UDVALGET VEDRØRENDE EN STØTTEORDNING FOR ZOOLOGISKE HAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET VEDRØRENDE EN STØTTEORDNING FOR ZOOLOGISKE HAVER"

Transkript

1 BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET VEDRØRENDE EN STØTTEORDNING FOR ZOOLOGISKE HAVER BETÆNKNING NR. 774 KØBENHAVN 1976

2 ISBN Statens trykningskontor Un 00-9-bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Indledning 7 Side II. Udvalgets arbejdsområde 9 A. Almindeligt 9 B. Justitsministeriets ressort 9 C. Landbrugsministeriets ressort 10 D. Konklusion 10 III. Definition af en zoologisk have 11 A. Indledning Virksomhedens karakter Virksomhedens formål Dyrebestandens sammensætning 12 B. Konklusion 13 IV. Zoologisk Have i København 15 A. Grundlæggelse og arealer 15 B. Havens ledelse 16 C. Oprettelsen af den selvejende institution 17 D. Statstilskud 18 E. Kommunale tilskud 19 P. Den økonomiske udvikling 20 V. Nyere zoologiske haver og dyreparker 28 A. Ålborg zoologiske have 28 B. Odense zoologiske have 30 C. Jyllands Mini-Zoo 30 D. Løveparken/Safariland 30 E. Knuthenborg Park 31 VI. Generalplan for Zoo i København 32 A. Indledning 32 B. Den dyreværnsmæssige forsvarlighed af en udbygning af Zoologisk Have 32 C. Nuværende anlæg 33 D. Generalplanens sigte 34 E. Generalplanens indhold 35

4 Side VII. Støtteordninger i de nordiske lande,. 42 VIII. Behov for lovgivning om statsstøtte 44 A. Baggrund 44 B. Begrundelse 45 IX. Udkast til et lovforslag om statsstøtte A. Lovforslaget 47 B. Bemærkninger til forslaget 50

5 BILAGSFORTEGNELSE. 1. Lov nr. 193 af 12. juni 1962 om ændring af lov om værn for dyr 65 Side 2. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 361 af 23. august 1967 om indretning m.v. af zoologiske haver, dyreparker og lignende Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. I76 af 29. august 1967 om tilsynet med zoologiske haver, dyreparker og lignende Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 228 af 5. december 1975 om zoologiske haver m.v Driftsregnskab for perioden 1. oktober , september 1972 for Zoologisk Have i København Driftsregnskab for perioden 1. oktober september Driftsregnskab for perioden 1. oktober september Driftsregnskab for perioden 1. oktober december Oversigt over besøget i Zoologisk Have i København Plan over Zoologisk Have i København med angivelse af generalplanens enkelte anlæg Organisationsplan for Zoologisk Have i København juni

6

7 I. INDLEDNING. Ved aktstykke nr. 162, tiltrådt af Folketingets finansudvalg den 13. marts 1974, fastsattes en ekstraordinær, 3-årig tilskudsordning for den selvejende institution Zoologisk Have i København i finansårene , og Det udtales bl.a. i aktstykket: "Det er en forudsætning for tilskudsordningen, at der inden for 3-års perioden tilvejebringes en langtidsplanlægning for haven, og at overvejeiserne om gennemførelse af en særlig lovgivning om zoologiske haver fortsættes". På denne baggrund nedsatte ministeren for kulturelle anliggender ved skrivelse af 17. januar 1975 et udvalg, der fik til opgave at tilvejebringe en langtidsplanlægning for den selvejende institution Zoologisk Have i København, hvorefter havens fortsatte eksistens og rimelige udbygning som almen-kulturel, pædagogisk og videnskabelig institution søges sikret. Udvalget anmodedes endvidere om at fremkomme med indstilling om, hvorvidt en særlig lovgivning om zoologiske haver i Danmark bør gennemføres. Ministeren beskikkede følgende som medlemmer af udvalget: Kontorchef Eigil Thrane, Ministeriet for kulturelle anliggender formand, Direktør Arne Dyhrberg, Zoologisk Have i København, Professor, dr.phil. Bent Muus, Zoologisk Have i København, Kredsdyrlæge N.O. G-otzsche, Det veterinære Sundhedsråd, Borgmester 1b Juul, Hovedstadsrådet, Fuldmægtig Birte Lynæs, Justitsministeriet. Som sekretær for udvalget beskikkedes fuldmægtig Claus Lützau Forup, Ministeriet for kulturelle anliggender. Til udarbejdelse af udkast til betænkning nedsatte udvalget en redaktionskomité bestående af: Kontorchef Eigil Thrane, Professor, dr.phil. Bent Muus, Fuldmægtig Claus Lützau Forup. Udvalget har afholdt 16 møder.

8 8 Udvalget har endvidere foretaget besigtigelse af de zoologiske haver i København, Altorg og Odense, af Mini-Zoo ved Herning, af Løveparken/Safariland i Givskud og af Safariparken på Knuthenborg. København i juli Arne Dyhrberg 1b Juul Bent Muus N. 0. Götzsche Birte Lynæs Eigil Thrane formand /C. Lutzau Forup sekretær

9 9 II. UDVALGETS ARBEJDSOMRÅDE. A. Udvalget har drøftet spørgsmålet om afgrænsningen af udvalgets arbejdsområde i forbindelse med sine overvejelser over, hvad en eventuel lovgivning om zoologiske haver bør omfatte. Man har således overvejet, om der i udvalgets kommissorium var hjemmel for at stile imod et udkast til lovforslag omfattende dels regler om ydelse af statsstøtte til zoologiske haver, dyreparker o.lign., dels regler om dyreværn, publikums sikkerhed, dyrenes sundhed og handel med vilde dyr. Problemet om statsstøtte til zoologiske haver er idag ureguleret, medens de øvrige emner i vidt omfang er undergivet offentlig regulering gennem lovgivning o.a. bestemmelser. B. Spørgsmålet vedrørende dyreværn og publikumssikkerhed henhører under justitsministeriets ressort. I henhold til lov nr. 256 af 27. maj 1950 om værn for dyr er det politiet, der udøver tilsyn med lovens overholdelse. Lovens 6, således som ændret ved lov nr. 193 af 12. juni 1962 om ændring af lov om værn for dyr (bilag l) fastsætter bl.a. i stk. 3, at zoologiske haver, dyreparker og lignende ikke må oprettes uden politiets tilladelse. Med hjemmel i samme stykke har justitsministeriet udstedt bekendtgørelse nr. '561 af 23. august 1967 om indretning m.v. af zoologiske haver, dyreparker og lignende (bilag 2). Bekendtgørelsen giver nærmere forskrifter om politiets tilsyn med de nævnte virksomheder og om dyrenes opholdsrum, bure m.v., og instituerer et samarbejde mellem de lokale politimestre og kredsdyrlæger. Ved cirkulæreskrivelse nr. 176 af 29. august 1967 om tilsynet med zoologiske haver, dyreparker og lignende (bilag 3) har justitsministeriet "yderligere givet meddelelse om ydelse af vederlagsfri konsulentbistand til politi og kredsdyrlæger i disse sager. Ministeriets konsulenter er den tidligere direktør for Zoologisk Have i København, rektor Svend Andersen og direktør Arne Schiøtz, Danmarks Akvarium. Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 228 af 5. december 1975 om zoologiske haver m.v. (bilag 4) præciseret konsulentordningen og politiets godkendelsesmyndighed og har i denne forbindelse givet vejledende retningslinier vedrørende afgræns-

10 10 ningen af området for dyreværnslovens regler om "zoologiske haver, dyreparker og lignende". I henhold til dyreværnslovens 17, stk. 1,kræves politiets tilladelse til at drive erhvervsmæssig handel med dyr fra butik eller andet fast forretningssted. De ovennævnte bestemmelser finder ikke anvendelse på fremvisning af dyr i sådanne forretninger. Spørgsmål om publikums sikkerhed henhører ligeledes under politiets myndighed, dels i henhold til særlige bestemmelser i politivedtægterne, dels i henhold til politiets almindelige myndighed med hensyn til opretholdelse af offentlig ro, orden og sikkerhed. C. Spørgsmål om dyrenes sundhedstilstand og om ind- og udførsel af levende dyr henhører under landbrugsministeriets ressort, administreret gennem Veterinærdirektoratet, hvorunder kredsdyrlægerne hører. Blandt de mange herhenhørende love o.a. bestemmelser skal især nævnes lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene (med mange senere ændringer og tillæg) og lov nr. 131 af 13. april 1954 om udførsel og indførsel af levende dyr m.v. D. Udvalget er enigt om, at baggrunden for udvalgets nedsættelse, udvalgets kommissorium, udvalgets sammensætning og det tidspres, arbejdet har været undergivet, ikke giver den fornødne basis for forslag om en så omfattende administrativ omlægning, som samlingen af de ovennævnte og eventuelt andre områder i een lov under een myndighed ville betyde. Udvalgets forslag omfatter derfor alene regler vedrørende ydelse af statsstøtte til zoologiske haver m.v., og griber ikke ind i den kompetence, der i dag ligger hos justitsministeriet og landbrugsministeriet i de ovenfor nævnte sager. Heller ikke andre myndigheders ressort berøres af forslaget.

11 11 III. DEFINITION AF EN ZOOLOGISK HAVE. A. Udvalget har drøftet, hvordan man tør afgrænse og nærmere definere begrebet en zoologisk have. Der må begretosmæssigt drages visse grænser linder hensyn til den pågældende virksomheds karakter, dens formål og arten af de dyr, den rummer. 1. Virksomhedens karakter, Dyrehold kan forekomme under forskellige former, der har det tilfælles, at dyrene holdes i mere eller mindre snævert fangenskab og er afhængige af menneskelig pasning og fodring. Skalaen strækker sig fra de især tidligere forekommende menagerier, hvor forskellige dyr stuves tæt sammen i små bure, til nutidens åbne dyreparker, safariparker o.lign., hvor dyrene ofte blandet går frit omkring på forholdsvis store arealer, der ikke giver megen fornemmelse af indespærring. Den traditionelle zoologiske have af blot nogen alder kan normalt betegnes som en mellemting mellem disse former. Mange dyr findes anbragt på et begrænset areal, men bure, indhegninger og andre anlæg er søgt gjort så rummelige, hensigtsmæssige og naturlige for dyrene, som plads og økonomi tillader. Den traditionelle zoologiske have har netop som navnet siger karakter af en have eller et lignende friluftsanlæg, hvor publikum til fods under åben himmel bevæger sig fra anlæg til anlæg. Definitionsmæssigt er det afgørende, at dyrene holdes under forhold, der afviger fra naturtilstanden. Dette gør sig gældende både i henseende til indespærring og til dyrenes afhængighed af menneskelig pleje og fodring. Ikke ethvert indhegnet eller naturligt afgrænset område, hvorpå der anbringes dyr, er en zoologisk have. Dyrehold frit udsat i en skov, på en ø o.s.v., hvor dyrene lever selvstændigt uden synderlig menneskelig indsats, falder uden for begrebet. Visse former for dyrehold er forbudt i henhold til dyreværnslovens 6, stk. 2, som affattet ved ændringsloven nr. 193 af 12. juni 1962 (bilag l). Fremvisning af dyr i omrejsende menagerier må således ikke finde sted. Forbudet er absolut. Endvidere må vilde dyr efter samme bestemmelse ikke anvendes ved forestillinger i cirkus, varieteer og lignende virksomheder. Dette forbud, hvorfra ju-

12 12 stitsministeren dog kan meddele -undtagelse i medfør af 6, stk. 4, må antages at "bevirke, at de nævnte virksomheder normalt ikke etablerer et dyrehold af vilde dyr, ligesom omrejsende cirkus o.lign. vil rammes af det ubetingede menageriforbud i 6, stk. 2. Ved siden af de traditionelle zoologiske haver er i nyere tid fremkommet andre former for præsentation af vilde dyr, betegnet som dyreparker, safariparker, løveparker o.lign., hvis særpræg som nævnt er den frie anbringelse af visse dyr på åbne arealer, normalt således, at publikum kan køre gennem disse arealer i bil. Det er oftest savannedyr, der findes mest velegnede til denne form for præsentation. Udvalget har bestræbt sig på at give en definition af begreberne, hvorved disse anlæg ikke udelukkes fra en ligestilling med de traditionelle zoologiske haver. Endelig findes der forskellige former for specialiseret dyrehold: akvarier, terrarier, insektarier, delfinarier, fuglesamlinger m.v. Sådanne anlæg indgår ofte som dele af en større zoologisk have. Som isoleret virksomhed finder udvalget ikke, at disse specialanlæg kan kaldes zoologiske haver. 2. Virksomhedens formål. Zoologiske anlæg kan have forskellige formål o Oftest vil dissedyrehold blive etableret i forevisningsøjemed, altså være tilgængelige for publikum, men også andre formål kan ligge bag, f.eks. forskningshensyn, undervisnings- eller opdrætningsvirksomhed. Hensynene kan kombineres. Udvalget finder, at forevisningsformålet er afgørende for, cm anlægget kan kaldes en zoologisk have. Avlsstationer og dyrehold til brug for videnskabelige forsøg falder uden for begrebet. 3. Dyrebestandens sammensætning. Det er nævnt ovenfor under 1., at visse specialiserede udstillinger (akvarier, terrarier o.s.v.) anses for at falde uden for begrebet. Udvalget har lagt afgørende vægt på, at hovedbestanden af de udstillede dyr må være landlevende, vilde hvirveldyr, altså hovdyr, klovdyr, rovdyr, gnavere, fugle m.fl.,og at alle disse dyreformer må være repræsenteret med en passende artsmæssig og geografisk alsidighed.

13 13 Ensidige eller stærkt artsbegrænsede dyrehold, f.eks, en flok løver eller tigre eller et snævert udvalg af savannedyr, falder således uden for begrebet en zoologisk have. En samling af f.eks. udelukkende danske dyr anses heller ikke for at opfylde alsidighedskravet. Udvalget finder desuden, at en zoologisk have i vidt omfang må bestå af eksotiske dyr, altså dyr, man ikke vil kunne opleve in natura uden rejser til fjerntliggende lande. En samling af udelukkende skandinaviske eller nordeuropæiske dyr opfylder således heller ikke alsidighedskravet. Samlingen skal overvejende bestå af vilde dyr. En udstilling, der hovedsageligt består af tamdyr, altså husdyr og selskabsdyr, opfylder således ikke de definitoriske krav, der bør stilles til en zoologisk have. På samme måde medfører kravet om, at samlingen overvejende skal bestå af landlevende hvirveldyr, at udstillinger, der hovedsageligt består af fisk, bløddyr eller insekter ikke opfylder de definitoriske krav til en zoologisk have. Udvalget har desuden overvejet, om man skulle stille det definitoriske krav, at dyresamlingen skulle bestå af lutter racerene dyr. Der er enighed om, at dette krav må tilstræbes opfyldt i videst muligt omfang, men kravet kan kun gennemføres fuldtud i zoologiske haver, hvor hver enkelt dyreart holdes totalt afsondret fra andre nærstående arter, således bl.a. med hensyn til forskellige stammer af zebraer, af okser o.fl.a., der ved sammenbringning blander sig og senere føder bastarder. Dette kan derfor ikke undgås f.eks. i en safaripark, hvor forskellige savannedyr udsættes på samme areal, med mindre man vil kræve, sit virksomheden kun må fremvise een stamme af hver af sådanne nærbeslægtede arter, der ellers ville blande sig. Udvalget finder således ikke, at spørgsmålet om racerenhed er afgørende for fastlæggelsen af begrebet en zoologisk have. Problemet kan tages op i anden forbindelse, nemlig ved behandlingen af, hvilke vilkår der kan kræves.opfyldt, for at en zoologisk have kan oppebære statstilskud. B. Sammenholder man alle de ovenanførte synspunkter under eet, når man frem til en definition af begrebet en zoologisk have (herunder også dyreparker), lydende således: Ved en zoologisk have forstås et anlæg, hvor der i forevisningsøjemed holdes en i artsmæssig og geografisk henseende alsidig samling af overvejende eksotiske, vilde, landlevende hvirveldyr, under forhold, der afviger fra naturtilstanden.

14 14 Justitsministeriet har i den førnævnte cirkulæreskrivelse nr. 228 af 5. december 1975 (bilag 4) givet vejledende retningslinier for afgrænsningen af området "zoologiske haver, dyreparker og lignende", hvorover politiet efter dyreværnsloven har myndighed. Der er ingen uforenelighed mellem justitsministeriets retningslinier for fortolkningen af dyreværnsloven og de ovenfor af udvalget anførte definitoriske afgrænsninger.

15 15 IV. KØBENHAVNS ZOOLOGISKE HAVE. A. GRUNDLÆGGELSE OG AREALER. Langt tilbage i tiden har det været almindeligt at holde vilde dyr i fangenskab. Mange fyrster og adelsmænd har rådet over menagerier, bjørnegrotter o.s.v. Endnu under kong Christian VII fandtes der et kongeligt menageri på Frederiksberg. Visse af de kendte, gamle zoologiske haver i Europa er direkte efterkommere af fyrstelige menagerier. I København havde den kendte ornitolog og havekyndige Niels Kjærbølling i 1850'erne udgivet det store billedværk "Danmarks Fugle" og iøvrigt været virksom med udstopning, præparation og forhandling af naturgenstande. Han var derigennem kommet i forbindelse med tyske zoologer, særlig direktør Brehm fra den zoologiske have i Hamborg, og han foretog flere rejser til Tyskland for at studere de større zoologiske haver dér. Han fik derved ideen til at skabe en zoologisk have i København, og hans interesse samlede sig om arealerne vest for Frederiksberg slot, nord for Roskildevejen. I juni 1859 ansøgte han indenrigsministeriet om at få overladt en passende plads til en zoologisk have. Indenrigsministeriet meddelte den 30. juli 1859, at der ifølge kgl. resolution af 22. juli 1859 overlodes ham et areal ved Roskildevejen noget vest for Frederiksberg slot, "Prinsesse Wilhelmines Have", vederlagsfrit foreløbigt for 10 år. Arealet var knap kvadratalen. Haven åbnedes for publikum den 20. september Haven udvidedes i 1861 mod øst med arealerne ind mod slottet, "Prinsesse Carolines Have". I 1867 udvidedes haven mod nord med den østlige del af "Brune Dyrehave", en planteskole, der i sin helhed strakte sig fra de nævnte prinsessehaver til Fasanvejen. Haven havde dermed et areal på omtrent 3 tdr. land. Zoologisk Have i København er med sin grundlæggelse i 1859 den første zoologiske have i Skandinavien og desuden en af de ældste haver i Europa. Der var som nævnt fra begyndelsen nær kontakt mellem grundlæggeren og tyske zoologiske haver, en forbindelse, der i perioden omkring århundredskiftet blev udbygget til et nært samarbejde mellem haven og Carl Hagenbecks zoologiske have og dyrehandel i Hamborg.

16 16 Niels Kjærbølling døde i 1870, og hans søn F.H. Kjærbølling søgte at fortsætte driften son hidtil, men alvorlige økonomiske vanskeligheder medførte, at haven i oktober 1872 omdannedes til et aktieselskab, der skulle skaffe midler til havens fortsatte drift og udbygning. Kong Christian IX, der var stærkt interesseret i planerne, tegnede sig for et større beløb og påtog sig at være havens protektor, et hverv, som kongen - nu Hans Kongelige Højhed Prins Henrik - siden har beklædt. November 1872 udvidedes A/S Zoologisk Have med yderligere 5 tdr. land af "Brune Dyrehave", og i oktober 1873 indlemmedes de resterende 5 T td., således at havens areal nu var ialt 13 T td. land eller ca m. Hele dette areal udlejedes nu samlet til aktieselskabet af indenrigsministeriet for en 50-årig periode frem til 1. oktober 1922, hvor lejemålet forlængedes for 30 år til den 1. oktober Lejemålet blev derefter af indenrigs- og boligministeriet forlænget for yderligere 30 år frem til den 1. oktober 1982«Lejeafgiften er af helt symbolsk størrelsesorden (1.980 kr. årligt). Den 1. april 1931 lejede A/S Zoologisk Have yderligere et min- 2 dre areal (ca. 780 m ) langs Frederiksberg slot af Krigsministeriet for en 10-årig periode. Lejemålet er fortsat løbende, men kan opsiges med 6 måneders varsel. Afgiften udgør kr. årligt. Endelig aftaltes med ministeriet for byggeri og boligvæsen i 1949 et 20-årigt vederlagsfrit lejemål af ca m af Søndermarken umiddelbart syd for Roskildevej. Lejemålets begyndelsestermin fastsattes senere af indenrigs- og boligministeriet til 1. oktober Dette lejemål er siden af boligministeriet forlænget uændret for 10 år indtil den 1. oktober Det er et led i lejekontrakterne, at Zoologisk Have skal friholde staten for alle skatter og afgifter vedrørende arealerne. Frederiksberg kommune har imidlertid meddelt fritagelse for kommunal ejendomsskyld af de pågældende arealer, således at Zoologisk Have alene betaler de påhvilende dækningsafgifter, der i 1975 har andraget ca kr. Haven har desuden fået fritagelse for ejendomsskat og indkomstskat til staten. B. HAVENS LEDELSE. Ved dannelsen af aktieselskabet i 1872 ansatte havens nye direktion F.H. Kjærbølling som havens inspektør. Den første direktion

17 17 bestod af kontorchef, justitsråd H.C. Erichsen, der i et skrift "Om en Udvidelse af den zoologiske Have" først havde foreslået aktieselskabets dannelse, apotheker, fabrikant Alfred N. Benzon samt landstingsmand, senere kultusminister J.H.C. Fischer. Som et særligt fortjent og mangeårigt; medlem af direktionen i den første periode nævnes jægermester A.G.A. von Klein. Dårlige samarbejdsvilkår mellem inspektør og direktion - og i direktionen selv - medførte ret hurtige skift i inspektørstillingen, men C.A. Hofman Bang gjorde sig dog gældende som fortjenstfuld inspektør (fra 1897: administrerende direktør) i tiden I årene virkede som direktør magister Julius Schiøtt, der hidtil havde været kendt som udgiver af det populær-videnskabelige tidsskrift "Frem". I hans periode gennemførtes omfattende forbedringer og nyanlæg i haven, og samarbejdet med Carl Hagenbeck i Hamborg var særdeles tæt. Blandt andet hentedes fra Hamborg de såkaldte "karavaner", bestående af eksotiske folketrupper med dyr, telte, bohave o.s.v. (kirgisere, lapper, indere og japanere), samt en række besøg af dyregrupper. I 1905 opførtes udsigtstårnet. I disse år etableredes også promenadekoncerterne med Olfert Jespersens orkester. Schiøtts efterfølger blev W. Dreyer ( ), der var læge og tidligere medarbejder ved "Frem". En vigtig reform- og saneringsperiode i havens historie blev årene , hvor Th. Alving var direktør. Blandt andet abegrotterne, girafhuset og det internationalt berømte fuglehus blev opført i disse år. Alving efterfulgtes i 1942 af.axel Reventlow, i hvis periode bl.a. bjørnegrotterne blev opført og arealerne i Søndermarken lejet. Han efterfulgtes i 1956 af cand.mag. Svend Andersen, der i 1969 blev afløst af den nuværende direktør Arne S. Dyhrberg. C. DM SELVEJENDE INSTITOT ION. I I960 dannedes en fond kaldet "Zoologisk Haves Venners Fond", hvis formål efter vedtægterne var dels at modtage og administrere det årlige, nu forøgede statstilskud til haven (se herom nedenfor), dels at arbejde henimod at omdanne A/S Zoologisk Have til en selvejende institution. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret ydedes der denne fond et rente- og afdragsfrit statslån på kr. til brug ved fondens erhvervelse i 1965 af ejendommen

18 18 "Kongskilde Møllegård" ved Tystrup-Bavelse sø. I 1968 erhvervede fonden yderligere ejendommen "Frederikskilde" samt to mindre ejendomme sammesteds. Ejendommene, af areal ialt ca. 340 tdr. land, omdannedes til en selvejende institution, "Kongskilde Møllegård", hvis formål var at virke til gavn for Zoologisk Have i København ved gennem driften af landbrugsejendommene at skaffe gode og velkontrollerede foderleverancer til de af havens dyr, der krævede specielt foder af særlig kvalitet samt at skaffe hensigtsmæssige rekreationsområder fer dyr, der eventuelt måtte være svækkede af ophold i haven i København. I fremlagde havens "bestyrelse vidtrækkende planer om en deling af Zoologisk Have, således at de store arealer ved Tystrup-Bavelse sø omdannedes til en dyrepark, hvortil en væsentlig del af dyrebestanden, især savannedyrene, fra haven på Frederiksberg- bakke skulle overføres. Planerne indebar store økonomiske omkostninger, der ville kræve indsats fra både statslig, amtskommunal, kommunal og privat si.de. Også planer om en total udflytning af haven til "Vestskoven" drøftedes på denne tid. Planerne blev imidlertid først og fremmest af økonomiske grunde opgivet, og pr. 1. januar 1971 købte staten ved. ministeriet for kulturelle anliggender for 3,1 mill.kr. de nævnte ejendomme ved Tystrup-Bavelse sø af Zoologisk Haves Venners Fond. Erhvervelsen skete dels som en støtteaktion for Zoologisk Have, dels som et led i sikringen af vigtige fredningsinteresser i området. Zoologisk Have forpagtede arealerne for en 3-årig periode indtil udgangen af 1973» hvorefter forbindelsen mellem haven og den selvejende institution "Kongs^ilde Møllegård" ophørte, og den selvejende institution trådte i likvidation. Zoologisk Haves Venners Fond havde gennem årene ved opkøb og tegning af aktier i A/S Zoologisk Have arbejdet hen imod havens omdannelse til en selvejende institution. Dette skete i oktober 1971 ved dannelsen af den selvejende institution Zoologisk Have i København. Da haven nu ikke længere var et privat aktieselskab, blev de årlige statstilskud herefter atter udbetalt direkte til haven, og fonden, der nu havde opfyldt sine formål, trådte i likvidation ved tidgangen af 1973 og overførte sin formue, kr., til den selvejende institution. D. STATSTILSKUD. Igennem næsten hele havens historie har staten ydet et tilskud til havens drift. Første gang i finansåret , hvor Rigsdagen

19 19 ydede kr., hvilket tilskud fortsatte indtil det forhøjedes til kr forhøjedes det til kr., hvilket beløb bevaredes frem til ydedes kr., og kr., og atter kr., men i kr. og i frem til kim kr. Derefter låstes tilskuddet i perioden til fast på kr. årligt, det samme beløb, som Rigsdagen havde bevilget første gang i I I960 stod det klart, at væsentligt større offentlige tilskud måtte ydes, hvis havens fortsatte eksistens og udbygning på det ønskelige niveau skulle sikres. Som nævnt under C oprettedes da en "Zoologisk Haves Venners Fond", der bl.a. skulle modtage og administrere et sådant forøget statstilskud, da man ikke ville udbetale et stort beløb til det private aktieselskab Zoologisk Have. I perioden til blev der årligt bevilget et tilskud på kr., hvilket beløb fra og med finansåret er forhøjet til kr., som fortsat bevilges. Herudover har staten som en ekstraordinær, 3-årig nødforanstaltning bevilget årligt 1 raill.kr. i finanså.rene , og ,jfr. finansudvalgets skrivelse af 13. marts 1974 (aktstykke nr. 162). Denne særlige ordnirig forudsatte ydelse af et tilsvarende beløb fra regional side, hvilket aftaltes med de involverede myndigheder: Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg cg Roskilde amtsråd. Det regionale tilskud er siden Hovedstadsrådets dannelse afholdt oaær dette råds budget. Finisteriet for kulturelle anliggender har, da en nyordring on ti]- skud til ZoGlogisk Have endnu ikke er gennemført, og da en standsning af det hidtidige ekstraordinære tilskud på. 1 mill.kr. vil få katastrofale følger for haven, på finansloven for finansåret opnået bevilling til, at den omtalte 3-årige ordning, der udløb 31. marts 1976, forlænges uændret i endnu et finansår. Hovedstadsrådet har vedtaget ligeledes at yde sit ekstraordinære tilskud på 1 mill. kr. i endnu et år. E. KOMMUNALE TILSKUD. I 1918 opnåede haven sine første kommunale tilskud, idet Københavns kommune bevilgede kr. og Frederiksberg 400 kr. De to kommuner har lige siden ydet tilskud, der for Københavns vedkommen-

20

21 21 tilsammen udviser følgende: 1000 kr. Indtægter Driftsudgifter Likviditetsmæssigt driftsunderskud Investeringer Samlet likviditetsbehov Offentlige tilskud Gaver lait Den selvejende institutions gældsstiftelse Figurerne 1-4 gengiver grafisk de mest relevante hovedtræk af udviklingen i de sidste 10 år. Mest markant har stigningen i havens overenskomstbetingede lønudgifter været. Fra at udgøre 51% af havens indtægt i 1966 udgjorde lønudgifter og pensionsbidrag 86% af havens egen indtjening i ? der var en 15-mdr.s periode (ca. 75% i en normal 12-mdr.s periode). Indenfor samme ti-år er foderpriserne steget med over 50% og udgifterne til brændsel, ejendomsskatter, vandafgifter og forsikring næsten fordoblede. Fig. 1 viser indtægter og udgifter i absolutte tal. På fig. 2 er angivet, hvor mange procent de enkelte driftsudgifter har andraget af hvert enkelt regnskabsårs indtægter, som er sat til 100% (eksclusive tilskud cg gaver). Da indtægterne er sat til 100% viser forskellen mellem 100-stregen og søjlernes højde over denne, hvor meget de samlede udgifter procentuelt har oversteget indtægterne (driftsunderskuddet). Den stiplede linie angiver, hvor meget tilskud og gaver procentuelt har bidraget til at dække driftsunderskuddet. Det fremgår heraf, at der kun i 9-mdr.s regnskabet for 1971 og i har været overskud. Trods vidtgående rationaliseringer vil havens lønudgift altid være relativt stor på grund af de specielle krav, der stilles til dyrenes pasning året rundt. Hertil kommer, at mange af de a;ldre anlæg er særdeles upraktiske og dermed arbejdskrævende med hensyn til rengøring og vedligeholdelse.

22 22 Fig. 3 viser oversigtligt den samlede størrelse af de vigtigste indtægter og udgiftsposter for perioden Cirkeldiagrammerne i fig. 4 viser likviditetsbehovet og likviditetsfremskaffelsen i opdelt i perioderne før og efter likvidationen af aktieselskabet. Ved de i fig. 4 angivne omsætningsaktiver forstås kasseog girobeholdning, bankbeholdning, debitorer, lagerbeholdning og værdipapirer.

23

24

25

26

27 27 Bankerne har i forbindelse med likvidationen vist den velvilje i en overgangsperiode at lade Zoologisk Have få de nødvendige grundliggende lån rentefrit i forventning om, at der tilvejebringes en endelig løsning, hvorved haven med offentlig støtte sættes i stand til at fortsætte driften. Med hensyn til havens gældsposter pr. 31«december 1975 henvises til havens seneste driftsregnskab (bilag 8). Den væsentligste indtægt udgøres af billetsalget, og i sin prispolitik har haven søgt at følge pristallet. Besøgstallet har i perioden svinget omkring 1,1 mill, gæster årligt, heraf ca. l/3 børn (jfr. bilag 9)«Når besøgstallet de seneste år har været svagt faldende i stedet for stigende, skyldes det formentlig bl.a., at økonomien ikke har tilladt haven at hævde en tidssvarende standard som andre større europæiske haver. En anden årsag har været den økonomisk ulige konkurrence med de nyindrettede, fremragende udstillinger på Zoologisk Museum, hvortil adgangen er gratis (årligt besøgstal ca ). Haven søges drevet ud fra synspunkter, der primært angår en folkeopdragende og rekreativ mission, mens forretningsmæssige hensyn kun accepteres i den udstrækning, de er forenelige med respekten for dyrenes værdighed. Tivoliagtige eller cirkusagtige aktiviteter bør derfor - uanset at de erfaringsmæssigt kan være særdeles indbringende - ikke introduceres, eller i alt fald begrænses til f.eks. delfin-shows, der forener rekreative og folkeopdragende kvaliteter. Sammenfattende viser den økonomiske udvikling, at haven, hvis den skal have en forsvarlig målsætning, ikke kan bringes til at balancere økonomisk, især fordi den altid må bruge temmelig megen arbejdskraft, og derved vil være afhængig af lønudviklingen. Et væsentligt driftstilskud vil derfor være nødvendigt. Havens nedslidte og antikverede anlæg må renoveres over en årrække i takt med finansieringsmulighederne, og en betydelig støtte også til investeringer i nyanlæg og ombygninger vil derfor være påkrævet. Zoologisk Have nærer selv forventning om at kunne fremskaffe en trediedel af investeringskapitalen ved privat goodwill.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330 Navn på tema: Afgræsning af kommunale arealer Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering I alt 730 330 330 330 Alternativ 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat om afgræsning af kommunale arealer

Notat om afgræsning af kommunale arealer Notat om afgræsning af kommunale arealer Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Status Svendborg Kommune har i dag afgræsning med dyr som en del af naturplejen på

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden.

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. 20.MAJ 2015 J.NR. 20963 EH/HJ FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 1. Navn, hjemsted og stiftelse. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Forskningskontoret Maj 2000 Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer 1. Regelgrundlag

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere