Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen"

Transkript

1 Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

2 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Omkostningsbestemt leje Nettoprisindeksering Nye varslingsregler Trappeleje erstattes af nettoprisindeksering Nye formkrav ved forbedringer Nye gebyrregler m.v. ved nævnsbehandling Ændringer i forbrugsregnskaber Opsigelse af ejerbolig Sommerhuse ud af loven Sammenskrivninger af lovene

3 Indflytningssyn og -rapport LL 9, stk. 2-3: Udlejere af mere end én beboelseslejlighed skal obligatorisk afholde syn i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport L skal indkaldes til synet med passende varsel. Skriftlighed ikke en betingelse, men skal kunne dokumenteres også evt. ændret aftale I praksis bør synet afholdes senest samtidig med udlevering af nøgler, dvs. ingen fleksibel tidlig udlevering af nøgler til L Indflytningsrapporten skal udleveres på papir til L ved synet eller hvis L ikke er til stede eller ikke vil kvittere for modtagelsen sendes til L senest 2 uger efter synet. Rapporten skal foreligge ved fraflytning U mister sit istandsættelseskrav, hvis reglerne ikke iagttages, dog ikke krav som følge af misligholdelse

4 Vedligeholdelse, hovedregel LL 19, stk. 1-2: Stk. 1: Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, herunder vedligeholde alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde, og sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger. Stk. 2: Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse som følge af forringelse ved slid og ælde, skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22.

5 Indvendig vedligeholdelse Mulighed 1: Udlejeren har den indvendige vedligeholdelse LL 21, stk. 1: Udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse anses for opfyldt, når han (opkræver og) hensætter beløb på konto for indvendig vedligeholdelse jf. LL 22 LL 21, stk. 1 og 2: Også for blandede lejemål skal der nu oprettes konto for indvendig vedligeholdelse. For blandede lejemål i hver sin bygning kan der kun oprettes konto for indvendig vedligeholdelse vedrørende boligdelen

6 Indvendig vedligeholdelse Mulighed 2: Lejer overtager den indvendige vedligeholdelse LL 22, stk. 2: Pligten til hensættelse bortfalder LL 24, stk. 2: I OMK-ejendomme (stor-ejendomme, men ikke 80/20, småhuse og markedsleje-ejendomme) kan 19, stk. 1 for så vidt angår udvendig vedligeholdelse kun fraviges til skade for L med hensyn til vedligeholdelse af en have, som indgår i lejemålet L kan ikke mere overtage en del af den udvendige vedligeholdelse Ved genudlejning kan/skal bortfaldet af L s udvidede forpligtelse modsvares af en højere leje, idet lav takst på 18-hensættelser bortfalder Men: trappevask må være renholdelse, ikke vedligeholdelse?

7 Indvendig vedligeholdelse LL 21, stk. 2: Indvendig vedligeholdelse defineres nu i loven: hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve LL 19, stk. 2: Vedligeholdelse skal foretages så ofte, det er påkrævet. Iflg. MBBL vil der normalt være behov for nymaling hvert år LL 23: Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt Begge regler gælder omvendt for L s pligt og U s ret, når L har overtaget den indvendige vedligeholdelse

8 Istandsættelse ved fraflytning LL 24 Stk. 1, 2. pkt.: Det kan ikke aftales, at lejer ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt. Stadig almindeligt culpa-ansvar for skade/misligholdelse Ændringerne indebærer, at der ikke længere kan aftales vilkår om ubetinget nyistandsættelse ved fraflytning. Men har L overtaget et nyistandsat lejemål, kan U alt andet lige forlange, at lejemålet afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Vurderes konkret og vil i praksis ofte betyde nymalet om end ikke nyistandsat! Forskellen er ikke-påkrævet istandsættelse, som hidtil mest er foretaget for at fastholde nyistandsættelse

9 Fraflytningssyn og -rapport LL 98, stk. 2-5 Udlejere af mere end én beboelseslejlighed skal obligatorisk afholde syn i forbindelse med fraflytningen og udarbejde en fraflytningsrapport Frist: 2 uger efter, at U er blevet bekendt med L s fraflytning L skal indkaldes skriftligt med 1 uges varsel ved opsigelse eller ophævelse kan parterne aftale kortere varsel (U s bevisbyrde) Fraflytningsrapporten skal udleveres på papir til L ved synet eller hvis L ikke er til stede eller ikke vil kvittere for modtagelsen sendes til L senest 14 dage efter synet Aftalte forlængelser af 2-ugers fristen bortfalder (formentlig) Overtrædes reglerne, mister U sit evt. krav på istandsættelse

10 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner BRL 18 a I alle stor-ejendomme skal U hvert år inden 1. juli udarbejde en 10-årig plan for større vedligeholdelsesarbejder Gælder ikke ejerlejligheder uden bestemmende indflydelse i EF Udkast til bekendtgørelse: Planen skal omfatte Arbejder, planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt 5, stk. 2-moderniseringer Tidspunkt for forventet udførelse Anslået udgift I ejendomme med beboerrepræsentation skal planen udarbejdes og revideres i samarbejde med beboerrepræsentanterne

11 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner BRL 18 a Planen oplyses til lejerne efter anmodning Indbringer lejerne en sag om manglende overholdelse af reglerne for huslejenævnet, kan U ikke opkræve afsætningsbeløb i medfør af 18 og 18b fra sagen indbringes for nævnet til planen foreligger U har ikke pligt til at følge planen

12 Omkostningsbestemt leje (OMK) nu BRL 8-9 Driftsudgifter, dvs. skatter, afgifter, renholdelse, administration og forsikring Vedligeholdelseshensættelser iflg. LL 22, BRL 18, BRL 18b Kapitalafkast iflg. 9, stk. 1-6 samt stk. 7, 1/3 af henlæggelser til fornyelse Forbedringstillæg i medfør af LL 58 eller BRL 5, stk. 2 BRL 7 Lejen kan reguleres, hvis den gældende leje for beboelseslejlighederne ikke kan dække disses andel af driftsudgifter, hensættelser, kapitalafkast og forbedringstillæg

13 NPI-regulering i stedet for varsling af OMK BRL 9a I stedet for OMK-regulering efter 7 kan U beslutte, at lejen i perioder på 2 år ad gangen reguleres én gang årligt efter NPI (nettoprisindekset) Perioden behøver ikke at følge kalenderåret, men tidligst 1 år efter sidste OMK Regulering kan kun ske for de nødvendige driftsudgifter, jf. BRL 8, dog undtaget skatter og afgifter, dvs. renholdelse, administration og forsikring Samtidig kan/bør U varsle stigninger i afkast, skatter og afgifter og hensættelser til ud- og indvendig vedligeholdelse Reguleringen skal gælde alle lejemål omfattet af BRL 5, undtagen lejemål med trappeleje eller NPI-aftale efter BRL 15a eller LL 53, stk. 2 Senest inden 2 års periodens udløb skal U igen varsle som efter 7. Hvis lejen overstiger beregningen skal lejen nedsættes fremefter Der kan først kræves lejeforhøjelse efter 7, når 2-års perioden er udløbet

14 NPI af omkostninger Formkrav: Skriftlig meddelelse om, at U har besluttet NPI, er bindende i 2 år Meddelelsen afgives senest samtidig med første varsling af NPI Varslingen skal være skriftlig angive forhøjelsens størrelse og beregning træde i kraft med 3 måneders frist til den 1. i en måned L kan ikke gøre indsigelse, som forpligter U til at indbringe varslingen Men L kan (som altid) klage over lejen, BRL 15, stk. 1 Beboerrepræsentation kan klage over beregning og varsling, BRL 15, stk. 3 Lejekontrakter, der indgås, efter at NPI-regulering er meddelt, skal oplyse, at lejen NPI-reguleres, og hvornår perioden udløber, LL 4, stk. 8 Reglerne forventes ikke at få nævneværdig udbredelse

15 Nye varslingsregler OMK mv. Varsling af OMK jf. 7 BRL 12 og 13 nu: Varslingen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning BRL 12 og 13 fremover en fuld spise-op-beregning : Varslingen skal indeholde oplysning om det gældende budget og det nye budget, herunder driftsudgifter og -indtægter, om lejeforhøjelsens størrelse, dens beregning og om den fremtidige lejes størrelse Krav om vedligeholdelsesregnskab ophæves

16 Nye varslingsregler OMK mv. BRL 13 (ejendomme med beboerrepræsentation) U skal ikke længere indkalde til budgetmøde Beboerrepræsentationen skal have modtaget varslingen senest 7 dage før varsling over for lejerne Varslingen skal indeholde kopi af varslingsskrivelsen, oplysning om det gældende budget og om det nye budget samt fornøden redegørelse for budgetposterne Sanktion: Varslingen over for lejerne bliver ugyldig Beboerrepræsentationen har stadig 3+3 uger til yderligere oplysninger Krav om vedligeholdelsesregnskab ophæves

17 Regulering af leje, fastholdelse af lejens værdi Alle lejemål undtagen (måske) 5, stk. 1-lejemål: Trappelejeklausuler er ikke tilladt i lejekontrakter, der indgås efter 1. juli 2015 Eksisterende aftaler om trappeleje videreføres til udløb eller ophør Der kan aftales NPI-regulering, bør formuleres i kombination med skatter & afgifter og forbedringsforhøjelser Reguleringen gennemføres herefter alene ved U s skriftlige meddelelse herom

18 Vedligeholdelses- og forbedringskonti Vedligeholdelsesregnskaber BRL 20, stk. 1 og 2 ophæves: U skal ikke længere udarbejde og udlevere vedligeholdelsesregnskaber til L BRL 22 a, stk. 3 indsættes: U får pligt til at udarbejde årsregnskab for vedligeholdelseskontiene og indsende det til GI Konto for forbedringer LL Kap. X A ophæves og der skal således ikke længere hensættes Indestående skal forbruges, inden der kan varsles forbedringer Ved negativ saldo indbetales fortsat, ved ophør nedsættes lejen

19 Formkrav ved forbedringer ejendomme med beboerrepræsentation LL 65, stk. 3 Inden iværksættelse skal beboerrepræsentationen indkaldes til møde, når U ønsker at iværksætte forbedringsarbejder, der medfører lejeforhøjelse på mere end 60 kr. pr. m 2 inkl. forbedringsforhøjelser de seneste 3 år, Mødet skal indkaldes skriftligt og med rimeligt varsel og skal være afholdt inden varsling af iværksættelse, dog senest 2 uger før varsling af forbedringsforhøjelse Skriftligt materiale skal udsendes forud for mødet Sanktion: Der kan ikke opkræves lejeforhøjelse

20 Nævnsbehandling Huslejenævnenes nye kompetencer: Istandsættelsesudgifters størrelse, LL 106, nr. 4 Uenighed om køling og el, LL 106, stk.7 Hvis U modsætter sig installation af målere, LL 106, nr. 7 Oprindelige mangler, LL 106, nr. 11 Påbud/nedsættelse af lejen i uregulerede lejemål, LL 19, stk. 3 NPI-regulering efter BRL 9a Uenighed om vedligeholdelsesplaner m.v., BRL 22

21 Nævnsbehandling Andre ændringer Reglerne om forhåndsgodkendelse samles i LL 59 a Gebyr for indbringelse forhøjes fra 100 kr. til 300 kr. pr. sag Gebyr for forhåndsgodkendelse af leje i ejerboliger reduceres fra kr. til 500 kr. U skal betale et gebyr på kr., hvis L får fuldt medhold

22 Forbrugsregnskaber Bestemmelserne i Kap. 7 Varmebetaling mv. Kap. 7 A Fællesantenne og internet mv. Kap. 7 B Udgifter til vand mv. Kap. 7 C Udgifter til køling mv. samles i et nyt Kap. 7 Betaling for temperaturregulering, vand og el. Der skal fortsat udarbejdes særskilte regnskaber Udgiften til energimærkning fordeles ligeligt over gyldighedsperioden U får krav på en passende rente af sit resterende udlæg

23 Forbrugsregnskaber Præciseringer og ændringer: Ministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om udgifter iht. energispareloven Aconto-bidrag kan ikke forhøjes udover den relative andel af det samlede beløb Fristen for aflæggelse af vandregnskab forlænges til 4 måneder Efterbetaling for vand, der overstiger 3 måneders leje, kan fordeles over 3 måneder Fejlagtig udgiftsfordeling skal berigtiges inden udløbet af fristen for det ordinære regnskab Bestemmelser, der ikke er helt ufravigelige, kan ikke fraviges til skade for lejeren

24 Sammenskrivninger Regler, som hidtil har været i både LL og BRL Forhåndsgodkendelse fremover i LL 59 a Fri lejefastsættelse (markedsleje) fremover i LL 53, stk. 3-6, hvortil der henvises i BRL 15 a Nævnskompetence om vedligeholdelsespligt fremover i LL 106 Depositum og forudbetalt husleje fremover i LL 34

25 Ikrafttræden Hovedregel: Loven træder i kraft 1. juli 2015 Det betyder, at forbud mod trappeleje og ret til NPI gælder for aftaler indgået efter 30. juni 2015 nye regler om vedligeholdelse gælder for aftaler, indgået efter 30. juni 2015 obligatorisk indflytningssyn gælder for indflytninger, der sker efter 30. juni 2015 nye regler om varsling af OMK gælder for varslinger, der afgives efter 30. juni 2015 nye regler om forbrugsregnskaber gælder for forbrugsperioder, der begynder efter 30. juni 2015 nye regler om opsigelse ejerboliger gælder for aftaler indgået efter 30. juni 2015 men nye formkrav ved forbedringer gælder først ved varsling af iværksættelse efter 31. december 2015

26 Vi venter på følgende materiale: bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner vejledning om indflytningssyn med forslag til indflytnings- og udflytningsrapport nye lejekontrakt A9 Foreligger til dels i udkast til høring Forventes at foreligge i endelig form inden ikrafttræden 1. juli 2015

27 Afslutning spørgsmål Kontakt: CEJ Aarhus A/S Salgs- og kundechef, advokat Michael Sommer

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere