Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedslovens 142: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Servicelovens 140, stk. 2: For unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for den behandling, der skal iværksættes, og for den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie Bekendtgørelse om tilbageholdelse af stofmisbruger i behandling 1: I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 2. For andre stofmisbrugere beslutter kommunalbestyrelsen, om kommunen vil benytte sig af denne lovs bestemmelser.

2 Værdigrundlag Målgruppen Formålet med ydelsen Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver tilbud efter stk. 1, kan der klages til det sociale nævn, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 10. Misbrugsindsatsen i Fredericia Kommune bygger på ansvarlighed, åbenhed, gennemsigtighed og tilgængelighed. Det gælder for borgere der benytter tilbuddene, pårørende og samarbejdspartnere. Borgernes inddragelse i indsatsen er afgørende for at borgerne har ejerskab til indsatsen og at forventninger til indsatsen er afstemt. Inddragelsen sikre endvidere, at der kan opnås viden og informationer om, hvad der fungerer godt og mindre godt. Såvel i forhold til den konkrete borger og i forhold til kvalitetsudviklingen generelt. Fredericia Kommune lægger vægt på, at medarbejderne, der beskæftiger sig med misbrug er dedikerede til at gøre en forskel og derfor er: eksperimenterende og omstillingsparate; nysgerrige; villige til at tage kalkulerede chancer og at det er tilladt at begå fejl. Målgruppen for ydelsen er borgere, der har misbrug, hvilket er kendetegnet ved stort regelmæssigt eller dagligt forbrug kombineret med afhængighed, med deraf følgende abstinenser. Borgerne har samtidig alvorlige fysiske, psykiske, sociale og adfærds problemer. En særlig målgruppe er unge borgere i alderen årige, der har et overforbrug og begyndende misbrug, samt unge der eksperimenterer med rusmidler.. Formålet med ydelsen er, at borgen opnår de nødvendige redskaber til at kunne få et acceptabelt liv under hensyn til deres respektive livssituation, hvor formålet er enten stoffrihed eller skadesreduktion. Det er helt afgørende, at borgeren vurderes at kunne profitere af ydelsen og at behandlingen i videst muligt omfang sker ambulant således netværk bevares og borgen lærer at mestre egen tilværelse. Visitationsprocedure Borgere med misbrug kan henvende sig i Fredericia Misbrugscenter Team Narko. Misbrugscentret Team Narko har visitationskompetence. På baggrund af den indledende samtale visiterer Misbrugscentret Team Narko borgerne til et afklaringsforløb bestående af op til fire samtaler. Afklaringsforløbet afdækker borgerens behov for behandling. Disse munder ud i en behandlingsplan/indsatsplan. Visitering til døgnbehandling indstilles til ledermøde, der træffer endelig afgørelse. Familieafdelingen i Fredericia Kommune udarbejder handleplaner unge under 18 år, der har et overforbrug og begyndende misbrug, samt unge der eksperimenterer. Misbrugscentret Team Narko udarbejder den del af handleplanen der omhandler misbruget. Visitering sker inden for gældende regler vedr. handleplaner, behandlingsplaner og behandlingsgarantier. Side 2 af 7

3 Handleplaner og indsatsplaner/ behandlingsplaner Krav til borgeren Indhold i ydelsen Fredericia Kommune arbejder systematisk med handleplaner og indsatsplaner til at sikre sammenhængen i den indsats, der tilbydes. Planer og beskrivelser skal udarbejdes i et sprog som borgerne forstår. For de borgere, der vurderes at have behov der rækker udover behandling for misbrug tilbydes en social handleplan for den indsats der iværksættes. Handleplanen er alene et tilbud til borgen. I givet fald udarbejdes denne i udgangspunktet i samarbejde med borgeren. Indsatsplanen/behandlingsplanen udarbejdes efter visitation til en konkret behandlingsindsats. Planen indeholder formål med indsatsen, metoder der anvendes, varighed samt plan for status og opfølgning. Denne udarbejdes i udgangspunktet i samarbejde med borgeren. Opfølgning på behandlingen sker løbende for at sikre borgerne profiterer af indsatsten. Der aftales i de enkelte indsatsplaner/behandlingsplaner, hvor hyppigt der følges op. Enhver ydelse bliver leveret under forudsætning af, at borgeren ønsker forandring, er motiveret og aktivt søger behandling. Det betyder, at borgeren skal have et konkret ønske om at indgå i et samarbejde. Borgerne der benytter café og værestederne Havnecaféen og Solstrålen skal tage aktivt del i arbejdet på Havnecaféen og Solstrålen. De konkrete opgaver ændres i takt med borgernes udvikling. Ambulant behandling Fredericia Kommune leverer via Fredericia Misbrugscenter Team Narko behandlingstilbud til stofmisbrugere. Tilbuddene omfatter åben rådgivning ambulante behandlingstilbud, der varierer i omfang og intensitet, medicinsk behandling samt visitere til døgnbehandlingstilbud. Borgerens børn og families situation og vilkår integreres som en del af indsatsen både i rådgivning og behandling. Dette sker i samarbejde med familieafdelingen. For gravide borgere, der er i behandling er indgået aftale mellem Kolding Sygehus, Fredericia Kommune Voksenservice og Misbrugscenter Team Narko omkring samarbejde ved gravide misbrugere. Formålet er tidlig opsporing, tidlig indsats til støtte for både barnet og moderen Åben rådgivning, I Åben rådgivning kan borgerne henvende sig direkte fra gaden ved behov for rådgivning og vejledning ifm. stofmisbrug. På baggrund af samtalen foretages visitering til behandling. Åben rådgivning har åbent: Mandag, tirsdag og torsdag kl Forslag: Åbningstiden ændres til (reduktion på 21 pct) Ungerådgivningen/behandlingen Side 3 af 7

4 Ungerådgivningen er en åben rådgivning for unge op til 25 år, der har problemer fordi de ryger hash eller tager stoffer. Formålet er at hjælpe de unge med at håndtere misbrugsproblemer og hjælpe dem med at få styr på tilværelsen. Ungerådgivningen tilbyder samtaler, gruppeforløb og netværksdannelse. Ungerådgivningen har åbent: Mandag til fredag kl , samt efter aftale. Forslag: Åbningstiden ændres til mandag til fredag (reduktion på 21 pct.) eller Åbningstiden ændres til mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl (reduktion på 20 pct.) Værestedet Havnecaféen Havnecaféen er en café og værested for stofmisbrugere. Havnecaféen er åben og forudsætter ikke visitering eller at borgerne har været i behandling. Borgerne, der anvender caféen, deltager i at udføre opgaver i Havnecaféen. Havnecaféen tilbyder samvær og netværk. Havnecaféen har åbent: Mandag, tirsdag og torsdag kl , fredag kl og lørdag kl Værestedet Solstrålen Solstrålen er drevet af de borgere, der benytter værested. Solstrålen er et åbent tilbud, der ikke kræver visitering. Målgruppen er tidligere misbrugere både alkohol og narko. Solstrålen har åbent: Mandag fredag kl Gruppen Vejen Frem Målgruppen er borgere med misbrug som er indskrevet i Misbrugscentret Team Narko. Formålet er at skabe bedre livskvalitet. Gruppen mødes en gang ugentligt i to timer. Der er ikke en tidsramme for deltagelse i gruppen. Gruppen kan rumme op til 12 personer. Der opstartes to grupper per år. Der visiteres til gruppen. Ændring: Gruppen mødes en gang ugentligt i 1½ time. Gruppen kan rumme op til 15 personer. Grundlaget for opstart er gruppen er en tilslutning på 9 personer, dette anses som et hensigtsmæssigt minimum for at skabe den rette dynamik i gruppen. (optaget i gruppen øges og der sikres et minimumsgrundlag, samtid sker der en reduktion i mødetiden på ca. 25 pct.) Side 4 af 7

5 Motivationsgruppen Målgruppen er borgere med misbrug, som er indskrevet i Misbrugscenter Team Narko og har et ønske om forandring mod stoffrihed samt er motiveret for at arbejde målrettet for forandringen. Der arbejdes i gruppen med at understøtter borgerne og give dem selvtillid, samt at arbejde hen mod sommerhus gruppen. Efter møderne tilbydes varm mad i Havnecaféen. Forløbet er af seks ugers varighed. Der afholdes to ugentlige møder med en varighed af 2½ time. Der er ikke mulighed for løbende optag i gruppen. Der opstartes to grupper per år. Ændring: Der afholdes to ugentlige møder med en varighed af 2 timer. Der tilbydes ikke middagsmad efter grupperne (reduktion på 20 pct). Alternativt ændres varigheden til 4½ uge (reduktion på 20 pct.). Der er ikke angivet maks deltager, men det er en mulighed at øge antallet af deltager i gruppen. Sommerhusgruppen Målgruppen er borgere, der er indskrevet i Fredericia Misbrugscenter Team narko, som har et ønske om stoffrihed. Det forudsættes, at borgeren har fulgt et seks ugers motivationsforløb. Forløbet er af syv ugers varighed, bestående af et gruppeforløb på fire uger i Misbrugscentret Team Narko og efterfølgende tre ugers ophold i sommerhus. Der afvikles to grupper årligt med optil 12 personer. Forløbet indeholder et ophold i sommerhus samt gruppeforløb i Misbrugscentret Team narko op frem mod sommerhus turen. Ændring: Forløbet ændres til at have et forløb på tre uger i gruppeforløb i misbrugscentret (25 pct. af perioden op til) og to uger i sommerhus (33 pct. af sommerhusturen). Alternativt skal antallet af deltagere i sommerhusgruppen stige til 15, hvilket dog kan give udfordringer ift. egnede sommerhuse, lige som der kan tilføjes et minimum for at skabe en hensigtsmæssig dynamik i gruppen. Bo-enheden Målgruppen er misbrugere, der er stoffri/ædru og som har et ønske om støtte og vejledning. Formålet er optræning i det sociale liv og adfærd, med henblik på at borgerne bliver trænet til at skabe et godt liv. Der indgår bl.a. støtte og vejledning, netværksdannelse, fællesskab og samarbejde, samtaler, individuelle og gruppe træningsforløb og hjælp til økonomi og boligsituation. Der er ikke begrænsning på længden af et ophold i Bo-enheden. Behovet definerer længden af opholdet. Borgere i Bo-enheden betaler 1500 kr. i husleje per måned, hvis de ikke har anden husleje. Der betales 1500 kr. i kostpenge, hvor der modregnes 48 kr. per dag, hvis ikke borgen skal modtage kost på konkrete dage. Der visiteres til Bo-enheden. Ændring: Der indføres en maks grænse, der i udgangspunktet kan visiteres Side 5 af 7

6 Koordinering af indsatsen Den fremtidige indsats Frit valg Betaling for ydelsen til, samt betalingen for opholdet øges til 1800 kr. for husleje. Kostpenge beløbet justeres så det til reguleres til det maksimale niveau inden for lovens rammer. Pårørendekursus Tjele. Målgruppen er pårørende til misbrugere. Der afholdes to kurser årligt. De pårørende deltager i et weekendkursus, der finder sted på Tjele. Ændring: Tilbuddet udfases og de pårørende kan evt. tilbydes samtaler i åbenrådgiving eller lign. Misbrugscenter Team Narko oplyste, at dette er på i proces. Døgntilbud Fredericia Kommune tilstræber, at levere ydelser som ambulante tilbud til borgerne, således de lærer at mester egen tilværelse og kan vende tilbage til en almindelig tilværelse. I tilfælde, hvor det på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderes, at døgnbehandling er nødvendig, visiteres til godkendte behandlingssteder. Der visiteres godkendte behandlingstilbud, der er registreret på Tilbudsportalen Medicinudlevering Medicinudlevering sker i Havnecaféen. Medicinudleveringen sker mandag, tirsdag og torsdag kl Ændring: Medicin udleveringen sker på mandag, tirsdag og torsdag i kl (reduktion på 20 pct.) Der er særlig opmærksomhed på tværfagligt samarbejde mellem Fredericia Misbrugscenter og ofte flere kommunale instanser, der kan være en del af den samlede sociale indsats. Koordineret samarbejde sker med frivillige initiativer i det omfang borgeren har et ønske herom og har givet samtykker hertil. Ethvert samarbejde med eksterne parter sker under hensyntagen til gældende lovkrav om tavshedspligt og borgerens samtykke. Udvikle og ændre indsatsen således den matcher de ændrede krav i forhold til borgens behov og udvikling tilsiger. Borgere, der er visiteret til et tilbud, har mulighed for at vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat tilbud. Valgfriheden omfatter alene andre tilsvarende tilbud. Det er en således en forudsætning, at tilbuddet matcher borgerens behov jf. visiteringen. Det betyder eksempelvis, at borgen ikke frit kan vælge mellem ambulant behandling og døgnbehandling. Fredericia Kommune betaler for selve misbrugsbehandlingen, således borgeren ikke selv betaler for behandlingen. Borgen betaler selv for selve opholdsdelen i forbindelse med Side 6 af 7

7 Brugerinddragelse Klageadgang Monitorering af indsatsen Personalet kompetencer mv. Organisering Samarbejdsparter Bemærkninger døgnbehandling. Borgens egenbetaling beregnes på baggrund af borgens indkomstgrundlag. Inddragelse og indflydelse i misbrugsbehandlingen sker i forbindelse med, at der udarbejdes behandlingsplaner og når der skal ske justeringer i disse. Det er en afgørende forudsætning i tilrettelæggelsen af forløb og indsats. Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal sendes til Voksensservice, Fredericia Kommune. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet i løbet af to uger. Hvis afgørelsen ikke bliver ændret, sender Fredericia Kommune klagen videre til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark, Store Torv 10, 6200 Aabenraa. Det Sociale Nævn træffer herefter endelig afgørelse. Der foretages lovpligtige indberetninger. Forsøgs- og udviklingsprojekter evalueres med henblik på erfaringsopsamling og dokumentation af indsats. Evalueringerne sker skriftligt. Personalet ved Fredericia Misbrugscenter omfatter lægekonsulent, sygeplejerske, sekretær, socialrådgiver, pædagoger, misbrugsvejleder, konsulenter mv. Medarbejderne ved Misbrugscentret gennemgår efteruddannelsesforløb, med fokus på metoder i behandlingsarbejde. Fredericia Misbrugscenter er en del af Voksenservice i Fredericia Kommune. Alle kommunens behandlingsaktiviteter vedrørende borgere med misbrugsproblemer er samlet under Misbrugscentret. Fredericia Misbrugscenter Team Narko samarbejder med relevante forvaltninger og afdelinger i Fredericia Kommunen for at sikre en helhedsorienteret behandling af borgeren. Samarbejdet sker indenfor gældende lovgivning om tavshedspligt etc. Fredericia Misbrugscenter Team Narko arbejder aktivt på et gensidigt samarbejde med kommunens afdelinger og forvaltninger for at skabe de bedste forudsætninger, ramme og muligheder for borgeren. Misbrugscentret Team Narko yder en række forløb i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen i Fredericia Kommune. Disse forløb indgår som et led i beskæftigelsesindsatsen. Forløbene er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Side 7 af 7

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere