Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014"

Transkript

1 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik på umiddelbart efter offentliggørelsen af årsregnskabet. Denne metodebeskrivelse er udarbejdet i henhold til kravene i LP-information 49/14, og er derfor opdelt i en kvalitativ og en kvantitativ metodebeskrivelse. Side 1 af 5 Metodebeskrivelsen Først en skematisk oversigt over alle omkostningselementer, med en kort beskrivelse af kilden i kolonnen Metode/kilde. Evt. uddybning samt metoden bliver beskrevet efter selve skemaet. Sidste søjle indeholder oplysning om de fordelingsnøgler, der er brugt- En uddybende beskrivelse findes ligeledes efter selve skemaet. Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnøgle Samlede administrationsomkostninger Samlede administrationsomkostninger Livsystemts oplysninger om den enkelte kundes direkte administrationsomkostninger Omkostnings- og risikoresultat De samlede investeringsomkostninger De samlede investeringsomkostninger Risikoforrentning til al basiskapital Risikoforrentning til al basiskapital Garantibetaling Garantibetaling Mægleromkostninger Årsrapporten Årsrapporten Fordeles i forhold til kundernes depoter ultimo året Fordeles i forhold til kundernes andel af det der bidrager til risikoforrentningen i forhold til kontributionsgruppens samlede andel Uddybende kommentarer til de omkostningselementer, der har relevans for Alm. Brand Liv og Pension.

2 Direkte administrationsomkostninger De direkte administrationsomkostninger registreres på den enkelte kundes ordninger og de samlede omkostninger for året findes direkte på de enkelte ordninger. Der er således ikke brug for en fordelingsnøgle. Side 2 af 5 De direkte omkostninger indeholder såvel procentomkostninger, stykomkostninger, gebyrer m.m. for alle dele af ordningen. Herunder også SUL og KGL. Risikoforrentning af egenkapital I risikoforrentningen af egenkapitalen indgår den andel af rente-, risiko- og omkostningsresultatet der tildeles egenkapitalen. Dette er beskrevet i anmeldelsen om årets risikoforrentning. Eventuel tilbagebetaling af skyggekonto er indeholdt under denne post. Fordelingen ud på de enkelte ordninger sker alt efter hvorfra risikoforrentningen stammer. Stammer den fra renteresultatet, sker fordelingen ud fra forholdet mellem kundens ultimo depot og rentekontributionsgruppens samlede ultimo depot. Stammer den fra risikoresultatet vil fordelingen ske ud fra kundens andel af risikopræmier hørende til risikokontributionsgruppen i forhold til den samlede risikopræmie for risikokontributionsgruppen. Tilsvarende fordeles andele der stammer fra omkostningsresultatet ud fra kundens andel af omkostninger hørende til omkostningskontributionsgruppen i forhold til den samlede omkostning i omkostningskontributionsgruppen. Risikoforrentning af ansvarlig indskudskapital Risikoforrentningen af den ansvarlige indskudskapital afholdes af egenkapitalen og skal således ikke belaste kunderne i forbindelse med beregningen af ÅOK og ÅOP. Indirekte investeringsomkostninger De indirekte investeringsomkostninger består af de samlede investeringsomkostninger for den bonusbærende bestand opdelt i rentekontributionsgrupper. Investeringsomkostningerne findes som de samlede investeringsomkostninger (fra resultatopgørelsen) fratrukket investeringsomkostningerne vedr. egenkapitalens midler (intern opgørelse) samt investeringsomkostninger vedr. de ikke bonusbærende bestande (U74 intern opgørelse). Fordelingen af de indirekte investeringsomkostninger sker ud fra kundens andel af det samlede ultimo depot.

3 Afstemningsskemaet For ser tallene således ud: Nr. mio. kr. 1 a Summen af ÅOK oplyst til kunderne 129,9 Side 3 af 5 1 b Summen af ÅOK fordelt på kunder, der enten har forladt selskabet, eller hvor policen er afgangsført 7,0 1 c Summen af ÅOK for bestande, hvor ÅOK ikke er relevant 0,8 1 d Summen er endnu ikke oplyst ÅOK 0,00 1 Summen af ÅOK til kunderne 137,7 Omkostningspost Sum 2 Administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopgørelsen 77,7 3 Leje af egen domicilejendom 0,0 4 Mægleromkostninger 0,0 5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger i datterselskaber 0,0 6 Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører af forsikringsydelser 7 Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet med SUL-forsikringer, jf. regnskabet 8 Over-/underskud på administrations- og erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) 0,0 9,7-0,1 9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen 29,5 10 Indirekte investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger m.v. 11 Over-/underskud på investeringsomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) 12 Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen (modregningspost) 8,0 0,0-2,5 13 Risikoforrentning inkl. Udligning af skyggekonti 15,6 14 Garantibetalinger 0,0 15 Omkostnings- og risikoresultat 0,0 16 Øvrige omkostninger, der kan specificeres 0,0 17 I alt 137,9 18 Post 1 minus post 17-0,1 1) Da Alm. Brand Liv og Pension ikke udbyder markedsprodukter er opsplitningen i gennemsnitsrente og markedsrente ikke medtaget 2) Vi gør opmærksom på, at hvis sammentællingen ikke stemmer, skyldes det afrundinger

4 Uddybende kommentarer Uddybende kommentarer til de elementer der har relevans for Alm. Brand Liv og Pension. Side 4 af 5 1 a: Ved regskabets offentliggørelse vil alle kunder hvis ordning har en depotfremregning kunne finde deres ÅOK ved at logge på Mit Kundeoverblik på Alm. Brands hjemmeside. 1 b: For kunder, hvor deres ordninger er ophørt i årets løb, beregnes der ikke et ÅOK. Bestandens indirekte omkostninger fordeles ud på de resterende kunders ÅOK er. Det er således kun de direkte omkostninger for de ophørte ordninger, der ikke kan genfindes i de oplyste ÅOK er. 1c: Bestanden af Plusliv ordninger (ca ) har ikke en depotfremregning i livsy-stemet og får derfor ikke beregnet et ÅOK. 1d: Ved regnskabets offentliggørelse vil alle kunder med en depotfremregning kunne finde deres ÅOK ved at logge på Mit overblik på Alm. Brands hjemmeside. Der er dermed ikke ÅOK er der ikke er tilgængelige for kunderne. I nogle få tilfælde vælger vi ikke at vise ÅOK for en ordning. Det drejer sig om: Enkeltstående risikodækninger, hvor reserven er tæt på 0. ÅOK beregnes men ÅOP giver ingen mening, i praksis betyder det at både ÅOK og ÅOP ikke vises Ordninger med negativt depot. Her giver ÅOP ingen mening, i praksis betyder det at både ÅOK og ÅOP ikke vises Hvis ÅOK bliver 0 der findes ikke nogle i praksis 2: Administrations og erhvervelsesomkostningerne findes direkte i resultatopgørelsen. 7: Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet med SU-forsikringer findes direkte i noten omkring Syge- og ulykkesforsikring. 8: Det over-/underskud der dækkes af basiskapitalen findes som omkostningsre-sultatet for den bonusbærende forretning tillagt omkostningsresultatet for den ikke-bonusbærende del. Baggrunden herfor er, at omkostningsresultatet ifølge selskabets overskudsmålsætning tilfalder egenkapitalen på samme måde, som det er tilfældet for den ikke-bonusbærende forretning. 9: Investeringsomkostningerne findes direkte i resultatopgørelsen. 10: De indirekte investeringsomkostninger i Alm. Brand Liv og Pension skyldes investeringsomkostningere i datterselskaber og findes som forskellem mellem koncernens investeringsomkostninger og moderselskabets. 12: De investeringsomkostninger der skal fratrækkes, findes via interne opgørelser, og er summen af investeringsomkostningerne for ikke bonusbærende forsikringer (Syge- og ulykkesforsikringer samt U74) og investeringsomkostninger vedr. egen-kapitalens investeringer. Når investerings-omkostningerne for ikke bonusbærende forsikringer ikke medtages skyldes det, at de fragår i resultatdannelsen og dermed i praksis dækkes af egenkapitalen.

5 13: Risikoforrentningen der her medtages, er den del der betales af kunderne, og som ikke allerede er opkrævet direkte hos kunderne. Da risiko- og omkostningsresul-tatet er indeholdt i de risikopræmier hhv. omkostninger, der er opkrævet direkte hos kunderne, er det alene procentfradraget på rente-elementet, der skal medtages. Risikoforrentningen findes derfor som summen af procentfradraget samt evt. tilbageførsel af skyggekonto. Side 5 af 5 15: Risiko- og omkostningsresultatet tilgår egenkapitalen, og kan således ikke belaste kunderne udover det, der er opkrævet på policerne. 18: Der er i en mindre diff på 0,1 mio. kr., som ikke umiddelbart kan forklares, men kan bl.a. skyldes ændringer tilbage over et årsskifte, som medtages i regn-skabet, men ikke i opgørelsen af de enkelte kunders ÅOK.

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

RAPPORT NØGLETAL FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKABER OG TVÆRGÅENDE PENSIONSKASSER FRA UNDERUDVALG TIL FINANSTILSYNETS REGNSKABSUDVALG FOR FORSIKRING

RAPPORT NØGLETAL FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKABER OG TVÆRGÅENDE PENSIONSKASSER FRA UNDERUDVALG TIL FINANSTILSYNETS REGNSKABSUDVALG FOR FORSIKRING RAPPORT OM NØGLETAL FOR LIVSFORSIKRINGSSELSKABER OG TVÆRGÅENDE PENSIONSKASSER FRA UNDERUDVALG TIL FINANSTILSYNETS REGNSKABSUDVALG FOR FORSIKRING Finanstilsynet, MAJ 2003 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere