INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker.

2 INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Sådan gør EU EU forbrugerpolitikkens hovedresultater... 5 INDBLIK I EU-POLITIK 4. Vejen frem Yderligere læsning Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU s grundlæggere Bankvæsen og finans Bekæmpelse af svig Beskatning Beskæftigelse og sociale anliggender Budget Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Energi Erhvervspolitik Folkesundhed Forbrugere Forskning og innovation Fødevaresikkerhed Grænser og sikkerhed Handel Humanitær bistand og civilbeskyttelse Indre marked Internationalt samarbejde og udvikling Klima Konkurrence Kultur og audiovisuelle medier Landbrug Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Miljø Regionalpolitik Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Told Transport Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Udenrigs- og sikkerhedspolitik Udvidelse Indblik i EU politik: Forbrugere Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne 1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: Monty Rakusen/Digital Vision/Getty Images 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /32801 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 F O R B R U G E R E 3 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Forbrugeren kommer først Som en af de 500 millioner forbrugere, der lever i Den Europæiske Union (EU) i dag, er du uden tvivl opmærksom på udvalg, kvalitet, og at du får noget for pengene. Du forventer nøjagtig information om det, du køber, og du vil være sikker på, at dine rettigheder som forbruger er beskyttet. Men dine valg fører også til innovation, effektivitet og økonomisk vækst. EU s forbrugerpolitik har fire hovedformål: at beskytte dig mod alvorlige risici og trusler, som du ikke kan klare på egen hånd at give dig magten til at træffe valg på grundlag af klar, nøjagtig og konsistent information at beskytte dine rettigheder som forbruger og give dig adgang til hurtige og effektive måder at bilægge tvister med erhvervsdrivende på at holde dine rettigheder i trit med de økonomiske og sociale forandringer med fokus på markederne for energi, finans, transport og digitale varer og tjenesteydelser. EU s forbrugerpolitik hjælper dig med få mest muligt ud af fordelene ved EU s indre marked. Understøttelse af økonomisk vækst EU s»indre marked«er et af de største detailhandelsmarkeder i verden. Det giver mennesker og forretninger mulighed for at handle frit tværs over nationale grænser i alle EU lande samt i Island, Liechtenstein og Norge. Det giver enhver EU forbruger adgang til udvalg, fleksibilitet, kvalitet og til at få noget for pengene. Den primære opgave for EU s forbrugerpolitik er at hjælpe forbrugerne med at benytte disse muligheder optimalt. Men derudover fremmer den også økonomisk vækst og social forandring. Det private forbrug tegner sig for 57 % af EU s bruttonationalprodukt (BNP). Det kan fremme økonomisk vækst og hjælpe EU til at overvinde den økonomiske krise, hvis forbrugerne får mulighed for at spille en aktiv rolle i det indre marked. EU s forbrugerpolitik garanterer, at forbrugerne får bestemte rettigheder, og giver dem et højt niveau af beskyttelse og støtte i hele EU. Forbrugerpolitikken sikrer: et enkelt, grundlæggende regelsæt, som gælder for alle forbrugerprodukter og tjenesteydelser, der sælges online og offline, i hele EU lige vilkår for virksomheder og forbud mod urimelig handelspraksis adgang til billige, hurtige og enkle mekanismer til bilæggelse af tvister færre sundheds- og sikkerhedsrisici i Europa takket være et mere effektivt samarbejde og markedsovervågning information, rådgivning og støtte vedrørende forbrugerspørgsmål beskyttelse af udsatte forbrugere f.eks. børn eller ældre. Alija/iStockphoto.com

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K 2. Sådan gør EU Den europæiske forbrugerpolitik er et samarbejde mellem EU, dets medlemslande og dets borgere. Den beror på to hovedprincipper, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der skal udføres en hel række handlinger på EU plan for at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og fremme deres ret til information og uddannelse. Der skal tages højde for krav til forbrugerbeskyttelse, når andre EU politikker og aktiviteter defineres og gennemføres. EU s forbrugerpolitik opdateres regelmæssigt for at tage højde for sociale, økonomiske og miljømæssige forandringer og nye videnskabelige råd og indsigter. Europa Kommissionen foreslår ny lovgivning, når den har vurderet, hvilken potentiel virkning gennemførelsen vil have, og når den har gennemført en omfattende konsultation med de vigtigste interessenter. EU retten sikrer alle forbrugere med bopæl i Den Europæiske Union et minimum af beskyttelse uanset hvor de kommer fra, og hvilke nationale love der gælder. Hvordan denne beskyttelse gives, kan variere fra EU land til EU land. Når et land omsætter et EU direktiv til national lovgivning og kontekst, kan det vælge at gå videre end de grundlæggende EU krav. Nogle af de vigtigste retsakter i forbrugerlovgivningen er fuldstændigt harmoniseret, f.eks. lovgivningen om urimelig handelspraksis eller afgørende forbrugerrettigheder, såsom retten til at træde tilbage fra en aftale vedrørende fjernsalg inden for 14 dage. EU arbejder sammen med nationale myndigheder for at sikre, at forbrugerlovgivningen gennemføres og håndhæves korrekt. Erhvervsdrivende, som ikke overholder de pågældende love, pålægges bøder. Hvem gør hvad? Europa Kommissionen foreslår lovgivning. Nationale eksperter og myndigheder diskuterer disse forslag. Europa Parlamentet og Rådet (hvor medlemsstater er repræsenteret) træffer i fællesskab beslutninger om dem. EU landene gennemfører EU lovgivningen og sikrer, at myndigheder, producenter og virksomheder overholder reglerne. Forbrugerorganisationer taler på forbrugernes vegne på europæisk og nationalt plan. Industri og virksomheder skal overholde EU reglerne i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen. Uafhængige organer og videnskabelige komitéer giver videnskabelig rådgivning og vurderer risiciene i forbindelse med fødevarer, foder, dyrs sundhed, lægemidler og sundhedstrusler. Hvor meget koster EU s forbrugerpolitik? Kommissionen har et budget på 188,8 mio. euro for hele varigheden af forbrugerprogrammet ( ). Det svarer til cirka 5 eurocent pr. forbruger om året. Hvis et EU land opdager produkter, som udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, meddeler det dette til Europa Kommissionen via EU s hurtige varslingssystem (Rapex). Dette gør det muligt at overføre information hurtigt på tværs af hele Europa og tage passende forholdsregler.

5 F O R B R U G E R E 5 3. EU forbrugerpolitikkens hovedresultater Beskyttelse af din sikkerhed Siden de første foranstaltninger, der vedrørte forbrugere, blev vedtaget i 1975, har EU arbejdet kontinuerligt for at sikre et højt niveau af beskyttelse for alle EU forbrugeres sundhed og sikkerhed fra det øjeblik, et produkt fremstilles, til produktets endelige brug i hjemmet. lightpoet/istockphoto.com PRODUKTSIKKERHED: I henhold til EU reglerne på dette område må der på EU s marked kun markedsføres sikre produkter. EU reglerne kræver, at overensstemmelsesmærket»ce«anvendes på mange kategorier af produkter. Det er producentens erklæring om, at produktet er blevet kontrolleret i forhold til væsentlige EU sikkerhedskriterier og opfylder alle de relevante krav. Reglerne om produktsikkerhed udvides eller justeres ofte for at medtage nye produkter eller tage højde for nyt videnskabeligt belæg. I 2011 blev der f.eks. indført nye europæiske sikkerhedskrav for musikafspillere til personlig brug for at reducere faren for høretab forbundet med kraftige lydniveauer. Legetøjssikkerhed, elektrisk sikkerhed og køretøjssikkerhed er blot tre eksempler på EU produktsikkerhedsregler, som har gjort en stor forskel i Europa. Det legetøj, som købes i Europa, er blandt det sikreste i verden. Før et legetøj bringes på EU s marked, har det gennemgået strenge sikkerhedskontroller i forhold CE overensstemmelsesmærkningen er producentens erklæring om, at et produkt er blevet kontrolleret i forhold til alle væsentlige EU sikkerhedskriterier. Dødsfald som følge af trafikulykker i EU er faldet med 43 % siden til konstruktion og smådele, brændbarhed, kemiske egenskaber, elektriske egenskaber, hygiejne og radioaktivitet. EU reglerne for elektrisk sikkerhed sørger for, at alt elektrisk lavspændingsudstyr er sikkert til dets tilsigtede anvendelse. Det er dokumenteret, at europæiske ulykkesniveauer i forbindelse med lavspændingsudstyr er konsekvent lavere end i andre lignende handelsregioner. Endelig er antallet af dræbte i trafikulykker i EU faldet med 43 % siden 2001, delvist på grund af indførelsen af nye europæiske love om kollisionsbeskyttelsesstandarder. I de seneste år har de vigtigste EU regler for køretøjssikkerhed indført kollisionstest for frontal kollisionsbeskyttelse og kollisionsbeskyttelse i siden for passagerer såvel som supplerende test for beskyttelse af fodgængere. Bedre forbrugerinformation om f.eks. køretøjssikkerhed i kollisionstest har også tilskyndet producenter til at indføre erfaringsbaseret sikkerhedsdesign, der er mere vidtgående end EU s lovkrav.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K EU S SYSTEM FOR HURTIG VARSLING 10 ÅR MED RAPEX I EN UDVIDET EUROPÆISK UNION: EN WIN WIN SITUATION EU s system for hurtig varsling,»rapex«, informerer inspektører i alle medlemsstater om foranstaltninger taget af en bestemt medlemsstat med hensyn til et farligt produkt. Dette sætter en kædereaktion i gang, hvorved det produkt, som en medlemsstat har indgivet meddelelse om, også fjernes fra andre nationale markeder i EU. Rapex har været operationelt siden 2004 og har gennem årene resulteret i en eksponentiel stigning i mængden af delte oplysninger om produkter, der findes på nationale markeder fra ca. 400 advarsler i 2004 til mere end i Mere end farlige produkter er blevet identificeret på EU s marked i de sidste 10 år. Antallet af advarsler er steget betragteligt inden for rammerne af et større EU, og fra 2007 er antallet fordoblet: Der var mindre end advarsler om året inden 2006 og ca i den efterfølgende periode. Denne øgede mængde af delte oplysninger om farlige produkter i Europa i det sidste årti skal ses i relation til de positive virkninger af tilpassede lovgivninger og sikkerhedskrav i den bredere sammenhæng, der kendetegner EU-28: Strenge sikkerhedsregler anvendt på et udvidet kompetenceområde fører til en højere grad af sikkerhed for en bredere forbrugerkreds. FØDEVARESIKKERHED: EU lovgivningen om fødevaresikkerhed garanterer et højt beskyttelsesniveau for alle fødevarer og fødevareprodukter, der sælges EU s lovgivning om fødevaresikkerhed kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. I 2013 satte EU en stopper for markedsføring i EU af kosmetiske produkter testet på dyr. i EU, i alle faser af produktionen og distributionen. Den kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. Det primære formål er at sikre, at alle forbrugere får adgang til sikre og billige fødevarer af høj kvalitet, som købes på et marked, der er åbent, gennemsigtigt og tilpasset individuelle præferencer. Tilsætningsstoffer i fødevarer er også omfattet af EU lovgivningen. Disse stoffer spiller en vigtig rolle i produktionen og distributionen af fødevarer, f.eks. ved at sikre fødevarehygiejne eller længere holdbarhed. Disse stoffer skal godkendes af Europa Kommissionen efter en uafhængig videnskabelig vurdering af deres sikkerhed. KOSMETIK: EU garanterer sikkerheden ved kosmetik ved hjælp af fælles regler om sammensætning, mærkning og emballering af kosmetiske produkter. Reglerne blev udvidet i 2013, idet der blev sat en stopper for kosmetiske produkter testet på dyr og for markedsføring af disse produkter i EU. kadmy/istockphoto.com Beskyttelse af dine rettigheder Morgan Lane Photography/Shutterstock, Inc EU lovgivningen beskytter dig mod en lang række il loyale handelsmetoder. Det gør den med følgende foranstaltninger: ET FORBUD MOD HÅRDE/AGGRESSIVE SALGS- TEKNIKKER: Vildledende reklame og urimelig handelspraksis, såsom aggressive salgsmetoder, har været forbudt i EU siden Det vil sige: ingen skjulte omkostninger, ingen tricks, ingen falske påstande, ingen vildledende information og ingen reklamer, der er rettet mod børn. Hvis der står gratis, skal det være gratis.

7 F O R B R U G E R E 7 anerkendes og kan håndhæves i alle EU lande. Kommissionen har foreslået at revidere reglerne for at gøre proceduren endnu mere effektiv, bl.a. ved at hæve loftet til euro. mangostock/istockphoto.com EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte eller afviger fra det annoncerede. AFTALER VEDRØRENDE FJERNSALG: EU reglerne beskytter dig, når du køber et produkt eller en tjenesteydelse ved fjernkøb pr. postordre eller online. De garanterer også, at du får tilstrækkelig information, før du foretager et køb, giver dig ret til at annullere aftalen inden for 14 arbejdsdage uden konsekvenser eller omkostninger samt beskyttelse mod bedragerisk brug af dit betalingskort. PRODUKTREPARATION: EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte, eller som afviger fra det annoncerede. Alle produkter, som du køber, er dækket af to års garanti. Hvis et produkt ophører med at fungere korrekt i denne periode på grund af en fejl, som fandtes på leveringstidspunktet, har du ret til at få det repareret. Hvis dette ikke er muligt inden for et rimeligt tidsrum, er du berettiget til at kræve refusion eller en prisnedsættelse. Handelsgarantier, som sælgeren giver, erstatter ikke den lovpligtige minimumsgaranti på to år, men må gerne supplere den. BILÆGGELSE AF TVISTER: Hvis du har et problem med en erhvervsdrivende i forbindelse med et produkt eller en tjenesteydelse, som du har købt, giver EU reglerne dig mulighed for at bilægge din tvist uden sagsanlæg ved hjælp af alternative procedurer for bilæggelse af tvister. Der er tale om billige og hurtige procedurer, som er meget nemmere for forbrugerne end at gå til domstolene. De kan anvendes til både indenlandske klager og klager på tværs af grænser. En ny EU dækkende onlineplatform vil blive tilgængelig i 2016 for at give forbrugerne ét fælles ekspeditionssted (»one stop shop«) for bilæggelse af tvister vedrørende onlinekøb, 100 % online. SMÅKRAV: EU s småkravsprocedure har eksisteret siden 2009 og gælder for alle civile og kommercielle retssager på tværs af grænser, hvor kravet er mindre end euro. En advokat er ikke nødvendig, og domme, der fældes under denne procedure, Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder som borger i publikationen»retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder«fra serien Indblik i EU-politik. Markedsovervågning og gennemførelse af forbrugerrettigheder Markedsovervågning og gennemførelse af de relevante forbrugerregler er en vigtig del af EU s forbrugerpolitik. I 2011 brugte EU landene mere end 100 mio. euro på håndhævelse af produktsikkerheden og ansatte mere end inspektører. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet forbinder alle EU landenes nationale myndigheder for at afsløre, undersøge og standse ulovlig handelspraksis på tværs af grænserne. Det gør det også nemmere for EU landene at håndtere mulige brud på forbrugerlovgivningen sammen. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet udfører også almindelig markedsovervågning og håndhævelsesaktiviteter, de såkaldte»sweeps«, hvor det kontrolleres, hvorvidt udvalgte websteder i en given sektor overholder EU s forbrugerregler. I perioden undersøgte nationale håndhævende myndigheder mere end websteder, der sælger elektroniske produkter, onlinebilletter og download af musik, spil, videoindhold og bøger. Denne aktion, som blev koordineret af Europa Kommissionen, resulterede i, at 82 % af disse websteder blev pålagt at ændre deres praksis inden for et år med henblik på i højere grad at overholde EU s krav. Beskyttelse af dine finansielle interesser Finansielle tjenesteydelser har meget stor indvirkning på forbrugernes liv. EU reglerne beskytter forbrugernes interesser ved at sikre en høj grad af gennemsigtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser samt klare og fyldestgørende oplysninger om konkurrerende finansielle produkter. FORBRUGERKREDITAFTALER: Reglerne om forbrugerkredit sikrer bl.a., at: forbrugerne har en række rettigheder, når de indgår kreditaftaler for beløb mellem 250 og euro

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K forbrugerne modtager forståelig information i en standardiseret EU formular i god tid, inden kontrakten indgås de årlige omkostninger i procent altid angives ved debitorrenter information om alle gebyrer og bindinger til kreditudbyderen gives til forbrugeren, før kontrakten underskrives forbrugerne har ret til at træde tilbage fra kreditaftalen inden for 14 dage efter underskrivelsen af kontrakten uden at skulle angive nogen grund forbrugerne kan tilbagebetale deres kreditbeløb, og enhver kompensation, som kreditor kræver, skal være rimelig og objektivt begrundet. Passagerer i EU nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. michaeljung/istockphoto.com INVESTERINGSSERVICE: Forbrugeres investeringer er beskyttet på flere niveauer. For eksempel findes der europæiske regler, der sikrer, at investeringsprodukter, som sælges til forbrugere, skal passe til dem. For eksempel må disse produkters risikoniveau ikke være for højt for dem. For typiske investeringsprodukter i»detailhandelen«, såsom forskellige typer af investeringsfonde, findes der yderligere specifikke regler, der regulerer den måde, som disse produkter sælges på. For eksempel skal informationen på disse produkter være tydelig og præcis og gives i et standardiseret format, der gør det muligt for forbrugerne at sammenligne produkter. FORSIKRINGS- OG PENSIONSORDNINGER: Der findes allerede regler for forsikringstjenesteydelser, men de er under revision for at gøre informationerne mere gennemsigtige for forbrugerne og forbedre salgspraksis ved forsikringsprodukter. Derudover tilpasses de nye regler om forsikringsprodukter med investeringskarakter til reglerne om investeringsservice. Udbyderen skal f.eks. vurdere, om de solgte produkter er egnede til forbrugere. Beskyttelse på din ferie og i udlandet Fri bevægelighed er en af de vigtigste individuelle friheder for EU s borgere, og som forbruger er du godt beskyttet, når du er ude at rejse. PASSAGERERS RETTIGHEDER: EU er den eneste del af verden, hvor der er fastlagt minimumsstandarder for passagerers rettigheder for alle transporttyper: i luften, på skinner, på vand og i bus. Passagerer nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. Handicappede og personer med begrænset bevægelighed har også fordel af EU lovgivningen om passagerers rettigheder. PAKKEREJSER: EU lovgivningen beskytter forbrugernes interesser, når de køber en pakkerejse, ved at definere en række forpligtelser for arrangører og forhandlere samt specifikke forbrugerrettigheder. For eksempel skal én enkelt part være ansvarlig for ud førelsen af alle tjenesteydelserne; forbrugeren skal modtage al nødvendig information inden underskrivelse af kontrakten; der skal være ét kontaktpunkt, hvor man kan bede om hurtig assistance; det skal være tilladt at overføre reserveringen til en anden person; forbrugeren har ret til at få pengene tilbage, hvis væsentlige elementer i pakken er blevet ændret, og ret til at få alternative arrangementer gratis, hvis de aftalte tjenesteydelser ikke kan ydes. I juli 2013 foreslog Europa Kommissionen en ændring af disse regler. Reformen vil bl.a. sikre, at yderligere 120 mio. forbrugere, som køber disse brugertilpassede rejsearrangementer, vil blive beskyttet af pakkerejsedirektivet. TIMESHARES: EU lovgivningen sikrer, at købere af timeshare (eller tilsvarende produkter) har ret til EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden javi_indy/istockphoto.com

9 F O R B R U G E R E 9 detaljeret information i god tid, inden de bindes af en kontrakt. De har fortrydelsesret inden for en periode på mindst 14 dage efter underskrivelse af kontrakten, og der må ikke opkræves depositum eller forudbetaling før afslutningen af denne periode. ROAMING: EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden Sammenlignet med 2007 er priserne på en række mobilroamingtjenester (opkald, tekstbeskeder, mobilt internet) faldet med 80 %. Prisen på dataroaming er ligeledes faldet med 91 % i den samme periode. For en typisk forretningsrejsende, der rejser i EU, betyder det besparelser på mere end euro om året. En familie, der holder ferie en gang om året i et andet EU land, kan forvente at spare mindst 200 euro. EU s første roamingregler (»Eurotariff«), der blev vedtaget i 2007, indførte begrænsninger på roamingpriser. Disse regler sikrer, at mobiltelefonabonnenter betaler overkommelige og gennemsigtige roamingpriser, når de rejser i EU. Eurotariffen fastlægger maksimumspriser for telefonopkald, der foretages og modtages, mens man er i udlandet. Disse maksimumspriser gælder for alle forbrugere, medmindre de har valgt specielle pakker, der blev tilbudt af teleselskaber. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som reducerede roamingpriserne for telefonopkald yderligere og indførte nye begrænsninger på SMS takster. Fra 2010 er forbrugerne desuden beskyttet af en automatisk sikring mod de såkaldte chokregninger for dataroaming. Takket være nye EU regler fra 2012 blev priserne på roaming via mobilt internet reduceret med næsten seks gange. Europæere kan derfor anvende mobilt internet til at få adgang til landkort, videoindhold, fotos, sociale netværker og e mail, når de er i udlandet, uden frygt for at betale for meget. Yderligere sænkninger blev gennemført i 2013 og Hjælp til dig, hvis noget går galt Hvad sker der, hvis din nye computer bryder sammen, hvis du ikke modtager et produkt, du har bestilt via internettet, eller hvis du ønsker kompensation for den nat, du boede på hotel, da dit fly blev aflyst? EU s forbrugerpolitik giver dig ret til bestemte garantier og hjælp. Hvis en erhvervsdrivende nægter at anerkende dine rettigheder, kan du altid kontakte en af EU s forbruger organisationer. De spiller en vigtig rolle i at sikre, at forbrugerrettighederne overholdes korrekt. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC Net) har centre i alle EU lande samt Island og Norge. Det giver gratis hjælp til forbrugerne og rådgiver dem om deres rettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, der er baseret i et andet EU land, Island eller Norge. Mellem 2010 og 2013 blev mere end forbrugerklager behandlet af ECC Net i hele EU, og to tredjedele af dem blev løst i mindelighed mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Hvis du har et problem i forbindelse med et køb fra et andet land, kan ECC Net hjælpe dig med at kontakte den erhvervsdrivende og finde en løsning i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan det også rådgive dig om alternative måder at behandle din klage på, f.eks. en procedure uden for retten. ECC Net finansieres i fællesskab af Europa Kommissionen og de deltagende lande. Forbrugerinformation Det er en vigtig del af forbrugerpolitikken at give forbrugere adgang til den nødvendige information, så de kan træffe deres valg. Det har indflydelse på forbrugernes beslutninger og skaber tillid, når de køber varer og tjenesteydelser i et andet EU land. KLARE SALGSPRISER: EU reglerne kræver, at salgsprisen og prisen pr. måleenhed (hvis relevant f.eks. pr. kilo) angives klart og er let at identificere. Det gør det muligt for forbrugerne nemt at sammenligne priser i forretninger og online. NØJAGTIG FØDEVAREINFORMATION: EU reglerne garanterer også, at du får nøjagtig information om produkters sammensætning og væsentlige ernæringskvaliteter, så du ved, hvad du spiser og drikker. Visse fødevarer, f.eks. fødevarer, der er beregnet til børn under tre år eller til bestemte ernæringsformål, og visse drikkevarer, f.eks. alkohol, er underlagt yderligere EU regler. Mærkningsregler gør det også nemmere for dig at identificere økologiske fødevarer, kvalitetsprodukter eller fødevarer, der er produceret på en bestemt måde. Information om gavnlige sundhedsmæssige virkninger af bestemte stoffer i fødevarer med henblik på markedsføring er kun tilladt efter godkendelse og videnskabelig evaluering. Uunderbyggede og vildledende påstande forsvinder i sidste ende fra hylderne.

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Mærkning og emballering af produkter (a) (b) (c) (d) Her er blot et par eksempler på mærkattyper, som du kan finde på EU produkter, f.eks. for at angive en sikkerhedsrisiko eller bestemte miljømæssige fordele. Symbol a) angiver, at produktet medfører irritation, b) at det opfylder kriterierne for EU s»økomærke«, der anvendes for produkter og tjenesteydelser, som har færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus, c) at dets emballering kan genanvendes, og d) at produktet opfylder EU reglerne om økologisk landbrug. Andre specifikke mærkater anvendes til tekstilprodukter og til at angive energiforbrug, emissioner og produktsammensætning. Rådgivningsressourcer online»dit EUROPA«OG»DIT EUROPA RÅD & VINK«: Webstedet Dit Europa indeholder et væld af praktisk hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder i EU, Island og Norge om spørgsmål lige fra rejser, arbejde og indkøb på tværs af grænser til etablering af en virksomhed i et andet land. Dit Europa Råd & Vink henvender sig til borgere og virksomheder, der søger juridisk rådgivning om deres EU rettigheder. Denne tjenesteydelse er gratis og giver svar inden for en uge på alle officielle EU sprog. ER DET RIMELIGT?: Dette er et særligt websted, som med enkle ord og levende eksempler forklarer, hvilke former for markedsføringspraksis der ikke er tilladt i EU. Overvågning og evaluering EU overvåger regelmæssigt forbrugermarkederne for at måle forbrugernes opfattelse og erfaringer på de nationale markeder med henblik på at vurdere resultaterne af politikken for forbrugerne og finde frem til de hindringer for det indre marked, som begrænser innovation og konkurrence. De årlige resultattavler for forbrugermarkederne (baseret på undersøgelser af forbrugere og detailhandlere) måler nationale forbrugerforhold og markedsresultater for forbrugere i mere end 50 sektorer. Dybdegående undersøgelser udføres på underpræsterende markeder for at identificere, hvor der er brug for politisk handling, og der gennemføres målrettede adfærdsundersøgelser for at afprøve forskellige politiske muligheder. Internationalt samarbejde De lovgivende og håndhævende myndigheder i hele verden har en fælles interesse i at finde frem til risici, usikre produkter og ulovlig eller urimelig handelspraksis. Væksten i e handel betyder, at samarbejde med lande uden for EU er vigtigere end nogensinde. EU har samarbejdsaftaler om forbrugsvaresikkerhed med USA og Kina. Onlinesystemet Rapex China gør det muligt at overføre data mellem EU s og de kinesiske produktsikkerhedsmyndigheder regelmæssigt og hurtigt. Mellem 2006 og 2013 blev Rapexindberetninger undersøgt, og der blev iværksat afhjælpende foranstaltninger, hvor myndighederne kunne finde frem til den ansvarlige fabrikant. Der blev iværksat foranstaltninger for at forhindre eller begrænse yderligere eksport til EU af de farlige forbrugerprodukter, som der blev indgivet meddelelse om. Multilateralt samarbejde findes også i International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) og OECD s arbejdsgruppe om forbrugsvaresikkerhed. I 2011 startede Europa Kommissionen også et pilotprojekt med Australien, Canada og USA for at forbedre produktsikkerheden.

11 F O R B R U G E R E Vejen frem Forbrugere opererer på et stadig mere komplekst marked inden for en lang række områder, som ikke bliver enklere, som tiden går. Det giver følgende udfordringer og muligheder, som EU konstant vil tage fat om i sin forbrugerpolitik. TEKNOLOGISK UDVIKLING: I 2013 brugte 70 % af EU s borgere internettet mindst én gang om ugen. Forbrugerbeskyttelsesmekanismer skal tage højde for den digitale økonomi. E HANDEL: 50 % af EU s forbrugere handler online regelmæssigt. Eftersom internettet tilbyder op til 16 gange flere produkter at vælge imellem, skal forbrugerne kunne være sikre på, at de kan handle trygt online. BÆREDYGTIGT OG ANSVARLIGT FORBRUG: Det stigende forbrug bidrager til væsentlige miljøproblemer, såsom klimaforandringer, luft- og vandforurening, arealanvendelse og affald. Alene EU s fødevareaffald, der i øjeblikket vurderes til cirka 90 mio. tons pr. år, ville kunne reduceres med 60 % ved hjælp af en mere effektiv forvaltning af ressourcerne. Forbrugerne bør derfor tilskyndes til at træffe bæredygtige og ansvarlige valg. SOCIAL UDSTØDELSE, SÅRBARHED OG TILGÆN- GELIGHED: Der er i de kommende år risiko for øget social udstødelse og forbrugersårbarhed bl.a. på grund af de langvarige effekter af den økonomiske krise, den aldrende befolkning, de stadig mere komplekse markeder og valg og de vanskeligheder, som nogle mennesker oplever, når de skal håndtere det digitale miljø. MANGLENDE FORBRUGERTILLID: Forbrugerne skal føle sig sikre for at kunne spille en fuld og aktiv rolle i det indre marked men mange EU borgere er stadig forsigtige: 25 % mener, at et betydeligt antal nonfoodprodukter, der sælges i EU, er usikre. 30 % mener, at de savner den relevante viden. Næsten 50 % føler ikke, at deres rettigheder er beskyttede. EU dengang og nu: skiftende forbrug, skiftende markeder EU lande EU forbrugere 345 mio. 508 mio. Lande i euroområdet Ikke relevant 18 Lande i Schengenområdet (fri bevægelighed) Ikke relevant 25 Mulighed for grundlæggende internetadgang Ikke relevant 99,9 % (udgangen af 2012) Regelmæssig brug af internettet Ikke relevant 72 % (2013) Onlinebanking 0 % 42 % af EU borgerne bruger onlinebanking (2013) Andel af befolkningen, der handler online Ikke relevant 47 % (2013) Brug af mobiltelefon Mindre end 1 % Mere end 100 % Internetadgang hjemme Ikke relevant 79 % (2013) Onlineundersøgelse vedrørende varer og tjenesteydelser Ikke relevant 59 % (2013) Bilejere 345/1 000 indbyggere 483/1 000 indbyggere (2011) Antal virksomheder 12 mio. 21 mio. Værdi af varer, der handles mellem EU lande 800 mia. euro mia. euro (2011) Værdi af varer, der handles mellem EU og resten af verden 500 mio. euro mia. euro (2011)

12 12 GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER: Produktion og distribution af samt handel med varer og tjenesteydelser er for alvor et globalt anliggende. For eksempel produceres 85 % af alt det legetøj, der købes i EU, nu i Kina. Globaliseringen gør det sværere at opdage usikre produkter, der kommer ind i EU. Forbrugerpolitikken skal derfor hjælpe borgerne med at tilpasse sig denne nye virkelighed. Med dette i tankerne har Europa Kommissionen vedtaget den nye»forbrugerdagsorden«, som skitserer den strategiske vision for EU s forbrugerpolitik. Den har fire hovedprioriteter: 1. FORBEDRING AF FORBRUGERSIKKERHEDEN. 2. FORMIDLING AF VIDEN ved at gøre forbrugere og erhvervsdrivende mere opmærksomme på deres EU rettigheder og -forpligtelser og ved at understøtte forbrugerorganisationer. 3. GENNEMFØRELSE, HÅNDHÆVELSE OG KLAGE- ADGANG ved at arbejde sammen med nationale myndigheder for effektivt at håndhæve forbrugerlovgivningen. EU vil udføre målrettede håndhævelseskontroller og øge bestræbelserne på at bekæmpe urimelig handelspraksis. I N D B L I K I E U - P O L I T I K 4. AT HOLDE TRIT MED SOCIAL OG ØKONOMISK FORANDRING ved at tilpasse forbrugerlovgivningen, så den opfylder behovene på markeder i forandring. En vigtig del af dette er at sikre, at forbrugere nemt, lovligt og billigt kan få adgang til digitale produkter og tjenesteydelser overalt i EU. Forbrugerdagsordenen understøtter forbrugernes in teresser i fem hovedsektorer: fødevarer: for at sikre bæredygtighed og sikkerhed energi: så forbrugerne kan få så meget som muligt for pengene på det liberaliserede marked og bedre styre deres energiforbrug økonomi: for at beskytte forbrugernes økonomiske interesser og give dem redskaberne til at styre deres økonomi transport: for at tilpasse lovgivningen til moderne rejsemønstre og understøtte bæredygtig mobilitet den digitale verden: for at tackle de problemer, forbrugerne står over for, og sikre onlinebeskyttelse. NA DA-C Yderligere læsning XX Webstedet»Dit Europa«hjælper og rådgiver EU borgere: XX Passagerers rettigheder: rights/index.html XX Mærkning og emballering af produkter: and_packaging/index_da.htm XX Spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union? Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /32801

10 bedre tilbud til 500 millioner. forbrugere. Forbrugere

10 bedre tilbud til 500 millioner. forbrugere. Forbrugere 10 bedre tilbud til 500 millioner forbrugere Forbrugere «Jeg har købt det online, og nu har jeg et problem.» Hurtigere og billigere løsning af online-tvister 1 Fra januar 2016 vil en tjeneste til løsning

Læs mere

FORBRUGERBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

FORBRUGERBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER FORBRUGERBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Europæiske foranstaltninger med henblik på forbrugerbeskyttelse sigter mod at beskytte de europæiske forbrugeres sundhed, sikkerhed samt økonomiske og retlige interesser,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5467 Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 300 CROSS BORDER 2010 DG SANCO SCREENERS B1. Sælger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 8 - Consumers - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN HVORFOR SKAL MAN LÆSE DENNE FOLDER? Denne folder henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at indføre legetøj på EU s markeder. Detailhandlere og forbrugere kan dog også bruge disse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere