RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) 27. maj 2011 RN C302/11 Sammenfatning Udenrigsministeriet underrettede i januar 2010 Rigsrevisionen om, at der var konstateret uregelmæssigheder med forvaltningen af danske bistandsmidler hos 2 af Den Danske Burma Komités partnere i Thailand under 2. fase af programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (Myanmar). Rigsrevisionen har gennemgået ministeriets håndtering af sagen og har samlet set fundet denne tilfredsstillende. Rigsrevisionen har konstateret, at ministeriet ventede forholdsvist længe, inden de første gang underrettede Rigsrevisionen om sagen. Rigsrevisionen vurderer dog, at ministeriet i hele perioden, fra mistanken om et misbrug opstod, kontinuerligt har forfulgt sagen med henblik på at afdække omfanget af et eventuelt misbrug, ligesom ministeriet satte behandlingen af Den Danske Burma Komités ansøgning om støtte til en 3. fase af programmet i bero, til sagen var afsluttet. Rigsrevisionen vurderer, at Den Danske Burma Komité har samarbejdet med ministeriet i deres undersøgelse af sagen. Sagen er endeligt afsluttet, ved at ministeriet den 4. februar 2011 fremsatte et tilbagebetalingskrav på kr. over for Den Danske Burma Komité, der kort tid herefter anerkendte kravet og indbetalte beløbet. Ministeriet har efterfølgende i brev af 31. marts 2011 afslået Den Danske Burma Komités ansøgning om yderligere støtte til programmet, idet ministeriet bl.a. henviser til, at den hidtidige indsats ikke har lagt tilstrækkelig vægt på forvaltningsmæssige aspekter og tilsynet med kapacitetsopbygningen af de lokale samarbejdspartnere. I. Indledning 1. På Statsrevisorernes møde den 20. januar 2010 orienterede jeg om en sag vedrørende mistanke om misbrug af danske bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (Myanmar) samt om Udenrigsministeriets foreløbige håndtering og behandling af sagen. De berørte tilskudsmidler var kanaliseret gennem Den Danske Burma Komité (DBK). Jeg lovede på statsrevisormødet, at Rigsrevisionen ville følge sagen og orientere Statsrevisorerne, når ministeriets behandling af sagen var afsluttet.

3 2 2. Jeg giver med dette notat Statsrevisorerne en endelig orientering om hændelsesforløbet og omfanget af de konstaterede uregelmæssigheder under 2. fase af programmet samt min vurdering af Udenrigsministeriets håndtering og afslutning af sagen. Notatet har i udkast været forelagt ministeriet, hvis bemærkninger er indarbejdet. II. Baggrund 3. DBK er en forening stiftet i 1992 med det formål at støtte den burmesiske opposition, oplyse om forholdene i Burma og gennemføre projekter til fremme af demokrati og menneskerettigheder i Burma. Sekretariatsfunktionen varetages af LO s Solidaritetsenhed, der bl.a. også varetager gennemførelsen af foreningens udviklingsprojekter og kontakten til Udenrigsministeriet m.m. 4. Udenrigsministeriet underrettede den 8. januar 2010 Rigsrevisionen om, at der ved en ekstraordinær revision, gennemført af et anerkendt thailandsk revisionsfirma i efteråret 2009, hos 2 af DBK s partnere i Thailand var konstateret uregelmæssigheder med forvaltningen af danske bistandsmidler. De ekstraordinære revisionsrapporter omtalte bl.a. mistanke om underslæb og korruption samt mangelfuld dokumentation for afholdte udgifter. III. Afgrænsning og metode 5. Formålet med Rigsrevisionens gennemgang har været at vurdere, om Udenrigsministeriets håndtering af misbrugssagen har sikret, at sagen er blevet tilstrækkeligt oplyst til at fastslå omfanget af et eventuelt misbrug og grundlaget for at fremsætte et tilbagebetalingskrav over for DBK. Rigsrevisionen har ikke undersøgt DBK s løbende forvaltning af programmet, herunder tilsynet med de lokale partnere, hvorfor notatet ikke forholder sig til dette. 6. Rigsrevisionen har ikke foretaget revision af programmets 2. fase eller et review af de opnåede resultater, ligesom Rigsrevisionen ikke har foretaget revision eller stedligt besøg hos de berørte partnerorganisationer i Thailand eller hos DBK. Rigsrevisionen har vurderet, at det var muligt at basere sig på revisionsrapporterne vedrørende den ekstraordinære revision af de 2 partnerorganisationer i Thailand, der blev udført af et anerkendt revisionsfirma i Thailand, som reviderer i henhold til internationale standarder, og på den revision, der er gennemført og efterfølgende suppleret af DBK s danske revisor mfl. 7. Rigsrevisionens gennemgang af misbrugssagen er baseret på ministeriets underretninger til Rigsrevisionen i perioden 8. januar marts 2011 og efterfølgende fremsendt dokumentation, herunder ansøgningsmaterialet vedrørende 2. og 3. fase, statusrapporter og eksterne revisionsrapporter vedrørende 2. fase, korrespondance og andet materiale fra ministeriet, den danske ambassade i Bangkok, DBK, de involverede revisorer i Thailand og Danmark samt materiale gennemgået og udfærdiget af Kammeradvokaten. IV. Bevillings- og styringsgrundlag 8. Udenrigsministeriet har i perioden bevilget i alt 45 mio. kr. til DBK til finansiering af programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma. 9. DBK s ansøgning af 31. august 2005 om midler til finansiering af programmets 2. fase blev godkendt på et møde i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde den 8. marts Ministeriet udbetalte herefter i perioden 1. april marts 2009 og i en brofase fra 1. april til 31. december 2009 i alt kr. til DBK. De kr. heraf vedrørte en overgangsbevilling, der blev godkendt i marts 2009 og udbetalt over 2 rater i henholdsvis april og juli Af det samlede beløb har DBK returneret kr., der udgør uforbrugte midler, og kr. i indtjente renter.

4 3 10. Det fremgik bl.a. af ministeriets tilsagnsbrev til DBK af 9. marts 2006, at programmet skulle administreres i henhold til ministeriets generelle retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private organisationer (NGO er). Dette indebar, at DBK havde det fulde ansvar for planlægning, gennemførelse og afrapportering af de støttede aktiviteter, ligesom DBK skulle sikre, at den fornødne faglige og administrative kapacitet var til stede hos partnerne, herunder kendskab til reglerne for samarbejdet og Danidas kodeks for antikorruption. 11. DBK indgik herefter aftale med 4 partnere i Thailand, herunder National Health and Education Commission (NHEC) og Forum for Democracy in Burma (FDB), der skulle gennemføre projektaktiviteter hen over grænsen til Burma. Aftalerne omfattede bl.a. tilsynsforpligtelsen og betingelserne for regnskab og revision af tilskuddene. I ministeriets godkendte programbudget fremgår det, at aktiviteterne i NHEC var budgetteret med 4,3 mio. kr., mens de for FDB var budgetteret med 1,7 mio. kr. DBK har oplyst, at der samlet er overført kr. til NHEC og kr. til FDB, hvoraf henholdsvis ,11 kr. og kr. vedrørte overgangsbevillingen. V. Udenrigsministeriets og ambassadens håndtering af misbruget 12. I forlængelse af gennemførelsen af en ekstern gennemgang af 2. fase af programmet og vurderingen af fortsat støtte til en 3. fase orienterede ambassaden i Bangkok i første halvdel af maj 2009 såvel ministeriet som den eksterne evaluator om en række betænkeligheder vedrørende samarbejdet med DBK og partnerorganisationerne i Thailand. I en indberetning til ministeriet af 12. maj 2009 anførte ambassaden, at der kunne rejses tvivl om objektiviteten af DBK s monitorering af partnerne. Ambassaden anbefalede, at støtten til NHEC blev standset med det samme, og at der ikke blev overført yderligere midler til denne partner, før der var implementeret et klart, transparent og tillidsvækkende monitoreringssystem. Ambassaden henviste endvidere til vanskelighederne ved at få en reel verificerbar indsigt i aktiviteterne udført af NHEC, ligesom det fremgik af evalueringsteamets Debriefing Note til ambassaden af 30. april 2009, at evalueringsteamet havde haft vanskeligt ved at evaluere de lokale partneres kapacitet til at monitorere deres egne aktiviteter. Ambassaden henviste endelig til, at Rigsrevisionen burde orienteres om sagen. 13. På baggrund af en anmodning fra ministeriet fremsendte ambassaden den 25. maj 2009 en uddybende indberetning, der bl.a. konkluderede, at ministeriet i henhold til den gældende instruks vedrørende underretning af Rigsrevisionen om uregelmæssigheder efter ambassadens opfattelse burde orientere Rigsrevisionen om mistanken om misbrug af bistandsmidler i NHEC. Ambassadens indberetning henviste til forskellige kilder, herunder andre donorer og samarbejdspartnere, der af ambassaden blev anset som værende troværdige. Kilderne oplyste om en række alvorlige og kritiske forhold, særligt vedrørende NHEC, men også FDB. Informationen fra kilderne omfattede bl.a. mistanke om korruption, misbrug af midler og gennemførelse af aktiviteter, der ikke blev anset for forenelige med civilsamfundsstrategien på området. 14. På baggrund af yderligere drøftelser og brevveksling mellem ambassaden i Bangkok og ministeriet blev der hen over sommeren 2009 igangsat en ekstraordinær revisionsundersøgelse af de 2 partnere. Samtidig tilkendegav ministeriet over for DBK, at der skulle udvises agtpågivenhed med de midler, som blev udbetalt til NHEC, og at DBK øjeblikkeligt skulle handle, hvis de blev opmærksom på uregelmæssigheder, herunder straks standse eventuelle udbetalinger, hvis undersøgelsen afdækkede alvorlige forhold. Ministeriet besluttede desuden, at orienteringen af Rigsrevisionen skulle afvente resultaterne af den ekstraordinære revisionsundersøgelse. Den ekstraordinære revisionsundersøgelse, der skulle gennemføres i henhold til internationale revisionsstandarder af et anerkendt thailandsk revisionsfirma, skulle bl.a. vurdere, om de 2 partneres hidtidige regnskaber, revision og tilskudsadministration levede op til Danidas regler. Udgiften forbundet med undersøgelsen blev bevilget under den lokale bevillingskompetence ved ambassaden i Bangkok og udgjorde kr. Heraf vedrørte kr. honoraret til det thailandske revisionsfirma, og de resterende kr. honoraret til den burmesiske konsulent, der blev kontraheret særskilt til at bistå revisionsfirmaet med feltbesøg og oversættelse af dokumenter.

5 4 15. Det thailandske revisionsfirma gennemførte revisionen af NHEC og FDB fra september 2009 til november 2009 og rapporterede resultaterne i 2 rapporter af henholdsvis 28. oktober og 20. november Revisionsrapporterne, der var kritiske, konkluderede bl.a., at ministeriets retningslinjer for tilskudsforvaltning ikke blev overholdt af de 2 partnere. Rapporterne handlede desuden om manglende overholdelse af indkøbsregler og betaling af bestikkelse. Det fremgik også, at NHEC havde indgået et fast samarbejde med et enkelt medicinalfirma, hvis varer der blev rejst tvivl om i forhold til pris, kvalitet og anvendelighed. I rapporterne blev der desuden omtalt overbetaling for ydelser, manglende kontrol og registrering af aktiver, medarbejdernes adgang til store kontantbeholdninger samt en generel mangel på interne kontroller og dokumentation hos NHEC. Endelig fremgik det, at den oprindelige lokale revisor, der reviderede alle partnere under programmet, ikke havde taget noget forbehold i de aflagte regnskaber. Ministeriet underrettede herefter DBK om, at ansøgningen om støtte til 3. fase blev sat i bero. 16. Ministeriet fremsendte de ekstraordinære revisionsrapporter til DBK og de 2 partnere og anmodede om deres bemærkninger til disse. De modtagne høringssvar var i alt væsentlighed afvisende, idet der i flere tilfælde blev henvist til særlige risici og forhold, som var forbundet med at operere i grænseområdet ved Thailand og Burma. Ministeriet vurderede imidlertid i februar-marts 2010, at DBK og deres danske revisor havde svigtet i tilsynet med de lokale partnere og disses faste revisor, hvilket bl.a. skulle ses i lyset af, at DBK på trods af flere tilsynsbesøg aldrig havde rejst spørgsmål om partnernes evne til at administrere tilskudsmidlerne i henhold til de indgåede aftaler og retningslinjer. DBK s årlige statusrapporter til ministeriet indeholdt således ingen bemærkninger, der havde givet anledning til betænkeligheder, hvad angår partnernes finansielle forvaltning. 17. Ministeriet anmodede desuden DBK og deres danske revisor om at fremskynde indsendelsen af et samlet revideret, afsluttende tilskudsregnskab for 2. fase, hvilket ministeriet modtog den 3. maj DBK s danske revisor havde i påtegningen af regnskabet, der var dateret 26. april 2010, og i det tilhørende revisionsprotokollat taget forbehold for manglende gennemførelse af forvaltningsrevision i Thailand vedrørende projektmidler for ca. 15,9 mio. kr., ligesom der var taget forbehold for yderligere ca. 2 mio. kr., som vedrørte manglende dokumentation for udgifter m.m. Ministeriet vurderede, at de havde behov for revisionsfaglig og juridisk bistand til at vurdere det modtagne regnskab og størrelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav over for DBK. Ministeriet valgte derfor at forelægge sagen for Kammeradvokaten dels for at få en juridisk vurdering af, om ministeriet kunne rejse krav om tilbagebetaling eller erstatning over for DBK, dels for at få bistand til at få DBK s revisor til at afgive de fornødne revisorerklæringer. 18. Af Kammeradvokatens redegørelse af 7. juli 2010 fremgår det, at Kammeradvokaten bl.a. vurderede, at DBK ikke havde sikret, at der var udført fornøden revision af de tilskudsmidler, der blev forvaltet af partnerne i Thailand. Kammeradvokaten udtalte i den forbindelse, at DBK i henhold til tilskudsvilkårene var forpligtet til at aflægge et fuldt og retvisende revideret regnskab for hele tilskuddet, hvilket bl.a. omfattede forvaltningsrevision. Kammeradvokaten anbefalede i den forbindelse, at ministeriet krævede, at DBK udbedrede den mangelfulde revision, opgjorde beløbsstørrelsen af de uretmæssigt forbrugte midler og tilbagebetalte disse. Ministeriet fulgte Kammeradvokatens råd og anførte over for DBK, at omkostningerne forbundet med nye revisionshandlinger måtte bæres af DBK, da behovet herfor skyldtes DBK s hidtidige utilstrækkelige tilsyn med partnerne og den revision, der blev udført af den oprindelige lokale revisor i Thailand. 19. DBK indsendte herefter på ny et afsluttende tilskudsregnskab og revisionsprotokollat af 6. september 2010, hvori DBK s danske revisor ophævede sit forbehold vedrørende den manglende forvaltningsrevision, idet han anførte, at DBK s egen Completion Report kunne træde i stedet for en forvaltningsrevision.

6 5 20. Da Udenrigsministeriet ikke fandt begrundelsen for reduktionen af forbeholdet tilstrækkelig, forelagde ministeriet igen sagen for Kammeradvokaten. Kammeradvokaten vurderede, at en rapport udarbejdet af tilskudsmodtager selv ikke kunne træde i stedet for en ekstern revisionsrapport, hvorfor DBK blev anmodet om at redegøre yderligere for den manglende forvaltningsrevision af aktiviteterne i Thailand. Kammeradvokaten vurderede desuden, at den finansielle del af forbeholdet kunne begrunde et tilbagebetalingskrav på 2,08 mio. kr., hvilket ministeriet fremsatte over for DBK den 11. november Efter et møde med DBK og deres danske revisor modtog ministeriet endnu et nyt afsluttende tilskudsregnskab og revisionsprotokollat af 6. december 2010, hvori revisor redegjorde for, at han på baggrund af nye oplysninger, dokumentation og undersøgelser dels havde været i stand til at gennemføre en tilfredsstillende forvaltningsrevision, dels kunne reducere det finansielle forbehold væsentligt. DBK s revisors påtegning af regnskabet af 6. december 2010 indeholdt således et forbehold på kr., der vedrørte ikke-dokumenterede udgifter, et forbehold på kr., som vedrørte midler, der ikke var anvendt sparsommeligt, og et forbehold på kr., der vedrørte et konstateret underslæb i NHEC begået af en tidligere ansat, som nu var politianmeldt. Ministeriet forelagde igen sagen for Kammeradvokaten, hvilket bl.a. resulterede i, at DBK blev anmodet om at forelægge de dokumenter, der lå til grund for revisors ændrede konklusioner, og en redegørelse for de revisionshandlinger, som dannede grundlag for den nu gennemførte forvaltningsrevision. 22. Ministeriet modtog den 29. december 2010 den omtalte dokumentation og redegørelse. Rigsrevisionen har noteret sig, at det fremgår af dokumentationen fra DBK s revisor, at revisor på baggrund af den udførte forvaltningsrevision af mål og resultatopnåelsen vurderer, at der generelt har været tale om en overopfyldelse af målene fastsat for programmets 2. fase. På baggrund af endnu en forelæggelse for og et møde med Kammeradvokaten den 17. januar 2011 besluttede ministeriet at acceptere det senest modtagne tilskudsregnskab og revisionsprotokollat. Ministeriet fremsatte herefter den 4. februar 2011 et tilbagebetalingskrav på kr. over for DBK, svarende til de omtalte forbehold på i alt kr. tillagt et administrationsbidrag på 7 %, svarende til kr. 23. Rigsrevisionen har af ministeriet modtaget dokumentation vedrørende Kammeradvokatens rådgivning i sagen. Ministeriet har oplyst, at Kammeradvokaten har afgivet redegørelsen den 7. juli 2010 og efterfølgende har gennemgået materiale og ydet rådgivning, herunder fremsat kommentarer til diverse udkast til breve til DBK, ligesom Kammeradvokaten har gennemgået og tilsluttet sig en redegørelse udarbejdet af ministeriet, der beskriver sagsforløbet i perioden november 2010 januar Ministeriet har oplyst, at Kammeradvokatens rådgivning i denne sag har beløbet sig til i alt kr. inkl. moms. 24. Rigsrevisionen kan konstatere, at de oprindelige revisionsforbehold vedrørende 2. fase af programmet, som fremgik af revisionsprotokollatet af 26. april 2010, efterfølgende er blevet reduceret betragteligt som følge af supplerende revisionshandlinger og fremskaffet dokumentation. Ministeriets endelige tilbagebetalingskrav er således med Kammeradvokatens hjælp opgjort til kr., som DBK indbetalte den 21. februar 2011, hvorefter ministeriet betragtede misbrugssagen som afsluttet. 25. Ministeriet har endelig i brev af 31. marts 2011 meddelt DBK, at ministeriet ikke finder det muligt at imødekomme DBK s ansøgning om videreførelsen af støtten til en 3. fase. Ministeriet henviser bl.a. til, at den ekstraordinære revisionsundersøgelse i forbindelse med misbrugssagen har peget på en lang række kritisable forhold, hvor forvaltningen ikke har levet op til gældende retningslinjer, hvilket har muliggjort et misbrug med tab til følge. Ministeriet konkluderer i den forbindelse, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på de forvaltningsmæssige aspekter og tilsynet med kapacitetsopbygningen af de lokale partnere.

7 6 VI. Vurdering 26. Udenrigsministeriet har siden den første underretning af Rigsrevisionen, der blev sendt den 8. januar 2010, løbende underrettet Rigsrevisionen om udviklingen i sagen. 27. Jeg finder, at ambassaden i Bangkok og ministeriet i sommeren 2009 handlede korrekt, da de besluttede at igangsætte en revisionsundersøgelse af partnerorganisationerne NHEC og FDB på baggrund af forlydender om misbrug og uregelmæssigheder i forvaltningen. Jeg vurderer dog, at ministeriet på dette tidspunkt burde have orienteret Rigsrevisionen om sagen, som ambassaden i Bangkok også anbefalede i maj 2009, idet jeg vurderer, at ministeriet på dette tidspunkt måtte have en begrundet mistanke om, at der var uregelmæssigheder og/eller misbrug i forvaltningen af programmet. 28. Jeg vurderer dog, at den sene underretning af Rigsrevisionen i denne sag ikke har medført en forringet behandling af sagen i ministeriet eller ved ambassaden i Bangkok, da de i hele perioden, fra mistanken opstod, har forfulgt sagen aktivt og har sikret sig den fornødne faglige bistand til at vurdere omfanget af et eventuelt misbrug. Jeg vurderer ligeledes, at ministeriet handlede hensigtsmæssigt, da de i perioden, hvor misbrugssagen verserede, satte behandlingen af DBK s ansøgning om fortsat støtte i bero. 29. Jeg vurderer samlet set, at ministeriet har håndteret sagen tilfredsstillende, hvorfor jeg med afgivelsen af dette notat betragter sagen som afsluttet. Henrik Otbo

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet

Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet Marts 2001 RB B601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater (beretning nr. 15/04)

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere