CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/ december Henriette Schütze CFO. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1"

Transkript

1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/ december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1

2 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende Cimber Sterlings hensigter, estimater, forecasts (prognoser), projektioner, anskuelser og nuværende forventninger til bl.a. Cimber Sterlings driftsresultat, finansielle tilstand, likviditet, muligheder, vækst, strategier og industrien, inden for hvilken Cimber Sterling opererer. I sin natur indebærer fremadrettede udsagn risici og usikkerheder, fordi de relaterer til hændelser og afhænger af omstændigheder, som måske eller måske ikke vil finde sted i fremtiden. Cimber Sterling advarer om, at fremadrettede udsagn ikke er en garanti for fremtidige præstationer, og at det faktiske driftsresultat, Cimber Sterlings finansielle tilstand og likviditet og udviklingen inden for Cimber Sterlings industri kan afvige væsentligt fra det, som er omtalt eller underforstået i de fremadrettede udsagn indeholdt i materialet. I tillæg hertil, selvom Cimber Sterlings driftsresultat, finansielle tilstand og likviditet og udviklingen inden for Cimber Sterlings industri skulle være i overensstemmelse med de fremadrettede udsagn indeholdt i materialet, er disse resultater eller udviklingen ikke nødvendigvis indikative for resultater eller udviklingen i fremtidige perioder. Cimber Sterling påtager sig ikke at udsende officielle korrektioner til fremadrettede udsagn for at afspejle begivenheder eller omstændigheder, som opstår efter offentliggørelse af materialet, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Side 2

3 Agenda 2. kvartal 2010/11 kort fortalt Resultatudvikling i 2. kvartal 2010/11 Forventninger til 2010/11 Cimber Sterling-aktien Trafiktal efter kvartalets afslutning Side 3

4 2. Kvartal 2010/11 Fortsat højt aktivitetsniveau rentabilitet forbedret Omsætning på DKK 547 mio., svarende til vækst på 29%. EBIT udgjorde et underskud på DKK 2,2 mio. mod et underskud på DKK 41,5 mio. i 2009/10. 29% vækst i antallet af egne passagerer samt øget salg af tillægsydelser. Øget markedsandele på dansk indenrigs og i Københavns Lufthavn. Yielden forbedret markant. Yield steg med 9%. RASK steg med 7% og CASK faldt med 11% (5% inkl. flybrændstof). Øget produktivitet for såvel besætning på 22% som fly på 13%. Back in Black programmet er blevet igangsat. Side 4

5 Trafikudvikling 2. kvartal 2010/11 Vækst i egne passagerer på 29%: Vækst i alle kernesegmenter. Indenrigs 34%, Regional 40%, Leisure 18%. Indenrigs: Trafikken (RPK) steg 31%. Kapaciteten (ASK) steg 23%. Regional: Trafikken (RPK) steg 40%. Kapaciteten (ASK) steg 21%. Leisure Trafikken (RPK) steg 30%. Kapaciteten (ASK) steg 44%. Trafikudvikling Egen aktivitet 2. kvartal 2010/ /10 Ændring Passagerer % Load factor 66% 68% -2 p.p. ASK ('000) % RPK ('000) % Afgang til tiden 89% 92% -3 p.p. Gennemførte flyvninger 99% 99% 0 p.p. Samlet aktivitet ASK ('000) % RPK ('000) % Rentabilitetsudvikling Yield (DKK) 0,93 0,85 9% RASK (DKK) 0,60 0,56 7% CASK (DKK) 0,62 0,65-5% CASK ekskl. flybrændstof (DKK) 0,52 0,58-10% Side 5

6 Rentabilitetsudvikling 2. kvartal 2010/11 Udvikling i yield (DKK) og load factor Den gennemsnitlige indtægt pr. fløjet passagerkilometer (yield) blev væsentlig forbedret med hele 9%. Et fald i load factor på 2 p.p. og omlægning af produktion medførte, at indtægten pr. produceret sædekilometer (RASK) steg med 7% til DKK 0,60. 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 2 kvt. 2009/10 2 kvt. 2010/11 Yield (DKK) Load factor % 70% 68% 66% 64% 62% 60% Produktiviteten steg for besætning med 22% og for fly med13%. Omkostningerne pr. produceret sædekilometer (CASK) faldt 11% til DKK 0,50. Inkl. Flybrændstof 5% i fald. Udvikling i RASK og CASK (DKK) 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 RASK CASK 2. kvt. 2009/10 2. kvt. 2010/11 Side 6

7 Produktivitet i 2. kvartal 2010/11 Udvikling i flyvetimer for besætning Produktivitet for kabinemedarbejdere var 180 timer, svarende til en stigning på 20% % +17% +27% Piloternes fløj henholdsvis 17% (ATR/CRJ) og 27% (737) mere Kabine Piloter ATR/CRJ Piloter 737 Flyudnyttelsen for ATR/CRJ steg med 17% til 698 timer i sammenligningsperioden. 2. kvt. 2009/10 2. kvt. 2010/11 Udvikling i flyudnyttelse (timer) 737 s flyudnyttelse blev timer, en stigning på 11%. Stor spredning inden for de enkelte flytyper % +11% ATR/CRJ kvt. 2009/10 2. kvt. 2010/11 Side 7

8 Resultatopgørelse Resultatopgørelse (DKK mio.) 2. kvt. 2010/11 % af oms. 2. kvt 2009/10 % af oms. Omsætningen steg 29% med 29% flere passagerer. Driftsomkostningerne steg 26% primært som følge af ændring af produktmix. Personaleomk. uforandret og målt i forhold til antal passagerer et fald på 22% Øget volumen gav skalafordele. Nettoomsætning Driftsomkostninger % % Andre eksterne omkostninger -31 6% -21 5% Personaleomkostninger % % EBITDAR 59 11% 14 3% Leasingomkostninger -31 6% -29 7% Af- og nedskrivninger -30 6% -26 6% EBIT før særlige poster -2 0% % Særlige poster EBIT -2 0% % Finansielle omkostninger, netto 1 0% 4 1% EBT -1 0% -37-9% Skat af årets resultat Periodens resultat -1 0% -29-7% EBIT-resultat på DKK -2 mio. Side 8

9 Balancen Den samlede balancesum udgjorde DKK 1,0 mia. Materielle aktiver faldt med DKK 43 mio., primært som følge af den normale afskrivnings- og investeringsprofil. Egenkapitalen udgjorde DKK 175 mio. svarende til en soliditet på 17%. Det langsigtede mål er 35-40%. Langfristede forpligtelser er steget med DKK 10 mio. som følge af etablering af lån i oktober oktober Aktiver (DKK mio.) 2010/ /10 Immaterielle aktiver Fly og flydele Øvrige materielle aktiver Materielle aktiver i alt Deposita og andre tilgodehavender Udskudt skat 35 0 Andre langfristede akttiver i alt Langfristede aktiver i alt Beholdninger af forbrugs- og handelsvarer Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender og forudbetalte omk Værdipapirer 4 0 Likvide beholdninger 0 1 Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT oktober Passiver (DKK mio.) 2010/ /10 Aktiekapital 46 1 Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat 0 37 Hensatte forpligtelser 6 2 Rentebærende gæld Langfristede forpligtelser i alt Rentebærende gæld Modtagne forudbetalinger mv Leverandører og anden gæld Hensatte forpligtelser 9 3 Kortfristede forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 9

10 Pengestrømme Pengestrømme fra den underliggende drift (primær drift før ændring i arbejdskapitalen) bidrog med DKK 28 mio. I kvartalet har arbejdskapitalen (driftskapitalen) været under kraftig pres. Årsagen er at modtagne forudbetalinger er faldet kraftigt. I forhold til 2. kvartal 2009/10 er faldet på -42%. Investeringer ligger stort set på uændret niveau. Pengestrøm (DKK mio.) 2010/ /10 Pengestrøm fra primær drift Ændring i driftskapital Betalte renter -7-4 Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 66 6 Periodens pengestrøm Likvider, ultimo 0 1 Modtagne forudbetalinger (DKK mio.) Forskydning i finansiering på DKK 66 mio. som følge af etablering af lån % Helår 2009/10 År til dato i 2009/10 År til dato i 2010/11 Side 10

11 Likviditetsberedskab Likviditetsberedskabet er i oktober 2010 blevet forbedret med DKK 86 mio. bestående primært af det statsgaranterede lån. Efter periodens udløb er likviditetsberedskabet styrket yderligere via salget af tre ATRfly. Den umiddelbare likviditetseffekt heraf var på DKK 65 mio. De fremadrettet tiltag forventes at omhandle frasalg af ikke-kerneaktivitet samt yderlig refinansiering af flyflåden. Fortsat fokus på balanceret cashflow afledt af forskellig købsadfærd inden for de enkelte markedssegmenter og fleksibel distributionsstrategi. Side 11

12 Forventninger til 2010/11 fastholdes Omsætning: DKK 2 mia. Antallet af passagerer forventes at stige 31% Tidligere udmelding var stigning på 42%. Den gennemsnitlige yield forventes at stige med ca. DKK 0,03 Tidligere udmelding var et fald på ca. DKK 0,05 Øget salg af tillægsydelser. EBIT-resultat: DKK mio. før særlige poster Optimeret kapacitetsudnyttelse med flere pax på samme platform. Odin - og Thor effekt på DKK 140 mio. Stramt fokus på omkostningsbasen og højere aktivitetsniveau med samme leveranceorganisation ( Back in Black ). Forventning er baseret på DKK/USD 5,5 og en brændstofspris på USD 800/ton. Tidligere udmelding var DKK/USD på 6,0 og brændstofspris på USD 700/ton Side 12

13 Cimber Sterling-aktien Kursudvikling fra den til den Ca aktionærer mod ved emissionen. Storaktionærernes andel udgør 57,5%: Bardin ApS 13,2% Helenia Holding ApS 13,2% Koch & Nielsen ApS 13,2% B&MC Holding 6,2% Ree Kredit 11,0%. Top 10-aktionærer ejer 62% af aktiekapitalen. Indeks NORWEGIAN AIR SHUTTLE SAS Cimber Sterling Aktiekurs 2010: High 7,5 og low 2,40. Se under investor for yderligere information. Side 13

14 Trafiktal efter kvartalets afslutning Fordeling af passagerer i november (antal) Efter kvartalets afslutning er trafiktal for november blevet offentliggjort. Antallet af passagerer steg med 24% i november og for Indenrigs med 44%. Load factoren steg med 7 procentpoint i november. Fremgang på alle tre segmenter Indenrigs Regional Leisure Nov 2009/10 Nov 2010/11 Ligeledes en forbedret markedsandel på det danske marked i november måned Mere end passagerer på Indenrigs i november. Fordeling af RPK ( 000) i november Indenrigs Regional Leisure Nov 2009/10 Nov 2010/11 Side 14

15 Tak for opmærksomheden Side 15

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere