Hvordan går det de unge i MST? Resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013"

Transkript

1 Hvordan går det de unge i MST? Resultater ARBEJDSPAPIR APRIL 2014

2 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon

3 Indhold RESUMÉ...1 OM DATAMATERIALET...2 MSTS MÅLGRUPPE...2 SKOLEGANG OG BESKÆFTIGELSE...3 KRIMINALITET...4 MISBRUG...6 ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET...7 3

4 Resumé Multisystemisk Terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud målrettet unge i alderen 12 til 17 år, som har alvorlige adfærdsproblemer. Metoden blev introduceret i Danmark i 2003 som et 3-årigt afprøvningsprojekt finansieret af det daværende Socialministerium. Afprøvningen blev afsluttet af en resultatevaluering, hvis afsluttende rapport udkom i april Evalueringen viste blandt andet, at MST reducerede de unges problemadfærd og styrkede de unges familierelationer. I dag anvendes MST fortsat i en række kommuner og behandlingsprogrammet er nu forankret i MST-Danmark, som er en del af Metodecentret. Der er imidlertid ikke gennemført evaluering af MST-behandlingen i Danmark siden evalueringen i Derfor præsenterer vi i denne rapport en opdatering af, hvordan det går de unge, der modtager MST-behandling i Danmark. Vi undersøger udviklingen hos de unge på tre resultatmål: Fravær fra skole eller arbejdsplads Kriminalitet Misbrug MST har også til formål at modvirke anbringelser af de unge uden for hjemmet. Grundet begrænsninger i det foreliggende datamateriale, er det imidlertid ikke muligt at vurdere ungegruppens udvikling på dette resultatmål (læs mere herom senere). Analysen baserer sig på de data, som MST-terapeuterne har indberettet i forbindelse med ind- og udskrivning fra MST samt de opfølgningsundersøgelser 6, 12 og 18 måneder efter endt behandling, som MST-Danmark løbende foretager af tidligere MST-forløb gennem telefoninterviews med de unge forældre. Analysen viser, at: Andelen af unge med ubegrundet fravær i skolen eller på arbejde reduceres med 61 % fra indskrivning til udskrivning af MST-behandlingen, og at denne udvikling fastholdes over tid. Andelen af unge, som begår kriminalitet reduceres med 61 % fra indskrivning til udskrivning og over tid fastholdes reduktionen på over 40 %. Andelen af unge, som har misbrugsproblemer reduceres med 57 % fra indskrivning til udskrivning. Der er dog ikke oplysninger i opfølgningsmålingerne, der belyser om denne udvikling fastholdes over tid. 1

5 Om datamaterialet I perioden er der løbende blevet indsamlet data vedrørende de unge i MST ved ind- og udskrivning. Siden 2011 er det imidlertid kun de to MST-teams i Aarhus Kommune, der er fortsat med at indberette disse data. Det betyder, at datasættet ikke er lige så tæt for perioden som i den foregående periode. Som det fremgår af tabellen nedenfor er 19 pct. af alle sagerne i datasættet fra , mens 79 pct. af sagerne er fra Som det ses, er der i datasættet også medtaget enkelte sager, som blev påbegyndt i slutningen af I alt indeholder datasættet 570 MST-forløb. Tabel 1. Fordeling af MST-forløb på indskrivningsår. ÅR PCT. ÅR PCT I alt Den manglende tæthed i datamaterialet kan potentielt medvirke til en skævhed i analysen, hvis resultaterne fra de to MST-teams fra Aarhus Kommune adskiller sig systematisk fra de øvrige MST-teams i landet. Vi har derfor undersøgt under hvert resultatmål undersøgt, om der er signifikante forskelle i analyseresultaterne mellem gruppen af MSTforløb fra perioden og gruppen af MST-forløb fra perioden MSTs målgruppe Målgruppen for MST omfatter unge i alderen 12 til 17 år, som har alvorlige adfærdsproblemer. Det kan fx omfatte pjækkeri fra skolen, kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd. Den unge skal være hjemmeboende under MST-forløbet, dog kan MST i nogle tilfælde også anvendes forberedende i forbindelse med hjemgivelse fra en anbringelse. I disse tilfælde starter et MST-forløb typisk 3-5 uger inden den unge flytter hjem. I datasættet fremgår det, at MST i højere udstrækning anvendes til drenge end til piger. Således er 61 % af de unge i de gennemførte MST-forløb drenge, 39 % er piger. 2

6 Tabel 2. Fordeling af MST-forløb på de unge alder ved indskrivning. ALDER ANTAL PCT. Under 12 år år år I alt Endvidere ses en lille overvægt af unge mellem 15 og 17 år, der udgør 54 % af de gennemførte forløb, mens 43 % er de unge var mellem 12 og 14 år på tidspunktet for MSTforløbets gennemførelse. En lille andel på 3 % var under 12 år gamle. Skolegang og beskæftigelse Hovedparten af de unge i MST-forløbene var indskrevet i et skoletilbud ved MSTbehandlingens begyndelse. I de sager, hvor den unge var tilmeldt et skoletilbud ved behandlingens start, var pjækkeri et udbredt problem. Således har 77 % af de unge i datamaterialet ubegrundet skolefravær ved indskrivningen til MST. Nedenstående tabel 3 viser i hvilket omfang de unge pjækker. Som det fremgår, er der blandt de som pjækker for en knap en tredjedels vedkommende tale om en daglig foreteelse, mens lidt mere end halvdelen pjækker ugentligt. Tabel 3. Hyppighed af ubegrundet skolefravær ved indskrivning til MST, besvarelser fra MST-teams. PCT. Hver dag 29,8 Hver uge 55,1 Hver måned 10,5 Ved ikke 4,7 I alt 100,0 N 363 Vi ser nu nærmere på, hvordan andelen af unge i MST-behandlingen, som pjækker fra skole udvikler sig fra indskrivningen til udskrivningen af MST og i de efterfølgende 6, 12 og 18 måneder. 3

7 Som det fremgår af nedenstående figur 1, falder andelen af unge, som har ubegrundet fravær i skolen fra 75 % ved behandlingens begyndelse til 29 % ved behandlingens afslutning. Andelen falder yderligere i de næste måneder, hvor 24 % de unge pjækkede ved 6 måneders opfølgningen og 18 % ved opfølgningsmålingen 12 måneder efter afsluttet behandling. Ved målingen efter 18 måneder er andelen steget igen til 28 %. Figur 1. Udvikling af andelen af unge i MST, som passer skole eller arbejde uden fravær Procent Ved start af MST Afslutning af MST 6 mdr. efter MST 12 mdr. efter MST 18 mdr. efter MST N = 494 (ved start), 394 (ved afslutning), 257 (efter 6 mdr.), 214 (efter 12 mdr.), 181 (efter 18 mdr.) Note: Udviklingen er signifikant på 99 %-niveau (McNemar-test). Der er således tale om en reduktion i andelen af unge med ubegrundet fravær på mellem 61 % og 76 %. Denne udvikling er ikke signifikant forskellig mellem gruppen af MSTforløb fra perioden og gruppen af MST-forløb fra perioden Kriminalitet Ved indskrivningen har de forskellige MST-teams også svaret på, hvorvidt den enkelte unge har begået kriminalitet inden for de sidste 6 måneder op til indskrivningen. Det er tilfældet for 38 % af de unge. Den type kriminalitet, som denne gruppe unge oftest har begået er tyveri, hvilket er tilfældet for 70 % af de unge, der har begået kriminalitet i de 6 måneder op til indskrivningen af MST. Derefter følger vold i 25 % af tilfældene og færdselsforseelser i 18 % tilfældene. Nedenstående figur 2 viser udviklingen i andelen af unge i MST-behandlingen, som har begået kriminalitet. Figuren sammenligner andelen af unge, som de enkelte MST-teams 4

8 ved indskrivningen i MST oplyser har begået kriminalitet de sidste 6 måneder, med besvarelser hhv. ved udskrivning og efter 6, 12 og 18 måneder. Ved udskrivningen og i opfølgningsmålingerne er der blevet spurgt til, hvorvidt de unge er sigtet for en kriminel handling begået i de foregående 6 måneder. Figur 2. Udvikling i andelen af unge i MST, som begår kriminalitet Procent mdr. inden MST Afslutning af MST 6 mdr. efter MST 12 mdr. efter MST 18 mdr. efter MST N = 554 (ved start), 394 (ved afslutning), 257 (efter 6 mdr.), 213 (efter 12 mdr.), 181 (efter 18 mdr.) Note: Udviklingen er signifikant på 99 %-niveau (McNemar-test). Som det fremgår af figuren falder andelen af unge som har begået kriminalitet fra 38 % ved indskrivningen til 15 % ved udskrivningen. Derefter stiger den igen, således at 22 % af de unge var sigtet for kriminalitet begået i de 6 måneder efter udskrivningen var MST. Ved opfølgningsmålingen efter 12 måneder, var 21 % af de unge sigtet for kriminalitet begået i de foregående 6 måneder, mens det tilsvarende tal var 18 % for de unge, som indgik i opfølgningen efter 18 måneder. Samlet er der således tale om et fald i andelen af unge med kriminel adfærd på mellem 42 % og 61 %. Tendensen er den samme for gruppen af MST-forløb fra perioden og gruppen af MST-forløb fra perioden , dog med den undtagelse, at lidt færre unge havde begået kriminalitet ved indskrivningen og ved opfølgningen efter 6 måneder i gruppen af MST-forløb fra

9 Misbrug En stor del af de unge i MST-behandling har eller har haft et rusmiddelmisbrug i perioden op til indskrivningen til MST. Fra indskrivningsbesvarelserne oplyses det således, at 42 % af de unge har haft et misbrug af rusmidler de sidste 6 mdr. op til indskrivningen. De rusmidler som hyppigst blev misbrugt blandt de unge er hash, hvilket gør sig gældende for 87 % af de misbrugende unge. For alkohol og andre euforiserende stoffer er disse blevet misbrugt i perioden op til indskrivning af henholdsvis 24 % og 23 % af de unge. Nedenstående figur viser udviklingen i andelen af unge med misbrugsadfærd inden for de 6 måneder inden indskrivningen til MST, i løbet af behandlingen, de sidste 6 uger og ved afslutning af MST. Det er desværre ikke gennemført opfølgningsmålinger af de unges misbrugsadfærd, hvorfor de ikke indgår i figuren. Figur 3. Udvikling i andelen af unge i MST med rusmiddelmisbrug Procent mdr. inden MST I løbet af MST De sidste 6 uger af MST Afslutning af MST N = 372 (6 mdr. inden MST), 339 (i løbet af MST), 326 (de sidste 6 uger af MST), 394 (afslutning af MST) Note: Udviklingen er signifikant på 99 %-niveau (McNemar-test). Figuren viser en klar tendens til, at færre unge har misbrugsadfærd i løbet af MSTbehandlingen. Hvor 42 % af de unge angives til at have misbrugt rusmidler i de 6 måneder inden indskrivning til MST, er denne andel faldet til 18 % ved afslutningen af MST. Det svarer til et fald på 57 %. Det er dog vigtigt at understrege, at denne udvikling skal fortolkes med varsomhed, da de unges misbrugsadfærd ikke kan forventes at være konstant over tid. Der er således 6

10 ikke 42 % af de unge, som angives at have misbrugsadfærd på selve indskrivningstidspunktet. Dette tal oplyses til kun at gælde 24 %. Dette indikerer, at de unge kan have et misbrug i en periode, hvilket kan følges af en periode uden misbrug, hvorefter misbruget evt. kan genopstå. Det er derfor nødvendigt at fortolke udviklingen med forsigtighed, specielt da datamaterialet ikke indeholder opfølgningsmålinger, der beskriver de unges evt. misbrugsadfærd over en længere periode. På misbrugsområdet er der i øvrigt signifikante forskelle mellem gruppen af MST-forløb fra perioden og gruppen af MST-forløb fra perioden Udviklingstendensen med faldende misbrug er den sammen, men på alle målepunkterne har gruppen fra flere unge med misbrugsadfærd. Dette skyldes givetvis, at datamaterialet i denne periode indeholder et antal forløb i det tilpasningskoncept i MST, der betegnes MST-CM (contingency management), der er en særlig MST-behandling målrettet unge med misbrug. Anbringelser uden for hjemmet På baggrund af datamaterialets oplysninger om de unge, er det ikke muligt på pålidelig vis at vurdere, hvorvidt MST-behandlingen har betydning for andelen af unge, der anbringes uden for hjemmet. Det skyldes både, at det vanskeligt at etablere en baseline inden indskrivningen til MST-behandling og at opfølgningsmålingerne er upræcise på dette område. I forbindelse med etablering af baseline er udfordringen at konstruere et mål for, hvor mange unge, der ville være blevet anbragt uden MST. Der findes i datamaterialet svar fra de forskellige MST-teams for, hvorvidt de unge tidligere har været anbragt, men selvom en del unge ofte oplever genanbringelser, er det ikke et pålideligt mål for, hvor mange unge, der ville være anbragt uden MST. Terapeuterne i MST bliver i indskrivningsbesvarelser også bedt om at vurdere, hvorvidt den kommunale forvaltning har haft planer om at anbringe den unge eller om den unges forældre vedholdende har forsøgt at få en døgnanbringelse af den unge. Disse svar kan ses som en indikation på, hvor mange unge der kan beskrives som anbringelsestruede. Der er imidlertid en risiko for, at disse svar overvurderer hvor mange unge, der ville være blevet anbragt, hvis de ikke blev indskrevet i MST, da en ung i anbringelsesrisiko ikke nødvendigvis reelt bliver anbragt. I forbindelse med opfølgningsmålingerne er problemstillingen, at der spørges til, hvorvidt de unge bor hjemme og ikke hvorvidt de unge er anbragt. Det må således forventes, at en del af de unge flytter hjemmefra som en del af deres naturlige udvikling efterhånden som de bliver ældre. At en ung ikke bor hjemme er således ikke nødvendigvis det 7

11 samme som, at den unge er anbragt uden for hjemmet som følge af en kommunal foranstaltning. På denne baggrund er det ikke muligt at beskrive udviklingen i andelen af unge, som reelt anbringes uden for hjemmet. 8

MultifunC og sammenlignelige

MultifunC og sammenlignelige ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger Arbejdspapir MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk anders.noerbaek@stab.rm.dk

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere