Værdi pr. 31. december 2009 kr Værdi pr. 31. december 2008 kr

14 Noter til årsregnskabet Ikke revideret Budget Lejeindtægter Lejeindtægter, boliger Lejeindtægter, erhvervslejemål Lejeindtægter, kældre og loftsrum Tab / gevinst ved fraflyttere mv Drift af vaskeriet Vaskeriindtægter El- og varmeforbrug Sæbe/vaskekort Gebyrer ved vaskeritransaktioner Reparationer og indkøb vaskemaskine Omkodning vaskekort Drift af Skydebanegade 1, st. Lejeindtægter v/beboerlokale Reklameplads Driftsudgifter, beboer- og viceværtlokale Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring Arbejdsskade Erhvervsforsikring Glasforsikring Falck Abonnementer

15 Noter til årsregnskabet Ikke revideret Budget Anden renholdelse Trappevask og vinduespolering Skaktrengøring Snerydning Håndværktøj, tømning af containere, rengøringsartikler og vedligeholdelse af maskiner Viceværtomkostninger Lønninger og feriepenge Overført til vedligeholdelsesprojekter Viceværtservice Lønrefusion ATP m.v Lønsumsafgift Varme mandskabsrum, arbejdstøj Annoncering Feriepengeregulering

16 Noter til årsregnskabet Ikke revideret Budget Foreningsomkostninger Mødeudgifter, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver og blomster Fællesarrangementer/beboerfester Kursus Kontorhold Porto og gebyrer Porto og kopier, administrator Telefonhold Revision og regnskab, incl. trykning Ekstern rådgivning Administrationshonorar Administrator anden assistance Advokathonorarer og retsafgift Bestyrelseshonorar Valuar, markedsværdivurderinger Varmeregnskab

17 Noter til årsregnskabet Ikke revideret Budget Vedligeholdelse Murer Maler Facadegennemgang Tømrer og snedker Elektriker VVS-sanitet VVS-varmeinstallationer Reparation af porttelefonanlæg Låsesmed Glarmester Ventilationsanlæg Afrensning af graffiti Skadedyrsbekæmpelse Udskiftning af altandøre Reparation af mobilsug Tag og tagrender Teknikerhonorar Vejvedligeholdelse Kloakarbejde Rydning af gangarealer på loftsrum incl. bortkørsel Grønt udvalg Budgetteret vedligeholdelse Afskrivninger Omprioritering Installationer Byfornyelse/Vest og Øst

18 Noter til årsregnskabet Ikke revideret Budget Finansielle indtægter Renteindtægter, driftskonto Renteindtægter, aftalekonti Renteindtægter, SKAT lønsum Renteindtægter, Grundejernes Investeringsfond Kursregulering obligationer Renteindtægter, obligationer (IS-sikring) Finansielle omkostninger Renteudgifter Nyk 4,6048%, kontant Renteudgifter Nyk 3,2852%, kontant Renteudgifter Nyk 5,7504%, kontant Renteudgifter Nyk 3,5968%, kontant Renteudgifter Nyk 5,7724%, kontant Renteudgifter Nyk 3,3120%, kontant Renteudgifter Nyk 4,6048, kontant Renteudgifter Nyk 3,2852, kontant Renteudgifter Nyk 4,6048%, kontant Renteudgifter Nyk 3,2852%, kontant Renteudgifter Nyk 4,6316%, kontant Renteudgifter Nyk 3,3036%, kontant Rentestøttede i alt Ydelsesstøtte fra det offentlige Renteudgifter Nyk variabel obl.lån Renteudgifter Nyk 4,5664%, kontant Renteudgifter Nyk variabel obl. lån Renteindtægter, andelshavere Swap-aftale renteudgift Renteudgifter kassekredit Renteudgifter banklån (IS-sikring)

19 Noter til årsregnskabet 13. Skat af årets resultat Foreningen er skattepligtig efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6 af resultatet fra erhvervsmæssig udlejning. Det skattepligtige resultat er negativt, hvorfor der ikke afsættes skat Købspris Købspris jf. skøde Købsomkostninger Forbedringer Forbedringsdelen - østsiden Forbedringsdelen - vestsiden Opskrivning af ejendommen, primo Årets opskrivning af ejendommen Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31. december 2012 med udgangspunkt i den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012, som udgør kr Den offentlige vurdering er ikke vurderet anvendelig som indikator for dagsværdien. Der er foretaget en nedskrivning på kr Ved anvendelse af den afkastbaserede beregning som dagsværdi har vi beregnet en afkastprocent på 2%. Det må antages, at den afkastbaserede beregning er følsom over for renteudsving. Anskaffel- Akk. af- Årets af- Saldo 15. Installationer og inventar sessum skrivning skrivning ultimo Vaskemaskiner Tørretumblere Strygerulle Fejemaskine Doprimo varmemålere Udskiftning dørtelefoner Printer mv

20 Noter til årsregnskabet 16. Obligationsbeholdning Nom. kr ,89 3% Nykredit 01E A 2029 obligationer. Udtrukket i året kr samt genkøb nom Kursværdi pr. 31. december 2012 udgør kr ,52. IS-sikring via Nykredit Bank Som følge af foreningens lån nr. 1-2 og 4-7 er byfornyelseslån med rentestøtte, kan disse lån ikke omlægges til afdragsfrie lån uden at rentestøtten derved mistes. I 2006 i samarbejde med Nykredit og godkendelse på generalforsamlingen blev der optaget en afdragsfri andelsboligkredit i Nykredit Bank på kr Dette banklån er i 2012 indfriet og der er optaget et variabelt obligationslån i Nykredit på nominelt kr lån nr. 8. For beløbet blev købt obligationer i samme serie som ovennævnte lån, således at foreningen får samme renteindtægt som betales på prioritetslånene. Foreningen købte en obligationsbeholdning på nominelt kr , der løbende bliver udtrukket og anvendes til betaling af afdrag på byfornyelseslånene. Obligationsbeholdningen er i år omlagt til nye 3% obligationer mod tidligere 4% obligationer som følge af de store udtrækninger, der er sket på beholdningen. Ved. IS-sikringen vil der dog løbende påføres foreningen en udgift ved at kreditforeningslånet indeholder administrationsbidrag og det matcher ikke renteindtægterne fra obligationerne. 17. Tilgodehavender Tilgodehavende leje, indskud mv Obligationsrenter 4.kvt Udlæg ved salg af lejligheder Afdragsordning Forsikringssager Likvide midler Kassebeholdning, gårdene Kassebeholdning, bestyrelse Nykredit, andelsboligkredit Nykredit, bestyrelseskonto Nykredit, netkonto Danske Bank

21 Noter til årsregnskabet 19. Andelskapital Antal m2 Pris Fuldt indskud: Saldo primo , Nedsat indskud 85, Solgt i årets løb 53, , Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Opskrivning primo Årets opskrivning Årets nedskrivning Reserveret til større vedligeholdelsesarbejder Saldo primo Årets hensættelse 0 0 Anvendt af årets hensættelse Reserver Markedsværdi af swap-aftale, primo Årets regulering Tidligere års resultat Merværdi ved salg af andel Dette års resultat

22 Noter til årsregnskabet 23. Prioritetsgæld Obligations- Restgæld restgæld Kursværdi Afdrag 1 Nyk 5,7504%, kontant Nyk 3,5968%, kontant Nyk 5,7724%, kontant Nyk 3,3120%, kontant Nyk var.obl.lån afdragsfri til udløb Nyk 4,6048%, kontant Nyk 3,2852%, kontant Nyk 4,6048%, kontant Nyk 3,2852%, kontant Nyk 4,6316%, kontant Nyk 3,3036%, kontant Nyk 4,6048%, kontant Nyk 3,2852%, kontant Nyk var.obl.lån Nyk 4,5664%, kontant Nykredit, andelsboligkredit (IS-sikring) Mellem andelsboligforeningen og Nykredit Bank er der indgået en swap-aftale med restgæld på kr , hvor det er foreningens variable rente på Nykredit realkreditlån, der ligger bag aftalen. Aftalen er indgået i 2006 med virkning fra 29. december 2006 til 30. december Lånets variable rente er byttet til en fastrente på 4,49%. Lån nr. 3 Mellem andelsboligforeningen og Nykredit er der indgået en swap-aftale med restgæld på kr , hvor det er foreningens variable rente på Nykreditlån, der ligger bag aftalen. Aftalen er indgået i 2008 med virkning fra 31. marts 2008 til 30. juni Lånets variable rente er byttet til en fastrente på 4,95%. Der er herudover tinglyst indekslån for opr. i alt kr til Nykredit med fuld ydelsesstøtte. Kursværdien andrager pr. 31. december 2012 kr Lånene udløber i år Lånene indgår ikke i opgørelsen af andelsværdien. 20

23 Noter til årsregnskabet 24. Varmeregnskab Varme indbetalt aconto Køb af varme Energimærkning Internetregnskab Primo saldo Opkrævet netbidrag Betalte driftsudgifter Antenneregnskab Primo saldo Opkrævet aconto antennebidrag Betalt til You See kabel tv Mellemregning altanregnskab 2012 Afholdte omkostninger Finansieringsomkostninger Renteindtægter, aftaleindskud Renteudgifter, prioritetsgæld Indestående Nykredit, aftalekonto Kontante indfrielser Ydelser på gældsbreve Det tilhørende lån i Nykredit (nr. 9 i note 24) har en restgæld pr på kr

24 Noter til årsregnskabet 28. Skyldige omkostninger AP Statsautoriserede Revisorer P/S Mellemregning administrator Forudbetalt leje og indskud Mellemregning tidligere beboere Københavns Energi Diverse regninger Skyldig A-skat mv Skyldige feriepenge Sikkerhedsstillelser Ejerpantebreve i ejendommen matr. nr. 762 m.fl. Udenbys Vester Kvarter, kr til sikkerhed for overfor Nykredit Bank til sikkerhed for foreningens engagement med banken. Foreningens kautionerer for nogle andelshaverer i forbindelse med deres andelsindskud. Ejerpantebreve i ejendommen matr. nr. 762 m.fl. Udenbys Vester Kvarter, kr og kr til sikkerhed overfor gårdlauget Øst- og Vestkarreen. Obligationsbeholdning kr samt erhvervskonto kr er deponeret til sikkerhed for mellemværender med Nykredit Bank. Hæftelser: Foreningens medlemmer hæfter jf. foreningens vedtægter 5 alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. 22

25 Noter til årsregnskabet 30. Eventualforpligtelse Ophørsbeskatning Ifølge kendelse fra Østre Landsret og bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vil andelsboligforeninger blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven i det indkomstår, hvor foreningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed. Ejendomsavancen vil blive opgjort på grundlag af ejendommens handelsværdi på tidspunktet, hvor andelsboligforeningen ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, jfr. selskabsskattelovens 5, stk. 6, og vil omfatte alle lejligheder, der siden 1994 er overgået fra udleje til et ikke-medlem og til benyttelse af et medlem på andelsbasis. Foreningen driver fortsat erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed for kælderlejemål og erhverv. Såfremt udlejningsaktiviteten ophører vil det medføre, at eventualskatten udløses, hvilket vil nedbringe foreningens formue og andelskrone. Eventualforpligtelsen er ikke opgjort og er således ikke medtaget i rapporten, eftersom der fortsat er udlejningsaktivitet i ejendommen og at det er besluttet at bevare disse udlejningsaktiviteter. Renteswap-aftaler Mellem andelsboligforeningen og Nykredit Bank er der indgået en swap-aftale med restgæld på kr , hvor det er foreningens Nykreditlån, der ligger bag aftalen. Aftalen er indgået i 2008 med virkning fra 31. marts 2008 til 30. juni Lånets variable rente er byttet til en fastrente på 4,95%. Markedsværdien udgør pr. 31. december 2012 kr Mellem andelsboligforeningen og Nykredit Bank er der indgået en swap-aftale med hovedstol på kr , hvor det er foreningens variable obl.lån i Nykredit, der ligger bag aftalen. Aftalen er indgået i 2006 med virkning fra 29. december 2006 til 30. december Lånets variable rente er byttet til en fast rente på 4,49%. Markedsværdien udgør pr. 31. december 2012 kr

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere