Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi."

Transkript

1 Debatoplæg Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. 1

2 Forord Dette debatoplæg rummer tre bidrag. For det første Børnerådets forslag til en national strategi mod seksuelt misbrug af børn. For det andet rapporten fra en af Børnerådet nedsat tværfaglig Afklaringsgruppe, der omfatter eksperter inden for området seksuelt misbrug af børn. For det tredje personlige bidrag fra eksperterne i Afklaringsgruppen inden for de specialer, de repræsenterer. Det er Børnerådets opfattelse, at de her fremlagte forslag til en national strategi for indsatsen mod seksuelt misbrug af børn vil tjene et dobbelt formål. For det første at kunne være udgangspunkt for en statslig og kommunal indsats. For det andet udgøre grundlaget for en faglig og offentlig debat. December 1999 Per Schultz Jørgensen Formand for Børnerådet 2

3 Indledning Seksuelle overgreb mod børn har i de senere år været med til at præge debatten om børns opvækstvilkår, i perioder endda med voldsomme og dramatiske episoder - og tilhørende overskrifter i medierne. Samtidig har en række retssager om incest eller pædofili rejst mange spørgsmål, både vedr. afhøring af børn, beskyttelse og behandling af børn, straf til de dømte for overgrebene samt spørgsmålet om, hvorvidt der kan iværksættes en langt mere omfattende og seriøs forebyggelse, især i forhold til forekomst af seksuelt misbrug i børneinstitutionerne. Den offentlige debat er på én gang præget af naturlig opskræmthed samtidig med, at der stilles mange spørgsmål, f.eks. vedr. forekomst og evt. stigning heraf i forhold til tidligere år - eller med hensyn til sammenligning mellem Danmark og andre lande. I denne forbindelse er det også karakteristisk, at debatten i Danmark kun i begrænset omfang har været ført på tværs af faglige og sektorielle grænser. Derfor nedsatte Børnerådet en Afklaringsgruppe med deltagelse af eksterne eksperter med henblik på en sådan tværfaglig belysning og forsøg på en vidensstatus: Hvad ved vi, hvordan vurderer vi det - og hvad foreslår vi? Afklaringsgruppens rapport Afklaringsgruppen har holdt 7 møder i perioden april-november 1999 og afleverede herefter sin rapport til Børnerådet (vedlagt). Blandt de spørgsmål, der har været drøftet af Afklaringsgruppen, er indflydelsen fra sociale og kulturelle forhold på forekomsten af seksuelt misbrug af børn og hermed også den seksuelle liberalisering, definitioner på seksuelt misbrug, den tilgængelige viden om misbrug af børn - både i Danmark, Norden og internationalt, psykiske skader hos børn efter seksuelt misbrug, undersøgelse af børn efter misbrug - både lægeligt og psykologisk, seksuelt misbrug af børn i en retlig sammenhæng, seksuelle overgreb i familien og endelig kommunale forhold. Rapporten afsluttes med en opsamling og præsentation af gruppens forslag. Børnerådets behandling Børnerådet drøftede Afklaringsgruppens rapport på sit møde den 9. december For Børnerådet var det vigtigt både at få en tilbundsgående drøftelse og behandling af hele spørgsmålet og samtidig nå frem til forslag, der var anvendelige i en videre udformning af en national strategi på dette område. Derfor er det afgørende at se Børnerådets forslag som led i et videre arbejde, der også må omfatte en mere detaljeret behandling af visse af spørgsmålene i ad hoc nedsatte arbejdsgrupper. Det gælder f.eks. hele spørgsmålet om vurderingen af børns troværdighed som vidner i sager om seksuelt misbrug. Nogle af forslagene kræver lovændringer, andre gør det ikke, men kan så til gengæld udvikles gennem andre initiativer fra statsligt eller kommunalt hold. Fra Børnerådets side skal der udtrykkes en tak til Afklaringsgruppens eksterne medlemmer. Det er vigtigt, at de som nationale eksperter i denne situation har stillet sig til rådighed for en indsats. Det har de gjort med stort engagement. Samtidig understreges det, at Afklaringsgruppen ikke kan tages til indtægt for alle forslagene fra Børnerådet - alene af den grund, at der i Afklaringsgruppen ikke var enighed om alle forslagene. 3

4 Samlet er det rådets opfattelse, at forslagene udgør grundlaget for udformningen af en national strategi på dette område. Børnerådets forslag til indsatsområder Børnerådets forslag til en national strategi for en indsats mod seksuelt misbrug af børn omfatter i alt fem hovedområder. Inden for hvert af disse hovedområder vil der i de fleste tilfælde være et antal mere detaljerede forslag. Børnerådets forslag til indsatsområder er følgende: styrkelse af den tilgængelige viden om seksuelt misbrug af børn, både i familien og i institutioner og skoler, opkvalificering af den samlede undersøgelsespraksis vedr. seksuelt misbrug af børn, både lægeligt, retsmedicinsk, psykologisk og socialt, orientering af den retlige sammenhæng i retning af større hensyn til børns særlige udsathed, forbedring og intensivering af den kommunale indsats i forbindelse med seksuelt misbrug, herunder både som forebyggelse og behandling, kraftig forbedring af grunduddannelsen af en række professionelle grupper i forhold til hele spørgsmålet om seksuelt misbrug af børn. I det følgende skal de enkelte forslag fremlægges mere detaljeret. 4

5 I. Forslag om styrkelse af den tilgængelige viden om seksuelt misbrug af børn 1. Løbende registrering på kommuneplan af alle underretninger om seksuelle overgreb En kommune skal i forbindelse med en indberetning om et seksuelt overgreb mod et barn overveje og tage stilling til en evt. politianmeldelse. Kommunen er ikke forpligtet hertil, hvis undersøgelsen når frem til den konklusion, at en sådan anmeldelse ikke er påkrævet. Forslaget indebærer en forpligtelse for kommunen til at registrere alle indberetninger, både dem der fører til politianmeldelse og dem, der ikke gør. Kommunen skal have pligt til at informere om disse indberetninger til det nationale videnscenter for seksuelt misbrug af børn (se senere). 2. Forbedret kriminalstatistik Det er i dag ikke muligt for de enkelte aldersgrupper af børn at se forekomst af anmeldte og pådømte overgreb mod børn. Derfor forslag om forbedring af statistikgrundlaget, så det giver denne mulighed. 3. Nationalt videnscenter vedr. seksuelt misbrug af børn Der foreslås oprettet et videnscenter, der omfatter alle informationer på området for seksuelt misbrug af børn, herunder lægelige og retsmedicinske informationer, psykologiske, sociale og retlige/ politimæssige oplysninger, samt statistiske og kommunale indberetninger. Det er af stor betydning, at der et sted i Danmark findes et sådant videnscenter, hvorfra der kan hentes oplysninger til både forsknings- og opklaringsøjemed samt med henblik på at kunne styrke den lovgivningsmæssige og behandlingsmæssige indsats. M.h.t. placeringen af videnscentret vil det være naturligt at tænke tværfagligt og overveje en mulig institution, der omfatter flere faglige tilgange til børns forhold. For Børnerådet vil en placering af et sådant videnscenter på SIF (Statens Institut for Folkesundhed) ikke være unaturlig. 4. Forskningsmæssig belysning af omfanget af seksuelle overgreb mod børn Det mere videnskabelige grundlag for en belysning af omfanget og karakteren af seksuelt misbrug af børn i Danmark er spinkelt. Vi skal tilbage til slutningen af 80 erne for at finde en dansk undersøgelse, der tager spørgsmålet op fra en repræsentativ synsvinkel. Der er således både behov for en opdatering af vidensgrundlaget og for en mere dybtgående belysning af karakteren af misbrug og de lægelige, psykologiske og sociale omstændigheder. Der er også brug for undersøgelser, der direkte inddrager børn i belysningen, dvs. anvender børn som informanter. Børnerådet foreslår, at der nationalt stilles midler til rådighed for over en kortere årrække at gennemføre de nødvendige forskningsmæssige belysninger af seksuelt misbrug af børn. Den forskningsmæssige indsats kan administreres af en styringsgruppe, der nedsættes tværfagligt, svarende til hvad der er tilfældet m.h.t. den nationale kohorteundersøgelse. 5

6 II. Undersøgelse af børn 1. Oprettelse af et antal regionale undersøgelsescentre Justitsministeriet har ved Cirkulæreskrivelse af august 1999 placeret de politimæssige personundersøgelser i sager der vedrører seksuelle overgreb på landets tre retsmedicinske institutter. Undersøgelsen vil hermed alene få den politimæssige bistand som formål, den vil blive foretaget af personer uden pædiatrisk ekspertise og transporten af børn til undersøgelse vil for manges vedkommende blive lang. Det er Børnerådets opfattelse, at der bør oprettes regionale undersøgelsescentre, der omfatter både retsmedicinsk, pædiatrisk og psykologisk behandling og omsorg for det seksuelt misbrugte barn og kan tilrettelægge undersøgelsesforløbet som en integreret og helhedsorienteret rutine i regionalt regi, f.eks. på udvalgte børneafdelinger. Børnerådet foreslår, at Sundhedsministeriet tager initiativ til etableringen af regionale undersøgelsescentre. 6

7 III. Retlig sammenhæng 1. Afhøring af børn Der bør vises børn ganske særlige hensyn, når de optræder som vidner i sager om seksuelt misbrug. Afhøringen og afhøringslokaler bør indrettes med respekt for børns særlige sprog og nonverbale ytringer samt deres behov for tryghed. Børnerådet foreslår, at justitsministeren etablerer en obligatorisk specialuddannelse i afhøringsteknik for politiets personale, der skal (video)afhøre børn i disse sager. Uddannelsen bør omfatte planer for supervision af personalet før og efter videoafhøring af børn. 2. Rettens behandling af sager vedr. seksuelt misbrug af børn Det er Børnerådets opfattelse, at personalet i det retlige system ofte savner viden om børn, og at rettens gennemgang af det lægelige og psykologiske materiale kan forekomme overfladisk. Børnerådet opfordrer på denne baggrund landets dommere til i højere grad at anvende de eksisterende muligheder for at retten indkalder uvildig ekspertise for på denne måde at belyse sagerne bedre. Forslagets hensigt er at begrænse parternes indkaldelse af egne eksperter, men berører naturligvis ikke muligheden for at indkalde egentlige vidner. Ofrene for seksuelle forbrydelser kan påføres yderligere skade og krænkelse, når retten tillader forevisning for åbne døre af videooptagelser af forbrydelserne. Børnerådet opfordrer justitsministeren til at tage initiativ til en ændring af retsplejeloven, således at rettens døre skal lukkes ved fremvisning af videooptagelser o. lign. af seksuelle forbrydelser mod børn. 3. Registrering af personer dømt i sager vedr. seksuelt misbrug af børn Næsten alle danske børn opholder sig en stor del af døgnet i institution eller skole. Beskyttelseshensynet til børn i denne sammenhæng finder rådet så stort, at ganske særlige forholdsregler må iagttages, hvilket også skal ses på baggrund af, at behandlingsprognosen for pædofile krænkere ikke kan anses for at være gunstig. Børnerådet finder på denne baggrund, at seksuelle krænkere så vidt det er muligt skal forhindres i at opnå beskæftigelse, der omfatter kontakt med børn. Rådet opfordrer derfor justitsministeren til at fremsætte lovforslag til tidsubegrænset registrering af dømte krænkere. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om obligatorisk kommunal kontrol med straffeattester ved stillingsansøgning, se IV, Forældelsesregler vedr. seksuelt misbrug af børn Børnerådet har i august 1999 foreslået ændringer af forældelsesreglerne, således at fristen for forældelse i sager om seksuelt misbrug af børn først løber fra ofrets fyldte 18. år. Justitsministeren har i november udsendt et udkast til lovforslag herom, som Børnerådet tilslutter sig. 5. Børns troværdighed som vidner Udsagn fra adskillige retssager og fra den offentlige debat afspejler såvel ideologisk præget som videnskabeligt funderet mistillid til sandhedsværdien af børns udsagn, når de optræder som vidner. Rådet finder det uholdbart, at manglende videnskabelig belysning af dette afgørende spørgsmål fortsat kan medvirke til usikre retlige afgørelser. Se også III, 2. 7

8 Børnerådet opfordrer justitsministeren til at nedsætte en gruppe med juridisk, psykologisk og pædagogisk ekspertise, der får til opgave at foretage en forskningsbaseret udredning af spørgsmålet. 8

9 IV. Kommunale forhold 1. Etablering af kommunalt beredskab Mange kommuner handler fortsat tøvende, usikkert og inkompetent, når sager opstår med (mistanke om) seksuelt misbrug af børn i skoler og institutioner. Børnerådet foreslår m.h.p. hurtig og kompetent handling over for børn, forældre og personale, at der i alle kommuner etableres et særligt beredskab, hvis indhold afspejler grundige overvejelser om de ressourcer, den enkelte kommune råder over. Beredskabet bør omfatte et tværfagligt team med omfattende kompetence, der kan handle på baggrund af en på forhånd fastlagt procedure. Sigtet er bl.a. at skabe de rammer, der giver børn og forældre den størst mulige tryghed i hverdagen i skoler og institutioner, også mens evt. undersøgelser foregår. Indsatsen bør også have særlig fokus på det store arbejde, der følger med at rådgive og støtte utrygge og skræmte børn efter sagsforløbet. Små kommuner med få midler bør overveje et tværkommunalt samarbejde, der kan sikre tilstedeværelsen af det fornødne kompetente personale. Børnerådet opfordrer til brug for etableringen af det kommunale beredskab regeringens Børneudvalg til at tage initiativ til udarbejdelsen af en manual, der omfatter procedurer, forløbsbeskrivelser og relevant lovgivning, regelstof, overenskomster m.v. af betydning for seksuelt misbrug af børn. Materialet må også omfatte forhold af relevans for det frivillige arbejdes organisationer. Kommunernes Landsforening bør medvirke til udarbejdelsen. 2. Uddannelse og kurser Hverken lærere eller pædagoger er særligt grunduddannet m.h.p. problemer på dette område. Børnerådet opfordrer til etablering af kommunale efteruddannelsestilbud og kurser vedr. ledelse og ansættelse, herunder særligt om ansættelsesprocedure og -samtale, men også om andre forhold, der betinger en institution, hvor misbrug af børn forebygges. Der tænkes her særligt på åbne og gennemsigtige forhold i institutionens interne struktur og ledelse, personalets træning i at aflæse børns signaler samt viljen og evnen til åbent at drøfte svære og ømtålelige emner med såvel kolleger, ledelse som forældre. 3. Oplysningsmateriale Når mistanken om seksuelt misbrug af børn i en institution eller skole slår ned, rammes forældrene ofte af desperation og afmagtsfølelse. Meget ofte er der ingen eller ringe øjeblikkelig hjælp at hente i institutionen eller mere centralt i kommunens forvaltning, jvf. IV, 1. Til støtte for forældrene foreslår Børnerådet derfor, at der udvikles oplysningsmaterialer, der redegør for problemets generelle karakter. Rådgivnings- og støttemuligheder og en manual med angivelse af de relevante procedurer, der gælder for forvaltning og institutioner, må indarbejdes i materialet. Børnene selv udgør et stort, men skjult potentiale i indsatsen mod seksuelle overgreb. En systematisk indsats m.h.p. at oplyse og undervise børn om egne ressourcer og om retten til egen krop kan vise sig at være et velegnet middel i forhold til lidt større børn. I skolen vil sundhedsplejerske og skolelæge med fordel kunne inddrages i dette arbejde. Børnerådet forslår, at der udvikles undervisningsmaterialer, som også omfatter vejledning til børnene om, hvor de kan henvende sig med problemer af denne art. 9

10 4. Ansættelse i pædagogisk institution og skole Seksuelle forbrydelser mod børn kan næppe nogensinde helt udryddes. Med en strammere ansættelsespolitik sendes imidlertid et vigtigt signal til alle dømte og potentielle krænkere om, at de er uønskede på arbejdspladser, hvor der tages hånd om børn og andre svage grupper, og om at der nu er større agtpågivenhed over for problemet. Børnerådet foreslår, at der ved lov pålægges kommunerne obligatorisk kontrol med straffeattester ved ansættelse i stillinger som de omtalte. Forslaget omfatter den såkaldte 43- attest, hvis sletningstidspunkt er 10 år efter løsladelse/prøvetids udløb. Om forslag i øvrigt vedr. strafferegister se III, 3. Baggrunden for forslaget er bl.a., at hvis alle stillingsansøgere stilles over for dette krav, vil det synspunkt veje mindre, at man som ansøger derved kan føle sig mistænkeliggjort. Børnerådet opfordrer i øvrigt de kommunale myndigheder til at sikre, at institutionsledere anvender referencer fra tidligere arbejdspladser til at undersøge ansøgeres forhold, og at vedlagte curriculum vitae nøje gennemgås ved en ansættelsessamtale. En ansættelsespraksis som omtalt ovenfor vil alene få konsekvenser i offentlige institutioner. De frivillige organisationer kan med de gældende regler ikke få adgang til strafferegistrene. Børnerådet opfordrer det frivillige arbejdes hovedorganisationer til at tage uddannelses- og oplysningsinitiativer på området, der understreger de lokale bestyrelsers ansvar for, at krænkere ikke får adgang til frivilligt arbejde med børn og andre svage grupper. For selvejende institutioner og puljeinstitutioner er problemstillingen særlig. Institutionen kan anmode kommunen om at rekvirere 43-attest hos Rigspolitiet. Finansministeriets Cirkulære angående spørgsmål om ansættelse under staten af personer, der har begået strafbare forhold fra 1963 tolkes imidlertid formentlig forkert af nogle således, at kommunen efterfølgende ikke må oplyse institutionen om indholdet af attesten, men kun om der står noget. På denne baggrund ønsker disse institutioner ikke at rekvirere attest, da anvendeligheden heraf efter denne fortolkning er meget begrænset. Vægten lægges i stedet på betydningen af referencer og curriculum vitae. Børnerådet opfordrer finansministeriet til at skabe klarhed på dette område ved en revision og afklaring af cirkulæret. 5. Underretningspligt Et af de vigtigste redskaber i arbejdet mod seksuelt misbrug af børn er den underretningspligt, der i medfør af Lov om social service påhviler alle borgere og offentligt ansatte i særdeleshed. En åbenbar svaghed ved dette redskab er imidlertid, at pligten ofte misforstås og sammenblandes med en pligt til at fremskaffe bevismateriale for forbrydelser, inden der foretages underretning til de sociale myndigheder. Hertil kommer den misforståelse, der bl.a. befordres af Socialministeriets vejledning på området, at der for kommuner skulle findes en særlig anmeldelsespligt til politiet. Konsekvenserne af denne misforståelse er tilbageholdenhed med underretning til kommunerne, også fra børns side. Børn, der udsættes for seksuelle overgreb i hjemmet, er ofte ensomme og rådvilde, når det gælder om at få hjælp til deres problemer. De ønsker ikke altid straf til den voksne krænker, og misforståelsen om kommunens anmeldelsespligt kan derfor berøve disse børn en sidste mulighed for hjælp. Børnerådet opfordrer på denne baggrund Socialministeriet til utvetydigt at gøre kommunerne opmærksomme på, at der ikke findes en sådan anmeldelsespligt til politiet. 10

11 V. Uddannelse af professionelle Uddannelsen af professionelle på dette område er vigtig. Der tænkes her på en kvalificering af uddannelserne inden for de professioner, der direkte kommer i berøring med børn, f.eks. pædagoger, lærere, sundhedspersonale, socialrådgivere, psykologer, politi o.a. En sådan uddannelseskvalificering skal omfatte både konkret viden og teori om seksuelle overgreb, tydning af barnets signaler, de psykologiske konsekvenser på kort og lang sigt samt behandling. Der er behov for at udvikle fælles definitioner - et fælles sprog - på området. Det kan i den forbindelse overvejes at udvikle et egentlig fælles lærebogsmateriale. Børnerådet opfordrer undervisningsministeren til at tage initiativer på dette område, således at alle berørte uddannelser tager opgaven op, fastsætter nogenlunde ens krav til indhold og omfang, samt påbegynder udviklingen af et egentligt lærebogsmateriale. 11

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere