Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret"

Transkript

1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Forsikringsaftalen gælder mellem og den virksomhed, forening eller organisation, der står som forsikringstager i policen. Forsikringstageren skal informere sine forsikrede medarbejdere/medlemmer om hvad forsikringen dækker. Forsikringen er tegnet gennem A/S, CVR.nr , som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr og FT-nr Betegnelsen forsikrede dækker i vilkårene de medarbejdere i en virksomhed, som er omfattet af forsikringen. Hvem forsikringen omfatter og hvor den dækker De forsikrede skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), Sverige, Norge eller Tyskland og være omfattet af landets offentlige sygesikringsordning. Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark samt i Sverige, Norge eller Tyskland efter aftale med. Forsikringen kan tegnes af virksomheder til deres medarbejdere eller grupper af medarbejdere som en obligatorisk ordning eller en frivillig ordning. Der er ingen øvre aldersgrænse for medarbejderne. 1 Medarbejdere, som er i helbredsbetinget fleks- eller skånejob er også dækket, men ikke med hensyn til de lidelser, der er årsag til at medarbejderen er i helbredsbetinget fleks- eller skånejob. De forsikrede modtager et dækningsbrev inklusiv plastikkort fra med information om forsikringen og om hvordan den bruges. Ved ændringer i forsikringen får de forsikrede besked fra forsikringstager eller. Medarbejdernes ægtefælle/samlever og egne børn/husstandens børn, som er fyldt 1 år og er under 21 år, kan også blive omfattet af forsikringen gennem tilmelding af familien. Sundhedsteam kan altid kontaktes på telefon Dækninger Basis SundhedsNavigator tilbyder læge- og sygeplejefaglig telefonisk rådgivning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer, uanset om selve behandlingen skal dækkes af forsikringen eller ikke. Hvis forsikrede har en sygdom eller skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper med at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det gælder uanset om forløbet er i den private og/eller den offentlige

2 sundhedssektor og gælder alle behandlingskrævende sygdomme og skader. Hjælpen omfatter navigation og tovholderfunktion gennem hele forløbet efter behov. Behandling hos fysioterapeut Ved henvisning fra egen læge og godkendelse fra, refunderes egenbetaling svarende til taksten efter den offentlige sygesikring og efter eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, for det antal fysioterapibehandlinger der er lægelig begrundelse for. Efter 5 behandlinger skal fysioterapeuten kontakte med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af. Holdtræning dækkes som udgangspunkt ikke. Behandling hos kiropraktor Ved godkendelse fra, refunderes egenbetaling svarende til taksten efter den offentlige sygesikring og efter eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, for det antal kiropraktikbehandlinger der er lægelig begrundelse for. Efter 3-5 behandlinger skal kiropraktoren kontakte med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af. Behandling hos psykolog Ved henvisning fra egen læge eller refunderes egenbetalingen for det antal psykologbehandlinger, der er lægelig begrundelse for. Der kan maksimalt godtgøres 957 kroner pr. behandling (2013 tal). Efter 3-5 behandlinger skal psykologen kontakte Dansk Sundhedssikring med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af Dansk Sundhedssikring. Med henvisning fra egen læge kan der fra starten gives 10 behandlinger uden yderligere godkendelse. 2 Akut krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af at forsikrede har fået en akut psykisk krise på grund af dødsfald hos nærtstående familiemedlem eller ven, på grund af at forsikrede bliver udsat for røveri, overfald, pludselig hændelse med fare for alvorlig fysisk skade, ved brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed eller hvis forsikrede diagnosticeres med en livstruende sygdom. Anmeldelse skal ske inden for 48 timer efter krisens årsag har fundet sted, ellers vil Dansk Sundhedssikring henvise til almindelig behandling hos psykolog. Der vil være adgang til krisepsykolog inden for 3 timer. Misbrugsafvænning hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer. Tilvalgsdækninger De nedenfor beskrevne dækninger er omfattet som tilvalg til ovenstående basisdækning. Tilvalg A Behandling hos diætist

3 Diætisten skal være autoriseret klinisk diætist efter dansk lov. Ved henvisning fra læge dækkes et forløb med udarbejdelse af en kostplan og 10 opfølgninger inden for et år. Der er ikke BMI krav for dækning, men alene en medicinsk behovsvurdering. Behandling hos zoneterapeut Zoneterapeuten skal være registreret i RAB registeret. Ved godkendelse fra dækkes op til 10 behandlinger pr. kalenderår. Behandling hos akupunktør Akupunktøren skal være registreret i RAB registeret. Ved godkendelse fra dækkes op til 10 behandlinger pr. kalenderår. Tilvalg B Behandling hos fysioterapeut uden henvisning fra egen læge Med dette tilvalg til sundhedsforsikringen er der ikke krav om, at der foreligger en henvisning fra egen læge til behandling hos fysioterapeut. læge kan henvise direkte til behandling. Behandlingen kan gives uden tilskud fra den offentlige sygesikring. Tilvalg C 3 Behandling for misbrug Dækningen omfatter afvænning, ambulant eller under indlæggelse, der er speciallægeordineret ved en skriftlig erklæring om behovet for behandlingen, i forbindelse med misbrug af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika (rusmidler, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer) samt spil (diagnosticeret ludomani). Forsikringen dækker udgifter for op til kroner for alle de perioder, hvor forsikringen er i kraft for forsikrede og uanset om der er tale om flere forskellige misbrug. Forsikringspræmien for denne dækning er skattefri for virksomhedens medarbejdere når der foreligger en skriftlig lægeerklæring om behovet for behandlingen og at dækningen tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere. For denne dækning skelnes ikke mellem om det er arbejdsrelateret misbrug eller andet. Dækningen for misbrug træder først i kraft, når forsikrede har været omfattet af forsikringen i i 6 måneder. Såfremt forsikrede indtræder i s sundhedsforsikring ved direkte overgang fra anden sundhedsforsikring, hvor forsikrede er omfattet af en privat misbrugsdækning, er der ingen karens. Dækningen ved misbrug bortfalder helt hvis den forsikrede tidligere har været i behandling for et afhængighedsforhold, når forsikringen træder i kraft eller hvis der er tilbagefald til et afhængighedsforhold i forsikringstiden.

4 Forudsætninger for dækning Forsikringen omfatter de ydelser, der er beskrevet i forsikringsaftalen med tilhørende vilkår i forsikringsaftalens løbetid. Skader, der er anmeldt i forsikringstiden, er dækket i op til 3 måneder efter forsikringens udløbsdato. Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt med og godkendt af, refunderes ikke. Forsikringen dækker sygdomme og følgelidelser efter ulykke, der via behandling kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret. Det er læger, som i de konkrete tilfælde afgør om de anmeldte sygdomme eller lidelser er omfattet af forsikringen. Behandling af kroniske lidelser dækkes i op til 6 måneder fra diagnosen er stillet, såfremt den stilles i forsikringstiden, og ellers ikke. Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket såfremt behandlingen fører til væsentlige og varige forbedringer i tilstanden og ellers ikke. Forsikringen dækker alene behandling, som er godkendt og anvendes i det offentlige sundhedsvæsen og som er medicinsk begrundet. Al undersøgelse og behandling efter denne forsikring skal være lægefagligt begrundet i lægelig henvisning eller lægeligt godkendt. Læger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere, der udfører behandling omfattet af forsikringen, skal have autorisation efter dansk ret. Karensbestemmelser I obligatoriske ordninger med mere end 5 forsikrede i virksomheden er der ingen karens for eksisterende lidelser. Dog gælder ovennævnte bestemmelser for kroniske sygdomme og følgesygdomme også i obligatoriske ordninger. I alle andre tilfælde er der 12 måneders karens for eksisterende lidelser det vil sige man skal have været omfattet af forsikringen i 12 måneder inden der er dækning for eksisterende lidelser. Anciennitet fra anden forsikring kan overføres ved direkte overgang uden ophold fra anden sundhedsforsikring. Der gælder dog ovennævnte særlige karensregler i Tilvalg C: Behandling for misbrug. 4 Hvad forsikringen ikke dækker yder sundhedsfaglig rådgivning til alle behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Forsikringen dækker ikke udgifter til: a. Lægeerklæringer, der ikke er bestilt af. b. Sygdomme og skader, der er opstået ved et ulykkestilfælde, som er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed. c. Sygdomme og skader, der er opstået som følge af udførelse af professionel sport, når sporten drives som hovederhverv. d. Akut og subakut behandling, der fordrer hurtig assistance i form af fx ambulance, skadestue og vagtlæge samt indikationer, der i det offentlige sundhedsvæsen defineres som akutte, herunder sygdomme inden for cancer, hjerte/kar og psykiatriske diagnoser. Akut psykologkrisehjælp er dog omfattet af forsikringen.

5 e. Undersøgelse og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel, abort, fertilitetsundersøgelse og barnløshed samt følgegener hertil. Alle former for prævention, herunder sterilisation og andre præventionsbehandlinger. f. Kønssygdomme, HIV-infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt kronisk dialysebehandling. g. Behandling hos tandlæge, herunder tandbehandling og tandkirurgi af enhver art. h. Almindelige syns- eller hørekorrigerende undersøgelser, kontrol, operation og anden behandling herunder grå stær, briller, kontaktlinser samt høreprøver og høreapperater. i. Kosmetiske behandlinger medmindre de er medicinsk betinget som følge af anden dækningsberettiget skade. j. Snorkebehandling, bortset fra hvis diagnosen er søvnapnø. k. Behandling af fobier. l. Fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller følgebehandling. Dog er behandling hos diætist dækket hvis dækningen er tilvalgt. m. Demens. n. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret inden forsikringen trådte i kraft i Dansk Sundhedssikring. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret efter forsikringen trådte i kraft i, er dækket i op til 6 måneder fra diagnosen er stillet. Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket såfremt behandlingen som minimum fører til en væsentlig og varig forbedring i tilstanden. 5 o. ADHD relaterede sygdomme, spiseforstyrrelser og Tourette. p. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika. q. Protonterapi eller behandling med stamceller. r. Epidemier og pandemier, som det offentlige tager sig af. s. Omkostninger til aftalte undersøgelser/behandlinger, som den forsikrede udebliver fra. t. Generelle og forebyggende helbredsundersøgelser. u. Skade som følge af borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande og terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb. v. Skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Opsigelse og ændring af forsikringen Forsikringer, som er tegnet for et år ad gangen, bliver automatisk fornyet fra hovedforfaldsdatoen. Forsikringen en kan opsiges når som helst med 3 måneders varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til.

6 Der indgås, med mindre andet aftales, en årspolice med årlig opgørelse af debitering eller kreditering. Medarbejdere kan til- og afmeldes månedsvis. kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan dog opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned.. kan ændre vilkår og pris for sundhedsforsikringen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned med mindre andet er aftalt. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne skal forsikringstager senest 14 dage efter modtagelse af Dansk Sundhedssikring meddelelse give besked om, at ændringerne ikke kan accepteres og forsikringen bliver annulleret på ændringsdagen. Ellers betragtes forsikringsforholdet som videreført. Såfremt en forsikret fratræder sin stilling i virksomheden kan forsikrede videreføre forsikringen på vilkår og priser for private, uden aldersgrænse. Forsikredes ægtefælle/samlever er også omfattet heraf. Børn over 1 år og under 21 år kan medforsikres. Betaling for forsikringen Forsikringstager har ansvar for at modtager betalingen for forsikringen rettidigt. sender en påmindelse om betaling, hvis fristen for betaling er overskredet. Påmindelsen vil informere om, at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke bliver betalt senest 14 dage efter påmindelsen. har ret til at fakturere gebyrer for påmindelser. opkræver afgifter til staten sammen med betaling for forsikringen. 6 Hvis prisen er baseret på nogle forudsætninger, der ikke længere er til stede, kan Dansk Sundhedssikring regulere prisen ved næste hovedforfald. Såfremt der udarbejdes risikoregnskab for forsikringen, bliver prisen reguleret efter særlige regler. Prisen bliver reguleret én gang om året medmindre andet er aftalt. Der udarbejdes en årsopgørelse af det faktiske antal forsikrede kontra det antal, der er betalt for. En eventuel difference krediteres eller debiteres til forsikringstager. Forsikringens pris bliver hvert år reguleret i overensstemmelse med det offentliggjorte nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Indeksregulering og pålagte afgifter m.v. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringens vilkår eller pris. Andre forhold Forsikringen forudsætter korrekte oplysninger. Hvis har modtaget ufuldstændige eller forkerte oplysninger, når forsikringen bliver oprettet, gælder bestemmelserne i Forsikringsaftalelovens 4 til 10. Det betyder at forsikringsdækningen helt eller delvist kan bortfalde. Hvis forsikringstageren eller den forsikrede ikke vidste og ikke burde vide, at de gav en urigtig oplysning, hæfter, som om den urigtige oplysning ikke forelå. Hvis der sker ændringer i forsikringens risikoforhold, herunder dobbeltforsikring, skal Dansk Sundhedssikring straks have besked. Ellers kan begrænse dækningen eller afvise at dække en skade.

7 Hvis der er dækning fra det offentlige eller fra et andet forsikringsselskab skal Dansk Sundhedssikring have besked om det, når skaden anmeldes. I det tilfælde vil dækningen fra denne forsikring være subsidiær, og den anden dækning skal derfor anvendes først. Forsikringssummen udgør, med mindre andet er aftalt og fremgår af forsikringstagers police, kroner pr. forsikret pr. kalenderår. Behandling af helbredsoplysninger Der er ingen krav om afgivelse af helbredsoplysninger for tegning af sundhedsforsikring. Såfremt man ønsker at indtræde efter tidligere at have givet en afkaldserklæring kan Dansk Sundhedssikring dog kræve afgivelse af helbredsoplysninger. Ved anmeldelse af en skade accepterer forsikrede, at må indhente oplysninger om helbredsforhold, hvis det er relevant i forbindelse med den sygdom/skade, der er anmeldt til. Oplysninger må indhentes fra sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, herunder kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, pensionskasser og portalen Sundhed.dk. indhenter oplysningerne efter et skriftligt samtykke hertil fra den enkelte forsikrede. Helbredsoplysninger anvendes alene i forbindelse med behandling af anmeldt lidelse/skade. Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedslovens krav om tavshedspligt (Sundhedslovens 40: en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger ). Videregivelse af helbredsoplysninger sker alene i forbindelse med undersøgelse/behandling af den anmeldte lidelse/skade i overensstemmelse med Sundhedslovens 41 om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter. 7 Forsikrede har pligt til at give os de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at afgøre, om vi dækker behandling og omfanget af dækningen. Klager Såfremt forsikringstageren eller forsikrede ikke er tilfreds med et konkret forløb omkring brug af forsikringen er man velkommen til at beskrive problemet og sende det til hvorefter forsikringstager eller forsikrede vil blive kontaktet af vores ansvarlige leder for kundeklager og kvalitetsspørgsmål. Såfremt der ikke opnås enighed om en løsning, er det muligt at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem En klage til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som kan fås hos Ankenævnet. Det koster et beløb at klage til Ankenævnet, som refunderer, hvis forsikringstageren eller forsikrede får medhold i klagen.

8 Kontakt og spørgsmål kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon eller på 8

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere