Budget Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Favrskov Kommune"

Transkript

1 Budget Favrskov Kommune

2 Forord Budget er et godt billede på det muliges kunst i arbejdet med at få alle ender til at nå sammen. Det indeholder både besparelser, udvidelser og et relativt stort anlægsbudget. Bag budgettet står Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne). Kun Enhedslistens ene medlem er ikke med i budgettet. Dermed er et stort flertal enig om, hvilken vej kommunen skal gå i prioriteringen af service og velfærdsopgaver. Budgettet bygger videre på de spor, som byrådet tidligere har truffet - dog med større besparelser end oprindeligt planlagt. Med 116 millioner kroner er anlægsbudgettet også højt i Pengene går blandt andet til opstart af nyt plejecenterbyggeri i Hammel og til færdiggørelsen af bo- og aktivitetstilbuddet til handicappede borgere på Elbæk Allé i Hadsten. Der skal desuden opføres midlertidige boliger til flygtninge, ligesom vi renoverer vores bygninger og investerer en del penge i energibesparende tiltag. Vi tror på, at den investering på sigt kan være med til at reducere driftsudgifterne. Hovedparten bruges på skolerne. At anlægsbudgettet fortsat kan være rimeligt højt i 2016 skyldes ikke mindst en stabil kassebeholdning. Udvidelserne i budgettet udgør 23 millioner kroner. De 12 millioner kroner går til handicapog psykiatriområdet, hvor der fortsat er et budgetpres. Ældreområdet får otte millioner kroner til blandt andet demensindsatsen og flere korttidspladser og pladser til døgntræningsophold. Ligeledes er der flere penge til erhvervsservice og psykologhjælp til de årige. Budget indeholder besparelser på knap 36 millioner kroner. Størstedelen findes via en generel effektivisering af driften på alle serviceområderne. Som politiker vil man helst melde ud om udvidelser, god service og nye anlæg, men den går ikke denne gang. Vi har været nødt til at indskrænke vores driftsbudget og skære i servicen overfor borgerne. Vi har forsøgt at gøre det så skånsomt som muligt. Favrskov Kommune bliver i 2016 og især årene fremover særlig økonomisk presset af regeringens omprioriteringsbidrag. Lige nu kender vi ikke den præcise konsekvens af omprioriteringsbidraget, men der er ingen tvivl om, at det vil presse os ud i en stram økonomisk prioritering de kommende år. Afslutningsvis glæder jeg mig over, at ligegyldig hvor store de økonomiske udfordringer ser ud, så har der været stor interesse for at kommentere på budgetforslaget. Selv om vi kun har mulighed for at imødekomme nogle få af de forslag og ideer, der kommer ind i høringsfasen, så har de stor betydning for os som byråd. Jeg kan love, vi studerer dem med interesse. Høringssvarene vidner om interesse og engagement, og det har vi brug for i bestræbelserne på at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og drive forretning. Nils Borring borgmester

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 2-18 Budgetaftale o Aftale om budget o Budgetforslag Specifikke bemærkninger Bemærkninger til investeringsoversigten Takstoversigt Hovedoversigt Budgetsammendrag Bevillingsoversigt: o Drift (opdelt i politikområder) o Hovedkonto 7 og o Investeringsoversigt

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2

5 Generelle bemærkninger 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for blev vedtaget 6. oktober Byrådet besluttede, at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og at der udskydes byggemodningsudgifter på 3 mio. kr. fra 2016 til Herudover er budgettet identisk med den aftale, der blev indgået 24. september 2015 om Favrskov Kommunes budget for Aftalen er indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne). Aftalen om budget tager udgangspunkt i det budgetforslag for , der 3. september 2015 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 8. september I budgettet er den kommunale beskatning i 2016 fastsat til: Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7 Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02 Grundskyldspromille: 23,32 Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2 Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0 Dækningsafgift offentlige ejendomme o 12,16 promille af grundværdierne o 8,75 promille af forskelsværdierne Budgettet er baseret på statsgaranti. 3

6 Generelle bemærkninger 2. Økonomisk overblik Nedenfor er vist den forventede resultatopgørelse for som følge af det vedtagne budget. Tabel 2.1 Resultat Økonomioversigt Skattefinansieret område Mio. kr Ordinære poster Finansiering , , , ,8 Drift 2.571, , , ,1 Forudsat tilbageførsel af omprioriteringsbidrag -10,0-20,0-30,0 Pris og lønstigning 51,5 100,6 151,7 Renter 3,7 5,3 6,3 7,1 Ordinære poster i alt -69,9-80,1-68,7-52,9 Særlige poster Anlæg 116,1 87,1 76,1 75,6 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -4,0-2,0 Mindreudgift - forsikrede ledige -7,0-7,0 Særlige poster i alt 97,1 82,6 86,1 85,6 Finansposter Lånoptagelse -44,4-15,3-11,3-11,3 Afdrag på lån 21,9 24,0 25,5 26,7 Kort og Langfristede poster 5,7-7,4-7,4-7,3 Finansposter i alt -16,8 1,3 6,8 8,1 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger 10,4 3,8 24,2 40,8 Jordforsyning Anlæg 31,4 45,1-8,3-3,3 Drift 3,5 3,5 3,5 3,5 Nettolån - jordforsyning -10,3 2,1 4,3 5,8 Jordforsyning i alt 24,6 50,7-0,5 6,0 Resultat skattefinansieret område 35,0 54,5 23,7 46,8 Ældreboliger Anlæg 23,7 Driftsoverskud -8,8-8,8-8,8-8,8 Lånoptagelse -23,7 Afdrag og renter på lån 7,9 7,0 6,5 6,6 Ældreboliger i alt -0,9-1,8-2,3-2,2 Samlet effekt på kassebeholdningen 34,1 52,7 21,4 44,6 4

7 Generelle bemærkninger Fordeling af Favrskov Kommunes finansiering i 2016 Generelle tilskud; 18,1% Låneoptagelse; 2,5% Renter; 0,2% Anlæg; 0,8% Refusion fra staten; 6,6% Skatter; 61,3% Drift; 9,5% Kasseforbrug; 1,0% Fordeling af nettodriftsudgifter 2016 Tværgående udgifter 1,5% Administration, IT mv. 10,0% Skoler og fritidstilbud 18,4% Teknik og miljø 6,8% Kultur og fritid 2,0% Sundhedstilbud 8,8% Handicap- og psykiatriindsats 7,0% Sårbare børn og unge 4,3% Dagtilbud 7,2% Ældre 10,6% Indkomstoverførsler og arbejdsmarked 23,4% 5

8 Generelle bemærkninger 2.1 Driftsbudgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik i juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2016 udgør 237,4 mia. kr. inkl. en omlægning af ældremilliarden og DUT-reguleringer. I økonomiaftalen indføres der fra 2016 et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Favrskov Kommune i 2016 kun mister 4 mio. kr. i bloktilskud. I budgettet er det forudsat, at halvdelen af Regeringens omprioriteringsbidrag kommer tilbage til kommunerne som frie penge, som den enkelte kommune selv kan disponere over. Det betyder, at reduktionen i bloktilskuddet udgør 10 mio. kr. i 2017 samt 20 og 30 mio. kr. i 2018 og Favrskov Kommunes driftsudgifter til service i budgettet for 2016 udgør 1,830 mio. kr. svarende til KL s teknisk beregnede serviceramme. 3. Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi og service for Befolkningsudviklingen Budgettet bygger på den befolkningsprognose Favrskov Kommune har udarbejdet i foråret Befolkningsprognosen bygger på en forudsætning om, at der fortsat sker en boligudbygning i kommunen, hvilket betyder en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 2015 til indbyggere den 1. januar 2016 og indbyggere den 1. januar Konkret er budgetlægningen foretaget på grundlag af den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel nedenfor. Befolkningsprognosen er anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en række væsentlige serviceområder. Tabel Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper Pr. 1. januar 2015 (Faktiske tal) 2016 (Prognose) 2019 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,4 80+ år ,2 Indbyggertal i alt ,5 6

9 Generelle bemærkninger På dette grundlag er der i budgettet indarbejdet mer- og mindreudgifter som følge den demografiske udvikling på udvalgte områder i de kommende år. Nedenstående tabel viser de indarbejdede ændringer som følge af befolkningsudviklingen i B i forhold til budget Tabel Indarbejdede mer- og mindreudgifter i budgettet i forhold til budget 2015 som følge af befolkningsudviklingen Merudgift i kr Folkeskoler og fritidstilbud Dagtilbud Sårbare børn og unge Ældre Handicap- og psykiatriindsats Sundhed Demografipulje I alt (akkumuleret) i forhold til B Befolkningstallet ultimo august måned 2015 er lavere end forventet i befolkningsprognosen. Det forventes derfor, at befolkningstallet 1. januar 2016 er lavere end det befolkningstal, der ligger til grund for beregningen af demografi på ovenstående områder. For at tage hensyn til den lavere befolkningsudvikling er der indarbejdet en negativ budgetpulje på 2 mio. kr. årligt i budgettet. De indarbejdede demografibeløb udmøntes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 på baggrund af det faktiske befolkningstal. 3.2 Øvrige budgetreserver Lov- og cirkulæreprogrammet Det samlede lov- og cirkulæreprogram udgør i ,295 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel af årets lov- og cirkulæreprogram udgør 10,165 mio. kr. (efter anvendelse af en bloktilskudsnøgle på 0,785 %). Beløbet forøger kommunernes indtægter via bloktilskuddet. Forøgelsen skyldes i stort omfang kommunernes kompensation for refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet. I budgettet er der indarbejdet en konkret vurdering af betydningen af lovændringerne for Favrskov Kommune. Budgetpulje overførsler mellem årene Der er under de særlige poster på driften indarbejdet en årlig pulje på 10 mio. kr. til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene. Puljen finansieres ikke af kassebeholdningen. Indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsområdet Der er tæt sammenhæng mellem ændringerne på finansieringssiden og ændringerne i udgiftsbudgettet på politikområderne under Arbejdsmarkedsudvalget. Konsekvenserne af refusionsomlægningen er indarbejdet i budgettet. Der er tale omfattende ændringer, som påvirker budgettet på en lang række områder. 7

10 Generelle bemærkninger Generelt er udgifterne til overførselsindkomster vurderet i forbindelse med den tekniske budgetlægning og tilrettet på baggrund af lovændringer og det antal personer, der forventes at modtage ydelser efter lovgivningen. Der er således budgetteret bedst muligt på området ud fra kendskabet til antal sager, gennemsnitlige udgifter pr. måned og forventningerne til den fremtidige udvikling. Samtidig er der foretaget en vurdering af de indarbejdede merudgifter i budgettet i forhold til forventede effekter af refusionsomlægningen på landsplan. Det sikrer en balance mellem udgifter og indtægter i Favrskov Kommunes budget. Favrskov Kommune har gennem flere år haft lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige end det beskæftigelsestilskud, Favrskov Kommune modtager. På den baggrund er der budgetteret med mindreudgifter på 7 mio. kr. i 2016 og I 2018 forventes en reform af tilskud- og udligningssystemet, hvor beskæftigelsestilskuddet indgår i det generelle udligningssystem. Mindreudgifterne er derfor ikke indarbejdet fra Pris- og lønudviklingen Ved budgetlægningen budgetteres der som hovedregel i faste priser aktuelt i 2016-prisniveau. Skatter, generelle tilskud, låntagning, renter mv. budgetteres imidlertid i løbende priser. I økonomioversigten i afsnit 2 er de ordinære drifts- og anlægskonti budgetteret i faste priser. For at muliggøre en sammenligning mellem udviklingen i drifts- og anlægsudgifterne og de finansielle konti er der foretaget en pris- og lønfremskrivning for drifts- og anlægsudgifterne til løbende priser. Fremskrivningen sker via en samlet pris- og lønfremskrivning af alle driftsudgifter, som fremgår i en særskilt linje i økonomioversigten. I den forbindelse fremskrives driftsudgifterne med en fremskrivningsfaktor, der bygger på KLs skøn. Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning er: : 1,3 % : 1,6 % : 2,1 % : 2,0 % : 2,0 % På anlægssiden er anlægsrammen fremskrevet med 1,6 % pr. år jf. KLs vurdering af pris- og lønfremskrivningen for anlægsudgifterne. 3.4 Finansiering Budgettets indtægter baserer sig på statsgarantien for 2016 og skønnet statsgaranti i budgetoverslagsårene. Der indføres fra 2016 en omlægning af refusionerne på arbejdsmarkedsområdet, så kommunernes samlede refusionsindtægter reduceres. I stedet forhøjes kommunernes bloktilskud, og denne kompensation indgår derfor i det nationale udligningssystem. De foreløbige beregninger viser, at refusionsomlægningen medfører mindreindtægter for Favrskov Kommune på ca. 12,4 mio. kr. fra Da kommunernes tab maksimalt må udgøre 0,1 % af beskatningsniveauet i 2016, kompenseres Favrskov Kommune med 4,3 mio. kr. Mindreindtægterne forventes at være stigende de efterfølgende år, så de udgør 14,8 mio. kr. i De forventede mindreindtægter er indarbejdet i budgettet. I budget blev der indarbejdet en skattelettelse på 0,1 procent fra Denne skattelettelse er videreført i budgettet for Skattelettelsen er indarbejdet i form af en reduktion i grundskyldspromillen fra 24,32 til 23,32 fra

11 Generelle bemærkninger Indkomstskat Det budgetterede provenu fra indkomstskatterne er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som i 2016 udgør 7.421,5 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har beregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med udgangspunkt i indkomståret 2013, korrigeret for skattelovsændringer og fremskrevet det til 2016-niveau ved tillæg på 10,1 %. Skatteprovenuet i overslagsårene er baseret på en prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Prognosen er beregnet i KL s skatte- og tilskudsmodel ved fremskrivning ud fra de forventede udskrivningsgrundlag 3 år tidligere, og KL s skøn for landsudviklingen i indkomsterne. Der er regnet med en uændret skatteprocent på 25,7 % i 2016 og i overslagsårene. Medfinansiering af det skrå skatteloft I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,7 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,7 %, betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Kommunen medfinansierer dette nedslag. En kommune bliver omfattet af medfinansiering i 2016, hvis kommunens skatteprocent er højere end i 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge betingelser skal være opfyldt. I og med at skatteprocenten i Favrskov Kommune blev sat op i 2008 og 2011 og udskrivningsprocenten udgør 25,7 skal kommunen være med til at finansiere skattenedslaget i forhold til det skrå skatteloft. Medfinansieringen i 2016 skønnes at blive 5,8 mio. kr. Den endelige beregning meddeles kommunerne ved midtvejsreguleringen i I 2016 vurderes topskattegrundlaget at udgøre 669,5 mio. kr. Grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme De samlede afgiftspligtige grundværdier, som er beregningsgrundlaget for budget 2016, er skønnet til mio. kr. I B2015 udgjorde beregningsgrundlaget mio. kr. Af de samlede grundværdier må Favrskov Kommune maksimalt opkræve 7,2 promille af de grundværdier, der tilhører produktionsjord. Grundværdierne af produktionsjorden er indregnet med mio. kr. i budgettet. I B2015 udgjorde produktionsjorden mio. kr. Kommunerne kompenseres for nedsættelsen via den generelle udligning. Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til mio. kr. I B2015 udgjorde disse grundværdier mio. kr. I budgettet er indarbejdet en nedsættelse af grundskyldspromillen fra 24,32 til 23,32. Efter skattenedsættelsen udgør det samlede provenu 152,9 mio. kr. Staten tilskynder skattenedsættelser ved at yde en midlertidig kompensation, inden for en samlet ramme på 150 mio. kr. Afhængig af omfanget af skattenedsættelser på landsplan, udgør kompensationen op til 4,4 mio. kr. i 2016 faldende til 1,7 mio. kr. i Kompensationen bortfalder helt i

12 Generelle bemærkninger Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til dækning af eventuelle tilbagebetalingssager i forhold til fradrag for forbedringer. Indtil 2002 var det Vurderingsrådenes opgave at fastsætte fradrag for forbedringer. Praksis har vist, at der er givet for lave fradrag, fordi de faktiske udgifter ikke har været anvendt i vurderingsgrundlaget. Kommunerne har derfor pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. Ifølge skatteforvaltningsloven skal indsigelser mod beskatningsgrundlaget indgives senest 1. maj i det fjerde år efter vurderingsårets udløb. Det betyder, at der kan tilbagebetales for meget opkrævet SKAT i op til 3 år. Overslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i de udmeldte skøn fra KL for reguleringsprocenter, landsgennemsnitlige vækstprocenter og vurdering af udviklingen i Favrskov Kommune i forhold hertil. Fra påvirkes udviklingen af Folketingets beslutning om, at ejendomsværdien fastlægges på baggrund af vurderingen i 2011 og 2012, idet opdateret opkrævningsgrundlag afventer nyt vurderingssystem hos SKAT. Det betyder sænket opkrævningsgrundlag for ejendomme, hvor vurderingen er lavere end et skatteloft beregnet ud fra foregående års opkrævningsgrundlag tillagt nedenstående reguleringsprocent. Lavere vurdering end skatteloftet forekommer især i landdistrikter. Væksten fra for Favrskov Kommune forventes derfor lavere end reguleringsprocenten, men højere end KL s forventninger til væksten på landsplan Reguleringsprocent 6,4 % 6,6 % 6,1 % 5,8 % 5,9 % Gns. vækst i hele landet 4,8 % 4,9 % 4,1 % 3,7 % 3,4 % Forudsat vækst i Favrskov 4,8 % 5,9 % 5,1 % 4,8 % 4,7 % Vækstprocenten i Favrskov Kommune har i tidligere år svinget mellem landsudviklingen og reguleringsprocenten. Fra lå væksten i Favrskov Kommune betydeligt højere end på landsplan. Den fremadrettede udvikling er skønnet med udgangspunkt i udviklingen fra , idet grundlaget for 2016 i det væsentlige er kendt på nuværende tidspunkt. Byrådet kan beslutte, at offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld, skal betale dækningsafgift. Dækningsafgift af grundværdien betales med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift på disse grundværdier på 12,16 promille, svarende til tidligere år. Dækningsafgift af de offentlige ejendommes forskelsværdi, dvs. den samlede ejendomsværdi fratrukket grundværdien, betales med en promille fastsat af kommunalbestyrelsen, dog højst 8,75 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift heraf på 8,75 promille, svarende til tidligere år. Byrådet kan fastlægge dækningsafgift på visse private ejendommes forskelsværdi. Der er ikke hidtil opkrævet dækningsafgift af private ejendomme i Favrskov Kommune. Gældende vurdering viser en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. i 2016, hvilket stort set er uændret i forhold til niveauet ved sidste års budgetlægning. Selskabsskat Med Folketingets vækstplan fra april 2013 sænkes selskabsskatten over en årrække til 22 %. Kommunernes provenutab modvirkes af, at kommunernes andel af selskabsskatten øges frem mod

13 Generelle bemærkninger Der er budgetteret med indtægter fra selskabsskat på 17,3 mio. kr. i Beløbet er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, idet det vedrører indkomståret Tilskud og udligning Idet budgettet er baseret på statsgaranti, er tilskud og udligning i 2016 fastlagt via garantien. Tabel Tilskud og udligning 2016 Indtægt mio. kr. Statsgaranti Tilskud og udligning Kommunal udligning -377,6 Statstilskud -71,0 Udligning vedr. udlændinge 22,3 Særlige ældretilskud -12,4 Særlige tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -18,2 Beskæftigelsestilskud -94,4 Kommunalt udviklingsbidrag 6,1 Refusionsomlægning -4,3 Integrationstilskud -4,0 Efterbetaling aktivitetsbestemt medfinansiering (vedr. 2015) -7,5 Særlige poster Tilskud til omstilling af folkeskolen -4,0 Finansieringstilskud -12,5 I alt -582,4 Refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet Som følge af Favrskov Kommunes tab ved refusionsomlægningen modtager kommunen i 2016 et tilskud på 4,3 mio. kr. Integrationstilskud I økonomiaftalen er der indarbejdet to puljer på samlet set 325 mio. kr. til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. Der er indarbejdet et integrationstilskud på 4 mio. kr. i Aktivitetsbestemt medfinansiering I slutningen af august 2015 er der indgået en aftale mellem Regeringen og regionerne om sygehusaktiviteten i Aftalen betyder, at kommunernes bloktilskud forhøjes med 1,0 mia. kr. i forhold til den aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen 3. juli Det giver Favrskov Kommune en merindtægt på 8,5 mio. kr. i 2016 og 8,0 mio. kr. i budgettets overslagsår. Indtægten er indarbejdet under statstilskud i Herudover er regionernes aktivitetsniveau generelt højere end aftalt, hvilket betyder merudgifter for kommunerne. Kommunerne får tilbagebetalt de udgifter, der ligger over det aftalte niveau mellem Regeringen og regionerne. Det vurderes, at Favrskov Kommune på den baggrund vil få tilbagebetalt 7,5 mio. kr. i 2016, og at dette kan videreføres med 7,0 mio. kr. i budgettets overslagsår. 11

14 Generelle bemærkninger Ekstraordinært finansieringstilskud Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL medfører et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2015, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal. 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske vilkår. Heraf fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et beregnet strukturelt underskud over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag under kr. pr. indbygger. Favrskov modtager kun tilskud fra den del af tilskuddet, som fordeles efter indbyggertal. I budgettet er indarbejdet en indtægt på 12,5 mio. kr. i Tilskud til omstilling af folkeskolen Herudover er indarbejdet et ekstraordinært tilskud på 4,0 mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. I overslagsårene er indarbejdet 2 mio. kr. i På baggrund af aftalen mellem KL og regeringen for 2016 samt ovennævnte forventede skatteindtægter er der foretaget en beregning af generelle tilskud og udligning i overslagsårene ved hjælp af KL s tilskudsmodel. Betinget bloktilskud Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud (lov nr. 585 af 18. juni 2012). I 2016 er 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetter og regnskaber vedr. serviceudgifterne ligger under det aftalte niveau. Det betingede bloktilskud udgør for Favrskov Kommune 25,2 mio. kr. Der er ikke aftalt loft over anlægsudgifterne. Regeringen og KL er imidlertid med aftalen for 2015 enige om, at kommunerne i fællesskab skal sikre, at anlægsbudgetterne holdes indenfor det forudsatte niveau på 16,6 mia. kr. Selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti for Staten har siden 1996 givet kommunerne mulighed for at modtage en garanti for væksten i udskrivningsgrundlaget. Den enkelte kommune skal afgøre, om man tager imod garantien, eller om man anvender selvbudgettering. Statsgarantien indebærer, at en eventuel merstigning i skatteprovenuet tilfalder staten, og ikke den pågældende kommune. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at en eventuel lavere vækst end garanteret af staten skal finansieres af den kommune, der har valgt selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering omfatter udskrivningsgrundlaget samt generelle tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser beregningerne for budgetåret 2016 baseret på skatteprognosen primo september. 12

15 Generelle bemærkninger Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti for budgetåret ( = indtægter) Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) Befolkningstal (skønnet pr. 1. januar 2016)* Selvbudgettering 7.475, Statsgaranti 7.421, Forskel Skatteprovenu ved skatteprocent på 25,7 % Foreløbigt tilskud og udligning Skøn over efterreguleringg af udligning vedr. v 2016 i 2019 I alt ,3-578,8 8, , ,3-568, ,7-14,0-10,5 8,0-16,4 * Betalingskommune Det selvbudgetterede skøn på udskrivningsgrundlaget giver ifølge beregningen et merprovenu på 16,4 mio. kr. Fordelen ved selvbudgettering er imidlertid i de fleste år blevet mindre og nogle år betydeligt mindre - end først skønnet, som vist i nedenstående figur. Forringelsenn af fordelen ved selvbudgettering sker oftest en følge af udviklingen på andsplan i skatter og i kommunernes udgifter, men også kommunens egen befolkningsudviklingg er en afgørende forudsætning. Budgettet er baseret på statsgaranti i

16 Generelle bemærkninger Nedenstående tabel viser en specifikation af finansieringssiden i budgettet. Tabel Budget skatter, udligning og statstilskud 2016 Indtægt mio. kr. Budget (statsgaranti) Skatter Indkomstskat ,3 Medfinansiering - skrå skatteloft 5,8 Grundskyld -157,3 Dækningsafgift off. ejend. -1,4 Selskabsskat -17,3 Dødsbobeskatning -1,3 Øvrige skatter -0,4 Tilskud og udligning Kommunal udligning -377,6 Statstilskud -71,0 Udligning vedr. udlændinge 22,3 Særlige ældretilskud -12,4 Særlige tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -18,2 Beskæftigelsestilskud -94,4 Kommunalt udviklingsbidrag 6,1 Refusionsomlægning -4,3 Integrationstilskud -4,0 Efterbetaling aktivitetsbestemt medfinansiering (vedr. 2015) -7,5 Særlige poster Tilskud til omstilling af folkeskolen -4,0 Finansieringstilskud -12,5 I alt ,6 14

17 Generelle bemærkninger 3.5 Lån og tilskud til vanskeligt stillede kommuner Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner og om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 9,2 mio. kr. indenfor puljen afsat til små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, 9,1 mio. kr. til projekter indenfor den ordinære lånepulje samt 22,6 mio. kr. til projekter med investeringspotentiale. Favrskov Kommune har 28. august 2015 modtaget afslag på ansøgningen til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har modtaget tilsagn om låneramme på 6 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale. I budgettet er der indarbejdet lånoptagelse på 6,0 mio. kr. vedrørende lånepuljer i 2016 og i overslagsårene. Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 4,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 33,1 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskole- og vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgettet udgør således 44,4 mio. kr. Lånoptagelsen er specificeret i nedenstående tabel. Der er ligeledes indarbejdet tilhørende renter og afdrag på lån i overslagsårene. Tabel Lånoptagelse Indtægt mio. kr. Budgetforslag 2016 BFO17 BFO18 BFO19 ESCO vejbelysningen -13,1-3,5 ESCO skoleområdet* -20,0 Energibanken -4,0-4,5-4,0-4,0 Lånepuljer -6,0-6,0-6,0-6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -44,4-15,3-11,3-11,3 *Det bemærkes, at anlægsprojektet til ESCO på skoleområdet i budgettet udgør 26,65 mio. kr. i I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det imidlertid aftalt, at der kun skal budgetteres med en lånoptagelse på 20,0 mio. kr. i 2016 til ESCO på skoleområdet. 3.6 Den kirkelige ligning Favrskov Provsti har 11. september 2015 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune for Der er ligeledes fremsendt et budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. I forbindelse med budget blev det aftalt, at Favrskov Kommunes tilgodehavende afvikles med kr. årligt fra og med Beløbet er indarbejdet i budgettet. Favrskov Kommune valgte i 2013 statsgaranti, hvilket også gælder for den kirkelige ligning. Budgettet er baseret på, at kirkeskatteprocenten fastholdes med 1,02 %, og der er på den baggrund udarbejdet nedenstående budget: 15

18 Generelle bemærkninger kr. Udgifter Landskirkeskat Provstiudvalgskassen Kirke- og præstegårdskasser (drift) Kirke- og præstegårdskasser (anlæg) Reservemidler Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat på 1,02 % af 6.485,6 mio. kr.* Udligningstilskud Indtægter i alt Resultat 400 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo Afvikling tilgodehavende Favrskov Kommune -400 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo *statsgaranti 3.7 Jordforsyningen Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet tager for perioden udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år Nedenfor er budgettet for jordforsyningsområdet , inkl. korrigeret budget 2015 (dvs. inkl. overførsler fra 2014) og forventet regnskab 2015, opstillet skematisk: (1000 kr.) Budget Oprindeligt budget 2015 Forventet regnskab Køb Byggemodning Jordforsyning generelt Vejanlæg BRUTTOUDGIFTER Salg* Låneoptagelse (85 %) Rente Afdrag Ekstraordinært afdrag I alt netto

19 Generelle bemærkninger 3.8 Ældreboliger Budgetternee og dermed huslejefastsættelsen består af følgende elementer: Afdrag, renter og ydelsesbidrag på lån til boligerne, vand, renovation, forsikringer, administrationsbidrag, renholdelse, vedligeholdelse, andel i fællesaktiviteter, henlæggelser til periodisk vedligehold samt afvikling af over-/underskud. Huslejen på de enkelte boliger fastsættes med baggrund i balanceprincippet. Det vil sige, at budgetterede udgifter = budgetterede indtægter over en årrække. Et eventuelt over- eller underskud skal således tilbagetil 33 alme- betales/afdrages i de kommende års budgetter. Herudover er indarbejdet anlægsudgifter samt finansiering (byggekredit og o grundkapitalindskud) ne boliger vedr. A-405 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten. Driftsbudgettet indarbejdes teknisk, når byggeriet er færdiggjort.. I budgettet forventes et overskud på 0,9 mio. kr. i Kassebeholdningen De seneste års regnskabsresultater har medførtt en styrkelsee af kassebeholdningen. Budgettet indeholder et kasseforbrug på 157,5 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgettet er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2020 er vist i nedenstående figur. 17

20 Generelle bemærkninger 4. Langsigtede økonomiske målsætninger Budgettet bygger på Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger. I forbindelse med vedtagelsen af Budget besluttede Byrådet 7. oktober 2014 følgende langsigtede økonomiske målsætninger: Kassebeholdningens størrelse Kassebeholdningen opgjort som et gennemsnit over 12 måneder skal udgøre minimum 125 mio. kr. Dette beløb er inklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. Gældens størrelse låneoptagelse Gælden på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) må som udgangspunkt ikke forøges. Det betyder, at der maksimalt optages lån svarende til det samlede afdrag på lån. Der tages særskilt stilling til, om der skal ske låneoptagelse i forbindelse med ekstraordinære anlægsprojekter, hvor der er mulighed for lånefinansiering. For eksempel ESCO-projekter og infrastrukturprojekter (letbane). Herudover kan der optages lån til erhvervelsen af arealer og ejendomme indenfor jordforsyningsområdet. Anlægsniveau Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) skal udgøre minimum mio. kr. årligt. Anlægsniveauet er inklusiv en anlægsramme på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger som lånefinansieres. En eventuel udvidelse af anlægsrammen skal finansieres af overskudslikviditet, evt. ekstraordinær lånefinansiering, særlige likviditetstilskud i.f.m. økonomiaftalen eller et større ordinært driftsoverskud end forudsat jf. nedenstående. Overskud på ordinær drift Overskuddet på den ordinære drift skal i medfør af ovenstående mål som minimum udgøre 90 mio. kr. 5. Bevillingsregler I henhold til Lov om kommunernes styrelse, 40, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. 5.1 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet for driftsbevillinger ligger generelt på politikområdeniveau. For flere politikområder gælder dog, at når der indgås en decentraliseringsaftale mellem Byrådet og en institution, skole eller lignende, så aftales de økonomiske rammer for institutionen samtidig (en slags bevilling til lederen af institutionen). Selv om budgettet til disse institutioner hører til ét politikområde, kan budgettet som udgangspunkt ikke ændres uden Byrådets behandling og godkendelse. 18

21 Budgetaftale Aftale om budget Budgetforslag

22

23

24

25

26

27

28

29 Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne) 1

30 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 6 3. Driftsbudgettet Side Anlæg Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 22 2

31 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for , hvor der er balance i økonomien i Til gengæld viser budget , at overskuddet på de ordinære poster vil blive reduceret i med mio. kr. årligt. Det skyldes bl.a., at Favrskov Kommune taber på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet primært som følge af en ændring i udligningssystemet. Det bemærkes endvidere, at der i budget blev indarbejdet en skattelettelse gældende fra I budget har det været nødvendigt at øge budgettet på integrationsområdet på grund af et stigende antal flygtninge. Kommunerne kompenseres under ét for disse merudgifter. Da Favrskov Kommune modtager flere flygtninge end landsgennemsnittet for kommunerne, får Favrskov Kommune merudgifter på godt 2 mio. kr. i 2016 og yderligere ca. 3 mio. kr. årligt de efterfølgende år udover det beløb kommunen kompenseres med. Samtidigt har der på handicap- og psykiatriområdet de seneste år været en meget større tilgang end forventet af borgere med behov for særligt specialiserede og dyre tilbud. Selv om der er blevet tilført yderligere resurser til området i de tidligere års budgetter, skal Byrådet i forbindelse med budgetprocessen tage stilling til, om området skal tilføres yderligere ca. 12 mio. kr. i budget Budgetforslag bygger i øvrigt på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra 2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Favrskov Kommune i 2016 kun mister 4 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i , og om der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. Der skal derfor i forbindelse med dette års budgetlægning foretages en vurdering af, hvor stor en andel af omprioriteringsbidraget, der forventes tilbageført til kommunerne. Hvis der ikke tilbageføres penge fra omprioriteringsbidraget, vil Favrskov Kommunes bloktilskud i 2017 blive reduceret med 20 mio. kr., ca. 40 mio. kr. i 2018 og 61 mio. kr. i I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blev det også aftalt, at den hidtidige ældremilliard (hvor kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle og ansøgningsprocedure fik yderligere resurser til ældreområdet), blev overført til bloktilskuddet til almindelig finansiering af kommunernes samlede udgifter. Der skal derfor i budgetprocessen tages stilling til, hvordan Farskov Kommunes andel af den hidtidige ældremilliard skal anvendes. I den forbindelse er der udarbejdet et administrativt forslag til anvendelse af pengene inden for ældreområdet svarende til ca. 8 mio. kr. I økonomiaftalen er der endvidere afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne i 2016 på 3,5 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 12,5 mio. kr., hvilket er halvdelen af, hvad Favrskov Kommune modtog i Det ekstra finansieringstilskud gør det muligt at øge anlægsrammen i Det ekstra finansieringstilskud er ikke videreført i overslagsårene, hvorfor anlægsrammen i budgettets overslagsår er lavere end i

32 Byrådet var 20. og 21. august 2015 på budgetseminar for at drøfte budgettet for Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 57,0 mio. kr. i Som følge af omprioriteringsbidraget på 1 procent årligt falder overskuddet i det tekniske budget markant i alle overslagsårene, og i 2019 viser det et underskud på 10,3 mio. kr. på den ordinære drift. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Økonomioversigt 14. august 2015 Skattefinansieret område Teknisk budget Mio. kr Ordinære poster Finansiering , , , ,7 Drift 2.570, , , ,4 Pris og lønstigning 51,2 100,7 152,5 Renter 3,7 5,3 6,3 7,1 Ordinære poster i alt -57,0-39,4-17,3 10,3 Særlige poster Anlæg 115,7 78,9 77,1 77,1 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkereformen -4,0-2,0 Mindreudgift - forsikrede ledige -7,0-7,0 Særlige poster i alt 96,7 74,4 87,1 87,1 Finansposter Lånoptagelse -45,9-16,8-12,8-12,8 Afdrag på lån 21,9 24,0 25,5 26,7 Kort og Langfristede poster -10,5-10,4-10,4-10,3 Finansposter i alt -34,5-3,2 2,3 3,6 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 5,2 31,8 72,1 101,0 Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret 20. og 21. august 2015 havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner på 2 procent af serviceudgifterne samt tværgående reduktioner og reduktioner inden for beskæftigelsesområdet. Der var således udarbejdet forslag til reduktioner svarende til i alt 45 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 53 mio. kr. i Herudover var der udarbejdet forslag til udvidelser på ca. 9 mio. kr. svarende til 0,5 procent af serviceudgifterne samt ekstra forslag til udvidelser af budgettet til handicap- og psykiatriområdet med 12 mio. kr. årligt (budgetpres) og udvidelse af budgettet til ældreområdet på ca. 8 mio. kr. årligt (ældremilliarden). 4

33 25. og 27. august 2015 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag , som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet onsdag den 2. september Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte høringssvarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for

34 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -36,2-39,0-40,2-41,2 Udvidelser i alt 22,6 23,2 22,5 24,4 Nettoreduktion -13,6-15,9-17,7-16,9 Budgetforslag viser en samlet nettoreduktion af driftsbudgettet på 13,6 mio. kr. i 2016 stigende til 16,9 mio. kr. i I disse tal indgår en udvidelse af budgettet til handicap- og psykiatriområdet med 12,0 mio. kr. i 2016 og 2017 og 11,4 mio. kr. i 2018 og Endvidere indgår en udvidelse af ældrebudgettet på ca. 7,9 mio. kr., idet Favrskov Kommunes andel af ældremilliarden er tilbageført til ældreområdet. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår senere. Tekniske ændringer I forhold til det tekniske budget er budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene blevet forbedret. Det skyldes to forhold. For det første er der i slutningen af august 2015 indgået en aftale mellem Regeringen og regionerne om sygehusaktiviteten i Aftalen betyder, at kommunernes bloktilskud forhøjes med 0,9 mia. kr. i forhold til den aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen 3. juli Det giver Favrskov Kommune en merindtægt på 7,5 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i budgettets overslagsår. For det andet er regionernes aktivitetsniveau generelt højere end aftalt, hvilket betyder merudgifter for kommunerne. Men kommunerne får tilbagebetalt de udgifter, der ligger over det aftalte niveau mellem Regeringen og regionerne. Det vurderes, at Favrskov Kommune på den baggrund vil få tilbagebetalt 8,0 mio. kr. i 2016, og at dette kan videreføres i budgettets overslagsår. Udover ændringerne i den aktivitetsbestemte medfinansiering er der indarbejdet merudgifter til refusionsomlægningen på 2,5 mio. kr. årligt i , mindreudgifter til demografi på 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 til Endelig er der indarbejdet merindtægter fra udligningsordninger som følge af flere flygtninge på 1,5 mio. kr. årligt i

35 Forudsætning om Regeringens omprioriteringsbidrag I budgetforslaget er det forudsat, at halvdelen af Regeringens omprioriteringsbidrag kommer tilbage til kommunerne som frie penge, som den enkelte kommune selv kan disponere. Det betyder, at reduktionen i bloktilskuddet reduceres til 10 mio. kr. i 2017 samt 20 og 30 mio. kr. i 2018 og Anlæg Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag : Mio. kr Anlæg 148,8 88,2 79,7 79,2 Lånoptagelse Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 9,2 mio. kr. indenfor puljen afsat til små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, 22,6 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 9,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 28. august 2015 modtaget tilsagn om låneramme på 6,0 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale, men er ikke kommet i betragtning til de to andre lånepuljer. Ligeledes er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den tildelte låneramme er 1,5 mio. kr. mindre end forudsat i det tekniske budget. Herudover er der i 2016 indarbejdet lånoptagelse på 4,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (Energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 13,1 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 45,9 mio. kr. Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således: Mio. kr ESCO vejbelysning -13,1-3,5 ESCO skoleområdet -20,0 Energibanken -4,0-4,5-4,0-4,0 Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet -6,0-6,0-6,0-6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -44,4-15,3-11,3-11,3 7

36 Det bemærkes, at anlægsprojektet til ESCO på skoleområdet i budgetforslaget udgør 26,65 mio. kr. i I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det imidlertid aftalt, at der kun skulle budgetteres med lånoptagelse på 20,0 mio. kr. i 2016 til ESCO på skoleområdet. Kassebeholdningen Budgetforslaget indeholder et kasseforbrug på 95,0 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo Udviklingen i kassebeholdningen fra 2010 til 2020 er vist i nedenstående figur Favrskov Kommunes likviditet (kassekreditreglen) Senest opdateret med faktisk beholdning den Millioner Forventet 12 mdrs gennsmsnit ifølge oprindelige budget Forventet 12 mdrs gns iflg budgetforslag Faktiske gennemsnitlige beholdning Øvrige budgetområder Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet og ældreboliger er endnu ikke færdig Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Udmøntning af skattelettelse I budget blev der indarbejdet en skattelettelse på 0,1 procent fra Denne skattelettelse er videreført i budgetforslaget for Skattelettelsen er indarbejdet i form af en reduktion i grundskyldspromillen fra 24,32 til 23,32 fra

37 Aarhus Lufthavn Der skal primo 2016 tages særskilt politisk stilling til Favrskov Kommunes fremtidige engagement i Aarhus Lufthavn A/S. Som led heri skal det afklares, om der skal ske et yderligere økonomisk indskud i lufthavnen i hvert af årene 2016 og 2017 på kr. svarende til kommunens andel af et forventet samlet behov for kapitaltilførsel på 30 mio. kr. Hvis Aarhus Kommune beslutter at arbejde videre med planerne om at flytte lufthavnen til en ny placering, vil Favrskov Kommune tage sit ejerskab af Aarhus Lufthavn op til revurdering. Trinbræt i Laurbjerg Den politiske aftale i budget om kommunal medfinansiering på op til 5 mio. kr. til en løsning, som kan føre til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg fastholdes. Tilsagnet er betinget af, at der fra statslig side åbnes for muligheden, og at der kan tilvejebringes eventuel yderligere finansiering fra anden side. Rehabilitering, nærvær og trivsel på plejecentrene Hvis Favrskov Kommune tilføres midler til ældreområdet i 2016 og i overslagsårene fra Regeringens særlige omprioriteringsbidrag, afsættes der kr. årligt til aktiviteter på kommunens plejecentre. Aktiviteterne skal styrke den aktive livsudfoldelse og retter sig derfor mod bevægelse, motion og andre tiltag, der giver liv på centrene. Tilsvarende aktiviteter har tidligere været finansieret via ældremilliarden, som kommunen efter ansøgning modtog sin forholdsvise andel af i 2014 og Målrettet markedsføringsindsats Økonomiudvalget skal primo 2016 drøfte, hvordan Favrskov Kommune i højere grad målretter markedsføringsindsatsen for at styrke og synliggøre kommunens generelle omdømme som en attraktiv kommune at bo og leve i. Den konkrete markedsføringsindsats skal ske indenfor det samlede budget til markedsføringstiltag i 2016 på kr. Det betyder, at alle hidtidige markedsføringsmæssige tilskud tages op til revurdering. Fiskeforholdene i Gudenåen Det videre arbejde med planerne om at øge fiskebestanden og forbedre fiskeforholdene i Gudenåen ved Ulstrup afventer, at der foreligger en løsning for åens forløb ved Tangeværket/Tange Sø. Der samarbejdes med Viborg, Silkeborg og Randers kommuner. Frivilligt mentorkorps til unge ledige Der skal sættes yderligere fokus på at få unge i uddannelse eller beskæftigelse via frivillige mentorer. Ordningen skal ses som et supplement til den kommunale beskæftigelsesindsats. En række kommuner har gode erfaringer med, at et frivilligt mentorkorps understøtter unges vej til uddannelse og job. Der skal ultimo 2015 fremlægges et forslag til Arbejdsmarkedsudvalget om etablering af en frivillig mentorordning i Favrskov Kommune, herunder forslag til organisering og finansiering. 9

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2016-19 blev vedtaget 6. oktober 2015. Byrådet besluttede, at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2014-17 blev vedtaget 8. oktober 2013. Budgettet er identisk med den budgetaftale der blev indgået 24. september 2013 med deltagelse

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 217-2 blev vedtaget 11. oktober 216. Budgettet er identisk med den aftale, der blev indgået 28. september 216 om Favrskov Kommunes budget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Nu glæder jeg mig til sammen med byrådet, vores ledere og medarbejdere at få papirbudgettet omsat til praktisk service over for borgerne.

Nu glæder jeg mig til sammen med byrådet, vores ledere og medarbejdere at få papirbudgettet omsat til praktisk service over for borgerne. Forord Et budget i balance er det, de fleste folkevalgte gerne vil kunne præsentere hvert år. For så er der ro til at arbejde på at sikre den bedst mulige service til borgerne inden for de udstukne, økonomiske

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere