Selandia Advokater. Havnevej Holbæk. Telefon Telefax Ny lejelov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov"

Transkript

1 Selandia Advokater Havnevej Holbæk Telefon Telefax Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli Reglerne var tænkt til forenkling, men det er måske ikke helt lykkedes Sommerhuse, fritidshuse m.m. Det vakte opsigt, da domstolene anså sommerhusudlejning omfattet af lejelovgivningen, med de deraf følgende strikse grænser for, hvilken leje, der lovligt kunne opkræves. Følgen var, at stort set alle lejere af sommerhuse ville kunne få lejen betragteligt nedsat, og det fandt politikkerne uheldigt. Fra 1. juli 2015 er loven derfor ændret, så beboelseslejligheder og andre beboelsesrum samt sommerhuse, fritidshuse og andre lejemål, der kun udlejes til ferie- og fritidsbrug, ikke omfattes af lejeloven. Sommerhusudlejerne kan derfor frit aftale leje og lejebetingelser med de enkelte lejere. Nogle udlejere vil måske udleje lejligheder og værelser under angivelse af, at det lejede kun må benyttes til ferie- eller fritidsbrug, for at komme uden om lejelovene. Det bliver domstolene, der skal fastlægge de nærmere grænser. Mens sommerhuse og fritidshuse kan udlejes for lange perioder, er det i motiverne til den nye lov anført, at beboelseslejligheder, værelser m.m. maksimalt skal kunne udlejes til ferieformål i 6-8 uger. Fri opsigelse af enkelte ejer- og andelsboliger Under finanskrisen har mange ikke kunnet sælge deres boliger uden at realisere store tab. En del har valgt midlertidigt at udleje boligen for at vente på bedre tider. Lejeretligt er det et problem, at det ikke gyldigt kan aftales, at et lejemål kan opsiges af udlejer. Udlejerne har derfor været henvist til at indgå en tidsbegrænset lejeaftale eller håbe på, at tingene til sin tid ville kunne løses i mindelighed. Lejemål er principielt uopsigelige fra udlejers side. Den eneste undtagelse er, at udlejer kan opsige et lejemål med 1 års varsel, hvis udlejer selv skal bruge (bebo) det lejede, og opsigelsen kan anses rimelig ud fra en samlet vurdering af udlejer og lejers forhold. Begge betingelser skal være opfyldte, og flytter lejeren ikke godvilligt, skal udlejeren anlægge retssag. Lejeren kan blive boende, hvis sagen vindes og selv om den tabes, indtil retssagen er afgjort. Og det kan godt vare et par år.

2 Side 2 Mange udlejere er derved kommet i klemme. Har lejeren samtidig fået lejen nedsat i Huslejenævnet, er det for alvor ikke morsomt at være udlejer. Fra 1. juli 2015 kan der nu indgås lejeaftaler, hvor udlejer kan opsige lejeren med 1 års varsel. Det er ikke længere en betingelse, at udlejer selv skal bruge (bebo) det lejede, og der skal ikke foretages en vurdering af, om opsigelse er rimelig ud fra en samlet vurdering af udlejers og lejers forhold. Lejemål indgået før 1. juli 2015 er stadig omfattet af de gamle regler. Det er ikke tanken, at der dermed skal indføres en generel adgang for udlejere til at opsige lejere. Derfor gælder reglerne kun for ejere af en enkelt ejerlejlighed eller andelsbolig. Det afgørende er, at udlejer på opsigelsestidspunktet kun er ejer af én ejerlejlighed eller andelsbolig. De, der ejer mere end 1 ejer/andelsbolig er stadig omfattet af de gamle regler og må derfor tage stilling til, om lejemålet skal være tidsbegrænset, eller om der vil være mulighed for senere at opsige lejemålet. For tidsbegrænsede lejemål skal udlejere være opmærksom på, at tidbegrænsningen kan tilsidesættes, hvis den ikke er rimeligt begrundet i udlejers forhold. Som udlejer skal man altså have en god grund til at tidsbegrænse ellers holder det ikke i Retten. Ind- og fraflytningssyn Det er en nyskabelse, at der nu skal afholdes både ind- og fraflytningssyn. Reglerne gælder kun for lejeforhold omfattet af lejeloven og gælder ikke for udlejere, der kun ejer 1 ejerlejlighed eller andelsbolig. Udlejer skal indkalde den indflyttende lejer til syn af lejligheden. Synet skal ske i forbindelse med indflytning i lejligheden, og indflytningsrapporten skal afleveres til lejer ved synet. Hvis indflytningsrapporten udarbejdes elektronisk, skal der udskrives et eksemplar til lejeren. Det er altså ikke tilstrækkeligt at sende en mail eller sms med indflytningsrapporten. Det er ikke nødvendigt, at parterne er enige om indholdet i rapporten. Indflytningsrapporten er som udgangspunkt udlejers udspil til, hvordan lejemålet ser ud ved indflytning. Lejer skal som hidtil protestere senest 14 dage efter lejemålets begyndelse, hvis lejer mener, at der er mangler ved det lejede. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelse, skal udlejer senest 14 dage efter synet sende synsrapporten til lejeren. Overholder udlejer ikke disse regler, skal lejeren ikke betale for istandsættelse ved fraflytning. Lejeren skal dog altid betale for istandsættelse, der skyldes misligholdelse. Misligholdelse er forkert brug eller manglende vedligeholdelse af det lejede. Misligholdelse er f.eks. både ødelagte håndtag og gulve, der er ødelagt, fordi de ikke jævnligt har været lakerede.

3 Side 3 Ved fraflytning skal udlejer syne lejligheden senest 2 uger efter, at udlejer er bekendt med fraflytning har fundet sted. Udlejer skal indkalde lejer til syn med 1 uges varsel. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter synet, hvis lejeren ikke var til stede eller ikke vil kvittere for modtagelsen. Det er utvivlsomt regler, som kommer til at koste udlejere mange penge. Når der skal indkaldes med 1 uges varsel, og når det skal ske inden 2 uger efter fraflytning, er der ikke mange dage at handle i. For ikke-professionelle udlejere vil ferier, sygdom og travlhed ofte betyde, at fristerne ikke overholdes. Overholder udlejer ikke fristerne, mister udlejer sit krav. Udlejere skal være opmærksom på, at fraflytningsrapporten skal indeholde alle udlejers krav. Krav, der ikke er påtalt i rapporten, mistes. Nyistandsættelse/normalistandsættelse Man kan ikke aftale, at det lejede skal afleveres i bedre stand end det var ved modtagelsen med fradrag for sædvanligt slid og ælde. "Slid og ælde" relaterer sig til bygningsbestanddelenes normale levetid. Lejeren skal vedligeholde lejligheden, og bliver f.eks. gulvet lakeret, når det trænger, er levetiden stort set ubegrænset. Det samme gælder for toiletter, paneler, døre, skabe m.m. Det er derfor sjældent, at lejeren slipper for at betale grundet sædvanligt slid og ælde. Efter 1. juli kan det ikke gyldigt aftales, at det lejede skal afleveres nyistandsat. Det kan nu kun aftales, at det lejede skal afleveres normalt istandsat. Hvad begrebet normalt istandsat præcist dækker, må fastlægges af domstolene. Det kan fortsat ikke aftales, at det lejede skal afleveres i bedre stand, end det var ved modtagelsen. Mange udlejere har nyistandsat lejemål ved hvert lejerskifte. Det er sket dels for at opretholde en høj boligstandard, dels fordi det er lettere at administrere. Det kan jo ikke aftales, at lejemålet skal afleveres i bedre stand, end det var ved modtagelsen. Så er det lettest at påvise, hvad der skal udføres for, at lejemålet bliver nyistandsat, men det er vanskeligt at beskrive, hvad der skal udføres, hvis loft og vægge var malet 8 måneder før indflytning og med enkelte sømhuller. Normalistandsættelse omfatter formentlig maling på vægge, lofter, karme, rør, radiatorer og rengøring. Misligholder lejeren lejemålet, kan udlejer forlange, at lejeren skal betale for istandsættelse. Lejers vedligeholdelsespligt Vedligeholdelsesforpligtelsen hænger tæt sammen med, hvad der skal betales ved fraflytning.

4 Side 4 Hvis lejer har vedligeholdelsesforpligtelsen, skal lejer sørge for, at bygningsdelene afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Den indvendige vedligeholdelse omfatter ikke alt indvendigt, som mange fejlagtigt tror. Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling. Alt andet er i lejeretlig forstand udvendig vedligeholdelse. Således henhører hårde hvidevarer, elkontakter, sanitet, gasinstallationer mm under den udvendige vedligeholdelse. I mange lejekontrakter er det dog aftalt, at lejeren også har vedligeholdelsespligten for disse bygningsdele. Har lejeren vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningsdele, skal lejeren sørge for, at gulve lakeres, badeværelser afkalkes, nikotin afvaskes og hvad der nu ellers skal til, for at bygningsdelen ikke ødelægges eller nedbrydes. Efter 1. juli kan det ikke aftales, at lejeren har anden vedligeholdelsesforpligtelse end den indvendige altså maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling. Al anden vedligeholdelse vil påhvile udlejer. Lejeren kan derfor kun komme til at betale for disse punkter, hvis lejeren misligholder lejemålet. Udlejere kan altså fremover kun kræve, at lejemål afleveres normalt istandsat, og har lejer ikke misligholdt lejemålet, kan lejeren kun komme til at betale for maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling og det kun, hvis disse forhold ikke er afleveret i normal vedligeholdt stand. Hvad det præcist er, skal domstolene afgøre. Trappeleje og regulering efter nettoprisindeks. Der kan nu i et vist omfang aftales "trappeleje" altså en leje, der stiger med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Denne mulighed ophører, og i stedet bliver det nu muligt i lejemål, hvor lejen fastsættes efter det lejedes værdi, at aftale pristalsregulering. Bemærk, at det kun gælder for de relativt få lejemål, hvor lejen lovligt kan fastsættes til det lejedes værdi. For lejemål reguleret efter den omkostningsbestemte leje indføres mulighed for i en 2-årig periode - og i begrænset omfang at pristalsregulere lejen. Gebyrer for huslejenævnsbehandling Det er forsat muligt for udlejere at få forhåndsgodkendt lejen. Det koster nu kr ,-. Gebyret nedsættes fra 1. juli til 500,- kr. Til gengæld stiger priser for almindelige huslejenævnsager til kr. 300,-, og taber udlejer sagen for Huslejenævnet, skal udlejer betale et strafgebyr på kr ,- Forliges sagen eller tabes den kun delvist, skal der ikke betales strafgebyr. Huslejenævnet bestemmer, om der skal betales.

5 Side 5 Ny typeformular Den eksisterende typeformular A8 vil blive erstattet af en ny formular, hvor ændringerne er indeholdt. Ministeriet har oplyst, at formularen vil foreligge senest ved lovens ikrafttræden 1. juli 2015.

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere