Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2009/10

2 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse og nøgletal for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Balance per 30. september Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Side Noter 17

3 3 Foreningsoplysninger Forening Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Hjemstedskommune København Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kim Andersen (formand) Flemming Ipsen (viceformand) Anders Olesen (kasserer) Benthe Pedersen Lund Lars Ive Jan Hyttel Sten Mortensen Michael Nobel Keld Stentoft Svend Johann Weimann Peter Kampmann Per Sindholt Direktion Morten Lorenzen (fratrådt 21. oktober 2010) Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hugo Nielsen, kritisk revisor Finn Henriksen, kritisk revisor Godkendt på KDY s generalforsamling den 15. december 2010 Dirigent

4 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2009/10 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tuborg, den 3. november 2010 Bestyrelse Kim Andersen Flemming Ipsen Anders Olesen Benthe Pedersen Lund Formand Viceformand Kasserer Jan Hyttel Sten Mortensen Lars Ive Michael Nobel Keld Stentoft Per Sindholt Peter Kampmann Svend Johann Weimann

5 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Kongelig Dansk Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober september 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kongelig Dansk Yachtklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

6 6 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. november 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Peter Rasborg Statsautoriseret revisor DE KRITISKE REVISORERS UDTALELSE Vi har som kritiske revisorer gennemgået resultatopgørelse for 2009/10 og balancen pr. 30. september Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi henviser i øvrigt til den generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisors påtegning Tuborg, den 3. november 2010 Finn Henriksen Hugo Nielsen

7 7 Oversigt over resultatopgørelse og nøgletal for de seneste fem år Indtægter 2009/ / / / /06 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer mv Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter både (intern) Nettoresultat, salg af klubeffekter Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted (874) (791) (793) (715) (505) Kraftcenter 373 (79) 4 (2) --- Royal Sailing Academy (1.137) (1.117) (376) Sailshare (37) Kapsejladser (178) (1.070) (65) Cruising og klubliv (5) 13 (99) (149) (17) Klublokalernes drift (1.191) (1.134) (1.074) (772) (550) Fartøjernes drift (221) (290) (250) (277) (155) Marketing og kommunikation (438) (441) (497) (491) (901) Kontingent Dansk Sejlunion (190) (198) (195) (186) (168) Administrationsudgifter (4.986) (5.246) (4.228) (3.151) (2.874) Samlede udgifter medlemsaktiviteter (8.847) (10.353) (7.573) (5.552) (5.046) Resultat før renter og afskrivninger (43) Afskrivninger (1.417) (1.070) (1.121) (452) (547) Resultat før renter (191) (1.113) Renteudgifter, netto (883) (713) (598) (267) (132) Årets ordinære resultat (1.074) (1.826) (14) Poster vedrørende tidligere år (2.206) (42) --- Årets resultat (3.280) Samlede aktiver Rentebærende gæld, netto Egenkapital

8 8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med ca medlemmer Danmarks største sejlklub og har base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Juridisk er KDY hjemmehørende på Langelinie Pavillonen, København. Årets resultat Årets resultat blev et underskud på t.kr. inklusiv modtagne fondstilskud og donationer på t.kr. mod 23 t.kr. inklusiv fondstilskud på 397 t.kr. i 2008/09. Årets resultat indeholder poster på 2,2 mio. kr. som burde være medtaget i tidligere regnskabsår se nedenfor. Årets indtægter er positivt påvirket af at KDY i år sammen med SKS modtog en donation på 2,4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond i forbindelse med indretningen af det nye fælles klubhus på Skovshoved Havn. Halvdelen heraf er medtaget som en indtægt i årets regnskab. Andre ikke budgetterede donationer udgør ca. 370 t.kr. Når der bortses herfra, har klubbens indtægter i år været 1,2 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes en medlemsnedgang på 6 %, lavere sponsorindtægter, lavere lejeindtægt vedrørende både og endelig blev indtægter fra anvisningsretter i Tuborg Havn lavere end forventet. Medlemsaktiviteterne har i år samlet set overskredet budgettet med 1,4 mio. kr. Den helt store afvigelse kommer fra Royal Sailing Academy, som inklusiv MRC og Sejlerskole, udviser et samlet tab på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes flere forhold: vigende indtægter fra VIP-sejladser, manglende bådsponsorer samt for høje omkostninger, især lønomkostninger i forhold til aktivitetsniveauet. Herudover har der været underskud på afholdte stævner; som ellers skal hvile i sig selv økonomisk. Afskrivningerne er steget fra 1,1 mio. kr. i 2008/09 til 1,4 mio. kr. i 2009/10 bl.a. som følge af helårseffekten af erhvervelsen af J-80 erne, samt fortjeneste ved salg af både sidste år. I indeværende regnskabsår er konstateret netto poster på 2,2 mio. kr., som burde være medtaget i tidligere regnskabsperioder. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. stævner, som blev gennemført i 2009, men hvor regnskabet for 2008/09 efterfølgende har vist sig ikke at være korrekt. En række indtægter, som var medtaget som tilgodehavender i 2008/09, viste sig ikke at være korrekt medtaget, og i tillæg hertil dukkede der ganske betydelige ekstra omkostninger op i Disse forhold blev først afdækket i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2009/10. I resultatopgørelsen er de poster, som vedrører en anden regnskabsperiode, vist på en linje for sig nederst i resultatopgørelsen. Årets ordinære resultat give således et mere retvisende billede af såvel årets som forrige års resultat.

9 9 Væsentlige begivenheder i årets løb En væsentlig begivenhed i 2010 var indvielsen af det nye klubhus og øvrige faciliteter på Skovshoved Havn. Igen i år har der været et højt aktivitetsniveau med afholdelse af flere store stævner herunder TORM Junior Grand Prix - Altraplan Cup, RC44 Copenhagen Cup, Autumn Cup og Danish Open, der denne gang blev arrangeret i samarbejde med Rønne Sejlklub. Cruising udvalget gennemførte i år ture til Lomma, Sønderjylland og Københavns Havn. På ungdomssiden har der været masser af aktiviteter i både Rungsted og Skovshoved, og vi noterer med glæde et stigende medlemsantal begge steder. Royal Sailing Academy (RSA) har haft en travl sæson med mange aktiviteter: dels en videreførelse af de traditionelle matchrace og sejlerskole aktiviteter, men også mange nye tiltag, ikke mindst nye kurser og nye aktiviteter med J-80 erne. På grund af den kolde isvinter kom træningen i Kraftcenter Rungsted først sent i gang, hvilket satte sit præg på årets resultater. KDY fik i år ansvaret for satsningen på kvindernes matchrace, og det lykkedes at skaffe i alt fire Elliot 6m til Kraftcenteret. Finansiel stilling Efter årets underskud på 3,3 mio. kr. andrager egenkapitalen 23,8 mio. kr. og soliditeten er på 45 %. I årets løb er optaget to lån; dels et bådlån på 1,2 mio. kr. i forbindelse med købet af J-80 ere; dels et supplerende kreditforeningslån på 2,1 mio. kr. med sikkerhed i klubhuset i Rungsted. Kreditforeningslånet blev optaget for at dække investeringer og omkostninger, som er finansieret over driften i de senere år, ikke mindst betydelige omkostninger vedr. klubhussagen i Tuborg Havn, som fortsat afventer voldgiftskendelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Morten Lorenzen fratrådte som klubbens direktør den 21. oktober Bestyrelsen har iværksat tiltag for at sikre klubbens indtægtsgrundlag; herunder anmodet gode venner og medlemmer af klubben om at yde en ekstraordinær økonomisk håndsrækning. Aktivitetsplaner for den kommende sæson bliver revurderet. Vi ønsker at fastholde vores mange kerneaktiviteter til glæde for vores mange medlemmer, men uden at der tages for store økonomiske risici i forbindelse med store events. Herudover er det nødvendigt at se nærmere på om vi udnytter vores ressourcer godt nok. Denne indsats forventes at medvirke til at reducere vores omkostninger i det kommende år, således at den ordinære drift kan bære sig selv.

10 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenter indregnes på det tidspunkt, som de vedrører. Sponsorer, fondstilskud, forpagtningsindtægter og lejeindtægter indgår for den periode, de vedrører. Udgifter Alle udgifter medtages i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer. Både, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Materialeskur Både Maskiner, inventar og IT-udstyr 10 år 5-10 år 3-10 år Småanskaffelser med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hensatte forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af klubhuset i Rungsted Ejendommen i Rungsted er opført i træ og er som en erhvervsejendom ikke mulig at forsikre mod råd og svamp. For at tilsikre KDY s værdi af ejendommen må en betydelig løbende vedligeholdelse gennemføres. Disse udgifter kommer i større eller mindre grad år for år. For at signalere den løbende forpligtelse, der er til vedligeholdelse, udgiftsføres der p.t. 250 t.kr. pr. år. Eventuelle større eller mindre udgifter i det enkelte år reguleres over hensættelseskontoen, der dog aldrig kan blive negativ. Varebeholdninger Varebeholdninger nedskrives til nettorealisationspris hvis denne er lavere end kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

12 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 13 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 30. september 2009/ /09 Indtægter Note kr. kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud og donationer Forpagtningsindtægter m.v Lejeindtægter både (intern) Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted 6 ( ) ( ) Kraftcenter (78.574) Royal Sailing Academy, inkl. matchrace og sejlerskole 8 ( ) ( ) Kapsejladser 9 ( ) ( ) Cruising og klubliv (4.843) Klublokalernes drift 10 ( ) ( ) Fartøjernes drift 11 ( ) ( ) Marketing og kommunikation 12 ( ) ( ) Kontingent Dansk Sejlunion ( ) ( ) Administrationsudgifter 13 ( ) ( ) Samlede udgifter vedrørende medlemsaktiviteter ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger (42.635) Afskrivninger 14 ( ) ( ) Resultat før renter ( ) ( ) Renteudgifter, netto 15 ( ) ( ) Årets ordinære resultat ( ) ( ) Poster vedrørende tidligere år 16 ( ) Årets resultat ( )

14 14 Balance per 30. september Note kr. kr. Ejendomme/klubhuse Både Maskiner, inventar og IT-udstyr Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af klubeffekter Beholdning af brændstof Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 15 Balance per 30. september Note kr. kr. Egenkapital per 1. oktober Overført resultat ( ) Egenkapital per 30. september Vedligeholdelse ejendom, Rungsted Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bådlån Deposita restauranter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitut Forudbetalte kontingenter Forudbetalte sponsorater m.v Leverandørgæld inkl. skyldigt klubhusbyggeri Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger 21 Eventualforpligtelser 22 KDY Fonde 23 Fartøjsregister 24

16 16 Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 30. september Driftsresultat før renter ekskl. fondstilskud og donationer, inkl. 2009/ /09 kr. kr. poster vedrørende tidligere år ( ) Hensættelse til vedligeholdelse af klubhus i Rungsted (78.596) (68.520) Afskrivninger Ændring i driftskapital ( ) Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift ( ) ( ) Ejendomme (79.794) ( ) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og IT-udstyr ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ( ) ( ) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Modtagne Fondstilskud og donationer Ændring i deposita restauratører (96.617) Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) Likvider primo ( ) Likvider ultimo ( ) ( )

17 17 Noter 1. Kontingenter 2009/ /09 kr. kr. Ordinære kontingenter Ungdomskontingenter Firmakontingenter Indtrædelsesgebyrer Forpagtningsindtægter m.v. Restaurant Nokken, Rungsted Club Royal, Rungsted Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Club Royal Brasserie, Tuborg Lokalelejeindtægter, Rungsted Lokalelejeindtægter, Skovshoved Lokalelejeindtægter, Tuborg Klubværelser, Tuborg Lejeindtægter både (intern) Match Racere Farr J/ Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v. Omsætning Vareforbrug ( ) ( )

18 18 Noter 5. Tuborg Havn 2009/ /09 kr. kr. Pladsleje, anvisningsret Pladsleje, fremleje Havneafgift, gæster Nettoresultat, salg af brændstof Bådudstilling Salg af belysning Indtægter i alt Havnepersonale ( ) ( ) Vedligehold ( ) ( ) Vand og el, netto (47.181) ( ) Renholdelse m.m. ( ) ( ) Øvrige udgifter (administration, forsikring, bådudstilling, m.v.) ( ) ( ) Samlede udgifter ( ) ( ) Ungdomsarbejdet Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2009/ / / /09 kr. kr. kr. kr. Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt

19 19 Noter Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2009/ / / /09 kr. kr. kr. kr. 6. Ungdomsarbejdet - fortsat Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) Vedligeholdelse (71.575) ( ) (19.724) (73.896) Havnepladser og forsikring (30.968) ( ) (24.089) (33.327) Deltagelse i fremmede stævner (12.834) (26.189) (6.100) (5.310) Sommertur, træning, egne arrangementer, kørsel m.v. (10.233) ( ) (25.768) ( ) Administration, møder m.v. (3.154) (13.903) (10.721) (9.558) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før fondstilskud (underskud) ( ) ( ) ( ) ( ) Samlet resultat før fondstilskud ( ) ( ) Fondstilskud Nettoresultat (underskud) ( ) ( ) 2009/ /09 kr. kr. 7. Kraftcenter Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Fondstilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønninger ( ) ( ) Kontor og administration (21.230) (19.438) Klubomkostninger (16.809) (6.641) Materiel (26.392) (17.102) Stævnedeltagelse ( ) (35.485) Samlede udgifter ( ) ( ) (78.574)

20 20 Noter 2009/ /09 kr. kr. 8. Royal Sailing Academy, inkl. matchrace og sejlerskole Sponsor- og VIP-indtægter Fondstilskud Medlemskontingenter og skolepenge Kursus- og deltagergebyr Andre indtægter herunder udlejning af både Indtægter i alt Centerudgifter ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) Intern bådleje ( ) ( ) Samlede udgifter -- ( ) ( ) ( ) ( ) 9. Kapsejlads Sponsorer, donationer og tilskud Deltagerindskud Andre indtægter Indtægter i alt Stævneomkostninger ( ) ( ) Udvalgsarbejde (55.459) (51.907) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( )

21 21 Noter 10. Klublokalernes drift 2009/10 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (7.000) 0 (22.000) Vedligeholdelse (27.400) (80.314) (53.423) 0 Småanskaffelser og vedligehold (12.415) (25.785) El og varme (6.405) ( ) ( ) 0 Forsikring (7.647) (59.307) (33.906) 0 Rengøring (283) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (6.165) (24.964) (2.791) 0 Klubværelser 0 0 (9.082) 0 (60.315) ( ) ( ) (22.000) ( ) 2008/09 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (6.784) 0 (24.000) Vedligeholdelse (2.349) ( ) (65.734) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.019) (22.647) (11.015) 0 El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (51.322) (52.075) (3.800) Rengøring (3.220) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (11.742) (3.202) (94.130) 0 Klubværelser 0 0 (7.073) 0 (27.330) ( ) ( ) (20.200) ( ) 11. Fartøjernes drift 2009/ /09 kr. kr. Indtægter Forsikringer (95.113) ( ) Reparation og vedligehold (84.855) (64.442) Øvrige udgifter (41.321) (76.172) ( ) ( )

22 22 Noter 12. Marketing og kommunikation Sejlsport ( ) ( ) Bådudstilling 0 (1.969) Internet (22.830) (25.539) Udvikling af hjemmeside 0 (6.805) Sponsorarrangementer (16.968) (25.549) Journalistisk arbejde o.a. (20.998) (4.043) Grafisk arbejde (85.199) (69.038) ( ) ( ) 13. Administrationsudgifter Lønninger ( ) ( ) ATP og AER (76.584) (65.792) Rejseudgifter, kørsel m.v. ( ) ( ) Personaleudgifter (3.925) (48.252) Kontorartikler og tryksager ( ) ( ) Telefon, fax, porto og Internet ( ) ( ) IT-programmer og assistance (96.474) ( ) Generalforsamling, bestyrelse og møder ( ) ( ) Repræsentation og gaver (52.100) (76.946) Småanskaffelser og vedligehold (18.671) ( ) Forsikringer og kontingenter ( ) (70.115) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) ( ) Andre fælles klubomkostninger ( ) ( ) Gebyrer (82.662) (38.557) Diverse poster, netto (35.322) (9.441) ( ) ( )

23 23 Noter 2009/ / Administrationsudgifter fortsat kr. kr. Lønudgifter: Indeholdt i ungdomsarbejdet ( ) ( ) Indeholdt i Kraftcenteret ( ) ( ) Indeholdt i Royal Sailing Academy ( ) ( ) Indeholdt i andre aktiviteter ( ) ( ) Indeholdt i administrationsudgifter ( ) ( ) Indeholdt i Tuborg Havn ( ) ( ) ( ) ( ) Heltidsansatte, antal 13,0 12,2 Deltidsansatte, antal Afskrivninger Ejendomme (44.588) (29.101) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og IT-udstyr ( ) ( ) Fortjeneste ved salg af driftsmidler ( ) ( ) 15. Renteudgifter, netto Renteindtægter m.v.: Bank Kursregulering af værdipapirer Samlede renteindtægter m.v Renteudgifter: Bank ( ) (92.239) Renter af prioritetsgæld, Rungsted ( ) ( ) Renter af prioritetsgæld, Tuborg ( ) ( ) Kreditorrenter (80.595) (10.574) Samlede renteudgifter ( ) ( ) ( ) ( )

24 24 Noter 16. Poster vedrørende tidligere år 2009/ /09 kr. kr. Omkostninger (netto) vedr. kapsejladser gennemført i 2009 ( ) Omkostninger (netto) vedr. Danish Open og andre sejladser i RSA regi ( ) Korrektion (netto) vedr. forbrug og viderefakturering af el, vand og varme ( ) Regnskabsmæssig assistance ( ) Korrektion vedr. kontingentindtægter (60.000) ( ) Materielle anlægsaktiver Maskiner, Ejen- inventar og domme Både IT-udstyr Deposita Total Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang 0 ( ) 0 0 ( ) Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober 2009 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Årets afskrivninger (44.588) ( ) ( ) 0 ( ) Afgang Afskrivninger 30. september 2010 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 30. sep Regnskabsmæssig værdi 30. sep Den bogførte værdi af ejendomme andrager: Rungsted Tuborg Havn Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 andrager 8,8 mio. kr. for klubhuset i Rungsted. Klubhuset i Tuborg Havn er ved den offentlige ejendomsvurdering pr.1. oktober 2009 vurderet til 25 mio. kr.

25 25 Noter 18. Vedligeholdelse ejendom, Rungsted 2009/ /09 kr. kr. Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt i året ( ) ( ) Deposita restauranter Depositum Restaurant Nokken, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Rungsted 0 ( ) Depositum Club Royal, Brasserie - Tuborg ( ) ( ) ( ) ( ) 20. Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. ( ) ( ) Feriepengeforpligtelser ( ) ( ) Moms (77.517) Andre skyldige omkostninger ( ) ( ) Aktiv konti (30.225) ( ) ( ) ( ) 21. Pantsætning Til sikkerhed for lån i Nykredit på 3,3 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Rungsted Havn). Til sikkerhed for lån i Realkredit Danmark på 9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Tuborg Havn). 22. Eventualforpligtelser Klubhus Rungsted Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at opretholde en offentlig restaurant. Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm tillade, at den offentlige restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til det samlede byggeri ydede støtte på kr tilbagebetalt over en 10-årig periode.

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere