Aktstykke nr. 30 Folketinget Afgjort den 20. november Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014."

Transkript

1 Aktstykke nr. 30 Folketinget Afgjort den 20. november Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at finansiere et forventet underskud i Arbejdsskadestyrelsen i 2014 på 62,9 mio. kr. Underskuddet finansieres ved at omprioritere videreført opsparing under ministerområdet for 42,1 mio. kr. samt ved at korrigere niveauet for opgørelse af hensættelse til sagsbehandling af uafsluttede sager ved udgangen af regnskabsåret med 26,5 mio. kr., hvilket netto tilvejebringer 20,8 mio. kr. b. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelser om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen afgiver desuden vejledende udtalelser om méngrad og tab af erhvervsevne i private erstatningssager, som forelægges af forsikringsselskaber, advokater mv. Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager er takstfinansieret af arbejdsgiverne. Tilsvarende betaler advokater og forsikringsselskaber m.fl. for vejledende udtalelser i private erstatningssager. Taksten bliver indtægtsført, når sagsbehandlingen i den enkelte sag er afsluttet og alle relevante afgørelser er truffet. På nuværende tidspunkt forventes et underskud i 2014 på ca. 62,9 mio. kr., hvilket primært skyldes tre ekstraordinære forhold. 1. Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen: Kammeradvokaten har i en undersøgelse fra juni 2014 påvist en række fejl i styrelsens håndtering af sager om erhvervsevnetab. Kammeradvokaten vurderer, at styrelsen som udgangspunkt kun ville få medhold i knap halvdelen af afgørelserne, såfremt de blev indbragt for en domstol. På baggrund af kritikken har styrelsen udarbejdet en handlingsplan med konkrete tiltag, der skal bidrage til et løft af den generelle sagsbehandlingskvalitet. Kritikken har en karakter, der vedrører alle styrelsens afgørelser, herunder den almindelige sagsbehandling af erhvervsevnetab, genopretning af tidligere afgørelser om erhvervsevnetab samt alle øvrige afgørelser. Formålet med tiltagene og kvalitetsløftet af sagsbehandlingen er at sikre bedre oplysninger og begrundelser i styrelsens afgørelser samt bedre fastsættelse af erhvervsevnetab, herunder opgørelse af årsløn i de ca afgørelser om året, hvor der fastsættes en årsløn. Tiltagene indebærer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stiger i hver enkelt sag. BE005977

2 2 Merbelastningen som følge af initiativerne skønnes at svare til ca. 17½ årsværk, hvilket vil indebære en udgift på 13,5 mio. kr. i 2. halvår I det omfang at de konkrete ansættelser og aktiviteter ikke effektueres i 2014, vil den konkrete opgaveløsning og de dertilhørende udgifter blive forskudt til I praksis vil de konkrete ansættelser for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen blive påbegyndt i 4. kvartal 2014 med forventet ansættelse pr. 1. januar 2015, hvilket indebærer, at den generelle produktivitet i stedet vil blive reduceret i resten af Vigende produktion i 2014: Arbejdsskadestyrelsen har ultimo august måttet nedjustere den forventede produktion i 2014 fra forventet ca sager til ca sager. Dette indebærer et fald i de takstbaserede indtægter på ca. 50 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Det forventede underskud på det takstbaserede område vil udgøre ca. 42,7 mio. kr., da udgifterne samtidig forventes reduceret med ca. 7 mio. kr. Arbejdsskadestyrelsens forventede underskud i 2014 er et resultat af en gradvis vigende produktivitet pr. sagsbehandler i 2014 samt en lavere bemanding end budgetteret som følge af øget personaleomsætning. Af det samlede fald i produktionen på ca sager kan ca. 40 procent henføres til den lavere bemanding og ca. 60 procent til den lavere produktivitet. Faldet i produktiviteten afspejler en ekstraordinær stor personaleomsætning med betydelig afgang af erfarne medarbejdere med høj produktivitet og tilgang af nye medarbejdere med lav produktivitet som følge af oplæring. Hertil kommer, at sagsbehandlerne har været tilbageholdne med at træffe afgørelser i forbindelse med Kammeradvokatens kritik samt at sagsporteføljen i højere grad består af komplicerede sager, herunder sager med erhvervsevnetab og sager vedrørende veteraner. 3. Den fremadrettede it-understøtning af sagsbehandlingen: Det blev i foråret 2014 besluttet at lukke Arbejdsskadesstyrelsens nyudviklede sagsbehandlingssystem PROASK. Der henvises til Akt 114 af 4. juni Som følge af lukningen af PROASK skal styrelsen forberede anskaffelse af et nyt system samt levetidsforlænge det eksisterende sagsbehandlingssystem SJP for at minimere driftsrisici, indtil der er udviklet en ny it-løsning. De samlede udgifter til at levetidsforlænge det eksisterende sagsbehandlingssystem SJP skønnes at udgøre 1,5 mio. kr. i 2014, herunder etablering af nødplan for at sikre driften af systemet i de kommende år. De samlede udgifter til foranalyse vedrørende anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem skønnes at udgøre 5,2 mio. kr. i En væsentlig del af udgifterne omfatter lønudgifter til erfarne sagsbehandlere, som skal forestå dokumentation af eksisterende sagsbehandlingsprocesser. Der er taget højde for, at den nødvendige brug af erfarne sagsbehandlere med høj produktivitet indebærer et produktivitetstab og dermed mindre indtjening til styrelsen. Herudover indgår udgifter til projektledelse, udarbejdelse af kravspecifikation, projektinitieringsdokument (PID), opdatering af business case samt ekstern rådgivning ved Kammeradvokaten og øvrige eksterne konsulenter. I det omfang at de konkrete ansættelser og aktiviteter ikke effektueres i 2014, vil den konkrete opgaveløsning og de dertilhørende udgifter blive forskudt til Finansiering af underskud i 2014: Det er et bærende princip i arbejdsskadelovgivningen, at sagsbehandlingen finansieres via takster, der dækker de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Det er arbejdsgiverne, der bærer omkostningerne. For private arbejdsgivere sker det via lovpligtig præmiebetaling til forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som via takster betaler for sagsbehandlingen i Arbejds-

3 3 skadestyrelsen. Statsinstitutioner og kommuner uden forsikring er selvforsikrede og betaler ligeledes via takster for sagsbehandlingen. Arbejdsskadestyrelsens forventede underskud i 2014 er afledt af en række særlige omstændigheder af midlertidig karakter, som har resulteret i, at styrelsen befinder sig i en ekstraordinær økonomisk situation. Takstfinansiering af underskuddet ville kræve markante takststigninger for arbejdsgiverne fra 2014 til 2015, hvilket bl.a. indebærer en omfordeling mellem hidtidige og fremtidige brugere af styrelsens takstfinansierede ydelser. Der lægges derfor op til en særskilt håndtering af underskuddet i 2014, hvor finansiering tilvejebringes indenfor Beskæftigelsesministeriets egne rammer. De forventede meromkostninger i 2015 og frem til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen som følge af tiltag afledt af Kammeradvokatens undersøgelse og til foranalyse af nyt sagsbehandlingssystem bliver finansieret ved at forhøje styrelsens takster for 2015 og frem. Takstforhøjelserne vil blive indarbejdet på ændringsforslag til finanslov for Finansiering via korrigeret opgørelse af hensættelse til uafsluttede sager: Ca. 1/3 af det forventede underskud foreslås finansieret ved at korrigere niveauet for hensættelse til uafsluttede sager, hvilket vil tilvejebringe 20,8 mio. kr. Den nuværende værdi af hensættelsen er baseret på en opgørelse af sager, der ikke var lagt på arkiv ved omkostningsreformen i Denne opgørelse omfatter alle uafsluttede sager, herunder hjemvisninger uden mulighed for at indtægtsføre en takst. Styrelsen er nu i stand til bedre at opgøre omfanget af uafsluttede sager ved at samkøre en række registreringer i styrelsens sagsbehandlingssystem. De uafsluttede sager kan opdeles i tre kategorier i form af nye sager, revisioner/genoptagelser samt hjemvisninger fra Ankestyrelsen. Hvor en afslutning i de to første kategorier som hovedregel giver anledning til at indtægtsføre den indbetalte takst, vil en afslutning i den sidste kategori ikke indebære en indtægt. Opgørelsen af omkostninger til at afslutte verserende sager vil i begrænset omfang være baseret på et skøn, hvilket blandt andet afspejler, at en sag kan indeholde flere afslutninger og ikke alle afslutninger medfører en indtægt. Den korrigerede opgørelse vil indebære en mere retvisende opgørelse af værdien af den årlige hensættelse til sagsbehandling af uafsluttede sager ved årets udgang. Hensættelsen afspejler, at indtægten først bliver indtægtsført, når sagen er afsluttet. Arbejdsskadestyrelsen skal ved udgangen af hvert år hensætte midler til sagsbehandling af uafsluttede sager som følge af omkostningsreformen af 1. januar Ved overgangen til det omkostningsbaserede regnskab blev styrelsen tilført 173,4 mio. kr. svarende til uafsluttede sager, som blev opdelt niveaumæssigt svarende til antal uafsluttede sager før og efter 1. januar 1993, hvor Arbejdsskadestyrelsen fik status af statsvirksomhed med takstfinansiering. Styrelsen fik ved Akt 176 af 20. juni 2007 tilført 135,8 mio. kr. til finansiering af et niveau for uafsluttede sager svarende til niveauet ved overgangen til statsvirksomhed pr. 1. januar Der blev desuden optaget en gældspost på 37,6 mio. kr. til finansiering af forskellen op til det højere niveau for uafsluttede sager ved omkostningsreformen pr. 1. januar Denne post skal principielt finansieres via takster. Dette sker i praksis ved at nedskrive posten i de år, hvor styrelsen har et overskud, hvilket senest var tilfældet i Arbejdsskadestyrelsen fik efterfølgende adgang til at placere den tilførte reservation på 135,8 mio. kr. på en særskilt rentebærende konto. Styrelsen fik på den baggrund tilført 10 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for 2008 til finansiering af rentetilskrivning siden 1. januar 2007.

4 4 Styrelsen har siden 2007 årligt foretaget en marginal tilpasning af hensættelsen ved at regulere hensættelsen med forskellen mellem indkomne og afsluttede sager inden for regnskabsåret samt ved at regulere hensættelsen til det nye regnskabsårs takstniveau. Ved årsafslutningen for 2013 er hensættelsen opgjort til 167,7 mio. kr. Styrelsen har udarbejdet en samlet opgørelse af uafsluttede sager ved udgangen af 2013, hvor der vil være mulighed for at indtægtsføre den indbetalte takst. Med den nye opgørelse er antal uafsluttede sager ved udgangen af 2013 opgjort til sager, hvilket svarer til en værdi på 141,2 mio. kr. På den baggrund kan hensættelsen nedskrives med 26,5 mio. kr., hvor statens andel på 20,8 mio. kr. kan medgå til at finansiere underskuddet i 2014, mens de resterende 5,7 mio. kr. skal medgå til at nedskrive gældsposten vedrørende forsikringsselskaberne. Dette afspejler, at hensættelsen til uafsluttede sager er fordelt mellem staten og forsikringsselskaberne. Finansiering via omprioritering af videreført opsparing: Den resterende del af det forventede underskud på 62,9 mio. kr. i 2014 foreslås finansieret ved at omprioritere 42,1 mio. kr. i videreført opsparing under ministerområdet. Der vil i 2014 være mulighed for at forbruge af opsparing på drifts- og reservationsbevillinger indenfor ministerområdet ud over det allerede indbudgetterede på finansloven for Dette vil betyde, at ca. 2/3 af det forventede underskud finansieres ved omprioritering af videreført opsparing. Det vil specifikt være departementets opsparing på , der omprioriteres til Arbejdsskadestyrelsen. Teknisk håndtering af underskud ved årsafslutning for 2014: Det skønnede underskud for 2014 er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. I lyset af styrelsens finansieringsmodel vil en difference til det faktiske underskud på det takstfinansierede område blive optaget som reserveret bevilling ved årsafslutningen for Dette afspejler, at de omtalte opgaver tidsmæssigt kan forskyde sig på tværs af årsskiftet. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2014 kan specificeres således på under og standardkonti: Departementet (Driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed Udgift 22. Andre ordinære driftsomkostninger -42,1 mio. kr Arbejdsskadesstyrelsen (Statsvirksomhed) 10. Almindelig virksomhed Udgift 22. Andre ordinære driftsomkostninger 42,1 mio. kr. Den valgte kontering på standardkonti afspejler, at Arbejdsskadesstyrelsen som statsvirksomhed ikke er omfattet af ministeriets lønsumsramme. I regnskabet for 2014 optages en ekstraordinær indtægt ved at korrigere niveauet for hensættelsen til uafsluttede sager med 26,5 mio. kr., hvilket netto tilvejebringer en indtægt på 20,8 mio. kr., da 5,7 mio. kr. medgår til at nedskrive en gældspost vedrørende forsikringsselskaberne.

5 5 c. Aktstykket forelægges nu for at håndtere et forventet underskud i 2014 og for at kunne disponere i resten af 2014, herunder påbegynde ansættelse af nye sagsbehandlere. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at finansiere et forventet underskud i Arbejdsskadestyrelsen i 2014 på 62,9 mio. kr. ved at omprioritere videreført opsparing under ministerområdet for 42,1 mio. kr. samt ved at korrigere niveauet for opgørelse af hensættelse til sagsbehandling af uafsluttede sager ved udgangen af regnskabsåret med 26,5 mio. kr., hvilket netto tilvejebringer 20,8 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 optages følgende: Departementet (Driftsbev.) -42,1 mio. kr Arbejdsskadesstyrelsen (Statsvirksomhed) 42,1 mio. kr. Der anmodes endvidere om tilslutning til at korrigere niveauet for opgørelse af hensættelse til uafsluttede sager i regnskabet for 2014 med 26,5 mio. kr., hvilket netto vil tilvejebringe 20,8 mio. kr. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 4. november 2014 Til Finansudvalget. HENRIK DAM KRISTENSEN / Morten Fønskov Greising Tiltrådt af Finansudvalget den

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere