Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde mio. kr. i kvartal 2009 mod 160 mio. kr. i samme periode af Udviklingen skyldes primært nedskrivningerne, der i kvartal 2009 blev mio. kr. mod 175 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen udgjorde 77 mio. kr. i kvartal 2009 mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Forstædernes Banks resultat før skat for kvartal 2009 blev således mio. kr. mod -53 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet for kvartal mio. kr. mod -41 mio. kr. i samme periode året før. Kort om kvartal 2009 Stigning i nettorenteindtægter fra forretningsdrift, men fald i øvrige basisindtægter primært som følge af lavere handelsindtægter. Stigning i omkostningerne primært som følge af omkostninger til statsgarantiordningen. Eksklusiv statsgarantiordningen er der oplevet et fald i omkostningerne på 2% i forhold til året før. Der er i 3. kvartal 2009 foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån set i lyset af den forringede konjunktursituation. Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets sikkerhed. Fremadrettet forventes et normaliseret tabsniveau. Samlet forretningsomfang på 55,2 mia. kr. ultimo september 2009, hvilket er 9,6 mia. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år og 4,2 mia. kr. under niveauet ultimo Faldet skyldes primært markedsdrevet fald i kundernes depotværdier samt nedbringelse af udlån bl.a. pga. nedskrivninger. Der er oplevet en stigning i indlån og et fald i udlån. Banken har balance mellem indlån og udlån. Banken har en solid og komfortabel likviditets- og fundingsituation, hvilket understreges af, at overdækningen i forhold til 10 %-kravet i lov om finansiel virksomheds 152 er i størrelsesordenen 7,8 mia. kr., svarende til en overdækning på 233%. Pr. 30. september 2009 udgør solvensprocenten 12,5%. Forstædernes Banks kvartalsrapport kvartal findes på forbank.dk samt på nykredit.dk. Kontakt Bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen, Nykredit tlf Bankdirektør Niels Fessel tlf Forstædernes Bank A/S Direktionen Kalvebod Brygge København V Tlf Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Beløb i mio. DKK kvartal Året kvartal kvartal kvartal kvartal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og aktier til dagsværdi Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrig gæld Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER ULTIMO Eventualforpligtelser Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal kvartal Året kvartal kvartal kvartal kvartal NØGLETAL Solvensprocent 12,5 15,5 10,7 11,1 12,6 11,5 Kernekapitalprocent 7,8 10,5 7,1 7,4 7,2 7,6 Egenkapitalforrentning i % før skat -148,9-61,1-2,5 15,5 21,3 22,7 Egenkapitalforrentning i % efter skat -112,0-46,6-1,9 11,9 17,6 16,3 Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,16 0,30 0,92 1,62 1,69 1,68 Renterisiko i % 3,4 1,9 2,7 3,6 2,9 2,8 Valutaposition i % 1,3 5,5 18,7 17,3 6,2 23,6 Valutarisiko i % 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 Udlån i forhold til indlån i % 129,1 163,1 178,6 170,5 138,2 138,3 Udlån i forhold til egenkapital 10,8 7,3 11,4 11,7 12,3 11,5 Periodens udlånsvækst i % -23,1-12,1-6,1 24,1 12,6 24,1 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 232,8 77,7 72,8 98,9 178,3 78,2 Summen af store engagementer i % 277,4 84,7 203,4 302,2 188,9 265,0 Periodens nedskrivningsprocent 20,5 5,1 0,6 0,1 0,2 0,1 Gns. antal medarbejdere omregnet til heltid Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

4 Ledelsesberetning Fald i resultat primært pga. nedskrivninger Forstædernes Banks samlede basisindtægter af forretningsdrift blev i kvartal mio. kr. mod 666 mio. kr. i Nedskrivningerne er i samme periode steget fra 175 mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Det har resulteret i et fald i basisindtjeningen efter nedskrivninger fra 160 mio. kr. i kvartal 2008 til mio. kr. i samme periode for Beholdningsindtjeningen blev i kvartal mio. kr. mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Resultat før skat blev således mio. kr. mod -53 mio. kr. i kvartal 2008, hvilket anses som særdeles utilfredsstillende. Fald i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang (udlån, indlån, garantier og kundedepoter) udgjorde 55,2 mia. kr. pr. 30. september 2009 mod 64,8 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 9,5 mia. kr. eller 15%. Udlån og garantier Banken har fulgt en strategi om at reducere omfanget af større engagementer, herunder investerings- og ejendomsengagementer. Den generelt forværrede udvikling i den danske økonomi har betydet et fald i udlån, ligesom der er foretaget store nedskrivninger på udlånsporteføljen. Det samlede udlån er det seneste år faldet med 6,7 mia. kr. til 17,2 mia. kr. pr. 30. september 2009, hvilket svarer til et fald på 28%. Jævnfør figuren på side 5 er bankens kreditportefølje spredt over en lang række erhvervsbrancher og privatkunder. Andelen af privatkundeengagementer udgjorde pr. 30. september % af porteføljen, mens største branche er ejendomsrelateret udlån med en andel på 23%. Banken er ikke eksponeret mod pantebrevsmarkedet. Andelen af store engagementer udgør 30. september % af bankens basiskapital mod 203% på samme tidspunkt sidste år. Lovens maksimum er 800%. Garantivolumen er i løbet af det seneste år faldet med 2,1 mia. kr. til 4,1 mia. kr. Faldet relaterer sig bl.a. til omlægninger af finansgarantier for udlandslån til udlån i egne bøger. Indlån I lighed med andre mindre og mellemstore pengeinstitutter oplevede Forstædernes Bank et fald i indlån i løbet af 2. halvår Efter Nykredits overtagelse af banken og indførslen af statsgarantiordningen har indlånsudviklingen været positiv. Indlån er i det seneste år steget med 3,9 mia. kr. og udgør 17,4 mia. kr. pr. 30. september Depoter Pensions- og investeringsområdet, er ramt af de særlige markedsforhold, som har været gældende i især 2. halvår Resultat for kvartal efter beholdnings- og basisindtjening (mio. kr.) Nettorenter af forretningsdrift Øvrige basisindtægter Basisindtægter af forretningsdrift Statsgarantiordning Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening af forretningsdrift Basisindtjening af fonds Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Det seneste år er kundernes depotværdier faldet med 22% til 16,5 mia. kr. pr. 30. september Der er dog i 3. kvartal 2009 oplevet en stigning i depotværdierne på ca. 1 mia. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Banken oplevede i kvartal 2009 et fald i de samlede basisindtægter af forretningsdrift med 17 mio. kr. i forhold til samme periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 3%. Faldet dækker over to modsatrettede forhold en stigning i nettorenteindtægterne samt et fald i øvrige basisindtægter. 4 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

5 Ledelsesberetning Tilbagegangen i udlånsvolumen fra kvartal 2008 til samme periode i 2009 er opvejet af bl.a. en lavere lånerente på bankens funding hos andre kreditinstitutter. Det har betydet, at nettorenteindtægterne i basisindtægter af forretningsdrift er steget med 103 mio. kr. svarende til en stigning på 28%. Bankens samlede handelsindtægter, herunder indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta, har i kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før været påvirket af lavere aktivitet på valuta- og værdipapirmarkedet samt den negative udvikling i kundernes depotværdier. Der er i kvartal 2009 oplevet et mindre fald i garantiprovision (ekskl. boligområdet) sammenlignet med samme periode året før, mens indtægterne fra bankens boligrådgivning samt øvrige indtægter ligger på niveau med samme periode året før. Samlet set er bankens øvrige basisindtægter fra forretningsdrift i kvartal 2009 faldet med 120 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før. + ' Omkostninger Omkostningerne ekskl. omkostninger til statsgarantiordningen er i kvartal 2009 faldet med 12 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til et fald på 2%. Omkostninger til statsgarantiordningen udgør i årets første 9 måneder 113 mio. kr. Banken har i kvartal 2009 gennemsnitligt beskæftiget 517 medarbejdere, hvilket er 10% færre end i samme periode året før. Nedgangen i antallet af medarbejdere i Forstædernes Bank skyldes en tilpasning af ressourcer til det generelt mere afdæmpede aktivitetsniveau og en begyndende sammenlægning af centrale funktioner med Nykredit Bank, som det fortsættende selskab. De samlede lønomkostninger er faldet med 3% sammenlignet med kvartal Øvrige omkostninger inkl. afskrivninger er faldet med 2% sammenlignet med kvartal Nedskrivninger Set i lyset af den forringede konjunktursituation er der i 3. kvartal foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån. Nedskrivningerne på udlån og hensættelser på garantier udgjorde herefter i kvartal af mio. kr. mod 175 mio. kr. i samme periode af Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets sikkerheder. Derudover har finanskrisen og stagnationen i den økonomiske udvikling betydet en stigning i nedskrivninger på bankens øvrige kundeportefølje. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne være opnået ved placering af bankens investeringsbeholdninger til den risikofri rente. Derudover indeholder basisindtægter af fonds renteudgifter vedrørende efterstillet kapital. Basisindtægter af fonds er væsentligt negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig risikofri rente i kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før. Det har været medvirkende til at resultatet udgør -5 mio. kr. i 2009 mod 181 mio. kr. året før. Positiv beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen blev i årets første 9 måneder 77 mio. kr. mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen har i kvartal 2009 været ramt af kurstab på bankens beholdning af kreditobligationer, mens der har været et positivt afkast af resten af porteføljen. *$ )! (! ( '! # $! % &!" Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i kvartal mio. kr. eller 3,5% af kernekapitalen pr. 30. september I samme periode sidste år udgjorde renterisikoen 5,0% af kernekapitalen. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

6 Ledelsesberetning Bankens gennemsnitlige aktieeksponering ekskl. anlægsbeholdning (strategiske sektoraktier) har i kvartal 2009 udgjort 22 mio. kr. mod 201 mio. kr. året før. Kapitalforhold Forstædernes Bank skal have et kapitalgrundlag, der understøtter bankens risikoprofil og forretningsstrategi. I Nykredit koncernen koncentreres kapitalberedskabet i videst muligt omfang i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. Forstædernes Banks basiskapital før fradrag udgjorde ved udgangen af 3. kvartal mio. kr. og er sammensat af mio. kr. i egenkapital og mio. kr. i efterstillet kapital. Af den efterstillede kapital udgør hybridkapital 258 mio. kr., som fuldt ud medregnes i kernekapitalen. Banken har i 3. kvartal 2009 fået tilført ny aktiekapital på mio. kr. fra moderselskabet. Samtidig med kapitaltilførslen blev efterstillet kapitalindskud på 350 mio. kr. indfriet. Solvens Forstædernes Bank opgør kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som hidtil efter standardmetoden. Bankens solvensprocent udgjorde pr. 30. september ,5% mod 15,5% ultimo 2008 og 10,7% på samme tidspunkt året før. Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 30. september ,8% mod 10,5% ultimo 2008 og 7,1% på samme tidspunkt året før. Solvens- og kernekapitalprocent er i kvartal 2009 påvirket af to forhold. For det første er basiskapitalen efter fradrag faldet, idet det negative resultat for kvartal 2009 overstiger kapitaltilførslen fra moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. For det andet er der oplevet faldende risikovægtede aktiver primært som følge af fald i udlån og garantier. Likviditetsmæssig overdækning Banken har den politik, at der altid skal være en solid og robust overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens krav. Lov om finansiel virksomhed indeholder et minimumskrav på 10% til en banks likviditet i forhold til de reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Forstædernes Bank har et internt likviditetskrav på 15%, dvs. en 50% overdækning i forhold til lovkravet. Pr. 30. september 2009 udgjorde overdækningen 233% svarende til 7,8 mia. kr. Forventninger til 2009 For året som helhed forventes basisindtægter fra forretningsdrift, omkostningsniveau og forretningsomfang overordnet set at vise samme udviklingstendenser som angivet i kvartalsrapporten. Udviklingen i nationale og internationale konjunkturer vil dog kunne påvirke indtjeningen. Det gælder især i relation til nedskrivninger på udlån m.v. Samlet set er der således betydelig usikkerhed om resultatet for Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver og forpligtelser er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af bankens ledelse. De væsentligste områder omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, unoterede finansielle instrumenter og noterede finansielle instrumenter, der i lyset af den finansielle uro er prissat på markeder med lav omsætning. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, ikke er af væsentlig betydning for kvartalsrapporten. Ændringer i ledelsen Bankens administrerende direktør Kjeld Mosebo Christensen er gået på pension ved udgangen af juni 2009, hvorefter bankens direktion består af bankdirektør Niels Fessel og bankdirektør Bjørn Damgaard Mortensen. Fusion med Nykredit Bank A/S Det forventes, at Nykredit Bank A/S og Forstædernes Bank A/S fusioneres pr. 1. april 2010 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Nærtstående parter Der foretages ikke konsolidering med datterselskabet FB Ejendomme A/S, da selskabet ikke har erhvervsmæssi- 6 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

7 Ledelsesberetning ge aktiviteter, og dets virksomhed er uvæsentlig i forhold til banken. Forstædernes Bank indgår som helejet datterselskab i koncernregnskabet for Nykredit Realkredit A/S. Der henvises endvidere til note 22, hvor yderligere informationer vedrørende nærtstående parter kan findes. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009 for Forstædernes Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en fyldestgørende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken påvirkes af. Det er endvidere vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. september København, den 5. november 2009 Direktion Bestyrelse Niels Fessel (bankdirektør) Peter Engberg Jensen (formand) Olav Brusen Barsøe Bjørn Damgaard Mortensen (bankdirektør) Karsten Knudsen (næstformand) Mette Viskum Kretzschmer Søren Holm Henrik Plannthin Per Ladegaard Jesper Andreasen 8 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

9 Resultatopgørelse for 1. januar september (1.000 kr.) Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

10 Balance (1.000 kr.) Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelse til pensioner og lignende Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført over- eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Anvendt regnskabspraksis 1 Nærtstående parter 22 Valuta- og renterisiko 23 Afdækning af renterisici mv Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

11 Egenkapital- og solvensopgørelse EGENKAPITAL (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Køb- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Korrektioner i året udbetalt udbytte Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo SOLVENS Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede aktiver med afviklings- og markedsrisiko Vægtede aktiver med operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 7,8% 10,5% Solvensprocent ifølge Lov om Finansiel Virksomhed 124, stk. 1 12,5% 15,5% Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

12 Basis- og beholdningsindtjening Behold- Behold- Basis- nings- Basis- nings- 1. januar til 30. september (1.000 kr.) indtjening 1 indtjening 2 I alt indtjening 1 indtjening 2 I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Gebyr- og provisionsindtægter, netto Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Noter 1) Basisindtjening: Omfatter indtjening fra kundevendte aktiviteter og basisindtjening fra fonds. Basisindtjening fra fonds omfatter det risikofri afkast fra værdipapirbeholdningen. 2) Beholdningsindtjening: Omfatter den del af afkastet, der overstiger den risikofri rente. 12 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

13 Noter 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. I forhold til årsrapporten 2008 har banken opført aktiver under posten Aktiver i midlertidig besiddelse. Der er tale om aktiver, der er erhvervet som følge af, at de var stillet til sikkerhed overfor engagement med banken. Aktiverne indregnes til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af bankens regnskabspraksis i Årsrapport 2008, som er tilgængelig på forbank.dk og nykredit.dk. Banken er overgået til Nykredit koncernens model for beregning af basis- og beholdningsindtjening. Sammenligningstallene er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret og har ikke været genstand for review. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

14 (1.000 kr.) RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf - Valutakontrakter Rentekontrakter aktiekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Renteindtægter, der er tilskrevet nedskrevne udlån, udgør 19,9 mio. kr. (2008: 5,8 mio. kr.). Banken nulstiller i vid udstrækning rentetilskrivningen på udlån, der er individuelt værdiforringede. Renteindtægter, der kan henføres til den nedskrevne del af udlånet, modregnes nedskrivningen. 3 RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Gæld til kreditinstitutter og centralbanker GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyr Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt KURSREGULERINGER Obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Øvrige aktiver Øvrige forpligtelser I alt Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

15 Noter (1.000 kr.) UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Aflønning bestyrelse/direktion Repræsentantskab Personaleudgifter Administrationsomkostninger I alt Aflønning af bestyrelse og direktion specificeres således Bestyrelse Honorar mv Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter modtager hver et årligt honorar på kr. Direktion Lønninger Tantieme Fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte direktionsmedlemmer I alt Direktionens aflønnings- og pensionsforhold med videre, er uændrede i forhold til omtalen i Årsrapport 2008, der henvises hertil, samt til bankens fondsbørsmeddelelse af 5. februar 2009 om ledelsesændring i direktionen. Personaleudgifter Lønninger Pensioner (bidragsbaserede) Udgifter til social sikring I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til heltid NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. Specifikation af nedskrivninger Individuelle nedskrivninger i alt Gruppevise nedskrivninger i alt Nedskrivninger i alt ultimo Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Heraf på kreditinstitutter Nedskrivninger primo Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivning ultimo 0 0 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

16 Noter (1.000 kr.) NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. (fortsat) Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo Resultatpåvirkning Forskydning i nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Modregnet renteindtægter af nedskrevne udlån Periodens konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Hensættelser på garantier I alt SKAT Periodens skat kan opdeles således Skat af periodens resultat I alt Effektiv skatteprocent 24,8 22,4 16 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

17 Noter (1.000 kr.) TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER TIL DAGSVÆRDI Udlån til dagsværdi I alt Heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Udlån I alt Foretagne nedskrivninger ultimo Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Udlån hvor banken har stillet renteberegningen i bero Fastforrentede udlån Af de samlede udlån udgør fastforrentede udlån i alt OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer mv I alt Effekt af dagsværdiregulering føres over resultatopgørelsen. Heraf udtrukne obligationer Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Over for Danmarks Nationalbank og udenlandske clearingscentraler mfl. er til sikkerhed deponeret obligationer til en samlet kursværdi af Sikkerhedsstillelsen er sket på branche- og markedsvilkår. 13 AKTIER MV. Aktier målt til dagsværdi via resultatopgørelsen I alt Specifikation af aktiebeholdninger Noteret på NASDAQ OMX København Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi Aktier i alt ANDRE AKTIVER Tilgodehavende renter og provision Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Øvrige aktiver I alt Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

18 Noter (1.000 kr.) GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger INDLÅN OG ANDEN GÆLD På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Værdi af udstedelser Amortisering og egenbeholdning I alt ANDRE PASSIVER Skyldige renter og provision Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Anden gæld I alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til pensioner og lignende Saldo primo året Periodens regulering Anvendt i perioden Saldo ultimo Hensættelser til tab på garantier Saldo primo året Tilgang i perioden Saldo ultimo Andre hensatte forpligtelser Saldo primo året Tilgang i perioden Periodens regulering Anvendt i perioden Saldo ultimo I alt hensættelser til tab på garantier og andre hensatte forpligtelser Saldo primo året Tilgang i perioden Periodens regulering Anvendt i perioden Saldo ultimo Bankens drift medfører løbende, at banken indgår kontrakter, hvor det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på bankens økonomiske ressourcer, og at forpligtelsens størrelse kan skønnes pålideligt. De i regnskabet anførte balanceposter repræsenterer bankens bedste skøn over de omkostninger, som de hensatte forpligtelser forventeligt vil afstedkomme. For de forpligtelser, hvor det skønnes at afviklingen først vil ske efter 1 år, bliver beløbene tilbagediskonteret. 18 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

19 Noter (1.000 kr.) EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er finansielle forpligtelser i form af ansvarlig indskudskapital, som i tilfælde af likvidation eller konkurs først skal fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. De efterstillede kapitalindskud er alle stående lån og indfries efter almindelig praksis 3 år før forfaldsdatoen. Lånene indfries til kurs 100. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen i henholdsvis lov om Finansiel Virksomhed 124, 132 og 136. Ansvarlig lånekapital: DKK / 5,96% p.a. / DKK / 5,21% p.a. / DKK / 4,88% p.a. / DKK / 4,30% p.a. / DKK / 4,11% p.a. / DKK / 3,88% p.a. / DKK / 3,74% p.a. / DKK / 7,71% p.a. / EUR / 2,58% p.a. / NOK / 2,72% p.a. / Hybrid kernekapital: DKK / 6,32% p.a. / uendelig løbetid DKK / 4,58% p.a. / uendelig løbetid I alt Der har ikke været omkostninger til optagelse eller indfrielse af lån i perioden. Renter til efterstillede kapitalindskud fremgår af note EVENTUALFORPLIGTELSER Finansgarantier Øvrige garantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Huslejeforpligtelser I øvrige forpligtelser indgår lejeforpligtelser i forbindelse med indgåelse af uopsigelige huslejekontrakter på i alt kr. 468 mio. kr. Uopsigelighedsperioden varierer fra 6 mdr. til 18 år, og beløbet kan fordeles således: <1 år: 42 mio. kr., 1-5 år: 133 mio. kr. og >5 år: 293 mio. kr. (Såfremt beløbet på 468 mio. kr. tilbagediskonteres vil det have en nutidsværdi på 314 mio. kr.) Endvidere indgår VP hæftelser på 45 mio. kr. i Øvrige eventualforpligtelser. Retssager og tvister Banken er i sin løbende drift involveret i retssager og tvister. Det er bankens opfattelse, at udfaldet heraf ikke vil påvirke den økonomiske stilling væsentligt. "Statsgarantiordningen" Banken deltager i "Statsgarantiordningen", der blandt andet indebærer, at den danske stat har udstedt en 2-årig garanti for de danske pengeinstitutter, der har tilmeldt sig ordningen. Forstædernes Banks andel i den samlede garantiprovision udgør ca. 12,2 mio. kr. pr. måned frem til 30. september For kvartal 2009 er der udgiftsført 112,5 mio. kr. indeholdt i posten Andre driftsudgifter. Endvidere deltager Forstædernes Bank i en for sektoren samlet kaution på 20 mia. kr. Garantiforpligtelsen betyder, at Forstædernes Bank hæfter for op til 390 mio. kr., såfremt et eller flere danske pengeinstitutter skulle blive nødlidende af årsager, der er omfattet af ordningen. Forstædernes Bank har foretaget nedskrivning på garantien på i alt 88 mio. heraf vedrører de 71 mio. kr. regnskabsåret 2009, hvorefter bankens resterende forpligtigelse er beregnet til 301 mio. kr., der indgår i posten Øvrige eventualforpligtelser. Sambeskatning Selskabet er sambeskattet med Nykredit koncernen og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

20 Noter (1.000 kr.) TRANSAKTIONER OG MELLEMVÆRENDER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V ejer 100% af aktierne i Forstædernes Bank A/S. Forstædernes Bank A/S indgår i Nykredit Realkredit A/S' koncernregnskab. Som nærtstående parter anses Nykredit Realkredit A/S, dette selskabs moderselskab samt tilknyttede og associerede virksomheder, samt bankens eget datterselskab FB Ejendomme A/S. Tillige anses bankens bestyrelse, direktion og disses nærtstående som nærtstående parter. I regnskabsperioden har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Mellem selskaberne er der forskellige aftaler som en naturlig del af koncernens daglige forretning. Aftalerne omfatter bl.a. finansiering, garantistillelse, provision for henviste forretninger samt almindelige administrative opgaver. Salg af varer og tjenesteydelser mellem koncernselskaberne er sket på markedsvilkår. Af væsentlige transaktioner med nærtstående parter, som har været gældende/indgået i kvartal 2009 skal nævnes følgende: Aftaler mellem Nykredit Bank A/S og Forstædernes Bank A/S: Der er indgået aftaleindskud mellem bankerne. 23 VALUTA- & RENTERISIKO Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 1,34 18,59 Valutakursindikator ,7 Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,02 0,18 Renterisiko fordelt på valutaer med størst renterisiko DKK EUR CHF NOK HKD 17 2 SEK USD -9 3 CAD Øvrige valutaer I alt renterisiko på gældsinstrumenter mv Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere