Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010"

Transkript

1 Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord/Baggrund... 3 Ansøgningen - Borgerinddragelse Resultat af proces - Bilagsmateriale Organisering Området... 5 Væsentligste problemstillinger Hovedgreb for områdefornyelsen... 7 Indsatsområder & Foranstaltninger Trafi kale forhold & Bymiljø Trafi kale forbedringer/vejomlægninger...11 Forskønnelse af Bredgade Torve & Pladser Stiforbindelser & Grønne oaser Kondemnering Kultur & Sociale forhold Kultur- og Aktivitetshus... Kafe Kolind Byens hus Byhallen Ungdomsskolen Vikingegården Kolind Pindstrup Idrætsforening KPI Kolind Friluftsbad Investeringsredegørelse Udviklingspotentialer Partnerskabsaftaler Investeringer Erhvervsservice Det videre arbejde Program Organisering 10. BILAG: A. Præsentationsmateriale. Resultat af borgerinddragelsesproces. Områdefornyelse Kolind Midtby B. Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse af Kolind Bymidte. Januar Konkrete handlinger Målsætnininger 6. Tids- og Handlingsplan Budget

3 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 FORORD - BAGGRUND Ansøgningen Syddjurs Kommune ansøgte 5. januar 2009 Velfærdsministeriet om reservation af midler til gennemførelse af en helhedsorienteret indsats i Kolind Midtby, jf. byfornyelseslovens kap 2, 4. Den 3. april 2009 meddelte Velfærdsministeriet reservation i henhold til byfornyelseslovens kap.2, 4 på kr. på nærmere defi nerede vilkår. Bl.a. at kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige kr. Den samlede investeringsramme for områdefornyelsen af Kolind Midtby udgør således min kr. Kommunalbestyrelsen har endvidere inden den 1. februar 2010 skullet træffe beslutning om områdefornyelsen, jf. byfornyelselovens 5, og fremsende ansøgning til Velfærdsministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen på baggrund af nærværende byfornyelsesprogram. Efter anmodning blev fristen forlænget til 1. april Borgerinddragelse Udvalget for plan, udvikling og kultur afholdt tirsdag den 30. juni 2009 et offentligt informationsmøde i Kolind, hvor der deltog omkring 30 borgere og politikere. På mødet blev der nedsat to arbejdsgrupper, henholdsvis Bymiljø og Trafi kale forhold, samt Kultur og Sociale forhold. Arbejdsgrupperne har været samlet i alt fi re gange til arbejdsmøder den 12. august, den 26. august, den 10. september og den 30. september 2009 i et intenst og koncentreret forløb, der startede med en introduktion og fælles brainstorm i forhold til mulige indsatsområder, en byvandring/besigtigelse med afsluttende fælles diskussion, en fælles drøftelse af løsningsmuligheder og opsamling samt en afsluttende konklusion præsenteret af sekretariatet. Arbejdsmøderne har været annonceret offentligt i de lokale ugeaviser, ligesom invitation til deltagelse er blevet sendt til de lokale institutioner, foreninger, erhvervsråd mv. Mødeoplæg og referater fra møderne har løbende været publiceret på kommunes hjemmeside. Resultaterne af arbejdsgruppernes indsats vedlægges som bilag. Efter det sidste arbejdsmøde er udvalgte problemstillinger nærmere undersøgt i nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper, idet det endelige program blev præsenteret på et offentligt møde i Kolind. Program Ansøgningen om reservation af midler af januar 2009 samt præsentationsmaterialer af resultatet af borgerinddragelsesprocessen udgør grundlaget for dette byfornyelsesprogram. Programmet adskiller sig på et afgørende punkt fra ansøgningen, idet der i løbet af borgerinddragelsesprocessen er opstået en ny mulighed for etablering af et samarbejde mellem de igangværende sociale og kulturelle projekter i et nybyggeri frem for i tilknytning til den i ansøgningen omtalte Byhal. Byhallen indgår fortsat i områdefornyelsen som et muligt indsatsområde, men i stedet for at koncentrere indsatsen på det kulturelle område ét sted, arbejdes der nu med satelitter, med interne forbindelseslinier i form af samarbejder og synergier, samt etablering af et nyt møde- og aktivitetssted i forbindelse med et nybyggeri centralt placeret i Kolind. Organisationsdiagrammet på næste side, viser programarbejdets organisering. De enkelte indsatsområder vil blive gennemgået i det følgende. Det videre arbejde Der er allerede nedsat ad hoc arbejdsgrupper til forfølgelse af de i programmet udpegede indsatsområder, og i det videre arbejde vil der blive nedsat en administrativ styregruppe med repræsentanter fra de respektive områder til, i samarbejde med sekretariatet og arbejdsgrupperne, at kvalifi cere og udvikle de enkelte delprojekter. Tak til alle de engagerede borgere i Kolind, der har vist interesse i sagen frem til nu, og til alle Jer, der fortsat er engagerede i gennemførelsen af de respektive tiltag for Kolind Midtby. Sydjurs Byråd, den 25. marts 2010 Borgmester Kirstine Bille 3

4 Organisering Byråd Bevilgende myndighed Udvalg for Plan, Udvikling og Kultur Politisk Styregruppe Intern Styregruppe Poul Møller, Direktør Mika Leth Pederesen, Chef for Plan, Udvikling og Kultur Birgitte Bach Thomsen, Teamleder Kultur og Fritid Birgit Toudal, Chef for Byggeri og Ejendomme Arne Gynther, Chef for Vej og Trafik Henrik Rudolf, Socialchef Intern Arbejdsgruppe Team Byggeri Preben Skiffard Vej og Trafik Lars Bonde Social og Beskræftigelse, Gurli Marcussen Sekretariat Alette Lena Skov-Hansen, Byplanarkitekt Tina Degn Rasmussen, Udviklingskonsulent Susanne Aagaard, Byfornyelseskonsulent Arbejdsgrupper Bymiljø & Trafik Kultur & Social AD HOC Grupper Kultur&Aktivitetshus Byens HUS Kirke P-plads Kirkesti Ældreaktiviteter 4

5 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 OMRÅDET Kolind er beliggende i det nordøstlige område af Syddjurs Kommune, umiddelbart syd for Kolind Sund, et opdæmmet areal, der har forbindelse til Grenå å. Områdefornyelsen omfatter som udgangspunkt Kolind Midtby og området omkring Bredgade, men hele Kolind by kan medtages i områdefornyelsen. Det er byrådets mål at styrke byen og dens position som tidligere kommunecenterby ved at forbedre bymiljøet og de trafi kale forhold, sådan at Kolind kan forbedre sin styrkeposition som Djurslands midtpunkt for markedskultur og handel. Samtidig opgraderes det kulturelle indhold og dermed øges byens værdi, som attraktivt og velfungerende bosted, der kan tiltrække nye tilfl yttere og fastholde sit opland, såvel handelsmæssigt som kulturelt. Luftfoto fra ansøgningen En række problemstillinger, der samtidig har været til debat, kan overordnet sammenfattes til begyndende problemer med hærværk og stofmisbrug og et stigende antal borgere med sociale problemer, dårligt vedligeholdte eller direkte faldefærdige bygninger og generelt fattige byrum, der samlet set giver byen et trist og nedslidt helhedsindtryk. De fysiske rammer for kulturen og det sociale liv er for dårlige, og byen er generelt belastet af stor tung gennemkørende trafi k. Løsningsmulighederne og den koordinerede indsats, som programmet beskriver, skal gerne resultere i en smukkere og mere sikker by, der kan igangsætte investeringslysten og frembringe en udvikling med nye tilfl yttere, nye virksomheder og nye investeringer. 5

6 Områdefornyelsens hovedgreb. Indsatsområder. Krydsningspunkt (ikke rundkørsel) A Satelitter H E A D G B C F 6 COWI

7 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Hovedgreb for områdefornyelsen Arbejdsgrupperne havde fokus på henholdsvis trafi - kale forbedringer, som grundlag for et kvalitativt løft af de eksisterende byrum, byens huse og bymiljøet generelt, og etableringen af et kulturelt og socialt mødested, byens forsamlingshus, hvor man mødes til kulturelle arrangementer, private fester, o.lign. De trafi kale forhold og bymiljø omfatter i overskrifter følgende problemområder: 1. Vejomlægning (Omfartsvej) 2. Bredgade. Forskønnelse og regulering. 3. Pladser og Torve 4. Parkering 5. Begrønning - Rekreativt ophold 6. Sammenhængende stier 7. Tilgængelighed 8. Kondemnable bygninger De kulturelle og sociale problemområder er følgende: A. Kafe Kolind B. Byhallen C. Ungdomsskolen D. Vikingegården - Ældrecenter E. Drasbekparken F. Kolind Pederstrup Idrætsforenings Klubhus G. Kolind Friluftsbad H. Byens Hus. Kultur & Aktivitetshus Hovedgreb Hovedgrebet for områdefornyelsen er : 1. Princip for omlægning af trafi kken gennem midtbyen. 2. Etablering af satellitforbindelser mellem eksisterende og nye kulturelle og sociale mødesteder. På modstående side vises problemområdernes geografi ske placering inden for indsatsområdet. De kommunale og private initiativer indenfor de udvalgte problemområder samt deres indbyrdes koordinering er beskrevet i det følgende, idet der samtidig henvises til præsentationsmaterialet og notater fra ad hoc nedsatte arbejdsgrupper inden for udvalgte indsatsområder, f.eks. Drasbekparken, Kirkestien, Kirkens område m.fl. Indsatsområder Nedslagspunkternes fysiske placering fremgår af oversigtskortet på side 8. Indsatsområderne er koncentreret omkring hovedgaden (Bredgade) og trekanten mellem Byhallen og Ungdomsskolen, der udgør hængslet mellem gammel Kolind, den oprindelige landsby og gårdene i de ældste del af Kolind, og ny Kolind, stationsbyen med handelsliv, butikker og småerhverv. De to dele af byen har levet et rivaliserende liv og gør det til dels fortsat. Trekantområdet mellem Byhallen og Ungdomsskolen udgør et trafi kalt knudepunkt, og en omlægning af trafi kken vil skabe mulighed for et nyt kraftcentrum og et fælles mødested for byens to separerede halvdele. Byhallen Kolind rummer ikke i dag et sted, hvor byens borgere kan samles. Da ansøgningen blev udarbejdet tænkte man på Byhallen som rammen om et kulturelt mødested for sociale aktiviteter. Tidligere udgjorde hotel- og restaurationerne rammen om private møder og sociale aktiviteter, f.eks. kirkekaffe, bryllupper, runde fødselsdage o.lign. Byhallen, der oprindeligt er opført til dyreskue og markedsformål, bl.a. fjerkræforeningens årlige træf, er dels opført på et lavtliggende areal tæt ved åen, hvor bunden er blød, og dels opført som en rå uopvarmet stålhal. En ombygning af Byhallen til at rumme, alle de ønsker og krav, der er til et nyt kulturelt og socialt mødested, vil som udgangspunkt blive en omkostelig affære. Med risiko for uendelige bygningsreparationer, som følge af den bløde bund. Byhallen, der drives af en selvstændig forening, har længe haft ønsker om en forbedring af de eksisterende servicefaciliteter, så som toilet og køkkenforhold samt opvarmede mødelokaler mv., men de er egentlig tilfredse med det nuværende aktivitetsniveau og savner ikke nye. Drasbekparken - Nyt mødested og aktivitetslokaler Da der i løbet af borgerinddragelsesprocessen fremkom forslag om at indgå i en dialog med byggeprojektet, på grunden for det tidligere Drasbek Hotel, fi k områdefornyelsesprojektet tilført helt ny energi. Placeringen centralt i byen lige ved stationen, der dog ikke længere fungerer som stationsbygning, men netop er blevet solgt til nyt apotek, er formidabel god, ligesom muligheder for at tilkoble yderligere sociale indsatser er til stede. 7

8 1 A Bymiljø & Trafik Kultur & Social 4 Ophold Dyreskuepladsen 4 Pendler P G Friluftsbad Kirkestien H Omfartsvej Bynær P E A Drasbekparken 1 Vikingegården Cafe Kolind Omlægning D 2 Kirke P Byhallen Ungdomsskole Midtpunkt 8 Ophold B C 3 Trekanten Omfartsvej 6 Nedrivninger Sti langs å F Klubhus Kolind IF Oversigt over indsatsområder Syddjurs Kommune Revideret februar Samlet oversigt over nedslag Oplæg til 4. arbejdsmøde GIS Kolind Midtby - Områdefornyelse Målforhold 1:5.000 Dato 18/

9 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Kan der ikke indgås aftale mellem de private aktører; KFUM s sociale arbejde og Drasbekparken, kan de reserverede midler til Kafe Kolind anvendes til fortovsservering og aktivitetslokaler med anden placering. Byens Hus Fra en selvbestaltet gruppe af borgere er der fremkommet et altertivt forslag om et byens hus - et moderne forsamlingshus til private fester, møde- og konference lokaler mv. Huset tænkes placeret, hvor der kan opnås udsigt til det omgivende landskab, og hvor udearealerne kan integreres i byggeriet. Ved at sammentænke det private initiativ med områdefornyelsen forøges den samlede investering i byen, ligesom der kan frigives byfornyelsesmidler til de øvrige indsatsområder. En væsentlig del af områdefornyelsens intentioner vil blive indfriet og det samlede projekt er et langt bedre tilbud til byen, end projektet i Drasbekparken. Aktiviteter for Ældre Pensionistforeningen og Ældresagen tilbyder i dag deres medlemmer forskellige aktiviteter i nogle lokaler i Vikingegården ved Bugtrupvej, der er ejet af kommunen. Lokalerne er henholdsvis placeret i kælderen og på tagetagen, og er såvel utidssvarende, som svært tilgængelige for mange af brugerne, hvorfor der er et stort og relevant ønske om bedre lokaler for denne del af byens aktive borgere. De nuværende lokaler vil muligvis kunne overtages af Djursland Boligforening og indrettes til lejligheder. Kafe Kolind Kafe Kolind, der er startet som et projekt under KFUM s sociale arbejde, er etableret i et byhus i Bredgade på ca. 250 m2. Projektet ledes af Anne Ilsø, og der er i alt 30 tilknyttede personer. I tilknytning til cafeen, der dagligt bespiser min. 50 personer med varm mad til frokost, fi ndes udover personalerum, omklædning mv., møderum og kontorer for socialrådgivere og støttepersoner. En skurvogn i baggården er indrettet som kreativt værksted - et aktiveringsprojekt for unge kvinder og mødre. Cafeen rummer et potentiale, der er langt fra udnyttet, og som alene begrænses af de fysiske rammer, der er fyldt til bristepunktet. Cafeen kunne bespise mindst det dobbelte antal personer og dagens ret er ofte allerede udsolgt på forhånd. Alene køkkenets fysiske kapacitet er en hindring for en større omsætning, og med den rette indretning og placering, vil cafeen kunne være et godt supplement og ikke mindst lokalt samlingspunkt, ikke kun for de udsatte grupper, men også for byens ældre medborgere, de handelsdrivende og de handlende, de unge, turisterne, i virkeligheden alle. Dette er i hovedtræk baggrunden for forslaget om at samle alle aktiviteterne ét sted, og gerne i forbindelse med et nybyggeri, hvor der er mulighed for at skabe de bedste løsninger fra starten. Uanset om Drasbekparken fortsat er attraktiv for Kafe Kolind og KFUMs sociale arbejde - uden områdefornyelsens Kultur- og Aktivitetshus - reserveres en sum i områdefornyelsen til forbedring af cafeens rammer. Beløbet kan evt. anvendes til indretning af møde- og aktivitetslokaler, enten i Drasbekparken eller andet sted, eller til etablering af udeserveringsarealer el. lign. Satelitterne Der vil fortsat være et behov for en indsats for byens øvrige satelitter, f.eks. Byhallen og Ungdomsskolen. Friluftsbadet skal gøres mere synligt i gadebilledet. Samarbejdet med hallen og klubhuset skal styrkes på det frivillige og organisatoriske plan. Trafikale forhold De trafi kale forhold er koncentrerede omkring Byhallen og Ungdomsskolen samt forskønnelse og trafi kfredeliggørelse af Bredgade. Fjernelsen af det tidligere diskotek Stardust giver mulighed for at etablere en bynær plads, der samtidig skal være et supplement til ungdomskolens øvrige tilbud - og for byens unge generelt. Området tænkes udformet som en multibane eller aktiverende uderum, hvor fl ader, kanter og opstillede redskaber kan anvendes fl exibelt, til såvel leg og spil, som idræt og bevægelse. Den trafi kale fredeliggørelse af Bredgade består dels i en omkørsel af såvel den gennemkørende trafi k som den tunge trafi k, og dels i en regulering af parkeringen i Bredgade samt en forskønnelse af gaderummet. Endelig omhandler de trafi kale forhold etableringen af stier og passager, bl.a. reetableringen af en oprindelig kirkesti samt et grønt rekreativt rum langs med åen. 9

10 TRAFIKALE FORHOLD Drasbeksgade Hævet fortorv Udretning af Søndergade Ny primær vej Forskønnelse af Bredgade P-lommer Beplantning Niveaufri adgang Belysning Tennisvej Rundkørsel? Forslag til omkørsel, der aflaster tung trafik af Nødagervej f.eks. bustrafik, transport til og fra Pederstrup Beton og Scandinavisk Dyrepark, samt gennemkørende landbrugsmaskiner Nødagervej Fortov hæves så trafikken fra Mårupvej naturligt ledes direkte over krydset mod Tennisvej og Drasbeksgade. Bredgade lukkes for tung trafik. Mårupvej 10

11 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 INDSATSOMRÅDER OG FORANSTALTNINGER Trafikale forhold Vejomlægning - Kapelvej/Tennisvej For at afl aste Bredgade for den gennemkørende trafi k af landbrugsmaskiner, busser og erhvervstransporter er der foreslået en omlægning af trafi kken nord om Kolind via Tennisvej, som vist på kortet. En evt. afl astning af Nødagervej kan ske ved en supplerende omkørsel, der fredeliggør den del af byen for trafi k fra øst. Forslaget om en omfartsvej indgik allerede i tidligere Midtdjurs Kommunes planer og er en større investering. Forskønnelsen af Bredgade har først fuld virkning i det øjeblik belastningen fra den tunge trafi k kan føres uden om midtbyen, hvorfor områdefornyelsen medtager første etape af vejomlægningen via Kapelvej/Tennisvej og Drasbeksgade. Vejomlægningen tænkes opdelt i etaper: Fase 1 : Omlægning af kryds Mårupvej, Nødagervej og Tennisvej. (Med eller uden rundkørsel). Fase 2: Forstærkning af bro over å. Ekspropriation af hjørne ved ejendom. Ombygning af vejkasse og asfaltering af vej langs bane. Drasbeksvejs forlængelse. Fase 3: Ny supplerende omkørsel via Nødagervej Der skal udarbejdes en samlet investeringsoversigt fordelt over år. Eksempel: Fase 1 x Fase 2 x Fase 3 x Fase 1 indgår som element i områdefornyelsen, mens de efterfølgende faser skal indarbejdes i kommunens øvrige vejplanlægning. Fase 1 og 2 vurderes at koste i alt 4 mio. kr. Syddjurs Kommune har ansøgt staten om dispensation fra lånerammen til at optage specifi kke lån øremærket til at gennemføre diverse infrastrukturanlæg, hvoraf vejomlægningen i Kolind er prioriteret. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et vejprojekt for krydset mellem Mårupvej, Bredgade og Nødagervej, hvor trafi kken fra Mårupvej ledes direkte over i Kapelvej/Tennisvej. Fortovet langs Mårupvej føres over krydset. Bredgades begyndelse markeres ved at trafi kken skal forcerer det hævede areal, hvorved hastigheden samtidig bringes naturligt ned. Nødagervejs udmunding bibeholdes uændret som en vigepligtstilslutning. Vejarealerne rettes op og forberedes til den fremtidige situation i form af markeringer eller skift i belægninger, der antyder det fremtidige vejforløb. Såfremt der opnås tilsagn om dispensation og byrådet godkender anlægsprojektet gennemføres fase 1 og 2 inden udgangen af

12 Vesterågade Hjørnet af Vesterågade og Bredgade ændres, så den pladsdannelse der i dag er i skyggesiden mod øst fl yttes til modstående hjørne mod vest, hvor der allerede i dag er opsat en støbejernsbænk omgivet af to træer. Vesterågades udmunding i Bredgade tilrettes så ovennævnte situation opstår. Pladsen belægges og udstyres med egnet byrumsinventar og evt. en yderligere bænk. Det skal sikres at Vesterågade ikke belastes af yderligere trafi k, som følge af den omlægning af krydset ved Mårupvej/Nødagervej og Bredgade eller af omlægningen af Bredgade i øvrigt. Trafi kbelastningen langs Vesterågade skal følges under hele gennemførelsesfasen, og måles der en forøget trafi kal belastning, skal der træffes foranstaltninger til imødegåelse af gener fra øget trafi k gennem området. Konkrete tiltag Der udarbejdes projekt for etablering af plads med bænk og træbeplanting. 12

13 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Forskønnelse af Bredgade Skilte- og Facademanual Bygningsbevaringsudvalg Bredgade udgør handelsgaden i Kolind, men indbyder ikke i dag til promenade eller ophold. Dette skyldes dels den trafi kale belastning, dels at gaderummet fremstår nedslidt og koldt, og dels at mange af gadens huse fremstår misligeholdte, med en tilfældig skiltning og uharmonisk facadeopdeling. De konkrete tiltag er derfor dels en forskønnelse i form af udskiftning af belægninger, gadebelysning og inventar og dels en regulering af parkeringen, der i dag sker tilfældigt til stor gene for afviklingen af den gennemkørende trafi k. Der skal udarbejdes et byrumsprojekt, der indeholder forslag til belægninger, begrønning af gaderummet og til en hyggeligere gadebelysning samt udskiftning af det eksisterende byrumsinventar. Parkeringen skal ikke fjernes helt fra gaden, men skal i stedet reguleres ved etablering af parkeringslommer, på strategiske steder, og hvor facaderækken levner mulighed herfor. Som et væsentligt element indgår tilgængelighed. Både i forhold til udformning af overgange og i forhold til etablering af niveaufri adgang til butikkerne. Der kan evt. søges om medfi nansiering hertil via Indenrigsministeriets Indsatspulje til offentlige bygninger - næste ansøgningsfrist er 1. okt Der afsættes en pulje til kontant tilskud til de forretninger eller butikker, der igangsætter en facaderenovering, herunder ændrede adgangsforhold til butikken. Som hjælp og inspiration til renovering og istandsættelsesarbejder på facader langs Bredgade skal der udarbejdes en Skilte - og Facademanual. Til administration af områdefornyelsens tilskudspulje og den ordinære ramme til bygningsfornyelse søges kompetencen givet administrativt, idet byrådet fortsat skal godkende hver enkel udbetaling. 13

14 Torve og Pladser - og Grønne oaser Trekanten mellem Byhallen og Ungdomsskolen Området mellem Byhallen og den frilagte å fremstår i dag som en grøn oase. Dette træk ønskes forstærket gennem etableringen af et rekreativt areal langs med åen og i sammenhæng med den nye sti til søen, der ønskes etableret på modstående side af Bredgade. Stien langs åen på den modstående side ad Bredgade vil være beliggende på privat ejet areal. Projektet kan evt. etableres på baggrund af et mageskifte med det kommunale areal beliggende langs ejendommens østlige skel, der i dag giver adgang til søen, men som ikke opleves som en sti og derfor ikke anvendes af offentligheden. Alternativt placeres stien på den anden side af åen, langs de private haver, der støder direkte op til åløbet. Der skal ske en omlægning af pladsen omkring Byhallen, så der stadig kan ske daglig parkering langs bygningens østlige side. Det nuværende grønne anlæg kan evt. inddrages til parkering. Fortovet føres forbi hovedindgangen og området anlægges i stedet som et grønt område med mulighed for udeophold, i forbindelse med stien og det grønne område langs åen. Rekreativt areal Tilbygninger Terrasse Daglig parkering Gæste parkering Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et projekt for området omkring byhallen, der indeholder mulighed for parkering i forbindelse med aktiviteter samt rekreativt ophold langs åen og mulighed for udeophold i umiddelbart tilknyning til byhallen. Aktivitetsområde 14

15 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Ungdomsskolen - Gæsteparkering mv. Ved fjernelse af de udtjente pavilloner og barakbygninger ved Ungdomsskolen kan der etableres en større sammenhængende plads, der kan anvendes multifunktionelt som gæsteparkering til Byhallen i forbindelse med større aktiviteter, såvel som udendørs aktiviteter i ungdomsskolens regi. Området, efter at diskoteket er fjernet, anlægges og forberedes til et aktiverende byrum. Det præcise indhold skal nærmere defi neres i et samarbejde med ungdomsskolen, og de ønsker eleverne evt. har til et aktiverende uderum, f.eks. en parkourbane. Pladsen skal være synlig i bybilledet og samtidig afskærmet. Evt. med en omgivende beplantning, der danner overgang til de omkringliggende vejarealer og defi nere området. En belysning af pladsen udvider pladsens aktivitetstidsrum. Vejarealer til en fremtidig omlægning af krydset evt. med rundkørsel, markeres, f.eks. med skift i belægninger og/eller ved beplantning. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et egentligt projekt, der sammentænker området og forbereder vejudlæg til en fremtidig ændring af krydset. Der skal i samarbejde med Ungdomsskolen anlægges et aktiverende uderum, der bliver områdets nye attraktion og samlingspunkt. 15

16 Kirkens parkering Kolind Menighedsråd ejer i dag arealet på hjørnet af Bredgade og Kapelvej. Pladsen er anlagt med en sf-belægning uden yderligere markering af parkeringspladser, og pladsen kan umiddelbart optimeres med en afmærkning. Pladsen defi neres i dag fi nt mod Bredgade af en tidligere værkstedsbygning, der i dag er indrettet til graverbygning med kontor, køkken, bad og omklædning samt garage. Bygningen tjener med din placering et rumskabende formål, der defi nerer såvel hele pladsen som gaderummet, og er som sådan værd at bevare. Bygningen skal gives et nyt arkitektonisk udtryk i harmoni med kirkens øvrige tilbygninger, dvs. facaden skal pudses og males hvid og saddeltaget skal være stejlere, behængt med røde vingetegl. Bygningen er delvist opført på eksisterende fundamenter og den bløde undergrund betyder, at bygningen bevæger sig forskelligt, med synlige sætningsskader i murværket. Det oprindelige graverkontor, værksted og toilet for kirkegårdens besøgende kan ikke umiddelbart udbygges, men der er mulighed for at placere en ny bygning, hvis de nuværende jorddepoter mv. kan fl yttes til en placering inden for kirkegårdens område. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et skitseprojekt, der omfatter den tidligere autoforhandler og kirkens parkering, samt viser alternativ placering af et nyt kirkegårdskontor og graverbygning inden for kirkegårdens nuværende område. Den del af skitseprojektet, der omhandler kirkegården, skal udarbejdes i samarbejde med kirkens landskabsarkitekt og den helhedsplan, der er under udarbejdelse. Der skal indhentes en teknisk rapport i forhold til graverbygningens tilstand og byggetekniske skader samt vurdering af tiltag til sikring af bygningen inkl. prisidé. Der skal foretages en nøjere undersøgelse af bygningens tilstand og muligheder for permanent opretning af funderingen, evt. ved understøbning. Hvis nærmere undersøgelser viser, at bygningen ikke kan genoprettes, er det menighedsrådets ønske, at en ny graverbygning opføres tættere på kirken og kirkegården. 16

17 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Kolind Midtpunkt Det centrale butikstorv - Kolind Midtpunkt forskønnes i form af nyt inventar, beplantning mv., og forsynes evt. med en overdækning, der kan forlænge pladsens anvendelsesmuligheder i sommerhalvåret. Opholdsområdet kan måske anvendes som scene og pladsen kan ved særlige lejligheder, byfester o.lign. spærres af for parkering og bruges som samlingssted. Projektet skal udføres i en dialog med områdets ejere, butikker og beboere. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et projekt til forskønnelse af butikstovet, der omfatter forslag til ophold og aktivitetsområde samt overdækning af en del af torvet, idet området til daglig fortsat skal anvendes til parkering. Pendler P-plads I projektet for Kolind Engsø er der foreslået en bro over banen vest for den gamle stationsbygning. Broen vil kunne anvendes af såvel pendlere, der skal med toget, som engsøens publikum, der har lyst til at opleve bylivet. Begge anvender den nye bynære parkeringsplads, der er anlagt nord for banen i direkte forbindelse med de rekreative områder langs engsøen. Indtil Kolind Engsø projektet er gennemført undersøges mulighederne for anlæggelse af en midlertidig parkeringsplads nord for banen. Alternativt kan pendler parkeringen etableres i forbindelse med byparken ved Dyreskuepladsen. De øvrige offentlige parkeringspladser i området ved stationen afl astes herved og en hyppigere udskiftning kan yderligere sikres ved indførelse af tidsbegrænset parkering. Der skal søges etablering af yderligere offentlige parkeringspladser i området. Konkrete tiltag Der skal fortsat være opmærksomhed på tilvejebringelsen af offentlige parkeringspladser i området omkring stationen og evt. dyreskuepladsen, indtil Kolind Engsø er en realitet. 17

18 Parkering på bagsiden En mulighed for at forbedre trafi kafviklingen i Bredgade er gennem etableringen af centralt placerede parkeringspladser, eks. i baggårde, til erstatning for den nuværende sideparkering i Bredgade. Særligt en baggård synes anvendelig til formålet, og det er bag den nuværende farvehandel og den nuværende blomsterhandel. Begge ejendomme er nedslidte og trænger til en gennemgribende modernisering. En smal passage direkte i skel giver i dag fælles adgang til baggårdene og de bagvedliggende haver, der karakteristisk for Kolind er dybe og smalle. Baggården tænkes omdannet til parkeringsområde omgivet af serviceerhverv og mindre butikker, og med boliger på 1. sal, der har mulighed for udsigt over Kolind Sund og det kommende Engsø projekt. Projektet indbefatter hel eller delvis nedrivning af eksisterende gadebebyggelse mhb. på en dobbeltrettet indkørsel. Konkrete tiltag Der skal udarbejdes et skitseprojekt, der fastlægger bebyggelsens mulige udformning og omfang, idet projektet skal gøres til genstand for et selvstændigt byfornyelsesprojekt, der omfatter bygningsforbedring såvel som friarealforbedringer. Evt. nedrivning kan ske i forbindelse med Indsatspuljen

19 P ROGRAM FOR OMRÅ DEFORNYELSE K OLIND MIDTBY MARTS 2010 Stiforbindelser Kirkesti Den gamle kirkesti fra landsbyen Bugtrup, beliggende vest for Kolind og til Kolind Kirke, kan stadig erkendes fl ere steder i terrænet i dag. Stien udgør et spor i landskabet og udgør en væsentlig del af Kolind bys historie. Et enkelt sted er stien stadig opretholdt det oprindelige sted, som en passage mellem to huse i Søndergade. Stiens oprindelige placering kan pga. nuværende bebyggelse ikke gendannes, men stien kan tilnærmelsesvist få sit oprindelige forløb gennem bylandskabet. Der skal udarbejdes et egentligt projekt for genskabelse af kirkestien, herunder belægninger, belysninger mv. Da det vurderes at projektet med fordel kan søge ekstern fi nansiering, f.eks. fra friluftsrådet, afsættes der ikke et fuldt anlægsbeløb hertil. Konkrete tiltag Der udarbejdes en plan for kirkestiens placering og udfornning, herunder overfl ader, belægninger mv. Projektets juridiske elementer klarlægges i forhold til ekspropriation eller frivillige aftaler. Økonomien undersøges gennem dialog med mulige samarbejdspartnere, fonde og puljer. Den aktuelle fysiske resterende del af stien markeres fysisk, enten ved skiltning eller særlig belægning. Forslag til mulig placering efter nærmere besigtigelse Forbindelse til eksisterende sti til Bugtrup Kirkesti Oprindeligt tracé 19

20 Passager i byen Den gl. teaterpassage, der gav adgang til den tidligere teatersal bag Drasbek Hotel, skal bevares og tinglyses som offentlig passage. Uanset om parterreetagen i det nye byggeri anvendes til nyt kultur- og aktivitetshus vil det være attraktivt at skabe en direkte forbindelse fra Bredgade til Drasbeksgade og den gl. station. Konkrete tiltag. Passagen tinglyses som offentlig sti. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. Teaterpassagen 20

RESULTAT AF BORGERINDDRAGELSESPROCES

RESULTAT AF BORGERINDDRAGELSESPROCES Krydsningspunkt (ikke rundkørsel) A Satelitter E A D G B C F OMRÅDEFORNYELSE KOLIND MIDTBY 2009 COWI RESULTAT AF BORGERINDDRAGELSESPROCES 1 Oversigt over nedslag - udvalgte indsatsområder Udviklet over

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ VELKOMMEN Plan, Byg og Erhverv/ Plan og Byggeri OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ Nykøbing Sj. 19. Januar 2017 Titti Donsted, Planlægger m.a.a. (tidon@odsherred.dk) DAGSORDEN 1. Processen 2. orientering om effekt-måling

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byhallen i Kolind. Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS

Byhallen i Kolind. Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS Byhallen i Kolind Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS Skitseforslag Byhallen i Kolind. Skitseforslag for Byhallen i Kolind er tegnet på baggrund af en forudgående dialog med Byhallens bestyrelse og Syddjurs

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Områdefornyelse i Thyborøn - Plan og Projekt, Lemvig Kommune

Områdefornyelse i Thyborøn - Plan og Projekt, Lemvig Kommune STATUS PÅ OMRÅDEFORNYELSEN I THYBORØN august 2013 Afrapporteringen markerer afslutningen på områdefornyelsen i Thyborøn. Rapporten sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som ved fleksibilitet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere