ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER"

Transkript

1 Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, København V Tlf ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen matr.nr. 3824, 3825, 3826 og 3827, Udenbys Klædebo Kvarter på Kildevæld Sogn Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København. 28 ejerlejligheder var repræsenteret, heraf 10 ved fuldmagt. Desuden deltog advokat Bent Schou. Lene Bangsgaard bød velkommen og i henhold til indkaldelse af 3. april 2012 behandledes følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Schou blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket de tilstedeværende ikke havde indvendinger imod. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Lene Bangsgaard aflagde beretning og henviste til det skriftlige indlæg, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen fik nyt medlem, Eva Winther, og bestyrelsen har været fuldtallig gennem hele perioden. Bestyrelsen konstitueres hvert år efter generalforsamlingen; Kenneth Lylover som næstformand og Lene Bangsgaard som formand. Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder gennem året, heraf et møde med ingeniør Andreas Albers og et møde med Bent Schou. Side 1 af 7

2 Praktisk administrator 2011 har været et udfordrende år!! Der er udskiftet nøgler i alle udvendige døre i ejendommen, en større omkostning, men meget nødvendigt, da mange havde store problemer med at komme ind i de enkelte opgange. Det er et mere sikkert system hvor nøglerne kun kan kopieres hos autoriseret låsesmed. Hvis ekstra nøgler ønskes kan de købes ved henvendelse til bestyrelsen. Der er udskiftet dørtelefonsystem i Marthagade 2. Der er blevet etableret stikkontakter i de kældergange. Praktisk administrator, Kasper Westh, stopper pr 1. april Tak for din indsats gennem de sidste 6 år. I den forbindelse arbejder bestyrelsen på hvilket koncept denne funktion skal have i fremtiden, men indtil videre er det Kenneth Lylover, der fungerer som praktisk administrator. Se også hjemmesiden. Skybrud 2. juli 2012 Meget store mængder regn midt på sommeren gav hele byens kloakker store problemer, der betød, at vi ikke kunne komme af med det vand vi gerne ville. Det resulterede dermed desværre oversvømmede kældre i vores ejerforening. Rengøringsfirmaet, ABC rengøring, fik opgaven med speciel rengøring og anskaffelse af affugtere. Dette blev afsluttet efter en god måned og betalt af forsikringen. Fugtsikring Der er problemer med fugt i ejendommen på hjørnet af Kildevældsgade og Helsingborggade. I efteråret blev der konstateret skimmelsvamp i en stue lejlighed i Kildevældsgade. Undersøgelser har vist, at fugtsikringen er lagt for højt på hjørnet Helsingborggade og kildevældsgade. Kloakarbejdet der blev gennemført er ikke godt nok; drænet ligger for højt i forhold til kældergulv, hvilket resulterer at vand trænger ind i husets fundament og trænger op gennem væggene. Der vil ved for høj vandstand også løbe spildevand tilbage og ind i væggene. Desværre er firmaet, der udførte fugtsikringen gået konkurs, så der er ingen hjælp at hente der. Det er et presserende og alvorligt problem for hele huset. Se bestyrelsens forslag C i indkaldelsen. Taget Der er gennem de seneste år arbejdet på en løsning med tagryggen, som desværre ikke er lagt godt nok, rygstenene løsner sig, de er ikke fæstet korrekt og godt nok. Side 2 af 7

3 Der er på nuværende tidspunkt et større arbejde med at kortlægge omfanget og oplæg til løsninger. Det bliver meget dyrt, at få det udbedret. Se bestyrelsens forslag B. Gårdfornyelse Ejerforeningen har nu ligget i bunken med gårde, der skal fornyes af Københavns kommune i et par år. Lige nu står vi ekstra godt stillet, da der i øjeblikket kører et kvarter løft af Skt. Kjelds kvarter (det løber i ca. 5 år og det er lige gået i gang). Vores kontaktperson har oplyst, at alle sidste års projekter er af politiske årsager blevet forsinket ca. 6 måneder. Dette resulterer i, at vores forhandlinger med kommunen efter nuværende plan skulle gå i gang i efteråret Vi ser meget frem til denne fornyelse og vil gerne, hvis der er nogen, der har specifikke ønsker til gården, at man allerede nu sender forslag til bestyrelsen. Vi kan sikkert ikke sørge for alle får deres ønsker opfyldt, men der er sikkert nogen af jer, der sidder med nogle ting vi måske ikke har tænkt over, så skriv til os med forslag og idéer. Internet Der har i gennem de sidste par år været flere forespørgsler fra ejendommens beboere, om hvorvidt det var muligt at hæve hastigheden på ejerforeningens internet. Dette har selvsagt været drøftet på de respektive bestyrelsesmøder. I efteråret 2011 blev hastigheden på ejerforeningens internetforbindelse igen taget op til overvejelse i bestyrelsen, da vi i forbindelse med ny-tegning af vores eksisterende internetabonnement fik et fordelagtigt tilbud. Vores internetudbyder, JayNet, tilbød os en ny fiberforbindelse med fri installation, frit forbrug og en hastighed på 100/100Mbit dvs. En delt download- og uploadhastighed 10 gange hurtigere end vores gamle forbindelse. Etableringen af den nye forbindelse fandt sted onsdag den 15. februar 2012 uden de helt store gener for ejendommens beboer. YouSee Kabel-TV Efter generalforsamlingens vedtagelse af en kollektiv aftagelse af Kabel-TV fra YouSee, har bestyrelsen været i kontakt med YouSee i forbindelse med endelig udarbejdelse af kontrakten herom. Desværre har YouSee ikke spillet med helt åbne kort i forbindelse med indhentning af det oprindelige tilbud. Efter bestyrelsen har modtaget kontrakten fra YouSee er der blevet tillagt en Tilslutningsafgift, som bestyrelsen ikke tidligere har været bekendt med. Da kontrakten ikke længere stemmer overens med det godkendte forslag fra generalforsamlingen, har bestyrelsen ikke mandat til at godkende kontrakten fra YouSee. Bestyrelsen har dog holdt kontakt med YouSee gennem hele perioden og her den 2. april 2012, har vi modtaget tilbud Side 3 af 7

4 med en rabat på samme beløb som tilslutningsafgiftningen. Se bestyrelsens forlag D. Glascontainer Der er blevet stillet en glascontainer til rådighed. Den står lige udenfor containerrummet til Marthagade siden. Hvis du synes den er ved at være fuld, så kontakt praktisk administrator. Vi skal selv køre glascontaineren til porten til afhentning og der vil så være nogle dage hvor man vente med at smide flasker ud. STIL IKKE FLASKER I CONTAINERRUMMET ELLER ANDRE STEDER Det er ikke meningen, der er andre, der skal rydde op efter dig. Containerrum Affald skal sorteres rigtigt - pap i papcontainer (pizzabakker skal i husholdningscontainer), aviser og papir i aviscontainer og husholdning i husholdningscontainer. Frisk-Op-Dagene. Det er godt for foreningen, beboerne møder op til disse weekender for at vedligeholde vores ejendom i det omfang vi kan. Der bliver gjort et stort stykke arbejde tak for indsatsen. Der er ikke blevet udført opgaver udover de almindelige rengørings- og oprydningsopgaver i ejendommen. Storskrald blev indsamlet både forår og efterår i stor container Hjemmeside Der er ikke så stor brug af hjemmesiden, men vi vil kraftig opfordre beboerne at tilmelde sig nyhedsmail på. Der er en nyhedsside, hvor der kan ses generelle nyheder/orienteringer. Der vil yderligere blive orienteret ved opslag i hver opgang. Beboere der har billeder fra ejendommen kan få dem lagt på hjemmesidens galleri ved henvendelse til bestyrelsen. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Gennemgang af regnskab for 2011 med revisors påtegning til godkendelse. Schou gennemgik det med indkaldelsen udsendte regnskab, som viser meget stor overensstemmelse med budgettet. Årets overskud har udgjort kr ,-. Den likvide beholdning, herunder bankindestående, udgør kr ,-. Derudover har foreningen et stort tilgodehavende hos sine medlemmer i forbindelse med fugtsikring. Side 4 af 7

5 Ejerforeningens tilgodehavende vedrørende vindueslån på ca. kr ,- svarer til mellemregning vedrørende lån og tilgodehavender i øvrigt. Regnskabet blev godkendt enstemmigt, herunder at overskud overføres til det kommende år. 4. Bestyrelsens og medlemmers forslag: Bestyrelsen foreslår: a) Frisk-op-dage med frigørelsesbeløb som tidligere kr. 40,- pr. fordelingstal. Forslaget var fremsendt sammen med indkaldelsen. Frisk-op-dagene er fastsat til 12. og 13. maj samt 15. og 16. september. Mødetidspunktet er fra til 16/ Der vil meddeles ved opslag i opgangen. Forslaget blev enstemmigt godkendt. b) Renovering af tag for ca. kr ,-. I forbindelse med skrivelse af 11. april er medsendt beskrivelse af forslaget. Dette blev gennemgået og henvist til, at ingeniørfirma Andreas Albers ApS har udarbejdet estimat over pris på udbedring som skønnes til kr ,- incl. moms og teknikerhonorar. Der blev der stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at undersøge og indgå aftale med ingeniør/arkitekt og udføre arbejdet indenfor den budgetterede ramme. For dette forslag stemte stemte imod. Forslaget er vedtaget. I forbindelse med forslagets gennemførelse drøftedes eventuel finansieringsmuligheder. Som udgangspunkt har alle mulighed for at betale kontant i henhold til fordelingstal. Såfremt der ønskes finansiering, må det påregnes, at dette alene kan foretages ved at foreningen optager banklån. Låneydelse vil svare til 12% pr. år. Hvis Side 5 af 7

6 der optages et lån på kr ,-, vil den årlige ydelse/bidrag til foreningen, udgøre kr ,-. Bestyrelsen blev foreslået at kontakte HHM A/S, som er et entreprenørfirma, der kan løse opgaven både teknisk og håndværksmæssigt. c) Udbedring af fugtsikring for ca. kr ,-. Der blev henvist til det udsendte forslag den 11. april, som bl.a. orienterer om fugt og skimmelsvamp i stuelejligheden, Kildevældsgade 72, th. Bestyrelsen oplyste, at Sejerskilde Entrepriser ApS har gennemgået fugtsikring på hjørnet af Kildevældsgade og Helsingborggade. Tilsyneladende er drænet ikke udført korrekt med hensyn til placering og manglende pumpestation. Også i dette tilfælde blev der henvist til entreprenørfirma HHM A/S. For forslaget stemte 23. Imod forslaget stemte 2. Forslaget er vedtaget og bestyrelsen er bemyndiget til at igangsætte det nødvendige arbejde. d) Godkendelse af aftale med YouSee Kabel TV. Kenneth Lylover redegjorde for forslaget, som indebærer, at der etableres tilslutning i samtlige lejligheder og at forsyningen af kanaler kun vedrører grundpakken. Den månedlige afgift udgør kr. 134,70 incl. royalityafgifter. For forslaget stemte 25, imod stemte 2. Forslaget er vedtaget. 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2012 til godkendelse. Det med indkaldelsen udsendte budget blev gennemgået af Schou. Bidraget til fællesudgifter udgør kr ,- pr. andel pr. år. Udgifterne er ajourført på baggrund af de forventede prisstigninger og vedrørende reparation og vedligeholdelse er der afsat kr ,-. Budgettet er tilrettelagt således, at indtægter og udgifter balancerer. Side 6 af 7

7 Budgettet blev enstemmigt godkendt, hvilket er ensbetydende med et uændret a/c bidrag til fællesudgifter. (kr ,- pr. fordelingstal pr. år.) 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Eva Winther, Kenneth Lylover og Peter Bonde Jensen. Alle 3 blev enstemmigt genvalgt. Ligeledes blev Mathias Dannevang genvalgt som suppleant. Bestyrelsen består herefter af: Lene Bangsgaard, Kildevældsgade 72, 3.tv. (1 år) Lene Nissen, Kildevældsgade 72, st.th. (1 år) Kenneth Lylover, Kildevældsgade 72, st.tv. (2 år) Peter Bonde Jensen, Helsingborggade 21, st.th. (2 år) Eva Winther, Kildevældsgade 74, st.th. (2 år) Suppleant: Mathias Dannevang, Helsingborggade 15, st.th. 7. Valg af administrator. Schou blev enstemmigt genvalgt. 8. Valg af revisor. Revisionsfirmaet BDO blev enstemmigt genvalgt. 9. Eventuelt. a. Lene Nissen oplyste, at hun var i forhandling med Grønne gårde og oplyste, at det forventes at der træffes beslutning i efteråret med mulighed for tilskud. Grunden skulle være, at gårdistandsættelsen vil medføre et kvarterløft. Arbejdet kan måske igangsættes i 2013, hvilket er optimistisk. Der vil blive afholdt et møde med Grønne gårde hvor der kan fremsættes forslag. Således passeret. København, den 16. maj 2012 Bent Schou Side 7 af 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere