Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen valgtes som dirigent, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen overholdt foreningens vedtægter og denne blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Som stemmetællere valgtes Sanne Vallebo og Henning Sørensen. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden for ULG, Keld Christiansen, aflagde beretningen om ULG s virksomhed for året 2012: 1. Ulvshalebækken 2. Drænprojekter 3. Sandvejen 4. Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej, Nye vejskilte 1: Ulvshalebækken Siden monsterregnen i sommeren 2011 har ULG været i løbende kontakt med kommunen om mulighederne for at forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet. Resultaterne fra brugerundersøgelsen i 2011 har været til stor nytte i forhandlingerne. Resultatet af forhandlingerne indtil nu er, at kommunen har oprenset bunden af bækken og fjernet opstemningen under broen på Ulvshalevej, og at kommunen grødeskærer Ulvshalebækken en ekstra gang årligt i juni/juli måned over en fireårs periode. Grødeskæringen i forsommeren sker fra nordsiden og grødeskæringen i eftersommeren sker fra sydsiden. Når tagrørene står i sydsiden, så skygger de for vandplanterne og hæmmer dermed genvækst. Formålet med grødeskæringen er, at trimme flowet i bækken og hæmme genvæksten for at klarlægge om det kan mindske vandstuvningen i Ulvshalebækken og dermed formindske vand i området i tilfælde af ekstrem regn mængder. Ekstra grødeskæring og oprensning af bunden giver imidlertid en række ulemper for bredejerne. Det er beklageligt, men nødvendigt. Formand: Keld Christiansen Barritvej Køge Tlf: Næstformand Inge Feldbæk Sagaparken Charlottenlund Tlf: Kasserer: Karsten W. Hansen Ametystvej Herlev Tlf: Vejformand: Bjarne Jensen Peter Hansensvej Stege Tlf:

2 Vandløbsloven siger, at bredejerne uden erstatning skal: 1. tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. 2. modtage og bortskaffe fyld, afskåret grøde og andet fra vedligeholdelsen 3. tåle skader, som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen. Hertil kommer kravet om et arbejdsbælte på 4 meter, som skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. Men indsatsen har hjulpet. Resultatet er tydeligt: vandniveauet på Berberisvej faldt 20 cm i en periode uden nedbør, og da nedbøren kom, fungerede Ulvshalebækken efter hensigten. Vi må dog nok erkende, at vi ikke kan forhindre, at vandstanden står højt i området. Sommerhusbeboerne må indrette sig på, at der står blankt vand på deres grunde, når der falder ekstrem megen regn på kort tid. Igangværende initiativer Vordingborg Kommune har - som led i sin "Strategi for Klimatilpasning" - bevilget kr. til en analyse af, hvordan kommunen sikrer gode vandløbsforhold og bedst muligt imødegår, at de stadig stigende regnmængder ikke volder unødig gene. Kommunen har engageret Rambøll Management til arbejdet og til at komme med konkrete forslag til løsninger bl.a. for Ulvshalebækken og sommerhusområdet. ULG har bidraget med overblik, forslag og ideer. Rapporten skulle være udkommet i marts 2013, men er blevet forsinket. Spildevand og overfladevand Spildevandsselskaber - herunder Vordingborg Forsyning, har mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, når formålet er at forhindre tag- og overfladevand i at trænge ned i kloakkerne. Nu har ny lovgivning givet kommuner og forsyningsselskaber adgang til at låne penge til anlægsudgifterne i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har aftalt, at søge om penge til etablering af en række nye dræn i sommerhusområdet og til en ekstra pumpe ved udløbet af Ulvshalebækken. ULG har bidraget med forslag til linjeføring af dræn. Kommunen er interesseret i projektet som led i sin "Strategi for Klimatilpasning", og Vordingborg Forsyning er interesseret, fordi man mistænker overfladevand i at sive ned i/ind i kloakken og hermed være en af årsagerne til de overfyldte kloakker. Det kan naturligvis ikke garanteres, at ansøgningen går igennem. Vi venter spændt. 2: Dræn Det var lidt om det samarbejde vi har med kommunen. Sideløbende hermed har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dræn i sommerhusområdet. De retningslinjer, som vi foreløbig er nået frem til, kan findes på ULG s hjemmeside med overskriften "Afledning af overfladevand i sommerhusområdet". (www.ulg.dk). Kort kan det siges, at etablering af nye dræn er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven. Det betyder, at det er op til grundejerne i de enkelte områder, om de vil have drænet eller ej. Udgifterne fordeles mellem grundejerne i forhold til den nytte, som de har af drænet. Sommerhusene har forskellig risiko for oversvømmelse og vandskader, og der er stor forskel i udgifterne til reparation af eventuelle vandskader. Det betyder, at grundejerne har vidt forskellig interesse i dræning. 2

3 Dermed bliver det svært at skabe enighed om at etablere dræn og at finde frem til en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne. Det erfarede vi på et møde om eventuel dræning i et område i skoven. Vandløbslovens bestemmelser lægger altså en tung bremse på initiativet til etablering af dræn og grøfter i sommerhusområdet. Og bestyrelsen er ikke parat med et forslag om at grundejerforeningen overtager finansieringen af nye dræn i sommerhusområdet På den anden side, når først drænet er lagt, så er det vigtigt, at det vedligeholdes. Det kan være svært at huske og at administrere for de enkelte grundejere. Derfor har bestyrelsen besluttet, at det er foreningen, der - årligt - sørger for og betaler for en spuling af de kendte hoveddræn. Parallelt med diskussionen om retningslinjer for etablering og vedligeholdelse af dræn, har vi arbejdet konkret med et dræningsprojekt i skoven og med genoplivning af dræn i sommerhusområdet ved stranden. Dræningsprojekt i skoven. Dagen efter sidste generalforsamling havde vi et møde i Kridthuset i Stege om et oplæg til et dræningsprojekt i et afgrænset område i skoven, mellem Horsnæsvej, Telefonstien, Enebærstien, Cypresvænget og Ulvshalevej. Vi gennemgik det fremsendte materiale og der var en debat om projektet efterfølgende. Der var meget delte meninger om projektet, og en senere afstemning delte deltagerne 1/3 for, 1/3 imod, den resterende tredjedel havde ikke givet deres mening til kende. Så forslaget faldt, men vi fik bevist, at det er teknisk muligt, at løse områdets vandproblemer ved ekstrem nedbør. De lodsejere der ligger nærmest det foreslåede nye udløb, har selv gennemført de første ca. 100 meter dræning for egen regning, dog med mindre rør diameter. Vi har konstateret, at drænet virkede i vinterens løb. Efter vor vurdering og svarerne på spørgeskemaet omfatter projektet 79 lodsejere, hvoraf de 58 havde vandproblemer i større eller mindre grad, 21 lå højere og havde ikke direkte problemer. I skoven er det mest almindeligt med en septiktank med overløb, der tømmes en gang om året af Vordingborg Forsyning. Når overfladevand/grundvand kommer op i et niveau der ligger over overløbsdrænet, vil overfladevandet løbe ned i septiktankene, der fyldes op med vand. Så virker toiletter, køkkenafløb og bad ikke mere. Det er en kort fornøjelse at få den tømt, da den vil blive fyldt med samme så længe at grundvandstanden ligger højere end overløbsdrænene fra septiktankene. Da området har nedstemt dræningsforslaget, så må man jo bare tage hjem indtil vandstanden på de ramte matrikler atter er faldet. Hvis der er nogen der har tænkt sig at bo permanent (på sine ældre dage) i dette område skal man tænke sig grundigt om, overfladevand er lodsejers problem, vi vil godt hjælpe, men vi kan ikke hjælpe nogen der ikke vil hjælpes. Nedsivningsanlæg er en anden løsning, men bliver let iøjnefaldende, da det medfører en synlig jordvold på grunden. Genoplivning af dræn i strandområdet I løbet af efteråret har vi spulet de dræn, vi kender, og vurderet tilstanden af dem. Vi har set på nye drænløsninger og vurderet, at det er teknisk muligt at dræne i hele området. Vores forslag er med i det tidligere nævnte klimatilpasningsprojekt, som kommunen har skudt igang. Vi har af Niels Theisen, Havtornvej 14, fået forslag om at arbejde videre med drænproblemerne. Forslaget er - efter aftale med Niels Theisen - ikke med på dagsordenen, da vi jo allerede er godt igang. Den del af sommerhusområdet der ligger ved Ulvshale strand, er gamle græs enge med grøft til Ulvshalebækken. Mange af disse grøfter der kun er virksomme ved ekstreme 3

4 vandmængder, er efterhånden sløjfet, og så kan vandet kun komme til bækken ved naturlig nedsivning. Områdets ændring til sommerhusområde har yderligere forhindret vandets naturlige nedsivning til bækken ved anlæg af veje, volde, indkørsler m.m. Vi kan ikke gøre os forhåbninger om at få grøfterne tilbage, men dræn vil hjælpe i det flade område. For området der ligger mellem Hegnede Bakke og Ulvshalebækken er det helt andre store vandmængder der kommer med meget høj fart, så der vil åbne grøfter og afvandingsrør kunne udgøre en løsning. Lidt fakta: Afvandingspumpen på Søndre Dige pumper 245 liter pr. sekund, ialt 882 m3 i timen. Pumpen pumper 117 m³ pr. Kwh, i 2012 brugte vi ca Kwh, så der blev pumpet i alt m3 til Stege Bugt, med et driftsregnskab på kr. hvilket svarer til ca. 26 øre pr. m³. 3: Sandvejen. Vordingborg Kommune, tidligere Møn Kommune har vedligeholdt Sandvejen de sidst 48 år. Denne vejvedligeholdelses aftale har Vordingborg Kommunen opsagt. Vejaftalen for Sandvejen er noget speciel i forhold til det vi kender i sommerhusområdet grundet den spredte bebyggelse. Vejaftalen bygger på en kendelse af 27. maj 1974 samt et tillæg af 11. april Kendelsen omfatter vedligeholdelse af Sandvejen fra Ulvshalevej til Mågenakken efter en fordelingsnøgle fastsat i kendelsen. ULG har lavet en vedligeholdelses aftale af den grusbelagte del af Sandvejen, en strækning på lige under en kilometer, da denne strækning er identisk med de øvrige veje vi har i området. Den asfalterede del af Sandvejen er ikke med i aftalen på nuværende tidspunkt, men en kommende opdatering af kendelsen vil afgøre dette spørgsmål. Stykket fra Sandvejen og ud til Mågenakken vedligeholder lodsejerne selv, dette stykke er dd. ikke med i den nuværende aftale. Ansvar og vedligeholdelse af den asfalterede del påhviler de implicerede lodsejere, det samme er gældende for stykket ud til Mågenakken iflg. kendelse af 27. maj Tilføjes. Ny kendelse vil kunne justere deltagerantallet og fordelingsnøglen i enten op- eller nedad gående retning. 4. Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej, Nye vejskilte Hastighedsbegrænsning på Ulvshalevej Bestyrelsen har været i dialog med politiet om at nedsætte hastigheden på Ulvshalevej. Færdselspolitiet har foretaget målrettet hastighedskontrol, og politiet har meldt tilbage, at man håber at denne indsats har haft en præventiv effekt. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere. Højeste tilladte hastighed inden for byskiltene forbliver 50 km/t Nye vejskilte De gamle vejskilte af træ holder ikke længe og det er dyrt at udskifte dem med nye træskilte. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskifte de gamle vejskilte med nye skilte af den type som ellers bruges i kommunen. Udskiftningen deles op i etaper og vi begynder med vejene ved Ulvshalevej. Derefter nyskiltes vejene en efter en over en årrække. 4

5 Snerydning til påsken Som følge af den ekstreme snemængde besluttede vejformanden og jeg at lave en rydning af vejene så man kunne komme tættere på sommerhuset i Påsken. Den 23/3 blev de gennemgående veje ryddet, så man kunne komme nærmere sit sommerhus inden snekastningen skulle foregå per håndkraft. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der udfoldede sig derefter en livlig debat, der ikke vil blive refereret direkte men indenfor de generelle hovedområder der blev drøftet: a) Ulvshalebækken og de tilknyttede forhold Ulvshalebækkens tilstand er væsentligt forbedret de seneste år, men det er en kendsgerning, at bækken er anlagt uden fald fra sommerhusområdet til pumpen ved Klosterskov diget. (Der er samme højde i forhold til Dansk normal 0 på hele strækningen. På nogle strækninger er bækken uddybet, men denne uddybning kan kun i bedste fald fungere som et mindre regnvandsbassin.) Dette bevirker, at der kun ved pumpning kan skabes et fald i bækken. Derfor er det ekstra vigtigt, at bækken oprenses og eller grødeskæres i tilstrækkeligt omfang. Bestyrelsen pointerede at der har og vil blive ført grundigt tilsyn med området og at mange af de forløbne års aktiviteter har koncentreret sig om dette område (se formandens beretning). b) Vedelen (området sydvest for Ulvshalevej ud for campingpladsen) Nogle grundejere mente, at vandstanden på Vedelen var steget, og at det kunne medføre øget risiko for vandproblemer i sommerhusområdet på den anden side af diget. Formanden var enig i, at sommerhusområdet, der ligger op til diget mod Vedelen, var plaget af vand, og lovede at bestyrelsen ville besigtige forholdene hurtigst muligt. c) Gåsesøen (den nylig anlagte sø ved Ulvshalegård) Det blev påpeget at vandstanden i Gåsesøen er meget højt, og man hævdede, at dette skyldes manglende vedligehold fra Statsskovsdistriktets side. Derved - mente man - vil der ske en hævning af vandspejlet i det nærliggende sommerhusområde i Skoven. Bestyrelsen vil se på forholdene. d) Vejskilte, herunder fartbegrænsning generelt Debatten på dette område forsatte under dagsordenens punkt 3 og 5, men af hensyn til referatets læsevenlighed, samlet under dette punkt (referentens bemærkning). Det blev påpeget at der ved udskiftning af de eksisterende træskilte, skulle sikres at placeringen er optimal i forhold til tilkørslen af områderne. Opsætning af skilte med fartbegrænsning er underlagt de generelle regler for offentlig vej. Skilte med henstillinger af diverse karakter f.eks. legende børn, får normalt lov til at blive stående, hvis de ikke direkte generer trafikken. Bestyrelsen forsikrede, at den løbende dialog med myndigheder vil blive fortsat. Dirigenten takkede derefter formanden for beretningen og satte den derefter til afstemning. Beretningen blev enstemmig vedtaget. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 5

6 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2012, som er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet udviste et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. og med en balance på kr. Der er kommet ca. 50 nye medlemmer der betaler vejbidrag fra Sandvej området. Der er brugt mindre til vejvedligeholdelse end budgetteret. Revisionspåtegningen fra Øernes Revision viste en blank revisionspåtegning. Det reviderede regnskab blev godkendt enstemmigt. Spørgsmål og kommentarer til punkt 3: Der var ingen spørgsmål til aflæggelse af regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent og takster for det kommende år (budget) Foreningskontingent: kr. 60,- Vejkontingent: kr. 450,- Afvandingskontingent: kr. 235,- Adresseændringer: Meddelt af medlem: kr. 50,- Ikke meddelt af medlem: kr. 175,- Andre gebyrer: Ejerskiftegebyr: kr. 100,- Rykkergebyr per rykker: kr. 95,- Generalforsamlingen tilsluttede sig, at afvandingskontingentet stiger fra 185 kr. til 235,- kr. Øvrige gebyrer uændrede. 5. Indkomne forslag Forslag fra Lars-Peder Hansen, Skovbrynet 6: Grundet alt for stærk kørsel i skoven foreslås det, at bestyrelsen fremsætter forslag til Politimyndigheden om opsættelse af 30 km skilte ved indkørselsvejene ved Horsnæsvej, Skovbrynet, Sølvgranen og Telefonstien fra Ulvshalevejen. Dirigenten satte følgende til afstemning: Vil generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at rette henvendelse til politimyndigheden om opsætning af 30 km skilte i skovområdet. 17 stemte for, 28 stemte imod og 11 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6

7 Bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år er: Keld Christiansen, Gert Bøegh, Karsten W. Hansen og Palle Lyngsø alle modtager genvalg. Alle blev genvalgt. Sonja Lone Devaux, modtager ikke genvalg. I stedet indstillede bestyrelsen Erik H. Jensen, Hortensiavej 12, der blev valgt til bestyrelsen. Suppleant på valg for ulige år: Henning Sørensen, modtager genvalg, blev valgt. 7. Valg af revisor Revisor Peter Hansen, Øernes Revision blev genvalgt 8. Eventuelt Der udviklede sig en livlig debat, primært om skiltning i grundejerforeningens område og pågennemgående veje. Der var mange udsagn der talte for opsætning af skilte, der på den ene eller anden måde kunne begrænse hastigheden både på grusvejene og på de asfalterede veje. Bestyrelsesformanden og formanden for vejudvalget redegjorde for, at der i gennem mange år har været en dialog både med Vordingborg Kommune og politimyndigheden, men at disse afviser, at afvige fra de gængse hastighedsbegrænsninger på enten 50 km (i form af byskiltning) og den normale 80 km begrænsning på de øvrige veje. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 7

8

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere