Ryttervej 4 Postboks Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13"

Transkript

1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks Svendborg Telefon Telefax CVR-nr Dagsorden for generalforsamling Den 27/ kl på Hotel Skandinavien Dagsordenen omfatter i henhold til vedtægterne følgende: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift 5. Indkomne forslag fra andelshavere 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tonni Hansen, Jack Dziemieszka og Henning Larsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Steffen Larsen og Carsten Pedersen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Denne rapport indeholder 33 sider 0591-r001-13

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Hovedbegivenheder i året 6 Årsregnskab 1. april marts Anvendt regnskabspraksis 8 Samlet resultatopgørelse 13 Resultatopgørelse (varmeforsyningsdel) 14 Resultatopgørelse (kraftvarmeværksdel) 15 Balance 16 Noter 18 Budget 2013/14 27 Takster 2013/14 31 Leveringsbestemmelser r

3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. april marts 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold r

5

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Spodsbjergvej 147 D 5900 Rudkøbing Telefon: Telefax: CVR-nr.: Hjemsted: Langeland Kommune Regnskabsår: 1. april marts Bestyrelse Torben Tørnqvist, formand Tonni Hansen, næstformand Jack Dziemieszka Lars Gotfredsen Henning Larsen Pengeinstitutter Svendborg Sparekasse A/S, Østerport 2, 5900 Rudkøbing Revision Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 0591-r

7 Beretning Formål/hovedaktivitet Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt fjernvarmedistributionsnet i Langeland Kommune. Hovedbegivenheder i året Der er foretaget opgradering af hovedledning mellem kraftvarmeværket og Mjølbyvej samt arbejde med tilslutning af nye forbrugere. Det nye flisfyringsanlæg blev efter en indkøringsperiode fuldt idriftsat pr. 1. november 2012, og har levet fuldt op til forventningerne. I forbindelse hermed er halmfyringen i Tullebølle ophørt. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2012/ r

8 Økonomisk udvikling Til belysning af varmeværkets udvikling kan oplyses hovedtallene for de seneste år: 2010/ / /13 Årets resultat Henlæggelse til nyanlæg Aktiver i alt Egenkapital Antal heltidsansatte, varmeforsyning Antal heltidsansatte, kraftvarmeværk Varmepriser inkl. moms: MWH, Rudkøbing 480,00 540,00 540,00 MWH, Tullebølle 480,00 540,00 540,00 Antal forbrugere ultimo Statistik Rudkøbing Tullebølle 2008/ / / / / /13 Kraftvarmeværk Gj Gj Gj Gj Gj. Flisværk Gj. Varmeforsyning, Ru Gj Gj Gj Gj Gj. Varmeforsyning, Tul Gj Gj Gj Gj. Samlet prod Gj Gj Gj Gj Gj Gj. Solgt Gj Gj Gj Gj Gj Gj. % fordeling i prod. Kv. 87% 83% 72% 77% 67% % fordeling i prod. Flis. 25% % fordeling i prod. Rv. 13% 17% 14% 6% 3% % fordeling i prod. Tul. 14% 17% 4% Ledningstab 23,07% 21,05% 27,00% 20,26% 25,89% 22,13% Graddage normal * I forhold til normalåret 9,9% 1,6% 0,9% 7,9% 17,0% 1,6% mildere mildere koldere koldere mildere koldere *Normal Tullebølles forsyningsområde blev tilsluttet pr. 1/ Flisværket er idriftsat 1/ r

9 Årsregnskab 1. april marts 2013 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet for er aflagt i tilnærmet form til årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske omkostninger vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen r

10 HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- og underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og overføres under gæld eller tilgodehavender i balancen. SÆRLIGE FORHOLD OG BEGREBER Indtægts- og omkostningsbudget Selskabets priser fastsættes efter varmeforsyningsloven. Varmeprisen fastsættes ved årets begyndelse ud fra budget. Budgettet lægges bl.a. med udgangspunkt i tidligere års omkostninger, afskrivninger på anlægsaktiver m.m. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Varmebidrag, indtægter fra el- og varmeproduktion og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen på leveringstidspunktet. Varmebidrag efter forbrug er baseret på baggrund af foretagne aflæsninger ultimo marts 2013, el- og varmeproduktion er baseret på måleraflæsninger frem til regnskabets afslutning. Andre driftsindtægter vedrører hovedsageligt lejeindtægter og gebyrer. Varmebidrag, el- og varmeproduktion samt indtægter i øvrigt indregnes ekskl. moms og afgifter. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter omkostninger for levering af varme og produktion af el og varme, værkernes drift, varmeledningernes drift samt løn og personaleomkostninger til teknisk personale. Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger omfatter administrationsvederlag samt administrationsomkostninger i øvrigt r

11 Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v. samt kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer. BALANCEN Anlægsaktiver Ledningsnet, grunde og bygninger, kedelanlæg, produktionsanlæg og andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kurstab ved låneoptagelse måles til forskellen mellem nominel restgæld og kursværdi på optagelsestidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. Afskrivningsperiode Varmeforsyning Rudkøbing afdeling: Anlæg etableret efter 1/ Driftsmidler og inventar Flisværk produktionsanlæg Flisværk bygning Edb-udstyr og softwareprogrammer Kurstab ved kommunekreditlån Indtægtsføring af tilslutningsafgifter Haller Varmeforsyning Tullebølle afdeling: Ledningsnet Produktionsanlæg og driftsmidler Bygninger Kraftvarmeværk: Produktionsanlæg Driftsmidler og inventar Bygninger 20 år med 5 % årligt 6 2/3 år med 15 % årligt 15 år med 6 2/3 % årligt 20 år med 5 % årligt 3 år med 33 1/3 % årligt Forholdsmæssigt over lånets afviklingsperiode 20 år med 5 % årligt 50 år med 2 % årligt 10 år med 10 % på nettosaldo v/fusionen 5 år med 20 % på nettosaldo v/fusionen 20 år med 5 % årligt 15 år med 6 2/3 % årligt 10 år med 20 % årligt 20 år med 5 % årligt 0591-r

12 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Brændselsbeholdning Brændselsbeholdning måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til kostpris. Kurstab og kursgevinster resultatføres i takt med, at de realiseres. Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Egenkapital Fra selskabets stiftelse i 1961 og frem til 30/ har nye medlemmer indbetalt tilslutningsafgift jf. daværende vedtægters 3. Disse er anset for egenkapital i selskabet. Tilslutningsafgifter indbetalt efter 1/ anses som bidrag til etablering af ledningsnet og indtægtsføres derfor over den tilsvarende afskrivningsperiode for ledningsnettet. Forbrugere fra det tidligere Tullebølle Fjernvarme A.m.b.A. havde indbetalt andelskapital, der efter fusionen er anset for egenkapital i selskabet. Dispositionsfond er opstået før varmeforsyningslovens ikrafttræden i 1982 og anses for egenkapital. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Henlæggelser Henlæggelser til nyanlæg omfatter årets tilgang med fradrag af en eventuel forlods afskrivning på afholdte investeringer i året r

13 Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Selskabsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til andelen af årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Udskudt skat er oplyst under eventualforpligtelser r

14 Samlet resultatopgørelse Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / /12 Nettoomsætning Varmebidrag, fast afgift og målerleje Varmebidrag, afgift efter forbrug Salg af el Produktionstilskud el Andre driftsindtægter Direkte omkostninger Brændselsudgifter Elektricitet og vand Kemikalier Reparation og vedligeholdelse Løn, gager og personaleomkostninger tekniske medarbejdere Heraf ovf. til anlægsaktiver Bruttoresultat Øvrige omkostninger -60 Bestyrelsesvederlag Administrationsomkostninger Energispareaktiviteter Andre omkostninger Resultat før afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger Henlæggelse til nyanlæg Tilbageført henlæggelse fra tidligere år Resultat før renter Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris, primo Årets resultat Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris, ultimo rs001-13/årsrapport 13

15 Resultatopgørelse Varmeforsyningsdel Budget, t.kr. Note Regnskab Regnskab 2012/ / /12 Nettoomsætning Varmebidrag, fast afgift og målerleje Varmebidrag, afgift efter forbrug Andre driftsindtægter Direkte omkostninger Brændselsudgifter Elektricitet og vand Kemikalier Reparation og vedligeholdelse Løn, gager og personaleomkostninger tekniske medarbejdere Heraf ovf. til anlægsaktiver Bruttoresultat Øvrige omkostninger -60 Bestyrelsesvederlag Administrationsomkostninger Energispareaktiviteter Andre omkostninger Resultat før afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger Henlæggelse til nyanlæg Resultat før renter Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat rs001-13/årsrapport 14

16 Resultatopgørelse Kraftvarmeværksdel Budget, t.kr. Note Regnskab Regnskab 2012/ / /12 Nettoomsætning Salg varme, intern afregning Salg af el Produktionstilskud el Lejeindtægter Direkte omkostninger Brændselsudgifter Elektricitet og vand Kemikalier Reparation og vedligeholdelse Løn, gager og personaleomkostninger tekniske medarbejdere Bruttoresultat Øvrige omkostninger -205 Administrationsomkostninger Andre omkostninger Resultat før afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger Henlæggelse til nyanlæg Tilbageført henlæggelse fra tidligere år Resultat før renter Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat rs001-13/årsrapport 15

17 Balance AKTIVER Note 31/ / Kurstab lån Kommunekredit Immaterielle anlægsaktiver Varmeforsyningsdel: Anlæg etableret før 1/ Anlæg etableret efter 1/ Tilslutningsafgifter, indgået efter 1/ Produktionsanlæg og driftsmidler Grund Haller Ejendomme Kraftvarmeværksdel: Produktionsanlæg og driftsmidler Ejendom Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Underdækning til indregning i efterfølgende års pris Brændselsbeholdning Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER rs001-13/årsrapport 16

18 Balance PASSIVER Note 31/ / Tilslutningsafgifter, indgået før 1/ Indbetalt andelskapital, overtaget v/fusion Dispositionsfond Egenkapital Henlæggelse til nyanlæg, varmeforsyningsdel Henlæggelse til nyanlæg, kraftvarmeværksdel Henlæggelser Lån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Svendborg Sparekasse, kassekredit Selskabsskat 0 0 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER Eventualforpligtelser m.v. 24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser rs001-13/årsrapport 17

19 Noter Varmeforsyningsdel Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / / Andre driftsindtægter 275 Lejeindtægter Andre indtægter Gebyrer m.v Brændselsudgifter Olieforbrug Halmforbrug Flisforbrug Bortskaffelse af bund- og flyveaske Svovl- NOX-afgift Varmekøb fra Kraftvarmeværket Miljøgebyrer Reparation og vedligeholdelse Hovedledning Stikledninger Målere Central I øvrigt Lønninger og gager, tekniske medarbejdere Løn og gager Regulering feriepenge- og feriefridagsforpligtelse Regulering hensat afspadsering Dagpenge- og lønrefusion Kørselsgodtgørelse Pension ATP-bidrag Øvrige sociale bidrag Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr rs001-13/årsrapport 18

20 Noter Varmeforsyningsdel Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / / Administrationsomkostninger Administrationsvederlag (LEF) Kontorhold, porto, fragt og gebyrer Kontorhold, porto, fragt og gebyrer (LEF) Telefon Møder, rejser og generalforsamling Repræsentation Revision og regnskabsassistance, ordinært Regnskabsassistance, ekstraordinært Rådgivningsmæssig assistance Budgetudarbejdelse Revision og assistance vedr. selvevaluering Juridisk assistance Konsulentassitance Personaleomkostninger Kurser PBS-omkostninger EDB-omkostninger Annoncer og reklame Arrangementer og tryksager (sidste år jubilæum) Småanskaffelser Andre omkostninger Drift automobiler Ejendomsskat og bygningsforsikringer Forsikringer i øvrigt og kontingenter rs001-13/årsrapport 19

21 Noter Varmeforsyningsdel Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / / Afskrivninger 60 Kurstab lån jf. note Anlæg og ledningsnet jf. note Tilslutningsafgifter jf. note Driftsmidler og inventar jf. note Bygninger jf. note Avance v/salg driftsmidler Tab/indgået på tidligere afskrevne debitorer Regulering reservation til tab på debitorer Finansielle indtægter, netto Renteomkostninger m.v: Lån Kassekredit Kreditorer Garantiprovision Renteindtægter m.v: 10 Værdipapirer Kursgevinst værdipapirer Bankindestående Intern rente kraftvarmeværk Debitorer rs001-13/årsrapport 20

22 Noter Kraftvarmeværksdel Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / / Brændselsudgifter Halmforbrug Olieforbrug Tilbagebetaling olieafgift tidligere år Træpilleforbrug Bortskaffelse af bund- og flyveaske Svovl- NOX-afgift Laboratorieundersøgelser og miljømålinger m.v Reparation og vedligeholdelse 770 Produktionsanlæg Bygninger Øvrige driftsmidler Lønninger og gager, tekniske medarbejdere Løn og gager Regulering feriepenge- og feriefridagsforpligtelse Regulering hensat afspadsering Kørselsgodtgørelse Pension ATP-bidrag Øvrige sociale bidrag Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr rs001-13/årsrapport 21

23 Noter Kraftvarmeværksdel Budget, t.kr. Regnskab Regnskab 2012/ / / Administrationsomkostninger Administrationsvederlag (LEF) Kontorhold, porto, fragt og gebyrer Telefon Revision og regnskabsassistance, ordinært Personaleomkostninger Bøde Kurser Andre omkostninger Drift automobil Ejendomsskat og bygningsforsikringer Forsikringer i øvrigt Afskrivninger 420 Produktionsanlæg jf. note Bygninger jf. note Avance v/salg af driftsmidler Finansielle omkostninger Renteomkostninger m.v: 150 Lån Intern rente varmeforsyning Renterefusion vedr. tilbagebetaling olieafgift Amortisering låneomkostninger rs001-13/årsrapport 22

24 Noter Note 16 - Kurstab på lån Kommunekredit Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Varmeforsyningsdel Kraftvarmeværk Note 17 - Anlæg, driftsmidler og inventar Anlæg etabl. før 1/ Anlæg etabl. efter 1/ Tilslutningsafgifter indgået efter 1/ Produktionsanlæg og driftsmidler Produktionsanlæg og driftsmidler Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede anlæg Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Note 18 - Grund og bygninger Grund Haller Ejendomme Ejendom Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Ejendomsvurdering pr. 1/ *) *) Der foreligger endnu ingen selvstændig vurdering på bygning flisværk. Afskrivninger på anlægsaktiver er opgjort inden for rammerne af 4 i bekendtgørelse af 18/ om driftsmæssige afskrivninger m.v. ifølge lov om varmeforsyning rs001-11/årsrappot 23

25 Noter 31/ / Tilgodehavender Tilgodehavende tilslutningsafgifter, afdragsordning Tilgodehavende forbrugere årsregulering for regnskabsåret Tilgodehavende moms Tilgodehavende salg af el Tilgodehavender i øvrigt Reservation for tab Likvide beholdninger Kontant kassebeholdning Bank- og sparekasseindestående rs001-13/årsrapport 24

26 Noter 31/ / Henlæggelse til nyanlæg Beregning af årets maksimale henlæggelse Varmeforsyningsdel: Forventede investeringer: Nyanlæg år Maksimal henlæggelsesmulighed, 20% Årets henlæggelse Kraftvarmeværksdel: Forventede investeringer: Nyanlæg år Maksimal henlæggelsesmulighed, 20% Årets henlæggelse Årets henlæggelse i alt Saldi på henlæggelser Varmeforsyning Kraftvarmeværk Henlæggelse primo Årets tilgang, jf. foran Anvendt i året 0 0 Henlæggelse ultimo Henlæggelserne er foretaget inden for rammerne af 5 i bekendtgørelse af 18/ om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser ifølge lov om varmeforsyning rs001-13/årsrapport 25

27 Noter 31/ / Lån Kommunekredit (Kommunegaranteret) Kommunekredit (Kommunegaranteret) Nordea Låneomkostninger til amortisering Afdrag med forfald næste år, overført til kortfristet gæld Heraf forfalder t.kr. efter 5 år Anden gæld Tilbagebetaling forbrugere, årsregulering for regnskabsåret Skyldige renter Forudmodtaget lejeindtægt samt deposita Skyldige feriepenge samt feriepengeforpligtelse funktionærer Skyldig afspadsering Skyldig moms Skyldig ATP og pension Eventualforpligtelser m.v. Købsaftaler halmleverancer på faste priser frem til 1/ Udskudt skat udgør et aktiv på 3,6 mio. kr., som ikke er indregnet i balancen Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til Nordea er deponeret ejerpantebrev på nom. 400 t. kr. i grund matr.nr. 28 P Rudkøbing Markjorder, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 339 t. kr. Endvidere er afgivet erklæring om forbud mod pantsætning af ejendommen matr. nr. 2 VK Rudkøbing Markjorder rs001-13/årsrapport 26

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret Visionsvej 51 K-9000 Aalborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPRT 2011/12 GENERALFRSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere