Pauser Der planlægges med pauser kl , (frokost), (kaffe).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe)."

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertsson Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Regionsformand for Radiograf Rådet, Susanne Kornbech Thomsen, deltager under punktet OK 13 (fra kl ) Afbud: Gert Sigurd Mosbæk Ida Pedersen Poul-Erik Vinkler Praktiske oplysninger Der er kaffe / brød fra kl Pauser Der planlægges med pauser kl , (frokost), (kaffe).

2 Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden 5. Sager til behandling behandling af detailbudget behandling af rammebudget Generalforsamlingen Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen Flytning af KB-mødet 5. november behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformændene 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

3 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagorden 3. Godkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 18. juni 2012 blev lagt på Kongresforum 3. juli Kredskontoret har ikke modtaget kommentarer. Referatet betragtes derfor jf. Håndbog som godkendt.

4 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden

5 5. Sager til behandling behandling af detailbudget behandling af rammebudget Generalforsamlingen Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen Flytning af KB-mødet 5. november behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september 2012

6 behandling af detailbudget 2013 Sagsfremstilling: Detailbudgettet for 2013 tager udgangspunkt i de beslutninger, som kredsbestyrelsen har truffet jf. Kreds Nordjylllands håndbog. Der var i Årsrapporten fra 2011 hensat kr ,- til Overenskomstforhandlinger. Disse forventes effektueret til Overenskomsforhandlingerne i Udkast til Detailbudget 2013 vedlagt som bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Detailbudget 2013.

7 Bilag 1 til pkt. 5.1 BUDGET 2013 for 1. udkast

8 1. udkast budget 2013, Budget Budget Kontonr. Kontonavn Note Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond FASTE INDTÆGTER I ALT Øvrige Indtægter Kantinesalg ØVRIGE INDTÆGTER I ALT Financielle Poster Rentetindægter pengeinst Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT INDTÆGTER I ALT Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting. 0 0 MEDLEMDKAB, KONTING. 0 0 Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage TR mødeudg TR mødeudg TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags

9 TR kongresforb./kongresopf TR / SIR -temadage 0 0 TR/KB seminar TR-udvikling FTR-møder primær FTR-møder regionalt TR/AMIR introduktion TR-grundudd AMIR aktiviteter AMIR/TR/Leder-temadag AMIR-Temadage Budget Budget KB aktiviteter SLS aktiviteter ORGANISATORISKE AKT.IALT Mødeaktivitet og forh. M.v Kongres Generalforsamling Generalforsamling ordinær Generalforsamling extraordinær Div. møder Forhandlinger MØDEAKTIVITET OG FORH Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter for ledere 0 0 FAGLIGE AKTIVITETER Sundhedspol. Og Faglige aktivit Sundhedspol. Medlemsakt Øvrige sundhedspol. Aktiviteter

10 SUNDHEDSPOL. OG FAGLIGE AKT ARRANGEMENT FOR MEDL Øvrige arrangement for medl ARRANGEMENT FOR MEDL HONORAR Konsulentassistance Revisorhonorar Advokat HONORAR I ALT REPRÆSENTATION Restaurationsbesøg Blomster og vin Andre gaver Anden repræsentation REPRÆSENTATION I ALT Budget Budget KOMMUNIKATION & INF Medlemsinformation Øvrig kommunikation Lokalt medlemsblad PR-materiale KOMMUNIKATION & INF Gager m.v Gager og pension Bidrag og lønsumsafg. 0 0

11 Personale- & leder udd Øvrige personaleudg PERSONALEUDG. I ALT Møde- rejse & adm.omk Fagblade- tidskr.- aviser Kontorartikler, papir m.m Telefon & Telefax Erhvervsforsikring Porto Gebyr & Depotafgift Kantinedrift Vedligeholdelse inventar Service & -kontrakter mask Mindre ansk.af inventar Mindre ansk. af kontormask EDB-Software m.v Nyansk. Møbler m.m Leasing maskiner Øvrige befording Faglige konsulenter Formand Næstformand Kredschef Øvrige personale Diverse omk MØDE-REJSE & ADM.OMK Budget Budget Lokale udgifter Drift lejede lokaler

12 Leje indtægter lejemål Husleje udgifter Varme & El Vedligeholdelse Rengøring Diverse LOKALEUDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR SKAT & AFS Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar Afsk. EDB Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT

13 Noter og forudsætninger for budget 2013 Budgettet er fremskrevet med de procenter som er angivet fra økonomiafdelingen. Note 1 Rådighedsbeløb fra DSR. Forventede indtægter baseret på oplysninger fra DSR-C I bugetterne er der fratrukket 3% henlæggelse til Garantifonden. 2 Godtgørelse fra Akutfonden. Beløbet er udregnet ud fra godtgørelsen fra 1. halvår Øvrige indtægter indeholder salg af forplejning til andre organisationer. 4 Vi forventer en renteindtægt på ca. kr ,- 5 Der budgetteres med 4 heldags områdemøder for henholdsvis tillidsrepræsentanter i det regionale område og tillidsrepræsentanter i det primærkommunale område. Der budgetteres med 100 personer tilsammen pr.møde, svarende til 65% deltagelse. Jf. håndbogen skal der budgetteres med 4 TR-områdemøder + 2 1/2-dages møder til kongresforb./kongresopf., men ved godkendelse af rammebudgettet for blev kongresforb./kongresopf. slettet i Jf. håndbogen skal der konkret tages stilling til om der skal budgetteres med et 2 dages seminar for TR/KB, da dette ikke indgår i rammebudgettet for Tabt arbejdsfortj Fortæring 200 kørsel 460 Pr. person TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR kongresforb. /opf. 0 personer 0 6 Der budgetteres med kr ,- til FTR-kompetenceudvikling. 7 Der budgetteres med 8 heldagsmøder med 70% deltagelse i primærområdet 8 Der budgetteres med 10 heldagsmøder med 70% deltagelse regionalt. 9 Der budgetteres med 12 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR/AMIR.

14 Der budgetteres med 4 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR suppleanter. 10 Der budgetteres med 2 temadage årligt for 50 sikkerhedsrepræsentanter/sikkerhedsledere samt 1 fælles med TR og Ledere og beløb til styregruppens aktiviteter, i alt kr ,- Beløbet er fordelt på kørsel og fortæring til 30 sikkerhedsrepræsentanter samt fortæring til 20 sikkerhedsledere i alt kr , kr ,- til styregruppen samt kr ,- til undervisere. 11 Der budgetteres med 9 KB-møder (heldags) og 1 2-dages møde i 2013 hvor 16 bestyrelsesmedlemmer skal have tjenestefri.( 14 KB-medlemmer + 2 supp.) Div. udgifter vedr. kredsbestyrelsen, kr ,-. samt kr ,- til valg i 2013 og i Udgift pr. møde kr ,00 12 Der budgetters med 6 møder årligt med SLS-repræsentanter hvor kredsen afholder udgifterne til traktement og transport i alt kr ,-. Besøg på sygeplejeskolene samt div. kr Generalforsamlingen budgetteres med 300 deltagere i Aalborg Kongres og Kultur Center. Beløbet dækker fortæring, lokaleleje, underholdning, sange m.v. 14 Der budgetteres med kr ,- til div. møder, arbejdsgrupper m.m. som afholdes centralt. Jvf. beslutning om ensartet regnskab er kr (fra rammebudgettet) flyttet til befordring under Møde- rejse og adm.omk. 15 Der budgetteres med kørsel til 4 faglige konsulenter, 1 kredschef, 2 næstformand og 1 kredsformand. 16 Der budgetteres med 4 medlemsmøder til i alt kr ,-, heri er også KB s beslutning om lokale medlemsaktiviteter. 17 Sundhedspol. og faglige aktiviteter kr dækker: Sundhedspol.arbejde kr ,- og kr til andre faglige aktikviteter, Flexforum kr , samt seniorer kr ,- 18 Øvrige arrangement for medlemmer kr , er indregnet kr ,- til Klubber, og kr ,- til medlemsmøde for nyuddannede, samt kr til div. møder f.eks. sundhedspl. og konsultationssygepl. o.s.v., samt kr til jubilæumsaktiviteter. 19 Udgifter til udgivelse af beretning samt porto til denne. 20 Udgifter til udgivelse af 3 medlemsblade samt porto. Prisen for 1 blad: Prinfo kr ,00

15 Billeder kr ,00 Porto DSR-C kr ,00 21 I 2013 er der budgetteret med personaleudgift til rengøring, beløbet er fratrukket rengøring under lokaleudgifter Da budgettering af løn foregår Centralt, er løn, pension m.m. lagt sammen til én udgift. I den samlede lønudgift er der taget højde for evt. vikarudgifter samt fælles udgifter til GAS (God Administrativ Sagsbehandling) Løn, pension m.m Jf. beslutning om ensartet regnskab er kr flyttet fra Div. Møder (se note 14) 23 Beløbet kr ,- dækker Frejlev rengøring med græsslåning, snerydning m.m. samt indendørs vedligeholdelse f.eks. elektriker, vvs m.m., samt div. 24 Beløbet kr inkluderer renovation, vank, kloak, alarm m.m.

16 behandling af Rammebudget Sagsfremstilling: Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af de beslutninger om aktiviteter m.v. som kredsbestyrelsen på nuværende tidspunkt har taget, samt de fremskrivninger som er besluttet centralt i DSR. Udkast til Rammebudget vedlagt som bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Rammebudget

17 Bilag 1 til pkt. 5.2 Rammebudget for 1.udkast

18 Budget Rammebudget Rammebudget Kontonavn Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond FASTE INDTÆGTER I ALT Øvrige Indtægter Medlemsinformation Sekretærbistand Kantinesalg ØVRIGE INDTÆGTER I ALT Financielle Poster Rentetindægter pengeinst Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT INDTÆGTER I ALT Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting MEDLEMDKAB, KONTING Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage TR mødeudg TR mødeudg

19 TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR kongresforb./kongresopf TR / SIR -temadage TR/KB seminar TR-udvikling FTR-møder primær FTR-møder regionalt TR/AMIR introduktion TR-grundudd. Budget Rammebudget Rammebudget AMIR aktiviteter AMIR/TR/Leder-tamadag AMIR-Temadage KB aktiviteter SLS aktiviteter ORGANISATORISKE AKT.IALT Mødeaktivitet og forh. M.v. Kongres Generalforsamling Generalforsamling ordinær Generalforsamling extraordinær Div. møder Forhandlinger Mødeaktivitet og forh. M.v Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter for ledere Faglige aktiviteter

20 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. Sundhedspol. Medlemsakt Øvrige sundhedspol. Akt Senior Flexforum Sundhedspol. Og Faglige aktivit Arrangement for medlemmer Øvrige arrangement for medl Arrangement for medlemmer Honorar Konsulentassistance Revisorhonorar Advokat HONORAR I ALT Repræsentation 0 Restaurationsbesøg Blomster og vin Andre gaver REPRÆSENTATION I ALT Budget Rammebudget Rammebudget Informationsområdet Medlemsinformation Særlig rapporter Lokalt medlemsblad INFORMATIONSOMRÅDET I ALT Gager m.v Stillingsannoncer Gager m.v

21 Personale- & leder udd Øvrige personaleudg PERSONALEUDG. I ALT Møde- rejse & adm.omk. Fagblade- tidskr.- aviser Kontorartikler, papir m.m Telefon & Telefax Erhvervsforsikring Porto Gebyr & Depotafgift Kantinedrift Vedligeholdelse inventar Service & -kontrakter mask Mindre ansk.af inventar Mindre ansk. af kontormask EDB-Software m.v Nyansk. Møbler m.m Øvrige befording: Faglige sekretærer Formand Næstformand Kredschef Øvrige personale Diverse omk MØDE-REJSE & ADM.OMK Lokale udgifter Leje indtægter Leje indtægter lejemål Husleje udgifter Varme, el Vedligeholdelse Rengøring Budget Rammebudget Rammebudget

22 Diverse LOKALEUDGIFTER I ALT UDGIFTER IALT RESULTAT FØR SKAT & AFS Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar Afsk. EDB Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT ORDINÆRT RESULTAT

23 5.3 Generalforsamlingen 2012 Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har på de sidste møder forberedt og planlagt generalforsamlingen Status kan ses i bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen skal på dette møde iht. tidligere aftale - drøfter videre ift. KB-forslag til dagsordnen. Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter evt. underholdning / musik. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

24 Status på planlægningen af generalforsamlingen 2012 Bilag 1 til pkt. 5.3 Tillidsposter Følgende har givet accept til at blive indstillet som stemmetællere Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Rosa Marie Carlsen, Psykiatrien i Brønderslev Kommune Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Følgende har givet accept til at blive indstillet til regnskabskontrollanter Bente Marianne Yder Administrationen venter tilbagemelding fra Benedicte Ingstrup. Følgende har givet accept til at blive indstillet til suppleant for regnskabskontrollanter Jytte Kjeldsen Birgith Søderup Vedr. sponsor af weekendophold på Koldingfjord Koldingfjord sponsorer eet ophold såfremt DSR, køber eet. Weekendopholdet indeholder følgende: Weekendophold på Hotel Koldingfjord for 2 personer Lørdag Indcheckning på værelset fra kl Entre til Dansk Sygeplejehistorisk Museum Eftermiddagskaffe med hjemmebag fra kl Vinsmagning i vinkælderen - start kl Velkomstdrink i restauranten 4-retters sæsoninspireret menu Kaffe eller te med lidt sødt Overnatning i dejlige værelser Søndag Stor lækker morgenbuffet kl Afrejse fra værelset kl

25 Jf. beslutningen fra sidste KB-møde betyder det, at kredsen i år har to weekendophold til udlodning på generalforsamlingen. Udgift for kredsen: kr ,-. Udstilling og gæster Billedudstillingen fra afslutningen på Sygeplejens År hænges op Sundhedskartel organisationernes formænd er inviteret Formandskabet i Kvæsthuset har meddelt, at de planlægger med, at én deltager Øvrige udstiller - Flexforum, Kontaktudvalget, Lån & Spar, Forbrugsforeningen m.fl. er inviteret Inviterede talere: Borgmester H. C. Maraap er desværre forhindret i at deltage. Der er i stedet sendt invitation til konst. borgmester Thomas Kastrup- Larsen, Aalborg Kommune. Ulla Astman og Thomas Kastrup-Larsen har endnu ikke meldt tilbage om de deltager. Andet: Administrationen arbejder på kendetegn til kredsbestyrelsen. Der arbejdes på en nordjysk DSR-sang til generalforsamlingen. Forventes færdig til mødet oktober Den sidste planlægning af generalforsamlingen sker på seminaret 4. og 5. oktober 2012.

26 5.4 Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en gang årligt skal uddeles en 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'. Fristens for indsendelse af forslag er i 2012 den 28. august. Kredsbestyrelsen vil på mødet få forelagt indkomne indstillinger. Formål og kriterier for Nordjylland Sygeplejerskepris kan ses i bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, hvem der i 2012 skal modtage Nordjyllands Sygeplejerskepris. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

27 Nordjyllands Sygeplejerskepris Bilag 1 til pkt. 5.4 Prisen uddeles på generalforsamlingen til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget eller som på anden måde har virket som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation Formålet med 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' er, at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldig Kriterier for 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' den / de indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland aktive medlemmer af DSR, kan indstille til prisen Det er kredsbestyrelsen, der beslutter ud fra de indsende forslag, hvem der skal have årets 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'.

28 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober 2012 Sagsfremstilling På kredsbestyrelsens møde i juni 2012 blev det besluttet, at KB-mødet 8. oktober 2012 laves om til et to-dages seminar, som afvikles 4. og 5. oktober Målet for seminaret er: - forberedelse til generalforsamlingen - KB-møde (både lokalt stof og forberedelse til HB-mødet 9. og 10. oktober 2012) Mødet holdes denne gang på Scandic Hotel, Aalborg. Vi starter kl på 1. dagen. Der er kaffe og morgenbrød fra kl Vi forventer at slutte kl. 16 på 2. dagen. Der er bestilt overnatning i enkeltværelser til alle (der er afbud fra Poul- Erik Vinkler). Indstilling Kredsbestyrelsen drøfter deres forventninger til seminaret. Evt. afbud og ændringer ift. overnatning bedes meddelt på mødet.

29 5.6 Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe Sagsfremstilling: Historik: se bilag 1 til pkt På KB-mødet i juni 2012 blev der besluttet, at der på august mødet skal vælges repræsentanter til en arbejdsgruppe omkring Det sammenhængende patientforløb. Som forberedelse udarbejdes der et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Se bilag 2 til pkt Forslag til arbejdsgruppens størrelse: 3-4 KB-medlemmer: én fra formandsgruppen, én fra det regionale område og én fra det kommunale område. Forslag til tidsplan: arbejdsgruppens arbejde er klar til behandling på KBmøde 5. november Det betyder, at materiale fra arbejdsgruppen skal være administrationen i hænde senest 23. oktober Indstilling: Kredsbestyrelsen godkender kommissoriet, vælger repræsentanter til arbejdsgruppen og godkender tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde.

30 Bilag 1 til pkt. 5.6 Historik I udviklingsplanen for fremgår det at vil At der er fokus på det sammenhængende patientforløb At der er opmærksomhed på kvaliteten og kontinuiteten i forløbene Derfor vil engagere sig i debatten på sundhedsområdet for at påvirke de forandringer / den udvikling, der sker i sundhedsvæsenet deltage aktivt i møder og arbejdsgrupper på sundhedsområdet, hvor der er mulighed for at påvirke og have indflydelse På generalforsamlingen 2011 blev følgende forslag vedtaget At, skaber mulighed for, at sygeplejersker mødes på tværs af sektorer, med det formål at styrke kendskabet til hinandens virkelighed og arbejdsgange til fordel for det sammenhængende patientforløb På KB seminaret 19. og 20. januar 2012 blev det sammenhængende patientforløb drøftet og på daværende tidspunkt blev følgende emner nævnt til inspiration tillidsvalgtes rolle og aktiviteter for gruppen medlemsaktiviteter læserbreve og anden politisk påvirkning konference at der nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på konkret indhold til arrangementer

31 Bilag 2 til pkt. 5.6 Kommissorium for arbejdsgruppe til Det sammenhængende patientforløb Arbejdsgruppen - nedsat af kredsbestyrelsen - har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til kredsbestyrelsen, hvori der beskrives konkrete aktiviteter, der medvirker til at vi opfylder udviklingsplanen og herunder inddrager Generalforsamlingsforslaget Der udarbejdes: beskrivelse af aktiviteter formål med de enkelte aktiviteter målgruppen beskrives for de enkelte aktiviteter (TR, Amir, sygeplejersker, ledere osv.)

32 konkret indhold i aktiviteten beskrives, herunder evt. oplægsholder, underviser eller andet afvikling af aktiviteten beskrives tidsplan for afvikling vurdering af ressourceforbrug, herunder budgetmæssige konsekvenser

33 5.7 Julehyggen 2012 Sagsfremstilling: Jf. kredsbestyrelsen beslutning skal der holdes julehygge i kredsen. I 2012 er det fastlagt til at foregå onsdag 5. december. De seneste år har der været tætpakket af børn og voksne i mødelokalerne, i lokale C og delvist i kantinen. Sidste år var konceptet følgende: Der holdes julehygge på kredskontoret i tidsrummet kl Administrationen planlægger med, at der laves børneværksted både i lokale C og D fra åbningstidens start under forudsætning af, at kredsbestyrelsen kan bidrage som hjælpere. Desuden planlægges med, at julemanden kommer 2 gange og danser rundt om juletræet med børnene. Der trykkes et lille sanghæfte, som kan benyttes til formålet. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, om konceptet skal være det samme som sidste år. På et senere kredsbestyrelsesmøde drøftes, hvem der kan hjælpe fra kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

34 5.8 Flytning af KB-mødet 5. november 2012 Sagsfremstilling: HB s møde i november 2012 er flyttet til 12. og 13. november Kredsbestyrelsen har planlagt møde 5. november Det er meget usikkert, om der er HB-materiale klar til dette møde (så det er muligt for kredsbestyrelsen at få det læst inden). Da det bl.a. er OK 13, der er på dagsordnen foreslås, at mødet flyttes. Forslag til tidspunkt: fredag 9. oktober Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, om mødet skal flyttes.

35 behandling af området MED som indsatsområde Sagsfremstilling: Nyere forskning - CARMA rapporten 2012 Medhør uden medbestemmelse - har dokumenteret, at TR og sygeplejersker oplever at have mindre indflydelse og medbestemmelse på deres daglige arbejde. Hele 43 % af tillidsfolkene på FTF-området oplever, at de er sat uden for indflydelse, når det kommer til de overordnede strategiske spørgsmål om budget, økonomi, besparelser og rationaliseringer. De oplever, at de formelle samarbejdssystemer med lokale MED-udvalg og samarbejdsudvalg mest kun bruges til at give lønmodtagerne sager til orientering - og ikke som et forum for indflydelse. Pixiudgaven af rapporten kan findes her: Kredsbestyrelsen har derfor besluttet at skærpe indsatsen ift. at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen for TR og sygeplejersker. I har kredsbestyrelse og tillidsvalgte allerede på flere møder diskuteret, hvordan medarbejdet MED-systemet kan styrkes. Som et resultat heraf er temaet på områdemøderne i september måned 2012 MED-arbejdet. For en vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter ift. CARMA undersøgelsen resultater og viden fra de lokale TR/FTR, hvilke yderligere behov der er for at styrke de tillidsvalgte ift. MED-arbejdet.

36 Bilag 1 til pkt Historik Fra KB-mødet 18. juni 2012 MED som indsatsområde Forslag Beslutninger Tids- og handleplan Vurdere lokale Behandles på KBmøde behov ift. CARMA december undersøgelse behandles på august mødet. På områdemødet i september sættes punktet på dagsordnen. Fra Udviklingsplanen At sygeplejersker har medbestemmelse og medindflydelse på deres arbejdsplads samarbejde struktureret og målrettet med fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I samarbejdet er der særlig fokus på kompetenceudvikling i forhold til de udfordringer og opgaver fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter varetager Rammeprogram til TR-områdemøder september 2012

37 Det overordnede tema for dagen er MED-arbejdet. Vi har valgt nedenstående omdrejningspunktet som en del af DSR's forpligtelse ift. CARMA undersøgelsens resultater Målet for dagen er, at TR får værktøjer på det mere operationelle plan, som kan hjælpe i hverdagen til øget indflydelse på selve arbejde i MED. Vi planlægger med et program, der bl.a. kommer indenom følgende områder: - hvordan kan man som TR gribe MED-arbejde an - før, under og efter mødet? - hvordan kan man strukturere MED-arbejde? - hvad er retningslinjer, procedure osv, for nogle størrelser? - hvordan kan man bringe et punkt på dagsordnen? - hvordan følger man op på det? - er det det rigtige vi sætter på MED-dagsordnen? - hvordan kan man som TR være proaktiv ift. konkrete områder eks. budgetter, politikker osv.

38 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde Sagsfremstilling: Indstilling:

39 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter Sagsfremstilling: Indstilling:

40 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen drøftede på deres seminar i januar 2012, at de i 2012 ville følge op på deres positive erfaringer med arbejdspladsbesøg fra 12. maj Kredsbestyrelsen drøftede, at det bør overvejes, om vi skal gentage sceancen med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland i en eller anden form. Drøftelsen gik på, at det er væsentligt at have et emne / et budskab at komme ud med. Formandsgruppen tager allerede i dag ud på arbejdspladser i forskellige sammenhænge. Det er eksempelvis ifm. - artikler til DSR NORD - konkrete problemstillinger - medlemsmøder med konkret emne - osv. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, hvordan Et døgn i sygeplejen i Nordjylland kan sammensættes ift. tema/budskab, besøg-hvor?, kredsbestyrelsens rolle, tidspunkt og formidling af døgnet. Kredsbestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland.

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, kl. 11, kl. 12 13 (frokost) og kl. 14.30.

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, kl. 11, kl. 12 13 (frokost) og kl. 14.30. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja

Læs mere

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay

Læs mere

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Gert

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Afbud: Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Ida Pedersen

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Afbud: Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Ida Pedersen Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen deltager fra kl. 12.40 Dorte Bang Kirsten Højslet deltager fra kl. 9.10 9.40 og igen fra kl. 10.45 Elin Aggerholm Jensen Anne Marie

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent)

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie E. Asta Hvilsted fraværende kl. 10.30 12.30 Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dagsorden. 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dagsorden. 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup deltager til kl. 9.30 og igen fra kl. 13 Lene Holmberg Jensen Dorte Bang fra kl. 10.10 Vibeke Blach Granberg - AFBUD Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. OK18 3.2. Opfølgning på kongres

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Tid: 9.00-13-00 Sted: Birk Centerpark 4,Herning Indkaldte: Jette Dahl Helle Ringsmose Sanne Christensen Linda Ernstsen Marianne

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang deltager til kl. 14.30 Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager fra kl. 10.40 til kl. 13.30 Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag d. 2. november 2015 kl. 09.00 16.00 Mødet afholdes på kredsens kontor i Borup Møllevej 15, 4140 Borup Til stede: Helle Dirksen, Jeanette Hansen, Nils Håkansson,

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Deltagere: Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 2/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl. 08.30 i mødelokale 206, Østerport

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen Generalforsamling 2012 IndustriFarmaceutForeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 : 1. Mødets åbning 2. 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. Generalforsamling 2017 3.2. Sammen om DSR / ekstraordinær

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl. 9-15 på Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 21 deltagere Kl. 09.00 11.30: Ordinært møde med følgende dagsorden:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde.

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde. Nordjylland Sektorbestyrelsesmøde, Social og sundhedsområdet Dato: 7. juni 2017 Sted: Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted Tid: kl. 09.00 15.00 FIUSYS: 9501-17-24-02 Deltagere: Helle Pia R. Pedersen, Helle

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Kolonihaveforbundet for DK. BudgetKontrol Dato 23/ :25 Side 1

Kolonihaveforbundet for DK. BudgetKontrol Dato 23/ :25 Side 1 Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 1 Denne måned måneden År til dato år t da LØNNINGER M.M. 1101 Funktionærløn 503.261,97 486.800,00 16.461,97 557.721,54 1.593.600,00-1.035.878,46 1103 Pensionsydelser-personale

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere