Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen overholdt foreningens vedtægter og denne blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Som stemmetællere valgtes Sanne Vallebo og Henning Sørensen. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden for ULG, Keld Christiansen, aflagde beretningen om ULG s virksomhed for året 2012: 1. Ulvshalebækken 2. Drænprojekter 3. Sandvejen 4. Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej, Nye vejskilte 1: Ulvshalebækken Siden monsterregnen i sommeren 2011 har ULG været i løbende kontakt med kommunen om mulighederne for at forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet. Resultaterne fra brugerundersøgelsen i 2011 har været til stor nytte i forhandlingerne. Resultatet af forhandlingerne indtil nu er, at kommunen har oprenset bunden af bækken og fjernet opstemningen under broen på Ulvshalevej, og at kommunen grødeskærer Ulvshalebækken en ekstra gang årligt i juni/juli måned over en fireårs periode. Grødeskæringen i forsommeren sker fra nordsiden og grødeskæringen i eftersommeren sker fra sydsiden. Når tagrørene står i sydsiden, så skygger de for vandplanterne og hæmmer dermed genvækst. Formålet med grødeskæringen er, at trimme flowet i bækken og hæmme genvæksten for at klarlægge om det kan mindske vandstuvningen i Ulvshalebækken og dermed formindske vand i området i tilfælde af ekstrem regn mængder. Ekstra grødeskæring og oprensning af bunden giver imidlertid en række ulemper for bredejerne. Det er beklageligt, men nødvendigt. Formand: Keld Christiansen Barritvej Køge Tlf: Næstformand Inge Feldbæk Sagaparken Charlottenlund Tlf: Kasserer: Karsten W. Hansen Ametystvej Herlev Tlf: Vejformand: Bjarne Jensen Peter Hansensvej Stege Tlf:

2 Vandløbsloven siger, at bredejerne uden erstatning skal: 1. tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. 2. modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet fra vedligeholdelsen 3. tåle skader, som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Hertil kommer kravet om et arbejdsbælte på 4 meter, som skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. Men indsatsen har hjulpet. Resultatet er tydeligt: vandniveauet på Berberisvej faldt 20 cm i en periode uden nedbør, og da nedbøren kom, fungerede Ulvshalebækken efter hensigten. Vi må dog nok erkende, at vi ikke kan forhindre, at vandstanden står højt i området. Sommerhusbeboerne må indrette sig på, at der står blankt vand på deres grunde, når der falder ekstrem megen regn på kort tid. Igangværende initiativer Vordingborg Kommune har - som led i sin "Strategi for Klimatilpasning" - bevilget kr. til en analyse af, hvordan kommunen sikrer gode vandløbsforhold og bedst muligt imødegår, at de stadig stigende regnmængder ikke volder unødig gene. Kommunen har engageret Rambøll Management til arbejdet og til at komme med konkrete forslag til løsninger bl.a. for Ulvshalebækken og sommerhusområdet. ULG har bidraget med overblik, forslag og ideer. Rapporten skulle være udkommet i marts 2013, men er blevet forsinket. Spildevand og overfladevand Spildevandsselskaber - herunder Vordingborg Forsyning, har mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, når formålet er at forhindre tag- og overfladevand i at trænge ned i kloakkerne. Nu har ny lovgivning givet kommuner og forsyningsselskaber adgang til at låne penge til anlægsudgifterne i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har aftalt, at søge om penge til etablering af en række nye dræn i sommerhusområdet og til en ekstra pumpe ved udløbet af Ulvshalebækken. ULG har bidraget med forslag til linjeføring af dræn. Kommunen er interesseret i projektet som led i sin "Strategi for Klimatilpasning", og Vordingborg Forsyning er interesseret, fordi man mistænker overfladevand i at sive ned i/ind i kloakken og hermed være en af årsagerne til de overfyldte kloakker. Det kan naturligvis ikke garanteres, at ansøgningen går igennem. Vi venter spændt. 2: Dræn Det var lidt om det samarbejde vi har med kommunen. Sideløbende hermed har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dræn i sommerhusområdet. De retningslinjer, som vi foreløbig er nået frem til, kan findes på ULG s hjemmeside med overskriften "Afledning af overfladevand i sommerhusområdet". (www.ulg.dk). Kort kan det siges, at etablering af nye dræn er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven. Det betyder, at det er op til grundejerne i de enkelte områder, om de vil have drænet eller ej. Udgifterne fordeles mellem grundejerne i forhold til den nytte, som de har af drænet. Sommerhusene har forskellig risiko for oversvømmelse og vandskader, og der er stor forskel i udgifterne til reparation af eventuelle vandskader. Det betyder, at grundejerne har vidt forskellig interesse i dræning. 2

3 Dermed bliver det svært at skabe enighed om at etablere dræn og at finde frem til en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne. Det erfarede vi på et møde om eventuel dræning i et område i skoven. Vandløbslovens bestemmelser lægger altså en tung bremse på initiativet til etablering af dræn og grøfter i sommerhusområdet. Og bestyrelsen er ikke parat med et forslag om at grundejerforeningen overtager finansieringen af nye dræn i sommerhusområdet På den anden side, når først drænet er lagt, så er det vigtigt, at det vedligeholdes. Det kan være svært at huske og at administrere for de enkelte grundejere. Derfor har bestyrelsen besluttet, at det er foreningen, der - årligt - sørger for og betaler for en spuling af de kendte hoveddræn. Parallelt med diskussionen om retningslinjer for etablering og vedligeholdelse af dræn, har vi arbejdet konkret med et dræningsprojekt i skoven og med genoplivning af dræn i sommerhusområdet ved stranden. Dræningsprojekt i skoven. Dagen efter sidste generalforsamling havde vi et møde i Kridthuset i Stege om et oplæg til et dræningsprojekt i et afgrænset område i skoven, mellem Horsnæsvej, Telefonstien, Enebærstien, Cypresvænget og Ulvshalevej. Vi gennemgik det fremsendte materiale og der var en debat om projektet efterfølgende. Der var meget delte meninger om projektet, og en senere afstemning delte deltagerne 1/3 for, 1/3 imod, den resterende tredjedel havde ikke givet deres mening til kende. Så forslaget faldt, men vi fik bevist, at det er teknisk muligt, at løse områdets vandproblemer ved ekstrem nedbør. De lodsejere der ligger nærmest det foreslåede nye udløb, har selv gennemført de første ca. 100 meter dræning for egen regning, dog med mindre rør diameter. Vi har konstateret, at drænet virkede i vinterens løb. Efter vor vurdering og svarerne på spørgeskemaet omfatter projektet 79 lodsejere, hvoraf de 58 havde vandproblemer i større eller mindre grad, 21 lå højere og havde ikke direkte problemer. I skoven er det mest almindeligt med en septiktank med overløb, der tømmes en gang om året af Vordingborg Forsyning. Når overfladevand/grundvand kommer op i et niveau der ligger over overløbsdrænet, vil overfladevandet løbe ned i septiktankene, der fyldes op med vand. Så virker toiletter, køkkenafløb og bad ikke mere. Det er en kort fornøjelse at få den tømt, da den vil blive fyldt med samme så længe at grundvandstanden ligger højere end overløbsdrænene fra septiktankene. Da området har nedstemt dræningsforslaget, så må man jo bare tage hjem indtil vandstanden på de ramte matrikler atter er faldet. Hvis der er nogen der har tænkt sig at bo permanent (på sine ældre dage) i dette område skal man tænke sig grundigt om, overfladevand er lodsejers problem, vi vil godt hjælpe, men vi kan ikke hjælpe nogen der ikke vil hjælpes. Nedsivningsanlæg er en anden løsning, men bliver let iøjnefaldende, da det medfører en synlig jordvold på grunden. Genoplivning af dræn i strandområdet I løbet af efteråret har vi spulet de dræn, vi kender, og vurderet tilstanden af dem. Vi har set på nye drænløsninger og vurderet, at det er teknisk muligt at dræne i hele området. Vores forslag er med i det tidligere nævnte klimatilpasningsprojekt, som kommunen har skudt igang. Vi har af Niels Theisen, Havtornvej 14, fået forslag om at arbejde videre med drænproblemerne. Forslaget er - efter aftale med Niels Theisen - ikke med på dagsordenen, da vi jo allerede er godt igang. Den del af sommerhusområdet der ligger ved Ulvshale strand, er gamle græs enge med grøft til Ulvshalebækken. Mange af disse grøfter der kun er virksomme ved ekstreme 3

4 vandmængder, er efterhånden sløjfet, og så kan vandet kun komme til bækken ved naturlig nedsivning. Områdets ændring til sommerhusområde har yderligere forhindret vandets naturlige nedsivning til bækken ved anlæg af veje, volde, indkørsler m.m. Vi kan ikke gøre os forhåbninger om at få grøfterne tilbage, men dræn vil hjælpe i det flade område. For området der ligger mellem Hegnede Bakke og Ulvshalebækken er det helt andre store vandmængder der kommer med meget høj fart, så der vil åbne grøfter og afvandingsrør kunne udgøre en løsning. Lidt fakta: Afvandingspumpen på Søndre Dige pumper 245 liter pr. sekund, ialt 882 m3 i timen. Pumpen pumper 117 m³ pr. Kwh, i 2012 brugte vi ca Kwh, så der blev pumpet i alt m3 til Stege Bugt, med et driftsregnskab på kr. hvilket svarer til ca. 26 øre pr. m³. 3: Sandvejen. Vordingborg Kommune, tidligere Møn Kommune har vedligeholdt Sandvejen de sidst 48 år. Denne vejvedligeholdelses aftale har Vordingborg Kommunen opsagt. Vejaftalen for Sandvejen er noget speciel i forhold til det vi kender i sommerhusområdet grundet den spredte bebyggelse. Vejaftalen bygger på en kendelse af 27. maj 1974 samt et tillæg af 11. april Kendelsen omfatter vedligeholdelse af Sandvejen fra Ulvshalevej til Mågenakken efter en fordelingsnøgle fastsat i kendelsen. ULG har lavet en vedligeholdelses aftale af den grusbelagte del af Sandvejen, en strækning på lige under en kilometer, da denne strækning er identisk med de øvrige veje vi har i området. Den asfalterede del af Sandvejen er ikke med i aftalen på nuværende tidspunkt, men en kommende opdatering af kendelsen vil afgøre dette spørgsmål. Stykket fra Sandvejen og ud til Mågenakken vedligeholder lodsejerne selv, dette stykke er dd. ikke med i den nuværende aftale. Ansvar og vedligeholdelse af den asfalterede del påhviler de implicerede lodsejere, det samme er gældende for stykket ud til Mågenakken iflg. kendelse af 27. maj Tilføjes. Ny kendelse vil kunne justere deltagerantallet og fordelingsnøglen i enten op- eller nedad gående retning. 4. Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej, Nye vejskilte Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej Bestyrelsen har været i dialog med politiet om at nedsætte hastigheden på Ulvshalevej. Færdselspolitiet har foretaget målrettet hastighedskontrol, og politiet har meldt tilbage, at man håber at denne indsats har haft en præventiv effekt. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere. Højeste tilladte hastighed inden for byskiltene forbliver 50 km/t Nye vejskilte De gamle vejskilte af træ holder ikke længe og det er dyrt at udskifte dem med nye træskilte. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskifte de gamle vejskilte med nye skilte af den type som ellers bruges i kommunen. Udskiftningen deles op i etaper og vi begynder med vejene ved Ulvshalevej. Derefter nyskiltes vejene en efter en over en årrække. 4

5 Snerydning til påsken Som følge af den ekstreme snemængde besluttede vejformanden og jeg at lave en rydning af vejene så man kunne komme tættere på sommerhuset i Påsken. Den 23/3 blev de gennemgående veje ryddet, så man kunne komme nærmere sit sommerhus inden snekastningen skulle foregå per håndkraft. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der udfoldede sig derefter en livlig debat, der ikke vil blive refereret direkte men indenfor de generelle hovedområder der blev drøftet: a) Ulvshalebækken og de tilknyttede forhold Ulvshalebækkens tilstand er væsentligt forbedret de seneste år, men det er en kendsgerning, at bækken er anlagt uden fald fra sommerhusområdet til pumpen ved Klosterskov diget. (Der er samme højde i forhold til Dansk normal 0 på hele strækningen. På nogle strækninger er bækken uddybet, men denne uddybning kan kun i bedste fald fungere som et mindre regnvandsbassin.) Dette bevirker, at der kun ved pumpning kan skabes et fald i bækken. Derfor er det ekstra vigtigt, at bækken oprenses og eller grødeskæres i tilstrækkeligt omfang. Bestyrelsen pointerede at der har og vil blive ført grundigt tilsyn med området og at mange af de forløbne års aktiviteter har koncentreret sig om dette område (se formandens beretning). b) Vedelen (området sydvest for Ulvshalevej ud for campingpladsen) Nogle grundejere mente, at vandstanden på Vedelen var steget, og at det kunne medføre øget risiko for vandproblemer i sommerhusområdet på den anden side af diget. Formanden var enig i, at sommerhusområdet, der ligger op til diget mod Vedelen, var plaget af vand, og lovede at bestyrelsen ville besigtige forholdene hurtigst muligt. c) Gåsesøen (den nylig anlagte sø ved Ulvshalegård) Det blev påpeget at vandstanden i Gåsesøen er meget højt, og man hævdede, at dette skyldes manglende vedligehold fra Statsskovsdistriktets side. Derved - mente man - vil der ske en hævning af vandspejlet i det nærliggende sommerhusområde i Skoven. Bestyrelsen vil se på forholdene. d) Vejskilte, herunder fartbegrænsning generelt Debatten på dette område forsatte under dagsordenens punkt 3 og 5, men af hensyn til referatets læsevenlighed, samlet under dette punkt (referentens bemærkning). Det blev påpeget at der ved udskiftning af de eksisterende træskilte, skulle sikres at placeringen er optimal i forhold til tilkørslen af områderne. Opsætning af skilte med fartbegrænsning er underlagt de generelle regler for offentlig vej. Skilte med henstillinger af diverse karakter f.eks. legende børn, får normalt lov til at blive stående, hvis de ikke direkte generer trafikken. Bestyrelsen forsikrede, at den løbende dialog med myndigheder vil blive fortsat. Dirigenten takkede derefter formanden for beretningen og satte den derefter til afstemning. Beretningen blev enstemmig vedtaget. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 5

6 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2012, som er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet udviste et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. og med en balance på kr. Der er kommet ca. 50 nye medlemmer der betaler vejbidrag fra Sandvej området. Der er brugt mindre til vejvedligeholdelse end budgetteret. Revisionspåtegningen fra Øernes Revision viste en blank revisionspåtegning. Det reviderede regnskab blev godkendt enstemmigt. Spørgsmål og kommentarer til punkt 3: Der var ingen spørgsmål til aflæggelse af regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent og takster for det kommende år (budget) Foreningskontingent: kr. 60,- Vejkontingent: kr. 450,- Afvandingskontingent: kr. 235,- Adresseændringer: Meddelt af medlem: kr. 50,- Ikke meddelt af medlem: kr. 175,- Andre gebyrer: Ejerskiftegebyr: kr. 100,- Rykkergebyr per rykker: kr. 95,- Generalforsamlingen tilsluttede sig, at afvandingskontingentet stiger fra 185 kr. til 235,- kr. Øvrige gebyrer uændrede. 5. Indkomne forslag Forslag fra Lars-Peder Hansen, Skovbrynet 6: Grundet alt for stærk kørsel i skoven foreslås det, at bestyrelsen fremsætter forslag til Politimyndigheden om opsættelse af 30 km skilte ved indkørselsvejene ved Horsnæsvej, Skovbrynet, Sølvgranen og Telefonstien fra Ulvshalevejen. Dirigenten satte følgende til afstemning: Vil generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at rette henvendelse til politimyndigheden om opsætning af 30 km skilte i skovområdet. 17 stemte for, 28 stemte imod og 11 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6

7 Bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år er: Keld Christiansen, Gert Bøegh, Karsten W. Hansen og Palle Lyngsø alle modtager genvalg. Alle blev genvalgt. Sonja Lone Devaux, modtager ikke genvalg. I stedet indstillede bestyrelsen Erik H. Jensen, Hortensiavej 12, der blev valgt til bestyrelsen. Suppleant på valg for ulige år: Henning Sørensen, modtager genvalg, blev valgt. 7. Valg af revisor Revisor Peter Hansen, Øernes Revision blev genvalgt 8. Eventuelt Der udviklede sig en livlig debat, primært om skiltning i grundejerforeningens område og pågennemgående veje. Der var mange udsagn der talte for opsætning af skilte, der på den ene eller anden måde kunne begrænse hastigheden både på grusvejene og på de asfalterede veje. Bestyrelsesformanden og formanden for vejudvalget redegjorde for, at der i gennem mange år har været en dialog både med Vordingborg Kommune og politimyndigheden, men at disse afviser, at afvige fra de gængse hastighedsbegrænsninger på enten 50 km (i form af byskiltning) og den normale 80 km begrænsning på de øvrige veje. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 7

8

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 5. april 2014 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent Axel Knuhtsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 11. april 2015 Thorsvang, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Tony

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening. ulg@ulg.dk www.ulg.dk

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening. ulg@ulg.dk www.ulg.dk Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 22. april 2016 Møns Hallerne, Platanvej 40, 4780 Stege Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Referat af åstedsmøde d. 14-06-2014 Om mulighederne for afledning af overfladevand i området Alperosevej, Berberisvej, Forsytiavej, Kristjørnevej, Lavendelvej, Ligustervej og Spireavej, På Berberisvej

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Projektet En kreds af lodsejere i sommerhusområdet øst for Horsnæsvej har henvendt sig til ULG om mulighederne for at lede overfladevand

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne Forslag til vedtægtsændringer er markeret med gult. Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER I. Foreningen og medlemmerne 1 Foreningens navn: Grundejerforeningen KONGEPARTEN, Ellinge Lyng.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Ulfshale Lejer- og Grundejerforehing

Ulfshale Lejer- og Grundejerforehing Ulfshale Lejer- og Grundejerforehing Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Tøvelde Forsamlingshusr 4TS0 Stege lørdag d. 16. april2011 Der blev registreret 56 stemmebercttigede deltagere samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere