Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014"

Transkript

1 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

2 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET I SLAGELSE KOMMUNE... 5 AMBULANT BEHANDLING... 5 DAGBEHANDLING... 5 VISITATION TIL DØGNBEHANDLING... 5 ØVRIGE OPGAVER... 5 LÆGE - OG SUNDHEDSFAGLIG BEHANDLING PERRON3 TILBUD TIL UNGE MÅLGRUPPEN FOR TILBUDDENE OM STOFMISBRUGSBEHANDLING... 6 SÆRLIGE GRUPPER... 6 Unge med misbrug... 6 Gravide med misbrug... 6 Pårørende DET OVERORDNEDE MÅL FOR INDSATSEN, HERUNDER DE VÆRDIER OG NORMER, SOM INDSATSEN BYGGER PÅ. 7 INDSATS FOR VOKSNE FRA 18 ÅR... 7 INDSATS FOR UNGE FRA 13 ÅR DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR I FORHOLD TIL BEHANDLINGSTILBUDDENE. HERUNDER EN BESKRIVELSE AF DE KONKRETE TYPER AF BEHANDLINGSTILBUD, DER TILBYDES... 9 GENERELT... 9 AMBULANT BEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR... 9 UDEKØRENDE AMBULANT BEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR... 9 DAG OG EFTERBEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR Dagbehandling Efterbehandling BEHANDLING FOR GRAVIDE DØGNBEHANDLING, VOKSNE OVER 18 ÅR Kvalitetskravene til døgnbehandlingstilbud AMBULANT BEHANDLING, UNGE MELLEM 13 OG 25 ÅR DAGBEHANDLING, UNGE MELLEM 13 OG 25 ÅR TILBUD TIL FORÆLDRE TIL UNGE SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OPHØR/DELEGATION AF EN BORGERS BEHANDLING Ophør på Misbrugscentret Fængsel Døgnbehandling Delegation (overdragelse af behandling) VISITATIONSPROCEDURE...14 HENVEND DIG PÅ MISBRUGSCENTRET VISITATION TIL BEHANDLING LOVGRUNDLAG OG CENTRALE VEJLEDNINGER HJEMMEBOENDE BØRN MED VIDERE MULIGHEDEN FOR FRIT VALG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE, KOORDINERING AF OG OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANER...18 UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN OPFØLGNING HVORDAN SIKRES BRUGERINDDRAGELSE? (ANETTE)

3 10. REGLERNE FOR BETALING AF KOST OG LOGI INFORMATION OM SAGSBEHANDLING OG KLAGEADGANG (ANETTE/ÅSE)...21 KLAGEVEJLEDNING FOR STOFMISBRUGERE I BEHANDLING Borgerrådgiver PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING MONITORERING AF INDSATSEN (ANETTE TJEK LIGE OM DETTE ER UP-TO-DATE)...23 DEN FREMTIDIGE INDSATS PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

4 Indledning Slagelse Misbrugscenter varetager misbrugsbehandlingen i Slagelse Kommune og sælger herudover behandling (ydelser) til omkringliggende kommuner. Misbrugscentret følger forpligtelsen til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i henhold til Lov om social service (Serviceloven). Kvalitetsstandard og servicemål Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Slagelse Kommune. Der er i Lov om social service krav om, at kommunalbestyrelsen i kvalitetsstandarden skal beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer. Informationen om tilbud og ydelser til borgerne skal gøres alment tilgængelig og som minimum lægges på internettet. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år, og ved revisionen skal der inddrages repræsentanter for borgerne med stofmisbrug i behandling og eventuelt deres pårørende. Se evt. Lov om social service 139, bekendtgørelse nr. 622 af 17/6-06 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 4

5 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet i Slagelse kommune For en nærmere beskrivelse af tilbuddene se afsnit 4. Ambulant behandling Stofenheden på Slagelse Misbrugscenter Jyderup Statsfængsel (projekt Mit valg) Slagelse arrest (projekt Brug tiden) Bilen/Bussen - Udekørende ambulant behandling for Slagelse borgere Dagbehandling Stofenheden på Slagelse Misbrugscenter Efterbehandling, Stofenheden Visitation til døgnbehandling Øvrige opgaver Psykiater, psykolog, læge Digital rådgivning til unge (netstof.dk) Særligt tilbud til gravide med misbrug Café Backstage et aktiveringstilbud Særligt tilbud til tidligere udsendte soldater og deres pårørende (Veteranprojekt) Særligt tilbud til forældre til unge (forældrekurser, forældrecafeen) Støttekontaktpersoner ( 99) Læge - og sundhedsfaglig behandling. Udover social behandling er der på Misbrugscentret en lægelig og sundhedsfaglig behandlingsindsats i henhold til Sundhedslovens 142. Perron3 tilbud til unge Perron 3 er et særligt tilbud til unge mellem 13 og 25 år. Her tilbydes blandt andet: Dagbehandling med forskellige aktiviteter, gruppe- og individuelle samtaler Individuel ambulant behandling Rådgivning og forløb for forældre til unge Forebyggende projekter 5

6 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Misbrugscentrets målgruppe vedrørende stofmisbrug kan inddeles i tre hovedgrupper: 1. Mennesker med misbrug, som er socialt integreret i samfundet. For eksempel unge i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. 2. Mennesker med misbrug, som har en mere ustabil tilværelse. Eksempelvis ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, problemer med familie- og andre netværksrelationer, men stadig med eksempelvis bolig og tidligere uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund. 3. Mennesker med misbrug, som har omfattende problemer ud over stofmisbruget. Det kan både være yngre borgere og ældre borgere, som er uden for uddannelses- og jobmarkedet. Det er mennesker, som ofte har et svagt netværk, og deres liv kan også være præget af en sindslidelse eller hjemløshed. Særlige grupper I henhold til de tre hovedgrupper har Misbrugscentret udviklet mere målrettede tilbud til udvalgte grupper, som har særlige behov. Eksempelvis er tilbud som Bilen en forudsætning for, at borgere, som ikke kan rummes i Rådgivningscentret, kan bevare en tilknytning til Misbrugscentret. Eller Bussen, som kører ud til randområderne i den sydlige del af kommunen. Misbrugscentrets tilbud søges udformet med hensyn til etniske minoriteter særlige behov. Unge med misbrug Der er udviklet flere tiltag, som retter sig specielt mod unge mellem 13 og 25. Der er tilbud om individuel rådgivning og gruppeorienteret behandling. Derudover tilbydes digital information og rådgivning gennem hjemmesiden netstof.dk. Der arbejdes ligeledes med forebyggelse for unge i folkeskolens ældste klasser. I efteråret 2013 oprettes et særligt tilbud til de årige. Det er tilrettelagt som et dagbehandlingstilbud. Målgruppen er unge, som helt eller delvist er faldet ud af uddannelsessystemet og har en misbrugsproblematik. Tilbuddet består af individuel samt gruppeorienteret behandling, samt undervisning, der gør de unge i stand til at blive inkluderet i et undervisningstilbud igen. Derudover vil der blive lagt stor vægt på forældreinddragelse. Gravide med misbrug Slagelse Kommunes Misbrugscenter har en samarbejdsaftale med Familieambulatoriet på Næstved Sygehus om behandling til gravide med misbrug. Behandlingstilbuddet tilrettelægges og koordineres i samarbejde mellem Misbrugscenteret og Familieambulatoriet. Forløbet planlægges efter borgerens individuelle omstændigheder. Pårørende Det kan være svært at være pårørende til et menneske med misbrug. Derfor har Misbrugscentret en række tilbud til pårørende. Både til børn, forældre og partnere til mennesker med misbrug. 6

7 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på. Det fælles overordnede mål for indsatsen på Misbrugscentret er at give borgeren mulighed for at arbejde med at ændre sit misbrugsmønster med det formål at opnå bedre livskvalitet og fremtidige muligheder. Misbrugscentrets arbejde tager udgangspunkt i den systemiske teori og metode. Dette udgør den overordnede metodiske ramme, men der arbejdes også med en lang række andre metoder og terapiformer. I 2013 sætter Misbrugscentret særligt fokus på etik i det daglige arbejde. Kontakten baseres på følgende værdier: Ligeværdighed Respekt Tillid Værdighed Indsats for voksne fra 18 år Tilbuddet er åbent for alle borgere over 18 år, som har erkendt deres misbrug og ønsker at indgå i behandling. I Slagelse Kommune skal alle, som ønsker det, tilbydes behandling så hurtigt som muligt efter deres henvendelse til Misbrugscentret (se desuden afsnit 6 vedrørende behandlingsgaranti). Misbrugscentret arbejder med individuelle mål for den enkelte borger og der udarbejdes en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ressourcer. Borgeren inddrages i udarbejdelsen af egen behandlingsplan. Behandlingen sigter som udgangspunkt på, at borgeren opnår stoffrihed og social integration, men for nogle borgere vil det være et mål at mindske misbruget og højne livskvaliteten. Den lægefaglige og sundhedsfaglige indsats er først og fremmest rettet mod at reducere misbrugets ødelæggende indflydelse på livskvaliteten for det enkelte menneske med misbrug såkaldt skadesreduktion. Borgerne bliver vejledt i, hvordan de undgår at pådrage sig stofrelaterede skader, samt forsøgt motiveret til sundere levevis og en mere stabil tilværelse. Yderligere oplysninger om medicinsk behandling kan findes i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed : VEJ nr af 08/06/2007: Indsats for unge fra 13 år Der er en særlig indsats for unge fra 13 år. For denne del af målgruppen er det ikke nødvendigvis selve rusmidlerne, der er den primære udfordring. Det kan derfor være nødvendigt at have fokus på nogle helt andre områder. Det sker gennem en kombination af forebyggende, motiverende og egentligt behandlende initiativer. 7

8 For især unge under 18 år er medinddragelse af familien en vigtig faktor i behandlingen. Målet med behandlingen for unge mellem 13 og 25 år er dels at give den unge indsigt i og redskaber til at ændre sit misbrugsmønster, dels at gøre den unge i stand til at håndtere de problemstillinger, der har forårsaget, at vedkommende har fået et misbrug. 8

9 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene. Herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Misbrugscentret er en virksomhed under Slagelse Kommune, som står for alle tilbud vedrørende misbrug i kommunen. Stofenheden på Misbrugscentret varetager behandlingen af voksne borgere med stofmisbrug, mens ungeafdelingen Perron 3 varetager behandling af unge med stofmisbrug (Anette i hvilke tilfælde kommer borgere under 25 år i stofenheden i stedet for ungeafdeling???). Misbrugscentret samarbejder med andre relevante kommunale afdelinger samt diverse private tilbud til gruppen af udsatte borgere i Slagelse Kommune. Endvidere samarbejdes med relevante uddannelsesinstitutioner og Kriminalforsorgen. Derudover samarbejdes med de omkringliggende kommuner i Regionen. Slagelse Misbrugscenter leverer desuden ydelser til VISO, som giver specialbistand til sager, der kræver særlig ekspertise, i hele Danmark. Generelt Alle borgere kan henvende sig til Misbrugscentret, hvorefter de vil blive visiteret til relevant behandling (se mere om visitation i afsnit 5). Alle borgere, der starter i behandling, skal underskrive en samtykkeerklæring. Ambulant behandling, Voksne over 18 år Den ambulante stofmisbrugsbehandling foregår på Rådgivningscentret Parkvej og indebærer: Individuel rådgivning og vejledning Støtte til kontakt til det sociale system Tilbud om terapeutiske samtaler Sundhedssamtaler Screening for hepatitis Sårbehandling Tilbud om behandling med substitutionsmedicin Brugerinddragelse Rådgivning og vejledning til pårørende Formålet med behandlingen er at opnå øget livskvalitet samt at bedre det sociale funktionsniveau og reducere følgerne af misbruget. Eksempler på delmål i den ambulante behandling, som udarbejdes i samarbejde mellem behandler og borger: Stabilisering af misbruget begrænsning og ophør af sidemisbrug Ophør af kriminel adfærd Opbygning af selvværd Fastholdelse af motivation Udekørende ambulant behandling, Voksne over 18 år 9

10 Bilen er et tilbud til borgere, som i perioder ikke kan indgå i et konstruktivt samarbejde med Rådgivningscentret. Sundhedsbussen har en satellitfunktion for borgere i Skælskør og Korsør, som ikke har mulighed for at komme på Rådgivningscentret i Slagelse. Bussen kører ud to gange ugentligt. Dag og efterbehandling, Voksne over 18 år Dag og efterbehandlingen i Stofenheden er beliggende på Ingemannsvej 22, 1.sal, i Slagelse. Der gives tilbud om et intensivt dagbehandlingsforløb/personlig kompetenceudvikling til mennesker med misbrug, som vil videre i deres liv, altså ønsker en forandring af deres aktuelle situation. Forløbene tilrettelægges individuelt. Dagbehandling Aktiviteterne tilrettelægges i tæt samarbejde med borgerne for at styrke borgernes tro på egne evner til at tage vare på deres egen tilværelse. Det kan f.eks. være behandlingsforløb med fokus på: Afklaring af personlige værdier og ressourcer At opnå en øget kompetence på forskellige livsområder At øge evnen til på egen hånd at håndtere og rumme udfordringer i hverdagen Støtte til at opnå målet om stoffrihed Tilrettelæggelse af realistiske afgiftnings- og behandlingsforløb Derudover vil du i dagbehandlingen kunne få: Kendskab til mulighederne for efterbehandling og selvhjælpsgrupper Visitation til døgnbehandling, hvis det skønnes relevant Eventuelt støtte til forbesøg på døgnbehandlingstilbud Opfølgning under døgnforløbene Efterbehandling Målet er at fastholde stoffrihed, styrke det sociale netværk og forberede til beskæftigelse eller uddannelse. Behandlingens aktiviteter består i: Terapeutiske samtalegrupper Træning i dagligdagsgøremål, struktur på hverdagen Arbejde med den enkeltes netværksdannelse og socialt samvær. Undervisning (f.eks. kommunikation, konfliktløsning, ernæring, tilbagefaldsstrategier, forældreroller, forventninger, strategier mod stress og ensomhed) ANETTE: Jeg synes, der oven for mangler noget omkring inddragelse af pårørende/netværk i behandlingen er det en fast del/et tilbud eller hvad? Pårørende Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne. Som pårørende kan man have brug for rådgivning eller støtte omkring problemet. Derfor har vi en forskellige gratis og anonyme tilbud til dig, der er tæt på et menneske med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Læs mere om vores tilbud til pårørende på hjemmesiden eller kontakt Misbrugscentret. 10

11 Behandling for gravide Gravide med stofmisbrug tilbydes omgående undersøgelse og rådgivning via Næstved Familieambulatorium. Ved behov indlægges borgeren på sygehuset. Dernæst tilbydes døgnbehandling i beskyttede rammer for at mindske fosterskader, med mere. Den gravide kan tilbydes at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse i henhold til Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, lovbekendtgørelse nr. 170 af 22/ Misbrugscentret varetager misbrugsbehandlingen i henhold til Servicelovens 101 og Familieambulatoriet varetager alt vedrørende graviditet og barnets trivsel samt koordinering med andre samarbejdspartnere. I henhold til Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service BEK nr 1173 af 10/10/2007 har ansatte i Misbrugscentret underretningspligt om gravide med misbrugsproblemer. Døgnbehandling, Voksne over 18 år Målsætningen for visitation til døgnbehandling er, at borgere, der ikke får gavn af et ambulant- eller dagbehandlingstilbud, i en kort periode kan få et supplerende tilbud. I 2013 samarbejder Misbrugscentret med følgende narkodøgnbehandlingstilbud: Kongens Ø i Nordsjælland Sct. Ols på Bornholm Alfa Fredensborg Forbesøg på et døgnbehandlingstilbud kan tilbydes til borgere, der ikke har noget forudgående kendskab til døgnbehandling. Eller i de tilfælde, hvor det vurderes fagligt relevant. Døgnbehandling bliver altid fulgt op med tilbud om efterbehandling. Kvalitetskravene til døgnbehandlingstilbud Misbrugscentret stiller en række kvalitetskrav til de døgnbehandlingstilbud, der benyttes. Der benyttes udelukkende døgnbehandlingssteder, som er godkendte i Tilbudsportalen. Det sikrer, at stedet er tidssvarende og fagligt velkvalificeret Døgnbehandlingsstedet skal have en målsætning og tilbud om aktiviteter, der tager højde for den enkelte bruges behov Der skal være en aktiv politik for brugerinddragelse Døgnbehandlingsstedet skal arbejde aktivt med kvalitetssikring og opfølgning af stedets mål Der arbejdes målrettet med status og opfølgning for den enkelte borger Der benyttes metoder / midler, som er tidssvarende i forhold til aktuel faglig viden Der skal tilbydes en afgiftningsform, som er lægeligt forsvarlig Døgnbehandlingsstedet tilbyder psykiatrisk, lægelig og psykologisk behandling Borgerens netværk inddrages Der stilles krav om, at døgnbehandlingsstedet samarbejder med Misbrugscentret både vedrørende ændringer undervejs i forløbet og med henblik på at henvise til Misbrugscentrets efterbehandling Ambulant behandling, unge mellem 13 og 25 år 11

12 Et forløb i ambulant behandling giver mulighed for at følge sin skolegang og/eller arbejde ved siden af behandlingen. I den ambulante behandling tilbydes råd og vejledning, anonyme samtaler, støttende og terapeutiske/coaching samtaler. Der er både individuelle samtaler og mulighed for samtaler med deltagelse fra familie, kæreste eller andre. Dagbehandling, unge mellem 13 og 25 år Dette er et intensivt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 13 og 25 år, med misbrugsproblemer. Behandlingen er organiseret som et gruppetilbud, der foregår i dagtimerne. Der er både gruppesamtaler, individuelle samtaler og forskellige aktiviteter. Tilbud til forældre til unge Der tilbydes individuel rådgivning og gruppebaserede kurser/forældrecafé til forældre og andre pårørende, der henvender sig med henblik på at få hjælp til at tackle deres børns misbrug. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Størstedelen af de borgere, der er indskrevet i behandling på Misbrugscentret, har kontakt til andre offentlige myndigheder. Eksempelvis Jobcentret i kommunen, egen læge, distriktspsykiatri, kriminalforsorg med videre. I det omfang, den enkelte borger ønsker det og har givet samtykke til det, samarbejdes der med disse parter. Formålet er at skabe et sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte borger. Der kan være behov for koordinerende møder, hvor borger, rådgiver og en repræsentant fra den anden myndighed deltager. Eksempelvis omkring planlægning af et beskæftigelsesforløb, aftale om alternativ afsoning med videre. Ved substitutionsbehandling er det en forudsætning, at borgeren giver samtykke til samarbejde med egen læge. Hvis den enkelte borger ønsker det, kan der laves aftaler om at samarbejde med borgerens netværk. Eksempelvis hvis en borger har en god ven, som fungerer som en god støtte eller lignende. Ophør/delegation af en borgers behandling Ophør på Misbrugscentret Når en borger har afsluttet sit behandlingsforløb eller af andre årsager ikke længere ønsker eller har mulighed for at være indskrevet i behandling, fremsendes der et udskrivningsbrev til vedkommende. Hvis borgeren har været i medicinsk behandling fremsendes et udskrivningsbrev til egen læge. Fængsel I de situationer, hvor en borger udskrives grundet afsoning er det oftest således, at arresten/fængslet overtager ordinationen af substitutionsmedicin. Hvis borgeren fortsat får 12

13 ordineret medicin ved løsladelsen, overtager Misbrugscentret ordinationen igen. Det forudsætter dog, at der fremsendes en skriftlig bekræftelse på dosisstørrelse med videre fra afsoningsstedets læge. Rådgiveren på Misbrugscentret er behjælpelig med koordinering af dette. Døgnbehandling Når en borger er visiteret til døgnbehandling, overtager døgnbehandlingsinstitutionen ansvaret for den sociale og medicinske behandling. Der tages udgangspunkt i den plan for behandlingen, som er fastsat på et visitationsmøde i samråd med borgeren. Delegation (overdragelse af behandling) Hvis en borger ikke ønsker at være indskrevet i ambulant behandling i centret, men fortsat ønsker at være i substitutionsbehandling, kan vedkommende søge om at få sin behandling overflyttet til egen læge. Det forudsætter, at egen læge er villig til at overtage behandlingen samt, at der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem vedkommendes læge og Misbrugscentret. En sådan aftale udarbejdes af den øverste ansvarlige på det lægelige område i Misbrugscentret. 13

14 5. Visitationsprocedure Henvend dig på Misbrugscentret Slagelse Misbrugscenter tilbyder gratis behandling til alle, der har problemer med alkohol eller stoffer. Herunder også gratis og anonym hjælp til pårørende. Der er ingen formelle krav til måden, du henvender dig på. Du kan henvende dig personligt hos Misbrugscentret, du kan kontakte Misbrugscentret pr. telefon, brev eller , eller du kan blive henvist af andre (sagsbehandlere, læge, institutioner med flere). Vi anbefaler, at du ringer i forvejen for at få en aftale, så unødig ventetid undgås. Kontakt Misbrugscentret uforpligtende på tlf og vi hjælper dig derefter videre til det rette tilbud. De aktuelle telefontider finder du på vores hjemmeside. Visitation til behandling Behandling for afhængighed af stoffer er omfattet af behandlingsgaranti. Det betyder, at første samtale skal gennemføres inden for 14 dage. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker at benytte muligheden for frit valg (se afsnit 6 om behandlingsgaranti). Forud for visitationsmøde udarbejdes et indstillingsskema i samarbejde mellem behandler og borger. Indstillingsskemaet til dag- og døgnbehandling behandles derefter i et nedsat visitationsudvalg, der består af visitator (myndighedsperson), afdelingsleder og en behandlerrepræsentant. Der afholdes visitationsmøder hver 14. dag. Borgeren tilbydes at deltage i visitationsmødet. Der kan blive tale om en viderehenvisning til andre instanser, hvis det skønnes, at Misbrugscentrets tilbud ikke er passende eller tilstrækkelige. Det er ikke nødvendigt med visitation til ambulant behandling. Bemærk! Hvis du vælger at lade dig indlægge på et døgnbehandlingssted, uden en henvisning fra Slagelse Kommune, skal du selv betale for behandlingen. Lovgrundlag og centrale vejledninger Visitation til behandling for stofmisbrug foregår på baggrund af: Servicelovens 101 Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven (Vejledning nr. 1 til Serviceloven) VEJ nr 93 af 05/12/2006 Vejledning om botilbud m.v. til voksne (Vejledning nr. 4 til Serviceloven) VEJ nr 95 af 05/12/2006 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til Serviceloven) VEJ nr 96 af 05/12/

15 Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om ændring af lov om social service og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Sundhedslovens 142 Retssikkerhedsloven Autorisationsloven 41 Ordinationscirkulæret IM VEJ nr 9881 af 08/06/2007 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling (Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling) VEJ nr 9810 af 27/07/2007 Hjemmeboende børn med videre I forbindelse med visitation af borgere med stofmisbrug afklares dennes familiemæssige forhold. I denne forbindelse sikres viden om borgerens eventuelle hjemmeboende børn, og deres forhold i øvrigt. Det sker i henhold til social behandling for stofmisbrug efter 101. I henhold til regler om underretningspligt efter Servicelovens Kapitel 27 Underretningspligt sikres, at kommunens andre afdelinger tilføres viden om eventuelle forhold, som vurderes relevant for kommunen i relation til den misbrugende borger og dennes børn. 15

16 6. Behandlingsgaranti Kommunen sørger for, at mennesker med stofmisbrug, der ønsker behandling for stofmisbrug, får et behandlingstilbud, der skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Behandlingsgarantien gælder kun i forhold til kommunens tilbud og kan fraviges, hvis borgeren med stofmisbrug vælger at blive behandlet i et andet behandlingstilbud. Garantien dækker den sociale behandling for stofmisbrug efter lov om social service. Borgere med stofmisbrug, der er indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, er ikke omfattet af dette lov. Borgere med stofmisbrug, der er visiteret til behandling, har mulighed for frit valg (se afsnit 7). 16

17 7. Muligheden for frit valg Efter Servicelovens 101, Stk. 4. kan en person, der er visiteret til behandling vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge gælder for alle visiterede borgere med stofmisbrug. Retten til at vælge kan dog begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor. Borgere med stofmisbrug, der er visiteret til behandling, skal orienteres om retten til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud. Tilbuddene skal være godkendt efter Serviceloven. Da det konkrete tilbud skal være inden for rammerne af visitationen og den udarbejdede behandlingsplan, vil der for eksempel ikke være frit valg mellem døgn- og dagbehandling. Det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Private dagtilbud er ikke omfattet af kravet om godkendelse i Serviceloven og derfor ikke omfattet af retten til frit valg. Misbrugscentret kan være borgeren behjælpelig med informationer om behandlingsmuligheder, der kan udgøre alternativer til den behandling, kommunen tilbyder. 17

18 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering af og opfølgning på handleplaner Udarbejdelse af handleplan Borgen tilbydes en samtale med behandleren inden for de første 14 dage efter henvendelsen. På baggrund af denne samtale vurderes det, om det er tilstrækkeligt med ambulant behandling eller borgeren har et ønske om dag- og/eller døgnbehandling. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Der lægges stor vægt på matchning af borgerens behov og misbrugscentrets tilbud. Efter samtalen tilbydes borgeren udarbejdelse af en handleplan. Handleplanen er det redskab, som borgeren og misbrugsrådgiveren har at arbejde ud fra. Den beskriver: hvilken overordnet målsætning borgeren har for behandling hvilke delmål der skal arbejdes med i et behandlingsforløb hvilken indsats der er nødvendig varighed af indsatsen andre særlige forhold f.eks. boform, beskæftigelse, behandling og hjælpemidler. Opfølgning Hovedreglen er, at der skal ske opfølgning på den udarbejdede handleplan en gang om året. Eller hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til borgerens situation. Opfølgningen sker i en samtale mellem borger og behandler. Opfølgningssamtalen skal indeholde en afklaring af den aktuelle situation, status i forhold til den tidligere udarbejdede handleplan, mål, delmål samt kontakthyppigheden i perioden. Udarbejdelse af handleplanen for hver enkelte borger i stofmisbrugsbehandling skal sikre sammenhæng mellem både den sundhedsfaglige og den socialfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen og de sociale problemstillinger i øvrigt. Opfølgning i forhold til medicinsk behandling For at undgå afhængighed skal lægen, inden behandling med afhængighedsskabende lægemidler indledes, sammen med patienten lægge en behandlingsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der kan forventes af behandlingen, og hvor lang tid behandlingen forventes at vare. Centrets overlæge er ansvarlig for den medicinske behandling. Opfølgning på borgerens ordinationer sker ved lægesamtaler efter behov. Borgeren kan selv tage initiativ til disse eller rådgiveren kan i samråd med borgeren skønne, at der er behov for en lægesamtale. Rådgiveren koordinerer og følger op på de planer, der lægges i samråd med borgeren ved lægesamtalen. Eksempelvis borgerens ønske om stabilitet via reducering af sidemisbrug, støtte til nedtrapning med videre. 18

19 9. Hvordan sikres brugerinddragelse? (Anette) I Misbrugscentret afholdes brugermøder en gang om måneden. Brugerrepræsentanterne fungerer ligeledes som bindeled mellem borgerne og personalet i de enkelte centre. Personalet på de enkelte centre har valgt en repræsentant som tovholder i forhold til brugerinddragelsen i centret. Denne repræsentant deltager i møder hver 2. måned med medarbejderrepræsentanter fra de andre centre. En gang om året afholdes et stormøde, hvor brugerrepræsentanter fra både alkohol- samt stofmisbrugsdelen og Misbrugscentrets leder deltager. Der arrangeres forskellige borgerinitierede aktiviteter med jævne mellemrum på Misbrugscentret. 19

20 10. Reglerne for betaling af kost og logi Der er følgende regler omkring egenbetaling ved døgnbehandling: Kommunen fastsætter betalingen ved ophold i kommunale boformer i henhold til Serviceloven 163 Der skal som udgangspunkt betales for ophold i boformer jf. Servicelovens i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, efterbehandling eller udslusning. Personer, der beholder deres egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for opholdet. Der skal dog betales for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes i øvrigt således, at der tages hensyn til at borgeren har et rimeligt beløb (lommepenge) til rådighed, når de faste udgifter er betalt. Fastsættelse af egenbetalingen indarbejdes i den samlede handleplan, der bliver udarbejdet i forbindelse med påbegyndt behandling. Der skal således være klarhed over forsørgelsesgrundlag og betaling fra opholdets begyndelse. Opholdsbetalingen fastsættes som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. Fastsættelse af egenbetaling følger Botilbudsvejledningen VEJ nr 95 af 05/12/2006 stk

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere