Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne"

Transkript

1 Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en bestilling til ejeren. Ejeren tilbyder herefter en bindende lejekontrakt mellem lejer af feriehuset og feriehusets ejer. Bestillingen, der er bindende for lejer og ejer, kan ske skriftligt, mundtligt, telefonisk eller pr. EDB. Ejeren sender efter modtagelse af bestillingen en skriftlig bekræftelse Den af ejeren fremsendte bekræftelse afleveres ved ankomst til feriestedet husejeren eller dennes repræsentant på nøgleudleveringsstedet. Lejer får herefter udleveret nøglen til feriehuset samt en formular, hvor målerstanden på de forbrugsafhængige omkostninger bedes påført ved ankomst og afrejse (strøm, varme, vand og brænde) Såfremt bekræftelsens indhold afviger fra bestillingen, er ejeren bundet af tilbudet i den fremsendte bekræftelse i 10 dage. Lejer kan, såfremt afvigelserne ikke kan accepteres, skriftligt afbestille lejeaftalen inden 10 dage frem til fristens udløb Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og pligter til tredje person. Ejeren kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredje person ikke opfylder formålet med et feriehusophold eller tredje persons deltagelse strider imod offentlige myndigheders eller lovgivningsmæssige forskrifter. Hvis tredje person overtager lejebeviset hæfter såvel lejer som tredje person begge solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen. Ejerens omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og pligter udgør DKK 500, Betaling 2.1. Ved lejeaftalens indgåelse fremsender ejeren bekræftelsen. Samtidig hermed forfalder 25% af lejen til betaling Det resterende lejebeløb skal være ejeren i hænde senest 4 uger før indflytningsdagen Ved bestilling senere end 40 dage før et lejemåls påbegyndelse forfalder det fulde

2 lejebeløb omgående Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan ejeren uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejeaftalen, og feriehusejeren har ingen forpligtelse til at opfylde lejeaftalen. Ejeren betragter manglende betaling som misligholdelse, som henhørende under lejebetingelsernes punkt 6, med betalingsfristdatoen som skæringsdato. 3. Sommerhuset 3.1. Det af lejeren lejede sommerhus tilhører ejeren Af bekræftelsen fremgår bl.a. feriehusejerens navn og feriehusets adresse Feriehuset må maksimalt bebos af det antal personer, der er fastsat i beskrivelsen på ejerens internet hjemmeside. Det er tilladt at medtage børn under 3 år udover tilladte personantal. Ved overbelægning har feriehusejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag og indflytning kan tidligst finde sted efter kl Opstilling af telte, campingvogne o.lign. på grunden er ikke tilladt. Rengøring af feriehuset er lejers ansvar. Ved udflytning skal feriehuset samt inventar rengøres. Slutrengøring kan mod betaling eventuelt bestilles hos ejeren (jf. punktet Slutrengøring i "Råd til lejeren"), dog skal feriehuset efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennemføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade feriehuset senest kl El-forbrug, forbrug af varme, vand og eventuel forbrug af brænde er ekstraomkostninger og skal efter feriehusopholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering (jf. pkt og 3.5.) Prisen pr. kwh for strøm er for tiden ca. DKK 2,05. Normal forbrug - uden opvarmning - er i højsæsonen ca. 150 kwh pr. uge. I den kolde årstid må der påregnes større udgifter. Vandforbruget afregnes i henhold til aflæsning af vandmåleren med DKK 30 pr. m Til sikkerhed for lejers forpligtelser med hensyn til nøgleaflevering, betaling af forbrugsafhængige omkostninger såsom el-forbrug, varme, gas vand og telefon samt skadeserstatning ved beskadigelser eller til dækning af ikke gennemført eller mangelfuld slutrengøring, opkræves lejer ved nøgleudlevering et depositum på DKK 800,00. I Juleog Nytårsperioderne samt ved udlejning til grupper, ungdomsgrupper (mindst 1 deltager skal være over 25 år) o. lign. kan der forlanges et højere depositum, på op til 3 gange

3 lejeprisen. Ved lejeperiodens ophør skal lejer aflevere nøgle samt afregning til nøgleudleveringsstedet dvs. enten ejer eller nøgleudleverer. Feriehusejeren kontrollerer afregningen samt feriehuset efter aftale med lejer, dog senest inden nye lejere flytter ind. Depositum afregnes umiddelbart herefter Det er ikke tilladt at medbringe husdyr. 4. Lejeaftale 4.1. De ydelser, som er omfattet af lejeaftalen fremgår udelukkende af ejerens hjemmeside på internet på tidspunktet for bekræftelsen. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af ejeren Beskrivelser og priser på ejerens internetside er bindende for ejeren. 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1. Ændringer eller afvigelser til lejeaftalen, der opstår efter indgåelse af denne, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af ejeren mod bedre vidende og ikke har indflydelse på feriehusopholdet som helhed. Ejeren er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer tilbyder ejeren en gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt gøre sine krav i henhold til disse rettigheder gældende Ejeren er berettiget til at forhøje prisen efter lejeaftalens indgåelse, hvis følgende forudsætninger er til stede: Ejeren kan kun tillade sig en forhøjelse, hvis der fra lejeaftalens indgåelse og til feriehusopholdets begyndelse er mere end 4 måneder. Ejeren kan ikke forhøje prisen de sidste 20 dage før opholdets begyndelse Priserne kan dog forhøjes mellem lejeaftalens indgåelse og 20 dage før lejemålets påbegyndelse som følge af ændrede omstændigheder f.eks. ændring i valutakurser eller ved forhøjede afgifter og gebyrer, som blev lagt til grund ved lejeprisens kalkulation Ejeren har pligt til omgående at meddele lejer om en prisændring. Såfremt prisen

4 forhøjes med mere end 5%, er lejer berettiget til at afbestille lejemålet. Lejer skal omgående skriftligt gøre sine krav i henhold til disse rettigheder gældende. 5. Lejers afbestilling af lejeaftalen Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt eller pr. til ejeren med angivelse af begrundelse afbestille lejeaftalen. Afbestillingen er først gældende, når den er ejeren i hænde. Følgende gebyrer vil blive opkrævet og normalt dække ejerens udgifter og erstatningskrav: 6.1. Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse: 15% af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra 34-1 dag før lejemålets påbegyndelse: 80% af totallejen, dog mindst DKK 500, På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen. 7. Ændring af lejeaftalen Indtil 90 dage før opholdets påbegyndelse imødekommer ejeren så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver ejeren et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser (jf. pkt 6.) og samtidig ny bestilling. 8. Ubenyttede aftalte ydelser Såfremt lejer af grunde, som er ejeren uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling. 9. Ejerens annullering af aftalen Ejeren kan ophæve aftalen i følgende tilfælde: 9.1. Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser, så kan ejeren med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen. Ejeren bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er

5 opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv Hvis feriehuset ikke er klart til indflytning fordi feriehusejeren af uforudsete grunde (f.eks. bygningsskader) ikke kan overholde den indgåede aftale. I så fald modtager lejer det allerede indbetalte lejebeløb tilbage Såfremt lejer ikke overholder de i pkt. 2 angivne betalingsbetingelser og betalingsfrister er ejeren berettiget til at annullere lejeaftalen. Ved ejerens annullering som følge af manglende betaling gælder afbestillingsreglerne jf. pkt Annullering af lejeaftalen p.g.a. ekstraordinære omstændigheder Hvis opholdet p.g.a. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. ved krig, strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer), så kan ejer eller lejer annullere lejeaftalen. Hvis aftalen annulleres, så kan ejer forlange en forholdsmæssig erstatning for de allerede afholdte omkostninger eller for de omkostninger, som er forbundet med opholdets ophør. 11. Ejerens ansvar Ejeren forpligter sig til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik. Ejeren indestår for rigtigheden af beskrivelserne på ejerens internetside. Ejeren hæfter dog ikke for oplysninger, der fremgår af andre hus-, område-, eller færgebrochurer, da ejeren ikke har nogen indflydelse på disses udarbejdelse og indhold og derfor ikke kan kontrollere rigtigheden Ejeren har intet ansvar for fejl og mangler i forbindelse med ydelser, som lejer ikke har aftalt skriftligt med ejeren (f.eks. sportsarrangementer, udflugter, besøg og lignende). Ejeren hæfter ikke for skader, som lejer, de ham ledsagende personer og disses ejendom lider. Lejer må selv forsikre sig herimod Deltagelse i sports- og andre ferieaktiviteter har kunden selv ansvaret for. 12. Sygdom Udgifter i forbindelse med sygdom under ferieopholdet herunder udgift ved en eventuel

6 hjemtransport, må lejer selv bære. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkning, anbefaler ejeren før en eventuel booking af et feriehusophold, at lejer kontakter sin læge. 13. Adresser Ejerens adresse: Robert Wilbrandt Violstræde 13, st.tv Rønne Tlf Europæiske Rejseforsikring Vesterbrogade København V. Tlf Fax Afhjælpning ved mangler Ejeren ønsker alle kunder et behageligt feriehusophold. Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så undgå at få ødelagt ferieglæden ved småfejl og mangler. Underret i stedet ejeren straks, således at han kan foretage de nødvendige handlinger for at få bragt tingene i orden hurtigst muligt Ved eventuelle mangler har lejer mulighed for at kræve afhjælpning overfor husejeren eller dennes repræsentant, med mindre dette vil påføre ejeren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Tilbyder husejeren eller dennes repræsentant at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i evt. omplacering. Mangler kan kun anerkendes, hvis de anmeldes overfor ejeren straks og senest 5 dage fra lejemålets påbegyndelse. Mangler, der anmeldes senere eller efter hjemrejsen kan ikke anerkendes.

7 15. Ophævelse af enkelte bestemmelser Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser henholdsvis den samlede lejeaftale. 16. Modregningsforbud Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige fastsatte krav. 17. Overdragelsesforbud Ligegyldig af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredje person (ej heller til en ægtefælle), af lejers krav i anledning af et feriehusophold.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark samt samtlige ferieboliger beliggende i Tyskland, Sverige,

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere