INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker.

2 INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Sådan gør EU EU forbrugerpolitikkens hovedresultater... 5 INDBLIK I EU-POLITIK 4. Vejen frem Yderligere læsning Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU s grundlæggere Bankvæsen og finans Bekæmpelse af svig Beskatning Beskæftigelse og sociale anliggender Budget Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Energi Erhvervspolitik Folkesundhed Forbrugere Forskning og innovation Fødevaresikkerhed Grænser og sikkerhed Handel Humanitær bistand og civilbeskyttelse Indre marked Internationalt samarbejde og udvikling Klima Konkurrence Kultur og audiovisuelle medier Landbrug Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Miljø Regionalpolitik Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Told Transport Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Udenrigs- og sikkerhedspolitik Udvidelse Indblik i EU politik: Forbrugere Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne 1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: Monty Rakusen/Digital Vision/Getty Images 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /32801 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 F O R B R U G E R E 3 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Forbrugeren kommer først Som en af de 500 millioner forbrugere, der lever i Den Europæiske Union (EU) i dag, er du uden tvivl opmærksom på udvalg, kvalitet, og at du får noget for pengene. Du forventer nøjagtig information om det, du køber, og du vil være sikker på, at dine rettigheder som forbruger er beskyttet. Men dine valg fører også til innovation, effektivitet og økonomisk vækst. EU s forbrugerpolitik har fire hovedformål: at beskytte dig mod alvorlige risici og trusler, som du ikke kan klare på egen hånd at give dig magten til at træffe valg på grundlag af klar, nøjagtig og konsistent information at beskytte dine rettigheder som forbruger og give dig adgang til hurtige og effektive måder at bilægge tvister med erhvervsdrivende på at holde dine rettigheder i trit med de økonomiske og sociale forandringer med fokus på markederne for energi, finans, transport og digitale varer og tjenesteydelser. EU s forbrugerpolitik hjælper dig med få mest muligt ud af fordelene ved EU s indre marked. Understøttelse af økonomisk vækst EU s»indre marked«er et af de største detailhandelsmarkeder i verden. Det giver mennesker og forretninger mulighed for at handle frit tværs over nationale grænser i alle EU lande samt i Island, Liechtenstein og Norge. Det giver enhver EU forbruger adgang til udvalg, fleksibilitet, kvalitet og til at få noget for pengene. Den primære opgave for EU s forbrugerpolitik er at hjælpe forbrugerne med at benytte disse muligheder optimalt. Men derudover fremmer den også økonomisk vækst og social forandring. Det private forbrug tegner sig for 57 % af EU s bruttonationalprodukt (BNP). Det kan fremme økonomisk vækst og hjælpe EU til at overvinde den økonomiske krise, hvis forbrugerne får mulighed for at spille en aktiv rolle i det indre marked. EU s forbrugerpolitik garanterer, at forbrugerne får bestemte rettigheder, og giver dem et højt niveau af beskyttelse og støtte i hele EU. Forbrugerpolitikken sikrer: et enkelt, grundlæggende regelsæt, som gælder for alle forbrugerprodukter og tjenesteydelser, der sælges online og offline, i hele EU lige vilkår for virksomheder og forbud mod urimelig handelspraksis adgang til billige, hurtige og enkle mekanismer til bilæggelse af tvister færre sundheds- og sikkerhedsrisici i Europa takket være et mere effektivt samarbejde og markedsovervågning information, rådgivning og støtte vedrørende forbrugerspørgsmål beskyttelse af udsatte forbrugere f.eks. børn eller ældre. Alija/iStockphoto.com

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K 2. Sådan gør EU Den europæiske forbrugerpolitik er et samarbejde mellem EU, dets medlemslande og dets borgere. Den beror på to hovedprincipper, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der skal udføres en hel række handlinger på EU plan for at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og fremme deres ret til information og uddannelse. Der skal tages højde for krav til forbrugerbeskyttelse, når andre EU politikker og aktiviteter defineres og gennemføres. EU s forbrugerpolitik opdateres regelmæssigt for at tage højde for sociale, økonomiske og miljømæssige forandringer og nye videnskabelige råd og indsigter. Europa Kommissionen foreslår ny lovgivning, når den har vurderet, hvilken potentiel virkning gennemførelsen vil have, og når den har gennemført en omfattende konsultation med de vigtigste interessenter. EU retten sikrer alle forbrugere med bopæl i Den Europæiske Union et minimum af beskyttelse uanset hvor de kommer fra, og hvilke nationale love der gælder. Hvordan denne beskyttelse gives, kan variere fra EU land til EU land. Når et land omsætter et EU direktiv til national lovgivning og kontekst, kan det vælge at gå videre end de grundlæggende EU krav. Nogle af de vigtigste retsakter i forbrugerlovgivningen er fuldstændigt harmoniseret, f.eks. lovgivningen om urimelig handelspraksis eller afgørende forbrugerrettigheder, såsom retten til at træde tilbage fra en aftale vedrørende fjernsalg inden for 14 dage. EU arbejder sammen med nationale myndigheder for at sikre, at forbrugerlovgivningen gennemføres og håndhæves korrekt. Erhvervsdrivende, som ikke overholder de pågældende love, pålægges bøder. Hvem gør hvad? Europa Kommissionen foreslår lovgivning. Nationale eksperter og myndigheder diskuterer disse forslag. Europa Parlamentet og Rådet (hvor medlemsstater er repræsenteret) træffer i fællesskab beslutninger om dem. EU landene gennemfører EU lovgivningen og sikrer, at myndigheder, producenter og virksomheder overholder reglerne. Forbrugerorganisationer taler på forbrugernes vegne på europæisk og nationalt plan. Industri og virksomheder skal overholde EU reglerne i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen. Uafhængige organer og videnskabelige komitéer giver videnskabelig rådgivning og vurderer risiciene i forbindelse med fødevarer, foder, dyrs sundhed, lægemidler og sundhedstrusler. Hvor meget koster EU s forbrugerpolitik? Kommissionen har et budget på 188,8 mio. euro for hele varigheden af forbrugerprogrammet ( ). Det svarer til cirka 5 eurocent pr. forbruger om året. Hvis et EU land opdager produkter, som udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, meddeler det dette til Europa Kommissionen via EU s hurtige varslingssystem (Rapex). Dette gør det muligt at overføre information hurtigt på tværs af hele Europa og tage passende forholdsregler.

5 F O R B R U G E R E 5 3. EU forbrugerpolitikkens hovedresultater Beskyttelse af din sikkerhed Siden de første foranstaltninger, der vedrørte forbrugere, blev vedtaget i 1975, har EU arbejdet kontinuerligt for at sikre et højt niveau af beskyttelse for alle EU forbrugeres sundhed og sikkerhed fra det øjeblik, et produkt fremstilles, til produktets endelige brug i hjemmet. lightpoet/istockphoto.com PRODUKTSIKKERHED: I henhold til EU reglerne på dette område må der på EU s marked kun markedsføres sikre produkter. EU reglerne kræver, at overensstemmelsesmærket»ce«anvendes på mange kategorier af produkter. Det er producentens erklæring om, at produktet er blevet kontrolleret i forhold til væsentlige EU sikkerhedskriterier og opfylder alle de relevante krav. Reglerne om produktsikkerhed udvides eller justeres ofte for at medtage nye produkter eller tage højde for nyt videnskabeligt belæg. I 2011 blev der f.eks. indført nye europæiske sikkerhedskrav for musikafspillere til personlig brug for at reducere faren for høretab forbundet med kraftige lydniveauer. Legetøjssikkerhed, elektrisk sikkerhed og køretøjssikkerhed er blot tre eksempler på EU produktsikkerhedsregler, som har gjort en stor forskel i Europa. Det legetøj, som købes i Europa, er blandt det sikreste i verden. Før et legetøj bringes på EU s marked, har det gennemgået strenge sikkerhedskontroller i forhold CE overensstemmelsesmærkningen er producentens erklæring om, at et produkt er blevet kontrolleret i forhold til alle væsentlige EU sikkerhedskriterier. Dødsfald som følge af trafikulykker i EU er faldet med 43 % siden til konstruktion og smådele, brændbarhed, kemiske egenskaber, elektriske egenskaber, hygiejne og radioaktivitet. EU reglerne for elektrisk sikkerhed sørger for, at alt elektrisk lavspændingsudstyr er sikkert til dets tilsigtede anvendelse. Det er dokumenteret, at europæiske ulykkesniveauer i forbindelse med lavspændingsudstyr er konsekvent lavere end i andre lignende handelsregioner. Endelig er antallet af dræbte i trafikulykker i EU faldet med 43 % siden 2001, delvist på grund af indførelsen af nye europæiske love om kollisionsbeskyttelsesstandarder. I de seneste år har de vigtigste EU regler for køretøjssikkerhed indført kollisionstest for frontal kollisionsbeskyttelse og kollisionsbeskyttelse i siden for passagerer såvel som supplerende test for beskyttelse af fodgængere. Bedre forbrugerinformation om f.eks. køretøjssikkerhed i kollisionstest har også tilskyndet producenter til at indføre erfaringsbaseret sikkerhedsdesign, der er mere vidtgående end EU s lovkrav.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K EU S SYSTEM FOR HURTIG VARSLING 10 ÅR MED RAPEX I EN UDVIDET EUROPÆISK UNION: EN WIN WIN SITUATION EU s system for hurtig varsling,»rapex«, informerer inspektører i alle medlemsstater om foranstaltninger taget af en bestemt medlemsstat med hensyn til et farligt produkt. Dette sætter en kædereaktion i gang, hvorved det produkt, som en medlemsstat har indgivet meddelelse om, også fjernes fra andre nationale markeder i EU. Rapex har været operationelt siden 2004 og har gennem årene resulteret i en eksponentiel stigning i mængden af delte oplysninger om produkter, der findes på nationale markeder fra ca. 400 advarsler i 2004 til mere end i Mere end farlige produkter er blevet identificeret på EU s marked i de sidste 10 år. Antallet af advarsler er steget betragteligt inden for rammerne af et større EU, og fra 2007 er antallet fordoblet: Der var mindre end advarsler om året inden 2006 og ca i den efterfølgende periode. Denne øgede mængde af delte oplysninger om farlige produkter i Europa i det sidste årti skal ses i relation til de positive virkninger af tilpassede lovgivninger og sikkerhedskrav i den bredere sammenhæng, der kendetegner EU-28: Strenge sikkerhedsregler anvendt på et udvidet kompetenceområde fører til en højere grad af sikkerhed for en bredere forbrugerkreds. FØDEVARESIKKERHED: EU lovgivningen om fødevaresikkerhed garanterer et højt beskyttelsesniveau for alle fødevarer og fødevareprodukter, der sælges EU s lovgivning om fødevaresikkerhed kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. I 2013 satte EU en stopper for markedsføring i EU af kosmetiske produkter testet på dyr. i EU, i alle faser af produktionen og distributionen. Den kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. Det primære formål er at sikre, at alle forbrugere får adgang til sikre og billige fødevarer af høj kvalitet, som købes på et marked, der er åbent, gennemsigtigt og tilpasset individuelle præferencer. Tilsætningsstoffer i fødevarer er også omfattet af EU lovgivningen. Disse stoffer spiller en vigtig rolle i produktionen og distributionen af fødevarer, f.eks. ved at sikre fødevarehygiejne eller længere holdbarhed. Disse stoffer skal godkendes af Europa Kommissionen efter en uafhængig videnskabelig vurdering af deres sikkerhed. KOSMETIK: EU garanterer sikkerheden ved kosmetik ved hjælp af fælles regler om sammensætning, mærkning og emballering af kosmetiske produkter. Reglerne blev udvidet i 2013, idet der blev sat en stopper for kosmetiske produkter testet på dyr og for markedsføring af disse produkter i EU. kadmy/istockphoto.com Beskyttelse af dine rettigheder Morgan Lane Photography/Shutterstock, Inc EU lovgivningen beskytter dig mod en lang række il loyale handelsmetoder. Det gør den med følgende foranstaltninger: ET FORBUD MOD HÅRDE/AGGRESSIVE SALGS- TEKNIKKER: Vildledende reklame og urimelig handelspraksis, såsom aggressive salgsmetoder, har været forbudt i EU siden Det vil sige: ingen skjulte omkostninger, ingen tricks, ingen falske påstande, ingen vildledende information og ingen reklamer, der er rettet mod børn. Hvis der står gratis, skal det være gratis.

7 F O R B R U G E R E 7 anerkendes og kan håndhæves i alle EU lande. Kommissionen har foreslået at revidere reglerne for at gøre proceduren endnu mere effektiv, bl.a. ved at hæve loftet til euro. mangostock/istockphoto.com EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte eller afviger fra det annoncerede. AFTALER VEDRØRENDE FJERNSALG: EU reglerne beskytter dig, når du køber et produkt eller en tjenesteydelse ved fjernkøb pr. postordre eller online. De garanterer også, at du får tilstrækkelig information, før du foretager et køb, giver dig ret til at annullere aftalen inden for 14 arbejdsdage uden konsekvenser eller omkostninger samt beskyttelse mod bedragerisk brug af dit betalingskort. PRODUKTREPARATION: EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte, eller som afviger fra det annoncerede. Alle produkter, som du køber, er dækket af to års garanti. Hvis et produkt ophører med at fungere korrekt i denne periode på grund af en fejl, som fandtes på leveringstidspunktet, har du ret til at få det repareret. Hvis dette ikke er muligt inden for et rimeligt tidsrum, er du berettiget til at kræve refusion eller en prisnedsættelse. Handelsgarantier, som sælgeren giver, erstatter ikke den lovpligtige minimumsgaranti på to år, men må gerne supplere den. BILÆGGELSE AF TVISTER: Hvis du har et problem med en erhvervsdrivende i forbindelse med et produkt eller en tjenesteydelse, som du har købt, giver EU reglerne dig mulighed for at bilægge din tvist uden sagsanlæg ved hjælp af alternative procedurer for bilæggelse af tvister. Der er tale om billige og hurtige procedurer, som er meget nemmere for forbrugerne end at gå til domstolene. De kan anvendes til både indenlandske klager og klager på tværs af grænser. En ny EU dækkende onlineplatform vil blive tilgængelig i 2016 for at give forbrugerne ét fælles ekspeditionssted (»one stop shop«) for bilæggelse af tvister vedrørende onlinekøb, 100 % online. SMÅKRAV: EU s småkravsprocedure har eksisteret siden 2009 og gælder for alle civile og kommercielle retssager på tværs af grænser, hvor kravet er mindre end euro. En advokat er ikke nødvendig, og domme, der fældes under denne procedure, Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder som borger i publikationen»retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder«fra serien Indblik i EU-politik. Markedsovervågning og gennemførelse af forbrugerrettigheder Markedsovervågning og gennemførelse af de relevante forbrugerregler er en vigtig del af EU s forbrugerpolitik. I 2011 brugte EU landene mere end 100 mio. euro på håndhævelse af produktsikkerheden og ansatte mere end inspektører. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet forbinder alle EU landenes nationale myndigheder for at afsløre, undersøge og standse ulovlig handelspraksis på tværs af grænserne. Det gør det også nemmere for EU landene at håndtere mulige brud på forbrugerlovgivningen sammen. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet udfører også almindelig markedsovervågning og håndhævelsesaktiviteter, de såkaldte»sweeps«, hvor det kontrolleres, hvorvidt udvalgte websteder i en given sektor overholder EU s forbrugerregler. I perioden undersøgte nationale håndhævende myndigheder mere end websteder, der sælger elektroniske produkter, onlinebilletter og download af musik, spil, videoindhold og bøger. Denne aktion, som blev koordineret af Europa Kommissionen, resulterede i, at 82 % af disse websteder blev pålagt at ændre deres praksis inden for et år med henblik på i højere grad at overholde EU s krav. Beskyttelse af dine finansielle interesser Finansielle tjenesteydelser har meget stor indvirkning på forbrugernes liv. EU reglerne beskytter forbrugernes interesser ved at sikre en høj grad af gennemsigtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser samt klare og fyldestgørende oplysninger om konkurrerende finansielle produkter. FORBRUGERKREDITAFTALER: Reglerne om forbrugerkredit sikrer bl.a., at: forbrugerne har en række rettigheder, når de indgår kreditaftaler for beløb mellem 250 og euro

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K forbrugerne modtager forståelig information i en standardiseret EU formular i god tid, inden kontrakten indgås de årlige omkostninger i procent altid angives ved debitorrenter information om alle gebyrer og bindinger til kreditudbyderen gives til forbrugeren, før kontrakten underskrives forbrugerne har ret til at træde tilbage fra kreditaftalen inden for 14 dage efter underskrivelsen af kontrakten uden at skulle angive nogen grund forbrugerne kan tilbagebetale deres kreditbeløb, og enhver kompensation, som kreditor kræver, skal være rimelig og objektivt begrundet. Passagerer i EU nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. michaeljung/istockphoto.com INVESTERINGSSERVICE: Forbrugeres investeringer er beskyttet på flere niveauer. For eksempel findes der europæiske regler, der sikrer, at investeringsprodukter, som sælges til forbrugere, skal passe til dem. For eksempel må disse produkters risikoniveau ikke være for højt for dem. For typiske investeringsprodukter i»detailhandelen«, såsom forskellige typer af investeringsfonde, findes der yderligere specifikke regler, der regulerer den måde, som disse produkter sælges på. For eksempel skal informationen på disse produkter være tydelig og præcis og gives i et standardiseret format, der gør det muligt for forbrugerne at sammenligne produkter. FORSIKRINGS- OG PENSIONSORDNINGER: Der findes allerede regler for forsikringstjenesteydelser, men de er under revision for at gøre informationerne mere gennemsigtige for forbrugerne og forbedre salgspraksis ved forsikringsprodukter. Derudover tilpasses de nye regler om forsikringsprodukter med investeringskarakter til reglerne om investeringsservice. Udbyderen skal f.eks. vurdere, om de solgte produkter er egnede til forbrugere. Beskyttelse på din ferie og i udlandet Fri bevægelighed er en af de vigtigste individuelle friheder for EU s borgere, og som forbruger er du godt beskyttet, når du er ude at rejse. PASSAGERERS RETTIGHEDER: EU er den eneste del af verden, hvor der er fastlagt minimumsstandarder for passagerers rettigheder for alle transporttyper: i luften, på skinner, på vand og i bus. Passagerer nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. Handicappede og personer med begrænset bevægelighed har også fordel af EU lovgivningen om passagerers rettigheder. PAKKEREJSER: EU lovgivningen beskytter forbrugernes interesser, når de køber en pakkerejse, ved at definere en række forpligtelser for arrangører og forhandlere samt specifikke forbrugerrettigheder. For eksempel skal én enkelt part være ansvarlig for ud førelsen af alle tjenesteydelserne; forbrugeren skal modtage al nødvendig information inden underskrivelse af kontrakten; der skal være ét kontaktpunkt, hvor man kan bede om hurtig assistance; det skal være tilladt at overføre reserveringen til en anden person; forbrugeren har ret til at få pengene tilbage, hvis væsentlige elementer i pakken er blevet ændret, og ret til at få alternative arrangementer gratis, hvis de aftalte tjenesteydelser ikke kan ydes. I juli 2013 foreslog Europa Kommissionen en ændring af disse regler. Reformen vil bl.a. sikre, at yderligere 120 mio. forbrugere, som køber disse brugertilpassede rejsearrangementer, vil blive beskyttet af pakkerejsedirektivet. TIMESHARES: EU lovgivningen sikrer, at købere af timeshare (eller tilsvarende produkter) har ret til EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden javi_indy/istockphoto.com

9 F O R B R U G E R E 9 detaljeret information i god tid, inden de bindes af en kontrakt. De har fortrydelsesret inden for en periode på mindst 14 dage efter underskrivelse af kontrakten, og der må ikke opkræves depositum eller forudbetaling før afslutningen af denne periode. ROAMING: EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden Sammenlignet med 2007 er priserne på en række mobilroamingtjenester (opkald, tekstbeskeder, mobilt internet) faldet med 80 %. Prisen på dataroaming er ligeledes faldet med 91 % i den samme periode. For en typisk forretningsrejsende, der rejser i EU, betyder det besparelser på mere end euro om året. En familie, der holder ferie en gang om året i et andet EU land, kan forvente at spare mindst 200 euro. EU s første roamingregler (»Eurotariff«), der blev vedtaget i 2007, indførte begrænsninger på roamingpriser. Disse regler sikrer, at mobiltelefonabonnenter betaler overkommelige og gennemsigtige roamingpriser, når de rejser i EU. Eurotariffen fastlægger maksimumspriser for telefonopkald, der foretages og modtages, mens man er i udlandet. Disse maksimumspriser gælder for alle forbrugere, medmindre de har valgt specielle pakker, der blev tilbudt af teleselskaber. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som reducerede roamingpriserne for telefonopkald yderligere og indførte nye begrænsninger på SMS takster. Fra 2010 er forbrugerne desuden beskyttet af en automatisk sikring mod de såkaldte chokregninger for dataroaming. Takket være nye EU regler fra 2012 blev priserne på roaming via mobilt internet reduceret med næsten seks gange. Europæere kan derfor anvende mobilt internet til at få adgang til landkort, videoindhold, fotos, sociale netværker og e mail, når de er i udlandet, uden frygt for at betale for meget. Yderligere sænkninger blev gennemført i 2013 og Hjælp til dig, hvis noget går galt Hvad sker der, hvis din nye computer bryder sammen, hvis du ikke modtager et produkt, du har bestilt via internettet, eller hvis du ønsker kompensation for den nat, du boede på hotel, da dit fly blev aflyst? EU s forbrugerpolitik giver dig ret til bestemte garantier og hjælp. Hvis en erhvervsdrivende nægter at anerkende dine rettigheder, kan du altid kontakte en af EU s forbruger organisationer. De spiller en vigtig rolle i at sikre, at forbrugerrettighederne overholdes korrekt. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC Net) har centre i alle EU lande samt Island og Norge. Det giver gratis hjælp til forbrugerne og rådgiver dem om deres rettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, der er baseret i et andet EU land, Island eller Norge. Mellem 2010 og 2013 blev mere end forbrugerklager behandlet af ECC Net i hele EU, og to tredjedele af dem blev løst i mindelighed mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Hvis du har et problem i forbindelse med et køb fra et andet land, kan ECC Net hjælpe dig med at kontakte den erhvervsdrivende og finde en løsning i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan det også rådgive dig om alternative måder at behandle din klage på, f.eks. en procedure uden for retten. ECC Net finansieres i fællesskab af Europa Kommissionen og de deltagende lande. Forbrugerinformation Det er en vigtig del af forbrugerpolitikken at give forbrugere adgang til den nødvendige information, så de kan træffe deres valg. Det har indflydelse på forbrugernes beslutninger og skaber tillid, når de køber varer og tjenesteydelser i et andet EU land. KLARE SALGSPRISER: EU reglerne kræver, at salgsprisen og prisen pr. måleenhed (hvis relevant f.eks. pr. kilo) angives klart og er let at identificere. Det gør det muligt for forbrugerne nemt at sammenligne priser i forretninger og online. NØJAGTIG FØDEVAREINFORMATION: EU reglerne garanterer også, at du får nøjagtig information om produkters sammensætning og væsentlige ernæringskvaliteter, så du ved, hvad du spiser og drikker. Visse fødevarer, f.eks. fødevarer, der er beregnet til børn under tre år eller til bestemte ernæringsformål, og visse drikkevarer, f.eks. alkohol, er underlagt yderligere EU regler. Mærkningsregler gør det også nemmere for dig at identificere økologiske fødevarer, kvalitetsprodukter eller fødevarer, der er produceret på en bestemt måde. Information om gavnlige sundhedsmæssige virkninger af bestemte stoffer i fødevarer med henblik på markedsføring er kun tilladt efter godkendelse og videnskabelig evaluering. Uunderbyggede og vildledende påstande forsvinder i sidste ende fra hylderne.

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Mærkning og emballering af produkter (a) (b) (c) (d) Her er blot et par eksempler på mærkattyper, som du kan finde på EU produkter, f.eks. for at angive en sikkerhedsrisiko eller bestemte miljømæssige fordele. Symbol a) angiver, at produktet medfører irritation, b) at det opfylder kriterierne for EU s»økomærke«, der anvendes for produkter og tjenesteydelser, som har færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus, c) at dets emballering kan genanvendes, og d) at produktet opfylder EU reglerne om økologisk landbrug. Andre specifikke mærkater anvendes til tekstilprodukter og til at angive energiforbrug, emissioner og produktsammensætning. Rådgivningsressourcer online»dit EUROPA«OG»DIT EUROPA RÅD & VINK«: Webstedet Dit Europa indeholder et væld af praktisk hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder i EU, Island og Norge om spørgsmål lige fra rejser, arbejde og indkøb på tværs af grænser til etablering af en virksomhed i et andet land. Dit Europa Råd & Vink henvender sig til borgere og virksomheder, der søger juridisk rådgivning om deres EU rettigheder. Denne tjenesteydelse er gratis og giver svar inden for en uge på alle officielle EU sprog. ER DET RIMELIGT?: Dette er et særligt websted, som med enkle ord og levende eksempler forklarer, hvilke former for markedsføringspraksis der ikke er tilladt i EU. Overvågning og evaluering EU overvåger regelmæssigt forbrugermarkederne for at måle forbrugernes opfattelse og erfaringer på de nationale markeder med henblik på at vurdere resultaterne af politikken for forbrugerne og finde frem til de hindringer for det indre marked, som begrænser innovation og konkurrence. De årlige resultattavler for forbrugermarkederne (baseret på undersøgelser af forbrugere og detailhandlere) måler nationale forbrugerforhold og markedsresultater for forbrugere i mere end 50 sektorer. Dybdegående undersøgelser udføres på underpræsterende markeder for at identificere, hvor der er brug for politisk handling, og der gennemføres målrettede adfærdsundersøgelser for at afprøve forskellige politiske muligheder. Internationalt samarbejde De lovgivende og håndhævende myndigheder i hele verden har en fælles interesse i at finde frem til risici, usikre produkter og ulovlig eller urimelig handelspraksis. Væksten i e handel betyder, at samarbejde med lande uden for EU er vigtigere end nogensinde. EU har samarbejdsaftaler om forbrugsvaresikkerhed med USA og Kina. Onlinesystemet Rapex China gør det muligt at overføre data mellem EU s og de kinesiske produktsikkerhedsmyndigheder regelmæssigt og hurtigt. Mellem 2006 og 2013 blev Rapexindberetninger undersøgt, og der blev iværksat afhjælpende foranstaltninger, hvor myndighederne kunne finde frem til den ansvarlige fabrikant. Der blev iværksat foranstaltninger for at forhindre eller begrænse yderligere eksport til EU af de farlige forbrugerprodukter, som der blev indgivet meddelelse om. Multilateralt samarbejde findes også i International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) og OECD s arbejdsgruppe om forbrugsvaresikkerhed. I 2011 startede Europa Kommissionen også et pilotprojekt med Australien, Canada og USA for at forbedre produktsikkerheden.

11 F O R B R U G E R E Vejen frem Forbrugere opererer på et stadig mere komplekst marked inden for en lang række områder, som ikke bliver enklere, som tiden går. Det giver følgende udfordringer og muligheder, som EU konstant vil tage fat om i sin forbrugerpolitik. TEKNOLOGISK UDVIKLING: I 2013 brugte 70 % af EU s borgere internettet mindst én gang om ugen. Forbrugerbeskyttelsesmekanismer skal tage højde for den digitale økonomi. E HANDEL: 50 % af EU s forbrugere handler online regelmæssigt. Eftersom internettet tilbyder op til 16 gange flere produkter at vælge imellem, skal forbrugerne kunne være sikre på, at de kan handle trygt online. BÆREDYGTIGT OG ANSVARLIGT FORBRUG: Det stigende forbrug bidrager til væsentlige miljøproblemer, såsom klimaforandringer, luft- og vandforurening, arealanvendelse og affald. Alene EU s fødevareaffald, der i øjeblikket vurderes til cirka 90 mio. tons pr. år, ville kunne reduceres med 60 % ved hjælp af en mere effektiv forvaltning af ressourcerne. Forbrugerne bør derfor tilskyndes til at træffe bæredygtige og ansvarlige valg. SOCIAL UDSTØDELSE, SÅRBARHED OG TILGÆN- GELIGHED: Der er i de kommende år risiko for øget social udstødelse og forbrugersårbarhed bl.a. på grund af de langvarige effekter af den økonomiske krise, den aldrende befolkning, de stadig mere komplekse markeder og valg og de vanskeligheder, som nogle mennesker oplever, når de skal håndtere det digitale miljø. MANGLENDE FORBRUGERTILLID: Forbrugerne skal føle sig sikre for at kunne spille en fuld og aktiv rolle i det indre marked men mange EU borgere er stadig forsigtige: 25 % mener, at et betydeligt antal nonfoodprodukter, der sælges i EU, er usikre. 30 % mener, at de savner den relevante viden. Næsten 50 % føler ikke, at deres rettigheder er beskyttede. EU dengang og nu: skiftende forbrug, skiftende markeder EU lande EU forbrugere 345 mio. 508 mio. Lande i euroområdet Ikke relevant 18 Lande i Schengenområdet (fri bevægelighed) Ikke relevant 25 Mulighed for grundlæggende internetadgang Ikke relevant 99,9 % (udgangen af 2012) Regelmæssig brug af internettet Ikke relevant 72 % (2013) Onlinebanking 0 % 42 % af EU borgerne bruger onlinebanking (2013) Andel af befolkningen, der handler online Ikke relevant 47 % (2013) Brug af mobiltelefon Mindre end 1 % Mere end 100 % Internetadgang hjemme Ikke relevant 79 % (2013) Onlineundersøgelse vedrørende varer og tjenesteydelser Ikke relevant 59 % (2013) Bilejere 345/1 000 indbyggere 483/1 000 indbyggere (2011) Antal virksomheder 12 mio. 21 mio. Værdi af varer, der handles mellem EU lande 800 mia. euro mia. euro (2011) Værdi af varer, der handles mellem EU og resten af verden 500 mio. euro mia. euro (2011)

12 12 GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER: Produktion og distribution af samt handel med varer og tjenesteydelser er for alvor et globalt anliggende. For eksempel produceres 85 % af alt det legetøj, der købes i EU, nu i Kina. Globaliseringen gør det sværere at opdage usikre produkter, der kommer ind i EU. Forbrugerpolitikken skal derfor hjælpe borgerne med at tilpasse sig denne nye virkelighed. Med dette i tankerne har Europa Kommissionen vedtaget den nye»forbrugerdagsorden«, som skitserer den strategiske vision for EU s forbrugerpolitik. Den har fire hovedprioriteter: 1. FORBEDRING AF FORBRUGERSIKKERHEDEN. 2. FORMIDLING AF VIDEN ved at gøre forbrugere og erhvervsdrivende mere opmærksomme på deres EU rettigheder og -forpligtelser og ved at understøtte forbrugerorganisationer. 3. GENNEMFØRELSE, HÅNDHÆVELSE OG KLAGE- ADGANG ved at arbejde sammen med nationale myndigheder for effektivt at håndhæve forbrugerlovgivningen. EU vil udføre målrettede håndhævelseskontroller og øge bestræbelserne på at bekæmpe urimelig handelspraksis. I N D B L I K I E U - P O L I T I K 4. AT HOLDE TRIT MED SOCIAL OG ØKONOMISK FORANDRING ved at tilpasse forbrugerlovgivningen, så den opfylder behovene på markeder i forandring. En vigtig del af dette er at sikre, at forbrugere nemt, lovligt og billigt kan få adgang til digitale produkter og tjenesteydelser overalt i EU. Forbrugerdagsordenen understøtter forbrugernes in teresser i fem hovedsektorer: fødevarer: for at sikre bæredygtighed og sikkerhed energi: så forbrugerne kan få så meget som muligt for pengene på det liberaliserede marked og bedre styre deres energiforbrug økonomi: for at beskytte forbrugernes økonomiske interesser og give dem redskaberne til at styre deres økonomi transport: for at tilpasse lovgivningen til moderne rejsemønstre og understøtte bæredygtig mobilitet den digitale verden: for at tackle de problemer, forbrugerne står over for, og sikre onlinebeskyttelse. NA DA-C Yderligere læsning XX Webstedet»Dit Europa«hjælper og rådgiver EU borgere: XX Passagerers rettigheder: rights/index.html XX Mærkning og emballering af produkter: and_packaging/index_da.htm XX Spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union? Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /32801

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Konkurrence Mere velfungerende markeder EU s konkurrencepolitik sikrer, at virksomheder konkurrerer på lige og retfærdige vilkår på Europas indre marked. INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.01.2015 B8-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 0000/2014 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER

TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER TAG KONTROL OVER DINE PERSONOPLYSNINGER Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Retlige Anliggender Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2012 ISBN: 978-92-79-22651-9 DOI: 10.2838/43405

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere