Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2009/10

2 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse og nøgletal for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Balance per 30. september Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Side Noter 17

3 3 Foreningsoplysninger Forening Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Hjemstedskommune København Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kim Andersen (formand) Flemming Ipsen (viceformand) Anders Olesen (kasserer) Benthe Pedersen Lund Lars Ive Jan Hyttel Sten Mortensen Michael Nobel Keld Stentoft Svend Johann Weimann Peter Kampmann Per Sindholt Direktion Morten Lorenzen (fratrådt 21. oktober 2010) Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hugo Nielsen, kritisk revisor Finn Henriksen, kritisk revisor Godkendt på KDY s generalforsamling den 15. december 2010 Dirigent

4 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2009/10 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tuborg, den 3. november 2010 Bestyrelse Kim Andersen Flemming Ipsen Anders Olesen Benthe Pedersen Lund Formand Viceformand Kasserer Jan Hyttel Sten Mortensen Lars Ive Michael Nobel Keld Stentoft Per Sindholt Peter Kampmann Svend Johann Weimann

5 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Kongelig Dansk Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober september 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kongelig Dansk Yachtklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

6 6 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. november 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Peter Rasborg Statsautoriseret revisor DE KRITISKE REVISORERS UDTALELSE Vi har som kritiske revisorer gennemgået resultatopgørelse for 2009/10 og balancen pr. 30. september Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi henviser i øvrigt til den generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisors påtegning Tuborg, den 3. november 2010 Finn Henriksen Hugo Nielsen

7 7 Oversigt over resultatopgørelse og nøgletal for de seneste fem år Indtægter 2009/ / / / /06 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer mv Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter både (intern) Nettoresultat, salg af klubeffekter Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted (874) (791) (793) (715) (505) Kraftcenter 373 (79) 4 (2) --- Royal Sailing Academy (1.137) (1.117) (376) Sailshare (37) Kapsejladser (178) (1.070) (65) Cruising og klubliv (5) 13 (99) (149) (17) Klublokalernes drift (1.191) (1.134) (1.074) (772) (550) Fartøjernes drift (221) (290) (250) (277) (155) Marketing og kommunikation (438) (441) (497) (491) (901) Kontingent Dansk Sejlunion (190) (198) (195) (186) (168) Administrationsudgifter (4.986) (5.246) (4.228) (3.151) (2.874) Samlede udgifter medlemsaktiviteter (8.847) (10.353) (7.573) (5.552) (5.046) Resultat før renter og afskrivninger (43) Afskrivninger (1.417) (1.070) (1.121) (452) (547) Resultat før renter (191) (1.113) Renteudgifter, netto (883) (713) (598) (267) (132) Årets ordinære resultat (1.074) (1.826) (14) Poster vedrørende tidligere år (2.206) (42) --- Årets resultat (3.280) Samlede aktiver Rentebærende gæld, netto Egenkapital

8 8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med ca medlemmer Danmarks største sejlklub og har base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Juridisk er KDY hjemmehørende på Langelinie Pavillonen, København. Årets resultat Årets resultat blev et underskud på t.kr. inklusiv modtagne fondstilskud og donationer på t.kr. mod 23 t.kr. inklusiv fondstilskud på 397 t.kr. i 2008/09. Årets resultat indeholder poster på 2,2 mio. kr. som burde være medtaget i tidligere regnskabsår se nedenfor. Årets indtægter er positivt påvirket af at KDY i år sammen med SKS modtog en donation på 2,4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond i forbindelse med indretningen af det nye fælles klubhus på Skovshoved Havn. Halvdelen heraf er medtaget som en indtægt i årets regnskab. Andre ikke budgetterede donationer udgør ca. 370 t.kr. Når der bortses herfra, har klubbens indtægter i år været 1,2 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes en medlemsnedgang på 6 %, lavere sponsorindtægter, lavere lejeindtægt vedrørende både og endelig blev indtægter fra anvisningsretter i Tuborg Havn lavere end forventet. Medlemsaktiviteterne har i år samlet set overskredet budgettet med 1,4 mio. kr. Den helt store afvigelse kommer fra Royal Sailing Academy, som inklusiv MRC og Sejlerskole, udviser et samlet tab på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes flere forhold: vigende indtægter fra VIP-sejladser, manglende bådsponsorer samt for høje omkostninger, især lønomkostninger i forhold til aktivitetsniveauet. Herudover har der været underskud på afholdte stævner; som ellers skal hvile i sig selv økonomisk. Afskrivningerne er steget fra 1,1 mio. kr. i 2008/09 til 1,4 mio. kr. i 2009/10 bl.a. som følge af helårseffekten af erhvervelsen af J-80 erne, samt fortjeneste ved salg af både sidste år. I indeværende regnskabsår er konstateret netto poster på 2,2 mio. kr., som burde være medtaget i tidligere regnskabsperioder. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. stævner, som blev gennemført i 2009, men hvor regnskabet for 2008/09 efterfølgende har vist sig ikke at være korrekt. En række indtægter, som var medtaget som tilgodehavender i 2008/09, viste sig ikke at være korrekt medtaget, og i tillæg hertil dukkede der ganske betydelige ekstra omkostninger op i Disse forhold blev først afdækket i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2009/10. I resultatopgørelsen er de poster, som vedrører en anden regnskabsperiode, vist på en linje for sig nederst i resultatopgørelsen. Årets ordinære resultat give således et mere retvisende billede af såvel årets som forrige års resultat.

9 9 Væsentlige begivenheder i årets løb En væsentlig begivenhed i 2010 var indvielsen af det nye klubhus og øvrige faciliteter på Skovshoved Havn. Igen i år har der været et højt aktivitetsniveau med afholdelse af flere store stævner herunder TORM Junior Grand Prix - Altraplan Cup, RC44 Copenhagen Cup, Autumn Cup og Danish Open, der denne gang blev arrangeret i samarbejde med Rønne Sejlklub. Cruising udvalget gennemførte i år ture til Lomma, Sønderjylland og Københavns Havn. På ungdomssiden har der været masser af aktiviteter i både Rungsted og Skovshoved, og vi noterer med glæde et stigende medlemsantal begge steder. Royal Sailing Academy (RSA) har haft en travl sæson med mange aktiviteter: dels en videreførelse af de traditionelle matchrace og sejlerskole aktiviteter, men også mange nye tiltag, ikke mindst nye kurser og nye aktiviteter med J-80 erne. På grund af den kolde isvinter kom træningen i Kraftcenter Rungsted først sent i gang, hvilket satte sit præg på årets resultater. KDY fik i år ansvaret for satsningen på kvindernes matchrace, og det lykkedes at skaffe i alt fire Elliot 6m til Kraftcenteret. Finansiel stilling Efter årets underskud på 3,3 mio. kr. andrager egenkapitalen 23,8 mio. kr. og soliditeten er på 45 %. I årets løb er optaget to lån; dels et bådlån på 1,2 mio. kr. i forbindelse med købet af J-80 ere; dels et supplerende kreditforeningslån på 2,1 mio. kr. med sikkerhed i klubhuset i Rungsted. Kreditforeningslånet blev optaget for at dække investeringer og omkostninger, som er finansieret over driften i de senere år, ikke mindst betydelige omkostninger vedr. klubhussagen i Tuborg Havn, som fortsat afventer voldgiftskendelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Morten Lorenzen fratrådte som klubbens direktør den 21. oktober Bestyrelsen har iværksat tiltag for at sikre klubbens indtægtsgrundlag; herunder anmodet gode venner og medlemmer af klubben om at yde en ekstraordinær økonomisk håndsrækning. Aktivitetsplaner for den kommende sæson bliver revurderet. Vi ønsker at fastholde vores mange kerneaktiviteter til glæde for vores mange medlemmer, men uden at der tages for store økonomiske risici i forbindelse med store events. Herudover er det nødvendigt at se nærmere på om vi udnytter vores ressourcer godt nok. Denne indsats forventes at medvirke til at reducere vores omkostninger i det kommende år, således at den ordinære drift kan bære sig selv.

10 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenter indregnes på det tidspunkt, som de vedrører. Sponsorer, fondstilskud, forpagtningsindtægter og lejeindtægter indgår for den periode, de vedrører. Udgifter Alle udgifter medtages i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer. Både, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Materialeskur Både Maskiner, inventar og IT-udstyr 10 år 5-10 år 3-10 år Småanskaffelser med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hensatte forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af klubhuset i Rungsted Ejendommen i Rungsted er opført i træ og er som en erhvervsejendom ikke mulig at forsikre mod råd og svamp. For at tilsikre KDY s værdi af ejendommen må en betydelig løbende vedligeholdelse gennemføres. Disse udgifter kommer i større eller mindre grad år for år. For at signalere den løbende forpligtelse, der er til vedligeholdelse, udgiftsføres der p.t. 250 t.kr. pr. år. Eventuelle større eller mindre udgifter i det enkelte år reguleres over hensættelseskontoen, der dog aldrig kan blive negativ. Varebeholdninger Varebeholdninger nedskrives til nettorealisationspris hvis denne er lavere end kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

12 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 13 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 30. september 2009/ /09 Indtægter Note kr. kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud og donationer Forpagtningsindtægter m.v Lejeindtægter både (intern) Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted 6 ( ) ( ) Kraftcenter (78.574) Royal Sailing Academy, inkl. matchrace og sejlerskole 8 ( ) ( ) Kapsejladser 9 ( ) ( ) Cruising og klubliv (4.843) Klublokalernes drift 10 ( ) ( ) Fartøjernes drift 11 ( ) ( ) Marketing og kommunikation 12 ( ) ( ) Kontingent Dansk Sejlunion ( ) ( ) Administrationsudgifter 13 ( ) ( ) Samlede udgifter vedrørende medlemsaktiviteter ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger (42.635) Afskrivninger 14 ( ) ( ) Resultat før renter ( ) ( ) Renteudgifter, netto 15 ( ) ( ) Årets ordinære resultat ( ) ( ) Poster vedrørende tidligere år 16 ( ) Årets resultat ( )

14 14 Balance per 30. september Note kr. kr. Ejendomme/klubhuse Både Maskiner, inventar og IT-udstyr Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af klubeffekter Beholdning af brændstof Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 15 Balance per 30. september Note kr. kr. Egenkapital per 1. oktober Overført resultat ( ) Egenkapital per 30. september Vedligeholdelse ejendom, Rungsted Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bådlån Deposita restauranter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitut Forudbetalte kontingenter Forudbetalte sponsorater m.v Leverandørgæld inkl. skyldigt klubhusbyggeri Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger 21 Eventualforpligtelser 22 KDY Fonde 23 Fartøjsregister 24

16 16 Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 30. september Driftsresultat før renter ekskl. fondstilskud og donationer, inkl. 2009/ /09 kr. kr. poster vedrørende tidligere år ( ) Hensættelse til vedligeholdelse af klubhus i Rungsted (78.596) (68.520) Afskrivninger Ændring i driftskapital ( ) Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift ( ) ( ) Ejendomme (79.794) ( ) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og IT-udstyr ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ( ) ( ) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Modtagne Fondstilskud og donationer Ændring i deposita restauratører (96.617) Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) Likvider primo ( ) Likvider ultimo ( ) ( )

17 17 Noter 1. Kontingenter 2009/ /09 kr. kr. Ordinære kontingenter Ungdomskontingenter Firmakontingenter Indtrædelsesgebyrer Forpagtningsindtægter m.v. Restaurant Nokken, Rungsted Club Royal, Rungsted Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Club Royal Brasserie, Tuborg Lokalelejeindtægter, Rungsted Lokalelejeindtægter, Skovshoved Lokalelejeindtægter, Tuborg Klubværelser, Tuborg Lejeindtægter både (intern) Match Racere Farr J/ Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v. Omsætning Vareforbrug ( ) ( )

18 18 Noter 5. Tuborg Havn 2009/ /09 kr. kr. Pladsleje, anvisningsret Pladsleje, fremleje Havneafgift, gæster Nettoresultat, salg af brændstof Bådudstilling Salg af belysning Indtægter i alt Havnepersonale ( ) ( ) Vedligehold ( ) ( ) Vand og el, netto (47.181) ( ) Renholdelse m.m. ( ) ( ) Øvrige udgifter (administration, forsikring, bådudstilling, m.v.) ( ) ( ) Samlede udgifter ( ) ( ) Ungdomsarbejdet Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2009/ / / /09 kr. kr. kr. kr. Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt

19 19 Noter Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2009/ / / /09 kr. kr. kr. kr. 6. Ungdomsarbejdet - fortsat Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) Vedligeholdelse (71.575) ( ) (19.724) (73.896) Havnepladser og forsikring (30.968) ( ) (24.089) (33.327) Deltagelse i fremmede stævner (12.834) (26.189) (6.100) (5.310) Sommertur, træning, egne arrangementer, kørsel m.v. (10.233) ( ) (25.768) ( ) Administration, møder m.v. (3.154) (13.903) (10.721) (9.558) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før fondstilskud (underskud) ( ) ( ) ( ) ( ) Samlet resultat før fondstilskud ( ) ( ) Fondstilskud Nettoresultat (underskud) ( ) ( ) 2009/ /09 kr. kr. 7. Kraftcenter Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Fondstilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønninger ( ) ( ) Kontor og administration (21.230) (19.438) Klubomkostninger (16.809) (6.641) Materiel (26.392) (17.102) Stævnedeltagelse ( ) (35.485) Samlede udgifter ( ) ( ) (78.574)

20 20 Noter 2009/ /09 kr. kr. 8. Royal Sailing Academy, inkl. matchrace og sejlerskole Sponsor- og VIP-indtægter Fondstilskud Medlemskontingenter og skolepenge Kursus- og deltagergebyr Andre indtægter herunder udlejning af både Indtægter i alt Centerudgifter ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) Intern bådleje ( ) ( ) Samlede udgifter -- ( ) ( ) ( ) ( ) 9. Kapsejlads Sponsorer, donationer og tilskud Deltagerindskud Andre indtægter Indtægter i alt Stævneomkostninger ( ) ( ) Udvalgsarbejde (55.459) (51.907) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( )

21 21 Noter 10. Klublokalernes drift 2009/10 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (7.000) 0 (22.000) Vedligeholdelse (27.400) (80.314) (53.423) 0 Småanskaffelser og vedligehold (12.415) (25.785) El og varme (6.405) ( ) ( ) 0 Forsikring (7.647) (59.307) (33.906) 0 Rengøring (283) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (6.165) (24.964) (2.791) 0 Klubværelser 0 0 (9.082) 0 (60.315) ( ) ( ) (22.000) ( ) 2008/09 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (6.784) 0 (24.000) Vedligeholdelse (2.349) ( ) (65.734) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.019) (22.647) (11.015) 0 El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (51.322) (52.075) (3.800) Rengøring (3.220) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (11.742) (3.202) (94.130) 0 Klubværelser 0 0 (7.073) 0 (27.330) ( ) ( ) (20.200) ( ) 11. Fartøjernes drift 2009/ /09 kr. kr. Indtægter Forsikringer (95.113) ( ) Reparation og vedligehold (84.855) (64.442) Øvrige udgifter (41.321) (76.172) ( ) ( )

22 22 Noter 12. Marketing og kommunikation Sejlsport ( ) ( ) Bådudstilling 0 (1.969) Internet (22.830) (25.539) Udvikling af hjemmeside 0 (6.805) Sponsorarrangementer (16.968) (25.549) Journalistisk arbejde o.a. (20.998) (4.043) Grafisk arbejde (85.199) (69.038) ( ) ( ) 13. Administrationsudgifter Lønninger ( ) ( ) ATP og AER (76.584) (65.792) Rejseudgifter, kørsel m.v. ( ) ( ) Personaleudgifter (3.925) (48.252) Kontorartikler og tryksager ( ) ( ) Telefon, fax, porto og Internet ( ) ( ) IT-programmer og assistance (96.474) ( ) Generalforsamling, bestyrelse og møder ( ) ( ) Repræsentation og gaver (52.100) (76.946) Småanskaffelser og vedligehold (18.671) ( ) Forsikringer og kontingenter ( ) (70.115) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) ( ) Andre fælles klubomkostninger ( ) ( ) Gebyrer (82.662) (38.557) Diverse poster, netto (35.322) (9.441) ( ) ( )

23 23 Noter 2009/ / Administrationsudgifter fortsat kr. kr. Lønudgifter: Indeholdt i ungdomsarbejdet ( ) ( ) Indeholdt i Kraftcenteret ( ) ( ) Indeholdt i Royal Sailing Academy ( ) ( ) Indeholdt i andre aktiviteter ( ) ( ) Indeholdt i administrationsudgifter ( ) ( ) Indeholdt i Tuborg Havn ( ) ( ) ( ) ( ) Heltidsansatte, antal 13,0 12,2 Deltidsansatte, antal Afskrivninger Ejendomme (44.588) (29.101) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og IT-udstyr ( ) ( ) Fortjeneste ved salg af driftsmidler ( ) ( ) 15. Renteudgifter, netto Renteindtægter m.v.: Bank Kursregulering af værdipapirer Samlede renteindtægter m.v Renteudgifter: Bank ( ) (92.239) Renter af prioritetsgæld, Rungsted ( ) ( ) Renter af prioritetsgæld, Tuborg ( ) ( ) Kreditorrenter (80.595) (10.574) Samlede renteudgifter ( ) ( ) ( ) ( )

24 24 Noter 16. Poster vedrørende tidligere år 2009/ /09 kr. kr. Omkostninger (netto) vedr. kapsejladser gennemført i 2009 ( ) Omkostninger (netto) vedr. Danish Open og andre sejladser i RSA regi ( ) Korrektion (netto) vedr. forbrug og viderefakturering af el, vand og varme ( ) Regnskabsmæssig assistance ( ) Korrektion vedr. kontingentindtægter (60.000) ( ) Materielle anlægsaktiver Maskiner, Ejen- inventar og domme Både IT-udstyr Deposita Total Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang 0 ( ) 0 0 ( ) Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober 2009 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Årets afskrivninger (44.588) ( ) ( ) 0 ( ) Afgang Afskrivninger 30. september 2010 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 30. sep Regnskabsmæssig værdi 30. sep Den bogførte værdi af ejendomme andrager: Rungsted Tuborg Havn Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 andrager 8,8 mio. kr. for klubhuset i Rungsted. Klubhuset i Tuborg Havn er ved den offentlige ejendomsvurdering pr.1. oktober 2009 vurderet til 25 mio. kr.

25 25 Noter 18. Vedligeholdelse ejendom, Rungsted 2009/ /09 kr. kr. Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt i året ( ) ( ) Deposita restauranter Depositum Restaurant Nokken, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Rungsted 0 ( ) Depositum Club Royal, Brasserie - Tuborg ( ) ( ) ( ) ( ) 20. Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. ( ) ( ) Feriepengeforpligtelser ( ) ( ) Moms (77.517) Andre skyldige omkostninger ( ) ( ) Aktiv konti (30.225) ( ) ( ) ( ) 21. Pantsætning Til sikkerhed for lån i Nykredit på 3,3 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Rungsted Havn). Til sikkerhed for lån i Realkredit Danmark på 9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Tuborg Havn). 22. Eventualforpligtelser Klubhus Rungsted Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at opretholde en offentlig restaurant. Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm tillade, at den offentlige restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til det samlede byggeri ydede støtte på kr tilbagebetalt over en 10-årig periode.

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2010/11

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2010/11 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2010/11 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere