REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE"

Transkript

1 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg ( ) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat på afkastet af pensionsopsparing. Resultatet af beregningerne er, at en 40-årig bundskatteyder typisk har en sammensat real marginalskat på ca. 70 pct., mens den sammensatte reale marginale afkastskat for indbetalinger foretaget af en 60-årig bundskatteyder for de fleste pensionsformuer vil være omkring 130 pct. I beregningerne tages der - udover den løbende afkastbeskatning på 15,3 pct. - hensyn til skattefradrag ved pensionsindbetaling, skat ved udbetaling samt indkomstaftrapning af pensionstillæg, ældrecheck, nedslag i ejendomsværdiskat mv. Endelig tages der højde for, at inflationen reducerer realafkastet på opsparing. Den høje sammensatte beskatning er en trussel imod det danske pensionssystem, fordi den reducerer tilskyndelsen til at spare op til pension. Desuden kan den høje pensionsbeskatning give en ekstra tilskyndelse til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi den medfører, at det ikke koster så meget på indkomsten som pensionist at trække sig tidligere tilbage. De høje reale sammensatte skattesatser skyldes i høj grad, at pensionsudbetalinger selv med små formuer indebærer indkomstaftrapning af offentlige ydelser som ældrecheck og pensionstillæg. Aftrapningen af pensionistnedslaget i ejendomsværdiskatten begynder allerede ved årlige private pensionsudbetalinger på kr., mens ældrechecken aftrappes, når de private pensionsudbetalinger når ca kr. For en 40- årig topskatteyder ligger den reale sammensatte marginalskat typisk på omkring 40 pct., mens den reale sammensatte marginalskat typisk udgør over 50 pct. for en 60-årig topskatteyder. Beregningerne illustrerer, at den danske pensionsbeskatning er høj, når man tager hensyn til indkomstaftrapning af offentlige ydelser mv. Dette notat belyser den sammensatte marginale afkastbeskatning af pensionsopsparing. Bl.a. når pensionsselskaberne investerer den enkeltes pensionsindbetalinger på de finansielle markeder. Via pensionsafkastskatten beskattes afkastet af disse investeringer med 15,3 pct. Med sammensat beskatning menes, at der udover den løbende pensionsbeskatning tages højde for, at indbetalinger på pensionsopsparing kan trækkes fra i skat, mens udbetalinger pålægges indkomstskat, og desuden kan give anledning til aftrapning af diverse offentlige indkomstoverførsler, herunder pensionstillæg, ældrecheck mv., jf. boks 1. Boks 1. Oversigt over regler mv. i relation til pensionsbeskatning Ratepension: En ratepension udbetales over år i lige store rater. Ved død overgår pensionen til arvingerne. Indskud på op til kr. kan trækkes fra i indkomstskatten og ved beregning af boligsikring. Pensionsudbetalinger indgår i indkomstskattegrundlaget på lige fod med overførselsindkomster og beskattes derfor i en gennemsnitskommune med ca. 37,5 pct. eller 52,4 pct., hvis der betales topskat. Derudover indgår udbetalingerne i beregningen af en række overførsler. Livrente: En livrente udbetales i konstante rater så længe modtageren lever. Ved død overgår pensionen til pensionsselskabet. Der er således et forsikringselement i en livrente, hvor de, som lever længere, får et større afkast end dem, som dør tidligt. I forhold til indkomstskatte- og overførselsreglerne er der ingen forskel mellem livrente og en ratepension bortset fra, at der ikke er nogen begrænsninger på, hvor store indbetalinger til en livrente, der er fradragsberettigede. Pensionsafkastbeskatning: Pensionsselskaberne investerer pensionsindskud på de finansielle markeder. For alle pensionsformer gælder, at afkastet af investeringerne beskattes med 15,3 pct. Udligningsskat: Udbetalinger fra ratepensioner og livrenter over kr. om året beskattes med 6 pct. Uudnyttede bundfradrag kan overføres mellem ægtefæller, dog højest kr. Da udligningsskatten er CEPOS Landgreven 3, København K

2 udfaset i 2019 er den ikke medtaget i beregningerne. Ældrecheck: Alle folkepensionister har som udgangspunkt ret til en ældrecheck på kr. Hvis de private pensionsudbetalinger inklusiv ATP overstiger kr. for enlige eller kr. for ægtepar, aftrappes ældrechecken med den personlige tillægsprocent, hvilket svarer til ca. 34 pct. : Udover folkepensionens grundbeløb på knap kr. modtager folkepensionister et pensionstillæg på kr. for enlige og kr. for samgifte. Hvis husstandens private pensionsudbetalinger inkl. ATP overstiger kr. for enlige eller kr. for ægtepar, aftrappes pensionstillægget med 30,9 pct. for enlige og 16 pct. for ægtepar. Boligydelse: Pensionister i lejebolig har ret til boligydelse. Den maksimale boligydelse er kr. og afhænger af boligudgifterne og husstandens indkomst. Aftrapningsprocenten er 22,5 pct. af indkomsten over bundgrænsen, som afhænger af personlige forhold, herunder boligudgiften. Nedslag i ejendomsværdiskat for pensionister. Pensionister modtager som udgangspunkt et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4 pct.point, dog maksimalt kr. Nedslaget aftrappes med 5 pct. af husstandsindkomsten over kr. for enlige og kr. for ægtepar. Grøn check: Personer over 18 år modtager en skatterabat på kr. som kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. Den grønne check aftrappes med 7,5 pct. af indkomst over bundfradraget på kr. Ældrechecken og pensionstillægget er skattepligtige, hvilket mindsker effekten af aftrapningen på rådighedsbeløb og marginalskat i forhold til de andre aftrapningsområder. I modsætning til ældrechecken indgår pensionstillægget i beregning af boligydelse, således at aftrapning af pensionstillægget isoleret set øger boligydelsen for pensionister i lejebolig 1. Det er sædvane at udtrykke effekten af beskatning og indkomstoverførselsaftrapning som en andel af afkastet på pensionsopsparingen i en såkaldt sammensat afkastskat. Antag at en pensionist indbetaler kr. ekstra på sin pensionsopsparing, og at pensionsselskabets placering af opsparingen giver et afkastet på 500 kr., således at pensionsformuen i alt stiger med kr. Hvis den samlede effekt af skatte- og overførselsreglerne er, at indkomsten som pensionist kun stiger med kr. i stedet for de kr., beregnes den sammensatte nominelle marginale afkastskat som ( )/500, dvs. 60 pct. 2 Ovenfor er der set på den nominelle beskatningsprocent, som ikke tager højde for inflationen. Det må formodes, at pensionsopspareren i sidste ende er optaget af, hvilket forbrug pensionen giver mulighed for, fremfor den nominelle størrelse på pensionsudbetalingerne. Dette notat fokuserer derfor på den reale sammensatte beskatningsprocent (hvor der korrigeres for inflationen). Forskellen mellem nominel og real beskatning fremgår af følgende eksempel. En sammensat nominel marginalskat på 40 pct. reducerer et markedsmæssigt nominelt afkast på eksempelvis 5 pct. til 3 pct. Med en inflation på 2 pct. vil det reale afkast blive reduceret fra 3 til 1 pct. svarende til en real marginal afkastskat på 66 pct. I dette tilfælde er den reale beskatningsprocent altså 26 pct.point større end den nominelle beskatningsprocent. I det følgende gennemgås pensionsbeskatningen i 4 konkrete tilfælde, som alle omhandler en enlig mand, som er boligejer 3. Vi ser på indbetalinger til en livrente for en 40-årig bundskatteyder, en 40-årig topskatteyder, en 60-årig bundskatteyder samt en 60-årig topskatteyder. Såfremt personen ikke har nogen privat pensionsopsparing, vil han som pensionist have en indkomst på ca kr., bestående af folkepensionens grundbeløb: kr., 1 Der er set bort fra den supplerende grønne check, på 280 kr. og boligydelse til pensionister i ejerbolig, der ydes som lån. 2 Beregningseksemplet er kun en illustrativ approksimation, da de faktiske beregninger benytter den interne rentes metode. 3 Personen har ATP-udbetalinger på ca kr. og ingen kapital- og aktieindkomst. 2

3 pensionstillæg: kr., supplerende pensionsydelse (ældrecheck): kr. samt ATPudbetalinger: kr. Pensionsindbetaling af 40-årig bundskatteyder En 40-årig bundskatteyder vil typisk have en sammensat real marginal afkastskat på ca. 70 pct. eller mere som følge af øget skattebetalinger og mindre overførselsindkomst, jf. figur 1. Figuren illustrerer sammenhængen mellem pensionsformuens størrelse målt ved indkomsten som pensionist og den sammensatte marginale afkastskat. Figur 1. Sammensat real marginal afkastskat, 40- årig enlig bundskatteyder i ejerbolig Ældrecheck ( kr., 34 pct.) ( kr., 31 pct.) Ældrecheck slut Grøn Check ( kr., 7,5 pct.) 60 Topskat ( kr., 15 pct.) 40 Ejendomsværdiskat ( kr., 5 pct.) slut 20 Grøn check slut Indkomst som pensionist (folkepension, ældrecheck, ATP, private pensionsudbetalinger, kapital- og aktieindkomst) Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne beregninger. Anm: En enlig pensionist uden pensionsopsparing udover ATP har en indkomst før skat på ca kr. Det er antaget at pensionsselskaberne årligt forrenter indestående med 4,75 pct., og at inflationen er 2 pct. Beregningerne er foretaget ud fra 2013-regler. Aftrapningsintervallet og aftrapningsprocenten for de enkelte ordninger er angivet i parentes. Som udgangspunkt beskattes det nominelle afkast på pensionsopsparing med 15,3 pct., svarende til en realbeskatning på 26 pct. Selv ved meget små pensionsformuer sætter aftrapningen ind. Allerede ved årlige private pensionsudbetalinger på ca kr. udover offentlige pensioner mv. (folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg, ældrecheck og ATP-udbetalinger) begynder aftrapningen af pensionisters nedslag i ejendomsværdiskatten, da familiens samlede indkomst herved kommer over kr. 4, som er bundgrænsen for aftrapning. Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) aftrappes, når familiens private pensionsudbetalinger når op på ca kr., svarende til en samlet indkomst på kr. Aftrapningen af nedslaget i ejendomsværdiskatten og ældrechecken bringer tilsammen marginalskatten op på ca. 90 pct. Ældrechecken er fuldt aftrappet ved en indkomst på kr., hvor aftrapningen af pensionstillægget til gengæld begynder, hvilket bringer marginalskatten ned på ca. 80 pct. Nedslaget i ejendomsværdiskat er fuldt aftrappet ved kr., hvorefter marginalskatten er 4 Alle tal i notatet er 2013-niveau 3

4 ca. 70 pct., et niveau som herefter fastholdes bortset fra indkomster i intervallet fra kr. 5 Ved en indkomst på kr., svarende til private pensionsudbetalinger på ca kr., stiger marginalskatten til ca. 90 pct. som følge af, at aftrapningen af den grønne check påbegyndes. Det er dog sjældent, at indbetalinger foretaget af en bundskatteyder fører til så store pensionsudbetalinger, at den grønne check aftrappes. get og den grønne check er fuldt aftrappet ved indkomster på henholdsvis kr. og kr., hvorefter marginalskatten er ca. 26 pct. Endeligt skal der betales topskat af indkomster over kr., hvilket bringer marginalskatten op på ca. 60 pct. Boks 2: Permanent udligningsskat vil sende sammensat real marginalskat op på over 100 pct. I dette notat ses der bort fra udligningsskatten (bortset fra denne boks), der er en særskat på pensionsudbetalinger ud over kr. (2013). Udligningsskatten udgør 6 pct. i 2014, men udfases frem mod Fra 2015 reduceres udligningsskatten med 1 pct.point om året, så den i 2020 er bortfaldet. Dvs. for den 60-årige (og den 40-årige) i dag vil udligningsskatten betyde meget lidt som nævnt udfases den frem mod I denne boks ses på et eksempel med pensionsindskud på kr. på en 10-årig ratepension for en 64-årig med en pensionsformue så stor, at han skal betale topskat som pensionist (dermed skal han også betale udligningsskat på 6 pct. af sine pensionsudbetalinger i 2014.). Beregningerne viser, at udligningsskatten øger den reale marginalskat fra 26 til 58 pct. Såfremt politikerne vælger at undlade udfasningen af udligningsskatten (så skatten permanent er 6 pct.), så vil den sammensatte marginalskat udgøre 113 pct. for en 64-årig, der i dag er topskatteyder, og som også er det på udbetalingstidspunkt Pensionsindbetaling af 40-årig topskatteyder Den samlede sammensatte reale marginalbeskatning ligger typisk omkring 40 pct. for en 40-årig topskatteyder, med mindre der er tale om beskedne pensionsformuer (indkomstintervallet kr.), hvor marginalskatten er pct.point højere. Hvis der er tale om pensionsformuer af en sådan størrelse, at de offentlige overførsler er fuldt aftrappet, men ikke så store at der skal betales topskat (indkomstintervallet kr.), er marginalskatten dog -5 pct. Som topskatteyder fås et fradrag ved pensionsindbetalinger på ca. 52,4 pct. Såfremt pensionsudbetalingerne ikke er så store, at de bringer den samlede indkomst som pensionist over topskattens bundgrænse på kr., vil skatteværdien af fradraget fra indbetalingerne være større end skattesatsen på udbetalingerne (52,4 pct. mod 37,5 pct.). Det reducerer den samlede sammensatte beskatning. For indbetalinger foretaget som 40-årig vil dette isoleret set reducere den samlede marginale afkastskat med ca. 30 pct.point. Bortset fra ovennævnte forskel i værdien af skattefradraget på indbetalingstidspunktet, som giver udslag i et generelt lavere niveau, er sammenhængen mellem marginalbeskatning og indkomst som pensionist den samme som for den 40-årige bundskatteyder, fordi aftrapningen af de forskellige ydelser og topskat indtræffer ved de samme indkomstniveauer. 5 Såfremt der modtages boligsikring på indbetalingstidspunktet kan den marginale beskatningsprocent være lavere. Det samme gør sig gældende for personer med indkomster inden for aftrapningsintervallet af den grønne check. 4

5 Figur 2. Sammensat real marginal afkastskat, 40- årig enlig topskatteyder i ejerbolig Ældrecheck ( kr., 34 pct.) ( kr., 31 pct.) Ældrecheck slut Grøn Check ( kr., 7,5 pct.) Topskat ( kr., 15 pct.) ( kr., 5 pct.) Grøn check slut Indkomst som pensionist (folkepension, ældrecheck, ATP, private pensionsudbetalinger, kapital- og aktieindkomst) Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne beregninger. Anm: En enlig pensionist uden pensionsopsparing udover ATP har en indkomst før skat på ca kr. Det er antaget at pensionsselskaberne årligt forrenter indestående med 4,75 pct., og at inflationen er 2 pct. Beregningerne er foretaget ud fra 2013-regler. Aftrapningsintervallet og aftrapningsprocenten for de enkelte ordninger er angivet i parentes. Pensionsindbetaling af 60-årig bundskatteyder Den sammensatte reale marginale afkastskat for indbetalinger foretaget af en 60-årig bundskatteyder vil for de fleste pensionsformuer være omkring 130 pct., jf. figur 3. Den høje sammensatte marginalskat for indbetalinger lige før pensionering skyldes, at grundlaget for aftrapningen af pensionstillæg, ældrecheck mv. ikke blot er forrentningen men hele pensionsudbetalingen, herunder i særlig grad pensionsindskuddet (der fylder meget i forhold til rentetilskrivningen, da forrentningsperioden er meget kort, jf. boks 1.). For yngre personer vil indkomstaftrapningen have en mindre effekt på afkastbeskatningen, da afkastet er meget større. Kort sagt vil forrentningen af pensionsindbetalinger være meget beskeden, hvad angår indskud fra personer tæt på pensionering, samtidig med at indkomstaftrapningen virker fuldt ud. Det indebærer en kraftig effekt af på den sammensatte marginalskat af indkomstaftrapningen, da forrentningen er meget lille. Boks 3 Hvis det årlige afkastet er 5 pct., vil en ekstra indbetaling på 100 kr. foretaget et år før pensionstidspunktet være blevet til 105 kr. For hver krone som udbetales i private pensioner udover bundfradraget (svarende til en indkomst på kr.), bliver pensionstillægget aftrappet med 31 øre. Stigningen i pensionsformuen på 105 kr. vil derfor reducere det udbetalte pensionstillæg med ca. 32,5 kr., svarende til ca. 650 pct. af afkastet på 5 kr. Foretages indbetalingen på 100 kr. i stedet 10 år før udbetalingstidspunktet, vil det årlige afkast på 5 pct. betyde, at pensionsformuen vokser til 163 kr. Reduktionen i pensionstillægget bliver derfor ca. 50 kr. (31 pct. af 163 kr.), svarende til ca. 80 pct. af pensionsafkastet på 63 kr. Som det fremgår af eksemplet, vil den sammensatte marginale afkastskat typisk være større, desto ældre man er på indbetalingstidspunktet. 5

6 Figur 3. Sammensat real marginal afkastskat, 60- årig enlig bundskatteyder i ejerbolig 250 Ældrecheck ( kr., 34 pct.) ( kr., 31 pct.) Ældrecheck slut Grøn Check ( kr., 7,5 pct.) 100 Topskat ( kr., 15 pct.) 50 Ejendomsværdiskat ( kr., 5 pct.) slut Grøn check slut Indkomst som pensionist (folkepension, ældrecheck, ATP, private pensionsudbetalinger, kapital- og aktieindkomst) Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne beregninger. Anm: En enlig pensionist uden pensionsopsparing udover ATP har en indkomst før skat på ca kr. Det er antaget at pensionsselskaberne årligt forrenter indestående med 4,75 pct., og at inflationen er 2 pct. Beregningerne er foretaget ud fra 2013-regler. Aftrapningsintervallet og aftrapningsprocenten for de enkelte ordninger er angivet i parentes. Udover den ovenfor forklarede niveauforskel i marginalskat for indbetalinger foretaget sent i livet er sammenhængen mellem marginalbeskatning og indkomst som pensionist den samme som for den 40-årige, fordi aftrapningen af de forskellige ydelser og den ekstra beskatning i form af top- og udligningsskatter indtræffer ved samme indkomstniveauer. 6

7 Pensionsindbetaling af 60-årig topskatteyder Pensionsindbetalinger fra en 60-årig topskatteyder vil som hovedregel have en sammensat marginalskat på over 50 pct. og i nogle tilfælde over 100 pct., jf. figur 4. Figur 4. Sammensat real marginal afkastskat, 60- årig enlig topskatteyder i ejerbolig 200 Ældrecheck ( kr., 34 pct.) ( kr., 31 pct.) Ældrecheck slut Grøn Check ( kr., 7,5 pct.) 50 Topskat ( kr., 15 pct.) Ejendomsværdiskat ( kr., 5 pct.) slut Grøn check slut Indkomst som pensionist (folkepension, ældrecheck, ATP, private pensionsudbetalinger, kapital- og aktieindkomst) Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne beregninger. Anm: En enlig pensionist uden pensionsopsparing udover ATP har en indkomst før skat på ca kr. Det er antaget at pensionsselskaberne årligt forrenter indestående med 4,75 pct., og at inflationen er 2 pct. Beregningerne er foretaget ud fra 2013-regler. Aftrapningsintervallet og aftrapningsprocenten for de enkelte ordninger er angivet i parentes. For personer med beskedne formuer, som giver anledning til en indkomst som pensionist på under kr., vil den sammensatte reale marginale afkastskat være tæt på eller over 100 pct. som følge af, at pensionistnedslaget i ejendomsværdiskatten og ældrechecken (eller pensionstillægget) aftrappes i dette interval. Herefter er marginalskatten ca. 55 pct., mens marginalskatten svinger mellem -57 pct. og 106 pct. i indkomstintervallet kr. Med indkomster på og derover er marginalskatten 26 pct. Den negative sammensatte marginalskat på pensionsopsparingen skyldes, at pensionsindbetalingerne kan trækkes fra i topskatten, mens udbetalingerne ikke er store nok til at udløse topskat. Denne skattefordel kombineret med, at alle offentlige overførsler mv. er fuldt aftrappet ved en indkomst på kr., indebærer en negativ marginalskat i intervallet kr. Overvejelser og policy-anbefalinger Det fremgår meget tydeligt, at den reale sammensatte marginalskat på pensionsopsparing i mange tilfælde er meget høj. Dette er ikke hensigtsmæssigt af flere grunde: 1) Det gør det mindre attraktivt at spare op til alderdommen. Fremadrettet er det hensigtsmæssigt med formuende pensionister, der selv kan betale for hjemmehjælp mv. 7

8 2) Tilliden til pensionssystemet kan bliver undermineret, når den reale pensionsbeskatning er så høj. Det kan medføre fravalg af pensionsopsparing og opsparing generelt. Beskatning af fri opsparing er i mange tilfælde også meget høj 3) Den i mange tilfælde høje sammensatte pensionsbeskatning kan hæmme incitamentet til at blive på arbejdsmarkedet for seniorer, der er tæt på pensionsalderen (fordi den marginale realbeskatning af obligatoriske pensionsindskud i mange tilfælde er meget høj). En tidlig tilbagetækning har derfor lille effekt på levestandarden som pensionist 4) I det perspektiv kan man undre sig over at Thorning-regeringen har vedtaget en forhøjelse af pensionsafkastskatten fra 15 til 15,3 pct. Endvidere fremgår det, at pensionsbeskatningen er så kompliceret, at stort set ingen almindelige borgere selv vil kunne gennemskue, hvor hårdt de vil blive beskattet af yderligere opsparing. Det kalder på en forenkling, så borgerne i højere grad får mulighed for at forstå de skattemæssige konsekvenser af egne beslutninger. Policy-forslag 5) Man bør generelt indføre et skatte- og reguleringsstop på pensionsområdet (i forhold til skærpet beskatning). 6) Man kan reducere eller fjerne pensionsafkastskatten mange lande beskatter ikke det løbende afkast. 7) Man kan indføre en obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere og lønmodtagere, der i dag ikke sparer op til pension. I takt med at disse pensionsformuer opbygges, kan man reducere pensionstillægget samt ældrechecken. 8) Man kan fjerne pensionisternes nedslag i ejendomsværdiskatten og den grønne check 8

Effektiv beskatning af opsparingsafkast

Effektiv beskatning af opsparingsafkast Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 1-20 Effektiv beskatning af opsparingsafkast i Danmark Jesper Gregers Linaa De Økonomiske Råds Sekretariat, mail: jl@dors.dk Lars Haagen Pedersen Finansministeriet,

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige

Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige virkninger Hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Ole Beier Sørensen, chefanalytiker i ATP Søren T. Keldorff, chefkonsulent i ATP Analyserapport

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Indhold. Side 1 af 65

Indhold. Side 1 af 65 Indhold 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Struktur/afgrænsning og teori... 6 2. Pensionssystemet - med særlig fokus på folkepension iht. skattereformen....

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere