FAIF nyhedsservice. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAIF nyhedsservice. November 2014"

Transkript

1 FAIF nyhedsservice November 2014

2 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det til fælles, (i) at de ikke indebærer ændring af FAIF-loven, men (ii) desuagtet alle har direkte eller indirekte betydning for FAIF er og AIF er. De tre forskellige forventede lovændringer er følgende: Ikrafttræden af reglerne om et centralt ejerregister. Lempelse af placeringsregler for forsikringsselskaber og pensionskasser. Lempelse af kravene for erhvervelse og drift af landbrug. Ikrafttræden af reglerne om et centralt ejerregister Erhvervsstyrelsen har i denne uge offentliggjort, at det offentlige ejerregister, der var en del af selskabslovsreformen, der blev vedtaget i maj 2009, nu efter mere end 4 års IT-arbejde står klart og vil blive åbnet for registrering den 15. december Formålet med et offentligt ejerregister er at skabe øget gennemsigtighed og åbenhed om ejerforholdene i danske selskaber. Det nye offentlige ejerregister omfatter alle kapitalejere i både eksisterende og nystiftede aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S), hvis de ejer eller kontrollerer 5 % eller mere af stemmerne i selskabet. Oplysninger om ejerandele i kommanditselskaber (K/S) er indtil videre ikke omfattet af ejerregistret. Der er imidlertid, som en del af regeringens skattelypakke, foreslået, at K/S er tillige skal omfattes af registeret, hvilket navnlig forvaltere af traditionelle private equity fonde bør være opmærksomme på, idet disse fonde typisk netop er organiseret som kommanditselskaber. Det samme gælder naturligvis forvaltere af AIF er, der er 10-mands kommanditselskabsprojekter. Der skal ske registrering, når en ejer af et A/S, ApS, IVS eller P/S opnår en ejerandel eller stemmerettigheder på 5 % af selskabskapitalen eller de samlede stemmerettigheder i selskabet. Der skal ligeledes ske registrering, når en ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået. Selskabslovens regler om ejerregistret er indrettet således, at investorerne har pligt til indenfor 2 uger at give meddelelse til selskabet (dvs. AIF en), når en ændring i ejerforholdet bevirker, at ovenstående grænseværdier overskrides - uanset om det sker ved forøgelse eller formindskelse af ejerandelen. Det er derefter AIF ens ledelse, der har ansvaret for hurtigst muligt at indberette ændringen til det centrale ejerregister. Derfor bør det også være klart defineret mellem AIF en og FAIF en, hvem der i praksis skal forestå denne opgave. De fleste forvaltningsaftaler mellem FAIF er og AIF er omfatter også selskabsadministration, herunder førelse af ejerbog og ejerregister, hvorfor indberetningsopgaven i de fleste tilfælde allerede vil påhvile FAIF en i kraft af den indgåede forvaltningsaftale. Omfatter forvaltningsaftalen imidlertid ikke selskabsadministration, eller tager den ikke eksplicit stilling til spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for at føre AIF ens ejerregister, bør dette i lyset af ovenstående præciseres

3 ved den næstkommende forhandling/drøftelse af forvaltningsaftalen. Registrering foretages direkte i det offentlige ejerregister på Manglende overholdelse af indberetningspligten kan for så vidt angår både investorerne og selskabet (AIF en) i henhold til selskabsloven straffes med bøde. Endvidere er AIF ens revisor (ved sin revision af AIF ens årsrapport) forpligtet til at afgive en såkaldt supplerende oplysning om, at der er sket brud på selskabsloven. De oplysninger, der skal registreres i det centrale ejerregister, er (i) den samlede besiddelse af kapital og stemmer samt tidspunktet for opnåelse heraf, og (ii) identifikation af investoren, herunder navn og bopæl (samt CVR-nr. og hjemsted for selskaber). Registreringen af kapitalandele/stemmer sker i intervaller, dvs. ejer man f.eks. 24 %, vil dette blive registreret som 20 %, idet man har krydset 20 % grænsen ( men ikke 25 % grænsen). Tilsvarende vil en ejerandel på 19 % blive registeret som 15 % i ejerregistret. Det offentlige ejerregister åbner for registrering den 15. december 2014 forudsat, at den foreslåede ændring af selskabsloven er trådt i kraft inden da. Lovforslaget bliver p.t. behandlet i Folketinget. Det centrale ejerregister åbner for offentligheden den 15. juni Nystiftede selskaber skal foretage registreringen ved stiftelsen, mens der for eksisterende selskaber er sat en frist indtil 15. juni 2015 til at foretage registreringen af oplysningerne. Hvis der sker ændringer i ejerforholdene i eksisterende selskaber, skal disse ændringer dog registreres på samme måde som ved nye selskaber. Lempelse af placeringsregler for forsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber (pensionskasser) Som udgangspunkt må finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber (pensionskasser), alene drive virksomhed indenfor virksomhedsområdet, dvs. forsikringsvirksomhed. Som en undtagelse hertil er der dog i 29 i lov om finansiel virksomhed hjemmel til, at forsikringsselskaber i tillæg til deres forsikringsvirksomhed også må drive virksomhed med opførelse, eje og drift af fast ejendom, men kun som varig anbringelse af midler. Dog må lovsforsikringsselskaber (pensionskasser) allerede efter de gældende regler opføre boligbyggeri med videresalg for øje under visse betingelser, herunder at mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse. Erhvervs- og Vækstministeriet har imidlertid sendt et lovforslag i høring, der forventes at blive behandlet af Folketinget i starten af 2015, hvor kravet om varig anbringelse af midler ophæves, ligesom bestemmelsen udvides til også at omfatte infrastruktur, herunder veje, jernbaner, havne, broer, tunneller, dæmninger, kanaler, kabelnet, fibernet, telefonforbindelser, vandrør, elkabler, fjernevarme m.v. Med lempelsen vil det (forudsat lovforslaget vedtages i 2015) i langt højere grad end i dag blive muligt for forsikringsselskaber og pensionskasser at foretage investeringer i AIF er, der fører en mere spekulativ investeringsstrategi i fast ejendom, herunder f.eks. fonde der opkøber nødlidende investeringsejendomme med henblik på optimering og videresalg. Tilsvarende vil mulighederne for investering i egentlige infrastrukturfonde blive forbedrede. De mere generelle placeringsregler for forsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber i i lov om finansiel virksomhed, herunder at midlerne skal investeres på en hensigtsmæssig og på en for forsikringstagerne tjenlig måde, vil naturligvis fortsat være gældende (i hvert fald indtil den 1. januar 2016 hvor Solvens-II

4 direktivet for forsikringsselskaber skal implementeres i dansk ret, hvilket vil betyde væsentlige ændringer i de nugældende generelle placeringsregler). Lempelse af kravene for erhvervelse og drift af landbrug Af forskellige årsager er flere større investorer, herunder såvel danske som udenlandske, i nyere tid begyndt at se nærmere på landbrug (primært jordbesiddelser, men i nogle tilfælde også landbrug med en tilhørende dyrebesætning) som et alternativ til mere traditionelle investeringer. Reglerne i landbrugsloven, herunder kravet om en fysisk person ( landmanden ) med bestemmende indflydelse samt reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord for tilstødende landbrug har imidlertid i praksis afskrækket en del investorer fra at investere i landbrugsejendomme, godser m.v., hvilket også var årsagen til, at Natur- og Landbrugskommissionen som en del af deres anbefalinger om ændring af landbrugsloven bl.a. anførte følgende: Landbrugsloven indeholder barrierer for selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme og dermed også for kapitaltilførsel til erhvervet. Det skyldes krav i landbrugsloven om, at et selskab kun kan erhverve en landbrugsejendom, hvis selskabet har tilknyttet en landmand, der har bestemmende indflydelse. For eksterne investorer står deres indflydelse dermed normalt ikke mål med deres investering i landbrug. Endvidere vil fortrinsstillingen indtræde og vil give nærtliggende mindre landbrugsejendomme mulighed for køb, såfremt landmanden udtræder og erstattes af en anden person. Det skaber usikkerhed for investorerne Natur- og Landbrugskommissionen foreslår derfor, at landbrugslovens bar-rierer for selskabsdannelse skal fjernes for at tilvejebringe ny kapital, og dette indebærer, at reglerne om landmandens bestemmende indflydelse i selskaber og reglerne om for-trinsstilling bortfalder. I overensstemmelse med anbefalingerne blev der den 9. oktober 2014 fremsat et forslag om ændring af landbrugsloven, hvor kravet om en landmand med bestemmende indflydelse samt reglerne om suppleringsjord foreslås ophævet. Hvis lovforslaget vedtages, vil ændringerne efter deres nuværende indhold træde i kraft den 1. januar Hvis/når lovforslaget vedtages, vil der ved selskabers erhvervelse af landsbrug fortsat som udgangspunkt være krav om, at en fysisk person skal have bopæl på ejendommen, men den pågældende behøver som nævnt ovenfor ikke at have bestemmende indflydelse i selskabet. Med lempelsen vil den nuværende tendens, hvor navnlig udenlandske fonde, herunder også mere traditionelle PE-fonde, i stigende grad udviser interesse for danske landbrugsejendomme, med al sandsynlighed blive forøget, ligesom det må forventes, at der i en vis udstrækning vil ske en konsolidering og selskabsgørelse af en række mindre landbrug, hvor disse vil blive omdannet fra personlige virksomheder til selskaber og derefter fusioneret til større enheder med henblik på at gøre dem til attraktive investeringsobjekter for de større investorer. Fra en regulatorisk (FAIF) synsvinkel skal det for en god ordens skyld nævnes, at et landbrug (naturligvis) opfylder kriterierne for en erhvervsvirksomhed og dermed ikke i sig selv udgør en AIF. Dette vil derimod være tilfældet for selskaber, der er etableret med henblik på at fungere som holdingselskab for en række investorers investering i en portefølje af landbrugsselskaber. I denne henseende er der ikke nogen større regulatorisk forskel på AIF er, der er klassiske PE-fonde, der investerer i industrivirksomheder, og de nyere fonde (der formentlig vil blive flere af i 2015), der er etableret med henblik på investering i landbrugsvirksomheder. Tilmelding til FAIF-nyhedsservice For nærmere info samt tilmelding til FAIF-nyhedsservice bedes du skrive til

5 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2015. 2014 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere