Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde mio. kr. i kvartal 2009 mod 160 mio. kr. i samme periode af Udviklingen skyldes primært nedskrivningerne, der i kvartal 2009 blev mio. kr. mod 175 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen udgjorde 77 mio. kr. i kvartal 2009 mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Forstædernes Banks resultat før skat for kvartal 2009 blev således mio. kr. mod -53 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet for kvartal mio. kr. mod -41 mio. kr. i samme periode året før. Kort om kvartal 2009 Stigning i nettorenteindtægter fra forretningsdrift, men fald i øvrige basisindtægter primært som følge af lavere handelsindtægter. Stigning i omkostningerne primært som følge af omkostninger til statsgarantiordningen. Eksklusiv statsgarantiordningen er der oplevet et fald i omkostningerne på 2% i forhold til året før. Der er i 3. kvartal 2009 foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån set i lyset af den forringede konjunktursituation. Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets sikkerhed. Fremadrettet forventes et normaliseret tabsniveau. Samlet forretningsomfang på 55,2 mia. kr. ultimo september 2009, hvilket er 9,6 mia. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år og 4,2 mia. kr. under niveauet ultimo Faldet skyldes primært markedsdrevet fald i kundernes depotværdier samt nedbringelse af udlån bl.a. pga. nedskrivninger. Der er oplevet en stigning i indlån og et fald i udlån. Banken har balance mellem indlån og udlån. Banken har en solid og komfortabel likviditets- og fundingsituation, hvilket understreges af, at overdækningen i forhold til 10 %-kravet i lov om finansiel virksomheds 152 er i størrelsesordenen 7,8 mia. kr., svarende til en overdækning på 233%. Pr. 30. september 2009 udgør solvensprocenten 12,5%. Forstædernes Banks kvartalsrapport kvartal findes på forbank.dk samt på nykredit.dk. Kontakt Bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen, Nykredit tlf Bankdirektør Niels Fessel tlf Forstædernes Bank A/S Direktionen Kalvebod Brygge København V Tlf Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Beløb i mio. DKK kvartal Året kvartal kvartal kvartal kvartal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og aktier til dagsværdi Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrig gæld Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER ULTIMO Eventualforpligtelser Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal kvartal Året kvartal kvartal kvartal kvartal NØGLETAL Solvensprocent 12,5 15,5 10,7 11,1 12,6 11,5 Kernekapitalprocent 7,8 10,5 7,1 7,4 7,2 7,6 Egenkapitalforrentning i % før skat -148,9-61,1-2,5 15,5 21,3 22,7 Egenkapitalforrentning i % efter skat -112,0-46,6-1,9 11,9 17,6 16,3 Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,16 0,30 0,92 1,62 1,69 1,68 Renterisiko i % 3,4 1,9 2,7 3,6 2,9 2,8 Valutaposition i % 1,3 5,5 18,7 17,3 6,2 23,6 Valutarisiko i % 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 Udlån i forhold til indlån i % 129,1 163,1 178,6 170,5 138,2 138,3 Udlån i forhold til egenkapital 10,8 7,3 11,4 11,7 12,3 11,5 Periodens udlånsvækst i % -23,1-12,1-6,1 24,1 12,6 24,1 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 232,8 77,7 72,8 98,9 178,3 78,2 Summen af store engagementer i % 277,4 84,7 203,4 302,2 188,9 265,0 Periodens nedskrivningsprocent 20,5 5,1 0,6 0,1 0,2 0,1 Gns. antal medarbejdere omregnet til heltid Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

4 Ledelsesberetning Fald i resultat primært pga. nedskrivninger Forstædernes Banks samlede basisindtægter af forretningsdrift blev i kvartal mio. kr. mod 666 mio. kr. i Nedskrivningerne er i samme periode steget fra 175 mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Det har resulteret i et fald i basisindtjeningen efter nedskrivninger fra 160 mio. kr. i kvartal 2008 til mio. kr. i samme periode for Beholdningsindtjeningen blev i kvartal mio. kr. mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Resultat før skat blev således mio. kr. mod -53 mio. kr. i kvartal 2008, hvilket anses som særdeles utilfredsstillende. Fald i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang (udlån, indlån, garantier og kundedepoter) udgjorde 55,2 mia. kr. pr. 30. september 2009 mod 64,8 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 9,5 mia. kr. eller 15%. Udlån og garantier Banken har fulgt en strategi om at reducere omfanget af større engagementer, herunder investerings- og ejendomsengagementer. Den generelt forværrede udvikling i den danske økonomi har betydet et fald i udlån, ligesom der er foretaget store nedskrivninger på udlånsporteføljen. Det samlede udlån er det seneste år faldet med 6,7 mia. kr. til 17,2 mia. kr. pr. 30. september 2009, hvilket svarer til et fald på 28%. Jævnfør figuren på side 5 er bankens kreditportefølje spredt over en lang række erhvervsbrancher og privatkunder. Andelen af privatkundeengagementer udgjorde pr. 30. september % af porteføljen, mens største branche er ejendomsrelateret udlån med en andel på 23%. Banken er ikke eksponeret mod pantebrevsmarkedet. Andelen af store engagementer udgør 30. september % af bankens basiskapital mod 203% på samme tidspunkt sidste år. Lovens maksimum er 800%. Garantivolumen er i løbet af det seneste år faldet med 2,1 mia. kr. til 4,1 mia. kr. Faldet relaterer sig bl.a. til omlægninger af finansgarantier for udlandslån til udlån i egne bøger. Indlån I lighed med andre mindre og mellemstore pengeinstitutter oplevede Forstædernes Bank et fald i indlån i løbet af 2. halvår Efter Nykredits overtagelse af banken og indførslen af statsgarantiordningen har indlånsudviklingen været positiv. Indlån er i det seneste år steget med 3,9 mia. kr. og udgør 17,4 mia. kr. pr. 30. september Depoter Pensions- og investeringsområdet, er ramt af de særlige markedsforhold, som har været gældende i især 2. halvår Resultat for kvartal efter beholdnings- og basisindtjening (mio. kr.) Nettorenter af forretningsdrift Øvrige basisindtægter Basisindtægter af forretningsdrift Statsgarantiordning Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening af forretningsdrift Basisindtjening af fonds Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Det seneste år er kundernes depotværdier faldet med 22% til 16,5 mia. kr. pr. 30. september Der er dog i 3. kvartal 2009 oplevet en stigning i depotværdierne på ca. 1 mia. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Banken oplevede i kvartal 2009 et fald i de samlede basisindtægter af forretningsdrift med 17 mio. kr. i forhold til samme periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 3%. Faldet dækker over to modsatrettede forhold en stigning i nettorenteindtægterne samt et fald i øvrige basisindtægter. 4 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

5 Ledelsesberetning Tilbagegangen i udlånsvolumen fra kvartal 2008 til samme periode i 2009 er opvejet af bl.a. en lavere lånerente på bankens funding hos andre kreditinstitutter. Det har betydet, at nettorenteindtægterne i basisindtægter af forretningsdrift er steget med 103 mio. kr. svarende til en stigning på 28%. Bankens samlede handelsindtægter, herunder indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta, har i kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før været påvirket af lavere aktivitet på valuta- og værdipapirmarkedet samt den negative udvikling i kundernes depotværdier. Der er i kvartal 2009 oplevet et mindre fald i garantiprovision (ekskl. boligområdet) sammenlignet med samme periode året før, mens indtægterne fra bankens boligrådgivning samt øvrige indtægter ligger på niveau med samme periode året før. Samlet set er bankens øvrige basisindtægter fra forretningsdrift i kvartal 2009 faldet med 120 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før. + ' Omkostninger Omkostningerne ekskl. omkostninger til statsgarantiordningen er i kvartal 2009 faldet med 12 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til et fald på 2%. Omkostninger til statsgarantiordningen udgør i årets første 9 måneder 113 mio. kr. Banken har i kvartal 2009 gennemsnitligt beskæftiget 517 medarbejdere, hvilket er 10% færre end i samme periode året før. Nedgangen i antallet af medarbejdere i Forstædernes Bank skyldes en tilpasning af ressourcer til det generelt mere afdæmpede aktivitetsniveau og en begyndende sammenlægning af centrale funktioner med Nykredit Bank, som det fortsættende selskab. De samlede lønomkostninger er faldet med 3% sammenlignet med kvartal Øvrige omkostninger inkl. afskrivninger er faldet med 2% sammenlignet med kvartal Nedskrivninger Set i lyset af den forringede konjunktursituation er der i 3. kvartal foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån. Nedskrivningerne på udlån og hensættelser på garantier udgjorde herefter i kvartal af mio. kr. mod 175 mio. kr. i samme periode af Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets sikkerheder. Derudover har finanskrisen og stagnationen i den økonomiske udvikling betydet en stigning i nedskrivninger på bankens øvrige kundeportefølje. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne være opnået ved placering af bankens investeringsbeholdninger til den risikofri rente. Derudover indeholder basisindtægter af fonds renteudgifter vedrørende efterstillet kapital. Basisindtægter af fonds er væsentligt negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig risikofri rente i kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før. Det har været medvirkende til at resultatet udgør -5 mio. kr. i 2009 mod 181 mio. kr. året før. Positiv beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen blev i årets første 9 måneder 77 mio. kr. mod -214 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen har i kvartal 2009 været ramt af kurstab på bankens beholdning af kreditobligationer, mens der har været et positivt afkast af resten af porteføljen. *$ )! (! ( '! # $! % &!" Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i kvartal mio. kr. eller 3,5% af kernekapitalen pr. 30. september I samme periode sidste år udgjorde renterisikoen 5,0% af kernekapitalen. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

6 Ledelsesberetning Bankens gennemsnitlige aktieeksponering ekskl. anlægsbeholdning (strategiske sektoraktier) har i kvartal 2009 udgjort 22 mio. kr. mod 201 mio. kr. året før. Kapitalforhold Forstædernes Bank skal have et kapitalgrundlag, der understøtter bankens risikoprofil og forretningsstrategi. I Nykredit koncernen koncentreres kapitalberedskabet i videst muligt omfang i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. Forstædernes Banks basiskapital før fradrag udgjorde ved udgangen af 3. kvartal mio. kr. og er sammensat af mio. kr. i egenkapital og mio. kr. i efterstillet kapital. Af den efterstillede kapital udgør hybridkapital 258 mio. kr., som fuldt ud medregnes i kernekapitalen. Banken har i 3. kvartal 2009 fået tilført ny aktiekapital på mio. kr. fra moderselskabet. Samtidig med kapitaltilførslen blev efterstillet kapitalindskud på 350 mio. kr. indfriet. Solvens Forstædernes Bank opgør kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som hidtil efter standardmetoden. Bankens solvensprocent udgjorde pr. 30. september ,5% mod 15,5% ultimo 2008 og 10,7% på samme tidspunkt året før. Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 30. september ,8% mod 10,5% ultimo 2008 og 7,1% på samme tidspunkt året før. Solvens- og kernekapitalprocent er i kvartal 2009 påvirket af to forhold. For det første er basiskapitalen efter fradrag faldet, idet det negative resultat for kvartal 2009 overstiger kapitaltilførslen fra moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. For det andet er der oplevet faldende risikovægtede aktiver primært som følge af fald i udlån og garantier. Likviditetsmæssig overdækning Banken har den politik, at der altid skal være en solid og robust overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens krav. Lov om finansiel virksomhed indeholder et minimumskrav på 10% til en banks likviditet i forhold til de reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Forstædernes Bank har et internt likviditetskrav på 15%, dvs. en 50% overdækning i forhold til lovkravet. Pr. 30. september 2009 udgjorde overdækningen 233% svarende til 7,8 mia. kr. Forventninger til 2009 For året som helhed forventes basisindtægter fra forretningsdrift, omkostningsniveau og forretningsomfang overordnet set at vise samme udviklingstendenser som angivet i kvartalsrapporten. Udviklingen i nationale og internationale konjunkturer vil dog kunne påvirke indtjeningen. Det gælder især i relation til nedskrivninger på udlån m.v. Samlet set er der således betydelig usikkerhed om resultatet for Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver og forpligtelser er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af bankens ledelse. De væsentligste områder omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, unoterede finansielle instrumenter og noterede finansielle instrumenter, der i lyset af den finansielle uro er prissat på markeder med lav omsætning. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, ikke er af væsentlig betydning for kvartalsrapporten. Ændringer i ledelsen Bankens administrerende direktør Kjeld Mosebo Christensen er gået på pension ved udgangen af juni 2009, hvorefter bankens direktion består af bankdirektør Niels Fessel og bankdirektør Bjørn Damgaard Mortensen. Fusion med Nykredit Bank A/S Det forventes, at Nykredit Bank A/S og Forstædernes Bank A/S fusioneres pr. 1. april 2010 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Nærtstående parter Der foretages ikke konsolidering med datterselskabet FB Ejendomme A/S, da selskabet ikke har erhvervsmæssi- 6 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

7 Ledelsesberetning ge aktiviteter, og dets virksomhed er uvæsentlig i forhold til banken. Forstædernes Bank indgår som helejet datterselskab i koncernregnskabet for Nykredit Realkredit A/S. Der henvises endvidere til note 22, hvor yderligere informationer vedrørende nærtstående parter kan findes. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009 for Forstædernes Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en fyldestgørende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken påvirkes af. Det er endvidere vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. september København, den 5. november 2009 Direktion Bestyrelse Niels Fessel (bankdirektør) Peter Engberg Jensen (formand) Olav Brusen Barsøe Bjørn Damgaard Mortensen (bankdirektør) Karsten Knudsen (næstformand) Mette Viskum Kretzschmer Søren Holm Henrik Plannthin Per Ladegaard Jesper Andreasen 8 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

9 Resultatopgørelse for 1. januar september (1.000 kr.) Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

10 Balance (1.000 kr.) Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelse til pensioner og lignende Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført over- eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Anvendt regnskabspraksis 1 Nærtstående parter 22 Valuta- og renterisiko 23 Afdækning af renterisici mv Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

11 Egenkapital- og solvensopgørelse EGENKAPITAL (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Køb- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Korrektioner i året udbetalt udbytte Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo SOLVENS Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede aktiver med afviklings- og markedsrisiko Vægtede aktiver med operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 7,8% 10,5% Solvensprocent ifølge Lov om Finansiel Virksomhed 124, stk. 1 12,5% 15,5% Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

12 Basis- og beholdningsindtjening Behold- Behold- Basis- nings- Basis- nings- 1. januar til 30. september (1.000 kr.) indtjening 1 indtjening 2 I alt indtjening 1 indtjening 2 I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Gebyr- og provisionsindtægter, netto Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Noter 1) Basisindtjening: Omfatter indtjening fra kundevendte aktiviteter og basisindtjening fra fonds. Basisindtjening fra fonds omfatter det risikofri afkast fra værdipapirbeholdningen. 2) Beholdningsindtjening: Omfatter den del af afkastet, der overstiger den risikofri rente. 12 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

13 Noter 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. I forhold til årsrapporten 2008 har banken opført aktiver under posten Aktiver i midlertidig besiddelse. Der er tale om aktiver, der er erhvervet som følge af, at de var stillet til sikkerhed overfor engagement med banken. Aktiverne indregnes til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af bankens regnskabspraksis i Årsrapport 2008, som er tilgængelig på forbank.dk og nykredit.dk. Banken er overgået til Nykredit koncernens model for beregning af basis- og beholdningsindtjening. Sammenligningstallene er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret og har ikke været genstand for review. Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

14 (1.000 kr.) RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf - Valutakontrakter Rentekontrakter aktiekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Renteindtægter, der er tilskrevet nedskrevne udlån, udgør 19,9 mio. kr. (2008: 5,8 mio. kr.). Banken nulstiller i vid udstrækning rentetilskrivningen på udlån, der er individuelt værdiforringede. Renteindtægter, der kan henføres til den nedskrevne del af udlånet, modregnes nedskrivningen. 3 RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under Gæld til kreditinstitutter og centralbanker GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyr Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt KURSREGULERINGER Obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Øvrige aktiver Øvrige forpligtelser I alt Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

15 Noter (1.000 kr.) UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Aflønning bestyrelse/direktion Repræsentantskab Personaleudgifter Administrationsomkostninger I alt Aflønning af bestyrelse og direktion specificeres således Bestyrelse Honorar mv Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter modtager hver et årligt honorar på kr. Direktion Lønninger Tantieme Fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte direktionsmedlemmer I alt Direktionens aflønnings- og pensionsforhold med videre, er uændrede i forhold til omtalen i Årsrapport 2008, der henvises hertil, samt til bankens fondsbørsmeddelelse af 5. februar 2009 om ledelsesændring i direktionen. Personaleudgifter Lønninger Pensioner (bidragsbaserede) Udgifter til social sikring I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til heltid NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. Specifikation af nedskrivninger Individuelle nedskrivninger i alt Gruppevise nedskrivninger i alt Nedskrivninger i alt ultimo Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Heraf på kreditinstitutter Nedskrivninger primo Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivning ultimo 0 0 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal

16 Noter (1.000 kr.) NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. (fortsat) Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo Resultatpåvirkning Forskydning i nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Modregnet renteindtægter af nedskrevne udlån Periodens konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Hensættelser på garantier I alt SKAT Periodens skat kan opdeles således Skat af periodens resultat I alt Effektiv skatteprocent 24,8 22,4 16 Forstædernes Bank, kvartalsrapport kvartal 2009

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank. Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.dk Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport 2009 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: 31633052

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere