Notat vedrørende Lokalplan Horne Sommerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland"

Transkript

1 Notat vedrørende Lokalplan Horne Sommerland Lokalplan Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder. Udarbejdelse af lokalplanen gav anledning til en del debat. Fra forslag til endelig vedtagelse blev bl.a. antallet af sommerhuse begrænset fra 140 til 124, bl.a. ved at fællesarealet blev udvidet nord for bebyggelsen. Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf Fax Dato:5. marts 2014 Sagsid P Kontakt Helge Müller Dir. tlf mail: 1

2 Baggrund for ejers ønske om ændringer Ejer af udstykningen ønsker at der kan bygges store sommerhuse på op til 250 m² i området. Argumentet er at der mangler muligheder for turister der ønsker at leje luksus sommerhuse med swimmingpool, spa osv. Ejer vurderer at der er et uudnyttet marked, og skabes muligheden vil det tiltrække yderligere turister til gavn for lokalområdet med øget omsætning i butikker m.v. Grundstørrelsen i udstykningen er mellem m² og m². En bebyggelsesprocent på 10 gør, at der ikke kan opføres de ønskedes sommerhuse på op til 250 m². Desuden mener ejer at friarealets afgrænsning er en fejl ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og ønsker derfor den ændret således at det bliver mindre. Det pågældende areal kunne i stedet indgå i de grunde der støder op til, hvorved de bliver så store at der kan opføres 250 m² bebyggelse på dem. På baggrund af henvendelsen har der været afhold møde 29. november 2013 med ejeren hvor mulighederne drøftedes og han har indsendt ansøgning den 6. februar 2014 (dateret 27. januar2014). Evt. dispensation fra bestemmelserne i lokalplan Grundstørrelse Lokalplanens formål er bl.a. at fastlægge bestemmelser for udstykning. I 4 præciseres dette til: Udstykningen kun må ske som vist på kortbilag 2 og der maksimalt må udstykkes 124 sommerhusgrunde. På kortbilag 2 fremgår der hvorledes der skal udstykkes, men ikke præcis størrelse på grundene. Med fastlæggelse af et maksimalt antal er der underforstået at det er muligt at udstykke arealet med et mindre antal sommerhuse. Redegørelsen til lokalplanen beskriver, at der er søgt en grundstørrelse på omkring 1200 m² for at understrege en åben karakter. Dette forhold vil også være tilgodeset, hvis grundene bliver større og dermed færre sommerhuse. Konkluderingen: Der kan gives dispensation til enkelte sammenlægninger af grunde således at der er mulighed for opførelse af større sommerhuse. Friarealer Lokalplanen har til formål at fastlægge bestemmelser for udlæg af areal til veje og stier, fællesarealer og friarealer. I henhold til 9 fastlægges fri- og fællesarealer på kortbilag 3. Konklusion: Afgrænsningen af friarealerne er entydige og der kan ikke gives dispensation til ændring. Bebyggelsesprocent Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang. Konklusion: Der kan således ikke gives dispensation til en øget bebyggelsesprocent. 1 Efter planlovens 19 må der kun dispenseres fra en lokalplan hvis ændringerne ikke strider mod principperne i planen og ikke er væsentlige. Principperne er hovesagligt lokalplanens bestemmelser om formål og anvendelse + de bestemmelser som er afledt heraf. 2

3 De enkelte punkter i ansøgerens henvendelse 1. Byggeprocenten 7.2 : øges fra 10 til 15 % Hvis der udarbejdes en ny lokalplan vil det være naturligt at tage udgangspunkt i den nuværende almindelige bebyggelsesprocent for sommerhuse der er på 15 %. Bebyggelsesprocenten i en lokalplan skal beregnes efter det bygningsreglement der var gældende på vedtagelsestidspunktet. I lokalplan er der fastsat en bebyggelsesprocent på 10 som var den almindelige bebyggelsesprocent i Efterfølgende er der vedtaget et nyt bygningsreglement med en ny beregningsmetode og den almindelige bebyggelsesprocent i sommerhusområder er sat op til 15. I en gennemsnitlig beregning vil 15 % efter den nuværende beregning svare til 12,5 % efter den tidligere beregning. Det vil sige en fastsættelse af 15 % i en ny lokalplan vil være en stigning på ca. 2,5 % i byggemulighed i forhold til lokalplan Afgrænsning af fællesareal mod nord så det følger toppen af vejudlæg. (Se vedlagte skitse.) Den nuværende ulige skellinje må anses som en fejl. Afgrænsningen af friarealet blev fastlagt ved den endelige vedtagelse af lokalplan og er således ikke en fejl. Afgrænsningen ser ud til at være fastlagt ved at der er udtaget grunde fra udstykningsplanen i forslaget og derudover ikke justeret. Bl.a. derfor er vendepladserne stadig fastlagt til at gå ud i fællesarealet og ikke reduceret. Ligeledes ses ikke at der er taget væsentlig hensyn til højdekurver. Ved en eventuel ny lokalplanlægning bør fællesarealets størrelse fastholdes; men med justeringer således at der kommer en mere varieret afgrænsning i forhold til landskabet. 3

4 3. Vindmølle 11.3: grunde blokeret af vindmølle zone gøres salgbare. 11.3: Arealer som er omfattet af konsekvensområder i forhold til vindmølle og gyllebeholder jfr. kortbilag 2 må ikke tages i brug til sommerhusformål før de pågældende aktiviteter er ophørt. På kortbilaget vises en 300 m konsekvenszone om de to anlæg. For begge anlæg gælder, at der er en zone indenfor hvilket der ikke må indrettes aktiviteter, der begrænser deres aktivitet. En lokalplan kan ikke ophæve denne konsekvenszone er medtaget for at lokalplanen kunne vedtages med en skitseret udnyttelse når begrænsningen forsvinder. Alternativet var at arealerne helt udgik af planen. Der er ikke ændret på disse forhold. Gyllebeholder: Gyllebeholderen på ejendommen Egsgyden 25 er stadig i drift. Miljøbestemmelserne er ikke lempet. Det betyder, at der som minimum vil være de samme afstandskrav hvis der udarbejdes en ny lokalplan. Afstandskravene er fastlagt for at landbrugsejendommen ikke pålægges begrænsninger i driften. Vindmøller: Hvis det kan påvises at støjgrænserene kan overholdes tættere på end de teoretisk udlagte 300 m, kan der eventuel gives tilladelse til opførelse af sommerhuse indenfor det frikendte område. 4. Højdeklausul 12: grund blokeret af højdeklausul gøres salgbare. Der er ikke med lokalplanen fastlagt nogen højdeklausul. 12 har teksten: Ingen særlige servitutter. Der er til bestemmelsen redegjort for at matr. Nr. 5fg er omfattet af en udsigtsservitut. Udsigtsservitutten fortrænges ikke af lokalplanen og kan kun aflyses med påtaleberettigedes accept. Servitutten er en privat servitut og lokalplanen kan ikke ophæve denne, da både servitutten og lokalplanbestemmelserne kan overholdes. Hvis kommunen skal medvirke til at servitutten fjernes vil det skulle ske gennem en aftale med den påtaleberettigede. En aflysning ved ekspropriation til fordel for den private udstykker vil være vanskelig at begrunde. Bl.a. fordi der stadig er ledige grunde og derfor er servitutten ikke en aktuel hindring for at lokalplane ikke kan gennemføres. 5. Tagbeklædning 8.2: cementtagsten bør indføjes. (se vedlaget korrespondance før lokalplanens vedtagelse.) Korrespondancen indeholder bl.a. ansøgers oplysning om: - at ingen fritidshuse anvender teglsten og det vil være en merpris på kr. - kan det være rigtigt at de ikke må monteres når der må anvendes cementbaseret tagplader - at det vil være administrativt bøvlet, at behandle alle de ansøgninger om dispensation til cementtagsten. 4

5 Ovennævnte bemærkninger kom inden lokalplan blev endelig vedtaget og kommunalbestyrelsen vedtog at fastholde forbud mod cementtagsten. Dispensationsansøgninger er efterfølgende blevet afslået. En ejendom har skiftet taget efter at han fik påbud om at ændre det da han imod lokalplanens bestemmelse havde brugt cementtagsten. 6. Solceller: mulighed for solceller bør medtage i ny lokalplan. Den nuværende lokalplan har ikke forbud mod solceller. I 8.3 anføres at: Solpanelser må ikke placeres tættere på skel end 5 m, og må ikke etableres med reflekterende overflade. Opsætning reguleres af kommunens almindelige bestemmelser (kommuneplanens generelle rammebestemmelser, administrationspraksis m.v.). Dvs. at der må opsættes hvad der svarer til 75 % af tagfladen. Hvis det udgør mere end de 75 % defineres det som tag og vil derfor stride mod bestemmelsen om tagbeklædning. 7. Vejbredde 5.2: vejbredde ændres fra 6m til 5 m. Vejafdelingen vurderer at en vejbrede (kørebane) på 5 m er tilstrækkeligt til at afvikle trafikken i området, da det er tale om blinde veje med almindelig sommerhustrafik. Lokalplanens formål er bl.a. at fastlægge bestemmelser for udlæg af areal til veje men ikke kørebanens brede. Der kan således gives dispensation til en mindre kørebane. 8. Postkasseanlæg: mulighed for at placere samlet postkasse anlæg i forlængelse med mini genbrugsstation. I sommerhusudstykninger efter 1973 skal postkasser i henhold til postloven samles i et centralt postkasseanlæg. Mini genbrugspladsen ligger nord for udstykningen på vejareal. Det vurderes at der er muligt at etablere fællesanlæg indenfor lokalplanen. Som udgangspunkt skal postkasser placeres på eget areal. Her på udstykningens areal, da det er en del af udstykningens behov. Derudover har ejer følgende ønsker: - Skiltning til Horne Sommerland ved Almarksvej/A8. Et ønske fra både grudejere og gæster til området. - Ophalerplads/rampe på det offentlige område ved stranden. Til almen benyttelse for alle på Horneland Ønsket om skiltning er sendt videre til vejafdelingen. Ønsket om ophalerplads/rampe er sendt videre til Naturafdelingen Helge Müller Planlægger 5

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004 Lokalplan 2.1.15 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere