Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet"

Transkript

1 Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

2 Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling Kvalitetsløft Det overordnede formål med de nationale retningslinjer skal være at løfte kvaliteten af indsatsen for stofmisbrugerne generelt. Retningslinjerne skal være konkrete anvisninger med pligt til succeskriterier. Kvalitetsløftet skal forbedre livssituationen for de, der modtager behandling/sociale indsatser samt medvirke til, at flere med behandlingskrævende misbrug kommer i behandling. Men helt centralt er, at brugerne er med og forstår meningen med indholdet i indsatserne. Brugeren i centrum Brugerens retssikkerhed er afgørende for at føle sig anerkendt som borger og et menneske, der vælger frivilligt at gå i behandling. De nationale retningslinjer bør derfor beskrive og tage udgangspunkt i brugerens rettigheder så præcist som muligt, så brugernes retssikkerhed bliver styrket. Kommunerne skal informere brugerne og pårørende om rettigheder, klagemuligheder mv. i et sprog og på en måde, som gør det tilgængeligt for brugerne. Indsats- eller behandlingsplanen skal til stadighed præciseres i samarbejde med borgeren og kædes sammen med den sociale handleplan. Tværfagligheden som grundelement Den sociale indsats skal være helhedsorienteret, koordinere sociale interventioner med behandlings- og sundhedsfaglige interventioner og fra start af indtænke ressourcer til den opfølgende behandling. Der skal udarbejdes en faglig standard for misbrugsbehandlingen som er nedfældet i en fælles vejledning for den social- og sundhedsfaglige indsats. Denne forståelse af tværfaglighed forudsætter derfor også, retningslinjerne udarbejdes af Social- og Integrationsministeriet og Ministeret for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst skal Beskæftigelsesministeriet, 3

3 Justitsministeriet og Ministeret for Børn og Undervisning også involveres med henblik på opbakning og for at fremme retningslinjerne. Tilsvarende må det forventes, at der på kommunalt plan inddrages de relevante politiske udvalg og fagområder. Udarbejdelse af retningslinjerne bør yderligere ske med inddragelse af de faglige miljøer og ekspertiser inden for misbrugsbehandlingen bredt, dvs. forskere, behandlere, sociale praktikere og administratorer. Retningslinjerne skal bygge på både national og international viden. Differentiering af målsætningerne Misbrugsbehandling er ofte er en langstrakt proces med behov for indsatser af varierende type og intensitet. Et rehabiliterende sigte bør derfor være et grundelement i indsatsen og ses som en langsigtet proces, som ofte fordrer flere indsatsperioder med relevante opfølgende elementer. Det bør derfor overvejes om terminologien skal justeres, så der er tale om sociale indsatser, der kan have varierende intensitet, indhold mv. være muligt både at modtage substitutionsbehandling, somatisk eller psykosocial behandling på selve misbrugscentrene. Misbrugsbehandling herunder substitutionsbehandling skal også være tilgængelig for brugere, der bor i yderområder, hvor transporten kan være en barriere for misbrugerne. Indsatsen skal være der hvor misbrugerne opholder sig. I den forbindelse kan fx væresteder, herberger eller socialpsykiatriske bosteder være vigtige og relevante aktører og fungere som brobyggere eller bindeled mellem de meget kaotiske og udsatte stofmisbrugere og misbrugsbehandlingen. Metoder, der giver mening De nationale retningslinjer skal hvile på evidens, hvor den findes, eller som minimum faglig velbegrundet viden. Det er samtidigt centralt for at fastholde brugerens motivation, at brugeren oplever en indsats med et klart og meningsfyldt mål med udgangspunkt i den samlede livsituation. De nationale retningslinjer skal derfor udarbejdes så de ikke kun har budskaber i forhold til et mål om et stoffrit eller medicinfrit liv. Mange misbrugere ser et stoffrit/medicinfrit liv så fjernt fra egen virkelighed, at hvis det er den eneste målsætning, vil det udelukke nogle af de mest belastede misbrugere fra den sociale indsats. Skadesreducerende indsatser med henblik på et mere værdigt liv skal derfor også understøttes og kvalitetsudvikles. Inkluderende og rummelige indsatser Retningslinjerne skal give anvisninger på inkluderende og rummelige indsatser. Fleksibilitet i indsatserne er kodeordet. Derfor anbefales det at etablere tilbud, der kombinerer fremskudte motiverings- og behandlingsindsatser med mere fleksible arbejdsgange og bedre tilgængelighed i forhold til de eksisterende misbrugsbehandlingscentre. Det skal være muligt at kunne modtage kontaktskabende, motiverende og evt. behandlende tilbud af misbrugsbehandlere med visitationskompetence ude i misbrugernes nærmiljø, ligesom det skal På baggrund af en løbende monitorering skal det vurderes, om mål knyttet til brugerens misbrug, sociale liv, psykiske og fysiske problemer er opfyldt. De såkaldte tilbagefaldsfaktorer (såsom manglede bolig, manglende ikke-misbrugende netværk, sociale tilpasningsproblemer, psykiske og personlige kriser) skal forsøges minimeret samtidig med en misbrugsbehandling. Dobbeltbelastede De nationale retningslinjer skal angive normer for indsatsen i forhold til mennesker med et samtidigt misbrug og sindslidelse, samt påpege hvilke koordineringsredskaber der skal anvendes. Meget forskning peger på, at integreret behandling har bedre effekt end andre modeller. 4 5

4 Ressourcer personale Retningslinjerne skal forholde sig meget eksplicit til ressourcer personale og værdier. Der bør tages stilling til hvor lille volumen, der er acceptabel for et behandlingsteam. Der skal også angives standarder for uddannelsesmæssig baggrund for et team hvor mange forskelige fagligheder (psykologer/psykiatere, terapeuter, sundhedspersonale mm.) der skal være til stede i et misbrugscenter og i hvilket omfang. Eksempelvis kunne en minimumsstørrelse ift. det misbrugsfaglige indsatsteam medføre, at nogle kommuner ikke kan have eget team. I den forbindelse skal retningslinjerne håndtere, hvordan samspillet mellem et misbrugsteam i en anden kommune skal fungere, herunder hvordan der sikres en helhedsorienteret indsats. Omvendt skal der også være grænser for, hvor mange klienter en enkelt behandler kan være ansvarlig for. Løbende udvikling af retningslinjerne Retningslinjerne skal løbende justeres, således at der følges op på, om retningslinjerne reelt har den ønskede virkning eller om nye retningslinjer skal tilføjes. Processen skal justeres i forhold til de erfaringer der gøres. Rådets anbefalinger til: Lovforslag om obligatorisk opfølgning samt udvikling og afprøvning af efterbehandlingskoncepter og udbredelse af frivillige efterbehandlingskoncepter. Anbefalingerne til både lovforslaget om obligatorisk opfølgning samt udvikling og afprøvning af efterbehandlingskoncepter samt udbredelse af frivillige efterbehandlingskoncepter præsenteres samlet. Det står nemlig klart, at de fleste af forslagene er enslydende og tager udgangspunkt i en fælles forståelse af indsatsen. Én samlet indsats En god efterbehandling bryder med forståelse af behandling og efterbehandling som to adskilte indsatser. I stedet er det vigtigt, at behandlingen betragtes som et længere sammenhængende forløb, bestående af faser med varierende intensitet. En integreret behandling, hvor man undgår slip mellem behandling og efterbehandling og sikrer fastholdelse og kontinuitet i indsatsen. I tilfælde af recidiv skal indsatsen fortsætte. Denne sammenhængende indsats kan være af medvirkende årsag, til at borgeren kan vende tilbage til et kendt netværk i form af medarbejdere eller behandlingssted, således at borgeren ikke får en oplevelse af at starte forfra på ny. Efterbehandlingsgaranti skal omfatte akut opfølgning i krisesituationer Tilbagefald til stofmisbrug eller forværring af et stabiliseret forbrug sker meget ofte i forbindelse med større eller mindre kriser i dagligdagen. Det er derfor helt afgørende, at der er adgang til relevant hjælp, når behovet opstår. I den forbindelse, bør der som led i den mindre intensive indsats/efterbehandlingen være nogle rettigheder som den behandlede kan benytte i forbindelse med akut påståede kriser. (Fx psykologhjælp, kontakt til behandlingsteam, støtte-kontaktperson, m.v.). 6 7

5 Helhedsorienteret støtte af borgeren Én sammenhængende indsats har også fokus rettet mod at støtte borgeren i at kunne leve et liv udenfor behandlingstilbuddene. Dette gælder særligt støtte til helt praktiske ting som bolig, indkomst, medicin mm. Men det handler også om at få hjælp til at kunne tackle sociale relationer så som familie og venner (jvf. de nationale retningslinjer). Differentieret indsats og prioritering af målgruppen i forhold til belastningsgrad Med udgangspunkt i de nationale retningslinjer om en helhedsorienteret og individuel tilgang gælder de samme regler i forbindelse med lovforslaget om en obligatorisk opfølgning og udvikling og afprøvning af efterbehandlingskoncepter. Her skal der ligeledes tages udgangspunkt i den enkeltes behov og belastningsgrad. Derfor skal den opfølgende indsats have fokus på de områder, som kan være med til at øge livskvaliteten for den enkelte. Det kan være indenfor områderne sundhed, psykiatri, somatik, beskæftigelse mm. Opfølgningen bør allerede planlægges i forbindelse med visitationen, eller når handlingsplanen udarbejdes. Opfølgningen skal således indgå som en integreret del af behandlingen, så den fremstår som en sammenhængende indsats. Tilgængelighed og fleksibilitet Det er essentielt, at den opfølgende indsats baserer sig på tilgængelighed, kontinuitet og fleksibilitet. I tråd med denne tanke, skal det samtidig være nemmere at komme tilbage i behandling, efter tilbagefald i misbrug. Hvis visitationsudvalget kender borgeren, burde det være mere enkelt, og screening skal kun udføres hvis nødvendigt. Der er brug for overlappende støtteforanstaltninger mellem tilbuddene og fra tilbud til eget hjem eksempelvis gennem en støttekontaktperson, som også følger den enkelte i tiden efter endt behandling. Der skal overordnet set tages udgangspunkt i en sammenhængende indsats med forskellige faser eller indsatser afhængigt af borgerens behov og belastningsgrad. En model kunne være et udslusningssted, så borgeren ikke vender direkte hjem til det gamle liv efter endt behandling. Intensiteten i forhold til udslusningsfasen kan gradvist aftage, så borgeren vender tilbage til egen bolig og evt. får etableret kontakten til familie mm. Intensiteten i opfølgningen skal således ske med viden om differentiering og prioritering af forskellene i målgruppen. Klare mål for opfølgningen med inddragelse af brugeren Borgeren skal medinddrages i processen omkring de opfølgende indsatser, således at borgeren føler sig støttet efter den intensive behandling. Opfølgningen skal opleves som en positiv støtte og ikke som en negativ kontrolforanstaltning. I tråd med dette skal opfølgningen være så konkret beskrevet, at borgeren og kommunen ikke er i tvivl om hverken mål eller middel. Det skal være realistiske mål, som borgeren har mulighed for at leve op til. Netværksgrupper og frivillige efterbehandlingskoncepter som supplement Det foreslås, at der etableres netværks/brugergrupper, som kommunen forpligter sig til at facillitere. Eksempelvis er der gode nerværkserfaringer med gravide stofmisbrugere. Yderligere kan det overvejes at etablere netværksgrupper med en opsøgende funktion. For så vidt angår de frivillige koncepter skal disse tænkes bredt, således at mange forskelligartede koncepter medtænkes. NA og AA er blot to ud af mange. Andre eksempler kunne være frivilligt brugerstyrede væresteder eller inddragelse af alternative netværk såsom venner eller naboer. Dog skal de frivillige efterbehandlingsmetoder udelukkende være et supplement til den reelle behandling og kan ikke erstatte en egentlig professionel indsats. 8 9

6 Rådets anbefalinger til: Initiativet om opsøgende indsats til de allermest udsatte stofmisbrugere Geografiske udfordringer Den opsøgende indsats bør ikke begrænses til København og de øvrige store byer. Her er man allerede heldigvis godt hjulpet. Når man taler om opsøgende indsats, bør der særligt fokuseres på tyndtbefolkede områder. Erfaringerne fra bl.a. Lolland-Falster er, at mange misbrugere lades i stikken med et misbrug, der får lov til at eskalerer, fordi der ikke er de relevante opsøgende tilbud. Det er bl.a. også i Region Syddanmark, at man kan konstatere det største antal dødsfald blandt misbrugere. En anden del af denne problematik er de ofte meget små faglige miljøer i udkantskommunerne. Som opsøgende medarbejder er man ofte alene om arbejdet og skal stå for en meget stor del af den samlede misbrugsindsats, der faktisk stiller store faglige krav. Brugernes rolle i det opsøgende arbejde Værestederne, herunder værestedsbrugerne kan spille en rolle i det opsøgende arbejde. Her har man kontakten til den enkelte, og man kender dennes netværk. Netværket mellem brugerne er centralt og bør være en større del af misbrugsbehandlingen. Den opsøgende indsats bør tilrettelægges i tværgående specialteams, der opererer på gadeplan. De udgående funktioner skal bl.a. have fokus på at sikre stabilitet i den medicinske behandling, dvs. bl.a. substitutionsudlevering der, hvor de udsatte misbrugere opholder sig. Dette kan hjælpe de misbrugere som har langt til det nærmeste udleveringssted. Yderligere fokus på den sundhedsfaglige indsats Mange af de mest udsatte misbrugere har brug for tilbud, hvor der ikke stilles umiddelbare krav om behandling, men hvor man skaber stabilitet i den sociale og sundhedsmæssige situation. Den opsøgende indsats bør have et stort fokus på de sundhedsfaglige elementer, da rigtig mange af de udsatte stofmisbrugere døjer med mange somatiske og psykiske problemstillinger. Sammenhæng og anerkendelse i den opsøgende indsats Mange socialt udsatte borgere har negative forventninger til de etablerede social- og sundhedssystemer. Og omvendt har de etablerede systemer derfor svært ved at etablere en positiv kontakt til målgruppen. Det er vigtigt, at de etablerede systemer optager værdierne om en anerkendende tilgang til arbejdet med socialt udsatte, så de kan få den nødvendige hjælp til deres komplekse og sammensatte problemer. Et særligt fokusområde i den brobyggende indsats er derfor ofte også at (gen)skabe kontakten egen læge og det etablerede behandlingssystem. Bedre samarbejde på tværs af kommunegrænserne Kommunerne skal på tværs af kommunegrænserne blive bedre til at arbejde sammen om brugerne. Nogle af de større kommuner oplever at have rigtig mange brugere fra mindre nabokommuner og her opleves der der vanskeligheder ved at koordinere indsatsen. Man skærmer sig fra at tage ansvar, selvom man er handlekommune

7

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere