FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse forsikringsbetingelser. I din police kan du se, hvilke dækninger din for sik ring omfatter. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og lov om forsikringsaftaler, i det omfang sidstnævnte lov ikke er fraveget. Indhold Side Indhold Side Fortrydelsesret 2 Fællesbestemmelser 3 Hvem er dækket af forsikringen 3 Ejerskifte 3 Ikrafttræden 3 Hvornår dækker forsikringen 3 Geografisk område 3 Udvidelser og begrænsninger 3 Forhold i skadetilfælde 3 Forsikring i andet selskab 3 Generelle undtagelser 3 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader 3 Præmie og forsikringssum 3 Præmiens betaling 3 Præmieforhold i skadetilfælde 3 Fornyelse og opsigelse 4 Ændring af præmie eller betingelser 4 Ankenævnet for Forsikring 5 Voldgift 5 Forældelse 5 Forsikringsobjekt 5 Dækningsomfang 5 Almindelig livsdækning (A) 5 Uanvendelighedsdækning for rideheste (B) 6 Begrænset livsdækning (C) 6 Avlsdækning for kårede hingste (D) 7 Foster- og føldækning (E) 7 Ansvarsdækning (F) 7 Sygedækning I (G) 8 Sygedækning II (H) 8 LAN (01.13) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel I a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugsforsikringer Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftale lovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har ind gået aftalen fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikrings ydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx pr. brev eller - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Tryg Hesteforsikring Københavnsvej Roskilde Hvis du fortryder Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan Tryg ved fjernsalg* fastholde kravet på præmien bortset fra de første14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås, uden parterne mødes fysisk. 2

3 a Fællesbestemmelser - Afsnit 1 1. Hvem er dækket af forsikringen (sikrede) Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer af den forsikrede hest. 2. Ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ethvert ejerskifte skal uden ophold skriftligt an mel des til selskabet. Ny ejer er forsikret i 14 dage efter at risikoen for den forsikrede hest er overgået til den nye ejer, såfremt denne ikke selv har tegnet forsikring. Ny ejer er dækket for købesum, dog maksimalt for sikrings sum men, jf. dog punkt 10 og 14 Såfremt ny ejer ikke inden nævnte frist har begæret forsikring af hesten hos selskabet, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Selskabet er ved ejerskifte ikke forpligtet til at overtage forsikringen på uændrede vilkår. 3. Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft når begæringen er accepteret af Tryg. 4. Hvornår dækker forsikringen Forsikringsbegivenheden skal have fundet sted i forsikringstiden. Foreligger der ikke dyrlægeattest ved tegning/ forhøjelse af forsikringen, dækker forsikringen ikke sygdomme eller skader, der opstår de første 30 dage efter tegningen/forhøjelsen. Ulykkestilfælde hvormed forstås skade opstået i forbindelse med pludselig ydre vold er dog dækket fra forsikringens teg ning/ ændring. Foreligger der anmærkningsfri dyrlægeattest ved tegning/forhøjelse af forsikringen, dækker forsikringen sygdomme eller skader fra forsikringens teg ning/ ændring. Trygs ansvar er endeligt ophørt ved forsikringstiden udløb. 89 i Lov om forsikringsaftaler gælder således ikke for forsikringen. 5. Geografisk område Forsikringen dækker under rejser og ophold i Europa i indtil 3 må ne der. 6. Forhold i skadetilfælde Sygdom og ulykkestilfælde der kan medføre erstatningskrav skal uden ophold og inden 48 timer anmeldes til selskabet. Anmeldelse skal ske inden forsikringstidens udløb. En forsikret hest må ikke aflives uden Trygs samtykke, medmindre hesten har pådraget sig en akut skade der medfører, at en dyrlæge påbyder, at hesten skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Aflives hesten uden Trygs samtykke skal oduktion foretages med mindre Tryg har accepteret at dette undlades. Forsikringstageren skal uden ophold tilkalde dyrlæge og for egen regning: holde hesten under dyrlægebehandling, så længe den er syg eller lider af følger efter ulyk kes til fæl de. Mulige relevante behandlinger kan ikke fravælges af forsikringstager med mindre Tryg har accepteret dette. b foretage foranstaltninger der kræves af Tryg, herunder at lade hesten undersøge/behandle på klinik/ hospital efter samråd mellem forsikringstagers dyrlæge og Tryg. c fremskaffe alle oplysninger til belysning af ska de tilfæl det, herunder døds- og obduktionsattest eller uanvendelighedsattest, d foretage eftersøgning af en bortkommet hest og uden ophold anmelde bortkomsten til politiet, e efter selskabets anvisning foretage eventuel mærkning af hest, for hvilken der er betalt er stat ning for uanvendelighed. Skadetilfælde vurderes af Trygs veterinære konsulent på baggrund af erklæring fra forsikringstagerens dyrlæge. I tilfælde af uenighed har Tryg ret til at begære en ny dyrlægeundersøgelse af anden dyrlæge (second opinion). Udgifter i forbindelse med en sådan dyrlægeundersøgelse påhviler Tryg. 7. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet selskabet skal yde forholdsmæssig erstatning. 8. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade der skyldes: a en før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse, Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået uanset hvornår sygdommen/lidelsen iagttages første gang. b at hesten ikke har været regelret vaccineret, ikke har gennemgået regelret ormebehandling, tandpleje eller ikke har været regelret og korrekt beskåret c mishandling, vanrøgt eller forsømmelse d skade ved transport i transportmiddel, der ikke er i forsvarlig stand, eller godkendt til dyretransport. e overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter meddelt af autoriseret dyrlæge f når oplysningerne afgivet i forsikringsbegæringen er væsentligt urigtige g forsikringen dækker ikke skade, der er konstateret indenfor den i købeloven fastsatte periode for reklamation efter at hesten er indkøbt, og denne skade kan tilbagedateres til før købsdatoen. I det tilfælde er forsikringstager forpligtet til straks at reklamere over for sælger, samt at underrette forsikringsselskabet herom. Undlader forsikringstager at træffe de ovennævnte foranstaltninger, hæfter Tryg ikke for det tab, der kan forvoldes derved. 9. Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte følger af: a jordskælv, tornadoer, vul kan ud brud, eller andre naturforstyrrelser 3

4 b krig, krigslignende handlinger, terrorisme, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder c beslaglæggelse, nationalisering eller revolution d atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner der bliver anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Anvendelse heraf skal være forskriftsmæssig og ikke have stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 10. Forsikringssum Forsik rings summen skal fastsættes på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, der danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikrings summen, der danner grundlag for erstatningen. Det påhviler forsikringstager at føre dokumentation for den aktuelle handelsværdi. 11. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i lønindekset for den private sektor beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er selskabet berettiget til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksregulering sker pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indeksreguleringen for januar kvartal Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. 12. Betaling af præmie m.m. Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, (fx skadeforsikringsafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves via betalingsservice, Giro eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmie. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdato, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, påmindelsen blev afsendt. Hvis der sendes en påmindelse har Tryg ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. Tryg har desuden ret til at beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter og andre serviceydelser. 13. Præmieforhold i skadetilfælde Der ydes efter udbetaling af erstatning ikke til ba ge beta ling af nogen del af allerede betalt helårlig præmie. 14. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på et år og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. Både forsikringstager og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel til ethvert tidspunkt. I tilfælde af erstatning efter dækning A: Almindelig livdækning, B: Uanvendelighedsdækning, C: Begrænset Livdækning eller D: Avlsdækning for kårede hingste ophører forsikringen, og samtlige dækninger forsikringstager har tegnet bortfalder Islandske heste Forsikringen ophører automatisk ved hovedfaldsdatoen det år, hvor hesten fylder 24 år. Fra forsikringsperiodens begyndelse i det kalenderår, hvor den islandske hest fylder 22 år og hvert år derefter, nedsættes erstatningen med 33% uden regulering af præmien. Erstatningen nedsættes til følgende procenter af forsikringssummen fra hestens fyldte: 22 år 67% 23 år 33% 14.2 Øvrige heste Forsikringen ophører automatisk ved hovedfaldsdatoen det år hvor hesten fylder 22 år. Fra forsikringsperiodens begyndelse i det kalenderår, hvor hesten fylder 16 år og hvert år derefter, nedsættes erstatningen med 15% af forsikringssummen uden re gulering af præmien. Erstatningen nedsættes til følgende procenter af forsikringssummen fra hestens fyldte: 16 år 85% 17 år 70% 18 år 55% 19 år 40% 20 år 25% 21 år 10% 15. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif. Tryg kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring, hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres for forsikringer af samme art. Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i forsikringen og kan ske uden varsel. 16. Ankenævn Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem forsikringstager og Tryg om forsikringen, og fornyet henven del se til Tryg ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: mellem kl Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Tryg Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon Såfremt præmien betales halvårlig, har Tryg ret til i erstatningen at fradrage endnu ikke forfalden præmie for resten af forsikringsåret. 4

5 17. Voldgift Forsikringstager har ret til at forlange en skade gjort op af upar tiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor grænserne af uenigheden træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 18. Forældelse Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at Tryg har afslået erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister forsikringstager sin eventuelle ret til erstatning. 29 i lov om forsikringsaftaler gælder således ikke for forsikringen. Vurderingsmændene gør skaden op i nøje over ensstem mel se med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Hver af parterne betaler sin vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt. Forsikringsobjekt - Afsnit 2 Forsikringen omfatter den på policen anførte hest og til anførte anvendelse. Dækningsomfang - Afsnit 3 Den valgte dækning fremgår af policen Dækning A - Almindelig livsdækning Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf dog punkt 10 og 14, i tilfælde af hestens a død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven. b tyveri eller bortkomst. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til den erstattede hest til Tryg. Særlig udvidelse a Føl, som forsikres ved særskilt almindelig livdækning inden de er 30 dage gamle, er omfattet af dækningen af død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven som følge af skjulte fejl d.v.s. skjulte sygdomme og lidelser der bestod ved forsikringens tegning. Det er en betingelse for dækning, - at der ved tegningen forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, - og at forsikringstager ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved forsikringens tegning. Dækningen fortsætter, så længe hesten forbliver forsikret uden afbrydelse i Tryg. den nye ejer, hvis den nye ejer overtager forsikringen, men dækning er betinget af at der ved overtagelsen forelå anmærkningsfri dyr lægeattest at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen og at handlen ikke hæves på grund af sygdom - men/lidelsen. b. Hvis forsikringstager sælger den forsikrede hest til overtagelse inden hesten fylder 10 år fortsætter dækningen af død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven som følge af skjulte fejl dvs. skjulte sygdomme og lidelser i 24 måneder efter salget. Det er en betingelse for denne dækning at sygdommen/lidelsen bestod ved overtagelsen. Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået. at der ved den oprindelige forsikring af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at der ved salg af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at der foreligger en dateret købekontrakt underskrevet af køber og sælger at handlen hæves pga. sygdommen/lidelsen, og at dette dokumenteres og at forsikringen har været uafbrudt i kraft enten de seneste 24 måneder inden overtagelsen eller siden hestens fødsel. at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen Forsikringssummen for denne dækning er den gennemsnitlige forsikringssum de seneste 24 måneder, dog maksimalt kr ,- Hvis handelsprisen er mindre end forsikringssummen udbetales erstatningen med handelsprisen. Ved salg af hesten fortsætter dækningen i forhold til 5

6 a Dækning B - Uanvendeligshedsdækning for rideheste (Præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker med forsikringssummen jf. dog punkt 10 og 14, når hesten som følge af sygdom eller b ulykkestilfælde er blevet fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug. Erstatning ydes efter forsikringstagens valg enten ved udbetaling af 100% af forsikringssummen, dog højst kr., når hesten aflives eller ved udbetaling af 50% af forsikringssummen, dog højst efter en værdi på kr., hvorefter hesten tilhører forsikringstager. Valg af erstatning skal foretages senest 7 dage efter Trygs accept af erstatningspligt. Der ydes ikke erstatning som følge af: nymfomani, der viser sig i de første 3 måneder af forsikringens løbetid umedgørlighed og uridelighed på grund af vanskeligt temperament, karakterfejl, uvaner og lignende. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg, der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Særlig udvidelse a. Føl, som forsikres ved uanvendelighedsdækning inden de er 30 dage gamle, er omfattet af dækningen for fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug som følge af de skjulte fejl, dvs. skjulte sygdomme og lidelser, der bestod ved forsikringens tegning. Det er en betingelse for dækning, at der ved tegningen forelå anmærkningsfri dyrlæge - attest, og at forsikringstager ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved forsikringens tegning. Dækningen fortsætter, så længe hesten forbliver forsikret uden afbrydelse i Tryg. Ved salg af hesten fortsætter dækningen i forhold til den nye ejer, hvis den ny ejer overtager forsikringen, men dækning er betinget af at der ved overtagelsen forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen og at handlen ikke hæves pga. sygdommen/lidelsen. b. Hvis forsikringstager sælger den forsikrede hest til overtagelse inden hesten fylder 10 år fortsætter dækningen for fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug som følge af skjulte fejl dvs. skjulte sygdomme og lidelser i 24 måneder efter salget. Det er en betingelse for denne dækning at sygdommen/lidelsen bestod ved overtagelsen. Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået. at der ved salg af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen at der foreligger en dateret købekontrakt underskrevet af køber og sælger at handlen hæves på grund af sygdommen/lidelsen, og at dette dokumenteres og at uanvendelighedsdækningen har været uafbrudt i kraft enten de seneste 24 måneder inden overtagelsen eller siden hestens fødsel. Forsikringssummen for denne dækning er den gennemsnitlige forsikringssum de seneste 24 måneder. Hvis handelsprisen er mindre end forsikringssummen, udbetales erstatningen med handelsprisen. Dækning C - Begrænset livsdækning Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf. dog punkt 10 og 14, i tilfælde af hestens a død eller aflivning i henhold til dyreværnsloven b tyveri eller bortkomst Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at Tryg har modtaget anmeldelse. Forsikringen dækker ikke aflivning på grund af kroniske halthedslidelser, herunder kroniske bevægelsesforstyrrelser og akut opblussen af sådanne, udviklingsforstyrrelser i knogler, led, sener og muskulatur. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til den erstattede hest til Tryg. 6

7 a Dækning D - Avlsdækning for kårede hingste Tegnes i tilslutning til dækning A Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf. dog punkt 10 og 14, når hingsten som følge af sygdom eller b ulykkestilfælde er blevet kronisk ufrugtbar eller har pådraget sig en uhelbredelig legemlig skade, som gør den ude af stand til at bedække. Erstatning ydes når hingstens ufrugtbarhed eller mang len de evne til at bedække er endeligt fastslået af Trygs dyrlæge. Der kan udbetales for ufrugtbarhed, hvis en dyrlæge efter undersøgelse i maj og/ eller juni måned i 3 på hinanden følgende år, kan erklære hingsten for ufrugtbar. Detaljerede undersøgelsesresultater skal fremlægges for Trygs dyrlæge. Det skal kunne dokumenteres, at hingsten ved forsikringens ikafttræden er fuldstændig bedækning- og befrugtningsdygtig, således at der er opnået et normalt drægtighedsresultat ved bedækning/inseminiering af mindst 20 hopper. Hvis en sådan dokumentation ikke foreligger, skal der foreligge en dyrlægeundesøgelse af hingstens bedækningsevne og sædkvalitet. Der ydes ikke erstatning, såfremt færre end 20 hopper er bedækket af den forsikrede hingst pr. sæson i de seneste 3 avlssæsonner. Hopperne skal have været raske og i god kondition til avl. Der skal føres bedækningsjournal for den forsikrede hingst, og hingstens befrugtningsprocent skal fastsættes og anmeldes til Tryg. Forsikringstageren skal fremskaffe dyrlægeattester, der viser antallet af drægtige og ikke drægtige hopper. Erstatning for avlsudygtighed udbetales ikke: hvis skade eller sygdom er erstatningspligtig af anden forsikring hvis hingsten af avlsmæssige årsager afkåres Efter udbetaling af erstatning overgår ejen doms ret ten til den erstattede hingst til Tryg. a Dækning E - Foster- og føldækning Tegnes i tilslutning til hoppens forsikring under dækning A eller C (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen løber til føllet når 30 dages alderen, eller hvis føllet bliver selvstændigt forsikret efter 9 dagen, og dækker med forsikringssummen fostertab b føl, der dør eller aflives i henhold til dyreværnsloven. c tab af den forsikrede hoppes foster/føl ved tyveri eller bortkomst. Tvillingeføl erstattes som ét føl. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at Tryg har modtaget anmeldelse. Det er en betingelse, at der foreligger dyrlægeattest på, at hoppen er undersøgt og konstateret drægtig efter 90. dagen eller dyrlægeattest på, at der er fundet foster/efterbyrdsdele. Dækning F - Ansvarsforsikring Tegnes i tilslutning til dækning A eller C (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Sikrede Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/besidder af hesten som privatpersoner. Hvornår er man ansvarlig Med mindre der gælder særlige regler om ansvaret, er man efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er altså ikke Tryg men rets prak sis, der afgør om skadevolder i en bestemt situation bliver erstatningsansvarlig. Ved hoppeejerens medlemskab af Dansk Varmblod ydes erstatning, når der foreligger dyrlægeattest på, at hoppen er undersøgt og fundet drægtig efter 70. dagen eller dyrlægeattest på, at der er fundet foster/ efterbyrdsdele. Det er en betingelse for erstatning, at forsikringen har været i kraft 30 dage før skadens indtræden. Attest alene på ophørt drægtighed udløser ikke erstatning. Det er en betingelse for erstatning, at hoppen er regelret vaccineret mod virusabort. Ved tvillingefødsel ydes ikke erstatning, hvis et af føllene overlever. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til det erstattede føl til Tryg. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet for nuf tigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelige skader bliver man ikke erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadelidte ifølge retspraksis selv bære tabet, også selvom ska de volde ren føler sig moralsk ansvarlig. Varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på personer som ejer, bruger eller har hesten i va re tægt samt på ting, som tilhører dem, eller som de har i varetægt. Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med indtil følgende summer: Personskade: Tingskade: kr kr. 7

8 Dækning G - Sygedækning I Tegnes i tilslutning til dækning A (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker alle nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde. Det er en forudsætning for skadeudbetaling at dyrlægeregningerne indeholder hestens navn, identifikation, behandlingsdato og behandlingsform. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt forsikringssummen under dækning A (livsdækning) For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. pr. forsikringsår. Sygeforsikringen ophører pr. hovedforfald i det kalender år hesten fylder 16 år, for islandske heste dog 22 år. Forsikringen dækker ikke udgifter til: ormebehandling og forebyggende behandlinger, herunder behandlinger mod jern- og vitaminmangel, vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. transport af hesten samt pension ved ophold på klinik eller dyrehospital behandling af karakterfejl, nymfomani eller uvaner alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning o.lign. uanset om dette er ordineret og/eller udført af dyrlæge akkupunktur eller kiropraktik med mindre dette foretages af en autoriseret dyrlæge. undersøgelser i forbindelse med udstedelse af attester, aflivning eller obduktion hvis hesten behandles i udlandet med mindre dette er forhåndsgodkendt af Tryg udgifter til medicin der ikke er godkendt af lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission udgifter til chipmærkning sygdomstilfælde, der indtræder de første 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelse. Dog er dyrlægeudgifter i forbindelse med ulykkestilfælde forårsaget af pludselig ydre vold dækket fra forsikringens tegning. behandling af hoppens føl. dyrlægeregninger, der fremsendes til Tryg senere end 13 måneder efter behandlingsdato. beslag eller sygebeslag behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, ufrugtbarhedsbehandling, kastration eller klap- og urhingsteoperation Dækning H - Sygedækning II Tegnes i tilslutning til dækning A (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker 75% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykke. Det er en forudsætning for skadeudbetaling at dyrlægeregningerne indeholder hestens navn, identifikation, behandlingsdato og behandlingsform. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt forsikringssummen under dækning A (livsdækning). Ved flere behandlinger for samme sygdoms- eller ulykkestilfælde skal regninger indsendes samlet, når behandlingen er afsluttet. Sygeforsikringen ophæves pr. hovedforfald i det forsikringsår hester fylder 16 år, for islandske heste dog 22 år. Forsikringen dækker ikke udgifter til: ormebehandling og forebyggende behandlinger, herunder behandlinger mod jern- og vitaminmangel, vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. transport af hesten samt pension ved ophold på klinik eller dyrehospital beslag eller sygebeslag behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, ufrugtbarhedsbehandling, kastration eller klap- og urhingsteoperation behandling af karakterfejl, nymfomani eller uvaner alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning, o.lign. uanset om dette er ordineret og/eller udført af dyrlæge akkupunktur eller kiropraktik med mindre dette foretages af en autoriseret dyrlæge. undersøgelser i forbindelse med udstedelse af attester, aflivning eller obduktion hvis hesten behandles i udlandet med mindre dette er forhåndsgodkendt af Tryg udgifter til medicin der ikke er godkendt af lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission udgifter til chipmærkning sygdomstilfælde, der indtræder de første 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelse. Dog er dyrlægeudgifter i forbindelse med ulykkestilfælde forårsaget af pludselig ydre vold dækket fra forsikringens tegning. behandling af hoppens føl. dyrlægeregninger, der fremsendes til Tryg senere end 13 måneder efter behandlingsdato. 8

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere