Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko"

Transkript

1 Longevity Swaps Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko Betydningen og glæden ved livet stiger oftest i takt med alderen, og de fleste opfatter en lang levetid som noget positivt. Den økonomiske effekt af en forøget middellevetid kan imidlertid være negativ for pensionskasser og forsikringsselskaber, der udbyder pensions- og forsikringsprodukter med tilknyttede ydelser, der udbetales så længe, den begunstigede er i live. Et nyt finansielt produkt kaldet Longevity Swaps giver pensionskasserne og forsikringsselskaberne mulighed for at reducere deres eksponering for en forøget middellevetid. Blandt andet af den grund er handlen med Longevity Swaps på det internationale finansielle marked eskaleret i Levetidsrisiko Af advokat Anne Kaas Hammer, Bech-Bruun, Bank og Finans (M&A Finans) og advokatfuldmægtig, LL.M., Mikkel Sølvsten Velin, Bech-Bruun, Bank og Finans (M&A Finans). Samt ansvarlig for den skattemæssige del specialistadvokat Arne Riis, Bech-Bruun, Skat. Visse pensions- og forsikringsprodukter samt særlige pensionsordninger, herunder livrenter (i denne artikel omtalt som livsbetingede pensionsforsikringsprodukter ) forpligter pensionskasser og forsikringsselskaber til løbende at udbetale en fast ydelse i hele pensionstagers eller forsikringstagers eller en anden begunstigets levetid. Ved indgåelsen af en aftale om et livsbetinget pensionsforsikringsprodukt fastsætter pensionskassen eller forsikringsselskabet aftalens økonomiske betingelser og vilkår ud fra en forventning om, hvor længe den begunstigede lever. Ved fastsættelsen inddrages blandt andet statistikker for den vægtede gennemsnitlige levealder ved fødsel, beregnet på baggrund af estimater for dødshyppigheden (i det følgende kaldet middellevetiden ) 2. Den forventede middellevetid kan eksempelvis estimeres ved hjælp af Lee Carter-modellen fra 1992, der i korte træk benytter sig af en række historiske data til at beskrive den fremtidige udvikling i dødeligheden for en nærmere defineret gruppe af personer 3. En større stigning i middellevetiden end forudsat af en pensionskasse eller et forsikringsselskab ved indgåelsen af en aftale om et livsbetinget pensionsforsikringsprodukt indebærer derfor en økonomisk byrde for udbyderen af produktet, der som konsekvens vil skulle betale flere ydelser til den begunstigede end planlagt. Da middellevetiden har været stigende igennem de sidste hundrede år, indkalkulerer pensionskasserne og forsikringsselskaberne automatisk en vis stigning af levetiden ved indgåelsen af et livsbetinget pensionsforsikringsprodukt. Alligevel kan der forekomme uventede stigninger i middellevetiden. Eksempelvis kan skelsættende udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder i sundhedssektoren medføre uventede stigninger. Det vil 18 Longevity Swaps Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko

2 formentlig være tilfældet ved et medicinsk gennembrud inden for vacciner mod prostatacancer. Eller, som et andet eksempel kan det være, at det forholdsvis nye rygeforbud resulterer i en stigning i middellevetiden, som kun få, om nogen, havde forudset for 40 år siden, idet det først er inden for de seneste år, at omfanget af skadevirkningerne forbundet med rygning er blevet fastlagt. Den omtalte risiko for en uforudset stigning i middellevetiden er kendt som longevity risk eller på dansk levetidsrisiko. Nedenfor gives en generel beskrivelse af Longevity Swaps, herunder hvordan Longevity Swaps anvendes på det internationale finansielle marked til at reducere pensionskassers og forsikringsselskabers levetidsrisiko. Markedsudvikling En Longevity Swap er en særlig type derivat, som er slået igennem på det internationale finansielle marked inden for det sidste år 4, men endnu ikke på det finansielle marked i Danmark. Longevity Swaps slog for alvor igennem på det internationale finansielle marked ved offentliggørelsen af to store transaktioner i første halvår af I marts 2009 indgik Norwich Union med hjælp fra Royal Bank of Scotland aftale om afdækning af en eksponering på ca. 475 mio. pund på deres ældste medlemmers levetidsrisiko. Derefter indgik Babcock International og Credit Suisse i maj 2009 en endnu større aftale. Mod periodevis modtagelse af et fast beløb fra Babcock International skal Credit Suisse godtgøre Babcock Internationals udgifter til en nærmere specificeret gruppe af pensionister, indtil den sidste pensionist i gruppen dør. På denne måde har Babcock International fastlåst deres levetidsrisiko på den pågældende gruppe af pensionister, idet en eventuel stigning i det beløb, som selskabet skal betale pensionisterne, godtgøres af Credit Suisse. Med aftalen afdækkede Babcock International en eksponering på ca. 1,2 mia. pund. Sidenhen har blandt andre RSA Insurance Group og The Royal County of Berkshire Pension Fund afdækket levetidsrisici for henholdsvis ca. 1,9 mia. pund og ca. 1 mia. pund 5. Interessen for Longevity Swaps understreges af, at en gruppe af banker, pensionskasser og forsikringsselskaber den 1. februar 2010 stiftede organisationen Live and Longevity Markets Association, hvis formål er at skabe et marked for Longevity Swaps, der er attraktivt for en flerhed af investorer 6. Mange eksperter forudser endvidere, at handlen med Longevity Swaps langtfra har nået højeste niveau, og at handelsfrekvensen vil være støt stigende de kommende år 7. Hvad er et derivat For at kunne forstå, hvad en Longevity Swap er, er det nødvendigt at forstå den grundlæggende mekanisme bag et derivat. Et derivat er et finansielt produkt i form af en aftale mellem to parter om i en eller flere omgange at udveksle ydelser, hvor mindst den ene ydelses værdi afledes af ( derives from ) et underliggende aktiv, der kendetegnes ved at være variabelt og samtidig målbart. Eksempler på underliggende aktiver kan være en valutakurs, en rente eller sågar et indeks 8. Et konkret eksempel på en situation, hvor et derivat kunne være anvendeligt, er følgende: 19

3 Figur 1 Investor Periodevis variabel betaling Periodevis fast betaling Pensionskasse / Forsikringsselskab Opfyldelse af forpligtelser over for pensionskunder Pensionskasse / Forsikringsselskab Evt. videresalg af risiko Sub-investor Den 1. februar 2009 sælger en dansk designvirksomhed sin kommende efterårskollektion for pund til en butikskæde i London med levering og betaling ultimo august Ved indgåelsen af aftalen blev det engelske pund handlet til kurs 857,96, og designvirksomhed stod således til at modtage en betaling svarende til kr. for sin kollektion. I slutningen af august handledes det engelske pund imidlertid kun til kurs 800,00, og designvirksomheden modtog derfor kun et beløb svarende til kr. for sin kollektion. Risikoen forbundet med kursudsving, som eksemplificeret ovenfor, kunne have været elimineret ved, at designvirksomheden havde indgået en derivataftale 9 med sin bank om, at banken mod en mindre betaling 10, skulle sikre designvirksomheden mod et eventuelt kurstab på den pågældende salgsaftale. Konsekvensen ville have været, at designvirksomheden havde modtaget kr. fra banken svarende til kursfaldet fra tidspunktet for aftalens indgåelse til betalingstidspunktet. Med derivataftalen ville designvirksomheden ikke have tabt penge på kursfaldet på det engelske pund, men de ville samtidig også have givet afkald på en eventuel gevinst, hvis kursen var steget. Der findes en stor mængde forskellige derivatprodukter, hvoraf Longevity Swappen er det seneste nye. Hvad er en Longevity Swap En Longevity Swap er i princippet et ganske almindeligt derivat i form af en swap. Ved en Longevity Swap forpligter en pensionskasse eller et forsikringsselskab sig til at foretage en serie af faste betalinger til en investor. Betalingerne afspejler pensionskassens eller forsikringsselskabets betalingsforpligtelser over for pensions- og forsikringskunderne ud fra en gennemsnitlig levetidsantagelse, som pensionskassen eller forsikringsselskabet accepterer at låse levetidsrisikoen fast til. Investor forpligter sig til gengæld til at betale et nærmere antal variable beløb, der relaterer sig til den reelle levetid for en nærmere specificeret gruppe af mennesker. Beregningen af det variable beløb kan være sammensat på forskellige måder, der er nærmere beskrevet nedenfor. Pengestrømmen i en Longevity Swap kan illustreres som i figuren overnfor. Longevity Swaps giver dermed pensionskasser og forsikringsselskaber mulighed for mod en præmiebetaling helt eller delvist at fjerne levetidsrisikoen. Konsekvensen er, at de pensionskasser og forsikringsselskaber, der benytter sig af Longevity Swaps, giver afkald på en eventuel gevinst, hvis deres kunder lever kortere end forventet på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Dertil kommer, at pensionskassen eller forsikringsselskabet påtager sig en modpartsrisiko på investor, idet de er afhængige af, at investor er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Longevity Swap-aftalen 11. Det variable beløb Som nævnt ovenfor afdækkes levetidsrisiko ved, at investor betaler et variabelt beløb, der helt eller delvist modsvarer pensionskassens eller forsikringsselskabets forpligtelser over for kunderne. De to mest almindelige måder til udregning af det variable beløb er at lade det variable beløb reflektere: (i) ændringerne i et bestemt levetidsalders-indeks ( Indeks Modellen ); eller (ii) pensionskassens eller forsikringsselskabets reelle forpligtelser over for en nærmere specificeret gruppe af personer, indtil sidste person i denne gruppe går bort ( Den Skræddersyede Model ). Forskellen på Indeks Modellen og Den Skræddersyede Model er, at Indeks Modellen giver udbyderen af det livsbetingede pensionsforsikringsprodukt en begrænset beskyttelse, idet Indeks Modellen kun beskytter mod en generel stigning af middellevetiden i en befolkningsgruppe (eksempelvis danskernes middellevetid), hvorimod Den Skræddersyede Model vedrører en specifik gruppe mennesker udpe- 20 Longevity Swaps Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko

4 Længere middellevetid er baggrunden for de nye finansielle instrumenter til afdækning af øgede pensionsudbetalinger. 21

5 get af pensionskassen eller forsikringsselskabet, og derfor i princippet fuldstændigt kan fjerne levetidsrisikoen relateret til denne gruppe af mennesker. Dokumentationen Som aftaledokumentation for Longevity Swaps anvendes i dag standarddokumentation publiceret af International Swaps and Derivatives Assosiation (i daglig tale ISDA ) i form af Master Agreement, Schedule og Credit Support Annex. Dokumenterne suppleres dog med omfangsrige og komplicerede tillægsbestemmelser. Supplerende bestemmelser er nødvendige for blandt andet at adressere de forskellige regulatoriske problemstillinger forbundet med brugen af Longevity Swaps og for at fastlægge beregningerne af de underliggende variable beløb, der skal betales. Efter Babcock International-transaktionen er der blevet indgået Longevity Swaps i et sådan omfang, at ISDA i skrivende stund har iværksat udarbejdelsen af en standardiseret kontrakt for Longevity Swaps 12. En sådan yderligere standardisering af aftaledokumentationen vil formentlig kunne være medvirkende til at nedbringe omkostningerne forbundet med anvendelsen af Longevity Swaps, hvilket tidligere har været et af kritikpunkterne fra danske pensionskasser 13. Skattemæssige betragtninger Den nye skattereform 14 indfører begrænsninger i adgangen til med skattefordel at indskyde midler på ratepensionsordninger og ikkelivsbetingede pensionsprodukter, idet der fra indkomståret 2010 som udgangspunkt gælder en årlig beløbsbegrænsning på kr. for fradrag ved indskud på ratepensionsordningerne. Beløbsbegrænsningen gælder imidlertid ikke for indskud på visse livsbetingede pensionsprodukter, navnlig de egentlige livrenteprodukter 15. Der forventes derfor en øget udbredelse af netop de pensionsprodukter med en indirekte stigning i pensionskassernes behov for at afdække levetidsrisikoen til følge. De danske skattemyndigheder har endnu ikke taget stilling til den skattemæssige kvalifikation af Longevity Swaps. Som nævnt ovenfor findes der en stor mængde forskellige derivatprodukter, hvilket resulterer i, at det kan være vanskeligt at foretage en entydig skattemæssig kvalifikation af visse typer af derivater, herunder i særdeleshed swaps. Der må derfor altid fortages en konkret vurdering af, hvorvidt reglerne for finansielle kontrakter skal anvendes i forhold til derivatet eller enkelte elementer i dette, eller om aftalen skal kvalificeres på et andet grundlag, eksempelvis ikke adskilt fra det underliggende aktiv. De danske skattemyndigheder har i flere tilfælde taget stilling til den skattemæssige kvalifikation af forskellige typer af swaps og er hver gang nået til det resultat, at der var tale om en finansiel kontrakt omfattet af kursgevinstloven 29. Da karakteren af en Longevity Swap ikke umiddelbart tilsiger anden skattemæssig behandling, må det da også antages, at sådan en swap vil blive kvalificeret som en finansiel kontrakt omfattet af kursgevinstloven 29. Kvalifikationen som en finansiel kontrakt indebærer, at begge parter i en Longevity Swap (i det omfang der er tale om danske parter) som udgangspunkt beskattes efter det såkaldte lagerprincip, hvor forskellen mellem swappens værdi ved indkomstårets begyndelse og værdien ved indkomstårets udgang skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Det er dog nemt at forestille sig, at der i praksis vil kunne være udfordringer forbundet med at fastslå værdien af særligt den skræddersyede Longevity Swap, som følge af at den individuelle form ikke let lader sig sammenligne med priserne på andre swaps. Fremtiden Det er endnu uvist, hvor stor investorernes efterspørgsel på Longevity Swaps vil blive 16. De store og efterhånden mange transaktioner på det internationale finansielle marked synes dog at indikere en støt stigende interesse. Et af de centrale punkter, der fra en investors perspektiv gør Longevity Swaps interessante er, at værdiudviklingen af en Longevity Swap ikke nødvendigvis korrelerer med værdiudviklingen af klassiske finansielle instrumenter. Forklaringen er, at der er lav korrelation mellem en uventet stigning i levealder og afkast på andre finansielle instrumenter, herunder de mere traditionelle derivater såsom rente- og valutaswaps, hvis værdi i høj grad afhænger af udbud og efterspørgsel på valuta. Longevity Swappen giver således investorer nye muligheder for risikospredning i deres investeringsporteføljer. Hertil kommer, at Longevity Swaps vil kunne anvendes til delvis afdækning af eksponering over for en stigning i dødelighed forbundet med livsforsikringskontrakter, idet der er en negativ korrelation mellem udbetalinger på livsforsikringer og livsbetingede pensionsprodukter. Det skal forstås på den måde, at hvis dødeligheden stiger, eksempelvis som følge af en uventet epidemi, så vil et forsikringsselskab, der har udbudt ophørende livsforsikringer, skulle udbetale et større beløb på forsikringerne end forudsat, samtidig med at de vil miste fremtidige præmieindtægter på de ophørende forsikringer. Hvis forsikringsselskabet imidlertid har investeret i en Longevity Swap, vil de parallelt hermed tjene penge på swappen, fordi epidemien vil resultere i et fald i middellevetiden. Traditionelt har danske pensionskasser og forsikringsselskaber beholdt deres eksponering for stigning i middellevetiden på balancen. Årsagen har blandt andet været, at genforsikringsselskaberne ikke har været interesserede i at aftage risikoen, blandt andet fordi de ikke har været i besiddelse af de fornødne modeller til at beregne priser for overtagelsen af risikoen mv. Da der imidlertid nu er kommet gang i det internationale Longevity 22 Longevity Swaps Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko

6 Swap marked, bliver det interessant at se, hvad der kommer til at ske på det danske marked. I den forbindelse er det relevant at nævne, at de nye Solvency II regler medfører nye og mere restriktive krav for håndteringen af de danske pensionskassers og forsikringsselskabers forskelligartede risici, herunder krav om at tilbageholde mere kapital til dækning af levetidsrisiko. Nye produkter til håndteringen af pensionskassernes og forsikringsselskabernes risici må derfor også af denne grund forventes introduceret på det danske marked i den nærmeste fremtid. Et af disse produkter kunne være Longevity Swaps. Noter 1 Se Live long and prosper, The Economist, 6. februar Danmarks statistik udgiver løbende information om middellevetiden i Danmark. Se Danmarks Statistik, Emnegruppe: Befolkning og valg, Middellevetid Næste offentliggørelse af middellevetid for udkommer i foråret Se endvidere Jens Thomsen og Jens Verner Andersen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 4. kvartal Se Estimation af middellevetider for mænd og kvinder i Danmark baseret på Lee Carter metoden, Arbejdsrapport 2004:3 fra Velfærdskommissionen, 15. maj 2004, samt Understanding the Lee-Carter Mortality Forecasting Method, af Girosi og King fra Harvard University, september Se Live long and prosper, The Economist, 6. februar Se Live long and prosper, The Economist, 6. februar 2010, Insurance Market Aims to Build Longevity Swaps, The Wall Street Journal, 1. februar 2010, og Pensions ready for longevity solutions, Insurance ERM, 19. maj Se Insurance Market Aims to Build Longevity Swaps, The Wall Street Journal, 1. februar Ifølge artiklen er blandt andre følgende banker, pensionskasser og forsikringsselskaber medlemmer af organisationen: Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase & Co, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland, Axa, Legal & General Group, Pension Corp., og Swiss Re. Se endvidere 7 Se Longevity swap market could hit 20bn in 2010, Global Pension, 28. januar Se Derivater og dokumentationen bag, Revision & Regnskabsvæsen, februar En derivataftale som den beskrevne kaldes en terminsforretning. 10 Fastlæggelsen af kursen, som de involverede valutaer i en terminsforretning skal ombyttes til på effektueringsdagen (i eksemplet i slutningen af august), og dermed prisen på terminsforretningen, sker med udgangspunkt i dagskursen på det pågældende valutakryds (i eksemplet krydset mellem danske kroner og engelske pund), også kaldet spotkursen. Spotkursen korrigeres afhængig af differencen mellem renten på hver af de involverede valutaer for den periode terminsforretningen vedrører, tillagt en mindre risikobetaling til banken. Er renten på indgåelsestidspunktet af terminsforretningen på den valuta, som banken skal levere (i eksemplet danske kroner), højere end renten på den valuta, banken skal modtage (i eksemplet engelske pund), vil det påvirke kursen ved indgåelsen af terminsforretningen i nedadgående retning set i forhold til spotkursen. Modsat vil kursen blive højere end spotkursen, hvis renten på den valuta, banken skal modtage, er lavere end renten på den valuta, som banken skal levere. 11 Parterne vil dog nedbringe eksponeringen på hinanden via indgåelse af en sikkerhedsaftale i form af et Credit Support Annex (se afsnittet Dokumenter ). Det foregår på den måde, at parterne på nærmere fastsatte tidspunkter (eksempelvis en gang om måneden) beregner markedsværdien på swappen, og har den ene part en eksponering på den anden, når både markedsværdien og værdien af eventuelle allerede overdragne aktiver tages i betragtning, skal denne eksponering udlignes ved overdragelse af aktiver fra den part, som er out of the money, til den anden part, der er in the money. 12 Se ISDA Preps Longivity Swap Docs, Derivatives week, 14. september Se Andrew Sheen i Life & Pensions, 1. oktober Forårspakke Se TfS for en nærmere gennemgang heraf. 16 Se Live long and prosper, The Economist, 6. februar Longevity Swaps Et nyt finansielt instrument til reducering af levetidsrisiko 23

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation - 1 Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Terminskontrakter herunder kurssikring er et emne, der bør overvejes i enhver virksomhed, hvor prisudviklingen

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01 21-08-2008 Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Liz T. Johannesen Sendt: 13. august 2008 14:01 Til: Liz T. Johannesen Emne: VS: Rapport udkast ØU 20 AUG_130808.pdf Vedhæftede filer: Rapport udkast ØU 20

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere