Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter"

Transkript

1 VNYT N Y H E D S B R E Forsikring Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter D Deloitte & Touche August 2003 en 31. juli 2003 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) udkast til en IFRS (International Financial Reporting Standard) om regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter (Exposure Draft - ED 5). Det er første fase af IASBs forsikringsprojekt. Anden fase i 2007 vil føre til en fuldstændig standard for forsikringskontrakter. Første fase ED 5 indeholder kun begrænsede ændringer til den regnskabspraksis, som forsikringsselskaberne anvender for forsikringskontrakter i dag. Danske forsikringsselskaber, der skal anvende IAS/IFRS, kan således i høj grad fortsætte med den nuværende regnskabspraksis for forsikringskontrakter. ED 5 indeholder dog specifikke bestemmelser på visse områder, eksempelvis fjernes muligheden for at indregne katastrofe- og udjævningshensættelser. Der har ikke hidtil været en IFRS om forsikringskontrakter, og forsikringskontrakter er undtaget fra eksisterende IAS/IFRS, eksempelvis standarderne om hensatte forpligtelser, finansielle instrumenter og immaterielle aktiver. De største udfordringer ved danske forsikringsselskabers overgang til IFRS er efter vores vurdering: 1. Klassifikation og opdeling af produkter i henholdsvis forsikringskontrakter, der skal behandles efter ED 5, og finansielle kontrakter, der skal behandles efter IAS Omfattende oplysningskrav i henhold til ED Overholdelse af IAS/IFRS i øvrigt, særligt IAS 39 om finansielle aktiver og forpligtelser. 4. Forberedelse til anden fase af forsikringsprojektet, herunder bl.a.: - krav til indregning og måling af forsikringskontrakter, - skøn over fremtidige pengestrømme, - valg af diskonteringssats og - præsentation af periodens indtjening. I dette nyhedsbrev gennemgår vi indholdet af ED 5 og sætter fokus på konsekvenserne for danske forsikringsselskaber, der for de børsnoterede selskabers vedkommende skal aflægge koncernregnskab i henhold til IFRS fra og med 2005.

2 1. Udkastet i hovedtræk ED 5 gælder for forsikringskontrakter, som en virksomhed udsteder, samt for genforsikringskontrakter, som en virksomhed enten udsteder eller tegner. ED 5 omfatter ikke behandlingen af forsikringskontrakter i forsikringstagerens regnskab. Hovedindholdet af ED 5 kan beskrives i følgende 9 punkter: 1. Definition af en forsikringskontrakt. Definitionen fører til, at et forsikringsprodukt skal behandles som finansielt instrument, såfremt produktet ikke indeholder væsentlig forsikringsrisiko. 2. Afgrænsningen til finansielle instrumenter. Det skal identificeres, hvilke forsikringsprodukter, der er omfattet af ED 5, og hvilke der er omfattet af IAS Indbyggede afledte finansielle instrumenter skal identificeres, udskilles og måles særskilt til dagsværdi i henhold til IAS 39, hvis det indbyggede afledte finansielle instrument ikke er omfattet af definitionen på en forsikringskontrakt, og hvis hele kontrakten ikke i forvejen er målt til dagsværdi. 4. Forsikringskontrakter skal opdeles, hvis der er elementer af opsparing eller lån, der skal måles i henhold til IAS 39, typisk til dagsværdi. Væsentlige dele af livsog pensionsprodukterne er undtaget fra kravet om opdeling. 5. Muligheden for at anvende katastrofe- og udjævningshensættelser fjernes. 6. En tabsindregningstest skal sikre, at der foretages tilstrækkelige hensættelser til konstaterede og truende tab på eksisterende forsikringskontrakter. 7. Præsentationskrav til genforsikring, herunder modregningsforbud. 8. Omfattende oplysningskrav, herunder - politikker for styring af forsikringsrisici, - afvikling af erstatningshensættelser, - vilkår og betingelser for forsikringskontrakter med væsentlig indflydelse på fremtidige pengestrømme og - oplysninger om rente- og kreditrisici. 9. Dagsværdien af forsikringsaktiver og -forpligtelser skal oplyses, dog først fra og med regnskabsår, der udløber den 31. december 2006 (uden sammenligningstal). Dagsværdien for forsikringskontrakter er endnu ikke defineret af IASB. ED 5 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2005 og giver visse lempelser i forhold til bestemmelser i IASB begrebsrammen, herunder IAS 8 om anvendt regnskabspraksis. Forsikringsselskaber kan dermed i høj grad fortsætte med den nuværende regnskabspraksis for forsikringskontrakter. Eksempelvis kan det være relevant for danske skadesforsikringsselskaber, at erhvervelsesomkostninger fortsat tillades aktiveret, selv om de ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv i henhold til IASB begrebsrammen. ED 5 indeholder krav om, at regnskabspraksis for forsikringskontrakter kun må ændres, hvis årsregnskabet bliver mere relevant og pålideligt i forhold til IFRS. Forsikringsselskaber kan derfor i henhold til ED 5 fortsætte med at anvende eksisterende (men ikke indføre ny) regnskabspraksis, som omfatter: måling af forsikringsforpligtelser uden diskontering, måling af forsikringsforpligtelser med særlig stor forsigtighed, måling med en diskontering, som afspejler det fremtidige investeringsafkast af egne aktiver, måling af kontraktmæssige rettigheder til fremtidige investeringshonorarer (management fees) til beløb, der overstiger dagsværdien for lignende ydelser, og anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for datterselskabers forsikringsforpligtelser (og eventuelle tilknyttede aktiverede erhvervelsesomkostninger) i koncernregnskabet. ED 5 tillader anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for datterselskaber i samme forsikringskoncern. Dette er markant forskelligt fra et af de grundlæggende principper for koncernregnskaber, men det er formentlig en uundgåelig konsekvens af faseopdelingen i forsikringsprojektet og den eksisterende uensartede regnskabspraksis for forsikringsforpligtelser på tværs af landegrænserne. 1.1 Formål med ED 5 faseopdeling IASB har vurderet, at det ikke vil være muligt at afslutte projektet om regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter, inden de børsnoterede virksomheder skal følge IFRS i IASB har derfor opdelt projektet i to faser. 2

3 IFRS for forsikringskontrakter Fase 1 implementeres Fase 2 implementeres pr. 1. januar 2005 pr. 1. januar 2007 Definition af forsikringskontrakt Måling af dagsværdi Afgrænsning til finansielle instrumenter IAS 39 Udskillelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter IAS 39 Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/låneforhold IAS 39 Fjernelse af katastrofe- og udjævningshensættelser Forsikringsaktiver og -forpligtelser Skøn over fremtidige pengestrømme Fornyelser og forsikringskontrakter Diskontering Tabsindregningstest Regler om genforsikring, herunder modregningsforbud Omfattende oplysningskrav Hensættelser til risici og usikkerhed Periodens indtjening Oplysning af dagsværdi fra Formålet med den første fase (ED 5) er at: udvikle en standard for forsikringskontrakter uden at kræve større fundamentale ændringer, fastsætte enkelte væsentlige bestemmelser for indregning og måling og stille krav om visse minimumsoplysninger om udstedte forsikringskontrakter. IASB opfatter ED 5 som et springbræt til anden fase af projektet. IASB har forpligtet sig til at færdiggøre anden fase uden forsinkelser, så snart man har undersøgt alle relevante principielle og praktiske spørgsmål og har afsluttet en høringsproces. Anden fase skal føre til en fuldstændig standard, der forventes at foreligge i udkast i 2004 eller starten af 2005, og som forventes at indeholde bestemmelser om indregning og måling til dagsværdi i stedet for de midlertidige lempelser i ED 5. Planen er som illustreret i figuren, at forsikringsselskaber skal implementere ED 5 i 2005, give yderligere oplysninger om dagsværdier for forsikringsaktiver og forsikringsforpligtelser i årsregnskabet for 2006 og implementere den endelige, fuldstændige standard for forsikringskontrakter i 2007/

4 2. Første fase: Konsekvenser for forsikringskontrakter 2.1 Definition af en forsikringskontrakt Definitionen af en forsikringskontrakt er et meget centralt emne i den første fase. Definitionen er nødvendig for at identificere, hvilke forsikringsprodukter, der er omfattet af ED 5 og dermed af de midlertidige lempelser, samt hvilke der er omfattet af IAS 39. En forsikringskontrakt defineres i ED 5 som: en kontrakt, hvori en part (forsikringsselskabet) accepterer en væsentlig forsikringsrisiko ved at aftale med en anden part (forsikringstageren) at kompensere forsikringstageren eller anden begunstiget, hvis en nærmere fastsat uvis fremtidig hændelse (forsikringsbegivenheden) ugunstigt påvirker forsikringstageren eller anden begunstigede. Udkastet indeholder et appendiks, der fastlægger retningslinjer blandt andet for begreberne væsentlig forsikringsrisiko og uvis fremtidig hændelse, og der gives en række eksempler på kontrakttyper, som henholdsvis opfylder og ikke opfylder definitionen. Forsikringsrisiko defineres negativt i forhold til finansiel risiko. Forsikringsrisiko er således risiko, bortset fra finansiel risiko 1, som overføres fra forsikringstageren til forsikringsselskabet. Forsikringsrisikoen er væsentlig, hvis den forsikrede begivenhed med rimelighed vil medføre en væsentlig ugunstig ændring i nutidsværdien af forsikringsselskabets fremtidige nettopengestrømme fra kontrakten. 2.2 Afgrænsning til finansielle instrumenter ED 5 lægger efter vores vurdering op til klassifikation af forsikringskontrakter (ED 5), finansielle instrumenter (IAS 39) og andre kontrakter som angivet i tabellen nederst på siden. Det bemærkes, at arbejdsgivers aktiver og forpligtelser vedrørende medarbejderes pensionsordninger er undtaget fra ED 5 og hører under IAS 19 (personaleydelser). Dette får indflydelse på livs- og pensionsselskabers regnskabsaflæggelse vedrørende pensionsordninger for koncernens egne medarbejdere. Definitionen af en forsikringskontrakt medfører sandsynligvis, at banker skal overveje, hvorvidt visse kreditgarantier falder indenfor definitionen, hvis banken i virkeligheden "forsikrer" en tredjepart. Indskud på produkter, der defineres som finansielle instrumenter, eksempelvis rene opsparingsprodukter og rene unit-link produkter uden forsikringsmæssige risici, vil fremover ikke skulle føres som præmieindtægter i resultatopgørelsen, men derimod som indskud direkte i balancen. For blandede produkter, der opfylder definitionen af forsikringskontrakter, kræver ED 5, at der skal ske udskillelse af eventuelle indbyggede afledte finansielle instrumenter, ligesom der skal sikres opdeling, indregning og måling af eventuelle elementer af opsparing eller lån, se afsnit 2.3 og 2.4. Klassifikation af forsikringskontrakter og finansielle instrumenter m.fl. Forsikringskontrakter (ED 5) Finansielle instrumenter (IAS 39) Andre kontrakter - Skadesforsikringer (tyveri, indbo, bil, rejse, ansvar o.s.v.). - Produktansvarsforsikringer, indirekte tegnet på vegne af producent. - Livs- og pensionsforsikringer. - Invalide- og sygeforsikringer. - Opsparingsprodukter med skønsmæssig bonusuddeling. - Livsvarige løbende ydelser og pensioner. - Debitorforsikring og finansielle garantier, hvor forsikringstageren er eksponeret overfor et tab. - Genforsikring, som overfører forsikringsrisici. - Investerings- og opsparingsprodukter uden væsentlig forsikringsrisiko (f.eks. rene unit-link kontrakter) eller som primært indeholder finansielle risici. - Rene opsparingsprodukter uden skønsmæssig bonusuddeling. - Finansielle garantier, hvor forsikringstageren ikke er eksponeret overfor et tab. - Finansiel reassurance, som tilbagefører al væsentlig forsikringsrisiko til forsikringstager. - Produktgarantier direkte udstedt af producent (IAS 18 og IAS 37). - Arbejdsgiverens aktiver og forpligtelser under medarbejderes pensionsordninger (IAS 19). - Egenkapitalinstrumenter udstedt af selskabet selv. - Spil. 1 Finansiel risiko defineres som risikoen for en mulig fremtidig ændring i en eller flere af en specificeret rentesats, en aktiekurs, en råvarepris, en valutakurs, et prisindeks, en kreditvurdering, et kreditindeks, eller lignende variable. Når der er tale om ikke-finansielle variable, er dette dog betinget af, at variablen ikke er relateret til en af kontraktparterne, 4

5 2.3 Indbyggede afledte finansielle instrumenter Hvis hele forsikringskontrakten ikke allerede måles til dagsværdi, skal indbyggede afledte finansielle instrumenter udskilles og måles særskilt, medmindre de opfylder definitionen på en forsikringskontrakt. Regelsættet i IAS 39 om, at indbyggede afledte finansielle instrumenter skal udskilles fra hovedkontrakten og måles til dagsværdi, vil for visse livsforsikringskontrakter medføre større systemændringer, som er vanskelige at implementere inden For at afhjælpe dette, introducerer ED 5 særlige lempelser i den første fase. Eksempelvis er en option for forsikringstageren til at tilbagekøbe kontrakten til et fastsat beløb undtaget fra kravet om behandling efter IAS 39, ligesom opsparingskontrakter med skønsmæssig bonusuddeling er undtaget. Et indbygget afledt finansielt instrument, der ikke er omfattet af ovenstående undtagelser, skal udskilles fra forsikringskontrakten og måles til dagsværdi, og ændringerne i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Selv hvis reglerne medfører, at et indbygget afledt finansielt instrument ikke skal måles særskilt i resultatopgørelse og balance, vil der stadig være krav om noteoplysning heraf, hvis der er væsentlige risici. Trods kravet om særskilt måling af indbyggede afledte finansielle instrumenter skal danske livsforsikringsselskaber eksempelvis ikke måle rentegarantier særskilt til dagsværdi, når de forsikringsmæssige hensættelser opgøres til markedsværdi, og værdien af rentegarantier dermed allerede er indregnet til markedsværdi. Indbyggede afledte finansielle instrumenter er et komplekst område, og selvom der med udkastet er udsendt en række eksempler (primært med fokus på livsforsikring), er der behov for yderligere fortolkning. 2.4 Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/låneforhold ED 5 foreskriver opdeling (unbundling), hvis følgende to forhold er opfyldt: forsikringskontrakten indeholder et element af enten opsparing eller lån (deposit component), som ellers ikke indregnes i henhold til den anvendte regnskabspraksis, og pengestrømmene fra forsikringselementet ikke påvirker opsparings-/låneelementet. Elementet af opsparing eller lån skal behandles som finansielt aktiv eller forpligtelse i henhold til IAS 39. Traditionelle livs- og pensionsforsikringer med tilbagekøbsværdi eller værdi ved udløb er direkte undtaget fra kravet om opdeling under forudsætning af, at forsikringsselskabet indregner alle forpligtelser til at betale forsikringsmæssige ydelser til forsikringstageren. Kravet om opdeling er formentlig indført med speciel tanke på finansiel reassurance, idet bestemmelsen skal opfange forhold, hvor betalinger fra en part automatisk vil medføre tilbagebetalinger fra den anden part i en fremtidig periode. Bestemmelsen sikrer opførelsen af et aktiv eller passiv, der afspejler det reelle finansielle forhold. Bestemmelsen forventes at have lille betydning for danske selskaber. 2.5 Fjernelse af katastrofe- og udjævningshensættelser I henhold til IAS 37 om hensatte forpligtelser er katastrofe- og udjævningshensættelser ikke reelle forpligtelser for forsikringsselskabet på balancedagen, og muligheden for at indregne sådanne hensættelser fjernes med ED 5. IASB foreslår, at der i stedet foretages henlæggelser på egenkapitalen, hvis selskaber finder det påkrævet at etablere et særligt beredskab svarende til de hidtidige katastrofe- og udjævningshensættelser. Katastrofe- og udjævningshensættelser defineres i ED 5 som mulige fremtidige krav på fremtidige forsikringskontrakter. Sådanne katastrofe- og udjævningshensættelser skal fjernes. For indgåede forsikringskontrakter skal foretages en tabsindregningstest (loss recognition test, jævnfør nedenfor), hvor der skal tages hensyn til forventninger til de fremtidige pengestrømme fra kontrakterne. Der er efter vores opfattelse tvivl om, hvorledes der skal tages hensyn til risiko for katastrofeskader på indgåede kontrakter, og IASB bør derfor tydeliggøre dette forhold. 2.6 Tabsindregningstest ED 5 foreskriver, at forsikringsselskabet skal udføre en tabsindregningstest ved hver regnskabsafslutning. Testen udføres ved hjælp af aktuelle vurderinger af fremtidige pengestrømme fra forsikringskontrakter og kræver, at forsikringsselskabet straks udgiftsfører ethvert tab. ED 5 foreskriver ikke nærmere, hvorvidt tabsindregningstesten skal foregå på kontraktniveau eller pr. kontrakttype. Der er ligeledes ikke fastsat bestemmelser for, hvilke omkostninger, der skal indregnes, herunder eksempelvis skadesbehandlingsomkostninger og administrationsomkostninger. 5

6 Det bliver sandsynligvis ikke nødvendigt at ændre praksis i danske forsikringsselskaber, forudsat at testen anvender de senest opdaterede oplysninger og indeholder vurdering af ikke afløben risiko. 2.7 Genforsikring ED 5 fastsætter, at genforsikringsaktiver ikke må modregnes i forsikringsforpligtelser, ligesom indtægter eller omkostninger fra genforsikringskontrakter ikke må modregnes i indtægter eller omkostninger fra de tilknyttede forsikringskontrakter. Herudover specificerer ED 5 krav til regnskabsmæssig behandling af genforsikring, blandt andet: Cedenten (forsikringsselskabet, der genforsikrer sin risiko) må ikke ændre målingen af forsikringsforpligtelserne begrundet i købet af genforsikring. På tidspunktet for tegning af en genforsikringskontrakt må cedenten maksimalt indtægtsføre et beløb svarende til kompensationen for udgiftsførte erhvervelsesomkostninger. Hvis cedenten har betalt mindre end bogført værdi af den genforsikrede forpligtelse (eksempelvis fordi forpligtelsen ikke er diskonteret), indtægtsføres forskellen på et systematisk og rationelt grundlag over dækningsperioden. Hvis cedenten omvendt har betalt mere end den bogførte værdi af forpligtelsen, tages dette som indikation for, at forpligtelsen er bogført for lavt, hvilket skal overvejes ved tabsindregningstesten. Cedenten skal vurdere sine rettigheder i henhold til genforsikringskontrakten ved anvendelse af IAS 36 (værdiforringelse af aktiver). 2.8 Omfattende oplysningskrav ED 5 introducerer omfattende oplysningskrav, der blandt andet omfatter oplysninger om: anvendt regnskabspraksis for forsikringskontrakter, ledelsens politikker for styring af forsikringsrisici, følsomhedsanalyser ved ændring i centrale variable og koncentrationer af risici, oversigter over afvikling af erstatningshensættelser, vilkår og betingelser for forsikringskontrakter med væsentlig indflydelse på fremtidige pengestrømme, fremgangsmåden ved fastsættelse af væsentlige forudsætninger for indregning og måling samt effekten af ændringer i forudsætningerne, rente- og kreditrisici og i visse tilfælde også den risiko man udsættes for på markedet, og de beløb i forsikringsselskabets årsregnskab, som stammer fra forsikringskontrakter. 2.9 Oplysning af dagsværdi ED 5 kræver oplysning af dagsværdien af forsikringsselskabets forsikringsaktiver og forsikringsforpligtelser fra og med regnskabsår, der udløber 31. december 2006 (uden sammenligningstal). ED 5 definerer ikke, hvorledes dagsværdien af forsikringskontrakter skal opgøres, og uddyber ikke, hvordan oplysninger af dagsværdien skal afgives, men vejledning forventes at blive udarbejdet i forbindelse med anden fase af forsikringsprojektet. Kravet skal således ses som en forberedelse til anden fase. 3. Anden fase: Fuldstændig regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter Anden fase tilsigter at tage fat på problemstillinger vedrørende indregning og måling af forsikringskontrakter. Dette betyder formentlig, at alle forsikringskontrakter skal måles til dagsværdi ved at anvende de bedst mulige skøn og forudsætninger samt en risikofri diskonteringssats. En række vigtige spørgsmål mangler endnu at blive besvaret, herunder: Må ikke-finansielle variable og forudsætninger være virksomhedsspecifikke? Det vil sige, må selskabet inddrage egne erfaringer om for eksempel opsigelse af forsikringskontrakter samt omkostningsprocenter i opgørelsen af forsikringsmæssige forpligtelser? I hvilket omfang må forsikringsselskaber indregne fremtidige pengestrømme vedrørende fornyelser i opgørelsen af dagsværdien? I hvilket omfang skal forsikringsselskaber indtægtsføre en del af det fremtidige resultat af nytegnede forsikringskontrakter allerede på tegningstidspunktet? Såfremt hensættelse til risiko og usikkerhed pr. forsikringskontrakt svarer til nutidsværdien af det fremtidige resultat af forsikringskontrakten, vil resultatet på kontraktindgåelsestidspunktet være ubetydeligt. Indtil anden fase er gennemført, er det et problem, at der i mange europæiske forsikringsselskaber ikke er sammenhæng mellem måling af aktiver og forpligtelser. Hovedparten af et forsikringsselskabs finansielle aktiver skal måles til dagsværdi i henhold til IAS 39, hvorimod ED 5 giver mulighed for, at forsikringsselskaber fortsætter med at anvende den hidtidige regnskabspraksis for forsikringsforpligtelser, som i mange lande endnu ikke er dagsværdi. Den manglende sammenhæng i måling af aktiver og forpligtelser medfører volatilitet i resultatopgørelsen og egenkapitalen. Den europæiske forsikringsbrancheforening, CEA, kalder det kunstig volatilitet, fordi forsikringsselskaber ledes langsigtet og søger at udligne volatiliteten over tid. IASB har umiddelbart i forbindelse med forsikringsprojektet og IAS 39 forbedringsprojektet afvist at introducere en ny kategori for måling af aktiver, der anvendes til risikostyring af forsikringsforpligtelser. 6

7 Årets resultat kan ikke anvendes isoleret ved en performanceanalyse af et forsikringsselskab, hverken når der anvendes amortiseret kostpris- eller markedsværdibaseret årsregnskab. Kompleksiteten af specielt livsforsikrings- og pensionssektoren gør, at et årsregnskab først kan anvendes til performanceanalyser, når det suppleres med relevante noteoplysninger om omkostningsresultat, risikovægtet investeringsafkast, solvensrelaterede nøgletal og risikoprofil i investeringsporteføljen såvel som i kundeporteføljen. Overordnet synes det dog åbenlyst, at markedsværdioplysninger om såvel aktiv- som passivsiden er relevante til interne styringsformål, til ledelsesinformation og til investorinformation. Forsikringsbranchen i visse lande, særligt i Central- og Sydeuropa, fremfører, at der er uforholdsmæssige store omkostninger forbundet med en overgang til markedsværdier/dagsværdier. Det er korrekt, at der i selskaber, som ikke anvender markedsværdier på passivsiden, vil være omkostninger forbundet med at etablere systemer og registreringer. En sådan investering må imidlertid markant forbedre den interne risikostyring såvel som ledelsesrapporteringen, og skal således ikke alene ses som en meromkostning grundet øgede eksterne regnskabskrav. Kompleksiteten i livsforsikrings- og pensionsbranchens årsregnskaber øges af, at de enkelte lande har meget forskellige regler for, hvorledes overskud fordeles mellem aktionærer og forsikringstagere (kontributionsprincippet). IASB har ikke på nuværende tidspunkt fastsat regler for fordelingen mellem egenkapital og gæld til forsikringstagerne. 4. Konsekvenser for danske forsikringsselskaber Det må forventes, at der også i danske selskaber vil være en del arbejde med at klassificere produkterne som forsikringskontrakter henholdsvis finansielle kontrakter, samt identificere hvor der skal ske opdeling af kontrakterne eller udskillelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter. Problemstillingerne bliver formentlig mest relevante indenfor rene opsparingsprodukter og unit-link, visse kontrakter indenfor kautions- og garantiforsikring samt indenfor finansiel reassurance. I det omfang, et forsikringsprodukt ikke er omfattet af ED 5, vil præmier/bidrag blive indregnet direkte i balancen udenom resultatopgørelsen. Denne ændring vil medføre reduktion af resultatopgørelsens poster: præmieindtægter og forøgelse af forsikringsmæssige hensættelser samt en ændret klassifikation i balancen. danske selskaber, men kan have en stor indflydelse på udsvingene i selskabernes fremtidige resultater. Det må forventes, at der vil være en del arbejde i relation til at sikre, at systemerne understøtter de data- og informationsbehov, som er konsekvensen af de øgede oplysningskrav blandt andet vedrørende forhold som afvikling i erstatningshensættelser, ledelsens politikker for risikostyring, vilkår og betingelser for væsentlige forsikringskontrakter, og oplysninger om rente- og kreditrisici. Ud over problemstillinger vedrørende ED 5 giver overgangen til IAS/IFRS en række regnskabsmæssige og systemmæssige problemstillinger, herunder ikke mindst med hensyn til overholdelse af IAS 19, IAS 32 og IAS 39 samt oplysningskrav i øvrige standarder. Danske livsforsikringsselskaber skal allerede i 2003 måle og indregne de forsikringsmæssige hensættelser til markedsværdi. Overgangen til dagsværdi i anden fase af IFRS forventes derfor primært at relatere sig til metoden for opgørelse af dagsværdien samt eventuel tilpasning af systemerne hertil. 5. IAS/IFRS for ikke-børsnoterede forsikringsselskaber i Danmark? Den endelige standard baseret på ED 5 vil gælde for forsikringsselskaber, der skal eller frivilligt vælger at følge IAS/IFRS. Det er yderst spændende, om og i hvilket omfang Finanstilsynet vil overføre IFRS regelsættet til de danske regnskabsregler for forsikringsselskaber. De foreløbige udmeldinger fra Finanstilsynet er gået i retning af en tilpasning af de danske regler, så de ikke strider imod IAS, men med begrænsede valgmulighederne for selskaberne. Dette giver interessante overvejelser eksempelvis med hensyn til kravet for børsnoterede selskaber om, at det alene er koncernregnskabet, der kræves aflagt efter IAS/IFRS, mens moderselskabets regnskab formentlig kan følge danske regler. En generel og bred anvendelse af IFRS for alle selskaber vil give sammenlignelighed i branchen, men det vil være en forholdsmæssig stor administrativ byrde, man i så fald pålægger små og mellemstore selskaber. Fuld implementering af IFRS vil være meget byrdefuld for de små og mellemstore selskaber. Sammenligneligheden må kunne tilgodeses på udvalgte områder, uden at fuld implementering af IFRS kræves for branchen som helhed. Dette kunne være gennem lempeligere noteoplysningskrav for små og mellemstore forsikrings- og pensionsselskaber. Fjernelsen af katastrofe- og udjævningshensættelser giver næppe anledning til systemmæssige ændringer i 7

8 Forsikring Udgiver Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab IAS Forsikring og Pension og IAS Center of Excellence Ansvarshavende redaktører Lone Møller Olsen Stig Enevoldsen Projektgruppen bag IAS/IFRS om forsikring Birger Berg Nielsen Leif Zilmer Lars Kronow Søren Nielsen Martin Faarborg Adresse Deloitte & Touche H.C. Andersens Boulevard København V T T T T T T T Afsluttende kommentarer ED 5 er udkastet til en foreløbig standard med midlertidige lempelser i forhold til IASB begrebsrammen. Der er i høj grad tale om et kompromis, hvor forsikringsselskaberne i henhold til ED 5 kan fortsætte med eksisterende national regnskabspraksis på forskellige områder vedrørende forsikringskontrakter, selvom det ellers ville stride imod IAS/IFRS. Det betyder, at der ikke kommer sammenlignelige regnskaber i forsikringsbranchen på tværs af landegrænserne i Europa i 2005 Hvis ED 5 var et oplæg til en endelig regnskabsstandard om forsikringskontrakter, ville det ikke være tilfredsstillende, idet udkastet tillader forskelligartet regnskabspraksis, som er i strid med IASB begrebsrammen. Som følge af 2005-tidsfristen i Europa er det imidlertid nødvendigt for IASB at udarbejde en foreløbig løsning for forsikringsbranchen samtidigt med, at der arbejdes videre mod en fuldstændig regnskabsstandard om indregning og måling af forsikringskontrakter med implementering senest i 2007/2008. Som følge af, at livsforsikrings- og pensionsbranchen senest i 2003 har taget det store skridt til markedsværdier, er vi i Danmark længere fremme end mange andre lande i Europa. Tilbage står den ikke ubetydelige opgave at klassificere forsikringsprodukterne samt opdele visse forsikringskontrakter og udskille eventuelle indbyggede afledte finansielle instrumenter. Endelig er der en omfattende opgave i at indsamle grunddata, der er nødvendige for at leve op til de forøgede oplysningskrav. Det kan ikke udelukkes, at visse af disse nye oplysningskrav vil kræve ændringer/udvidelser i systemerne. ED 5 er kun et udkast, og eventuelle uhensigtsmæssigheder bør medføre indsigelser, før selve standarden bliver vedtaget. Deloitte & Touche opfordrer forsikrings- og pensionsbranchen til at indsende kommentarer og eventuelle bekymringer vedrørende ED 5 til IASB inden indsigelsesfristens udløb den 31. oktober Deloitte & Touche anbefaler Det er vores erfaring, at overgangen til IFRS er en kompleks og ressourcekrævende proces. Derfor bør planlægningen ske i god tid. Vi anbefaler, at forsikringsselskabet allerede nu: analyserer og vurderer betydningen af overgangen til IFRS, begynder planlægningen af implementeringsprocessen hen imod 2005, identificerer de delområder, hvor selskabet allerede skal være på plads pr. 1. januar 2004, og opbygger viden i organisationen om IFRS. Til gengæld anbefaler vi selskaberne at afvente selve implementeringen, indtil de nye og ændrede standarder (særligt den endelige standard baseret på ED 5 og ændringerne til IAS 39) er vedtaget, og konsekvenserne heraf er kendt. Deloitte & Touche anbefaler Start planlægning af overgang til IFRS nu, men afvent selve implementeringen. Et godt sted at starte planlægningen er at læse publikationen Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS, - se Hvis De ønsker yderligere information, henviser vi til (Deloitte & Touche s globale website om IFRS). Deloitte Touche Tohmatsu

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere

bekendtgørelse nr. 1393 af 2. december 2004 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed.

bekendtgørelse nr. 1393 af 2. december 2004 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed. Bemærkninger af 28. marts 2011 til bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser EU-forordning nr. 1606/2002 kræver, at børsnoterede

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder Deloitte ESMA s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Nr. 2 30. desember 2009

Nr. 2 30. desember 2009 Nr. 2 30. desember 2009 Kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagsskapum (Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og finansielle holdingvirksomheder) Við heimild

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere