Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for forsikringsgarantiordninger Sammenfatning Kommissionen foreslår i en ny hvidbog, at der indføres fælles europæiske regler for forsikringsgarantiordninger, som kan sikre ensartet beskyttelse af forsikringstagerne i EU, når forsikringsselskaber går ned. Hertil kommer, at nye regler skal sikre, at virksomhederne kan konkurrere på lige vilkår, at de undlader at tage overdreven risiko, og at forsikringsgarantiordningerne bliver omkostningseffektive. Der er høringsfrist den 30. november /5

2 EU-Kommissionen foreslår, at EU vedtager fælles harmoniserede regler for forsikringsgarantiordninger i EU s 27 medlemslande, ligesom man allerede har garantiordninger for andre dele af den finansielle sektor 1. Målet med de nye regler er at sikre ensartet beskyttelse af forsikringstagerne i EU, hvis forsikringsselskaber går ned. Hertil kommer, at nye regler skal sikre, at virksomhederne får mere lige konkurrencevilkår, at de undlader at tage overdreven risiko, og at forsikringsgarantiordningerne bliver omkostningseffektive. Kommissionen begrunder sit forslag med, at reglerne i de 27 EU-lande er meget forskellige. Det medfører ulige og utilstrækkelig beskyttelse for forsikringstagerne i en række medlemsstater. Ifølge Kommissionen har kun 12 af de i alt 30 EU- og EØS-lande forsikringsgarantiordninger. Ordningerne er ret forskellige, idet nogle kun dækker livsforsikringer (Bulgarien, Tyskland og Polen) andre kun skadesforsikringer (Danmark, Norge, og Irland) mens nogle dækker begge dele (Spanien, Frankrig, Letland, Malta, Rumænien og Storbritanien). Endelig er der 18 lande, som slet ikke har forsikringsgarantiordninger. Det betyder ifølge Kommissionen, at op imod 1/3 af EU s samlede forsikringsmarked ikke er dækket af en forsikringsgarantiordning. Kommissionen har derfor den 12. juli 2010 udsendt en hvidbog, hvor den skitserer rammerne for, hvordan fælles EU-regler for forsikringsgarantiordningerne kunne se ud 2. I hvidbogen rejses en række centrale spørgsmål vedrørende etableringen af en sådan forsikringsgarantiordning, som kort skal resumeres nedenfor. Sidste frist for at indsende høringssvar om hvidbogen til Kommissionen er den 30. november Bindende eller vejledende? Kommissionen foreslår, at fælles europæiske regler skal være juridisk bindende, da der ellers er risiko for, at processen bliver for tidskrævende og ukoordineret. Det sikres, ifølge Kommissionen, bedst ved at vedtage et direktiv, som er mere fleksibelt end en forordning og overlader det til medlemsstaterne selv at bestemme form og midler til gennemførelsen. 1 Det gælder f.eks. det direktiv om indskudsordninger, som blev vedtaget i maj 1994 og ændret i 2009 samt det direktiv, som i marts 1997 indførte EU-regler for investorgarantiordninger. 2 KOM(2010) 370 af 12. juli /5

3 Endelig foretrækker Kommissionen, at reglerne vedtages i form af et minimumsdirektiv, som gør det muligt for medlemsstaterne at yde et højere beskyttelsesniveau, end det som EU-lovgivningen fastsætter. Europæisk eller national ordning? Kommissionen foreslår i hvidbogen, at forsikringsgarantiordningerne oprettes i hvert enkelt af de 27 EU-lande, da det som Kommissionen udtrykker det passer bedst med de eksisterende nationale rammer for mikrotilsyn. Kommissionen afstår således fra at anbefale oprettelsen af én samlet forsikringsgarantiordning for hele EU. Kommissionen foretrækker ellers selv denne løsning, men vurderer ikke, at den for indeværende har tilstrækkelig politisk støtte blandt EU-landenes regeringer. Forsikringsgarantiordningerne er, ifølge Kommissionen, mekanismer, som først skal tages i brug som en sidste løsning for at forhindre eller begrænse negative konsekvenser af et forsikringsselskabs konkurs når alle andre beskyttelsesmekanismer har fejlet. Det skal f.eks. ikke være en forsikringsgarantiordnings opgave at forhindre, at forsikringsselskaber bliver insolvente. Til det formål har EU allerede vedtaget særskilte regler i Solvens I og den kommende Solvens II. Geografisk rækkevidde? Kommissionen foreslår, at den nye forsikringsgarantiordning skal bygge på det såkaldte hjemlandsprincip og ikke på værtslandsprincippet. Kommissionen foretrækker hjemlandsprincippet, fordi det er i overensstemmende med de eksisterende rammer for mikrotilsyn. En forsikringsordning baseret på hjemlandsprincippet dækker ikke kun forsikringspolicer, som er udstedt af hjemlige forsikringsselskaber, men også policer, som er solgt af filialer af hjemlige selskaber etableret i et andet EU-land. Den vigtigste fordel ved at bruge hjemlandsprincippet er ifølge Kommissionen, at det bliver nemmere at håndtere tilfælde, hvor forsikringsselskaber går konkurs. Det er tilsynsmyndighederne i hjemlandet, som er ansvarlige for tilsynsreglerne herunder solvenskravene og for at indlede eventuel likvidation. En afgørende ulempe ved at vælge værtslandsprincippet er ifølge Kommissionen, at det fører til dobbelt så store administrative udgifter, da forsikringsselskaber, som driver virksomhed på tværs af grænserne, så vil skulle deltage i to eller flere garantiordninger. 3/5

4 Omfattede forsikringspolicer? Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordningerne skal dække både livs- og skadesforsikringspolicer. Kommissionen mener dog godt, at der kan argumenteres for, at garantiordninger kun skal dække visse skadesforsikringer, men konkluderer alligevel, at det af praktiske grunde og retfærdighedshensyn vil være for vanskeligt. Kommissionen finder navnlig, at konkurser hos livsforsikringsselskaber kan føre store økonomiske problemer med sig for forsikringstagerne. Det gælder især for dem, der har tegnet en livsforsikring for at sikre deres pensionisttilværelse. Kommissionen vurderer, at forsikringstagernes gennemsnitlige tab generelt er mindre, hvis det er skadesforsikringsselskaber, der går konkurs. Der er stor forskel på, hvilken dækning, der er i de lande, som har garantiordninger. I Bulgarien, Tyskland og Polen dækkes kun livsforsikringer, men det kun er skadesforsikringer der er dækket i Danmark, Irland og Norge. I Spanien, Frankrig, Letland, Malta, Rumænien og Storbritanien dækkes både livsog skadesforsikringer. Kreditorer, der kan komme i betragtning Kommissionen mener, at forsikringsgarantiordningen skal dække både fysiske personer og udvalgte juridiske personer - f.eks. mindre virksomheder. Kommissionen finder, at man på denne måde rammer den bedste balance mellem målet om at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og ønsket om en omkostningseffektiv ordning. Det vil ifølge Kommissionen blive uforholdsmæssigt dyrt, hvis garantiordningerne skulle dække alle fysiske og juridiske personer. Finansiering Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordninger skal finansieres på grundlag af såkaldte ex-ante-bidrag fra forsikringsselskaberne eventuelt suppleret af en ex-post-finansiering, som beregnes på grundlag af de enkelte bidragyders risikoprofil. Ex-ante-finansiering bygger på, at midler rejses på forhånd gennem afgifter fra branchens virksomheder og overføres til og forvaltes af forsikringsgarantiordningerne. Kommissionen finder denne model mere retfærdig, idet forsikringsvirksomheder, der bliver insolvente, så allerede har bidraget til ordningen. Ved ex-post finansiering opkræves der først en afgift, når et forsikringsselskab går konkurs, og der kommer omkostninger for forsikringsgarantiordningen. Det kan bl.a. gå ud over hurtige udbetalinger til forsikringstagerne. 4/5

5 Erstatning eller porteføljeoverdragelse? Endelig foreslår Kommissionen, at forsikringstagere i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens som minimum skal garanteres erstatning for de tab, de lider. Og det skal ske inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Kommissionen opfordrer dog samtidigt til, at forsikringstagernes policer overdrages til et solvent selskab eller overtages af forsikringsgarantiordningen selv, hvor det er praktisk muligt og berettiget set i forhold til omkostningerne. Det videre forløb Kommissionen ventes at fremlægge forslag til EU-lovgivning, så snart den har gennemgået de høringssvar, den har modtaget. Kommissionen oplyser dog ikke, hvornår den forventer at fremsætte lovgivningsforslag. Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 5/5

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om forsikringsdækning af naturkatastrofer

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere