R A P P O R T. Statusrapport Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring"

Transkript

1 R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring

2 Statusrapport Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram Forsikringmægler Forsikringsleverandører Forsikringspolitik Hvad gør vi med den valgte selvrisiko Forsikringsomkostninger Bemærkninger til forsikringsomkostninger 7 3. Skader Skadeudvikling - Alle skader Kommentar til skadeudvikling Arbejdsulykker Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader Risikostyring Risikostyringspolitik Igangsatte risikostyringstiltag Risikostyringsregnskab Risikostyring det kommende år Kursusvirksomhed Netværk 19 BILAG 1 20

3 Statusrapport Forsikring Side 3 1. Indledning Ifølge Forsikringspolitikken skal Forsikring udarbejde en årlig statusrapport til Økonomiog Erhvervsudvalget til brug for løbende ajourføring af forsikringspolitikken. Formålet med rapporten er at give et overblik over den aktuelle forsikringsportefølje i 2014, skadesforløbet og arbejdet med risikostyring. Forsikring er en del af staben Viden & Strategi, og har 2 fuldtidsmedarbejdere, der også varetager andre arbejdsopgaver både i Politisk Administrativt Sekretariat og i funktioner for hele staben. Forsikrings arbejdsopgaver består i hovedtræk af: Nytegning/opsigelse af forsikringer Ved tilbagemelding fra aftaleenhederne om køb og salg af motorkøretøjer og bygninger/løsøre sørger Forsikring for at kommunens aktivliste hos forsikringsselskaberne bliver ajourført, således at kommunen hele tiden er korrekt forsikret, d.v.s. hverken over- eller underforsikret. Præmiebetaling til forsikringsleverandøren Præmier der bliver betalt fra en central pulje sørger Forsikring for at betale, præmiebetalinger der bliver betalt decentralt af en aftaleenhed, opkræver Forsikring ved de relevante aftaleenheder. Opkrævning af forsikringspræmier hos institutionen Forsikring laver årlige præmieberegninger og opkrævninger på arbejdsskade, motorkøretøjer og bygning/løsøre til alle aftaleenheder Anmeldelse af skader og opfølgning heraf ALLE skader bliver indberettet til Forsikring 1738 skader i 2014 fordelt på arbejdsskade, bygning/løsøre, motorkøretøjer og ansvar. Det er godt 150 skader færre end i Forsikring følger op på alle sager i samarbejde med aftaleenhederne. Sagerne bliver afsluttet så hurtigt som muligt. Udbetaling af erstatninger Forsikring laver skadeopgørelser og udbetaler den erstatning de enkelte aftaleenheder er berettiget til, når de har en skade på enten bygning/løsøre eller et motorkøretøj. I forbindelse med arbejdsskader refunderer Forsikring udlæg for behandlingsudgifter til skadelidte, og udbetaler ménerstatning og erhvervsevnetab efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Forsikring betaler direkte til de enkelte behandlere for lægeerklæringer som Arbejdsskadestyrelsen kræver i forbindelse med behandling af arbejdsskadesagen. Forsikring udbetaler erstatning til borgere, hvor kommunen er erstatningsansvarlig for den skade der er sket på person eller ting under kommunens selvrisiko. Forsikring udbetaler erstatning til virksomheder, hvor en person som enten har været i virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, har forårsaget en skade på virksomhedens ting, og hvor kommunen er erstatningsansvarlig. Skadestatistik Forsikring udarbejder skadestatistikker til aftaleenhederne 1 gang om året på arbejdsskade, bygning/løsøre og motorkøretøjer. Forsikring udarbejder ½-årlige skadestatistikker på arbejdsskadeområdet til Intern Udvikling og Personale. Forsikring udarbejder ¼-vise skadestatistikker på motorkøretøjer til de enkelte aftaleenheder, et redskab til dialog omkring trafiksikkerheden for medarbejderne og til reducering af motorkøretøjsskader Derudover udarbejder Forsikring statistik, hvis en aftaleenhed ønsker det inden for et specifikt område.

4 Statusrapport Forsikring Side 4 Forsikring arbejder ud fra Forsikringspolitikken der er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. marts 2012, Risikostyringspolitikken der er godkendt i Byrådet 11. marts 2008 og Handlingsplan for igangsætning af risikostyring er godkendt den 1. april 2008 i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forsikring arbejder efter Sikringspolitik og Sikrings- og handlingsplan for kommunale bygninger/løsøre der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. januar 2009 og Trafiksikkerhed og handlingsplan der er godkendt af direktionen den 9. juni 2010 og Fag- og Stabscheferne den 20. august 2010.

5 Statusrapport Forsikring Side 5 2. Forsikringsprogram Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsprogram er sammensat af færrest mulige policer, af hensyn til overblikket, administrationen og de økonomiske fordele kommunen opnår ved at samle forsikringerne. Opbygningen af forsikringsprogrammet er opdelt i kategorierne: All Risk Forsikring, dækker bygning og løsøre Ansvarsforsikringer, dækker erstatningskrav rejst fra 3. mand Projektforsikringer, entreprise all risk ved anlægsarbejder Motorforsikringer Arbejdsskadeforsikring, selvforsikring Øvrige 2.1 Forsikringsmægler Ringkøbing-Skjern Kommune indgik 1. januar 2012 mægleraftale med Hansson & Partners A/S. Aftalen er blevet forlænget med et år og udløber 31. december Mægleraftalen indeholder bl.a. løbende ajourføring af kommunens forsikringer, kontrol af policer og præmieopkrævninger. Administration og behandling af kommunens arbejdsskader, ligesom det er forsikringsmægleren der behandler kommunens ansvars-, bygnings- og løsøreskader under valgte selvrisikobeløb. Forsikring holder 2-3 statusmøder med forsikringsmægleren årligt. 2.2 Forsikringsleverandører Ringkøbing-Skjern Kommune indgik pr. 1. januar 2012 forsikringsaftaler med 6 forskellige forsikringsselskaber. Aftalerne er i 2014 blevet forlænget med 2 år og udløber den 31. december Der er indgået aftaler med følgende leverandører: Erhvervs- og produktionsansvar Ansvar lov om aktiv beskæftigelse Ansvar plejeanbragte Ansvar kraner Kommunalt ledelsesansvar Professionelt ansvar ved EU-udbud Kriminalitetsforsikring Motorkøretøjer Bygning Løsøre Entreprise Ulykkesforsikring frivillige brandmænd Rejseforsikring Ansvar lystfartøjer Skovbrand Kunst Katastrofe arbejdsskade Arbejdsskade Topdanmark Topdanmark Topdanmark Topdanmark Chartis Chartis Chartis Gjensidige Codan Codan Codan Gjensidige Gouda Gjensidige/Topdanmark Topdanmark Codan IF Selvforsikret

6 Statusrapport Forsikring Side Forsikringspolitik Tingskadeforsikringer - Bygning/Løsøre: All Risk Forsikring - Selvrisiko Kr pr. skadesbegivenhed Ansvarsforsikringer - Erhvervs og produktansvar (både drifts- og myndighedsopgaver) - Selvrisiko kr pr. skade - Kommunalt ledelsesansvar (For udpegede i råd og nævn): - Selvrisiko: kr. 0 - Professionel ansvarsforsikring EU-udbud (krav mod kommunen fra tilbudsgivere der mener der er begået fejl ved gennemførelse af EU-udbud) - Selvrisiko: kr Kriminalitetsforsikring (underslæb begået af kommunens ansatte både mod kommunen og 3. mand): - Selvrisiko: kr kr. I 2014 blev kommunens generelle ansvarsforsikring udvidet, til at dække de krav der stilles i den nye sølov efter Præstø-ulykken. Kommunen er med den nye sølov fremover objektiv ansvarlig for skade på eleverne (d.v.s. ansvar uden skyld). Projektforsikringer (Entrepriseforsikring) - Etableres som års police - Selvrisiko kr Motorforsikringer - Ansvar og brand - Selvrisiko kr Kasko: Selvforsikret Ulykkesforsikringer - Ulykkesforsikringer brandmænd - Selvrisiko kr. 0 Arbejdsskadeforsikring - Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: selvforsikret - Selvrisiko kr. 0 - Katastrofeforsikring (hvis mere end 1 ansat kommer til skade i samme hændelse) - Selvrisiko kr. 0 - Erhvervssygdomme er dækket iht. lovgivning om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) skadelidte anmelder via egen læge eller fagforening. Øvrige - Skovbrand - Rejse (årspolice) - Lystfartøjer - Kunst

7 Statusrapport Forsikring Side Hvad gør Ringkøbing-Skjern Kommune med den valgte selvrisiko? Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt en stor selvrisiko på all risk forsikringen på bygning/løsøre, begrundet med den præmieforskel der ved udbuddet var ved en lavere selvrisiko. De decentrale aftaleenheder blev i 2014 opkrævet samme beløb til forsikringspræmier for deres bygning/løsøre som i 2013 uden fremskrivning. Overskuddet på opkrævede forsikringspræmier til bygning/løsøre bruger Forsikring til skadeerstatninger. 2.5 Forsikringsomkostninger Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsomkostninger udgør i 2014 følgende Forsikringspræmier kr kr kr. Uforsikrede risici (skader uden forsikringsdækning) kr kr kr. Selvrisici (skader under selvrisiko) kr kr kr. Risikostyring kr kr kr. Administration, mægler m.m kr kr kr. arbejdsulykke kr kr kr. I alt forsikringsomkostninger kr kr kr. I alt forsikringsindtægter kr kr kr. Yderligere specifikation af de enkelte grupper af udgifter kan ses i bilag Bemærkninger til forsikringsomkostninger Forsikringspræmier Samlet set er præmierne steget lidt fra 2013 til Årsagen er almindelig regulering af antallet af både bygninger og motorkøretøjer. Uforsikrede risici (skader uden forsikringsdækning) I 2014 har det været hærværk og glasskader. Selvrisici (skader under selvrisikoen) Bygning/Løsøre: På trods af at vi havde et voldsomt vejr i september med en del vand- og lynskader, er det samlede antal skader lavere end i 2013, hvor vi havde

8 Statusrapport Forsikring Side 8 Bodil. Alle anerkendte vand- og lynskader i september (ca. 35) betragtes som en vejrhændelse, d.v.s. kommunen betaler kun selvrisiko ( kr.) én gang. Kommunen endnu mangler at modtage erstatninger fra forsikringsselskaberne for september-skaderne på kr. Skadeomkostningerne under selvrisiko ligger derfor på niveau med Motorkøretøjer: Vi ser nu virkningen af indsatsen med den massive opkvalificering af kommunens chauffører der har kørt siden Skaderne er i 2014 faldet med 15%, og der er også et markant fald i skader uden ejermand. Risikostyring Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes at der ikke blev afholdt trafiksikkerhedskurser i 2013, da den endelige godkendelse manglede. Endvidere søgte flere aftaleenheder i 2014 om tilskud fra Risikostyringspuljen For nærmere uddybning - se afsnit 4 på side 14. Administration Mægleraftalen med Hansson & Partners A/S er incl. behandling af arbejdsskader og ansvarsskader under selvrisiko. Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en permanent aftale med Willis om færdigbehandling af anmeldte arbejdsskader og ansvarsskader for perioden Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udarbejdet en aktuarrapport for 2013, men da det er en del af den administrationsaftale kommunen har med Hansson & Partners, er der ingen særskilt udgift i Der er ikke udarbejdet en aktuarrapport i Der er ikke nogen forpligtelse til at genberegne den regnskabsmæssige forpligtelse på arbejdsskadeområdet hvert år, det skal som minimum ske hvert 5. år ifølge Budget- og Regnskabssystemet. INSUBIZ er et skaderegistrerings- og administrationssystem. INSUBIZ giver overblik over kommunens samlede skadeøkonomi gennem reservefastsættelser, udbetalte erstatninger og afholdte selvrisikobeløb. Afledte effekter heraf er muligheden for iværksættelse af en effektiv indsats over for gentagende skader. På sigt skal alle aftaleenheder anmelde alle slags forsikringsskader direkte i INSUBIZ som erstatning for papirblanketter. P.t. bruger ca. 25 aftaleenheder INSUBIZ. Arbejdsulykker Katastrofeforsikringen dækker hvis mere en 1 medarbejder kommer til skade ved samme begivenhed. Udbetalte erstatninger dækker over de faktiske udgifter der har været til lægebehandling, ménerstatning og erhvervsevnetab til ansatte i 2014, der har haft en arbejdsskade i perioden Bidrag til Arbejdsmiljørådet. I henhold til Lov om arbejdsmiljø, 68, stk. 1 bliver der opkrævet bidrag til brug for Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Det samlede bidrag kommer ved bidrag fra Staten, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring samt kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring. Beløbet er både det endelig bidrag 2014 og a conto Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen (ASK) og Ankestyrelsen. Hver gang ASK behandler en arbejdsskadesag betaler kommunen et bidrag, og hver gang en afgørelse truffet af ASK bliver anket af en skadelidt betaler kommunen bidrag til Ankestyrelsen. Bidrag til AES er den lovpligtige Erhvervssygdomsforsikring. De nye afgifter på arbejdsskader betyder, at der bliver opkrævet en afgift på baggrund af 13% af alle tilkendte arbejdsskadeerstatninger og 17% afgift på præmien kommunen betaler til AES. Begge afgifter bliver opkrævet via AES.

9 Statusrapport Forsikring Side 9 3. Skader 3.1 Skadeudvikling - alle skader Oversigt over årets skader incl. uforsikrede: Forsikringstype Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning/løsøre kr kr. Motor kr kr. Ansvar kr kr. Ansvar LABloven kr kr. I alt kr kr. 3.2 Kommentar til skadeudvikling Bygning/løsøre Der er i 2014 registreret 73 bygning/løsøreskader, hvilket er et stort fald i forhold til 2013, hvor stormen Bodil hærgede landsdelen. Vi blev dog ikke forskånet for voldsomt vejr i I september blev området ramt af lyn/torden og skybrud 33 større eller mindre skader blev anmeldt. De største enkeltstående skader var Bækkehøj Børneunivers og Skjern Seniorcenter. De blev oversvømmet af vand fra Ganerå, som ikke er en forsikringsdækket skade. Anmeldelser blev derfor sendt til Stormrådet, der har meddelt at kommunen er berettiget til erstatning. Derudover blev Tim Skole og Tim Plejehjem i december ramt af et voldsomt lynog tordenvejr. Samtlige elinstallationer på skolen blev ramt og der opstod en mindre brand i skolens gymnastiksal. På plejehjemmet slog lynet ned i elinstallationerne, bl.a. brandalarmeringsanlægget. Herudover er der anmeldt 15 indbruds-/tyveriskader, 5 hærværksskader, 6 rørsprængninger, 4 glasskader, 3 påkørselsskader og en håndfuld andre mindre skader I 2014 er udgiften til dækkede skader under selvrisiko p.t. opgjort til ca kr. Udgiften bliver væsentligt mindre, da kommunen endnu ikke har modtaget alle erstatninger fra forsikringsselskabet for september-skaderne. Af ovenstående beløb udgør kr. aftaleenhedernes selvrisiko. Der har i alt i 2014 været en egen udgift på kr. på ikke dækningsberettigede skader, hvilket ligger lidt højere end sidste år. Disse skader er typisk hærværk, glas og simpelt tyveri. Motorkøretøjer Der er anmeldt 90 skader i 2014 mod 103 skader i 2013, et fald på ca. 13%. Som nævnt ovenfor har Forsikring siden 2011 afholdt et 3 dages AMU-trafiksikkerhedskurser for alle de kørende aftaleenheder som opkvalificere - nu høster vi frugterne af denne indsats, både hvad angår antal skader og skadeudgifter. Den samlede skadeudgift for kommunen er i kr., et fald på ca. 20% i forhold til Aftaleenhedernes interne selvrisiko udgør kr. heraf. Det er Sundhed og Omsorg der har anmeldt flest skader, over halvdelen, hvilket er naturligt, da deres biler kører hele døgnet. Andre aftaleenheder har oftest kun biler kørende i dagtimerne. De hyppigste skadeårsager er bakning/vending og ligeud kørsel. Derudover ser vi et fald i skader der først bliver opdaget på værksted. Det er et fokuspunkt for Forsikring, at der altid skal være en ejermand til en skade, hvad enten man selv har lavet skaden eller en modpart i den perioden man har haft ansvaret for bilen. Ansvar I 2014 er der anmeldt 34 skader mod 51 i 2013.

10 Statusrapport Forsikring Side 10 Land, By og Kultur står stadig for næsten halvdelen af skaderne. Det er især skader p.g.a. vejbestyrelsesansvar - lever kommunen op til deres tilsynsforpligtelse i forhold til at udbedre huller i vejen og niveauforskelle i fortove. 15 af de 34 anmeldelser er afvist af forsikringsselskabet. Afvisningen er ofte begrundet i, at f.eks. niveauforskellen ikke er værre end hvad man som blød trafikant må tåle på f.eks. et fortov. Ansvar LAB-loven Skader forvoldt af personer, der er i vejledning/opkvalificering og virksomhedspraktik efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats i private virksomheder, på virksomhedens eller 3. mands ting. I 2014 har der været 3 anmeldelser, det samme var der i Forsikring har udarbejdet en udførlig vejledning for de forhold jobkonsulenter skal være opmærksomme på, når de sender borgere i virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering. Det kan være en af årsagerne til det stabile antal skader. Kommentar til skadeudviklingen generelt Samlet set er antallet af skader faldet i 2014 på trods af september-vejret. De øvrige skadetyper er ikke steget, og vi har set et markant fald i indbruds-/tyveriskaderne med 30%. Denne udvikling ser vi som et resultat af det store fokus på sikring af bygninger og tyvetækkeligt løsøre, som vi i Forsikring har haft siden se mere i afsnit 4.2 på side 14/15. Skadeudgifterne på nuværende tidspunkt er steget, men ventes at ligge på niveau med 2013 når alle erstatningerne er modtaget fra forsikringsselskabet. 3.3 Arbejdsulykker Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. Kommunen har en administrationsaftale med Hansson & Partners A/S om behandling af kommunens arbejdsskader. I 2014 er der for første gang i flere år sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Faldet er på næsten 10% i det samlede antal anmeldte og registrerede arbejderskader i forhold til I 2014 er der sket en stigning på 29 registrerede arbejdsulykker i forhold til Udviklingen i antal arbejdsulykker/antal registrerede skader i perioden :

11 Statusrapport Forsikring Side 11 Område Anmeldte arbejdsulykker Registrerede arbejdsulykker Beskæftigelse 11 (14) 7 (10) Børn og Familie 0 (2) 4 (3) Dagtilbud og Undervisning 36 (44) 225 (153) Handicap og Psykiatri 27 (34) 807 (952) Land, By og Kultur 8 (11) 8 (12) Service & Digitalisering 2 (2) 0 (2) Sundhed og Omsorg 35 (47) 366 (258) Intern udvikling og Personale 0 (0) 0 (0) Viden & Strategi 0 (0) 0 (0) I alt I alt Tallet i parentes er antallet af ulykker i Ovenstående tal viser, at fagområderne Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri samt Dagtilbud og Undervisning har haft hovedparten af de anmeldte arbejdsskade, som bliver sendt videre til vurdering. Det ligner fordelingen fra de tidligere år; dog er tallene fra 2014 reduceret for alle tre områder i forhold til Tallet under anmeldte skade i Beskæftigelse dækker både over ansatte i Beskæftigelse og personer udsendt efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) hvor kommunen har sikringspligten. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet, samlet set, i anmeldte arbejdsskader og registrerede arbejdsulykker set i forhold til antallet af ansatte i de enkelte afdelinger. Område Beskæftigelse 18 (5,56%) 24 (9,8%) 14 (6,0%) Service og Digitalisering 4 (5,56%) 4 (5,33%) 6 (7,1%) Børn og Familie 4 (1,6%) 5 (2,4%) 11 (4,6%) Dagtilbud og Undervisning 261 (14,12%) 251 /12,9%) 297 (14,8%) Land, By og Kultur 16 (4,94%) 23 (7,19%) 12 (3,7%)

12 Statusrapport Forsikring Side 12 Sundhed og Omsorg 401 (30,56%) 305 (22,98%) 370 (27,7%) Viden & Strategi (2,9%) Handicap og Psykiatri 834 (127,13%) 986 (157,01%) 921 (144%) Intern udvikling og Personale I alt Anmeldelsesprocedure Ved anmeldelse af en arbejdsskade krydser skadelidte af om man ønsker anmeldelse eller registrering. Ca. 92% af de anmeldte skader i 2014 til Forsikring ønskede registrering, hvilket er ca. 5% flere end Når en arbejdsskade bliver registreret oplyser vi skadelidte om at sagen er afsluttet, men at den altid kan blive taget op igen, hvis det viser sig at skadelidte får gener som følge af hændelsen. D.v.s. i første omgang kommer der ikke udgifter i forbindelse med registrerede arbejdsskadesager. Ca. 8%, som typisk er arbejdsskader med fravær, ønskede i 2014, mod 13% i 2013, at anmelde deres arbejdsskade. D.v.s. Forsikring indsender den til vurdering efter arbejdsskadesikringsloven. Det er kun Arbejdsskadestyrelsen der kan træffe afgørelse om ménerstatning og erstatning for erhvervsevnetab. Kommunens forsikringsmægler træffer beslutning om behandlingsbehovet i forbindelse med en skade. Erstatningsudbetalinger De decentrale aftaleenheder er i 2014 opkrævet samme beløb i forsikringspræmier for arbejdsskader som i 2013, d.v.s. ingen fremskrivning. Aftaleenhedernes præmieopkrævninger bruges bl.a. til erstatningsudbetalinger til de skadelidte. Det kan være 1. reparation af eller nye briller 2. refusion af godkendte behandlingsudgifter, herunder diverse forskellige læge- og funktionserklæringer 3. Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en skadelidt ménerstatning og 4. når Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en skadelidt erhvervsevnetabserstatning. De samlede erstatningsudbetalinger på arbejdsskadeområdet i 2014 har været knap 3 mill. kr., hvilket er betydeligt mindre end i 2013, hvor erstatningsudbetalingerne var godt 6 mill. Kr. Udbetalte erstatninger dækker over de faktiske udgifter der har været et enkelt år til lægebehandling, ménerstatning og erhvervsevnetab til ansatte der har haft arbejdsskader i perioden Løbende udbetalinger af erhvervsevnetab kan kapitaliseres, hvilket betyder at erstatning for tab af erhvervsevne kan blive udbetalt som et engangsbeløb. Der kan kapitaliseres hvis der er truffet en endelig afgørelse i sagen og af den del af erstatningen, der erstatter tabet af erhvervsevnen op til 50. Der har ikke i 2014 været skader der er blevet kapitaliseret, hvilket er en af årsagerne til faldet i erstatningsudbetalinger. I 2014 fik 13 tilkendt ménerstatning mod 10 i Pr. 31.december 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 16 personer som får udbetalt månedlig løbende ydelse for erhvervsevnetab. Én person heraf skyldtes en skade sket i det tidligere Ringkjøbing Amt, som Ringkøbing-Skjern Kommune overtog forpligtelsen for ved kommunesammenlægningen i 2007.

13 Statusrapport Forsikring Side Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader Erstatning for arbejdsskader bliver ofte udbetalt over en meget lang årrække. Ringkøbing-Skjern kommunes valg af selvforsikring på arbejdsskadeområdet medfører et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Som selvforsikrede på arbejdsskadeområdet har kommunen erstatningsansvaret over for de skadelidte. Til at skabe et overblik over de regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskadeområdet for skete, men endnu ikke forfaldne, arbejdsskader i 2013, har Forsikring fået udarbejdet en aktuarrapport, som er videresendt til kommunens Økonomiafdeling. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke fået udarbejdet en aktuarrapport for Der er ikke nogen forpligtelse til at genberegne den regnskabsmæssige forpligtigelse på arbejdsskader hvert år. Det skal som minimum ske hvert 5. år ifølge Budget- og Regnskabssystemet. Økonomiafdelingen har på baggrund af 2013-tallet udregnet et budgetskøn for Ringkøbing-Skjern Kommunes regnskabsmæssige forpligtelse pr. 31. december 2014 (for skader i perioden ) på ca. 60,8 mill. kr. til fremtidige arbejdsskadeudgifter, mod 52,2 mill. kr. i For at sikre, at der sker en årlig opsparing til senere skadeudgifter opkræver vi årligt præmiebetalinger fra aftaleenhederne. Den årlige opkrævning udgør godt 11 mill. kr. Ved regnskabsafslutningen opgøres saldoen for den opsparede likviditet til arbejdsskader. Størrelsen af opsparingen står i kommunens årsberetning og udgør ved udgangen af 2014 det samme som i 2013 ca. 44 mill. kr. Ved en fejl i beregningen sidste år, var beløbet i 2013 sat lidt for højt.

14 Statusrapport Forsikring Side Risikostyring 4.1. Risikostyringspolitik Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes risikostyringspolitik er, at vi passer på det der er værdifuldt gennem forebyggelse, så ulykker og fejl bliver begrænset mest muligt, og der bliver skabt trygge rammer. Hvad er værdifuldt At borgere og ansatte føler sig trygge At vi passer på os selv og hinanden At undgå eller minimere skader på personer og værdier mest muligt At vi behandler genstande og bygninger, så der ikke sker skade At vi når skaden alligevel sker handler, så skadens omfang bliver begrænset mest muligt Hvad vil Ringkøbing-Skjern Kommune Være opmærksomme på de risici der er på det sted hvor vi arbejder eller opholder os, og vide hvordan vi forebygger og bekæmper skader Ved ethvert anlæg eller indretning og enhver anskaffelse af bygninger, ting eller tjenesteydelser tænker vi i sikkerhed og risikostyring Tage ansvar og handle Udvise og bidrage til at forbedre holdninger om en adfærd, som resultere i sikkerhed, tryghed og ansvarlighed Arbejde systematisk med risikostyring og gennem en professionel organisering af risikostyring sikre, at vi tager ved lære af tidligere skader og foretager vidensopsamling, etablerer netværk samt koordinerer forebyggende indsatser Hvad skal Ringkøbing-Skjern Kommune Tage ansvar for risikostyring og sikkerhed på ethvert niveau i kommunen fra politikere og direktion til den enkelte afdelingsleder og medarbejdere Vurdere enhver risiko og de mulige følgevirkninger, og handle forsvarligt derefter menneskeligt og økonomisk Gøre opmærksom på ethvert forhold, som er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og følge op på det Lytte til den kollega, som gør opmærksom på sikkerhedsmæssige forhold Vurdere enhver anskaffelse og ethvert anlægsprojekt i forhold til arbejdsmiljø og risiko for skader og ødelæggelse Registrere enhver skade på personer og værdier Bruge hinandens erfaringer til at forbedre sikkerheden og minimere risikoen for skader Skabe økonomisk rum til at gennemføre foranstaltninger, som kan bidrage til at forbedre sikkerheden og minimere skader og risici 4.2. Igangsatte risikostyringsprojekter Indsatsområder 2014: Sikringsgennemgang af kommunens bygninger Sikringsgennemgangene af kommunale bygninger gør, at Ringkøbing-Skjern Kommune er langt fremme med risikostyring af sine bygninger med kommunale arbejdspladser. Vi har et overbliksværktøj i form af Willis Blue, som ved brug af tra-

15 Statusrapport Forsikring Side 15 fiksignal-farver visualiserer niveauet for de vigtigste indsatsområder indenfor bl.a tyveri, brand, vand og varme, transitentsikring og adgangsforhold. Ved hjælp af dette værktøj er det muligt hele tiden at holde gang i risikostyringen og skadeforebyggelsen. Willis Blue gør at Forsikring og de decentrale aftaleenheder har en fælles platform at snakke risikostyring ud fra, hvilket sker løbende evt. efter en skadesituation. Når der bygges nye bygninger, til- og ombygninger, bliver der lave en sikringsgennemgang, således at risikoniveauet bliver kendt for de ansvarlige. I 2014 har Forsikring lavet sikringsgennemgang af det nye Aktivitet Nord i Hvide Sande og Spjald Skole efter ombygningen. Udbud/installation af Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) på 12 skoler Byrådet bevilgede i budgetterne for penge til køb og installering af ABAanlæg på kommunens største skoler, hvor der er over 200 elever. Ekstern konsulent har i efteråret 2014 stået for udbudsprocessen, og kontrakten med det vindende firma, Lindpro A/S, blev underskrevet i januar Implementeringen af ABA-anlæggene sker efter en nøje koordineret plan mellem Lindpro og den enkelte skole. Projektet skal være afsluttet med udgangen af I kontrakten er endvidere indgået aftale om årlig service i en 3-årig periode fra det sidste anlæg er sat op. D.v.s. for årene vil den årlige service af anlægget blive betalt af en central pulje i Forsikring. Målrettet indsats på motorkøretøjsområdet Endelig i 2014 kom godkendelsen af AMU-trafiksikkerhedskurset, som Ringkøbing- Skjern Kommune har deltaget i udviklingen af, sammen med Kompetence Silkeborg. I 2014 blev der holdt 3 trafiksikkerhedskurser. Der har fra aftaleenhederne været stor tilfredshed med kurset, kursets faglige niveau og hvorvidt det kan anvendes i arbejdet fremover. Kurserne er gratis for aftaleenhederne, de finansieres af Risikostyringsmidlerne, der giver lønrefusion sammen med den VEU-godtgørelse som personale omfattet af AMU-målgruppen modtager. Kurset giver deltagerne indsigt i færdselsloven omformet til praktiske situationer målrettet vigepligter, lysreguleringer, rundkørsler, parkering, hastighed, risikoforståelse (hastighed, sele, sprit) forudseenhed m.m. Deltagerne vil opnå et handlingsberedskab i forhold til håndtering af stressrelaterede situationer, distraktionsfaktorer og hensigtsmæssig og ikke-aggressiv adfærd i trafikale situationer. Kurset er det første af sin art i Danmark. Den teoretiske del af kurset foregår lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens timerne på bane foregår på et køreteknisk anlæg. Forsikrings mål med kurserne har været over en 3-årig periode at nedbringe antallet af skader og reducere skadeudgifterne, på de skader vi selv har indflydelse på. Målet pr. 31. december 2014 var 56 skader og skadeudgifter på kr. Pr. 31. december 2014 havde kommunen 69 motorkøretøjsskader vi selv har indflydelse på, mod 76 i Der var en skadeudgift på kr. mod kr. i Mærkning Aftaleenhederne fortsatte det gode arbejde i 2014 med at få alt tyvetækkeligt udstyr mærket efterhånden som aftaleenhederne køber nyt. Mærkningsudstyr finansierer Forsikring fra risikostyringsmidlerne. Inspektion af legepladsredskaber

16 Statusrapport Forsikring Side 16 Legepladsinspektøren fortsatte i 2014 arbejdet med at få gennemgået alle kommunale institutionslegepladser første gang. Legepladsinspektionen omfatter inspektion, rapportskrivning og afrapportering over for institutionens ledelse. Inspektionsrapporten synliggør fejl og mangler på legeredskaber, hvor børn kan komme til skade (Dansk Standard for legepladsredskaber). Der bliver udleveret en vejledning med en prioriteret rækkefølge i hvilken de påpegede fejl og mangler bør blive fjernet/udbedret. Legepladsinspektøren gennemgår ligeledes alle offentlige legepladser hvert andet år. Elementær brandbekæmpelse Kurserne i elementær brandbekæmpelse på Beredskabsgården fortsatte også i Så længe efterspørgslen er der vil Forsikring fortsætte med kurserne. Kurserne er gratis, de bliver finansieret af Risikostyringsmidlerne.

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere