Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed ("EIOPA-forordningen") 1 udsteder EIOPA retningslinjer for behandlingen af eksponeringer for markeds- og modpartsrisici i standardformlen Retningslinjerne vedrører artikel 104 og artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Disse retningslinjer har til formål at fremme konvergens i praksis på tværs af medlemsstaterne og bistå selskaberne med anvendelsen af standardformlens moduler for markeds- og modpartsrisici Med henblik på disse retningslinjer er følgende definition udarbejdet: - ved "kort aktieposition" forstås en kort position vedrørende aktier, som skyldes short selling i den i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 236/2012 omtalte betydning Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. april Retningslinje 1 Personaleydelser 1.8. Hvor forpligtelser for ydelser til medarbejdere er indregnet i overensstemmelse med kapitel II i gennemførelsesforanstaltningerne, bør virksomhederne tage højde herfor i beregningen af kapitalkravene for modulerne for modparts- og markedsrisici. Til dette formål bør selskaberne tage højde for arten af ydelserne og i givet fald arten af alle kontraktlige aftaler med en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i direktiv 2003/41/EF eller et andet forsikringseller genforsikringsselskab, der varetager disse ydelser Såfremt forvaltningen af de aktiver, der repræsenterer forpligtelserne vedrørende personaleydelser er blevet outsourcet, bør selskaber, der tegner pensioner, tage højde for disse i beregningen af kapitalkravet for modulerne for markeds- og modpartsrisici, forudsat at de er ansvarlige for ethvert værditab på disse aktiver. 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /6

3 Retningslinje 2 - Call-optioners virkning på varighed Ved fastsættelsen af varigheden af obligationer og lån med call-optioner bør selskaberne tage højde for, at de måske ikke opsiges af låntager i det tilfælde, kreditværdigheden forringes, kreditspændet forøges eller renterne stiger. Retningslinje 3 Gennemsnitlig løbetid for det løbetidsbaserede delmodul for aktierisici Selskaberne bør fortolke den i artikel 304, stk. 1, litra b), nr. iii), i Solvens IIdirektivet omtalte gennemsnitlige løbetid som varigheden af forpligtelsernes aggregerede pengestrømme. Retningslinje 4 Delmodul for renterisiko Selskaberne bør medtage alle rentefølsomme aktiver og passiver i beregningen af kapitalkravet for delmodulet for renterisici De forsikringsmæssige hensættelser bør genberegnes under de scenarier, der anvender den risikofrie rentekurve efter chokket, som bestemmes ved stresstest af den risikofrie basisrentekurve og ved tilføjelse af matchende justering, volatilitetsjustering eller overgangsforanstaltning for den risikofrie rente i henhold til artikel 308, litra c), i solvens II-direktivet, såfremt det finder anvendelse Aktivværdien bør genberegnes under scenarierne ved kun at stressteste den risikofri basisrentekurve, og eventuelle spreads over den risikofrie basisrentekurve bør bevares uændret. Det kan indebære brug af en ansættelse af modelværdier til fastlæggelse af aktivernes værdi under stresstestene Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktivværdierne før stresstestene ved brug af en ansættelse af modelværdier er konsistente med de officielle markedskurser for relevante aktiver på aktive markeder. Retningslinje 5 Karakteristika for investeringer med låne- og egenkapitalinstrumenter Når aktiver har låne- og egenkapitalinstrumentkarakteristika, bør selskaberne tage højde for begge disse karakteristika ved fastsættelsen af, hvilke delrisikomoduler for standardformlen, der bør finde anvendelse Ved fastsættelsen af, hvilke delrisikomoduler for standardformlen, der finder anvendelse, bør selskaberne overveje aktivets økonomiske indhold Når aktivet kan anses for at være sammensat af diskrete komponenter, bør selskaberne i det nødvendige omfang anvende de relevante stresstest på hver af disse komponenter særskilt Når det ikke er muligt at tage højde for aktivet som kombinationen af særskilte komponenter, bør selskaberne basere beslutningen om, hvilken af delrisikomodulerne for standardformlen, der bør finde anvendelse, på, hvorvidt 3/6

4 det er gælds- eller egenkapitalkarakteristikaene, der er fremherskende i økonomisk forstand. Retningslinje 6 - Korte egenkapitalpositioner Når selskaberne besidder korte positioner, bør de kun anvendes til at modregne lange egenkapitalpositioner i beregningen af kapitalkravet til egenkapitalrisiko, såfremt kravene i artikel i gennemførelsesforanstaltningerne er opfyldt Selskaberne bør se bort fra alle andre korte egenkapitalpositioner (resterende korte egenkapitalpositioner) i beregningen af kapitalkravet for egenkapitalrisiko De resterende korte egenkapitalpositioner bør ikke anses at stige i værdi ved anvendelse af stresstest på egenkapital. Retningslinje 7 Delmodul for koncentration af markedsrisici Med forbehold for artikel 187, stk. 3, anden del, i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne ikke tildele en risikofaktor på 0 % for investeringer, der ejes af enheder, der er medtaget på listen i artikel 187, stk. 3, i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 8 Udlånstransaktioner i værdipapirer og lignende aftaler Ved fastlæggelse af kapitalkravene for værdipapirindlåns- eller - udlånstransaktioner og genkøbsforretninger eller omvendte genkøbsforretninger, herunder likviditetstilførende swaps, bør selskaberne følge indregningen af de udvekslede poster i Solvens II-balancen. De bør ligeledes tage højde for kontraktbetingelser og risici hidrørende fra transaktionen eller aftalen Hvis det udlånte aktiv forbliver på balancen, og det modtagne aktiv ikke anerkendes, bør selskaberne: (a) anvende de relevante delmoduler for markedsrisici på det udlånte aktiv (b) medtage det udlånte aktiv i beregningen af kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer og tage hensyn til den risikobegrænsning, som det modtagne aktiv indebærer, hvis det anerkendes som sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med kravene i artikel 214 i gennemførelsesforanstaltningerne Når det modtagne aktiv anerkendes, og det udlånte aktiv ikke forbliver på balancen, bør selskaberne: (a) anvende de relevante delmoduler for markedsrisici på det modtagne aktiv (b) tage højde for det udlånte aktiv i beregningen af kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer baseret på balanceværdien af det udlånte aktiv på tidspunktet for udvekslingen, såfremt kontraktbetingelserne og de retlige bestemmelser, i tilfælde af låntagers 4/6

5 insolvens, giver anledning til en risiko for, at det udlånte aktiv ikke returneres, selv om det modtagne aktiv er tilbageleveret Hvis det udlånte aktiv og det modtagne aktiv anerkendes i Solvens II-balancen, bør selskaberne: (a) anvende de relevante delmoduler for markedsrisici på det udlånte aktiv og det lånte aktiv (b) medtage det udlånte aktiv i beregningen af kapitalkravet for modpartsrisiko for type 1-eksponeringer og tage hensyn til den risikobegrænsning, som det modtagne aktiv medfører, hvis det anerkendes som sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med kravene i artikel 214 i gennemførelsesforanstaltningerne (c) tage højde for forpligtelser på dets balance, som udspringer af lånearrangementet, i beregningen af kapitalkravet for delmodulet for renterisici. Retningslinje 9 Forpligtelser, der kan udløse betalingsforpligtelser I henhold til artikel 189, stk. 2, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne bør kapitalkravet for type 1-eksponeringer i modulet for modpartsrisici anvendes på juridisk bindende forpligtelser, som et selskab har tilvejebragt eller arrangeret Når der ikke udtrykkeligt er angivet nogen pålydende værdi i arrangementet vedrørende forpligtelsen, bør selskaberne fastlægge tabet som følge af misligholdelse, jf. artikel 192, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, på grundlag af en skønnet pålydende værdi Den skønnede pålydende værdi er det højeste beløb, som forventes at blive betalt i tilfælde af en kreditbegivenhed for modparten. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de nationale kompetente myndigheder sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. 5/6

6 Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 6/6

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere