Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter"

Transkript

1 VNYT N Y H E D S B R E Forsikring Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter D Deloitte & Touche August 2003 en 31. juli 2003 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) udkast til en IFRS (International Financial Reporting Standard) om regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter (Exposure Draft - ED 5). Det er første fase af IASBs forsikringsprojekt. Anden fase i 2007 vil føre til en fuldstændig standard for forsikringskontrakter. Første fase ED 5 indeholder kun begrænsede ændringer til den regnskabspraksis, som forsikringsselskaberne anvender for forsikringskontrakter i dag. Danske forsikringsselskaber, der skal anvende IAS/IFRS, kan således i høj grad fortsætte med den nuværende regnskabspraksis for forsikringskontrakter. ED 5 indeholder dog specifikke bestemmelser på visse områder, eksempelvis fjernes muligheden for at indregne katastrofe- og udjævningshensættelser. Der har ikke hidtil været en IFRS om forsikringskontrakter, og forsikringskontrakter er undtaget fra eksisterende IAS/IFRS, eksempelvis standarderne om hensatte forpligtelser, finansielle instrumenter og immaterielle aktiver. De største udfordringer ved danske forsikringsselskabers overgang til IFRS er efter vores vurdering: 1. Klassifikation og opdeling af produkter i henholdsvis forsikringskontrakter, der skal behandles efter ED 5, og finansielle kontrakter, der skal behandles efter IAS Omfattende oplysningskrav i henhold til ED Overholdelse af IAS/IFRS i øvrigt, særligt IAS 39 om finansielle aktiver og forpligtelser. 4. Forberedelse til anden fase af forsikringsprojektet, herunder bl.a.: - krav til indregning og måling af forsikringskontrakter, - skøn over fremtidige pengestrømme, - valg af diskonteringssats og - præsentation af periodens indtjening. I dette nyhedsbrev gennemgår vi indholdet af ED 5 og sætter fokus på konsekvenserne for danske forsikringsselskaber, der for de børsnoterede selskabers vedkommende skal aflægge koncernregnskab i henhold til IFRS fra og med 2005.

2 1. Udkastet i hovedtræk ED 5 gælder for forsikringskontrakter, som en virksomhed udsteder, samt for genforsikringskontrakter, som en virksomhed enten udsteder eller tegner. ED 5 omfatter ikke behandlingen af forsikringskontrakter i forsikringstagerens regnskab. Hovedindholdet af ED 5 kan beskrives i følgende 9 punkter: 1. Definition af en forsikringskontrakt. Definitionen fører til, at et forsikringsprodukt skal behandles som finansielt instrument, såfremt produktet ikke indeholder væsentlig forsikringsrisiko. 2. Afgrænsningen til finansielle instrumenter. Det skal identificeres, hvilke forsikringsprodukter, der er omfattet af ED 5, og hvilke der er omfattet af IAS Indbyggede afledte finansielle instrumenter skal identificeres, udskilles og måles særskilt til dagsværdi i henhold til IAS 39, hvis det indbyggede afledte finansielle instrument ikke er omfattet af definitionen på en forsikringskontrakt, og hvis hele kontrakten ikke i forvejen er målt til dagsværdi. 4. Forsikringskontrakter skal opdeles, hvis der er elementer af opsparing eller lån, der skal måles i henhold til IAS 39, typisk til dagsværdi. Væsentlige dele af livsog pensionsprodukterne er undtaget fra kravet om opdeling. 5. Muligheden for at anvende katastrofe- og udjævningshensættelser fjernes. 6. En tabsindregningstest skal sikre, at der foretages tilstrækkelige hensættelser til konstaterede og truende tab på eksisterende forsikringskontrakter. 7. Præsentationskrav til genforsikring, herunder modregningsforbud. 8. Omfattende oplysningskrav, herunder - politikker for styring af forsikringsrisici, - afvikling af erstatningshensættelser, - vilkår og betingelser for forsikringskontrakter med væsentlig indflydelse på fremtidige pengestrømme og - oplysninger om rente- og kreditrisici. 9. Dagsværdien af forsikringsaktiver og -forpligtelser skal oplyses, dog først fra og med regnskabsår, der udløber den 31. december 2006 (uden sammenligningstal). Dagsværdien for forsikringskontrakter er endnu ikke defineret af IASB. ED 5 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2005 og giver visse lempelser i forhold til bestemmelser i IASB begrebsrammen, herunder IAS 8 om anvendt regnskabspraksis. Forsikringsselskaber kan dermed i høj grad fortsætte med den nuværende regnskabspraksis for forsikringskontrakter. Eksempelvis kan det være relevant for danske skadesforsikringsselskaber, at erhvervelsesomkostninger fortsat tillades aktiveret, selv om de ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv i henhold til IASB begrebsrammen. ED 5 indeholder krav om, at regnskabspraksis for forsikringskontrakter kun må ændres, hvis årsregnskabet bliver mere relevant og pålideligt i forhold til IFRS. Forsikringsselskaber kan derfor i henhold til ED 5 fortsætte med at anvende eksisterende (men ikke indføre ny) regnskabspraksis, som omfatter: måling af forsikringsforpligtelser uden diskontering, måling af forsikringsforpligtelser med særlig stor forsigtighed, måling med en diskontering, som afspejler det fremtidige investeringsafkast af egne aktiver, måling af kontraktmæssige rettigheder til fremtidige investeringshonorarer (management fees) til beløb, der overstiger dagsværdien for lignende ydelser, og anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for datterselskabers forsikringsforpligtelser (og eventuelle tilknyttede aktiverede erhvervelsesomkostninger) i koncernregnskabet. ED 5 tillader anvendelse af forskelligartet regnskabspraksis for datterselskaber i samme forsikringskoncern. Dette er markant forskelligt fra et af de grundlæggende principper for koncernregnskaber, men det er formentlig en uundgåelig konsekvens af faseopdelingen i forsikringsprojektet og den eksisterende uensartede regnskabspraksis for forsikringsforpligtelser på tværs af landegrænserne. 1.1 Formål med ED 5 faseopdeling IASB har vurderet, at det ikke vil være muligt at afslutte projektet om regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter, inden de børsnoterede virksomheder skal følge IFRS i IASB har derfor opdelt projektet i to faser. 2

3 IFRS for forsikringskontrakter Fase 1 implementeres Fase 2 implementeres pr. 1. januar 2005 pr. 1. januar 2007 Definition af forsikringskontrakt Måling af dagsværdi Afgrænsning til finansielle instrumenter IAS 39 Udskillelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter IAS 39 Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/låneforhold IAS 39 Fjernelse af katastrofe- og udjævningshensættelser Forsikringsaktiver og -forpligtelser Skøn over fremtidige pengestrømme Fornyelser og forsikringskontrakter Diskontering Tabsindregningstest Regler om genforsikring, herunder modregningsforbud Omfattende oplysningskrav Hensættelser til risici og usikkerhed Periodens indtjening Oplysning af dagsværdi fra Formålet med den første fase (ED 5) er at: udvikle en standard for forsikringskontrakter uden at kræve større fundamentale ændringer, fastsætte enkelte væsentlige bestemmelser for indregning og måling og stille krav om visse minimumsoplysninger om udstedte forsikringskontrakter. IASB opfatter ED 5 som et springbræt til anden fase af projektet. IASB har forpligtet sig til at færdiggøre anden fase uden forsinkelser, så snart man har undersøgt alle relevante principielle og praktiske spørgsmål og har afsluttet en høringsproces. Anden fase skal føre til en fuldstændig standard, der forventes at foreligge i udkast i 2004 eller starten af 2005, og som forventes at indeholde bestemmelser om indregning og måling til dagsværdi i stedet for de midlertidige lempelser i ED 5. Planen er som illustreret i figuren, at forsikringsselskaber skal implementere ED 5 i 2005, give yderligere oplysninger om dagsværdier for forsikringsaktiver og forsikringsforpligtelser i årsregnskabet for 2006 og implementere den endelige, fuldstændige standard for forsikringskontrakter i 2007/

4 2. Første fase: Konsekvenser for forsikringskontrakter 2.1 Definition af en forsikringskontrakt Definitionen af en forsikringskontrakt er et meget centralt emne i den første fase. Definitionen er nødvendig for at identificere, hvilke forsikringsprodukter, der er omfattet af ED 5 og dermed af de midlertidige lempelser, samt hvilke der er omfattet af IAS 39. En forsikringskontrakt defineres i ED 5 som: en kontrakt, hvori en part (forsikringsselskabet) accepterer en væsentlig forsikringsrisiko ved at aftale med en anden part (forsikringstageren) at kompensere forsikringstageren eller anden begunstiget, hvis en nærmere fastsat uvis fremtidig hændelse (forsikringsbegivenheden) ugunstigt påvirker forsikringstageren eller anden begunstigede. Udkastet indeholder et appendiks, der fastlægger retningslinjer blandt andet for begreberne væsentlig forsikringsrisiko og uvis fremtidig hændelse, og der gives en række eksempler på kontrakttyper, som henholdsvis opfylder og ikke opfylder definitionen. Forsikringsrisiko defineres negativt i forhold til finansiel risiko. Forsikringsrisiko er således risiko, bortset fra finansiel risiko 1, som overføres fra forsikringstageren til forsikringsselskabet. Forsikringsrisikoen er væsentlig, hvis den forsikrede begivenhed med rimelighed vil medføre en væsentlig ugunstig ændring i nutidsværdien af forsikringsselskabets fremtidige nettopengestrømme fra kontrakten. 2.2 Afgrænsning til finansielle instrumenter ED 5 lægger efter vores vurdering op til klassifikation af forsikringskontrakter (ED 5), finansielle instrumenter (IAS 39) og andre kontrakter som angivet i tabellen nederst på siden. Det bemærkes, at arbejdsgivers aktiver og forpligtelser vedrørende medarbejderes pensionsordninger er undtaget fra ED 5 og hører under IAS 19 (personaleydelser). Dette får indflydelse på livs- og pensionsselskabers regnskabsaflæggelse vedrørende pensionsordninger for koncernens egne medarbejdere. Definitionen af en forsikringskontrakt medfører sandsynligvis, at banker skal overveje, hvorvidt visse kreditgarantier falder indenfor definitionen, hvis banken i virkeligheden "forsikrer" en tredjepart. Indskud på produkter, der defineres som finansielle instrumenter, eksempelvis rene opsparingsprodukter og rene unit-link produkter uden forsikringsmæssige risici, vil fremover ikke skulle føres som præmieindtægter i resultatopgørelsen, men derimod som indskud direkte i balancen. For blandede produkter, der opfylder definitionen af forsikringskontrakter, kræver ED 5, at der skal ske udskillelse af eventuelle indbyggede afledte finansielle instrumenter, ligesom der skal sikres opdeling, indregning og måling af eventuelle elementer af opsparing eller lån, se afsnit 2.3 og 2.4. Klassifikation af forsikringskontrakter og finansielle instrumenter m.fl. Forsikringskontrakter (ED 5) Finansielle instrumenter (IAS 39) Andre kontrakter - Skadesforsikringer (tyveri, indbo, bil, rejse, ansvar o.s.v.). - Produktansvarsforsikringer, indirekte tegnet på vegne af producent. - Livs- og pensionsforsikringer. - Invalide- og sygeforsikringer. - Opsparingsprodukter med skønsmæssig bonusuddeling. - Livsvarige løbende ydelser og pensioner. - Debitorforsikring og finansielle garantier, hvor forsikringstageren er eksponeret overfor et tab. - Genforsikring, som overfører forsikringsrisici. - Investerings- og opsparingsprodukter uden væsentlig forsikringsrisiko (f.eks. rene unit-link kontrakter) eller som primært indeholder finansielle risici. - Rene opsparingsprodukter uden skønsmæssig bonusuddeling. - Finansielle garantier, hvor forsikringstageren ikke er eksponeret overfor et tab. - Finansiel reassurance, som tilbagefører al væsentlig forsikringsrisiko til forsikringstager. - Produktgarantier direkte udstedt af producent (IAS 18 og IAS 37). - Arbejdsgiverens aktiver og forpligtelser under medarbejderes pensionsordninger (IAS 19). - Egenkapitalinstrumenter udstedt af selskabet selv. - Spil. 1 Finansiel risiko defineres som risikoen for en mulig fremtidig ændring i en eller flere af en specificeret rentesats, en aktiekurs, en råvarepris, en valutakurs, et prisindeks, en kreditvurdering, et kreditindeks, eller lignende variable. Når der er tale om ikke-finansielle variable, er dette dog betinget af, at variablen ikke er relateret til en af kontraktparterne, 4

5 2.3 Indbyggede afledte finansielle instrumenter Hvis hele forsikringskontrakten ikke allerede måles til dagsværdi, skal indbyggede afledte finansielle instrumenter udskilles og måles særskilt, medmindre de opfylder definitionen på en forsikringskontrakt. Regelsættet i IAS 39 om, at indbyggede afledte finansielle instrumenter skal udskilles fra hovedkontrakten og måles til dagsværdi, vil for visse livsforsikringskontrakter medføre større systemændringer, som er vanskelige at implementere inden For at afhjælpe dette, introducerer ED 5 særlige lempelser i den første fase. Eksempelvis er en option for forsikringstageren til at tilbagekøbe kontrakten til et fastsat beløb undtaget fra kravet om behandling efter IAS 39, ligesom opsparingskontrakter med skønsmæssig bonusuddeling er undtaget. Et indbygget afledt finansielt instrument, der ikke er omfattet af ovenstående undtagelser, skal udskilles fra forsikringskontrakten og måles til dagsværdi, og ændringerne i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Selv hvis reglerne medfører, at et indbygget afledt finansielt instrument ikke skal måles særskilt i resultatopgørelse og balance, vil der stadig være krav om noteoplysning heraf, hvis der er væsentlige risici. Trods kravet om særskilt måling af indbyggede afledte finansielle instrumenter skal danske livsforsikringsselskaber eksempelvis ikke måle rentegarantier særskilt til dagsværdi, når de forsikringsmæssige hensættelser opgøres til markedsværdi, og værdien af rentegarantier dermed allerede er indregnet til markedsværdi. Indbyggede afledte finansielle instrumenter er et komplekst område, og selvom der med udkastet er udsendt en række eksempler (primært med fokus på livsforsikring), er der behov for yderligere fortolkning. 2.4 Opdeling i forsikringskontrakt og opsparingsdel/låneforhold ED 5 foreskriver opdeling (unbundling), hvis følgende to forhold er opfyldt: forsikringskontrakten indeholder et element af enten opsparing eller lån (deposit component), som ellers ikke indregnes i henhold til den anvendte regnskabspraksis, og pengestrømmene fra forsikringselementet ikke påvirker opsparings-/låneelementet. Elementet af opsparing eller lån skal behandles som finansielt aktiv eller forpligtelse i henhold til IAS 39. Traditionelle livs- og pensionsforsikringer med tilbagekøbsværdi eller værdi ved udløb er direkte undtaget fra kravet om opdeling under forudsætning af, at forsikringsselskabet indregner alle forpligtelser til at betale forsikringsmæssige ydelser til forsikringstageren. Kravet om opdeling er formentlig indført med speciel tanke på finansiel reassurance, idet bestemmelsen skal opfange forhold, hvor betalinger fra en part automatisk vil medføre tilbagebetalinger fra den anden part i en fremtidig periode. Bestemmelsen sikrer opførelsen af et aktiv eller passiv, der afspejler det reelle finansielle forhold. Bestemmelsen forventes at have lille betydning for danske selskaber. 2.5 Fjernelse af katastrofe- og udjævningshensættelser I henhold til IAS 37 om hensatte forpligtelser er katastrofe- og udjævningshensættelser ikke reelle forpligtelser for forsikringsselskabet på balancedagen, og muligheden for at indregne sådanne hensættelser fjernes med ED 5. IASB foreslår, at der i stedet foretages henlæggelser på egenkapitalen, hvis selskaber finder det påkrævet at etablere et særligt beredskab svarende til de hidtidige katastrofe- og udjævningshensættelser. Katastrofe- og udjævningshensættelser defineres i ED 5 som mulige fremtidige krav på fremtidige forsikringskontrakter. Sådanne katastrofe- og udjævningshensættelser skal fjernes. For indgåede forsikringskontrakter skal foretages en tabsindregningstest (loss recognition test, jævnfør nedenfor), hvor der skal tages hensyn til forventninger til de fremtidige pengestrømme fra kontrakterne. Der er efter vores opfattelse tvivl om, hvorledes der skal tages hensyn til risiko for katastrofeskader på indgåede kontrakter, og IASB bør derfor tydeliggøre dette forhold. 2.6 Tabsindregningstest ED 5 foreskriver, at forsikringsselskabet skal udføre en tabsindregningstest ved hver regnskabsafslutning. Testen udføres ved hjælp af aktuelle vurderinger af fremtidige pengestrømme fra forsikringskontrakter og kræver, at forsikringsselskabet straks udgiftsfører ethvert tab. ED 5 foreskriver ikke nærmere, hvorvidt tabsindregningstesten skal foregå på kontraktniveau eller pr. kontrakttype. Der er ligeledes ikke fastsat bestemmelser for, hvilke omkostninger, der skal indregnes, herunder eksempelvis skadesbehandlingsomkostninger og administrationsomkostninger. 5

6 Det bliver sandsynligvis ikke nødvendigt at ændre praksis i danske forsikringsselskaber, forudsat at testen anvender de senest opdaterede oplysninger og indeholder vurdering af ikke afløben risiko. 2.7 Genforsikring ED 5 fastsætter, at genforsikringsaktiver ikke må modregnes i forsikringsforpligtelser, ligesom indtægter eller omkostninger fra genforsikringskontrakter ikke må modregnes i indtægter eller omkostninger fra de tilknyttede forsikringskontrakter. Herudover specificerer ED 5 krav til regnskabsmæssig behandling af genforsikring, blandt andet: Cedenten (forsikringsselskabet, der genforsikrer sin risiko) må ikke ændre målingen af forsikringsforpligtelserne begrundet i købet af genforsikring. På tidspunktet for tegning af en genforsikringskontrakt må cedenten maksimalt indtægtsføre et beløb svarende til kompensationen for udgiftsførte erhvervelsesomkostninger. Hvis cedenten har betalt mindre end bogført værdi af den genforsikrede forpligtelse (eksempelvis fordi forpligtelsen ikke er diskonteret), indtægtsføres forskellen på et systematisk og rationelt grundlag over dækningsperioden. Hvis cedenten omvendt har betalt mere end den bogførte værdi af forpligtelsen, tages dette som indikation for, at forpligtelsen er bogført for lavt, hvilket skal overvejes ved tabsindregningstesten. Cedenten skal vurdere sine rettigheder i henhold til genforsikringskontrakten ved anvendelse af IAS 36 (værdiforringelse af aktiver). 2.8 Omfattende oplysningskrav ED 5 introducerer omfattende oplysningskrav, der blandt andet omfatter oplysninger om: anvendt regnskabspraksis for forsikringskontrakter, ledelsens politikker for styring af forsikringsrisici, følsomhedsanalyser ved ændring i centrale variable og koncentrationer af risici, oversigter over afvikling af erstatningshensættelser, vilkår og betingelser for forsikringskontrakter med væsentlig indflydelse på fremtidige pengestrømme, fremgangsmåden ved fastsættelse af væsentlige forudsætninger for indregning og måling samt effekten af ændringer i forudsætningerne, rente- og kreditrisici og i visse tilfælde også den risiko man udsættes for på markedet, og de beløb i forsikringsselskabets årsregnskab, som stammer fra forsikringskontrakter. 2.9 Oplysning af dagsværdi ED 5 kræver oplysning af dagsværdien af forsikringsselskabets forsikringsaktiver og forsikringsforpligtelser fra og med regnskabsår, der udløber 31. december 2006 (uden sammenligningstal). ED 5 definerer ikke, hvorledes dagsværdien af forsikringskontrakter skal opgøres, og uddyber ikke, hvordan oplysninger af dagsværdien skal afgives, men vejledning forventes at blive udarbejdet i forbindelse med anden fase af forsikringsprojektet. Kravet skal således ses som en forberedelse til anden fase. 3. Anden fase: Fuldstændig regnskabsmæssig behandling af forsikringskontrakter Anden fase tilsigter at tage fat på problemstillinger vedrørende indregning og måling af forsikringskontrakter. Dette betyder formentlig, at alle forsikringskontrakter skal måles til dagsværdi ved at anvende de bedst mulige skøn og forudsætninger samt en risikofri diskonteringssats. En række vigtige spørgsmål mangler endnu at blive besvaret, herunder: Må ikke-finansielle variable og forudsætninger være virksomhedsspecifikke? Det vil sige, må selskabet inddrage egne erfaringer om for eksempel opsigelse af forsikringskontrakter samt omkostningsprocenter i opgørelsen af forsikringsmæssige forpligtelser? I hvilket omfang må forsikringsselskaber indregne fremtidige pengestrømme vedrørende fornyelser i opgørelsen af dagsværdien? I hvilket omfang skal forsikringsselskaber indtægtsføre en del af det fremtidige resultat af nytegnede forsikringskontrakter allerede på tegningstidspunktet? Såfremt hensættelse til risiko og usikkerhed pr. forsikringskontrakt svarer til nutidsværdien af det fremtidige resultat af forsikringskontrakten, vil resultatet på kontraktindgåelsestidspunktet være ubetydeligt. Indtil anden fase er gennemført, er det et problem, at der i mange europæiske forsikringsselskaber ikke er sammenhæng mellem måling af aktiver og forpligtelser. Hovedparten af et forsikringsselskabs finansielle aktiver skal måles til dagsværdi i henhold til IAS 39, hvorimod ED 5 giver mulighed for, at forsikringsselskaber fortsætter med at anvende den hidtidige regnskabspraksis for forsikringsforpligtelser, som i mange lande endnu ikke er dagsværdi. Den manglende sammenhæng i måling af aktiver og forpligtelser medfører volatilitet i resultatopgørelsen og egenkapitalen. Den europæiske forsikringsbrancheforening, CEA, kalder det kunstig volatilitet, fordi forsikringsselskaber ledes langsigtet og søger at udligne volatiliteten over tid. IASB har umiddelbart i forbindelse med forsikringsprojektet og IAS 39 forbedringsprojektet afvist at introducere en ny kategori for måling af aktiver, der anvendes til risikostyring af forsikringsforpligtelser. 6

7 Årets resultat kan ikke anvendes isoleret ved en performanceanalyse af et forsikringsselskab, hverken når der anvendes amortiseret kostpris- eller markedsværdibaseret årsregnskab. Kompleksiteten af specielt livsforsikrings- og pensionssektoren gør, at et årsregnskab først kan anvendes til performanceanalyser, når det suppleres med relevante noteoplysninger om omkostningsresultat, risikovægtet investeringsafkast, solvensrelaterede nøgletal og risikoprofil i investeringsporteføljen såvel som i kundeporteføljen. Overordnet synes det dog åbenlyst, at markedsværdioplysninger om såvel aktiv- som passivsiden er relevante til interne styringsformål, til ledelsesinformation og til investorinformation. Forsikringsbranchen i visse lande, særligt i Central- og Sydeuropa, fremfører, at der er uforholdsmæssige store omkostninger forbundet med en overgang til markedsværdier/dagsværdier. Det er korrekt, at der i selskaber, som ikke anvender markedsværdier på passivsiden, vil være omkostninger forbundet med at etablere systemer og registreringer. En sådan investering må imidlertid markant forbedre den interne risikostyring såvel som ledelsesrapporteringen, og skal således ikke alene ses som en meromkostning grundet øgede eksterne regnskabskrav. Kompleksiteten i livsforsikrings- og pensionsbranchens årsregnskaber øges af, at de enkelte lande har meget forskellige regler for, hvorledes overskud fordeles mellem aktionærer og forsikringstagere (kontributionsprincippet). IASB har ikke på nuværende tidspunkt fastsat regler for fordelingen mellem egenkapital og gæld til forsikringstagerne. 4. Konsekvenser for danske forsikringsselskaber Det må forventes, at der også i danske selskaber vil være en del arbejde med at klassificere produkterne som forsikringskontrakter henholdsvis finansielle kontrakter, samt identificere hvor der skal ske opdeling af kontrakterne eller udskillelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter. Problemstillingerne bliver formentlig mest relevante indenfor rene opsparingsprodukter og unit-link, visse kontrakter indenfor kautions- og garantiforsikring samt indenfor finansiel reassurance. I det omfang, et forsikringsprodukt ikke er omfattet af ED 5, vil præmier/bidrag blive indregnet direkte i balancen udenom resultatopgørelsen. Denne ændring vil medføre reduktion af resultatopgørelsens poster: præmieindtægter og forøgelse af forsikringsmæssige hensættelser samt en ændret klassifikation i balancen. danske selskaber, men kan have en stor indflydelse på udsvingene i selskabernes fremtidige resultater. Det må forventes, at der vil være en del arbejde i relation til at sikre, at systemerne understøtter de data- og informationsbehov, som er konsekvensen af de øgede oplysningskrav blandt andet vedrørende forhold som afvikling i erstatningshensættelser, ledelsens politikker for risikostyring, vilkår og betingelser for væsentlige forsikringskontrakter, og oplysninger om rente- og kreditrisici. Ud over problemstillinger vedrørende ED 5 giver overgangen til IAS/IFRS en række regnskabsmæssige og systemmæssige problemstillinger, herunder ikke mindst med hensyn til overholdelse af IAS 19, IAS 32 og IAS 39 samt oplysningskrav i øvrige standarder. Danske livsforsikringsselskaber skal allerede i 2003 måle og indregne de forsikringsmæssige hensættelser til markedsværdi. Overgangen til dagsværdi i anden fase af IFRS forventes derfor primært at relatere sig til metoden for opgørelse af dagsværdien samt eventuel tilpasning af systemerne hertil. 5. IAS/IFRS for ikke-børsnoterede forsikringsselskaber i Danmark? Den endelige standard baseret på ED 5 vil gælde for forsikringsselskaber, der skal eller frivilligt vælger at følge IAS/IFRS. Det er yderst spændende, om og i hvilket omfang Finanstilsynet vil overføre IFRS regelsættet til de danske regnskabsregler for forsikringsselskaber. De foreløbige udmeldinger fra Finanstilsynet er gået i retning af en tilpasning af de danske regler, så de ikke strider imod IAS, men med begrænsede valgmulighederne for selskaberne. Dette giver interessante overvejelser eksempelvis med hensyn til kravet for børsnoterede selskaber om, at det alene er koncernregnskabet, der kræves aflagt efter IAS/IFRS, mens moderselskabets regnskab formentlig kan følge danske regler. En generel og bred anvendelse af IFRS for alle selskaber vil give sammenlignelighed i branchen, men det vil være en forholdsmæssig stor administrativ byrde, man i så fald pålægger små og mellemstore selskaber. Fuld implementering af IFRS vil være meget byrdefuld for de små og mellemstore selskaber. Sammenligneligheden må kunne tilgodeses på udvalgte områder, uden at fuld implementering af IFRS kræves for branchen som helhed. Dette kunne være gennem lempeligere noteoplysningskrav for små og mellemstore forsikrings- og pensionsselskaber. Fjernelsen af katastrofe- og udjævningshensættelser giver næppe anledning til systemmæssige ændringer i 7

8 Forsikring Udgiver Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab IAS Forsikring og Pension og IAS Center of Excellence Ansvarshavende redaktører Lone Møller Olsen Stig Enevoldsen Projektgruppen bag IAS/IFRS om forsikring Birger Berg Nielsen Leif Zilmer Lars Kronow Søren Nielsen Martin Faarborg Adresse Deloitte & Touche H.C. Andersens Boulevard København V T T T T T T T Afsluttende kommentarer ED 5 er udkastet til en foreløbig standard med midlertidige lempelser i forhold til IASB begrebsrammen. Der er i høj grad tale om et kompromis, hvor forsikringsselskaberne i henhold til ED 5 kan fortsætte med eksisterende national regnskabspraksis på forskellige områder vedrørende forsikringskontrakter, selvom det ellers ville stride imod IAS/IFRS. Det betyder, at der ikke kommer sammenlignelige regnskaber i forsikringsbranchen på tværs af landegrænserne i Europa i 2005 Hvis ED 5 var et oplæg til en endelig regnskabsstandard om forsikringskontrakter, ville det ikke være tilfredsstillende, idet udkastet tillader forskelligartet regnskabspraksis, som er i strid med IASB begrebsrammen. Som følge af 2005-tidsfristen i Europa er det imidlertid nødvendigt for IASB at udarbejde en foreløbig løsning for forsikringsbranchen samtidigt med, at der arbejdes videre mod en fuldstændig regnskabsstandard om indregning og måling af forsikringskontrakter med implementering senest i 2007/2008. Som følge af, at livsforsikrings- og pensionsbranchen senest i 2003 har taget det store skridt til markedsværdier, er vi i Danmark længere fremme end mange andre lande i Europa. Tilbage står den ikke ubetydelige opgave at klassificere forsikringsprodukterne samt opdele visse forsikringskontrakter og udskille eventuelle indbyggede afledte finansielle instrumenter. Endelig er der en omfattende opgave i at indsamle grunddata, der er nødvendige for at leve op til de forøgede oplysningskrav. Det kan ikke udelukkes, at visse af disse nye oplysningskrav vil kræve ændringer/udvidelser i systemerne. ED 5 er kun et udkast, og eventuelle uhensigtsmæssigheder bør medføre indsigelser, før selve standarden bliver vedtaget. Deloitte & Touche opfordrer forsikrings- og pensionsbranchen til at indsende kommentarer og eventuelle bekymringer vedrørende ED 5 til IASB inden indsigelsesfristens udløb den 31. oktober Deloitte & Touche anbefaler Det er vores erfaring, at overgangen til IFRS er en kompleks og ressourcekrævende proces. Derfor bør planlægningen ske i god tid. Vi anbefaler, at forsikringsselskabet allerede nu: analyserer og vurderer betydningen af overgangen til IFRS, begynder planlægningen af implementeringsprocessen hen imod 2005, identificerer de delområder, hvor selskabet allerede skal være på plads pr. 1. januar 2004, og opbygger viden i organisationen om IFRS. Til gengæld anbefaler vi selskaberne at afvente selve implementeringen, indtil de nye og ændrede standarder (særligt den endelige standard baseret på ED 5 og ændringerne til IAS 39) er vedtaget, og konsekvenserne heraf er kendt. Deloitte & Touche anbefaler Start planlægning af overgang til IFRS nu, men afvent selve implementeringen. Et godt sted at starte planlægningen er at læse publikationen Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS, - se Hvis De ønsker yderligere information, henviser vi til (Deloitte & Touche s globale website om IFRS). Deloitte Touche Tohmatsu

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Aktuarstudiet 2009 Agenda Hvem er vi Hvad er formålet Hvad er pensum Hvad forventes til eksamen Undervisningsplan 2 Hvem er vi Generelt om regnskab og bogføring

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Nr. 2 30. desember 2009

Nr. 2 30. desember 2009 Nr. 2 30. desember 2009 Kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagsskapum (Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og finansielle holdingvirksomheder) Við heimild

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

bekendtgørelse nr. 1393 af 2. december 2004 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed.

bekendtgørelse nr. 1393 af 2. december 2004 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed. Bemærkninger af 28. marts 2011 til bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser EU-forordning nr. 1606/2002 kræver, at børsnoterede

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 1 januar 2006 Indhold PricewaterhouseCoopers PwC IFRS University. IFRIC IFRIC 8 vedtaget Udkast til IFRIC 18 udsendt. IASB IFRS 4 ny implementeringsvejledning

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere