Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010"

Transkript

1 Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord/Baggrund... 3 Ansøgningen - Borgerinddragelse Resultat af proces - Bilagsmateriale Organisering Området... 5 Væsentligste problemstillinger Hovedgreb for områdefornyelsen... 7 Indsatsområder & Foranstaltninger Trafi kale forhold & Bymiljø Trafi kale forbedringer/vejomlægninger...11 Forskønnelse af Bredgade Torve & Pladser Stiforbindelser & Grønne oaser Kondemnering Kultur & Sociale forhold Kultur- og Aktivitetshus... Kafe Kolind Byens hus Byhallen Ungdomsskolen Vikingegården Kolind Pindstrup Idrætsforening KPI Kolind Friluftsbad Investeringsredegørelse Udviklingspotentialer Partnerskabsaftaler Investeringer Erhvervsservice Det videre arbejde Program Organisering 10. BILAG: A. Præsentationsmateriale. Resultat af borgerinddragelsesproces. Områdefornyelse Kolind Midtby B. Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse af Kolind Bymidte. Januar Konkrete handlinger Målsætnininger 6. Tids- og Handlingsplan Budget

3 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 FORORD - BAGGRUND Ansøgningen Syddjurs Kommune ansøgte 5. januar 2009 Velfærdsministeriet om reservation af midler til gennemførelse af en helhedsorienteret indsats i Kolind Midtby, jf. byfornyelseslovens kap 2, 4. Den 3. april 2009 meddelte Velfærdsministeriet reservation i henhold til byfornyelseslovens kap.2, 4 på kr. på nærmere defi nerede vilkår. Bl.a. at kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige kr. Den samlede investeringsramme for områdefornyelsen af Kolind Midtby udgør således min kr. Kommunalbestyrelsen har endvidere inden den 1. februar 2010 skullet træffe beslutning om områdefornyelsen, jf. byfornyelselovens 5, og fremsende ansøgning til Velfærdsministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen på baggrund af nærværende byfornyelsesprogram. Efter anmodning blev fristen forlænget til 1. april Borgerinddragelse Udvalget for plan, udvikling og kultur afholdt tirsdag den 30. juni 2009 et offentligt informationsmøde i Kolind, hvor der deltog omkring 30 borgere og politikere. På mødet blev der nedsat to arbejdsgrupper, henholdsvis Bymiljø og Trafi kale forhold, samt Kultur og Sociale forhold. Arbejdsgrupperne har været samlet i alt fi re gange til arbejdsmøder den 12. august, den 26. august, den 10. september og den 30. september 2009 i et intenst og koncentreret forløb, der startede med en introduktion og fælles brainstorm i forhold til mulige indsatsområder, en byvandring/besigtigelse med afsluttende fælles diskussion, en fælles drøftelse af løsningsmuligheder og opsamling samt en afsluttende konklusion præsenteret af sekretariatet. Arbejdsmøderne har været annonceret offentligt i de lokale ugeaviser, ligesom invitation til deltagelse er blevet sendt til de lokale institutioner, foreninger, erhvervsråd mv. Mødeoplæg og referater fra møderne har løbende været publiceret på kommunes hjemmeside. Resultaterne af arbejdsgruppernes indsats vedlægges som bilag. Efter det sidste arbejdsmøde er udvalgte problemstillinger nærmere undersøgt i nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper, idet det endelige program blev præsenteret på et offentligt møde i Kolind. Program Ansøgningen om reservation af midler af januar 2009 samt præsentationsmaterialer af resultatet af borgerinddragelsesprocessen udgør grundlaget for dette byfornyelsesprogram. Programmet adskiller sig på et afgørende punkt fra ansøgningen, idet der i løbet af borgerinddragelsesprocessen er opstået en ny mulighed for etablering af et samarbejde mellem de igangværende sociale og kulturelle projekter i et nybyggeri frem for i tilknytning til den i ansøgningen omtalte Byhal. Byhallen indgår fortsat i områdefornyelsen som et muligt indsatsområde, men i stedet for at koncentrere indsatsen på det kulturelle område ét sted, arbejdes der nu med satelitter, med interne forbindelseslinier i form af samarbejder og synergier, samt etablering af et nyt møde- og aktivitetssted i forbindelse med et nybyggeri centralt placeret i Kolind. Organisationsdiagrammet på næste side, viser programarbejdets organisering. De enkelte indsatsområder vil blive gennemgået i det følgende. Det videre arbejde Der er allerede nedsat ad hoc arbejdsgrupper til forfølgelse af de i programmet udpegede indsatsområder, og i det videre arbejde vil der blive nedsat en administrativ styregruppe med repræsentanter fra de respektive områder til, i samarbejde med sekretariatet og arbejdsgrupperne, at kvalifi cere og udvikle de enkelte delprojekter. Tak til alle de engagerede borgere i Kolind, der har vist interesse i sagen frem til nu, og til alle Jer, der fortsat er engagerede i gennemførelsen af de respektive tiltag for Kolind Midtby. Sydjurs Byråd, den 25. marts 2010 Borgmester Kirstine Bille 3

4 Organisering Byråd Bevilgende myndighed Udvalg for Plan, Udvikling og Kultur Politisk Styregruppe Intern Styregruppe Poul Møller, Direktør Mika Leth Pederesen, Chef for Plan, Udvikling og Kultur Birgitte Bach Thomsen, Teamleder Kultur og Fritid Birgit Toudal, Chef for Byggeri og Ejendomme Arne Gynther, Chef for Vej og Trafik Henrik Rudolf, Socialchef Intern Arbejdsgruppe Team Byggeri Preben Skiffard Vej og Trafik Lars Bonde Social og Beskræftigelse, Gurli Marcussen Sekretariat Alette Lena Skov-Hansen, Byplanarkitekt Tina Degn Rasmussen, Udviklingskonsulent Susanne Aagaard, Byfornyelseskonsulent Arbejdsgrupper Bymiljø & Trafik Kultur & Social AD HOC Grupper Kultur&Aktivitetshus Byens HUS Kirke P-plads Kirkesti Ældreaktiviteter 4

5 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 OMRÅDET Kolind er beliggende i det nordøstlige område af Syddjurs Kommune, umiddelbart syd for Kolind Sund, et opdæmmet areal, der har forbindelse til Grenå å. Områdefornyelsen omfatter som udgangspunkt Kolind Midtby og området omkring Bredgade, men hele Kolind by kan medtages i områdefornyelsen. Det er byrådets mål at styrke byen og dens position som tidligere kommunecenterby ved at forbedre bymiljøet og de trafi kale forhold, sådan at Kolind kan forbedre sin styrkeposition som Djurslands midtpunkt for markedskultur og handel. Samtidig opgraderes det kulturelle indhold og dermed øges byens værdi, som attraktivt og velfungerende bosted, der kan tiltrække nye tilfl yttere og fastholde sit opland, såvel handelsmæssigt som kulturelt. Luftfoto fra ansøgningen En række problemstillinger, der samtidig har været til debat, kan overordnet sammenfattes til begyndende problemer med hærværk og stofmisbrug og et stigende antal borgere med sociale problemer, dårligt vedligeholdte eller direkte faldefærdige bygninger og generelt fattige byrum, der samlet set giver byen et trist og nedslidt helhedsindtryk. De fysiske rammer for kulturen og det sociale liv er for dårlige, og byen er generelt belastet af stor tung gennemkørende trafi k. Løsningsmulighederne og den koordinerede indsats, som programmet beskriver, skal gerne resultere i en smukkere og mere sikker by, der kan igangsætte investeringslysten og frembringe en udvikling med nye tilfl yttere, nye virksomheder og nye investeringer. 5

6 Områdefornyelsens hovedgreb. Indsatsområder. Krydsningspunkt (ikke rundkørsel) A Satelitter H E A D G B C F 6 COWI

7 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Hovedgreb for områdefornyelsen Arbejdsgrupperne havde fokus på henholdsvis trafi - kale forbedringer, som grundlag for et kvalitativt løft af de eksisterende byrum, byens huse og bymiljøet generelt, og etableringen af et kulturelt og socialt mødested, byens forsamlingshus, hvor man mødes til kulturelle arrangementer, private fester, o.lign. De trafi kale forhold og bymiljø omfatter i overskrifter følgende problemområder: 1. Vejomlægning (Omfartsvej) 2. Bredgade. Forskønnelse og regulering. 3. Pladser og Torve 4. Parkering 5. Begrønning - Rekreativt ophold 6. Sammenhængende stier 7. Tilgængelighed 8. Kondemnable bygninger De kulturelle og sociale problemområder er følgende: A. Kafe Kolind B. Byhallen C. Ungdomsskolen D. Vikingegården - Ældrecenter E. Drasbekparken F. Kolind Pederstrup Idrætsforenings Klubhus G. Kolind Friluftsbad H. Byens Hus. Kultur & Aktivitetshus Hovedgreb Hovedgrebet for områdefornyelsen er : 1. Princip for omlægning af trafi kken gennem midtbyen. 2. Etablering af satellitforbindelser mellem eksisterende og nye kulturelle og sociale mødesteder. På modstående side vises problemområdernes geografi ske placering inden for indsatsområdet. De kommunale og private initiativer indenfor de udvalgte problemområder samt deres indbyrdes koordinering er beskrevet i det følgende, idet der samtidig henvises til præsentationsmaterialet og notater fra ad hoc nedsatte arbejdsgrupper inden for udvalgte indsatsområder, f.eks. Drasbekparken, Kirkestien, Kirkens område m.fl. Indsatsområder Nedslagspunkternes fysiske placering fremgår af oversigtskortet på side 8. Indsatsområderne er koncentreret omkring hovedgaden (Bredgade) og trekanten mellem Byhallen og Ungdomsskolen, der udgør hængslet mellem gammel Kolind, den oprindelige landsby og gårdene i de ældste del af Kolind, og ny Kolind, stationsbyen med handelsliv, butikker og småerhverv. De to dele af byen har levet et rivaliserende liv og gør det til dels fortsat. Trekantområdet mellem Byhallen og Ungdomsskolen udgør et trafi kalt knudepunkt, og en omlægning af trafi kken vil skabe mulighed for et nyt kraftcentrum og et fælles mødested for byens to separerede halvdele. Byhallen Kolind rummer ikke i dag et sted, hvor byens borgere kan samles. Da ansøgningen blev udarbejdet tænkte man på Byhallen som rammen om et kulturelt mødested for sociale aktiviteter. Tidligere udgjorde hotel- og restaurationerne rammen om private møder og sociale aktiviteter, f.eks. kirkekaffe, bryllupper, runde fødselsdage o.lign. Byhallen, der oprindeligt er opført til dyreskue og markedsformål, bl.a. fjerkræforeningens årlige træf, er dels opført på et lavtliggende areal tæt ved åen, hvor bunden er blød, og dels opført som en rå uopvarmet stålhal. En ombygning af Byhallen til at rumme, alle de ønsker og krav, der er til et nyt kulturelt og socialt mødested, vil som udgangspunkt blive en omkostelig affære. Med risiko for uendelige bygningsreparationer, som følge af den bløde bund. Byhallen, der drives af en selvstændig forening, har længe haft ønsker om en forbedring af de eksisterende servicefaciliteter, så som toilet og køkkenforhold samt opvarmede mødelokaler mv., men de er egentlig tilfredse med det nuværende aktivitetsniveau og savner ikke nye. Drasbekparken - Nyt mødested og aktivitetslokaler Da der i løbet af borgerinddragelsesprocessen fremkom forslag om at indgå i en dialog med byggeprojektet, på grunden for det tidligere Drasbek Hotel, fi k områdefornyelsesprojektet tilført helt ny energi. Placeringen centralt i byen lige ved stationen, der dog ikke længere fungerer som stationsbygning, men netop er blevet solgt til nyt apotek, er formidabel god, ligesom muligheder for at tilkoble yderligere sociale indsatser er til stede. 7

8 1 A Bymiljø & Trafik Kultur & Social 4 Ophold Dyreskuepladsen 4 Pendler P G Friluftsbad Kirkestien H Omfartsvej Bynær P E A Drasbekparken 1 Vikingegården Cafe Kolind Omlægning D 2 Kirke P Byhallen Ungdomsskole Midtpunkt 8 Ophold B C 3 Trekanten Omfartsvej 6 Nedrivninger Sti langs å F Klubhus Kolind IF Oversigt over indsatsområder Syddjurs Kommune Revideret februar Samlet oversigt over nedslag Oplæg til 4. arbejdsmøde GIS Kolind Midtby - Områdefornyelse Målforhold 1:5.000 Dato 18/

9 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Kan der ikke indgås aftale mellem de private aktører; KFUM s sociale arbejde og Drasbekparken, kan de reserverede midler til Kafe Kolind anvendes til fortovsservering og aktivitetslokaler med anden placering. Byens Hus Fra en selvbestaltet gruppe af borgere er der fremkommet et altertivt forslag om et byens hus - et moderne forsamlingshus til private fester, møde- og konference lokaler mv. Huset tænkes placeret, hvor der kan opnås udsigt til det omgivende landskab, og hvor udearealerne kan integreres i byggeriet. Ved at sammentænke det private initiativ med områdefornyelsen forøges den samlede investering i byen, ligesom der kan frigives byfornyelsesmidler til de øvrige indsatsområder. En væsentlig del af områdefornyelsens intentioner vil blive indfriet og det samlede projekt er et langt bedre tilbud til byen, end projektet i Drasbekparken. Aktiviteter for Ældre Pensionistforeningen og Ældresagen tilbyder i dag deres medlemmer forskellige aktiviteter i nogle lokaler i Vikingegården ved Bugtrupvej, der er ejet af kommunen. Lokalerne er henholdsvis placeret i kælderen og på tagetagen, og er såvel utidssvarende, som svært tilgængelige for mange af brugerne, hvorfor der er et stort og relevant ønske om bedre lokaler for denne del af byens aktive borgere. De nuværende lokaler vil muligvis kunne overtages af Djursland Boligforening og indrettes til lejligheder. Kafe Kolind Kafe Kolind, der er startet som et projekt under KFUM s sociale arbejde, er etableret i et byhus i Bredgade på ca. 250 m2. Projektet ledes af Anne Ilsø, og der er i alt 30 tilknyttede personer. I tilknytning til cafeen, der dagligt bespiser min. 50 personer med varm mad til frokost, fi ndes udover personalerum, omklædning mv., møderum og kontorer for socialrådgivere og støttepersoner. En skurvogn i baggården er indrettet som kreativt værksted - et aktiveringsprojekt for unge kvinder og mødre. Cafeen rummer et potentiale, der er langt fra udnyttet, og som alene begrænses af de fysiske rammer, der er fyldt til bristepunktet. Cafeen kunne bespise mindst det dobbelte antal personer og dagens ret er ofte allerede udsolgt på forhånd. Alene køkkenets fysiske kapacitet er en hindring for en større omsætning, og med den rette indretning og placering, vil cafeen kunne være et godt supplement og ikke mindst lokalt samlingspunkt, ikke kun for de udsatte grupper, men også for byens ældre medborgere, de handelsdrivende og de handlende, de unge, turisterne, i virkeligheden alle. Dette er i hovedtræk baggrunden for forslaget om at samle alle aktiviteterne ét sted, og gerne i forbindelse med et nybyggeri, hvor der er mulighed for at skabe de bedste løsninger fra starten. Uanset om Drasbekparken fortsat er attraktiv for Kafe Kolind og KFUMs sociale arbejde - uden områdefornyelsens Kultur- og Aktivitetshus - reserveres en sum i områdefornyelsen til forbedring af cafeens rammer. Beløbet kan evt. anvendes til indretning af møde- og aktivitetslokaler, enten i Drasbekparken eller andet sted, eller til etablering af udeserveringsarealer el. lign. Satelitterne Der vil fortsat være et behov for en indsats for byens øvrige satelitter, f.eks. Byhallen og Ungdomsskolen. Friluftsbadet skal gøres mere synligt i gadebilledet. Samarbejdet med hallen og klubhuset skal styrkes på det frivillige og organisatoriske plan. Trafikale forhold De trafi kale forhold er koncentrerede omkring Byhallen og Ungdomsskolen samt forskønnelse og trafi kfredeliggørelse af Bredgade. Fjernelsen af det tidligere diskotek Stardust giver mulighed for at etablere en bynær plads, der samtidig skal være et supplement til ungdomskolens øvrige tilbud - og for byens unge generelt. Området tænkes udformet som en multibane eller aktiverende uderum, hvor fl ader, kanter og opstillede redskaber kan anvendes fl exibelt, til såvel leg og spil, som idræt og bevægelse. Den trafi kale fredeliggørelse af Bredgade består dels i en omkørsel af såvel den gennemkørende trafi k som den tunge trafi k, og dels i en regulering af parkeringen i Bredgade samt en forskønnelse af gaderummet. Endelig omhandler de trafi kale forhold etableringen af stier og passager, bl.a. reetableringen af en oprindelig kirkesti samt et grønt rekreativt rum langs med åen. 9

10 TRAFIKALE FORHOLD Drasbeksgade Hævet fortorv Udretning af Søndergade Ny primær vej Forskønnelse af Bredgade P-lommer Beplantning Niveaufri adgang Belysning Tennisvej Rundkørsel? Forslag til omkørsel, der aflaster tung trafik af Nødagervej f.eks. bustrafik, transport til og fra Pederstrup Beton og Scandinavisk Dyrepark, samt gennemkørende landbrugsmaskiner Nødagervej Fortov hæves så trafikken fra Mårupvej naturligt ledes direkte over krydset mod Tennisvej og Drasbeksgade. Bredgade lukkes for tung trafik. Mårupvej 10

11 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 INDSATSOMRÅDER OG FORANSTALTNINGER Trafikale forhold Vejomlægning - Kapelvej/Tennisvej For at afl aste Bredgade for den gennemkørende trafi k af landbrugsmaskiner, busser og erhvervstransporter er der foreslået en omlægning af trafi kken nord om Kolind via Tennisvej, som vist på kortet. En evt. afl astning af Nødagervej kan ske ved en supplerende omkørsel, der fredeliggør den del af byen for trafi k fra øst. Forslaget om en omfartsvej indgik allerede i tidligere Midtdjurs Kommunes planer og er en større investering. Forskønnelsen af Bredgade har først fuld virkning i det øjeblik belastningen fra den tunge trafi k kan føres uden om midtbyen, hvorfor områdefornyelsen medtager første etape af vejomlægningen via Kapelvej/Tennisvej og Drasbeksgade. Vejomlægningen tænkes opdelt i etaper: Fase 1 : Omlægning af kryds Mårupvej, Nødagervej og Tennisvej. (Med eller uden rundkørsel). Fase 2: Forstærkning af bro over å. Ekspropriation af hjørne ved ejendom. Ombygning af vejkasse og asfaltering af vej langs bane. Drasbeksvejs forlængelse. Fase 3: Ny supplerende omkørsel via Nødagervej Der skal udarbejdes en samlet investeringsoversigt fordelt over år. Eksempel: Fase 1 x Fase 2 x Fase 3 x Fase 1 indgår som element i områdefornyelsen, mens de efterfølgende faser skal indarbejdes i kommunens øvrige vejplanlægning. Fase 1 og 2 vurderes at koste i alt 4 mio. kr. Syddjurs Kommune har ansøgt staten om dispensation fra lånerammen til at optage specifi kke lån øremærket til at gennemføre diverse infrastrukturanlæg, hvoraf vejomlægningen i Kolind er prioriteret. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et vejprojekt for krydset mellem Mårupvej, Bredgade og Nødagervej, hvor trafi kken fra Mårupvej ledes direkte over i Kapelvej/Tennisvej. Fortovet langs Mårupvej føres over krydset. Bredgades begyndelse markeres ved at trafi kken skal forcerer det hævede areal, hvorved hastigheden samtidig bringes naturligt ned. Nødagervejs udmunding bibeholdes uændret som en vigepligtstilslutning. Vejarealerne rettes op og forberedes til den fremtidige situation i form af markeringer eller skift i belægninger, der antyder det fremtidige vejforløb. Såfremt der opnås tilsagn om dispensation og byrådet godkender anlægsprojektet gennemføres fase 1 og 2 inden udgangen af

12 Vesterågade Hjørnet af Vesterågade og Bredgade ændres, så den pladsdannelse der i dag er i skyggesiden mod øst fl yttes til modstående hjørne mod vest, hvor der allerede i dag er opsat en støbejernsbænk omgivet af to træer. Vesterågades udmunding i Bredgade tilrettes så ovennævnte situation opstår. Pladsen belægges og udstyres med egnet byrumsinventar og evt. en yderligere bænk. Det skal sikres at Vesterågade ikke belastes af yderligere trafi k, som følge af den omlægning af krydset ved Mårupvej/Nødagervej og Bredgade eller af omlægningen af Bredgade i øvrigt. Trafi kbelastningen langs Vesterågade skal følges under hele gennemførelsesfasen, og måles der en forøget trafi kal belastning, skal der træffes foranstaltninger til imødegåelse af gener fra øget trafi k gennem området. Konkrete tiltag Der udarbejdes projekt for etablering af plads med bænk og træbeplanting. 12

13 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Forskønnelse af Bredgade Skilte- og Facademanual Bygningsbevaringsudvalg Bredgade udgør handelsgaden i Kolind, men indbyder ikke i dag til promenade eller ophold. Dette skyldes dels den trafi kale belastning, dels at gaderummet fremstår nedslidt og koldt, og dels at mange af gadens huse fremstår misligeholdte, med en tilfældig skiltning og uharmonisk facadeopdeling. De konkrete tiltag er derfor dels en forskønnelse i form af udskiftning af belægninger, gadebelysning og inventar og dels en regulering af parkeringen, der i dag sker tilfældigt til stor gene for afviklingen af den gennemkørende trafi k. Der skal udarbejdes et byrumsprojekt, der indeholder forslag til belægninger, begrønning af gaderummet og til en hyggeligere gadebelysning samt udskiftning af det eksisterende byrumsinventar. Parkeringen skal ikke fjernes helt fra gaden, men skal i stedet reguleres ved etablering af parkeringslommer, på strategiske steder, og hvor facaderækken levner mulighed herfor. Som et væsentligt element indgår tilgængelighed. Både i forhold til udformning af overgange og i forhold til etablering af niveaufri adgang til butikkerne. Der kan evt. søges om medfi nansiering hertil via Indenrigsministeriets Indsatspulje til offentlige bygninger - næste ansøgningsfrist er 1. okt Der afsættes en pulje til kontant tilskud til de forretninger eller butikker, der igangsætter en facaderenovering, herunder ændrede adgangsforhold til butikken. Som hjælp og inspiration til renovering og istandsættelsesarbejder på facader langs Bredgade skal der udarbejdes en Skilte - og Facademanual. Til administration af områdefornyelsens tilskudspulje og den ordinære ramme til bygningsfornyelse søges kompetencen givet administrativt, idet byrådet fortsat skal godkende hver enkel udbetaling. 13

14 Torve og Pladser - og Grønne oaser Trekanten mellem Byhallen og Ungdomsskolen Området mellem Byhallen og den frilagte å fremstår i dag som en grøn oase. Dette træk ønskes forstærket gennem etableringen af et rekreativt areal langs med åen og i sammenhæng med den nye sti til søen, der ønskes etableret på modstående side af Bredgade. Stien langs åen på den modstående side ad Bredgade vil være beliggende på privat ejet areal. Projektet kan evt. etableres på baggrund af et mageskifte med det kommunale areal beliggende langs ejendommens østlige skel, der i dag giver adgang til søen, men som ikke opleves som en sti og derfor ikke anvendes af offentligheden. Alternativt placeres stien på den anden side af åen, langs de private haver, der støder direkte op til åløbet. Der skal ske en omlægning af pladsen omkring Byhallen, så der stadig kan ske daglig parkering langs bygningens østlige side. Det nuværende grønne anlæg kan evt. inddrages til parkering. Fortovet føres forbi hovedindgangen og området anlægges i stedet som et grønt område med mulighed for udeophold, i forbindelse med stien og det grønne område langs åen. Rekreativt areal Tilbygninger Terrasse Daglig parkering Gæste parkering Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et projekt for området omkring byhallen, der indeholder mulighed for parkering i forbindelse med aktiviteter samt rekreativt ophold langs åen og mulighed for udeophold i umiddelbart tilknyning til byhallen. Aktivitetsområde 14

15 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Ungdomsskolen - Gæsteparkering mv. Ved fjernelse af de udtjente pavilloner og barakbygninger ved Ungdomsskolen kan der etableres en større sammenhængende plads, der kan anvendes multifunktionelt som gæsteparkering til Byhallen i forbindelse med større aktiviteter, såvel som udendørs aktiviteter i ungdomsskolens regi. Området, efter at diskoteket er fjernet, anlægges og forberedes til et aktiverende byrum. Det præcise indhold skal nærmere defi neres i et samarbejde med ungdomsskolen, og de ønsker eleverne evt. har til et aktiverende uderum, f.eks. en parkourbane. Pladsen skal være synlig i bybilledet og samtidig afskærmet. Evt. med en omgivende beplantning, der danner overgang til de omkringliggende vejarealer og defi nere området. En belysning af pladsen udvider pladsens aktivitetstidsrum. Vejarealer til en fremtidig omlægning af krydset evt. med rundkørsel, markeres, f.eks. med skift i belægninger og/eller ved beplantning. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et egentligt projekt, der sammentænker området og forbereder vejudlæg til en fremtidig ændring af krydset. Der skal i samarbejde med Ungdomsskolen anlægges et aktiverende uderum, der bliver områdets nye attraktion og samlingspunkt. 15

16 Kirkens parkering Kolind Menighedsråd ejer i dag arealet på hjørnet af Bredgade og Kapelvej. Pladsen er anlagt med en sf-belægning uden yderligere markering af parkeringspladser, og pladsen kan umiddelbart optimeres med en afmærkning. Pladsen defi neres i dag fi nt mod Bredgade af en tidligere værkstedsbygning, der i dag er indrettet til graverbygning med kontor, køkken, bad og omklædning samt garage. Bygningen tjener med din placering et rumskabende formål, der defi nerer såvel hele pladsen som gaderummet, og er som sådan værd at bevare. Bygningen skal gives et nyt arkitektonisk udtryk i harmoni med kirkens øvrige tilbygninger, dvs. facaden skal pudses og males hvid og saddeltaget skal være stejlere, behængt med røde vingetegl. Bygningen er delvist opført på eksisterende fundamenter og den bløde undergrund betyder, at bygningen bevæger sig forskelligt, med synlige sætningsskader i murværket. Det oprindelige graverkontor, værksted og toilet for kirkegårdens besøgende kan ikke umiddelbart udbygges, men der er mulighed for at placere en ny bygning, hvis de nuværende jorddepoter mv. kan fl yttes til en placering inden for kirkegårdens område. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et skitseprojekt, der omfatter den tidligere autoforhandler og kirkens parkering, samt viser alternativ placering af et nyt kirkegårdskontor og graverbygning inden for kirkegårdens nuværende område. Den del af skitseprojektet, der omhandler kirkegården, skal udarbejdes i samarbejde med kirkens landskabsarkitekt og den helhedsplan, der er under udarbejdelse. Der skal indhentes en teknisk rapport i forhold til graverbygningens tilstand og byggetekniske skader samt vurdering af tiltag til sikring af bygningen inkl. prisidé. Der skal foretages en nøjere undersøgelse af bygningens tilstand og muligheder for permanent opretning af funderingen, evt. ved understøbning. Hvis nærmere undersøgelser viser, at bygningen ikke kan genoprettes, er det menighedsrådets ønske, at en ny graverbygning opføres tættere på kirken og kirkegården. 16

17 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Kolind Midtpunkt Det centrale butikstorv - Kolind Midtpunkt forskønnes i form af nyt inventar, beplantning mv., og forsynes evt. med en overdækning, der kan forlænge pladsens anvendelsesmuligheder i sommerhalvåret. Opholdsområdet kan måske anvendes som scene og pladsen kan ved særlige lejligheder, byfester o.lign. spærres af for parkering og bruges som samlingssted. Projektet skal udføres i en dialog med områdets ejere, butikker og beboere. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et projekt til forskønnelse af butikstovet, der omfatter forslag til ophold og aktivitetsområde samt overdækning af en del af torvet, idet området til daglig fortsat skal anvendes til parkering. Pendler P-plads I projektet for Kolind Engsø er der foreslået en bro over banen vest for den gamle stationsbygning. Broen vil kunne anvendes af såvel pendlere, der skal med toget, som engsøens publikum, der har lyst til at opleve bylivet. Begge anvender den nye bynære parkeringsplads, der er anlagt nord for banen i direkte forbindelse med de rekreative områder langs engsøen. Indtil Kolind Engsø projektet er gennemført undersøges mulighederne for anlæggelse af en midlertidig parkeringsplads nord for banen. Alternativt kan pendler parkeringen etableres i forbindelse med byparken ved Dyreskuepladsen. De øvrige offentlige parkeringspladser i området ved stationen afl astes herved og en hyppigere udskiftning kan yderligere sikres ved indførelse af tidsbegrænset parkering. Der skal søges etablering af yderligere offentlige parkeringspladser i området. Konkrete tiltag Der skal fortsat være opmærksomhed på tilvejebringelsen af offentlige parkeringspladser i området omkring stationen og evt. dyreskuepladsen, indtil Kolind Engsø er en realitet. 17

18 Parkering på bagsiden En mulighed for at forbedre trafi kafviklingen i Bredgade er gennem etableringen af centralt placerede parkeringspladser, eks. i baggårde, til erstatning for den nuværende sideparkering i Bredgade. Særligt en baggård synes anvendelig til formålet, og det er bag den nuværende farvehandel og den nuværende blomsterhandel. Begge ejendomme er nedslidte og trænger til en gennemgribende modernisering. En smal passage direkte i skel giver i dag fælles adgang til baggårdene og de bagvedliggende haver, der karakteristisk for Kolind er dybe og smalle. Baggården tænkes omdannet til parkeringsområde omgivet af serviceerhverv og mindre butikker, og med boliger på 1. sal, der har mulighed for udsigt over Kolind Sund og det kommende Engsø projekt. Projektet indbefatter hel eller delvis nedrivning af eksisterende gadebebyggelse mhb. på en dobbeltrettet indkørsel. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et skitseprojekt, der fastlægger bebyggelsens mulige udformning og omfang, idet projektet skal gøres til genstand for et selvstændigt byfornyelsesprojekt, der omfatter bygningsforbedring såvel som friarealforbedringer. Evt. nedrivning kan ske i forbindelse med Indsatspuljen

19 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Stiforbindelser Kirkesti Den gamle kirkesti fra landsbyen Bugtrup, beliggende vest for Kolind og til Kolind Kirke, kan stadig erkendes fl ere steder i terrænet i dag. Stien udgør et spor i landskabet og udgør en væsentlig del af Kolind bys historie. Et enkelt sted er stien stadig opretholdt det oprindelige sted, som en passage mellem to huse i Søndergade. Stiens oprindelige placering kan pga. nuværende bebyggelse ikke gendannes, men stien kan tilnærmelsesvist få sit oprindelige forløb gennem bylandskabet. Der skal udarbejdes et egentligt projekt for genskabelse af kirkestien, herunder belægninger, belysninger mv. Da det vurderes at projektet med fordel kan søge ekstern fi nansiering, f.eks. fra friluftsrådet, afsættes der ikke et fuldt anlægsbeløb hertil. Konkrete tiltag Der udarbejdes en plan for kirkestiens placering og udfornning, herunder overfl ader, belægninger mv. Projektets juridiske elementer klarlægges i forhold til ekspropriation eller frivillige aftaler. Økonomien undersøges gennem dialog med mulige samarbejdspartnere, fonde og puljer. Den aktuelle fysiske resterende del af stien markeres fysisk, enten ved skiltning eller særlig belægning. Forslag til mulig placering efter nærmere besigtigelse Forbindelse til eksisterende sti til Bugtrup Kirkesti Oprindeligt tracé 19

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Idékatalog Borgernes input til udvikling i Uldum Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By & Landskabsdesign 2008 Indhold Indhold 2 Idekatalog for Uldum

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere