Skole og klubområdet m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og klubområdet m.v."

Transkript

1 Skole og klubområdet m.v. Opgaver under området Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, specialskoler samt fritidstilbud som SFO, klub og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som f.eks. skolebuskørsel og undervisning i hjemmet eller ved hospitalsindlæggelse. Særlig bemærkning til budgetområdet Byrådet besluttede med budgetforliget for 2016, at øge antallet af timer lærerne underviser. Dette med virkning fra skoleåret 2016/2017. Timetallet øges fra 734 til 755 undervisningstimer. Udover denne ændring er belastningsgraden i SFO (skolefritidsordninger) øget fra 14,8 til 16,0 barn pr. voksen. Samtidig indgår ledelse i SFO erne ikke længere som en del af de udmeldte antal stillinger. Den samlede budgetramme for 2016 for skole og klubområdet kan opgøres således: Funktion Hovedområde (1.000 kr pris) Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skole- og klubområdet Serviceudgifter Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Udviklingscenter for Børn og Børnekultur Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udviklingscenter for Børn og Børnekultur Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven Efter - og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Sekretariat og forvaltninger I alt

2 Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i priser og lønninger. Generelt er der på området overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af skoleåret, sker der ikke nogen regulering af de tildelte ressourcer. Det er det forventede elevtal i marts for det kommende skoleår med start 1. august der danner grundlag for tildelingen af stillinger. Hvert år i april/maj måned tilpasses lønbudgetter og øvrige driftsbudgetter til 7/12 af aktiviteten i skoleåret der ophører 31. juli, og 5/12 af aktiviteten af det nye skoleår med start 1. august. Ressourcetildeling tildelingsmodel for den almindelige folkeskole Skolereformen trådte i kraft pr. 1. august Reformen betød gennemgribende ændringer i skolevirksomheden, altså måden hvorpå der undervises og arbejdes i den almindelige kommunale folkeskole. Skolereformen har derfor også en markant indvirkning på tildelingen af ressourcer til skolerne. I Frederikssund Kommune underviser lærerne i gennemsnit 734 timer årligt i den del af undervisningen der betegnes som fagopdelte undervisningstimer. Fra 1. august 2016 øges dette timeantal til 755. Lærere skal i gennemsnit undervise 1019 timer årligt i det der betegnes som den understøttende undervisning, hvis de alene varetager denne form for undervisning. Disse grundprincipper for undervisning danner grundlag for en forenklet ressourcetildelingsmodel på det almene skoleområde. Ressourcetildelingsmodellen er elevbaseret, der tildeles altså lærerressource pr. elev gradueret i forhold til hvor mange timer eleverne skal undervises. Undervisningstimetallet er afhængig af om eleverne er i indskolingen (30 timer), mellemtrinet (33 timer) eller udskolingen (35 timer). Når timerne til begge former for undervisning er tildelt resterer et antal stillinger betegnet som restressourcen. Disse midler er til brug for at kunne lave holddannelse, undervisning af to-sprogede, og specialundervisning. Sidstnævnte aktivitet kan ikke sammenlignes med specialklasse eller lign., men er udtryk for at enkelte elever kan have behov for lidt ekstra undervisning i en kort periode. Restressourcen er fordelt med udgangspunkt i et socioøkonomisk indeks hvor det er befolkningssammensætningen i skoledistriktet der afgør mængden af stillinger der tildeles skolen fra denne restressource. Det er forældrenes uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, familietype og endeligt elevens etniske herkomst der indgår i det socioøkonomiske indeks. 2

3 Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2015/2016, hvor stillingsressourcerne er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2015/2016 Skole Antal stillinger - Antal stillinger - Antal stillinger - i alt lærerårsværk ledelsesårsværk Ådalens Skole 71,2 6,0 77,2 Trekløverskolen 85,9 6,0 91,9 Slangerup Skole 78,6 6,0 84,6 Jægerspris Skole 52,6 4,0 56,6 Fjordlandskolen 63,1 5,0 68,1 I alt 351,4 27,0 378,4 Det fremgår at den totale ressource i almen skole samlet udgør 378,4 årsværk. Den samlede afsatte lønsum til lærerårsværk udgør i budget ,8 mio. kr. Budget til ledelsesårsværk udgør 16,7 mio. kr. Som et led i den nye skolestruktur i Frederikssund Kommune, er 10. klassecenteret CampusU10 ikke længere normeringsstyret men lønsumsstyret. Budgettet til CampusU10 udgør 4,9 mio. kr. Med hensyn til elevbeløb, uddannelsesbeløb pr. årsværk, samt enhedsbeløb til øvrige personaleudgifter følger CampusU10 de øvrige skoledistrikter jf. beskrivelse senere under aktivitetsbestemte beløb. Dette gælder i budget 2016, derefter betragtes CampusU10 som et rammebudget, og vil således ikke blive reguleret for så vidt angår elevbeløb, uddannelsesbeløb samt enhedsbeløb øvrige personaleudgifter. Ressourceforbruget til anbragte børn er finansieret ved indtægter fra andre kommuner, og er ikke en del af det antal stillinger beskrevet ovenfor. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til sygdom og barsel, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og udgør i budget ,9 mio. kr. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af ressourcer, og udgør 4,6 % af den faste samlede lønsum på budgetområdet. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles et beløb pr. elev til indkøb af materiale, lejrskoler, andre aktiviteter m.m. Beløbet udgør i budget kr. pr. elev Det samlede beløb der tildeles er 13,8 mio. kr. og udgør 5,5 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Beløbene fordeles efter antallet af elever, og i 2016 budgetteres med elever eks. specialklasseelever fordelt på 5 skoledistrikter og CampusU10. 3

4 Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2015/2016 Skole/ klassetrin I alt Ådalens Skole Trekløverskolen Slangerup Skole Jægerspris Skole Fjordlandskolen CampusU I alt Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Budgettet til uddannelse udgør i 2016 kr fordelt til skolerne efter antal årsværk. Budget til skolebestyrelsesarbejde er uafhængigt af både elevantal og antal lærerårsværk. I budget 2016 udgør budgettet til skolebestyrelsesarbejde 0,57 mio. kr. Der er ekstraordinært tilført 0,10 mio. kr. i budget 2016 til hver skole. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen. Herunder findes bl.a.: Demografipulje I demografipuljerne er som et nyt element indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. nedenstående tabel. Det er kun de udgiftstyper, der kun meget vanskeligt vil kunne nedbringes i takt med det faldende børnetal, der ikke er indeholdt i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel: Parametre i demografimodel på skoleområdet Gnm. Udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen ,4% Folkeskoler uden for kommunen ,4% Privatskoler ,1% Efterskoler ,1% I alt * % * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på kr. på skoleområdet. Prognosen forudser et stort fald i denne aldersgruppe i de kommende år, jf. tabellen neden for, hvilket giver anledning til betydelige negative 4

5 demografieffekter i hele budgetoverslagsperioden. Ifølge prognosen vil antallet af 6-16 årige falde fra pr. 1. januar 2016 til pr. 1. januar 2020, d.v.s. et fald på 416, svarende til 6%. Tabel: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2015 Alder 2014* årige * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Med de beskrevne forudsætninger er følgende demografipuljer, baseret på årlige beregnede effekter, indarbejdet i budgettet (tabellen neden for) Demografipuljer og effekter inden for det almene skoleområde (1.000 kr.) I alt effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) IT-pulje til afgifter f.eks. vedrørende TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligeholdelse af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen - Udviklingscenter for Børn og Børnekultur Udviklingscenter for Børn og Børnekultur i daglig tale UBK - skal fungere på tværs af skole, dagtilbud og kultur. UBK har til opgave at etablere og udvikle nye og eksisterende tiltag til gavn for børns dannelse, så der skabes en større gennemsigtighed så både administrative og udgående medarbejdere kan dele viden og udvikle praksis til gavn for børn og personalet der arbejder med børn. Udviklingscenteret har tilknyttet en leder, en administrative medarbejder samt en stab af forskellige konsulenter, talehørerlærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der er tale om en række konsulenter, der arbejder med tværgående opgaver på skolerne og dagtilbud (må det stå her?) f.eks. skoletjeneste og 2- sprogskonsulentfunktionen er ligeledes tilknyttet UBK, medarbejder fremgår af personale oversigten på Der er yderligere personale tilknyttet UBK jf. budgetområdet Dette budgetområde angår også Udviklingscenter for Børn og Børnekultur. Af hensyn til Indenrigsministeriets budgetregler er det nødvendigt at dette fagpersonale og den type opgaver de udfører budgetlægges på budgetområdet Med udgangspunkt i det tværfaglige fokus er det dagtilbuds og kulturchefen i samarbejde med skolechefen der sætter relevante medarbejdere til samarbejde med fokus på børns dannelse. Budgettet i 2016 udgør 2,6 mio. kr. på budgetområde

6 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udviklingscenter for Børn og Børnekultur Udviklingscenter for Børn og Børnekultur i daglig tale UBK - skal fungere på tværs af skole, dagtilbud og kultur. UBK har til opgave at etablere og udvikle nye og eksisterende tiltag til gavn for børns dannelse, så der skabes en større gennemsigtighed så både administrative og udgående medarbejdere kan dele viden og udvikle praksis til gavn for børn og personalet der arbejder med børn. UBK har tilknyttet nedenstående medarbejder, der er afsat budget på og til at lønne medarbejderne Antal Personalegruppe Timer pr. uge Kommentar fagpersoner Leder 37 1 Sekretær 30 1 Læsekonsulent 37 8 Talehører-lærere - normalområdet 3 Talehører-lærere specialområdet vidtgående Talehørekonsulent 37 1 Matematikkonsulent 37 1 Småbørnskonsulent 37 3 Lærings- og 111 inklusionskonsulenter 1 Idrætskonsulent 37 1 Konsulent for IT og læringscentre 1 Ledelses- og proceskonsulent 96 Specialskole (SVK) og Specialbørnehaven Åkanden (SB) to-sprogskonsulenter 14 1 Innovationskonsulent 7 1 Projektleder SIV 37 Projektansættelse, der løber frem til 1. maj Ergoterapeut 37 Specialskole: 30,5 time Specialbørnehave: 6,5 time 1 Ergoterapeut (konsulent) 37 Konsulent i almen området : 29 timer I specialområdet (taleklasser): 8 timer 4 Fysioterapeuter timer Skolen ved Kæret og 32 timer Specialbørnehaven Åkanden Budgettet i 2016 udgør 9,7 mio. kr. på budgetområde

7 Skolefritidsordninger (SFO) SFO er er i Frederikssund Kommune oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO, hvor der tildeles børnehavenormering, i maj og juni, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud. Børn i 3. klasse indskrives i Mini-klub i maj og juni. 3. klasser kan i maj og juni benytte sig af morgenpasning i SFO. Budget- og styringsprincipper Fleksnormering omfatter alle SFO er og indebærer, at budgettet tildeles efter princippet Pengene følger barnet. SFO ernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes ultimo året, korrigeres personalenormering, uddannelsesog materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Demografiregulering kommunal SFO I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. for de kommunale SFO er og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Den forventede befolkningsudvikling for børn i SFO-alderen fremgår af den efterfølgende tabel. Tabel: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2014* årige årige årige årige årige årige I alt 5-10 årige * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Ud fra den prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2015, men med 100 % fra

8 Demografipuljer og effekter inden for SFO (1.000 kr.) SFO effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Der ventes et faldende antal børn i målgruppen, hvilket medfører negative demografipuljer for at fastholde serviceniveauet uændret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Normberegning: For hver SFO-del (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes normen (antal fuldtidsstillinger) som: Børnetal * Åbningstimer pr. år Belastningsgrad * 1924 Åbne- og lukkeuger: Beregningsmæssigt udgør året 52 uger med 48,2 åbningsuger (40 skoleuger og 8,2 skolefri uger) og 3,8 lukkeuger (uge 29 og 30 samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger. Belastningsgrader Børnehave (3 5 årige) Belastningsgrad (antal børn pr. voksen) 9,63 9,63 SFO 16,00 16,00 Special-SFO en (en del af Ådalens SFO) er tildelt en særlig normering, idet hvert barn tæller som 3,00. Falkenborgskolens SFO tildeles en særlig normering til i gennemsnit 3,5 barn pr. år. Hvert barn tæller som 1,55. Denne særlige tildeling skyldes at børnene er fra modtageklasser på Falkenborgskolen, og derfor kræver ekstra ressourcer. Normtal Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Materialer pr. år pr. barn Uddannelse pr. år pr. fuldtidsstilling Forældrebetaling pr. måned pr. barn

9 Åbningstider SFO SFO Ådalens Skole Trekløverskolen Åbner morgen Det ringer IND til 1. lektion Det ringer UD efter 5. lektion. 8:00 14:00 -Afd. Græse Bakkeby 8:10 14:10 -Afd. Falkenborg 8:00 14:00 Slangerup Skole :00 14:00 Jægerspris Skole 8:00 14:00 Fjordlandskolen -Afd. Marbæk 8:05 14:05 -Afd. Skuldelev 7:55 13:55 -Afd. Solbakke 8:15 14:15 Lukker eftermiddag mantors fre I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 63 min. pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Børnetal og normering eksl. ledelse SFO Børnetal Mini SFO Heldag Eftermiddag Mini- Klub Børnetal total Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) Ådalens Skole 12,0 161,8 175,8 1, ,6 - Special afdeling SFO4 0,3 9, ,6 Trekløverskolen - Afd. Græse Bakkeby 6,5 101,7 66,2 0, ,0 - Afd. Falkenborg 9,6 142,2 95,3 2, ,9 - Modtagekl. - 4, ,5 Slangerup Skole -Afd. Byvang 4,8 107,8 53,8 0, ,7 -Afd. Lindegård 8,7 104,3 97,2 1, ,8 Jægerspris Skole 6,0 108,8 103,7 1, ,0 Fjordlandskolen -Afd. Marbæk 6,3 87,4 59,1 0, ,0 -Afd. Skuldelev 2,5 33,7 28,3 0,3 65 3,4 -Afd. Solbakke 2,8 53,0 26,7 0,7 83 4,3 I alt 59,5 909,7 706,1 9, ,8 9

10 Normering ledelse SFO Fuldtidsstillinger pr. år Ådalens Skole 1,0 Trekløverskolen 2,0 Slangerup Skole 2,0 Jægerspris Skole 1,0 Fjordlandskolen 3,0 I alt 9,0 Vikarmidler Vikarmidler udgør 7 % af normen excl. vikar: 4,5 % dækker vikar ved sygdom og ferie og står på institutionens budget. 2,5 % dækker vikar ved langtidssygdom og står på central pulje. Løn SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Ådalen) skal under ét overholde en 60 % - og 40 % -fordeling. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60 % uddannet og 40 % ikke-uddannet personale. Den enkelte SFO er forpligtet til ved alle beslutningsanledninger, at arbejde mod at tilpasse personalesammensætningen, så den er i overensstemmelse hermed. Såfremt pædagoguddannede overstiger 60 % (herefter kaldet 60 % -skred), vil den enkelte SFO i forbindelse med overførselssagen blive modregnet den mergennemsnitsløn, som 60 % -skreddet medfører. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte SFO er med følgende beløb: SFO Ledelse Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Ådalens Skole Trekløverskolen Slangerup Skole Jægerspris Skole Fjordlandskolen I alt Lukkedage Uden behovspasning: 5. juni 24. december Med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og december Der tildeles særligt budget til institutioner, der efter aftale holder åbent i uge 29 og 30 samt 25. til 31. december. 10

11 Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af øvrige pladser Der ydes ikke søskenderabat i klub. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 20 % af forældrebetalingen svarende til andelen ultimo Friplads Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads. Der budgetteres i 2016 med, at der gives fripladstilskud til 22 % af forældrebetalingen svarende til andelen i Forældrebetaling kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud Skolefritidsordninger specialskoler Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. Der er indregnet budget til nedenstående elever. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006, om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Budgettet vedr. køb af pladser budgetteres på SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret

12 Kølholm skolen Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, transport i forbindelse med sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. Fra budget 2016 indgår transportbudget til kørsel til specialskoler, heldagsskoler og specialklasserækken også på dette budgetområde. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen og transport til specialskoler, heldagsskoler og specialklasserækker afsat 17,7 mio. kr. i budget Heraf udgør 5,6 mio. kr. skolebuskørsel, udgifter til buskort m.v. Transport til specialskoler, Heldagsskoler og specialklasserækken. Der er i budgettet afsat 12,1 mio. kr. til transport til specialskoler, interne skoler på opholdsteder, heldagsskolen og specialklasserækken, udgiften forventes at blive væsentligt mindre i forbindelse med nyt udbud og overgang til Movia. For så vidt angår transport til specialskoler og interne skoler på opholdsteder er der afsat budget svarende til kørsel for 107 elever. Vedrørende transport af elever til/fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til ca. 75 elever i 200 skoledage Kommunale specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Ådalens skole syd. Det er for elever med svære talesprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er taleklasser med 28 elever og læseklasser med 23 elever. De fleste elever er fra Frederikssund, elever fra Frederikssund der har plads på Videncentret betales fra skolerne inklusionspulje. Herudover har Videnscentret en udadgående supportordning som ligger i den centrale pulje til specialundervisning, supportordning er i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen. Kærholm består af 2 afdelinger: Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Heldagsskolen er underlagt Jægerspris skole som en afdeling. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, skolen benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder. 12

13 SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Børn på andre kommuners og regionale SFO Børn på private opholdssteders SFO 2 3 I alt Specialskoler Frederikssund Elever fra andre elever kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Kølholmskolen Videncenteret på Ådalens skole Slotsskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler- incl. Anbragt børn I alt Vikar Der afsættes 6 % til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 3,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85 %, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet 32 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 17 elever Heldagsskole antal elever Bakketoppen 8 Svinget 24 Hanghøj 16 Pladser på Heldagsskolen købes af skolerne i kommune og er en del af inklusionspuljen som er fordelt til alle skoler. 13

14 Takstberegning Specialskolerne Videncenter Ådalens skole syd, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Takster i 2016: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Videncenter Ådalens skole syd Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges pladser på Heldagsskolen til Skoler i kommunen, taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster da der ikke sælges pladser ud af kommunen. Heldagsskoler bh.kl. 7 kl. Svinget og Bakketoppen Takst pr. år kl. 10 kl. - Hanghøj Inklusionspulje Antal af elever, der segregeres fra almenundervisningen og undervises i tilbud væk fra almenskolen, har gennem en årrække været stigende. Udgifter til specialundervisningen udgør i dag over 30 % af den samlede udgift til folkeskoleområdet, KL og regeringen er enige om at arbejde for en omstilling af folkeskolen, så en stigende del af eleverne inkluderes. Som konkret mål sættes at andelen af elever, der segregeres fra almene undervisning, skal være reduceret til 4 % i 2015, af kvalitetsrapport for 2013/2014 for skolevæsenet at inklusionsprocenten den del af eleverne, der går i den almene skole i 2014 var på 93,9 pct. målsætningen er 96 pct.. På skolerne arbejdes der løbende med at styrke inklusionen, ikke mindst gennem arbejdet med LP-modellen. Folkeskolen Fornyelse Frederikssund(FFF) projektgruppen Styrkelse af almenområdet og inklusion arbejder med en række forskellige tiltag, der skal styrke arbejdet med at vende udviklingen. Det drejer sig om tiltag, der kan styrke skolens og lærernes mulighed for at skabe inkluderende læringsmiljøer. En vigtig del af FFF projektgruppens arbejde har været at indførelse af en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet. Budget modellen blev indført ved skolestart 1.august Hovedtrækkene i budgetmodellen er: At den økonomi, der i dag ligger hos de segregerede tilbud (bortset fra de mest vidtgående tilbud) tilføres almenskolerne. At skolerne overtager såvel budgetansvar som beslutningsansvar således, at skolerne kan vurdere om en given opgave bedst løses af et segregeret tilbud eller på skolen selv. Udgiften påhviler i begge tilfælde skolen. At økonomien fordeles til skolerne ud fra en model, der både vægter antallet af elever i distriktet og eventuelle forskelle mellem skoledistrikternes sociale profil. I en overgangsperiode tages der tillige hensyn til forskelle i segregeringen mellem de enkelte distrikter. Det vil sige antallet af elever i hvert skoledistrikt, som er henvist til et specialtilbud. 14

15 At der etableres et tæt og forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og overbygningsskoler, som dels sikrer sammenhæng i beslutningerne mellem disse, og samtidig sikrer en økonomisk bæredygtighed. At der oprettes visitationsudvalg som sikres såvel økonomisk overblik som faglig indsigt i de enkelte elevsager. At tidspunktet for den årlige revisitationsprocedure fastlægges, så der tages højde for almenskolernes og specialskolernes planlægning af det kommende skoleår. Det vil give mulighed for at justere udbuddet af pladser i forhold til efterspørgselen. Der er udarbejdet en model hvor budget fordeles 75 % efter socioøkonomisk forhold og 25 % efter elevtal, i skoleår 2015/2016 fordeles med 40 % til faktiske udgifter til segregerede elever pr og 60 % fra modellen. Der overføres i skoleår 42,3 mio.kr. fra specialskole området til almenskolen til at forestå inklusionen, puljen står i vedtaget budget på konto 3.08, som fordeles i 2015 pr. 1.1 og 1.8. Udgifter til elever visiteret pr skoleår skoleår 2015/ /17 procent fordeling 40/60 20/ skoleår 2017/18 Fjordlandskolen Jægerspris skole Trekløverskolen Ådalenskole Slangerup skole Efter - og videreuddannelse i folkeskolen Der er fortsat fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen og speicalskoler. Der er derfor afsat 1 mia. kr. årligt der indtil 2020, vil blive fordelt til kommunerne på baggrund af antallet af elever i det foregående skoleår. Frederikssund Kommunes tilskud udgør i ,2 mio. kr. Disse midler er øremærkede til at udvikle lærere og pædagogers specialistkompetencer indenfor læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog. Derudover skal pengene anvendes til udvikling af kompetencer i forbindelse med klasseledelse, understøttelse af øget inklusion, løbende faglige opdateringer, herunder indsatsområder som øget anvendelse af IT i undervisningen. Der er udover tilskuddet afsat lokale budgetmidler til efter - og videreuddannelse i folkeskolen. De lokalt afsatte budgetmidler udgør i ,5 mio. kr. Samlet er der altså på budgetområdet afsat 2,7 mio. kr. i budget (bemærk at der i den indledende tabel der viser Udannelsesudvalgets samlede ramme på skole og klubområdet er anført 1,7 mio. kr. Årsagen til dette er at tabellen er opgjort i nettobudgetter) 15

16 Bidrag til statslige og private skoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i frie grundskoler (privatskoler). Budgettet i 2016 udgør 38,0 mio. kr. Af dette samlede beløb angår 33,8 mio. kr. betaling til skoledelen og 4,2 mio. kr. angår betaling for SFO. Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2016 udgør det kommunale bidrag kr. pr. skoleelev, og kr. pr. elev der benytter SFO. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan fratrækkes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2016 vil derfor være kr. pr. skoleelev, og kr. pr. elev der også benytter SFO på privatskole. Bidraget til staten afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er således antallet af elever pr. 5. september 2015 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret /budgetåret Antallet af elever pr. 5. september 2015 var elever med skolegang i privatskole, 4 elever afregnes der mellemkommunal betaling for. Det skønnes, at ca. 375 indskolingselever vil anvende SFO som en del af deres skolegang i privatskole. Der er afsat midler i budget 2016 til elever med skolegang på en privat grundskole, og til 396 elever der samtidig med skolegangen benytter SFO. Hvis der ved den faktiske afregning i juli 2016, ses et færre antal elever (mindre end 396) der benytter SFO i privatskoleregi, tilfalder overskydende budget demografiregulering Efterskoler og ungdomskostskoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever på efterskoler og kostskoler. Budgettet udgør i mio. kr. Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2016 udgør det kommunale bidrag kr. pr. elev der er på efterskole. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan fratrækkes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2016 vil derfor være kr. pr. elev. Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er dermed antallet af elever pr. 5. september 2015 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret/budgetåret Antallet af elever pr. 5. september 2015 var 183 elever. Der er afsat budget til 202 elever i 2016, det forventede antal er 183 elever. Differencen med 19 elever, tilfalder budget til demografiregulering Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling, samt udviklingen i antallet af elever, der benytter sig af tilbuddet. Budget 2016 udgør samlet 4,0 mio. kr. 16

17 Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et årligt grundtilskud til produktionsskolen der i 2016 udgør kr Derudover betales en takst for hver elev der går på produktionsskoler. Taksten er i 2016: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vest), som skal vurdere, at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Forventet antal elever Udgifter Indtægter 44 u/18 år o/18 år Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår Erhvervsgrunduddannelser Budget- og styringsprincipper Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Budgetområdet administreres af Ungdomsskolen. Der er mulighed for at søge statsrefusion via Ministeriet for Børn og Undervisning til udgifterne. Samlet udgør budget 2016 netto 1.1 mio. kr Ungdomsskolevirksomhed Budget- og styringsprincipper Frederikssund ungdomsskole er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolens budget er rammestyret. Budgettet er i mio. kr. Budgettet dækker undervisning i ungdomsskole, udgifter i forbindelse med Ungdomsrådets arbejde, eftermiddagscafe m.v. Udvalget har på møde besluttet følgende omkring Ungdomsrådet: 1. Ungdomsskolen skal prioritere igangsættelse og drift af et Ungdomsråd og sikre, at de unge har et kendskab til deres selvstændige budget samt at de unge har råderet over dette. 2. Uforbrugte midler fremlægges i et fast årshjul på Uddannelsesudvalgets november møde således, at udvalget har mulighed for at disponere midlerne. I denne sag kan Ungdomsskolen selv pege på forslag til initiativer eller anvendelse af midlerne. 3. Med hensyn til overførselsmuligheden kan det lade sig gøre ved, at Ungdomsrådets midler opgøres særskilt i forbindelse med Ungdomsskolens budgetoverførsel. 4. Ordningen evalueres i november

18 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Budgettet for 2016 udgør 0,5 mio. kr. Området skal bære udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser, samt betaling for unge under 18 år der uddanner sig i et AVU-forløb (voksenuddannelse) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler Budgetområdet klubber Som en konsekvens af skolereformen er der behov for en ny organisering af fritidsdelen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med ny struktur for klub, ungdomsskole og ungdomsklub. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80 %, og forældrenes egenbetaling udgør 20 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2016: Klub Kr 289,00 Mini klub Kr ,00 Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % klub 18

19 Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at Skoleområdet er blevet flyttet til politikområdet Skole- og klubområdet m.v. under Uddannelsesudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. For at sikre at de nye politikområder fødes med retvisende budgetter, har der været afholdt en møderække med fagchefer og direktører. Møderækken gav anledning til tilpasning af budgettet flere steder, hvorefter der er en fælles forståelse af, at budgetterne er retvisende. Budgettet for Skoleafdelingen i 2016 udgør 3,9 mio. kr. 19

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for 2008 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 287.050-12.790 274.260 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere