FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse forsikringsbetingelser. I din police kan du se, hvilke dækninger din for sik ring omfatter. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og lov om forsikringsaftaler, i det omfang sidstnævnte lov ikke er fraveget. Indhold Side Indhold Side Fortrydelsesret 2 Fællesbestemmelser 3 Hvem er dækket af forsikringen 3 Ejerskifte 3 Ikrafttræden 3 Hvornår dækker forsikringen 3 Geografisk område 3 Udvidelser og begrænsninger 3 Forhold i skadetilfælde 3 Forsikring i andet selskab 3 Generelle undtagelser 3 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader 3 Præmie og forsikringssum 3 Præmiens betaling 3 Præmieforhold i skadetilfælde 3 Fornyelse og opsigelse 4 Ændring af præmie eller betingelser 4 Ankenævnet for Forsikring 5 Voldgift 5 Forældelse 5 Forsikringsobjekt 5 Dækningsomfang 5 Almindelig livsdækning (A) 5 Uanvendelighedsdækning for rideheste (B) 6 Begrænset livsdækning (C) 6 Avlsdækning for kårede hingste (D) 7 Foster- og føldækning (E) 7 Ansvarsdækning (F) 7 Sygedækning I (G) 8 Sygedækning II (H) 8 LAN (01.13) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel I a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugsforsikringer Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftale lovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har ind gået aftalen fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikrings ydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx pr. brev eller - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Tryg Hesteforsikring Københavnsvej Roskilde Hvis du fortryder Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan Tryg ved fjernsalg* fastholde kravet på præmien bortset fra de første14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås, uden parterne mødes fysisk. 2

3 a Fællesbestemmelser - Afsnit 1 1. Hvem er dækket af forsikringen (sikrede) Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer af den forsikrede hest. 2. Ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ethvert ejerskifte skal uden ophold skriftligt an mel des til selskabet. Ny ejer er forsikret i 14 dage efter at risikoen for den forsikrede hest er overgået til den nye ejer, såfremt denne ikke selv har tegnet forsikring. Ny ejer er dækket for købesum, dog maksimalt for sikrings sum men, jf. dog punkt 10 og 14 Såfremt ny ejer ikke inden nævnte frist har begæret forsikring af hesten hos selskabet, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Selskabet er ved ejerskifte ikke forpligtet til at overtage forsikringen på uændrede vilkår. 3. Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft når begæringen er accepteret af Tryg. 4. Hvornår dækker forsikringen Forsikringsbegivenheden skal have fundet sted i forsikringstiden. Foreligger der ikke dyrlægeattest ved tegning/ forhøjelse af forsikringen, dækker forsikringen ikke sygdomme eller skader, der opstår de første 30 dage efter tegningen/forhøjelsen. Ulykkestilfælde hvormed forstås skade opstået i forbindelse med pludselig ydre vold er dog dækket fra forsikringens teg ning/ ændring. Foreligger der anmærkningsfri dyrlægeattest ved tegning/forhøjelse af forsikringen, dækker forsikringen sygdomme eller skader fra forsikringens teg ning/ ændring. Trygs ansvar er endeligt ophørt ved forsikringstiden udløb. 89 i Lov om forsikringsaftaler gælder således ikke for forsikringen. 5. Geografisk område Forsikringen dækker under rejser og ophold i Europa i indtil 3 må ne der. 6. Forhold i skadetilfælde Sygdom og ulykkestilfælde der kan medføre erstatningskrav skal uden ophold og inden 48 timer anmeldes til selskabet. Anmeldelse skal ske inden forsikringstidens udløb. En forsikret hest må ikke aflives uden Trygs samtykke, medmindre hesten har pådraget sig en akut skade der medfører, at en dyrlæge påbyder, at hesten skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Aflives hesten uden Trygs samtykke skal oduktion foretages med mindre Tryg har accepteret at dette undlades. Forsikringstageren skal uden ophold tilkalde dyrlæge og for egen regning: holde hesten under dyrlægebehandling, så længe den er syg eller lider af følger efter ulyk kes til fæl de. Mulige relevante behandlinger kan ikke fravælges af forsikringstager med mindre Tryg har accepteret dette. b foretage foranstaltninger der kræves af Tryg, herunder at lade hesten undersøge/behandle på klinik/ hospital efter samråd mellem forsikringstagers dyrlæge og Tryg. c fremskaffe alle oplysninger til belysning af ska de tilfæl det, herunder døds- og obduktionsattest eller uanvendelighedsattest, d foretage eftersøgning af en bortkommet hest og uden ophold anmelde bortkomsten til politiet, e efter selskabets anvisning foretage eventuel mærkning af hest, for hvilken der er betalt er stat ning for uanvendelighed. Skadetilfælde vurderes af Trygs veterinære konsulent på baggrund af erklæring fra forsikringstagerens dyrlæge. I tilfælde af uenighed har Tryg ret til at begære en ny dyrlægeundersøgelse af anden dyrlæge (second opinion). Udgifter i forbindelse med en sådan dyrlægeundersøgelse påhviler Tryg. 7. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet selskabet skal yde forholdsmæssig erstatning. 8. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade der skyldes: a en før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse, Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået uanset hvornår sygdommen/lidelsen iagttages første gang. b at hesten ikke har været regelret vaccineret, ikke har gennemgået regelret ormebehandling, tandpleje eller ikke har været regelret og korrekt beskåret c mishandling, vanrøgt eller forsømmelse d skade ved transport i transportmiddel, der ikke er i forsvarlig stand, eller godkendt til dyretransport. e overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter meddelt af autoriseret dyrlæge f når oplysningerne afgivet i forsikringsbegæringen er væsentligt urigtige g forsikringen dækker ikke skade, der er konstateret indenfor den i købeloven fastsatte periode for reklamation efter at hesten er indkøbt, og denne skade kan tilbagedateres til før købsdatoen. I det tilfælde er forsikringstager forpligtet til straks at reklamere over for sælger, samt at underrette forsikringsselskabet herom. Undlader forsikringstager at træffe de ovennævnte foranstaltninger, hæfter Tryg ikke for det tab, der kan forvoldes derved. 9. Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte følger af: a jordskælv, tornadoer, vul kan ud brud, eller andre naturforstyrrelser 3

4 b krig, krigslignende handlinger, terrorisme, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder c beslaglæggelse, nationalisering eller revolution d atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner der bliver anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Anvendelse heraf skal være forskriftsmæssig og ikke have stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 10. Forsikringssum Forsik rings summen skal fastsættes på grundlag af hestens handelsværdi. Er forsikringssummen for høj i forhold til handelsværdien, er det handelsværdien, der danner grundlag for erstatningen. Er handelsværdien højere end forsikringssummen, er det forsikrings summen, der danner grundlag for erstatningen. Det påhviler forsikringstager at føre dokumentation for den aktuelle handelsværdi. 11. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i lønindekset for den private sektor beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er selskabet berettiget til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksregulering sker pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indeksreguleringen for januar kvartal Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. 12. Betaling af præmie m.m. Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, (fx skadeforsikringsafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves via betalingsservice, Giro eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmie. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdato, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, påmindelsen blev afsendt. Hvis der sendes en påmindelse har Tryg ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. Tryg har desuden ret til at beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter og andre serviceydelser. 13. Præmieforhold i skadetilfælde Der ydes efter udbetaling af erstatning ikke til ba ge beta ling af nogen del af allerede betalt helårlig præmie. 14. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på et år og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. Både forsikringstager og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel til ethvert tidspunkt. I tilfælde af erstatning efter dækning A: Almindelig livdækning, B: Uanvendelighedsdækning, C: Begrænset Livdækning eller D: Avlsdækning for kårede hingste ophører forsikringen, og samtlige dækninger forsikringstager har tegnet bortfalder Islandske heste Forsikringen ophører automatisk ved hovedfaldsdatoen det år, hvor hesten fylder 24 år. Fra forsikringsperiodens begyndelse i det kalenderår, hvor den islandske hest fylder 22 år og hvert år derefter, nedsættes erstatningen med 33% uden regulering af præmien. Erstatningen nedsættes til følgende procenter af forsikringssummen fra hestens fyldte: 22 år 67% 23 år 33% 14.2 Øvrige heste Forsikringen ophører automatisk ved hovedfaldsdatoen det år hvor hesten fylder 22 år. Fra forsikringsperiodens begyndelse i det kalenderår, hvor hesten fylder 16 år og hvert år derefter, nedsættes erstatningen med 15% af forsikringssummen uden re gulering af præmien. Erstatningen nedsættes til følgende procenter af forsikringssummen fra hestens fyldte: 16 år 85% 17 år 70% 18 år 55% 19 år 40% 20 år 25% 21 år 10% 15. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif. Tryg kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring, hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres for forsikringer af samme art. Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i forsikringen og kan ske uden varsel. 16. Ankenævn Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem forsikringstager og Tryg om forsikringen, og fornyet henven del se til Tryg ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: mellem kl Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Tryg Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon Såfremt præmien betales halvårlig, har Tryg ret til i erstatningen at fradrage endnu ikke forfalden præmie for resten af forsikringsåret. 4

5 17. Voldgift Forsikringstager har ret til at forlange en skade gjort op af upar tiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor grænserne af uenigheden træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 18. Forældelse Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at Tryg har afslået erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister forsikringstager sin eventuelle ret til erstatning. 29 i lov om forsikringsaftaler gælder således ikke for forsikringen. Vurderingsmændene gør skaden op i nøje over ensstem mel se med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Hver af parterne betaler sin vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt. Forsikringsobjekt - Afsnit 2 Forsikringen omfatter den på policen anførte hest og til anførte anvendelse. Dækningsomfang - Afsnit 3 Den valgte dækning fremgår af policen Dækning A - Almindelig livsdækning Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf dog punkt 10 og 14, i tilfælde af hestens a død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven. b tyveri eller bortkomst. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til den erstattede hest til Tryg. Særlig udvidelse a Føl, som forsikres ved særskilt almindelig livdækning inden de er 30 dage gamle, er omfattet af dækningen af død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven som følge af skjulte fejl d.v.s. skjulte sygdomme og lidelser der bestod ved forsikringens tegning. Det er en betingelse for dækning, - at der ved tegningen forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, - og at forsikringstager ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved forsikringens tegning. Dækningen fortsætter, så længe hesten forbliver forsikret uden afbrydelse i Tryg. den nye ejer, hvis den nye ejer overtager forsikringen, men dækning er betinget af at der ved overtagelsen forelå anmærkningsfri dyr lægeattest at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen og at handlen ikke hæves på grund af sygdom - men/lidelsen. b. Hvis forsikringstager sælger den forsikrede hest til overtagelse inden hesten fylder 10 år fortsætter dækningen af død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven som følge af skjulte fejl dvs. skjulte sygdomme og lidelser i 24 måneder efter salget. Det er en betingelse for denne dækning at sygdommen/lidelsen bestod ved overtagelsen. Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået. at der ved den oprindelige forsikring af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at der ved salg af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at der foreligger en dateret købekontrakt underskrevet af køber og sælger at handlen hæves pga. sygdommen/lidelsen, og at dette dokumenteres og at forsikringen har været uafbrudt i kraft enten de seneste 24 måneder inden overtagelsen eller siden hestens fødsel. at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen Forsikringssummen for denne dækning er den gennemsnitlige forsikringssum de seneste 24 måneder, dog maksimalt kr ,- Hvis handelsprisen er mindre end forsikringssummen udbetales erstatningen med handelsprisen. Ved salg af hesten fortsætter dækningen i forhold til 5

6 a Dækning B - Uanvendeligshedsdækning for rideheste (Præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker med forsikringssummen jf. dog punkt 10 og 14, når hesten som følge af sygdom eller b ulykkestilfælde er blevet fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug. Erstatning ydes efter forsikringstagens valg enten ved udbetaling af 100% af forsikringssummen, dog højst kr., når hesten aflives eller ved udbetaling af 50% af forsikringssummen, dog højst efter en værdi på kr., hvorefter hesten tilhører forsikringstager. Valg af erstatning skal foretages senest 7 dage efter Trygs accept af erstatningspligt. Der ydes ikke erstatning som følge af: nymfomani, der viser sig i de første 3 måneder af forsikringens løbetid umedgørlighed og uridelighed på grund af vanskeligt temperament, karakterfejl, uvaner og lignende. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg, der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Særlig udvidelse a. Føl, som forsikres ved uanvendelighedsdækning inden de er 30 dage gamle, er omfattet af dækningen for fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug som følge af de skjulte fejl, dvs. skjulte sygdomme og lidelser, der bestod ved forsikringens tegning. Det er en betingelse for dækning, at der ved tegningen forelå anmærkningsfri dyrlæge - attest, og at forsikringstager ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved forsikringens tegning. Dækningen fortsætter, så længe hesten forbliver forsikret uden afbrydelse i Tryg. Ved salg af hesten fortsætter dækningen i forhold til den nye ejer, hvis den ny ejer overtager forsikringen, men dækning er betinget af at der ved overtagelsen forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen og at handlen ikke hæves pga. sygdommen/lidelsen. b. Hvis forsikringstager sælger den forsikrede hest til overtagelse inden hesten fylder 10 år fortsætter dækningen for fuldstændig og for stedse uanvendelig til ethvert ridebrug som følge af skjulte fejl dvs. skjulte sygdomme og lidelser i 24 måneder efter salget. Det er en betingelse for denne dækning at sygdommen/lidelsen bestod ved overtagelsen. Veterinær fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en sygdom/lidelse anses for at være opstået. at der ved salg af hesten forelå anmærkningsfri dyrlægeattest, at den nye ejer ikke kendte eller burde kende til sygdommen/lidelsen ved overtagelsen at der foreligger en dateret købekontrakt underskrevet af køber og sælger at handlen hæves på grund af sygdommen/lidelsen, og at dette dokumenteres og at uanvendelighedsdækningen har været uafbrudt i kraft enten de seneste 24 måneder inden overtagelsen eller siden hestens fødsel. Forsikringssummen for denne dækning er den gennemsnitlige forsikringssum de seneste 24 måneder. Hvis handelsprisen er mindre end forsikringssummen, udbetales erstatningen med handelsprisen. Dækning C - Begrænset livsdækning Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf. dog punkt 10 og 14, i tilfælde af hestens a død eller aflivning i henhold til dyreværnsloven b tyveri eller bortkomst Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at Tryg har modtaget anmeldelse. Forsikringen dækker ikke aflivning på grund af kroniske halthedslidelser, herunder kroniske bevægelsesforstyrrelser og akut opblussen af sådanne, udviklingsforstyrrelser i knogler, led, sener og muskulatur. Ved hestens død nedsættes erstatningen med kr. for heste over 300 kg der har en slagteværdi. For heste under 300 kg nedsættes erstatningen med kr. For chipmærkede heste registreret i Fødevarestyrelsen som ikke egnet til slagtning nedsættes erstatningen ikke. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til den erstattede hest til Tryg. 6

7 a Dækning D - Avlsdækning for kårede hingste Tegnes i tilslutning til dækning A Forsikringen dækker med forsikringssummen, jf. dog punkt 10 og 14, når hingsten som følge af sygdom eller b ulykkestilfælde er blevet kronisk ufrugtbar eller har pådraget sig en uhelbredelig legemlig skade, som gør den ude af stand til at bedække. Erstatning ydes når hingstens ufrugtbarhed eller mang len de evne til at bedække er endeligt fastslået af Trygs dyrlæge. Der kan udbetales for ufrugtbarhed, hvis en dyrlæge efter undersøgelse i maj og/ eller juni måned i 3 på hinanden følgende år, kan erklære hingsten for ufrugtbar. Detaljerede undersøgelsesresultater skal fremlægges for Trygs dyrlæge. Det skal kunne dokumenteres, at hingsten ved forsikringens ikafttræden er fuldstændig bedækning- og befrugtningsdygtig, således at der er opnået et normalt drægtighedsresultat ved bedækning/inseminiering af mindst 20 hopper. Hvis en sådan dokumentation ikke foreligger, skal der foreligge en dyrlægeundesøgelse af hingstens bedækningsevne og sædkvalitet. Der ydes ikke erstatning, såfremt færre end 20 hopper er bedækket af den forsikrede hingst pr. sæson i de seneste 3 avlssæsonner. Hopperne skal have været raske og i god kondition til avl. Der skal føres bedækningsjournal for den forsikrede hingst, og hingstens befrugtningsprocent skal fastsættes og anmeldes til Tryg. Forsikringstageren skal fremskaffe dyrlægeattester, der viser antallet af drægtige og ikke drægtige hopper. Erstatning for avlsudygtighed udbetales ikke: hvis skade eller sygdom er erstatningspligtig af anden forsikring hvis hingsten af avlsmæssige årsager afkåres Efter udbetaling af erstatning overgår ejen doms ret ten til den erstattede hingst til Tryg. a Dækning E - Foster- og føldækning Tegnes i tilslutning til hoppens forsikring under dækning A eller C (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen løber til føllet når 30 dages alderen, eller hvis føllet bliver selvstændigt forsikret efter 9 dagen, og dækker med forsikringssummen fostertab b føl, der dør eller aflives i henhold til dyreværnsloven. c tab af den forsikrede hoppes foster/føl ved tyveri eller bortkomst. Tvillingeføl erstattes som ét føl. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at Tryg har modtaget anmeldelse. Det er en betingelse, at der foreligger dyrlægeattest på, at hoppen er undersøgt og konstateret drægtig efter 90. dagen eller dyrlægeattest på, at der er fundet foster/efterbyrdsdele. Dækning F - Ansvarsforsikring Tegnes i tilslutning til dækning A eller C (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Sikrede Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/besidder af hesten som privatpersoner. Hvornår er man ansvarlig Med mindre der gælder særlige regler om ansvaret, er man efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er altså ikke Tryg men rets prak sis, der afgør om skadevolder i en bestemt situation bliver erstatningsansvarlig. Ved hoppeejerens medlemskab af Dansk Varmblod ydes erstatning, når der foreligger dyrlægeattest på, at hoppen er undersøgt og fundet drægtig efter 70. dagen eller dyrlægeattest på, at der er fundet foster/ efterbyrdsdele. Det er en betingelse for erstatning, at forsikringen har været i kraft 30 dage før skadens indtræden. Attest alene på ophørt drægtighed udløser ikke erstatning. Det er en betingelse for erstatning, at hoppen er regelret vaccineret mod virusabort. Ved tvillingefødsel ydes ikke erstatning, hvis et af føllene overlever. Efter udbetaling af erstatning for tyveri eller bortkomst overgår ejen doms ret ten til det erstattede føl til Tryg. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet for nuf tigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelige skader bliver man ikke erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadelidte ifølge retspraksis selv bære tabet, også selvom ska de volde ren føler sig moralsk ansvarlig. Varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på personer som ejer, bruger eller har hesten i va re tægt samt på ting, som tilhører dem, eller som de har i varetægt. Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med indtil følgende summer: Personskade: Tingskade: kr kr. 7

8 Dækning G - Sygedækning I Tegnes i tilslutning til dækning A (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker alle nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde. Det er en forudsætning for skadeudbetaling at dyrlægeregningerne indeholder hestens navn, identifikation, behandlingsdato og behandlingsform. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt forsikringssummen under dækning A (livsdækning) For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. pr. forsikringsår. Sygeforsikringen ophører pr. hovedforfald i det kalender år hesten fylder 16 år, for islandske heste dog 22 år. Forsikringen dækker ikke udgifter til: ormebehandling og forebyggende behandlinger, herunder behandlinger mod jern- og vitaminmangel, vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. transport af hesten samt pension ved ophold på klinik eller dyrehospital behandling af karakterfejl, nymfomani eller uvaner alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning o.lign. uanset om dette er ordineret og/eller udført af dyrlæge akkupunktur eller kiropraktik med mindre dette foretages af en autoriseret dyrlæge. undersøgelser i forbindelse med udstedelse af attester, aflivning eller obduktion hvis hesten behandles i udlandet med mindre dette er forhåndsgodkendt af Tryg udgifter til medicin der ikke er godkendt af lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission udgifter til chipmærkning sygdomstilfælde, der indtræder de første 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelse. Dog er dyrlægeudgifter i forbindelse med ulykkestilfælde forårsaget af pludselig ydre vold dækket fra forsikringens tegning. behandling af hoppens føl. dyrlægeregninger, der fremsendes til Tryg senere end 13 måneder efter behandlingsdato. beslag eller sygebeslag behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, ufrugtbarhedsbehandling, kastration eller klap- og urhingsteoperation Dækning H - Sygedækning II Tegnes i tilslutning til dækning A (præmie og forsikringssum indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker 75% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykke. Det er en forudsætning for skadeudbetaling at dyrlægeregningerne indeholder hestens navn, identifikation, behandlingsdato og behandlingsform. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt forsikringssummen under dækning A (livsdækning). Ved flere behandlinger for samme sygdoms- eller ulykkestilfælde skal regninger indsendes samlet, når behandlingen er afsluttet. Sygeforsikringen ophæves pr. hovedforfald i det forsikringsår hester fylder 16 år, for islandske heste dog 22 år. Forsikringen dækker ikke udgifter til: ormebehandling og forebyggende behandlinger, herunder behandlinger mod jern- og vitaminmangel, vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. transport af hesten samt pension ved ophold på klinik eller dyrehospital beslag eller sygebeslag behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, ufrugtbarhedsbehandling, kastration eller klap- og urhingsteoperation behandling af karakterfejl, nymfomani eller uvaner alternative behandlinger såsom laserbehandling, svømmetræning, o.lign. uanset om dette er ordineret og/eller udført af dyrlæge akkupunktur eller kiropraktik med mindre dette foretages af en autoriseret dyrlæge. undersøgelser i forbindelse med udstedelse af attester, aflivning eller obduktion hvis hesten behandles i udlandet med mindre dette er forhåndsgodkendt af Tryg udgifter til medicin der ikke er godkendt af lægemiddelstyrelsen eller Den Europæiske Lægemiddelkommission udgifter til chipmærkning sygdomstilfælde, der indtræder de første 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelse. Dog er dyrlægeudgifter i forbindelse med ulykkestilfælde forårsaget af pludselig ydre vold dækket fra forsikringens tegning. behandling af hoppens føl. dyrlægeregninger, der fremsendes til Tryg senere end 13 måneder efter behandlingsdato. 8

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere