Pauser Der planlægges med pauser kl , (frokost), (kaffe).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe)."

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertsson Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Regionsformand for Radiograf Rådet, Susanne Kornbech Thomsen, deltager under punktet OK 13 (fra kl ) Afbud: Gert Sigurd Mosbæk Ida Pedersen Poul-Erik Vinkler Praktiske oplysninger Der er kaffe / brød fra kl Pauser Der planlægges med pauser kl , (frokost), (kaffe).

2 Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden 5. Sager til behandling behandling af detailbudget behandling af rammebudget Generalforsamlingen Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen Flytning af KB-mødet 5. november behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformændene 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

3 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagorden 3. Godkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 18. juni 2012 blev lagt på Kongresforum 3. juli Kredskontoret har ikke modtaget kommentarer. Referatet betragtes derfor jf. Håndbog som godkendt.

4 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden

5 5. Sager til behandling behandling af detailbudget behandling af rammebudget Generalforsamlingen Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen Flytning af KB-mødet 5. november behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september 2012

6 behandling af detailbudget 2013 Sagsfremstilling: Detailbudgettet for 2013 tager udgangspunkt i de beslutninger, som kredsbestyrelsen har truffet jf. Kreds Nordjylllands håndbog. Der var i Årsrapporten fra 2011 hensat kr ,- til Overenskomstforhandlinger. Disse forventes effektueret til Overenskomsforhandlingerne i Udkast til Detailbudget 2013 vedlagt som bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Detailbudget 2013.

7 Bilag 1 til pkt. 5.1 BUDGET 2013 for 1. udkast

8 1. udkast budget 2013, Budget Budget Kontonr. Kontonavn Note Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond FASTE INDTÆGTER I ALT Øvrige Indtægter Kantinesalg ØVRIGE INDTÆGTER I ALT Financielle Poster Rentetindægter pengeinst Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT INDTÆGTER I ALT Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting. 0 0 MEDLEMDKAB, KONTING. 0 0 Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage TR mødeudg TR mødeudg TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags

9 TR kongresforb./kongresopf TR / SIR -temadage 0 0 TR/KB seminar TR-udvikling FTR-møder primær FTR-møder regionalt TR/AMIR introduktion TR-grundudd AMIR aktiviteter AMIR/TR/Leder-temadag AMIR-Temadage Budget Budget KB aktiviteter SLS aktiviteter ORGANISATORISKE AKT.IALT Mødeaktivitet og forh. M.v Kongres Generalforsamling Generalforsamling ordinær Generalforsamling extraordinær Div. møder Forhandlinger MØDEAKTIVITET OG FORH Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter for ledere 0 0 FAGLIGE AKTIVITETER Sundhedspol. Og Faglige aktivit Sundhedspol. Medlemsakt Øvrige sundhedspol. Aktiviteter

10 SUNDHEDSPOL. OG FAGLIGE AKT ARRANGEMENT FOR MEDL Øvrige arrangement for medl ARRANGEMENT FOR MEDL HONORAR Konsulentassistance Revisorhonorar Advokat HONORAR I ALT REPRÆSENTATION Restaurationsbesøg Blomster og vin Andre gaver Anden repræsentation REPRÆSENTATION I ALT Budget Budget KOMMUNIKATION & INF Medlemsinformation Øvrig kommunikation Lokalt medlemsblad PR-materiale KOMMUNIKATION & INF Gager m.v Gager og pension Bidrag og lønsumsafg. 0 0

11 Personale- & leder udd Øvrige personaleudg PERSONALEUDG. I ALT Møde- rejse & adm.omk Fagblade- tidskr.- aviser Kontorartikler, papir m.m Telefon & Telefax Erhvervsforsikring Porto Gebyr & Depotafgift Kantinedrift Vedligeholdelse inventar Service & -kontrakter mask Mindre ansk.af inventar Mindre ansk. af kontormask EDB-Software m.v Nyansk. Møbler m.m Leasing maskiner Øvrige befording Faglige konsulenter Formand Næstformand Kredschef Øvrige personale Diverse omk MØDE-REJSE & ADM.OMK Budget Budget Lokale udgifter Drift lejede lokaler

12 Leje indtægter lejemål Husleje udgifter Varme & El Vedligeholdelse Rengøring Diverse LOKALEUDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR SKAT & AFS Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar Afsk. EDB Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT

13 Noter og forudsætninger for budget 2013 Budgettet er fremskrevet med de procenter som er angivet fra økonomiafdelingen. Note 1 Rådighedsbeløb fra DSR. Forventede indtægter baseret på oplysninger fra DSR-C I bugetterne er der fratrukket 3% henlæggelse til Garantifonden. 2 Godtgørelse fra Akutfonden. Beløbet er udregnet ud fra godtgørelsen fra 1. halvår Øvrige indtægter indeholder salg af forplejning til andre organisationer. 4 Vi forventer en renteindtægt på ca. kr ,- 5 Der budgetteres med 4 heldags områdemøder for henholdsvis tillidsrepræsentanter i det regionale område og tillidsrepræsentanter i det primærkommunale område. Der budgetteres med 100 personer tilsammen pr.møde, svarende til 65% deltagelse. Jf. håndbogen skal der budgetteres med 4 TR-områdemøder + 2 1/2-dages møder til kongresforb./kongresopf., men ved godkendelse af rammebudgettet for blev kongresforb./kongresopf. slettet i Jf. håndbogen skal der konkret tages stilling til om der skal budgetteres med et 2 dages seminar for TR/KB, da dette ikke indgår i rammebudgettet for Tabt arbejdsfortj Fortæring 200 kørsel 460 Pr. person TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR-Områdemøde 100 personer TR kongresforb. /opf. 0 personer 0 6 Der budgetteres med kr ,- til FTR-kompetenceudvikling. 7 Der budgetteres med 8 heldagsmøder med 70% deltagelse i primærområdet 8 Der budgetteres med 10 heldagsmøder med 70% deltagelse regionalt. 9 Der budgetteres med 12 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR/AMIR.

14 Der budgetteres med 4 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR suppleanter. 10 Der budgetteres med 2 temadage årligt for 50 sikkerhedsrepræsentanter/sikkerhedsledere samt 1 fælles med TR og Ledere og beløb til styregruppens aktiviteter, i alt kr ,- Beløbet er fordelt på kørsel og fortæring til 30 sikkerhedsrepræsentanter samt fortæring til 20 sikkerhedsledere i alt kr , kr ,- til styregruppen samt kr ,- til undervisere. 11 Der budgetteres med 9 KB-møder (heldags) og 1 2-dages møde i 2013 hvor 16 bestyrelsesmedlemmer skal have tjenestefri.( 14 KB-medlemmer + 2 supp.) Div. udgifter vedr. kredsbestyrelsen, kr ,-. samt kr ,- til valg i 2013 og i Udgift pr. møde kr ,00 12 Der budgetters med 6 møder årligt med SLS-repræsentanter hvor kredsen afholder udgifterne til traktement og transport i alt kr ,-. Besøg på sygeplejeskolene samt div. kr Generalforsamlingen budgetteres med 300 deltagere i Aalborg Kongres og Kultur Center. Beløbet dækker fortæring, lokaleleje, underholdning, sange m.v. 14 Der budgetteres med kr ,- til div. møder, arbejdsgrupper m.m. som afholdes centralt. Jvf. beslutning om ensartet regnskab er kr (fra rammebudgettet) flyttet til befordring under Møde- rejse og adm.omk. 15 Der budgetteres med kørsel til 4 faglige konsulenter, 1 kredschef, 2 næstformand og 1 kredsformand. 16 Der budgetteres med 4 medlemsmøder til i alt kr ,-, heri er også KB s beslutning om lokale medlemsaktiviteter. 17 Sundhedspol. og faglige aktiviteter kr dækker: Sundhedspol.arbejde kr ,- og kr til andre faglige aktikviteter, Flexforum kr , samt seniorer kr ,- 18 Øvrige arrangement for medlemmer kr , er indregnet kr ,- til Klubber, og kr ,- til medlemsmøde for nyuddannede, samt kr til div. møder f.eks. sundhedspl. og konsultationssygepl. o.s.v., samt kr til jubilæumsaktiviteter. 19 Udgifter til udgivelse af beretning samt porto til denne. 20 Udgifter til udgivelse af 3 medlemsblade samt porto. Prisen for 1 blad: Prinfo kr ,00

15 Billeder kr ,00 Porto DSR-C kr ,00 21 I 2013 er der budgetteret med personaleudgift til rengøring, beløbet er fratrukket rengøring under lokaleudgifter Da budgettering af løn foregår Centralt, er løn, pension m.m. lagt sammen til én udgift. I den samlede lønudgift er der taget højde for evt. vikarudgifter samt fælles udgifter til GAS (God Administrativ Sagsbehandling) Løn, pension m.m Jf. beslutning om ensartet regnskab er kr flyttet fra Div. Møder (se note 14) 23 Beløbet kr ,- dækker Frejlev rengøring med græsslåning, snerydning m.m. samt indendørs vedligeholdelse f.eks. elektriker, vvs m.m., samt div. 24 Beløbet kr inkluderer renovation, vank, kloak, alarm m.m.

16 behandling af Rammebudget Sagsfremstilling: Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af de beslutninger om aktiviteter m.v. som kredsbestyrelsen på nuværende tidspunkt har taget, samt de fremskrivninger som er besluttet centralt i DSR. Udkast til Rammebudget vedlagt som bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Rammebudget

17 Bilag 1 til pkt. 5.2 Rammebudget for 1.udkast

18 Budget Rammebudget Rammebudget Kontonavn Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond FASTE INDTÆGTER I ALT Øvrige Indtægter Medlemsinformation Sekretærbistand Kantinesalg ØVRIGE INDTÆGTER I ALT Financielle Poster Rentetindægter pengeinst Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT INDTÆGTER I ALT Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting MEDLEMDKAB, KONTING Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage TR mødeudg TR mødeudg

19 TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR-områdemøde 1 dags TR kongresforb./kongresopf TR / SIR -temadage TR/KB seminar TR-udvikling FTR-møder primær FTR-møder regionalt TR/AMIR introduktion TR-grundudd. Budget Rammebudget Rammebudget AMIR aktiviteter AMIR/TR/Leder-tamadag AMIR-Temadage KB aktiviteter SLS aktiviteter ORGANISATORISKE AKT.IALT Mødeaktivitet og forh. M.v. Kongres Generalforsamling Generalforsamling ordinær Generalforsamling extraordinær Div. møder Forhandlinger Mødeaktivitet og forh. M.v Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter for ledere Faglige aktiviteter

20 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. Sundhedspol. Medlemsakt Øvrige sundhedspol. Akt Senior Flexforum Sundhedspol. Og Faglige aktivit Arrangement for medlemmer Øvrige arrangement for medl Arrangement for medlemmer Honorar Konsulentassistance Revisorhonorar Advokat HONORAR I ALT Repræsentation 0 Restaurationsbesøg Blomster og vin Andre gaver REPRÆSENTATION I ALT Budget Rammebudget Rammebudget Informationsområdet Medlemsinformation Særlig rapporter Lokalt medlemsblad INFORMATIONSOMRÅDET I ALT Gager m.v Stillingsannoncer Gager m.v

21 Personale- & leder udd Øvrige personaleudg PERSONALEUDG. I ALT Møde- rejse & adm.omk. Fagblade- tidskr.- aviser Kontorartikler, papir m.m Telefon & Telefax Erhvervsforsikring Porto Gebyr & Depotafgift Kantinedrift Vedligeholdelse inventar Service & -kontrakter mask Mindre ansk.af inventar Mindre ansk. af kontormask EDB-Software m.v Nyansk. Møbler m.m Øvrige befording: Faglige sekretærer Formand Næstformand Kredschef Øvrige personale Diverse omk MØDE-REJSE & ADM.OMK Lokale udgifter Leje indtægter Leje indtægter lejemål Husleje udgifter Varme, el Vedligeholdelse Rengøring Budget Rammebudget Rammebudget

22 Diverse LOKALEUDGIFTER I ALT UDGIFTER IALT RESULTAT FØR SKAT & AFS Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar Afsk. EDB Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT ORDINÆRT RESULTAT

23 5.3 Generalforsamlingen 2012 Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har på de sidste møder forberedt og planlagt generalforsamlingen Status kan ses i bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen skal på dette møde iht. tidligere aftale - drøfter videre ift. KB-forslag til dagsordnen. Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter evt. underholdning / musik. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

24 Status på planlægningen af generalforsamlingen 2012 Bilag 1 til pkt. 5.3 Tillidsposter Følgende har givet accept til at blive indstillet som stemmetællere Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Rosa Marie Carlsen, Psykiatrien i Brønderslev Kommune Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Følgende har givet accept til at blive indstillet til regnskabskontrollanter Bente Marianne Yder Administrationen venter tilbagemelding fra Benedicte Ingstrup. Følgende har givet accept til at blive indstillet til suppleant for regnskabskontrollanter Jytte Kjeldsen Birgith Søderup Vedr. sponsor af weekendophold på Koldingfjord Koldingfjord sponsorer eet ophold såfremt DSR, køber eet. Weekendopholdet indeholder følgende: Weekendophold på Hotel Koldingfjord for 2 personer Lørdag Indcheckning på værelset fra kl Entre til Dansk Sygeplejehistorisk Museum Eftermiddagskaffe med hjemmebag fra kl Vinsmagning i vinkælderen - start kl Velkomstdrink i restauranten 4-retters sæsoninspireret menu Kaffe eller te med lidt sødt Overnatning i dejlige værelser Søndag Stor lækker morgenbuffet kl Afrejse fra værelset kl

25 Jf. beslutningen fra sidste KB-møde betyder det, at kredsen i år har to weekendophold til udlodning på generalforsamlingen. Udgift for kredsen: kr ,-. Udstilling og gæster Billedudstillingen fra afslutningen på Sygeplejens År hænges op Sundhedskartel organisationernes formænd er inviteret Formandskabet i Kvæsthuset har meddelt, at de planlægger med, at én deltager Øvrige udstiller - Flexforum, Kontaktudvalget, Lån & Spar, Forbrugsforeningen m.fl. er inviteret Inviterede talere: Borgmester H. C. Maraap er desværre forhindret i at deltage. Der er i stedet sendt invitation til konst. borgmester Thomas Kastrup- Larsen, Aalborg Kommune. Ulla Astman og Thomas Kastrup-Larsen har endnu ikke meldt tilbage om de deltager. Andet: Administrationen arbejder på kendetegn til kredsbestyrelsen. Der arbejdes på en nordjysk DSR-sang til generalforsamlingen. Forventes færdig til mødet oktober Den sidste planlægning af generalforsamlingen sker på seminaret 4. og 5. oktober 2012.

26 5.4 Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en gang årligt skal uddeles en 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'. Fristens for indsendelse af forslag er i 2012 den 28. august. Kredsbestyrelsen vil på mødet få forelagt indkomne indstillinger. Formål og kriterier for Nordjylland Sygeplejerskepris kan ses i bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, hvem der i 2012 skal modtage Nordjyllands Sygeplejerskepris. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

27 Nordjyllands Sygeplejerskepris Bilag 1 til pkt. 5.4 Prisen uddeles på generalforsamlingen til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget eller som på anden måde har virket som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation Formålet med 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' er, at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldig Kriterier for 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' den / de indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland aktive medlemmer af DSR, kan indstille til prisen Det er kredsbestyrelsen, der beslutter ud fra de indsende forslag, hvem der skal have årets 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'.

28 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober 2012 Sagsfremstilling På kredsbestyrelsens møde i juni 2012 blev det besluttet, at KB-mødet 8. oktober 2012 laves om til et to-dages seminar, som afvikles 4. og 5. oktober Målet for seminaret er: - forberedelse til generalforsamlingen - KB-møde (både lokalt stof og forberedelse til HB-mødet 9. og 10. oktober 2012) Mødet holdes denne gang på Scandic Hotel, Aalborg. Vi starter kl på 1. dagen. Der er kaffe og morgenbrød fra kl Vi forventer at slutte kl. 16 på 2. dagen. Der er bestilt overnatning i enkeltværelser til alle (der er afbud fra Poul- Erik Vinkler). Indstilling Kredsbestyrelsen drøfter deres forventninger til seminaret. Evt. afbud og ændringer ift. overnatning bedes meddelt på mødet.

29 5.6 Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe Sagsfremstilling: Historik: se bilag 1 til pkt På KB-mødet i juni 2012 blev der besluttet, at der på august mødet skal vælges repræsentanter til en arbejdsgruppe omkring Det sammenhængende patientforløb. Som forberedelse udarbejdes der et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Se bilag 2 til pkt Forslag til arbejdsgruppens størrelse: 3-4 KB-medlemmer: én fra formandsgruppen, én fra det regionale område og én fra det kommunale område. Forslag til tidsplan: arbejdsgruppens arbejde er klar til behandling på KBmøde 5. november Det betyder, at materiale fra arbejdsgruppen skal være administrationen i hænde senest 23. oktober Indstilling: Kredsbestyrelsen godkender kommissoriet, vælger repræsentanter til arbejdsgruppen og godkender tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde.

30 Bilag 1 til pkt. 5.6 Historik I udviklingsplanen for fremgår det at vil At der er fokus på det sammenhængende patientforløb At der er opmærksomhed på kvaliteten og kontinuiteten i forløbene Derfor vil engagere sig i debatten på sundhedsområdet for at påvirke de forandringer / den udvikling, der sker i sundhedsvæsenet deltage aktivt i møder og arbejdsgrupper på sundhedsområdet, hvor der er mulighed for at påvirke og have indflydelse På generalforsamlingen 2011 blev følgende forslag vedtaget At, skaber mulighed for, at sygeplejersker mødes på tværs af sektorer, med det formål at styrke kendskabet til hinandens virkelighed og arbejdsgange til fordel for det sammenhængende patientforløb På KB seminaret 19. og 20. januar 2012 blev det sammenhængende patientforløb drøftet og på daværende tidspunkt blev følgende emner nævnt til inspiration tillidsvalgtes rolle og aktiviteter for gruppen medlemsaktiviteter læserbreve og anden politisk påvirkning konference at der nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på konkret indhold til arrangementer

31 Bilag 2 til pkt. 5.6 Kommissorium for arbejdsgruppe til Det sammenhængende patientforløb Arbejdsgruppen - nedsat af kredsbestyrelsen - har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til kredsbestyrelsen, hvori der beskrives konkrete aktiviteter, der medvirker til at vi opfylder udviklingsplanen og herunder inddrager Generalforsamlingsforslaget Der udarbejdes: beskrivelse af aktiviteter formål med de enkelte aktiviteter målgruppen beskrives for de enkelte aktiviteter (TR, Amir, sygeplejersker, ledere osv.)

32 konkret indhold i aktiviteten beskrives, herunder evt. oplægsholder, underviser eller andet afvikling af aktiviteten beskrives tidsplan for afvikling vurdering af ressourceforbrug, herunder budgetmæssige konsekvenser

33 5.7 Julehyggen 2012 Sagsfremstilling: Jf. kredsbestyrelsen beslutning skal der holdes julehygge i kredsen. I 2012 er det fastlagt til at foregå onsdag 5. december. De seneste år har der været tætpakket af børn og voksne i mødelokalerne, i lokale C og delvist i kantinen. Sidste år var konceptet følgende: Der holdes julehygge på kredskontoret i tidsrummet kl Administrationen planlægger med, at der laves børneværksted både i lokale C og D fra åbningstidens start under forudsætning af, at kredsbestyrelsen kan bidrage som hjælpere. Desuden planlægges med, at julemanden kommer 2 gange og danser rundt om juletræet med børnene. Der trykkes et lille sanghæfte, som kan benyttes til formålet. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, om konceptet skal være det samme som sidste år. På et senere kredsbestyrelsesmøde drøftes, hvem der kan hjælpe fra kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden

34 5.8 Flytning af KB-mødet 5. november 2012 Sagsfremstilling: HB s møde i november 2012 er flyttet til 12. og 13. november Kredsbestyrelsen har planlagt møde 5. november Det er meget usikkert, om der er HB-materiale klar til dette møde (så det er muligt for kredsbestyrelsen at få det læst inden). Da det bl.a. er OK 13, der er på dagsordnen foreslås, at mødet flyttes. Forslag til tidspunkt: fredag 9. oktober Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, om mødet skal flyttes.

35 behandling af området MED som indsatsområde Sagsfremstilling: Nyere forskning - CARMA rapporten 2012 Medhør uden medbestemmelse - har dokumenteret, at TR og sygeplejersker oplever at have mindre indflydelse og medbestemmelse på deres daglige arbejde. Hele 43 % af tillidsfolkene på FTF-området oplever, at de er sat uden for indflydelse, når det kommer til de overordnede strategiske spørgsmål om budget, økonomi, besparelser og rationaliseringer. De oplever, at de formelle samarbejdssystemer med lokale MED-udvalg og samarbejdsudvalg mest kun bruges til at give lønmodtagerne sager til orientering - og ikke som et forum for indflydelse. Pixiudgaven af rapporten kan findes her: Kredsbestyrelsen har derfor besluttet at skærpe indsatsen ift. at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen for TR og sygeplejersker. I har kredsbestyrelse og tillidsvalgte allerede på flere møder diskuteret, hvordan medarbejdet MED-systemet kan styrkes. Som et resultat heraf er temaet på områdemøderne i september måned 2012 MED-arbejdet. For en vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter ift. CARMA undersøgelsen resultater og viden fra de lokale TR/FTR, hvilke yderligere behov der er for at styrke de tillidsvalgte ift. MED-arbejdet.

36 Bilag 1 til pkt Historik Fra KB-mødet 18. juni 2012 MED som indsatsområde Forslag Beslutninger Tids- og handleplan Vurdere lokale Behandles på KBmøde behov ift. CARMA december undersøgelse behandles på august mødet. På områdemødet i september sættes punktet på dagsordnen. Fra Udviklingsplanen At sygeplejersker har medbestemmelse og medindflydelse på deres arbejdsplads samarbejde struktureret og målrettet med fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I samarbejdet er der særlig fokus på kompetenceudvikling i forhold til de udfordringer og opgaver fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter varetager Rammeprogram til TR-områdemøder september 2012

37 Det overordnede tema for dagen er MED-arbejdet. Vi har valgt nedenstående omdrejningspunktet som en del af DSR's forpligtelse ift. CARMA undersøgelsens resultater Målet for dagen er, at TR får værktøjer på det mere operationelle plan, som kan hjælpe i hverdagen til øget indflydelse på selve arbejde i MED. Vi planlægger med et program, der bl.a. kommer indenom følgende områder: - hvordan kan man som TR gribe MED-arbejde an - før, under og efter mødet? - hvordan kan man strukturere MED-arbejde? - hvad er retningslinjer, procedure osv, for nogle størrelser? - hvordan kan man bringe et punkt på dagsordnen? - hvordan følger man op på det? - er det det rigtige vi sætter på MED-dagsordnen? - hvordan kan man som TR være proaktiv ift. konkrete områder eks. budgetter, politikker osv.

38 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde Sagsfremstilling: Indstilling:

39 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter Sagsfremstilling: Indstilling:

40 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen drøftede på deres seminar i januar 2012, at de i 2012 ville følge op på deres positive erfaringer med arbejdspladsbesøg fra 12. maj Kredsbestyrelsen drøftede, at det bør overvejes, om vi skal gentage sceancen med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland i en eller anden form. Drøftelsen gik på, at det er væsentligt at have et emne / et budskab at komme ud med. Formandsgruppen tager allerede i dag ud på arbejdspladser i forskellige sammenhænge. Det er eksempelvis ifm. - artikler til DSR NORD - konkrete problemstillinger - medlemsmøder med konkret emne - osv. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, hvordan Et døgn i sygeplejen i Nordjylland kan sammensættes ift. tema/budskab, besøg-hvor?, kredsbestyrelsens rolle, tidspunkt og formidling af døgnet. Kredsbestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland.

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere