Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: 1. Ansøgning om ekstraordinært tilskud til Sparbank Arena Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege Skive Musikskole - Revideret budgetoplæg 2008 og ansøgning om tillægsbevilling Budgetoplæg KEFT fortsættelse af behandlingen fra Orienteringssager august Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om ekstraordinært tilskud til Sparbank Arena J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget drøfter muligheden for at yde et ekstraordinært finansieringstilskud grundet forsinkelser med tinglysning og ibrugtagningstilladelse At forvaltningen ikke umiddelbart kan anvise finansiering men oplyse, at der på udvalgets rådighedsbeløb i øjeblikket er et restbeløb på kr og under lokaletilskud økonomisk decentralisering er overførte midler på ca. kr Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Udvalget videresender sagen til økonomiudvalget til videre foranstaltning. Udvalget opfordrer til at der udarbejdes en redegørelse om sagsforløbet fra teknisk forvaltning inden behandlingen i økonomiudvalget. At bestyrelsen for Sparbank Arena opfordres til at søge Sparbank om dekort for renteudgifterne. SAGSFREMSTILLING Iforbindelsem ed bygningen afm ultihalen ved stadion kaldet SparbankArena,harbyrådet i Skive Kommune bevilget dels et anlægstilskud og dels et driftstilskud, men hovedfinansieringen er sket gennem Lokale og Anlægsfonden der har bevilget et tilskud på 3,5 mill. kr. og et lån på 13. mill. kr. For at hjemtage tilskuddet og lånet skulle der foreligge et tinglyst ejerpantebrev og en ibrugtagningstilladelse. Skive Kommune har fra begyndelsen af projektet i juni måned 2005 været repræsenteret i bestyrelsen med en næstformand og 2 embedsmænd som bisiddere og konsulenter for bestyrelsen på hhv. det økonomiske og det juridiske område. I forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 indgår Kultur- og Borgerservice i en midlertidig sekretariatsfunktion. Byggeriet afsluttes endeligt primo februar måned 2008 hvorefter der søges om ibrugtagningstilladelse og udarbejdelse af ejerpantebrev til tinglysning. Da kommunen gennem hele projektet har deltaget aktivt i processen både som konsulent og sekretær for bestyrelsen lå det i kortene, at kommunen også ville være behjælpelig ved udarbejdelse af ejerpantebrev og tinglysning. I begyndelsen af februar måned 2008 rettede forvaltningen henvendelse til byrådssekretariatet for at få juridisk hjælp til udarbejdelse af ejerpantebrev. Det viste sig hurtigt at flere af de do-

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN kumenter der var en forudsætning for at få ejerpantebrevet tinglyst ikke var til stede. Bl.a. manglede lejeaftale, godkendte vedtægter, stiftelsesdokument vedr. den selvejende institution, rids af bygningen og de matrikulære forhold, samt kopi af ibrugtagningstilladelse. Teknisk forvaltning havde kun givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse og givet entreprenøren en tidsfrist til august måned 2008 til at få de påpegede mangler rettet. Da tinglysningskontoret ikke gennemgår en hel sag i forbindelse med tinglysning, men tilbagesender anmodning om tinglysning ved den 1. fejl de støder på, blev ejerpantebrevet tilbagesendt 3-4 gange til Sparbank, der har stået for selve anmeldelsen i Tinglysningen. Ved hver tilbagesendelse er byrådssekretariatet behjælpelig med at tilrette og fremskaffe de nødvendige dokumenter og tegninger. Efter sidste tilbagesendelse fra Tinglysningen, overtager byrådssekretariatet sagen og får efter aftale med Tinglysningen udarbejdet/rettet de nødvendige dokumenter og sagen sendes igen til Tinglysningen primo juli måned. I mellemtiden har bestyrelsen for Sparbank Arena modtaget den endelige ibrugtagningstilladelse den 19. juni. Ovenstående proces bevirker at bestyrelsen for Sparbank Arena ikke kan hjemtage tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden på 3,5 mill. kr. og ikke kan hjemtage lånet på 13 mill. kr. Så bestyrelsen er nødt til at forhøje byggelånet med 3,5 mill. kr. og betale byggelånsrenter af et samlet beløb på ca. 16,5 mill. kr. Dette har betydet forøgede renteudgifter fra 1. januar 2008 til 26. juni på kr og det forventes at der påløber yderligere renter på ca kr. inden Lokale- og Anlægsfonden har godkendt ejerpantebrevet og det endelige lån er på plads. Da økonomien i Sparbank Arena i forvejen er anstrengt grundet to store uforudsete udgiftsposter på henholdsvis kr. til el-tilslutning og kr. til tinglysning, som er finansieret via en kassekredit, søger bestyrelsen om et ekstraordinært tilskud fra Skive Kommune på kr. Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter muligheden for at yde økonomisk hjælp til bestyrelsen for Sparbank Arena. El-tilslutning og tinglysning er finansieret gennem en forhøjelse af kassekreditten. På udvalgets rådighedsbeløb er der i øjeblikket kr til rest. På lokaletilskudskontoen er der under økonomisk decentralisering, overførsel fra tidligere år, ca kr. Hvis et tilsagn om et ekstraordinært tilskud skal finansieres af de overførte midler fra tidligere år, kræver det en godkendelse i økonomiudvalget, da disse midler er båndlagt. Notat fra byrådssekretariatet om sagsforløbet vedlægges. Bilag: notat vedr. Multihal tilhørende Sparbank Arena ( ) Bestyrelsen for Sparbank Arena - ansøgning om ex. ord. tilskud ( )

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Kultur og Borgerservice indstiller Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme: At ansøgningen imødekommes med kr At At beløbet finansieres af midler fra til visionspuljen. ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalget til viderebehandling. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Gert R. Jepsen Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling med den tilføjelse, at det tildelte beløb udgør en andel af den oprindelige ansøgte underskudsdækning. Økonomiudvalget den Flemming Eskildsen Bente Dahl Kristensen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Tilbagesendestil Kultur, Erhverv, Turisme og Fritidsudvalget til yderlige undersøgelse. Tilbagesendes til Økonomiudvalget via Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme med følgende bemærkninger: Der er ikke bevilget underskudsdækning til Musikcollege, men alene meddelt gymnasiet at det vil blive undersøgt om der lovhjemmel hertil. Juridisk kontor har meddelt at der ikke kan findes fornøden lovhjemmel til at yde en sådan underskudsdækning. Det indstilles til udvalget: At udvalgets beslutning af indstilles fastholdt over for økonomiudvalget Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Forvaltningens indstilling godkendt.

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN SAGSFREMSTILLING Ved brev af 29. april 2008 har Skive Musikskole indsendt ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege på kr til lønudgifter. Musikskolen har i forbindelse med planlægningen af Skive Musikcollege, sammen med Skive Gymnasium, været inde i processen omkring dannelsen af Skive MusikCollege. Musikskolen bakker fuldt og helt op om MusikCollege ideen og ser frem til et spændende anderledes og udfordrende samarbejde med Skive Gymnasium. Det har indtil dette forår været uvist hvorvidt MusikCollege ideen var bæredygtig. Nu viser det sig at der er 17 elever der har meldt sig til MusikCollege linien på Skive Gymnasium. Musikskolen er presset særdeles hård økonomisk i disse år. Det er derfor ikke muligt indenfor musikskolens budgetramme at udvide aktiviteterne. Musikskolen har i øjeblikket 63 elever på ventelisten elever som efter musikloven er skolens basiselever. Musikskolen søger derfor Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme om dækning af lønudgifterne til de 17 collegeelever på kr , når egenbetalingen er fratrukket for sæsonen 2008/09. Musikskolen gør opmærksom på at den finansielle dækning af musikskolen lønudgift er en forudsætning for skolens deltagelse i projektet. Forvaltningen kan oplyse, at Skive Musikskole i forbindelse med etablering af MusikCollege gjorde opmærksom på at Musikskolens udgifter er beregnet efter Musikskolen samlede antal elever incl. elever fra MusikCollege. På daværende tidspunkt ville udgifterne kunne holde sig indenfor musikskolens rammeaftale. Såfremt denne ramme mod forventning, ville blive overskredet ville der skulle søges om en udvidet rammeaftale, hvilket hermed er sket. Kultur og Borgerservice indstiller til udvalget at ansøgningen imødekommes med kr og beløbet finansieres af visionspulje. Endvidere medtages ansøgningen i udvalgets budgetlægning for Det kan oplyses, at restbeløb på visionspuljen fra år 2007 er kr og at der i budget 2008 er kr. 2.5 mill. Ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalget til viderebehandling. Bilag: Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege ( )

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Musikskole - Revideret budgetoplæg 2008 og ansøgning om tillægsbevilling J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget imødekommer ansøgningen om en tillægsbevilling på kr og finansierer denne af udvalgets rådighedsbeløb Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på afklaring af notatet fra Skive Garden. SAGSFREMSTILLING På udvalgets møde i maj måned blev en ansøgning fra Skive Musikskole om en tillægsbevilling på kr tilbagesendt til forvaltningen med henblik på at udarbejde en opgørelse over den samlede økonomi for 2008, udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale og oplæg til mere holdundervisning Forvaltningen har nu i samarbejde med Skive Musikskole udarbejdet et nyt budgetoplæg for 2008 udvisende et forventet underskud på kr Der er udarbejdet et notat om holdundervisning og forvaltningen begynder at udarbejde en ny samarbejdsaftale. Som nævnt i den tidligere sagsfremstilling er musikskolens økonomi meget anstrengt bl.a. som følge af trufne beslutninger i 2007 hvor der ikke er budgetmæssig dækning og hvor musikskolen stadig har udgiften. Forvaltningen indstiller at udvalget imødekommer ansøgningen om en tillægsbevilling på kr der finansieres af udvalgets rådighedsbeløb Det reviderede budgetoplæg vedlægges i lighed med notat om holdundervisning. Tidligere sagsfremstilling: I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Musikpædagogisk forening og FMM, er der indgået aftale om lønstigninger for musikskolens pædagogiske ansatte personale, som betyder en øget lønudgift på 4,09% gældende fra 1. april For musikskolen betyder det en ekstra lønudgift på kr i Da musikskolens likviditet er meget anstrengt som følge af et stort underskud i 2007, har mu-

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN sikskolen ikke mulighed for at finansiere lønudgiften indenfor budgettet. Det er ikke muligt at bespare sig ud af problemerne i indeværende år, da personalet har op til ½ års opsigelse og derudover en høringsperiode, så opsigelserne først kan få virkning fra tidligst 1. december indeværende år. Musikskolens bestyrelse har pålagt musikskolen at finde besparelser i indeværende år på kr udenfor lønområdet, og da de samlede personaleomkostninger udgør 85 pct. af det samlede budget, er det ikke muligt at finde yderligere besparelser, der kan få effekt i indeværende år. Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter ansøgningen fra Skive Musikskole, men påpeger at der ikke kan anvises finansiering til en evt. tillægsbevilling. Bilag: Skive Musikskole - revideret budget 2008 pr ( ) Skive Musikskole - notat om holdundervisning ( ) Skive Musikskole, notat vedr. Skive Garden ( )

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Budgetoplæg KEFT fortsættelse af behandlingen fra J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget gennemgår budgetoplægget At udvalget gennemgår og prioriterer oplægget til reduktionsberedskab på 2,5% At udvalget gennemgår og prioriterer oplæg til nye drifts- og anlægsønsker Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Udvalget har gennemgået budgetoplægget for 2009 og indstiller At reduktionsoplægget indstilles i prioriteret rækkefølge jfr. vedlagte. At nye drifts- og anlægsønsker indstilles i prioriteret rækkefølge jfr. vedlagte. Gert R. Jepsen deltog ikke i behandlingen af nye anlægsønsker. SAGSFREMSTILLING På udvalgets møde den 10. juni blev det besluttet at genoptage budgetdrøftelserne på mødet den 12. august og bede forvaltningen udarbejde et detaljeret oplæg til reduktionsberedskab. Forvaltningen har nu udarbejdet det ønskede oplæg og dette fremsendes og indplaceres under faneblad 3 i budgetmappen til erstatning for det tidligere udsendte reduktionsoplæg. Desuden udsendes nyt budgetoplæg der indplaceres under faneblad 2 til erstatning for det tidligere fremsendte budgetoplæg. Den udleverede budgetmappe bedes medtaget til mødet. Forvaltningen indstiller, at udvalget på sit møde Gennemgår og drøfter budgetoplægget Gennemgår og prioriterer forslag til reduktionsberedskab på 2,5% Gennemgår og prioriter forslag til nye drifts- og anlægsønsker Nyt materiale til placering under faneblad 2 og 3 fremsendes til udskiftning. Bilag: Reduktionsberedskab KEFT pr ( ) Samlede drifts- og anlægsønsker til budget 2009 ( )

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssager august 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Punktet gennemgået. Formanden redegjorde for en ansøgning fra Historisk Samfund om tilskud til jubilæumsbog i anledning af 100 års jubilæum. Sagen medtages som punkt til næste møde i KEFT. SAGSFREMSTILLING A. Gæsteliste B. Rådighedsbeløb Bilag: Bruttogæsteliste 2008 (989665) Rådighedsbeløb regneark ( )

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Bilagsliste 1. Ansøgning om ekstraordinært tilskud til Sparbank Arena 1. notat vedr. Multihal tilhørende Sparbank Arena 2. Bestyrelsen for Sparbank Arena - ansøgning om ex. ord. tilskud 2. Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege 1. Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege 3. Skive Musikskole - Revideret budgetoplæg 2008 og ansøgning om tillægsbevilling 1. Skive Musikskole - revideret budget 2008 pr Skive Musikskole - notat om holdundervisning 3. Skive Musikskole, notat vedr. Skive Garden 4. Budgetoplæg KEFT fortsættelse af behandlingen fra Reduktionsberedskab KEFT pr Samlede drifts- og anlægsønkser til budget Orienteringssager august Bruttogæsteliste Rådighedsbeløb regneark

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere