INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker.

2 INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Sådan gør EU EU forbrugerpolitikkens hovedresultater... 5 INDBLIK I EU-POLITIK 4. Vejen frem Yderligere læsning Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU s grundlæggere Bankvæsen og finans Bekæmpelse af svig Beskatning Beskæftigelse og sociale anliggender Budget Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Energi Erhvervspolitik Folkesundhed Forbrugere Forskning og innovation Fødevaresikkerhed Grænser og sikkerhed Handel Humanitær bistand og civilbeskyttelse Indre marked Internationalt samarbejde og udvikling Klima Konkurrence Kultur og audiovisuelle medier Landbrug Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Miljø Regionalpolitik Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Told Transport Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Udenrigs- og sikkerhedspolitik Udvidelse Indblik i EU politik: Forbrugere Europa Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne 1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: Monty Rakusen/Digital Vision/Getty Images 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /32801 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 F O R B R U G E R E 3 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik? Forbrugeren kommer først Som en af de 500 millioner forbrugere, der lever i Den Europæiske Union (EU) i dag, er du uden tvivl opmærksom på udvalg, kvalitet, og at du får noget for pengene. Du forventer nøjagtig information om det, du køber, og du vil være sikker på, at dine rettigheder som forbruger er beskyttet. Men dine valg fører også til innovation, effektivitet og økonomisk vækst. EU s forbrugerpolitik har fire hovedformål: at beskytte dig mod alvorlige risici og trusler, som du ikke kan klare på egen hånd at give dig magten til at træffe valg på grundlag af klar, nøjagtig og konsistent information at beskytte dine rettigheder som forbruger og give dig adgang til hurtige og effektive måder at bilægge tvister med erhvervsdrivende på at holde dine rettigheder i trit med de økonomiske og sociale forandringer med fokus på markederne for energi, finans, transport og digitale varer og tjenesteydelser. EU s forbrugerpolitik hjælper dig med få mest muligt ud af fordelene ved EU s indre marked. Understøttelse af økonomisk vækst EU s»indre marked«er et af de største detailhandelsmarkeder i verden. Det giver mennesker og forretninger mulighed for at handle frit tværs over nationale grænser i alle EU lande samt i Island, Liechtenstein og Norge. Det giver enhver EU forbruger adgang til udvalg, fleksibilitet, kvalitet og til at få noget for pengene. Den primære opgave for EU s forbrugerpolitik er at hjælpe forbrugerne med at benytte disse muligheder optimalt. Men derudover fremmer den også økonomisk vækst og social forandring. Det private forbrug tegner sig for 57 % af EU s bruttonationalprodukt (BNP). Det kan fremme økonomisk vækst og hjælpe EU til at overvinde den økonomiske krise, hvis forbrugerne får mulighed for at spille en aktiv rolle i det indre marked. EU s forbrugerpolitik garanterer, at forbrugerne får bestemte rettigheder, og giver dem et højt niveau af beskyttelse og støtte i hele EU. Forbrugerpolitikken sikrer: et enkelt, grundlæggende regelsæt, som gælder for alle forbrugerprodukter og tjenesteydelser, der sælges online og offline, i hele EU lige vilkår for virksomheder og forbud mod urimelig handelspraksis adgang til billige, hurtige og enkle mekanismer til bilæggelse af tvister færre sundheds- og sikkerhedsrisici i Europa takket være et mere effektivt samarbejde og markedsovervågning information, rådgivning og støtte vedrørende forbrugerspørgsmål beskyttelse af udsatte forbrugere f.eks. børn eller ældre. Alija/iStockphoto.com

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K 2. Sådan gør EU Den europæiske forbrugerpolitik er et samarbejde mellem EU, dets medlemslande og dets borgere. Den beror på to hovedprincipper, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der skal udføres en hel række handlinger på EU plan for at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og fremme deres ret til information og uddannelse. Der skal tages højde for krav til forbrugerbeskyttelse, når andre EU politikker og aktiviteter defineres og gennemføres. EU s forbrugerpolitik opdateres regelmæssigt for at tage højde for sociale, økonomiske og miljømæssige forandringer og nye videnskabelige råd og indsigter. Europa Kommissionen foreslår ny lovgivning, når den har vurderet, hvilken potentiel virkning gennemførelsen vil have, og når den har gennemført en omfattende konsultation med de vigtigste interessenter. EU retten sikrer alle forbrugere med bopæl i Den Europæiske Union et minimum af beskyttelse uanset hvor de kommer fra, og hvilke nationale love der gælder. Hvordan denne beskyttelse gives, kan variere fra EU land til EU land. Når et land omsætter et EU direktiv til national lovgivning og kontekst, kan det vælge at gå videre end de grundlæggende EU krav. Nogle af de vigtigste retsakter i forbrugerlovgivningen er fuldstændigt harmoniseret, f.eks. lovgivningen om urimelig handelspraksis eller afgørende forbrugerrettigheder, såsom retten til at træde tilbage fra en aftale vedrørende fjernsalg inden for 14 dage. EU arbejder sammen med nationale myndigheder for at sikre, at forbrugerlovgivningen gennemføres og håndhæves korrekt. Erhvervsdrivende, som ikke overholder de pågældende love, pålægges bøder. Hvem gør hvad? Europa Kommissionen foreslår lovgivning. Nationale eksperter og myndigheder diskuterer disse forslag. Europa Parlamentet og Rådet (hvor medlemsstater er repræsenteret) træffer i fællesskab beslutninger om dem. EU landene gennemfører EU lovgivningen og sikrer, at myndigheder, producenter og virksomheder overholder reglerne. Forbrugerorganisationer taler på forbrugernes vegne på europæisk og nationalt plan. Industri og virksomheder skal overholde EU reglerne i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen. Uafhængige organer og videnskabelige komitéer giver videnskabelig rådgivning og vurderer risiciene i forbindelse med fødevarer, foder, dyrs sundhed, lægemidler og sundhedstrusler. Hvor meget koster EU s forbrugerpolitik? Kommissionen har et budget på 188,8 mio. euro for hele varigheden af forbrugerprogrammet ( ). Det svarer til cirka 5 eurocent pr. forbruger om året. Hvis et EU land opdager produkter, som udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, meddeler det dette til Europa Kommissionen via EU s hurtige varslingssystem (Rapex). Dette gør det muligt at overføre information hurtigt på tværs af hele Europa og tage passende forholdsregler.

5 F O R B R U G E R E 5 3. EU forbrugerpolitikkens hovedresultater Beskyttelse af din sikkerhed Siden de første foranstaltninger, der vedrørte forbrugere, blev vedtaget i 1975, har EU arbejdet kontinuerligt for at sikre et højt niveau af beskyttelse for alle EU forbrugeres sundhed og sikkerhed fra det øjeblik, et produkt fremstilles, til produktets endelige brug i hjemmet. lightpoet/istockphoto.com PRODUKTSIKKERHED: I henhold til EU reglerne på dette område må der på EU s marked kun markedsføres sikre produkter. EU reglerne kræver, at overensstemmelsesmærket»ce«anvendes på mange kategorier af produkter. Det er producentens erklæring om, at produktet er blevet kontrolleret i forhold til væsentlige EU sikkerhedskriterier og opfylder alle de relevante krav. Reglerne om produktsikkerhed udvides eller justeres ofte for at medtage nye produkter eller tage højde for nyt videnskabeligt belæg. I 2011 blev der f.eks. indført nye europæiske sikkerhedskrav for musikafspillere til personlig brug for at reducere faren for høretab forbundet med kraftige lydniveauer. Legetøjssikkerhed, elektrisk sikkerhed og køretøjssikkerhed er blot tre eksempler på EU produktsikkerhedsregler, som har gjort en stor forskel i Europa. Det legetøj, som købes i Europa, er blandt det sikreste i verden. Før et legetøj bringes på EU s marked, har det gennemgået strenge sikkerhedskontroller i forhold CE overensstemmelsesmærkningen er producentens erklæring om, at et produkt er blevet kontrolleret i forhold til alle væsentlige EU sikkerhedskriterier. Dødsfald som følge af trafikulykker i EU er faldet med 43 % siden til konstruktion og smådele, brændbarhed, kemiske egenskaber, elektriske egenskaber, hygiejne og radioaktivitet. EU reglerne for elektrisk sikkerhed sørger for, at alt elektrisk lavspændingsudstyr er sikkert til dets tilsigtede anvendelse. Det er dokumenteret, at europæiske ulykkesniveauer i forbindelse med lavspændingsudstyr er konsekvent lavere end i andre lignende handelsregioner. Endelig er antallet af dræbte i trafikulykker i EU faldet med 43 % siden 2001, delvist på grund af indførelsen af nye europæiske love om kollisionsbeskyttelsesstandarder. I de seneste år har de vigtigste EU regler for køretøjssikkerhed indført kollisionstest for frontal kollisionsbeskyttelse og kollisionsbeskyttelse i siden for passagerer såvel som supplerende test for beskyttelse af fodgængere. Bedre forbrugerinformation om f.eks. køretøjssikkerhed i kollisionstest har også tilskyndet producenter til at indføre erfaringsbaseret sikkerhedsdesign, der er mere vidtgående end EU s lovkrav.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K EU S SYSTEM FOR HURTIG VARSLING 10 ÅR MED RAPEX I EN UDVIDET EUROPÆISK UNION: EN WIN WIN SITUATION EU s system for hurtig varsling,»rapex«, informerer inspektører i alle medlemsstater om foranstaltninger taget af en bestemt medlemsstat med hensyn til et farligt produkt. Dette sætter en kædereaktion i gang, hvorved det produkt, som en medlemsstat har indgivet meddelelse om, også fjernes fra andre nationale markeder i EU. Rapex har været operationelt siden 2004 og har gennem årene resulteret i en eksponentiel stigning i mængden af delte oplysninger om produkter, der findes på nationale markeder fra ca. 400 advarsler i 2004 til mere end i Mere end farlige produkter er blevet identificeret på EU s marked i de sidste 10 år. Antallet af advarsler er steget betragteligt inden for rammerne af et større EU, og fra 2007 er antallet fordoblet: Der var mindre end advarsler om året inden 2006 og ca i den efterfølgende periode. Denne øgede mængde af delte oplysninger om farlige produkter i Europa i det sidste årti skal ses i relation til de positive virkninger af tilpassede lovgivninger og sikkerhedskrav i den bredere sammenhæng, der kendetegner EU-28: Strenge sikkerhedsregler anvendt på et udvidet kompetenceområde fører til en højere grad af sikkerhed for en bredere forbrugerkreds. FØDEVARESIKKERHED: EU lovgivningen om fødevaresikkerhed garanterer et højt beskyttelsesniveau for alle fødevarer og fødevareprodukter, der sælges EU s lovgivning om fødevaresikkerhed kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. I 2013 satte EU en stopper for markedsføring i EU af kosmetiske produkter testet på dyr. i EU, i alle faser af produktionen og distributionen. Den kontrollerer fødevarehygiejne, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og risiko for fødevareforurening. Det primære formål er at sikre, at alle forbrugere får adgang til sikre og billige fødevarer af høj kvalitet, som købes på et marked, der er åbent, gennemsigtigt og tilpasset individuelle præferencer. Tilsætningsstoffer i fødevarer er også omfattet af EU lovgivningen. Disse stoffer spiller en vigtig rolle i produktionen og distributionen af fødevarer, f.eks. ved at sikre fødevarehygiejne eller længere holdbarhed. Disse stoffer skal godkendes af Europa Kommissionen efter en uafhængig videnskabelig vurdering af deres sikkerhed. KOSMETIK: EU garanterer sikkerheden ved kosmetik ved hjælp af fælles regler om sammensætning, mærkning og emballering af kosmetiske produkter. Reglerne blev udvidet i 2013, idet der blev sat en stopper for kosmetiske produkter testet på dyr og for markedsføring af disse produkter i EU. kadmy/istockphoto.com Beskyttelse af dine rettigheder Morgan Lane Photography/Shutterstock, Inc EU lovgivningen beskytter dig mod en lang række il loyale handelsmetoder. Det gør den med følgende foranstaltninger: ET FORBUD MOD HÅRDE/AGGRESSIVE SALGS- TEKNIKKER: Vildledende reklame og urimelig handelspraksis, såsom aggressive salgsmetoder, har været forbudt i EU siden Det vil sige: ingen skjulte omkostninger, ingen tricks, ingen falske påstande, ingen vildledende information og ingen reklamer, der er rettet mod børn. Hvis der står gratis, skal det være gratis.

7 F O R B R U G E R E 7 anerkendes og kan håndhæves i alle EU lande. Kommissionen har foreslået at revidere reglerne for at gøre proceduren endnu mere effektiv, bl.a. ved at hæve loftet til euro. mangostock/istockphoto.com EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte eller afviger fra det annoncerede. AFTALER VEDRØRENDE FJERNSALG: EU reglerne beskytter dig, når du køber et produkt eller en tjenesteydelse ved fjernkøb pr. postordre eller online. De garanterer også, at du får tilstrækkelig information, før du foretager et køb, giver dig ret til at annullere aftalen inden for 14 arbejdsdage uden konsekvenser eller omkostninger samt beskyttelse mod bedragerisk brug af dit betalingskort. PRODUKTREPARATION: EU reglerne giver forbrugere retlig beskyttelse, hvis de køber varer, der er defekte, eller som afviger fra det annoncerede. Alle produkter, som du køber, er dækket af to års garanti. Hvis et produkt ophører med at fungere korrekt i denne periode på grund af en fejl, som fandtes på leveringstidspunktet, har du ret til at få det repareret. Hvis dette ikke er muligt inden for et rimeligt tidsrum, er du berettiget til at kræve refusion eller en prisnedsættelse. Handelsgarantier, som sælgeren giver, erstatter ikke den lovpligtige minimumsgaranti på to år, men må gerne supplere den. BILÆGGELSE AF TVISTER: Hvis du har et problem med en erhvervsdrivende i forbindelse med et produkt eller en tjenesteydelse, som du har købt, giver EU reglerne dig mulighed for at bilægge din tvist uden sagsanlæg ved hjælp af alternative procedurer for bilæggelse af tvister. Der er tale om billige og hurtige procedurer, som er meget nemmere for forbrugerne end at gå til domstolene. De kan anvendes til både indenlandske klager og klager på tværs af grænser. En ny EU dækkende onlineplatform vil blive tilgængelig i 2016 for at give forbrugerne ét fælles ekspeditionssted (»one stop shop«) for bilæggelse af tvister vedrørende onlinekøb, 100 % online. SMÅKRAV: EU s småkravsprocedure har eksisteret siden 2009 og gælder for alle civile og kommercielle retssager på tværs af grænser, hvor kravet er mindre end euro. En advokat er ikke nødvendig, og domme, der fældes under denne procedure, Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder som borger i publikationen»retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder«fra serien Indblik i EU-politik. Markedsovervågning og gennemførelse af forbrugerrettigheder Markedsovervågning og gennemførelse af de relevante forbrugerregler er en vigtig del af EU s forbrugerpolitik. I 2011 brugte EU landene mere end 100 mio. euro på håndhævelse af produktsikkerheden og ansatte mere end inspektører. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet forbinder alle EU landenes nationale myndigheder for at afsløre, undersøge og standse ulovlig handelspraksis på tværs af grænserne. Det gør det også nemmere for EU landene at håndtere mulige brud på forbrugerlovgivningen sammen. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet udfører også almindelig markedsovervågning og håndhævelsesaktiviteter, de såkaldte»sweeps«, hvor det kontrolleres, hvorvidt udvalgte websteder i en given sektor overholder EU s forbrugerregler. I perioden undersøgte nationale håndhævende myndigheder mere end websteder, der sælger elektroniske produkter, onlinebilletter og download af musik, spil, videoindhold og bøger. Denne aktion, som blev koordineret af Europa Kommissionen, resulterede i, at 82 % af disse websteder blev pålagt at ændre deres praksis inden for et år med henblik på i højere grad at overholde EU s krav. Beskyttelse af dine finansielle interesser Finansielle tjenesteydelser har meget stor indvirkning på forbrugernes liv. EU reglerne beskytter forbrugernes interesser ved at sikre en høj grad af gennemsigtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser samt klare og fyldestgørende oplysninger om konkurrerende finansielle produkter. FORBRUGERKREDITAFTALER: Reglerne om forbrugerkredit sikrer bl.a., at: forbrugerne har en række rettigheder, når de indgår kreditaftaler for beløb mellem 250 og euro

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K forbrugerne modtager forståelig information i en standardiseret EU formular i god tid, inden kontrakten indgås de årlige omkostninger i procent altid angives ved debitorrenter information om alle gebyrer og bindinger til kreditudbyderen gives til forbrugeren, før kontrakten underskrives forbrugerne har ret til at træde tilbage fra kreditaftalen inden for 14 dage efter underskrivelsen af kontrakten uden at skulle angive nogen grund forbrugerne kan tilbagebetale deres kreditbeløb, og enhver kompensation, som kreditor kræver, skal være rimelig og objektivt begrundet. Passagerer i EU nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. michaeljung/istockphoto.com INVESTERINGSSERVICE: Forbrugeres investeringer er beskyttet på flere niveauer. For eksempel findes der europæiske regler, der sikrer, at investeringsprodukter, som sælges til forbrugere, skal passe til dem. For eksempel må disse produkters risikoniveau ikke være for højt for dem. For typiske investeringsprodukter i»detailhandelen«, såsom forskellige typer af investeringsfonde, findes der yderligere specifikke regler, der regulerer den måde, som disse produkter sælges på. For eksempel skal informationen på disse produkter være tydelig og præcis og gives i et standardiseret format, der gør det muligt for forbrugerne at sammenligne produkter. FORSIKRINGS- OG PENSIONSORDNINGER: Der findes allerede regler for forsikringstjenesteydelser, men de er under revision for at gøre informationerne mere gennemsigtige for forbrugerne og forbedre salgspraksis ved forsikringsprodukter. Derudover tilpasses de nye regler om forsikringsprodukter med investeringskarakter til reglerne om investeringsservice. Udbyderen skal f.eks. vurdere, om de solgte produkter er egnede til forbrugere. Beskyttelse på din ferie og i udlandet Fri bevægelighed er en af de vigtigste individuelle friheder for EU s borgere, og som forbruger er du godt beskyttet, når du er ude at rejse. PASSAGERERS RETTIGHEDER: EU er den eneste del af verden, hvor der er fastlagt minimumsstandarder for passagerers rettigheder for alle transporttyper: i luften, på skinner, på vand og i bus. Passagerer nyder godt af et sæt minimumsrettigheder, der omfatter informations-, assistance- og kompensationsforanstaltninger, hvis der forekommer annulleringer eller lange forsinkelser. Handicappede og personer med begrænset bevægelighed har også fordel af EU lovgivningen om passagerers rettigheder. PAKKEREJSER: EU lovgivningen beskytter forbrugernes interesser, når de køber en pakkerejse, ved at definere en række forpligtelser for arrangører og forhandlere samt specifikke forbrugerrettigheder. For eksempel skal én enkelt part være ansvarlig for ud førelsen af alle tjenesteydelserne; forbrugeren skal modtage al nødvendig information inden underskrivelse af kontrakten; der skal være ét kontaktpunkt, hvor man kan bede om hurtig assistance; det skal være tilladt at overføre reserveringen til en anden person; forbrugeren har ret til at få pengene tilbage, hvis væsentlige elementer i pakken er blevet ændret, og ret til at få alternative arrangementer gratis, hvis de aftalte tjenesteydelser ikke kan ydes. I juli 2013 foreslog Europa Kommissionen en ændring af disse regler. Reformen vil bl.a. sikre, at yderligere 120 mio. forbrugere, som køber disse brugertilpassede rejsearrangementer, vil blive beskyttet af pakkerejsedirektivet. TIMESHARES: EU lovgivningen sikrer, at købere af timeshare (eller tilsvarende produkter) har ret til EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden javi_indy/istockphoto.com

9 F O R B R U G E R E 9 detaljeret information i god tid, inden de bindes af en kontrakt. De har fortrydelsesret inden for en periode på mindst 14 dage efter underskrivelse af kontrakten, og der må ikke opkræves depositum eller forudbetaling før afslutningen af denne periode. ROAMING: EU reglerne om roaming har sikret, at omkostningerne ved brug af din mobiltelefon i udlandet er faldet betydeligt siden Sammenlignet med 2007 er priserne på en række mobilroamingtjenester (opkald, tekstbeskeder, mobilt internet) faldet med 80 %. Prisen på dataroaming er ligeledes faldet med 91 % i den samme periode. For en typisk forretningsrejsende, der rejser i EU, betyder det besparelser på mere end euro om året. En familie, der holder ferie en gang om året i et andet EU land, kan forvente at spare mindst 200 euro. EU s første roamingregler (»Eurotariff«), der blev vedtaget i 2007, indførte begrænsninger på roamingpriser. Disse regler sikrer, at mobiltelefonabonnenter betaler overkommelige og gennemsigtige roamingpriser, når de rejser i EU. Eurotariffen fastlægger maksimumspriser for telefonopkald, der foretages og modtages, mens man er i udlandet. Disse maksimumspriser gælder for alle forbrugere, medmindre de har valgt specielle pakker, der blev tilbudt af teleselskaber. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som reducerede roamingpriserne for telefonopkald yderligere og indførte nye begrænsninger på SMS takster. Fra 2010 er forbrugerne desuden beskyttet af en automatisk sikring mod de såkaldte chokregninger for dataroaming. Takket være nye EU regler fra 2012 blev priserne på roaming via mobilt internet reduceret med næsten seks gange. Europæere kan derfor anvende mobilt internet til at få adgang til landkort, videoindhold, fotos, sociale netværker og e mail, når de er i udlandet, uden frygt for at betale for meget. Yderligere sænkninger blev gennemført i 2013 og Hjælp til dig, hvis noget går galt Hvad sker der, hvis din nye computer bryder sammen, hvis du ikke modtager et produkt, du har bestilt via internettet, eller hvis du ønsker kompensation for den nat, du boede på hotel, da dit fly blev aflyst? EU s forbrugerpolitik giver dig ret til bestemte garantier og hjælp. Hvis en erhvervsdrivende nægter at anerkende dine rettigheder, kan du altid kontakte en af EU s forbruger organisationer. De spiller en vigtig rolle i at sikre, at forbrugerrettighederne overholdes korrekt. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC Net) har centre i alle EU lande samt Island og Norge. Det giver gratis hjælp til forbrugerne og rådgiver dem om deres rettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, der er baseret i et andet EU land, Island eller Norge. Mellem 2010 og 2013 blev mere end forbrugerklager behandlet af ECC Net i hele EU, og to tredjedele af dem blev løst i mindelighed mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Hvis du har et problem i forbindelse med et køb fra et andet land, kan ECC Net hjælpe dig med at kontakte den erhvervsdrivende og finde en løsning i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan det også rådgive dig om alternative måder at behandle din klage på, f.eks. en procedure uden for retten. ECC Net finansieres i fællesskab af Europa Kommissionen og de deltagende lande. Forbrugerinformation Det er en vigtig del af forbrugerpolitikken at give forbrugere adgang til den nødvendige information, så de kan træffe deres valg. Det har indflydelse på forbrugernes beslutninger og skaber tillid, når de køber varer og tjenesteydelser i et andet EU land. KLARE SALGSPRISER: EU reglerne kræver, at salgsprisen og prisen pr. måleenhed (hvis relevant f.eks. pr. kilo) angives klart og er let at identificere. Det gør det muligt for forbrugerne nemt at sammenligne priser i forretninger og online. NØJAGTIG FØDEVAREINFORMATION: EU reglerne garanterer også, at du får nøjagtig information om produkters sammensætning og væsentlige ernæringskvaliteter, så du ved, hvad du spiser og drikker. Visse fødevarer, f.eks. fødevarer, der er beregnet til børn under tre år eller til bestemte ernæringsformål, og visse drikkevarer, f.eks. alkohol, er underlagt yderligere EU regler. Mærkningsregler gør det også nemmere for dig at identificere økologiske fødevarer, kvalitetsprodukter eller fødevarer, der er produceret på en bestemt måde. Information om gavnlige sundhedsmæssige virkninger af bestemte stoffer i fødevarer med henblik på markedsføring er kun tilladt efter godkendelse og videnskabelig evaluering. Uunderbyggede og vildledende påstande forsvinder i sidste ende fra hylderne.

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Mærkning og emballering af produkter (a) (b) (c) (d) Her er blot et par eksempler på mærkattyper, som du kan finde på EU produkter, f.eks. for at angive en sikkerhedsrisiko eller bestemte miljømæssige fordele. Symbol a) angiver, at produktet medfører irritation, b) at det opfylder kriterierne for EU s»økomærke«, der anvendes for produkter og tjenesteydelser, som har færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus, c) at dets emballering kan genanvendes, og d) at produktet opfylder EU reglerne om økologisk landbrug. Andre specifikke mærkater anvendes til tekstilprodukter og til at angive energiforbrug, emissioner og produktsammensætning. Rådgivningsressourcer online»dit EUROPA«OG»DIT EUROPA RÅD & VINK«: Webstedet Dit Europa indeholder et væld af praktisk hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder i EU, Island og Norge om spørgsmål lige fra rejser, arbejde og indkøb på tværs af grænser til etablering af en virksomhed i et andet land. Dit Europa Råd & Vink henvender sig til borgere og virksomheder, der søger juridisk rådgivning om deres EU rettigheder. Denne tjenesteydelse er gratis og giver svar inden for en uge på alle officielle EU sprog. ER DET RIMELIGT?: Dette er et særligt websted, som med enkle ord og levende eksempler forklarer, hvilke former for markedsføringspraksis der ikke er tilladt i EU. Overvågning og evaluering EU overvåger regelmæssigt forbrugermarkederne for at måle forbrugernes opfattelse og erfaringer på de nationale markeder med henblik på at vurdere resultaterne af politikken for forbrugerne og finde frem til de hindringer for det indre marked, som begrænser innovation og konkurrence. De årlige resultattavler for forbrugermarkederne (baseret på undersøgelser af forbrugere og detailhandlere) måler nationale forbrugerforhold og markedsresultater for forbrugere i mere end 50 sektorer. Dybdegående undersøgelser udføres på underpræsterende markeder for at identificere, hvor der er brug for politisk handling, og der gennemføres målrettede adfærdsundersøgelser for at afprøve forskellige politiske muligheder. Internationalt samarbejde De lovgivende og håndhævende myndigheder i hele verden har en fælles interesse i at finde frem til risici, usikre produkter og ulovlig eller urimelig handelspraksis. Væksten i e handel betyder, at samarbejde med lande uden for EU er vigtigere end nogensinde. EU har samarbejdsaftaler om forbrugsvaresikkerhed med USA og Kina. Onlinesystemet Rapex China gør det muligt at overføre data mellem EU s og de kinesiske produktsikkerhedsmyndigheder regelmæssigt og hurtigt. Mellem 2006 og 2013 blev Rapexindberetninger undersøgt, og der blev iværksat afhjælpende foranstaltninger, hvor myndighederne kunne finde frem til den ansvarlige fabrikant. Der blev iværksat foranstaltninger for at forhindre eller begrænse yderligere eksport til EU af de farlige forbrugerprodukter, som der blev indgivet meddelelse om. Multilateralt samarbejde findes også i International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) og OECD s arbejdsgruppe om forbrugsvaresikkerhed. I 2011 startede Europa Kommissionen også et pilotprojekt med Australien, Canada og USA for at forbedre produktsikkerheden.

11 F O R B R U G E R E Vejen frem Forbrugere opererer på et stadig mere komplekst marked inden for en lang række områder, som ikke bliver enklere, som tiden går. Det giver følgende udfordringer og muligheder, som EU konstant vil tage fat om i sin forbrugerpolitik. TEKNOLOGISK UDVIKLING: I 2013 brugte 70 % af EU s borgere internettet mindst én gang om ugen. Forbrugerbeskyttelsesmekanismer skal tage højde for den digitale økonomi. E HANDEL: 50 % af EU s forbrugere handler online regelmæssigt. Eftersom internettet tilbyder op til 16 gange flere produkter at vælge imellem, skal forbrugerne kunne være sikre på, at de kan handle trygt online. BÆREDYGTIGT OG ANSVARLIGT FORBRUG: Det stigende forbrug bidrager til væsentlige miljøproblemer, såsom klimaforandringer, luft- og vandforurening, arealanvendelse og affald. Alene EU s fødevareaffald, der i øjeblikket vurderes til cirka 90 mio. tons pr. år, ville kunne reduceres med 60 % ved hjælp af en mere effektiv forvaltning af ressourcerne. Forbrugerne bør derfor tilskyndes til at træffe bæredygtige og ansvarlige valg. SOCIAL UDSTØDELSE, SÅRBARHED OG TILGÆN- GELIGHED: Der er i de kommende år risiko for øget social udstødelse og forbrugersårbarhed bl.a. på grund af de langvarige effekter af den økonomiske krise, den aldrende befolkning, de stadig mere komplekse markeder og valg og de vanskeligheder, som nogle mennesker oplever, når de skal håndtere det digitale miljø. MANGLENDE FORBRUGERTILLID: Forbrugerne skal føle sig sikre for at kunne spille en fuld og aktiv rolle i det indre marked men mange EU borgere er stadig forsigtige: 25 % mener, at et betydeligt antal nonfoodprodukter, der sælges i EU, er usikre. 30 % mener, at de savner den relevante viden. Næsten 50 % føler ikke, at deres rettigheder er beskyttede. EU dengang og nu: skiftende forbrug, skiftende markeder EU lande EU forbrugere 345 mio. 508 mio. Lande i euroområdet Ikke relevant 18 Lande i Schengenområdet (fri bevægelighed) Ikke relevant 25 Mulighed for grundlæggende internetadgang Ikke relevant 99,9 % (udgangen af 2012) Regelmæssig brug af internettet Ikke relevant 72 % (2013) Onlinebanking 0 % 42 % af EU borgerne bruger onlinebanking (2013) Andel af befolkningen, der handler online Ikke relevant 47 % (2013) Brug af mobiltelefon Mindre end 1 % Mere end 100 % Internetadgang hjemme Ikke relevant 79 % (2013) Onlineundersøgelse vedrørende varer og tjenesteydelser Ikke relevant 59 % (2013) Bilejere 345/1 000 indbyggere 483/1 000 indbyggere (2011) Antal virksomheder 12 mio. 21 mio. Værdi af varer, der handles mellem EU lande 800 mia. euro mia. euro (2011) Værdi af varer, der handles mellem EU og resten af verden 500 mio. euro mia. euro (2011)

12 12 GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER: Produktion og distribution af samt handel med varer og tjenesteydelser er for alvor et globalt anliggende. For eksempel produceres 85 % af alt det legetøj, der købes i EU, nu i Kina. Globaliseringen gør det sværere at opdage usikre produkter, der kommer ind i EU. Forbrugerpolitikken skal derfor hjælpe borgerne med at tilpasse sig denne nye virkelighed. Med dette i tankerne har Europa Kommissionen vedtaget den nye»forbrugerdagsorden«, som skitserer den strategiske vision for EU s forbrugerpolitik. Den har fire hovedprioriteter: 1. FORBEDRING AF FORBRUGERSIKKERHEDEN. 2. FORMIDLING AF VIDEN ved at gøre forbrugere og erhvervsdrivende mere opmærksomme på deres EU rettigheder og -forpligtelser og ved at understøtte forbrugerorganisationer. 3. GENNEMFØRELSE, HÅNDHÆVELSE OG KLAGE- ADGANG ved at arbejde sammen med nationale myndigheder for effektivt at håndhæve forbrugerlovgivningen. EU vil udføre målrettede håndhævelseskontroller og øge bestræbelserne på at bekæmpe urimelig handelspraksis. I N D B L I K I E U - P O L I T I K 4. AT HOLDE TRIT MED SOCIAL OG ØKONOMISK FORANDRING ved at tilpasse forbrugerlovgivningen, så den opfylder behovene på markeder i forandring. En vigtig del af dette er at sikre, at forbrugere nemt, lovligt og billigt kan få adgang til digitale produkter og tjenesteydelser overalt i EU. Forbrugerdagsordenen understøtter forbrugernes in teresser i fem hovedsektorer: fødevarer: for at sikre bæredygtighed og sikkerhed energi: så forbrugerne kan få så meget som muligt for pengene på det liberaliserede marked og bedre styre deres energiforbrug økonomi: for at beskytte forbrugernes økonomiske interesser og give dem redskaberne til at styre deres økonomi transport: for at tilpasse lovgivningen til moderne rejsemønstre og understøtte bæredygtig mobilitet den digitale verden: for at tackle de problemer, forbrugerne står over for, og sikre onlinebeskyttelse. NA DA-C Yderligere læsning XX Webstedet»Dit Europa«hjælper og rådgiver EU borgere: XX Passagerers rettigheder: rights/index.html XX Mærkning og emballering af produkter: and_packaging/index_da.htm XX Spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union? Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /32801

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere