KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart

2 Indholdsfortegnelse Indledning og lovgrundlag Opgaver, som udføres af Rusmiddelcenteret Målgruppe for tilbuddene i Rusmiddelcenteret De overordnede mål og værdier for indsatsen i Rusmiddelcenteret Visitationsprocedurer Behandlingsgaranti, anonymitet og det frie valg Behandlingsplaner og medicinske handleplaner - udarbejdelse, koordinering og opfølgning Brugerinddragelse Klageadgang Monitorering af indsatsen Kvalitetskrav og praksis i forbindelse med anvendelse af private Døgninstitutioner.

3 1. Indledning og lovgrundlag Pr. 1. januar 2008 hjemtog Middelfart Kommune opgaven vedrørende rådgivning og behandling af stofmisbrugere boende i Middelfart kommune. Rusmiddelcenteret er en decentral institution under Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune. Social behandling for stofmisbrug: I Rusmiddelcenteret har jf. SEL 101 et tilbud om rådgivning, vejledning og social behandling til voksne borgere i Middelfart kommune med stofmisbrug. Servicelovens 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Lægelig behandling af stofmisbrugere: Rusmiddelcenteret er jf. Sundhedsloven (LOV nr. 546 af 24/06/2008) forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere. Sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3 Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Behandling for alkoholmisbrug: Pr. 1. januar 2008 hjemtog Middelfart Kommune opgaven vedrørende rådgivning og behandling af alkoholmisbrugere boende i Middelfart kommune samt opgaven med driften af det stedlige Alkoholambulatorium. Middelfart Kommune overtog således også forpligtigelsen til at yde vederlagsfri behandling. Forpligtelsen er formuleret i Sundhedslovens 141. Sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

4 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 2. Opgaver, som udføres af Rusmiddelcenteret: Almindelige tilbud: Visitation Borgeren kan henvende sig personligt eller pr. telefon med henblik på at få en tid til første samtale og visitation til behandling. I overensstemmelse med behandlingsgarantien, vil borgeren indenfor 14 dage få udarbejdet en medicinsk handleplan samt en social behandlingsplan, og bliver visiteret til et behandlingstilbud i RcM. Rådgivning Borgere kan henvende sig direkte fra gaden og modtage råd og vejledning i forbindelse med eget eller pårørendes misbrug. Rådgivningen har åbent torsdage kl til kl Ambulante samtaleforløb Der tilbydes ambulante samtaleforløb med henblik på at afklarer borgerens samlede sociale situation og motivere for afholdenhed. Medicinsk behandling Stofmisbrugere tilbydes substitutionsbehandling (metadon suboxone) efter behov og alkoholmisbrugere tilbydes antabusbehandling, campral og abstinens behandling hvis der er indikation for en effekt eller behov for dette. Centeret har udarbejdet en politik i forhold til medicingruppen - benzodiazepiner, hvilket betyder at der i samråd med brugeren kan forventes iværksat en nedtrapningsplan hvis misbruget inkluderer denne medicingruppe. En evt. nedtrapningsplan vil dog altid ske tage hensyn til en velbegrundet ordination. Relevant medicinering i forhold til indskrevne borgere ordineres af den speciallægekonsulent der er ansat på centeret. Centerets lægekonsulent har konsultation på torsdage kl til kl Sygeplejersken praktiserer i klinikken i centerets åbningstid, visitationssamtaler vil blive planlagt efter at kunne gennemføres mandage og torsdage Medicinudlevering foregår alle hverdage fra kl til kl og igen kl til kl Rusmiddelcenteret gennemfører urinkontroller for eksterne samarbejdspartnere mod vederlag.

5 Café tilbud (ad hoc) Indsatsen i Rusmiddelcenteret har netværksdannelse som et centralt omdrejningspunkt. Cafeens målgruppe er i høj grad gruppen af aktive stofmisbruger, der periodisk vælger den sociale behandling fra. Middelfart kommune ønsker at give mulighed for en behandlingsfri zone, hvor det tilsigtes at møde brugerne fordomsfri og med mulighed for at præge og udvikle cafeen og de aktiviteter der iværksættes. Cafeen er medlem af LVS og har således mulighed for at tilbyde brugerne deltagelse i de aktiviteter der planlægges herfra.. Cafeen formål er: Gennem dialog med brugerne at medvirke til formidle og kvalificere de valg brugerne kan foretage i forhold til egen situation. Centeret tilbyder gratis kaffe og morgenbrød hele ugen. Cafeen er placeret i Rusmiddelcenteret i umiddelbar forbindelse med medicinudleveringen og har åbent i hele centerets åbningstid. Der er planlagt bagedag om mandagen og filmdag om torsdagen, endvidere er der etableret en sydag hver anden tirsdag. Den tredje fredag i måneden etableres der sammen med brugermødet et bankospil. På brugermødet har brugerne mulighed for at tage beslutning om hvad de ønsker at bruge cafeens midler til. Der er afsat et månedligt beløb på til cafeens drift og aktiviteter der relaterer til cafeen. Introduktions forløb ( ad hoc ) Er principielt et tilbud til alle der er indskrevet i Rusmiddelcenteret. Forløbet strækker sig over 5 måneder, med et undervisningsmodul den 1.mandag i måneden. Forløbet har til formål at give misbrugeren indsigt i baggrunden for at misbrug vælges som overlevelsesstrategi. Gennem oplysning, omsorg og opmærksomhed, søger RcM med introduktionsforløbet at skabe opmærksomhed om de valg og fravalg misbrugeren har. Forløbet indeholder 5 temaer: Afhængighed - biologisk /psykisk og socialt Selvværd /selvtillid og anerkende Behov - egen omsorg - kost - fysik - medicin Selvværd /selvtillid og anerkendelse AA og NA -netværk Borgeren kan aktivt vælge introforløbet og den sociale behandling fra. Et fravalg vil principielt få konsekvenser for planlægningen af den fremadrettede behandlingsplan. Individuelle samtaleforløb (ambulant) Individuelle samtaleforløb, er et tilbud til de borgere der enten skønnes ikke at kunne profitere af et gruppetilbud - eller på grund af arbejde, uddannelsesforløb eller anden forpligtigelse i forhold til aktiveringsplan etc. ikke har mulighed for at deltage i gruppeforløb. De individuelle samtaleforløb er et struktureret forløb der bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med borgeren, med henblik på at give den enkelte indsigt i egne problemstillinger og mulighed for at agerer anderledes end med de hidtidige adfærds og forsvarsmønstre og med sigte på ædruelighed / stoffrihed. Der tilsigtes forløb der har en vis intensitet med samtaler minimum hver 14. dag, ligeledes tilsigtes det at forløbet ikke får en permanent karakter, men maximalt længde på 6 til 7 måneder. Anonymitet respekteres ved anmodning om dette ved henvendelse. Motivationsgruppe (ambulant dag) Målgruppen er de borgere der er i substitutionsbehandling. Der stilles ikke krav om at borgeren er

6 uden sidemisbrug, men gruppedeltagerne skal have et ønske om at indgå i et struktureret behandlingsforløb, med det sigte at indgå i en forandringsproces. Formålet er: gennem gruppeforløbet at opnå en intervention der giver den enkelte deltager mulighed for at undersøge og analysere, gennemarbejde og forandre forholdet til sig selv og andre i de relationer gruppen byder på at deltageren får mulighed for at øge og udvikle personlige arbejdspunkter at deltageren erhverver redskaber der kan styrke den indre styring og øge de personlige kompetencer i forhold til ønsker og evner i den fremadrettede forandringsproces Forløbet indeholder en række faste temaer med vægtning af de forskellige problematikker der er aktuelle for deltagerne. Gruppeforløbet tilsigter en afslutning i forbindelse med stabilt ophør af misbrug, og med det sigte på at kunne overgå til gruppeforløb i Problemløsende gruppe eller anden foranstaltning. I forbindelse med afslutning i gruppeforløbet vil der i samarbejde med den enkeltes behandler blive udarbejdet en revideret personlig behandlingsplan der justeres efter de erfaringer og valg der er erhvervet i forløbet Gruppesessionerne finder sted 2 x ugentlig i alt 6 timer, suppleret med planlagte foredrag, aktiviteter eller andre sociale arrangementer i samarbejde med det lokale clean/ædru netværk. Problemløsende gruppe (dag) Misbrugeren skal som udgangspunkt formulere et ønske om at fastholde stoffrihed/ædruelighed. Dette skal indgå i den behandlingsplan som borgeren har udarbejdet i samarbejde med behandleren. Gruppen er et tilbud til deltageren om: - Bedre at forstå sine problemer - Lære at løse personlige problemer, og udfordre gamle handlemønstre i trygge, omsorgsfuld og respektfulde omgivelser - Identificere og ændre - Misforstået tankegang uhåndterbare følelser trang til at gøre ting der gør livet mere smertefuldt selvundertrykkende adfærd forhold der gør problemerne værre - Blive hørt, taget alvorligt, respekteret og bekræftet - Tage del i gruppens fælles ånd eller gruppebevidsthed, en kraftig kilde til viden, mod, styrke og håb for den personlige problemløsning - Derudover planlægges der temadage, gives undervisning og arbejdes med opgaver. Gruppesessionerne finder sted fire gange ugentlig, suppleret med planlagte aktiviteter, der bl.a. indeholder arrangementer med det stoffrie og ædru netværk, i nærmiljøet på den 4. dag. Behandlingsprincipperne bygger på Cenaps Danmarks model, der udspringer fra Gorski`s behandlingsteorier. Behandlingen i problemløsende gruppe har til formål at understøtte de erhvervede erfaringer og valg den enkelte har taget i forbindelse med introforløb, motivationsgruppe forløbet eller under det individuelle samtaleforløb. En integreret del af forløbet i problemløsende gruppe er tilbagefaldsforebyggelse. Sidst i forløbet arbejdes der målrettet på at introducerer til AA og NA samt værestedet og netværksgruppen.

7 Forløbet i problemløsende gruppe søges, sammen med Rusmiddelcenter Middelfarts øvrige tilbud, at tilgodese samme behov som et traditionelt døgnbehandlingstilbud. Erfaringerne viser, at tilknytning til lokalområdets netværk og kommunens øvrige tilbud, giver gode muligheder for at skabe hensigtsmæssige og fleksible sammenhænge i forbindelse med den enkelte misbrugers mål om tilbagevenden til en almindelig tilværelse. Gruppesessionerne finder sted fire x ugentlig i alt 12 timer. Suppleret med planlagte foredrag, opgaver, aktiviteter eller andre sociale arrangementer, i samarbejde med det lokale clean/ædru netværk er forløbet godkendt som 15 timers ugentlig aktivering. Den enkeltes afslutning på forløbet sikres gennem en revideret behandlingsplan der udarbejdes i samarbejde mellem gruppeledere, behandler og borger, bl.a. med henblik på at sikre kontinuerlighed ved overgang til det videre forløb. Netværksgrupper (efterbehandling) I forbindelse med afslutning af et forløb i RcM vil der for de borgere der har opnået ædruelighed/stoffrihed være tilbud om at indgå i netværksgrupper. Netværksgrupperne mødes én gang ugentlig på værestedet Broen - til livet. Grupperne er principielt selvkørende og har en struktureret mødeform der er genkendelig fra de gruppeforløb borgerne har deltaget i. Gruppen vil have mulighed for at trække på værestedets medarbejder hvis gruppen har interne problemer eller ønsker at få undervisning i et generelt tema. Netværksgruppen er samtidig gruppens mulighed for at blive introduceret til værestedet og fællesskabet der knytter sig hertil. Sideløbende med netværksgrupperne er der mulighed for at få individuelle samtaler ved egen behandler i forhold til individuelle problematikker eller at trække på tilbuddene i efterværnet Værestedet Broen - til livet Som en samlet del af indsatsen i forhold til borgere med rusmiddel problematikker henvises til sunde netværk. Her indgår værestedet som et vigtigt element for de personer der har gennemført primærbehandlingen på RcM. Værestedet skal fordomsfrit kunne henvise til forskellige selvhjælpsgrupper og netværk, der vil være aktiviteter og sociale arrangementer som brugerne af stedet har indflydelse på. Værestedet er etableret på baggrund af en forening med en valgt bestyrelse. Bestyrelsen har et født kommunalt medlem, som ikke må bestride formandsposten. Endvidere har RcM en 15 timers medarbejder ansat med funktion i værestedet. Efterværn Efter afslutning i problemløsende gruppe eller opnået ædruelighed/stoffrihed tilbydes borgeren et efterværns forløb. Efterværnet har til formål at sikre en koordinering og et samarbejde mellem de instanser der har indflydelse på borgerens fremadrettede situation, efterværnet er således også en støtte i forhold til kontakten med en ny arbejdsplads, undervisningsinstitution, eller i forbindelse med boligsøgning eller kontakten med offentlig myndighed. Ungegruppe Der er i samarbejde med familieafdelingen i Middelfart kommune etableret et gruppeforløb for unge

8 med misbrug der ikke er fyldt 18 år. Visitationen til forløbet sker via den unges sagsbehandler i familieafdelingen. Formålet er: gennem gruppeforløbet at opnå en intervention der giver den enkelte deltager mulighed for at undersøge og analysere, gennemarbejde og forandre forholdet til sig selv og andre i de relationer gruppen byder på at deltageren får mulighed for at øge og udvikle personlige arbejdspunkter at deltageren erhverver redskaber der kan styrke den indre styring og øge de personlige kompetencer i forhold til ønsker og evner i den fremadrettede forandringsproces Forløbet indeholder en række faste temaer med vægtning af de forskellige problematikker der er aktuelle for deltagerne. Gruppesessionerne finder sted 1 x ugentlig i alt 3 timer, suppleret med planlagte foredrag, aktiviteter eller andre sociale arrangementer i samarbejde med det lokale clean/ædru netværk. Særlige tilbud: Nada Øreakupunktur tilbydes om supplement til den medicinske abstinensbehandling, hvilket kan betyde reduktion og i nogle tilfælde udeladelse af den medicinske behandling der kan være uhensigtsmæssig i forhold til målgruppen. Behandlingen har endvidere positiv betydning for behandling af fysisk og følelsesmæssig ubalance samt indre uro. Nada udøves kun af personale der har gennemført kursus i denne behandlingsform. Lægesamtale Der tilbydes lægesamtaler med centerets lægekonsulent i forhold til problematikker der er misbrugsrelaterede. Det er centerets intention at lægekonsulent og behandler i god dialog skaber sammenhæng mellem den medicinske og sociale behandling. Lægekonsulenten varetager den faglige vurdering af ordinationer og ændringer af disse. Støtte- og kontaktpersonordning Er et tilbud til de mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt til hjemløse og misbrugere med psykiatriske diagnoser. Der er i denne indsats fokus på etik og borgerens integritet. Der arbejdes på at skabe kontakt og dialog der kan hjælpe borgeren til refleksion. RcM s medarbejder tager kontakt til borgeren i eget hjem, og i det miljø hvor målgruppen i øvrigt færdes. Funktionen har til opgave at understøtte eller afdække borgerens behandlingspotentiale. Endvidere tilbydes anonym rådgivning og vejledning i forhold til borgerens situation og hvor det understøtter den generelle opgave, kan der i nogen grad tilbydes praktiske hjælpefunktioner. Der er ansat én SKP i Rusmiddelcenter Middelfart til at varetage disse opgaver. Ungescreening Centeret har udarbejdet en screeningsmodel der kan kortlægge ungegruppens egnethed i forhold til

9 gruppeforløb eller behov for en mere intensiv behandlingsforløb i ekstern døgntilbud.. Endvidere kan screeningen medvirke til at identificerer de unge der ikke har et problematisk forhold til alkohol og stoffer. Screeningsmodellen arbejder med de fire følgende temaer: Karakteren af misbrug Anti -social adfærd Benægtelse Refleksion Pårørende kurser Rusmiddelcenter Middelfart tilbyder løbende kurser for pårørende enten som et forløb over 12 uger med én ugentlig eftermiddagssession eller som et intensivt weekendforløb. Der er en mindre egen betaling ved deltagelse. Henvisninger Centeret henviser i den udstrækning der er behov for dette til anden foranstaltning eller ekspertise. Endvidere henvises til lokale stoffrie netværk og det lokale værested i den udstrækning at borgeren skønnes at profitere af tilbuddet. Endelig henvises til de lokale NA og AA møder Samarbejdsaftaler Der er indgået en samarbejdsaftale vedrørende behandling af sindslidende med samtidig misbrug mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark. Sundhedsafdelingen har indgået samarbejdsaftale mellem Jobcenteret og Rusmiddelcenter Middelfart. Rusmiddelcenteret har indgået en aftale med Teglgårdshuset og Kollegiet som omhandler Rusmiddelcenterets behandling af beboerne på disse institutioner. Familieafdelingen og Rusmiddelcenteret har indgået aftale om i fællesskab at stille fagligt kvalificeret personale til rådighed i forhold til en unge gruppe. 3. Målgruppe for tilbuddene i Rusmiddelcenteret Misbrugere over 18 år: Misbruget omfatter indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin, benzodiazepiner. Disse personer har et stort regelmæssigt eller periodisk dagligt forbrug. Der er typisk udviklet afhængighed med abstinenser til følge. Der vil almindeligvis være tale om fysiske, psykiske og sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Denne persongruppe er som oftest kendt i det sociale og sundhedsmæssige system, samt hos politi og retsvæsen. Gruppen deles op efter følgende 4 kategorier: Omsorgsgruppen der er omfattet af cafeens tilbud, substitutions eller anatbusbehandling, en samtale hver tredje måned og et tilbud om en SKP. Motivation gruppen/individuelt samtaleforløb som er omfattet af tilbud i motivationsgruppe forløb. Gruppen omfatter borgere der forsat kan have et sidemisbrug ud over den

10 lægeordinerede medicin, antabus, abstinens- og substitutionsbehandling. Problemløsende gruppe/individuelt samataleforløb omfatter de borgere der indgår kontrakt om samarbejde omkring væsentlige forandringer i eget liv, og som ikke har et aktivt misbrug Gruppen af ædru og clean misbrugere, der arbejder på at opnå sociale og arbejdsmæssige færdigheder til at begå sig på arbejdsmarkedet, og i livet, uden brug af stemningsændrende stoffer. 4. De overordnede mål og værdier for indsatsen i Rusmiddelcenteret Vore Mål: Rusmiddelcenterets behandlingsindsats skal ses i forlængelse af Middelfart Kommunes Værdier At lære og lykkes og kommunens fælles værdibaserede ledelsesgrundlag. Rusmiddelcenteret tilbyder behandling til borgere i Middelfart med alkohol- samt stofmisbrug. At se tegn på at borgeren får lyst til forandring At se tegn på ædruelighed / stoffrihed At se tegn på faglig og personlig udvikling, et dynamisk og engageret personale med arbejdsglæde At se tegn på tilfredse, glade og harmoniske borgere og kollegaer At se tegn på at borgeren føler sig mødt, set og respekteret At borgeren oplever imødekommenhed og høj faglig kompetence At samarbejdspartnere har tillid til vores faglige og personlige kompetencer At borgeren oplever sammenhæng og helhed i den samlede behandlingsindsats og derved føler sig set og respekteret. Vore værdier: Vi tror på at alle mennesker grundlæggende vil det bedste for sig selv At vi ser misbruget/afhængigheden som en del af en større problematik At åbenhed, nysgerrighed og villighed til forandringer er nødvendige faktorer Vi tror på at en åben, direkte og ærlig kommunikation skaber troværdighed og godt miljø At møde borgeren ud fra den humanistiske forståelse Det vil sige at den enkelte har ret og pligt til at have indflydelse på og ansvar for eget liv. At behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra en aktuel udredning. Vi viser høj grad af faglighed samt dynamisk forståelse af borgerens samlede livssituation At udvise ligeværdighed i dialog og adfærd ud fra en etik der bygger på humanistisk livsanskuelse. Vi vil arbejde ud fra en høj faglig standard, med mål om personlig trivsel og udvikling. Dette gælder både internt, eksternt og i forhold til borgeren.

11 Flow diagram Aktiveringsprojekt. Jobcen ter SKP Medicinsk kortlægning Social screening, 14 dage H a n d l e p l a n V i s i t a t i o n Cafe Medicinsk behandling Intro undervisning Motivationsgruppe Afklarende samtaler Problemløsende gruppe Efterværn Bofælles skab Værested Netværks gruppe Familie afd. Unge gruppe Børn i familier Med misbrug. Individuelt samtaleforløb Job Mentor AA NA

12 5. Visitationsprocedurer Visitationsprocedure: Rusmiddelcenteret har den fulde visitationskompetence i samtlige sager vedrørende personer over 18 år, i relation til tilbud efter SEL 101 og Sundhedslovens 141. Visitationen er tilrettelagt i henhold til reglerne om behandlingsgaranti (SEL 101 og Sundhedslovens 141), så der indenfor 14 dage efter første henvendelse udarbejdes en behandlingsplan, og visitation til behandling har fundet sted. Behandlerteamet har udover visitationen et mødefora, hvor de enkelte sager løbende følges og vurderes i fagligt fællesskab. I sager vedrørende unge misbrugere under 18 år er det unge- og familieafdelingens ansvar at sikre tilvejebringelse af en handleplan.

13

14 Centerleder Lægekonsulent Sekretær Sygeplejerske Visitator Medicinudle vering SKP Cafe Behandling Efterværn Medicinudle Bo fællesskab Værested Unge indsats Pårørende

15 6. Behandlingsgaranti, anonymitet og det frie valg Behandlingsgaranti: Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov /SEL 101, stk.2) indført behandlingsgaranti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer bl.a. at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse til Rusmiddelcenteret. Rusmiddelcenteret i Middelfart kommune efterlever pr lovkravet om behandlingsgaranti til voksne. Pr. 1. januar 2007 blev der ved Sundhedslovens 141 formuleret en forpligtelse til at yde vederlagsfri behandling til borgere med alkoholmisbrug. Loven indebærer bl.a. at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse. Endvidere har alkoholmisbrugeren krav på at behandling og rådgivning sker anonymt hvis dette ønskes. Det frie valg: Jf. SEL 101, stk. 4. kan en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentlig behandlingstilbud eller på et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som dét kommunale tilbud man oprindeligt er blevet visiteret til. Når behandlingsplanen peger på døgnbehandling, er Rusmiddelcenteret klienten behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg-muligheden. I praksis anbefaler vi et udvalg af institutioner, som lever op til vores kvalitetskrav og matcher den pågældende borger. 7. Behandlingsplanere, udarbejdelse, koordinering og opfølgning Det er Rusmiddelcenter Middelfarts opgave at udarbejde en behandlingsplan med henblik på behandling af borgerens misbrug. Dette gælder også ved visitation af borgere under 18 år. I forbindelse med visitationen udformes sammen med borgeren en behandlingsplan med udgangspunkt i de problemstillinger, som borgeren ønsker/har behov for at arbejde med i behandlingsforløbet. Principielt henvises borgeren til centerets intro - undervisning, så snart der er opnået medicinsk stabilitet. Indenfor 14 dage efter borgerens henvendelse, drøftes behandlingsplanen på et visitationsmøde og borgeren visiteres her videre til et tilbud i Rusmiddelcenterets regi eller evt. til et privat døgnbehandlingstilbud. Behandlingsplanen indeholder behandlingsbehov, arbejdspunkter, mål og metoder. Behandlingsplanen kvalitetssikres ved jævnlig opfølgning, dog minimum hver 3 måned og justeres altid i forbindelse med skift i de tilbud borgeren deltager i. 8. Brugerinddragelse I Rusmiddelcenteret taler vi om brugerindflydelse. Brugerinddragelse er jo blot måden at give borgerne indflydelse på. Det er vigtigt for os, sammen med borgeren at præcisere hvad borgeren har indflydelse på, og i hvilken grad indflydelsen strækker sig. Vi ønsker at brugerindflydelsen får et konkret indhold og udtryk.

16 Retningslinier for indflydelse ligger i lovgivningen og definerer indflydelse på to niveauer: Indflydelse på egen sag Retssikkerhedslovens 4: Retssikkerhedslovens 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed Indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af tilbudene / SEL 16 Servicelovens 16, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for brugerindflydelsen Brugerinddragelse og brugerindflydelse praktiseres på forskellige måder i Rusmiddelcenteret. Som udgangspunkt er borgeren den centrale og aktive person, når behandlingsplanen lægges og justeres. Brugere inddrages ligeledes som centrale aktører i arbejdet i Rusmiddelcenterets cafe, eller når indsatsområder skal evalueres. Der er gennemført brugerhøring med ekstern konsulent, der afholdes brugermøder én gang om måneden. 9. Klageadgang I de tilfælde, hvor Rusmiddelcenteret afslår et ansøgt tilbud, meddeles afgørelsen skriftligt, og der medgives i samme sagsgang en skriftlig klagevejledning. Den klageadgang, som borgeren gøres opmærksom på, ligger i SEL 60, stk.1. SEL 60, stk. 1. De afgørelser, som kommunen og amtskommunen træffer efter den sociale lovgivning, kan indbringes for det sociale nævn. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. 10. monitorering af indsatse Det er Rusmiddelcenter Middelfarts overbevisning, at vejen til udvikling og dygtiggørelse hænger sammen med dokumentation af egen indsats. Ud over almindelig journalisering på de enkelte brugeres sager, arbejder Rusmiddelcenteret med flere forskellige dokumentations-systemer. SIB (Register over stofmisbrugere i behandling) og NAB (Register over personer i alkoholbehandling) er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen, over klienter i behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle klienter, der indskrives i centeret til behandling. Alle klienter skal indberettes ved indskrivning. Indsatsområderne er kategoriseret efter intensiteten i behandlingen: Ad hoc Der leveres en ydelse mindre end hver 14. dag (den medicinske behandling er ikke medregnet) ikke social stofmisbrugsbehandling Ambulant Der tilbydes en ydelse mindst hver 14. dag og højst 2 gange om ugen Ambulant dag Der tilbydes en ydelse 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed

17 Dag Døgn Der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen i mere end 2 timer, ydelsen får samme kategori hvis den leveres mindst 3 gange om ugen med mere end 2 timer Behandling hvor der leveres en ydelse hver dag og hvor denne inkluderer overnatning Der er i overskriften på centerets ydelser i parentes anført ydelses kategorisering efter DANRIS Ambulant registreringssystem. 12. Kvalitetskrav og praksis i forbindelse med anvendelse af private Døgninstitutioner Rusmiddelcenter Middelfart visiterer alene til døgnbehandlings tilbud som er godkendte, og vægter behandlingssteder med social- og misbrugsfagligt uddannet personale. Derudover visiteres der kun til døgntilbud, som harmonerer med den behandlingsfilosofi og de værdier, som Rusmiddelcenter Middelfart selv står for.

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere