ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)"

Transkript

1 ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser med rød skrift. Ændringerne gælder for alle kundeaftaler, der indgås fra og med 15. april 2014 BESTYRELSEN I tilslutning til Lov nr. 524 af 7. juni 2006 og de under Som supplement til de regler, som til enhver tid måtte gælde efter Lov om forsikringsformidling og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser skal følgende etiske regler gælde for iagttages og overholdes af medlemmerne af Forsikringsmæglerforeningen (i det følgende FMF): Formålet med FMF s de vedtagne etiske regler er dels at sikre, at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved en forsikringsmæglers uvildighed og dels på væsentlige områder at anvise god forsikringsmæglerskik i forhold til adfærd over for kunder og andre og derved bidrage til, at forsikringsmægleren udfører Forsikringsmægleren skal udvise en adfærd, der stemmer med god forsikringsmæglerskik. Forsikringsmægleren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger. Sager skal fremmes med fornøden hurtighed. Personer, der er ansat i forsikringsmæglervirksomheder, men ikke har opnået Finanstilsynets godkendelse, må ikke udgive sig for at være forsikringsmæglere. 1. Uvildighed Under udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed skal en forsikringsmægler altid bevare fuldstændig uafhængighed af forsikringsselskaber eller andre. Forsikringsmægleren har alene til opgave at varetage kundens interesser og skal i enhver henseende tage udgangspunkt i at løse kundens problemer gennem objektiv rådgivning og vejledning og uden skelen til egne interesser. Side 1

2 For at der ikke skal opstå tvivl om forsikringsmæglerens uvildighed og dermed mistanke om interessekonflikt må forsikringsmægleren ikke modtage gaver, rejser eller lignende, hvis det kan have karakter af ekstrabetaling fra noget forsikringsselskab eller andre leverandører. Forsikringsmægleren må heller ikke acceptere anden ekstra betaling, som kan give anledning til interessekonflikter. 2. Fuldmagt og Samarbejdsaftale I overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling skal de nærmere regler for et samarbejde mellem kunde og mægler fremgå af en skriftlig samarbejdsaftale underskrevet af begge parter. Forsikringsmægleren kan ikke repræsentere kunden, medmindre han har modtaget skriftlig fuldmagt underskrevet af kunden. Forsikringsmæglerens beføjelser, herunder om han kan opkræve og modtage præmiebetaling, skal fremgå af fuldmagten. Undersøgelsesfuldmagter kan højst være gældende for 1 år og kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden. Inden for de forsikringsområder, forsikringsmægleren har sit virke, skal han som minimum tilbyde kunden en samarbejdsaftale baseret på den af FMF udarbejdede standardaftale. Såvel kunden som forsikringsmægleren kan opsige samarbejdsaftalen med højst 3 måneders varsel til udløb pr. den 1. i en måned. Ved kundens opsigelse er forsikringsmægleren ikke forpligtet til at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af et allerede opkrævet eller betalt honorar. Er der med en erhvervsvirksomhed indgået en flerårig samarbejdsaftale, bør det af aftalen fremgå, at forsikringsmægleren med 3 måneders varsel vil acceptere ophør på et tidligere tidspunkt end aftalt, mod at kunden yder forsikringsmægleren en økonomisk kompensation. En sådan kompensation kan fx stå i forhold til uforholdsmæssigt store etableringsomkostninger, aftalt rabat for den flerårige aftale eller andre særlige omstændigheder, der knytter sig til ordningen. Kompensation ved opsigelse i hvert enkelt år i den flerårige periode skal angives i samarbejdsaftalen. 3. Professionelle leveregler Oplysninger, som stilles til forsikringsmæglerens rådighed, må kun anvendes i den forbindelse, i hvilken de er stillet til rådighed og skal betragtes som fortrolige. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Side 2

3 Diskretion er derfor en grundlæggende juridisk og etisk pligt og ret for forsikringsmægleren. Såfremt en forsikringsmægler i forbindelse med et kundeforhold får begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge forsikringsmæglerens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder hvidvaskning af penge, må forsikringsmægleren iagttage de herfor gældende regler om indberetning m.v. En forsikringsmægler skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed. Forsikringsmægleren skal i rimeligt omfang holde kunden orienteret om sagernes forløb. En forsikringsmægler må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse han savner fornøden kompetence, ligesom en forsikringsmægler i sin rådgivning ikke må forlade sig på assistance fra et eller flere forsikringsselskaber. En forsikringsmægler må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden forsikringsmæssig rådgivningsbistand. En forsikringsmægler må ikke bistå en kunde i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår, medmindre kunden er informeret herom og skriftlig har erklæret sig indforstået hermed. Interessekonflikt kan fx opstå i følgende situationer: Når en forsikringsmægler bistår to forskellige kunder i samme sag, hvis kunderne har modstridende interesser. Når en forsikringsmægler bistår kunder i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som forsikringsmægleren har modtaget i en af sagerne, kan benyttes i en anden af sagerne. Når forsikringsmægleren gennem familiemæssige eller andre tætte forbindelser er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med kunden. Når forsikringsmægleren har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part (bortset fra forsikringsselskaber), som i sagen har modstridende interesser med kunden. Når forsikringsmægleren har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til kunden, at der derved opstår risiko for, at forsikringsmægleren ikke kan give kunden rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser. Når en forsikringsmægler indgår aftale med kunder om en vederlæggelse, der alene er baseret på opnåelse af præmiebesparelse eller på anden måde vil kunne påvirke forsikringsmæglerens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet. Side 3

4 En forsikringsmægler må ikke konkret udnytte en kundes forsikringsforhold til hos et eller flere forsikringsselskaber at opnå fordele for en anden kunde. En forsikringsmægler skal i øvrigt under udførelsen af sine pligter for kunden udvise den nødvendige respekt over for andre personer og selskaber, som forsikringsmægleren på kundens vegne har kontakt med. 4. Professionel ansvarsforsikring Forsikringsmægleren har pligt til at tegne og opretholde en ansvarsforsikring i overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling, dog for medlemmer af FMF som minimum i overensstemmelse med foreningens kollektive ordning. 5. Klientmidler Klientmidler i forsikringsmæglerens varetægt skal behandles i overensstemmelse med reglerne i Lov om forsikringsformidling følgende regler: I de tilfælde, hvor forsikringsmægleren opkræver præmie på vegne af forsikringsselskabet, skal oplysning om den af forsikringsselskabet udstedte frigørelseserklæring gives til kunden på forlangende. I de tilfælde, hvor forsikringsmægleren ønsker at opkræve præmie hos kunden, og der ikke af forsikringsselskabet er udstedt frigørelseserklæring, må opkrævning kun ske efter skriftlig aftale mellem forsikringsmægleren og kunden. I den skriftlige aftale skal kunden gøres bekendt med konsekvenserne af betaling til mægleren, når der ikke foreligger frigørelseserklæring. For betroede midler, for hvilke der ikke foreligger frigørelseserklæring, jf. forrige afsnit, har forsikringsmægleren pligt til vedvarende at opretholde en garanti fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut med en minimums dækningssum svarende til det til enhver tid gældende krav efter Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Der må ikke opkræves højere beløb end garantien dækker. Alle midler, tilhørende tredjemand, skal indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut. Beløb, der er dækket af en frigørelseserklæring, skal indsættes på en anden klientkonto end den klientkonto, der anvendes til andre betroede midler. 6. Agenturvirksomhed Side 4

5 Når en forsikringsmæglervirksomhed er ejer eller medejer af en agenturvirksomhed eller på anden måde koncernforbundet dermed gælder følgende med henblik på at sikre kunderne uvildighed og optimal sikkerhed i relation til mulige interessekonflikter mv.: Placerer forsikringsmægleren kundens forsikringskontrakt via et nærtstående agenturselskab, jf. ovenfor, må forsikringsmægleren være forberedt på at opfylde ekstraordinære dokumentationskrav, således at det klart og utvetydigt kan godtgøres, at kundens interesser er varetaget på et uvildigt grundlag og uden skelen til egne interesser. Forsikringsmægleren skal have kundens skriftlige accept af, at placeringen sker via et nærtstående agenturselskab, og kunden skal orienteres skriftligt om den ansvarsmæssige opdeling af arbejdsopgaver mellem forsikringsmægler og agenturselskab. Forsikringsmægleren er forpligtet til at sikre ligebehandling af de bydende selskaber og agenturvirksomheden og skal være i stand til at fremlægge skriftlig dokumentation herfor. Forsikringsmægleren er forpligtet til at påse, at agenturselskabet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige og andre forpligtelser som gælder for denne virksomhedstype 7. Sanktioner ved overtrædelser Ved overtrædelse af de etiske regler kan FMF ved Etisk udvalg tildele den pågældende forsikringsmægler en advarsel og i grovere tilfælde en bøde på op til DKK Vælger Etisk udvalg at tildele den pågældende forsikringsmægler en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, forsikringsmæglervirksomhedens omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for forurettede. I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen i FMF efter indstilling fra Etisk udvalg beslutte at ekskludere vedkommende medlem. Skønner Etisk udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af Lov om forsikringsformidling, herunder Bekendtgørelse om god skik for Forsikringsmæglervirksomheder kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå. 7. Bestemmelser om etisk udvalg Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere kan indbringe sager for Etisk udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse. Side 5

6 Etisk udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling. Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde. Etisk udvalg kan tildele advarsler og bøder samt afgive indstilling om eksklusion af et medlem til bestyrelsen for Forsikringsmæglerforeningen i overensstemmelse med 4. Klager over afgørelser truffet af Etisk udvalg kan rettes fremsendes til FMF s sekretariat. Etisk udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Som ændret den 21. februar Side 6

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Advokatetiske regler Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Tillæg til Advokaten 3 2010 2 ADVOKATetiske regler Indhold 1. Indledning....5 2. Almindelige

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere