AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter."

Transkript

1 AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers indhentning af supplerende, lægelige oplysninger (herunder kopi eller uddrag af journalmateriale mv., hvis forsikringsselskabet/pensionskassen ønsker det) til brug for bedømmelse af risiko i forbindelse med tegning af forsikringer og indgåelse af pensionsaftaler og til brug for fastsættelse af forsikrings- og pensionsydelsers størrelse: Parterne er enige om, at forsikringsselskabers og pensionskassers indhentning af nævnte supplerende, helbredsmæssige oplysninger hos medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforening skal ske i overensstemmelse med vedhæftede vejledning af 18. juni 1996, som begge aftaleparter har godkendt. Indhentning af oplysningerne kan alene ske efter indhentelse af samtykke/fuldmagt, jf. vedhæftede standardsamtykkeerklæring/standardfuldmagtserklæring, og ved fremsendelse af ligeledes vedhæftede blanketter benævnt "Forsikringserklæring. Anmodning" og "Forsikringserklæring. Lægens svar". Brugen heraf på sygehuse er tiltrådt af Amtsforeningen og H:S. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. Parterne er herudover enige om, at andet blanketmateriale, herunder blanket udarbejdet efter aftale mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension på den ene side og H:S og Amtsrådsforeningen på den anden side, ikke kan anvendes ved indhentning af supplerende, lægelige oplysninger efter aftalens ikrafttræden. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned. Aftalen træder i kraft den 1. april Side 1

2 Forsikringserklæring Anmodning Modtager (læge, sygehusafdeling m.v.) Patientens cpr, navn og adresse. Selskabets reference (j.nr.) I forbindelse med behandling af sag om forsikring/pension vedr. ovennævnte ønskes supplerende helbredsoplysninger til : Vurdering af den forsikringsmæssige risiko ved tegning af forsikring Bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse Dato for forsikringens tegning : Skadedato : Kopi af forsikringstagers samtykke/fuldmagt til forsikringsselskabet/pensionskassen vedlægges Forsikringsselskabets/pensionskassens redegørelse for baggrund for rekvisition, - herunder hvilke oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Evt. vedlægges særskilt brev. Der ønskes vedlagt : Kopi af patientjournal eller del heraf Kopi af udskrivningsbrev/epikrise/lægebrev Andet : Bedes sendt i lukket kuvert til (selskabets navn, adresse, tlf. nr.) : Dato Underskrift Den Almindelige danske Lægeforening og Rådet for dansk Forsikring og Pension

3 Forsikringserklæring Lægens svar Modtager (forsikringsselskab/pensionskasse) Patientens cpr.nr., navn og adresse. Selskabets reference (j.nr.) I tilfælde, hvor journalkopi eller dele heraf, epikrise, udskrivningsbrev eller lægebrev i sig selv kan dække lægens svar, afkrydses her: Jeg har gennemgået journalen og finder, at besvarelsen er dækket med fremsendelse af vedlagte materiale (journalkopi eller dele heraf, epikrise, udskrivningsbrev eller lægebrev), der alene indeholder for sagen relevante oplysninger. Vedrørende medsendt materiale : Der er overdækket/udeladt helbredsmæssige oplysninger, der ikke er relevante. Der er overdækket/udeladt ikke-helbredsmæssige oplysninger. Lægens svar på forsikringsselskabets/pensionskassens anmodning i de tilfælde, hvor der ikke er anmodet om journalkopi m.m., eller hvor journalkopi m.m. ikke er dækkende. Evt. vedlægges særskilt brev. Sygehus, afdeling, læge eller lægens navn, adresse, tlf.nr. og SE-nummer (maskinskrift eller stempel) Dato og underskrift Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension

4 Forsikringstagers samtykke/fuldmagt ved forsikringstegning: Jeg giver samtykke/fuldmagt til, at forsikringsselskabet kan indhente oplysninger om mine helbredsforhold. Der kan indhentes oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig vurdering af den forsikringsmæssige risiko. Samtykket/fuldmagten omfatter alene helbredsoplysninger forud for det tidspunkt, hvor selskabet har accepteret den ønskede forsikring. Når oplysninger afgives af læger, anvendes en nærmere aftalt erklæring, som kan suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmateriale, hvis forsikringsselskabet ønsker det. Oplysningerne kan indhentes hos autoriserede sundhedspersoner, sygehuse og sundhedsmæssige institutioner, hos offentlige myndigheder samt hos forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen samt læger, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Forsikringstagers samtykke/fuldmagt ved en forsikringsbegivenhed: Jeg giver samtykke/fuldmagt til, at forsikringsselskabet kan indhente oplysninger om mine helbredsforhold. Der kan indhentes oplysninger, der er nødvendige for bedømmelse af forsikringsbegivenheden og for fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse. Samtykket/fuldmagten omfatter alene helbredsoplysninger fra tegningstidspunktet for forsikringen til tidspunktet for den endelige fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse. Når oplysninger afgives af læger, anvendes en nærmere aftalt erklæring, som kan suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmateriale, hvis forsikringsselskabet ønsker det. Oplysningerne kan indhentes hos autoriserede sundhedspersoner, sygehuse og sundhedsmæssige institutioner, hos offentlige myndigheder samt hos forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen samt læger, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Side 2

5 Vejledning til læger, der skal give helbredsoplysninger til forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledningens formål Med virkning fra 1. januar 1987 indførtes ret til aktindsigt i sygehusjournaler. Ved lov om aktindsigt i helbredsoplysninger blev denne ret med virkning fra 1. januar 1994 udvidet til også at omfatte patientjournaler hos læger i praksissektoren. Hermed har patienter fået ret til at se, hvilke oplysninger læger nedfælder om dem i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet. Meningen med bestemmelserne er ikke at udvide andres, fx forsikringsselskabers og pensionskassers, mulighed for at skaffe sig oplysninger om patienters helbredsforhold. Efter ønske fra sundhedsministeren har Lægeforeningen indgået aftale med Assurandør-Societetet om, hvordan udvekslingen af helbredsoplysninger mellem læger og forsikringsselskaber bør ske i overensstemmelse med den nugældende retstilstand. Aftalte attester De fleste, der ansøger om helbredsbetinget forsikring eller pensionsaftale, anmodes om ved underskrift at give samtykke/fuldmagt til, at forsikringsselskabet eller pensionskassen kan indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme forsikringsrisikoen i forbindelse med forsikringstegningen. I forbindelse med en forsikringsbegivenheds indtræden - fx dødsfald, ulykke og/eller invaliditet - anmodes forsikringstageren på samme måde om ved underskrift at give samtykke/fuldmagt til, at forsikringsselskabet kan indhente alle tilgængelige oplysninger, der er nødvendige for at fastsætte det beløb, selskabet skal udrede. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Lægeforeningens Attestudvalg har indgået aftale med Assurandør-Societetet om udformning og honorering af en række attester vedrørende oplysninger, som forsikringsselskaber og pensionskasser i almindelighed har behov for at kende. Læger, der udfærdiger erklæringer eller attester, er under strafansvar forpligtet til at udvise både omhu og uhildethed. Lægen bør altid bestræbe sig på at afgive et objektivt skøn. I forbindelse med udstedelse af forsikringsattester er lægen forpligtet til at sikre, at forsikringsselskabet/pensionskassen får alle helbredsoplysninger, der er nødvendige for bedømmelse af den forsikringsmæssige risiko og udbetalingens størrelse. Det vil direkte kunne skade forsikringstageren, hvis oplysningerne ikke er fyldestgørende, idet forsikringsselskabet/pensionskassen ikke vil være bundet af forsikringsaftalen, hvis det senere viser sig, at alle relevante forhold ikke er blevet oplyst. Hvis en patient ønsker udeladt oplysninger, som må antages at have betydning for forsikringsselskabet, skal lægen afvise at medvirke. Da der som nævnt foreligger samtykke/fuldmagt til, at relevante, fortrolige oplysninger må videregives, vil videregivelse heraf ikke indebære en krænkelse af lægens tavshedspligt. Det vil dog efter omstændighederne kunne være strafbart, hvis lægen videregiver helbredsoplysninger uden at have sikret sig, at der foreligger fornødent samtykke/fuldmagt. Desuden må lægen ikke videregive følsomme oplysninger til tredjemand, fx forsikringsselskaber, som selskabet ikke har behov for i forbindelse med den helbredsmæssige vurdering. Det drejer sig om ikke-helbredsmæssige oplysninger som fx oplysninger om ægteskabelige eller økonomiske forhold, der i givet fald skal overdækkes i en journalkopi med oplysninger om, at overdækning er foretaget. Hvis der er tale om oplysninger, som af hensyn til patientens tarv undtagelsesvist ikke må videregives til patienten selv, må der udvises særlig omhu ved videregivelse til andre. Det kan fx være oplysninger om meget alvorlig, uhelbredelig og fremadskridende sygdom. Indhentning af supplerende oplysninger etc. I de tilfælde, hvor en af ovennævnte aftalte attester ikke anvendes, fx ved indhentning af supplerende oplysninger i form af journalkopi eller lignende, skal oplysningerne tilgå forsikringsselskaberne/pensions Side 3

6 kasserne ved afgivelse af en "Forsikringserklæring". Selskabet skal på erklæringen anføre, hvilken sag det drejer sig om, og hvilken form for oplysninger der er nødvendige. Der skal være medsendt skriftligt samtykke/fuldmagt fra patienten til indhentning af oplysninger, der nødvendige for sagens behandling. "Forsikringserklæringen" giver lægen mulighed for at uddybe forhold omtalt i det medsendte materiale, så eventuelle misforståelser kan undgås. Ved afgivelse af en sådan "Forsikringserklæring" gælder det samme som angivet for de aftalte attester med hensyn til omhu og objektivitet og lægens ansvar for, at videregivelse af oplysninger sker i overensstemmelse med samtykkets/fuldmagtens rækkevidde. Dersom forsikringsselskabet eller pensionskassen ønsker det, vedlægges som bilag til erklæringen kopi af journal eller del heraf - med overdækning eller udeladelse af oplysninger, jf. Sundhedsministeriets vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger, der vedlægges*. Såfremt et forsikringsselskab indhenter supplerende oplysninger i forbindelse med et dødsfald på begæring af en afdød forsikringstagers efterladte, skal baggrunden for selskabets anmodning specificeres særskilt på erklæringen. I denne situation bør lægen være særlig omhyggelig med at sikre, at der kun udleveres oplysninger, som har betydning for vurderingen af de efterladtes ret til ydelser fra selskabet. Såfremt der undtagelsesvist videregives oplysninger, som lægen af hensyn til patientens eget tarv mener bør tilbageholdes for patienten, fx oplysninger om meget alvorlig, uhelbredelig og fremadskridende sygdom, der er nødvendige for forsikringsselskabet, skal dette oplyses i "forsikringserklæringen", således at selskabet ikke uforvarende kommer til at udlevere oplysningerne til patienten. Forsikringstagernes samtykkeerklæring/fuldmagtserklæring Lægeforeningen har i samarbejde med Assurandør-Societetet udarbejdet en standardsamtykkeerklæring/standardfuldmagtserklæring, som forsikringsansøgere kan anmodes om at underskrive ved forsikringstegning og ved en forsikringsbegivenheds indtræden. Der gives heri samtykke/fuldmagt med en tidsmæssig afgrænsning til indhentning af nødvendige oplysninger. Honorering Honorering af lægers arbejde i forbindelse med afgivelse af forsikringserklæring og udstedelse af aftalte attester sker i henhold til aftale indgået mellem Attestudvalget og Assurandør-Societetet. 18. juni 1996 Side 4

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere