DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 20 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET HWJO, MOBR KONTROLLERET NVBE GODKENDT MAWL

2

3 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 3 INDHOLD 1 Resumé: Design2innovate 1 2 Baggrund og formål Vækst- og forandringsmodel Evalueringstilgang 4 3 Overordnet status 5 4 Rapportens konklusioner Projektets tilrettelæggelse Resultatskabelse Effektskabelse 13 5 Læringspunkter 16

4

5 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 1 1 Resumé: Design2innovate Samlet vurdering: Projektets tilrettelæggelse Forankring & bæredygtighed Sammenhæng ml. aktiviteter og mål Organisering & projektledelse Projektets virksomhedsrettede aktiviteter har ifølge virksomhedsdeltagerne høj kvalitet, og virksomhederne er generelt meget tilfredse med deres forløb og angiver, at det har levet op til deres forventninger. Sammenhængen i projektets forandringslogik er god, men stærkere for de projektaktiviteter, der beskæftiger sig med konkrete udviklingsforløb, og relativt svagere i de aktiviteter, der 'blot' tilfører viden og kompetencer, som virksomheden selv efterfølgende skal implementere. Kvalitet i aktiviteter Projektets aktiviteter sker i et vist omfang uafhængigt af hinanden. Dette ses tydeligst i projektets arbejde med at indsamle viden om design som vækstdriver, idet den udviklede model primært er brugt som dialogredskab i virksomhedskontakten og sekundært som dataopsamling, hvilket svækker kvaliteten af det indsamlede materiale. Resultatskabelse Resultatopnåelse 87% Budgetforbrug 88% Tidsforbrug 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Projektet er lykkedes godt med at øge antallet af virksomheder, der arbejder med design, herunder andelen af virksomheder, der arbejder med design som innovationsdrivende middel eller som strategisk redskab. Projektet har dog opnået en lavere økonomisk effektskabelse end målsat. Projektets resultater og effekter er opgjort på baggrund af en kvalificeret vurdering af kvantitativt data fra sekundære kilder. Effektskabelse Andel af virksomhedsdeltageres forventning til, i hvor høj grad deres deltagelse vil skabe effekt i virksomheden Øget omsætning Øget beskæftigelse Designkonsultation I høj grad I nogen grad DesignCamp I høj grad I nogen grad 12% 60% 17% 25% 10% 31% 8% 25% Virksomhedsdeltagere i to af projektets seks hovedaktiviteter er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt til forventet grad af effektskabelse, og hhv. 72 % og 42 % har i høj eller nogen grad positive forventninger til øget omsætning som følge af projektdeltagelsen. Projektet har dog også aktiviteter, der er af mere generel karakter og kun omfatter relativt få timers virksomhedskontakt. Deltagelse i disse aktiviteter vil formentlig ikke lede direkte til effektskabelse, men kan inspirere virksomheden til at søge mere viden/kompetencer.

6 2 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 2 Baggrund og formål Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekstboks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'vækst- og forandringsmodel'. Baggrund En række danske og internationale analyser viser, at der er en positiv sammenhæg imellem virksomheders anvendelse af design og deres vækst 1. På den baggrund ønsker projektet at øge væksten i de syddanske virksomheder via øget anvendelsen af design. 'Design' anvendes i projektet som betegnelse for en eksperimenterende anvendelse af viden om brugernes adfærd til at gøre produkter, services, processer og relationer meningsfulde gennem formgivning. På projektets hjemmeside fremgår det, at "design er form og formgivning, æstetik og funktionalitet og sådan tænker de fleste stadig om design. Men design er også vejen frem til produktet. Selve processen, der ligger bag et produkt eller en service, er også design eller designtænkning. Det er en række metoder og måder at arbejde med en problemstilling på, der skaber nye indsigter og kan hjælpe os med at finde nye innovative løsninger, der igen fører til eksempelvis vækst i en virksomhed" 2 'Design' forstås i projektet således ikke udelukkende som formgivning, industrielt design, servicedesign osv., men omfatter design som innovationsmetode, f.eks. i relation til strategi- og ledelsesudvikling. Designmetoder kan afgrænses fra andre metoder til forretningsudvikling ved følgende egenskaber: Designmetoder inddrager brugerne. Brugerperspektivet har en meget central plads i enhver designproces. Det betyder ikke mindst, at det emotionelle får en stærk stemme side om side med det funktionelle, rationelle, profitable osv. Sammenlignet med eksempelvis en lean-proces, som vil have organisationen som sit subjekt, vil en design-proces altid have mennesket/brugeren som sit subjekt. Designmetoder er særligt stærke i forhold til visualisering. Metoderne bruger visuelle redskaber i stedet for ord, hvilket styrker deltagernes forestillingskraft og dermed gør det nemmere for dem at forholde sig til problemstillingen. Designmetoder rummer stærke eksperimenterende elementer. Disse åbner for en intuitiv tilgang, hvilket gør det nemmere for deltagere med meget forskellig baggrund at bidrage. Da en innovationsproces i dag ofte kræver deltagelse af 1 Bl.a.: Design Council (2011), Design For Innovation. Erhvervsstyrelsen (2008), Design skaber værdi. Erhvervsstyrelsen (2011), Danske virksomheders brug af design. Europa Kommissionen (2013) Implementing an Action Plan for Design-Driven Innovation. European Design Innovation Initiative (2012), Design for Growth & Prosperity. Region Syddanmark (2014), Kreative erhverv og design. Wesrcott et. al. (2013), The DMI Design Value Scorecard: A New Design Measurement and Management Model. 2

7 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 3 mange forskellige fagligheder, er designmetoderne således meget brugbare, da alle kan bidrage med deres individuelle perspektiver og synsvinkler til fordel for udvikling af virksomheden Formål Formålet med Design2innovate er at få design som metode integreret i langt flere virksomheder og at få flere produkter til at integrere design. Dette sker via aktiviteter, der styrker ledere og medarbejderes viden om og kompetencer inden for design og innovation. Herved inspireres virksomhederne til at sætte design på dagsordenen i innovationsprocesser og dermed skabe vækst i virksomheden gennem nye innovative produkter, enten ved at virksomheden selv arbejder med designredskaberne, eller ved at de køber designydelser udefra. Projektet arbejder med to målgrupper af virksomheder, 1) virksomheder, der i dag ikke anvender design (designbrugere) og 2) virksomheder, der udbyder designydelser (designvirksomheder). Såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt er der langt størst fokus på målgruppe 1 i projektets aktiviteter. Projektoplysninger for Design2innovate Bevillingsgiver: Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Projektets fokusområde: Oplevelseserhverv Ansøger: Trekantsområdets Innovationsforum Regionens sagsbehandler: Helene Mikkelsen Regionens journalnummer: 10/19319, 10/13341 Budget: 52,0 mio. DKK heraf 36,0 mio. DKK fra Vækstforum Syddanmark Projektperiode: 1. marts december 2014

8 4 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 2.1 Vækst- og forandringsmodel I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmodellen er udarbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på baggrund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, de umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke effekter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre. Aktiviteter Resultater Effekter Virksomhedsbesøg hos designbrugere Rådgivning og formidling af designtænkning over for designbrugere Netværksaktiviteter blandt begge typer virksomheder Kompetenceudvikling af begge typer virksomheder Indsamling af viden fra projektets hovedaktiviteter om design som driver for vækst Øgede design- og innovationskompetencer blandt designbrugere Øget viden om muligheder ved at anvende design blandt designbrugere Øget efterspørgsel efter designydelser Øgede kompetencer blandt designvirksomheder Ny viden om, hvordan design skaber vækst blandt designbrugere Opbygning af kultur for at inddrage design i produkt- og procesinnovation Øget konkurrenceevne blandt designbrugere Øget vækst blandt begge typer virksomheder Øget eksport blandt designbrugere 2.2 Evalueringstilgang Efter aftale med Regionen anvendes der i denne evaluering både første- og andenhånds kilder. Denne tilgang er valgt, da projektet på evalueringstidspunktet for egne midler slutevalueres af anden ekstern evaluator (LB Analyse) i samarbejde med SDU, og der er i forbindelse hermed foretaget interviews af projekthold og nøgleinteressenter, afholdt workshop med projektholdet samt gennemført webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt de involverede virksomheder. Forud for denne evaluering foreligger der således både kvantitative og kvalitative data om projektets virkning. Vi har i forbindelse med evalueringen interviewet sekretariatslederen, to projektmedlemmer fra SDU, rektor for Designskolen 3 og den eksterne evaluator samt haft adgang til resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. For at skabe yderligere indsigt i virkningen af projektets hovedaktiviteter har vi endvidere gen- 3 Interviewet med Designskolens rektor er gennemført skriftligt.

9 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 5 nemført supplerede interviews med en række virksomheder, der har deltaget i projektets seks hovedaktiviteter. I nedenstående tabel ses en oversigt over projektets hovedaktiviteter og hvorvidt de er dækket af den pågående slutevaluering foretaget af projektets egen eksterne evaluator, eller er afdækket ved COWIs supplerende interview med virksomheder. Aktivitet Designkonsultation Bæredygtige forstyrrelser Beskrivelse Workshop af en dags varighed hos virksomheden med udgangspunkt i en konkret problemstilling Projektets egen eksterne evaluering Ja COWIs supplerende virksomhedsinterviews Udviklingsforløb af et halvt års varighed Nej Ja Designkupon Økonomisk støtte til indkøb af designydelser Nej Ja DesignUpdate Designintroduktion DesignCamp Halvdagsseminar om et designrelateret tema 2 dages moduler for medarbejdere i virksomheder, der i dag ikke anvender design 14 dages forløb for designstuderende, hvor virksomhederne ved workshops bidrager med konkrete problemstillinger og modtager sparring Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 3 Overordnet status Projektets aktiviteter og fokus er blevet justeret undervejs i projektperioden. I ansøgningen var der fokus på tiltrækning af internationale designvirksomheder, hvilket af praktiske grunde og efter aftale med Regionen er blevet udeladt af projektet. Desuden har efterspørgslen efter Designkonsultationer været mindre end forventet, hvorfor denne aktivitet er blevet nedjusteret antalsmæssigt, mens Designintroduktioner, Bæredygtige Forstyrrelser samt Designkuponer omvendt har oplevet stor efterspørgsel. De to sidstnævnte aktiviteter er desuden omfattet af en tillægsbevilling. Generelt fremviser projektet på evalueringstidspunktet fin fremdrift på de nuværende hovedaktiviteter. I projektets ansøgning og bevillingsindstilling ligger en forventning om, at der i regi af projektet skal indsamles data, som kan bruges til at belyse, på hvilken måde design skaber vækst i virksomhederne. Det indsamlede data består af kvalitativt materiale, herunder 32 casebeskrivelser.

10 6 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 4 Rapportens konklusioner Dette afsnit indeholder en præsentation af rapportens konklusioner struktureret efter 3 hovedtemaer: tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse. 4.1 Projektets tilrettelæggelse I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets tilrettelæggelse ud fra de fire fastlagte evalueringsparametre. Afsnittet indledes med en grafisk fremstilling, som giver et overblik over evalueringens konklusioner. Forankring & bæredygtighed Sammenhæng ml. aktiviteter og mål Organisering & projektledelse Kvalitet i aktiviteter Sammenhæng mellem aktiviteter og mål I forhold til de direkte virksomhedsrettede aktiviteter er der logisk sammenhæng i projektets forandringsmodel. Hovedaktiviteterne er forskelligartede forstået på den måde, at nogle er hjælp til gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter, mens andre består af tilførsel af viden og kompetencer blandt ledere og medarbejdere i designbrugende virksomheder, hvilket skal sætte dem i stand til efterfølgende at arbejde videre med designredskaber på egen hånd eller alternativt at kunne efterspørge designydelser. På længere sigt skal dette skabe en kultur for inddragelse af design i virksomhedernes udviklingsprocesser. Derved afhænger projektets effektskabelse fra disse aktiviteter i høj grad af virksomhedernes evne til at omsætte ny

11 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 7 viden til praksis. For at sikre dette, er det vigtigt at virksomheden er klædt tilstrækkeligt på uanset udgangspunktet. I relation til videngenerering er sammenhængen mellem resultatet om 'skabt viden' til understøttelse af virksomhedernes øgede vækst mere indirekte, da den indsamlede viden skal danne grundlag for at videreudvikle måden, virksomheden tænker og formidler design over for designbrugerne, også efter projektperioden. De interviewede virksomheder oplever generelt de aktiviteter, som de har deltaget i som værdiskabende og oplever en tæt sammenhæng imellem den tilførte viden og kompetencer og konkrete udviklingsprojekter i virksomhederne. Interviewene viser dog også, at virksomhederne har vanskeligt ved at beskrive, på hvilken måde disse udviklingsprojekter forventes at føre til et kommercielt udbytte, hvilket gør, at sammenhængen mellem projektets resultat- og effektskabelse ikke altid er tydelig for virksomhederne. Organisering & projektledelse Projektet er organiseret med en bestyrelse bestående af repræsentanter for syv virksomheder og syv offentlige institutioner, herunder repræsentanter for UCSyd, Designskolen samt SDU. Bestyrelsen mødes to gange årligt og har varetaget projektets strategiske sigte (f.eks. større ændringer i projektet, indsatsområder og mål om guldcertificering). Projektet har dog været udfordret af, at der har været mødefrafald blandt medlemmerne. Dette skyldes efter sekretariatsledelsens vurdering, at der reelt ikke er mange beslutninger for bestyrelsen at tage, når aktivitetspaletten er fastlagt på forhånd i forbindelse med tilsagnet. Under bestyrelsen har der været nedsat et forretningsudvalg med deltagelse af tre virksomheder, Designskolen, SDU samt projektledelsen, som har taget sig af beslutninger i relation til justering af aktiviteter og plan for gennemførelse mv. De konkrete virksomhedsrettede projektaktiviteter varetages af de forskellige partnerinstitutioner. Fra interview med projektets egen eksterne evaluator fremgår det, at projektaktiviteterne i et vist omfang køres hver for sig, og at det f.eks. ikke er indtrykket, at delprojektlederne fra de forskellige institutioner refererer til bestyrelsen. Desuden virker det som om, at der i et vist omfang mangler sammenhæng mellem aktiviteterne og vidensopsamlingen. Eksempelvis er der fra SDUs hånd udviklet en designkapacitetsmodel (værktøj til måling af designkapacitet), som benyttes som dialogredskab i forbindelse med bl.a. Designkonsultationerne til at vurdere virksomhedens designkapacitet i udgangspunktet og sammen med virksomheden at samle op på, hvordan virksomhedens har flyttet sig. Disse oplysninger registreres, men der er ikke blandt projektets medarbejdere fokus på, at disse oplysninger skal kunne fingere på aggregeret niveau til at analysere samlet læring. Dette fokus ligger stort set kun hos SDU, der på evalueringstidspunktet er ved at danne et samlet datasæt, men rapporterer om dataproblemer i registreringerne, der mindsker kvaliteten af det samlede datasæt. Her ud over er det i vores optik uhensigtsmæssigt, at SDU inddrages i projektets egen midtvejs- og slutevaluering, da institutionen i sagens natur ikke er i stand til upartisk og kritisk at evaluere sit eget arbejde. Selvom der har været tilknyttet en ekstern evaluator, har der været tale om et samarbejde med SDU, der har forestået dataindsamling og medvirket ved tilrettelæggelsen af evalueringen.

12 8 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE Kvalitet i aktiviteter Først og fremmest er der stor tilfredshed blandt virksomhederne med kvaliteten af projektets aktiviteter, både blandt deltagere i virksomhedsnære og mindre dybdegående aktiviteter, og virksomhederne angiver, at forløbene har levet op til deres forventninger. Projektets ambition om at sætte designeres kompetencer i spil i virksomhederne, og dermed gøre designeren til medskaber, er i vid udstrækning lykkedes. De virksomheder, vi har interviewet, er alle i stand til at beskrive, hvilken værdi projektet har tilført dem, eksempelvis at virksomheden har udvidet sin horisont og perspektiv for udviklingsaktiviteterne, har fået en skarpere profil, er blevet bevidst om selling points, har fået en ændret tankegang i forhold til udviklingsprojekter fremover eller har fået relationer til designvirksomheder. Et andet centralt udbytte for virksomhederne er, at de har opnået større bevidsthed om betydningen af deres kunders præferencer og adfærd. Et gennemgående udsagn fra de interviewede virksomheder er dog, at de har vanskeligt ved selvstændigt at arbejde videre med den viden og de kompetencer, der har været tilført virksomheden i forbindelse med projektet. Selvom virksomhederne oplever de nye kompetencer og den nye viden som en værdi, er det vanskeligt for flere af virksomhederne på egen hånd at arbejde videre med designmetoderne, hvilket kan have betydning for implementering af viden og kompetencer, og dermed den videre fremdrift. Virksomhederne angiver, at de modtager meget information på en gang, og kan have svært ved at rumme og omsætte denne information efterfølgende, og nogle virksomheder efterspørger opfølgning som en del af forløbet. Dette gør, at virksomhederne ikke føler sig i stand til på egen hånd at definere deres behov og at efterspørge designydelser. De interviewede virksomheder har primært arbejdet med deres egne designkompetencer, og efterspørger kun i moderat omfang designkompetencer hos nye medarbejdere og som eksterne ydelser. Andre virksomheder foreslår, at et længere forløb, hvor der er bedre tid til at arbejde med implementering af værktøjerne i virksomhederne, ville have givet større udbytte. Det er desuden vores indtryk på baggrund af de gennemførte interview, at projektholdets kommunikation om design som metode og dens forventede værdiskabelse har været af svingende kvalitet. Flere virksomheder har haft vanskeligt ved på forhånd at gennemskue, hvad projektet kunne bidrage med og hvad de kunne forvente at få ud af deres deltagelse, men har alligevel givet projektdeltagelse en chance af forskellige årsager (strategisk fokus, personlige relationer til projektholdets medarbejdere mv.). Det er dog vores indtryk fra interview med virksomhederne samt med sekretariatslederen, at projektets kommunikation om design er blevet markant tydeligere i løbet af projektperioden, og at projektet undervejs i perioden proaktivt har arbejdet med den virksomhedsrettede kommunikation. Forankring og bæredygtighed Der følges kun i begrænset omfang op på virksomhederne efter deres projektdeltagelse, medmindre de vælger at deltage i yderligere projektaktiviteter, og dette sammenholdt med de relativt korte interventioner, som en del af projektaktiviteterne består af, gør at det er uvist, i hvilket omfang den tilførte viden reelt er forankret i virksomhederne på længere sigt. Endelig er det ikke klart, i hvilket omfang projektets erfaringer er forankret uden for projektholdet. Projektarbejdet har skabt en række erfaringer blandt projektholdets medarbejdere, og det ville have styrket projektets forankring, hvis man syste-

13 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 9 matisk havde sigtet mod at formidle projektets erfaringer til eksempelvis klyngeorganisationer. Det kunne eksempelvis være erfaringer med, hvordan man kommunikerer design målrettet virksomheder, der ikke i forvejen har særlig indsigt i designmetoder, hvordan man konkret arbejder med designkapacitetsmodellen, eller om der er nogle målgrupper (brancher, virksomhedstyper osv.), der høster særligt stort eller lille udbytte af bestemte designmetoder. 4.2 Resultatskabelse Afsnittet indeholder en kort fremstilling af projektets resultatskabelse med fokus på projektets resultatopnåelse på evalueringstidspunktet. Resultatopnåelse Budgetforbrug Tidsforbrug 87% 88% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultatopnåelse I dette afsnit præsenteres projektets indmeldte målsætninger jf. projektets obligatoriske effektvurderingsskema til ansøgningen. Her fremgår det, at projektet ved periodens start skal etablere en baseline og derefter skal vurdere effekterne af de gennemførte aktiviteter. Dette kan tolkes som, at dokumentation af resultatmålene indgår som en projektleverance, men dette er ifølge projektledelsen og SDU ikke tilfældet, idet man hovedsageligt har fokuseret på indsamling af kvalitativt materiale blandt udvalgte virksomheder 4. Projektets resultatopnåelse vurderes i nærværende evaluering derfor på baggrund af præsentationen af det kvantitative datamateriale i projektets egen eksterne slutevaluering 5 samt tilhørende afrapportering af spørgeskemaundersøgelse 6. Det indsamlede data relaterer sig ikke direkte til projektets målsætninger, og resultatopgørelsen er derfor vores forsøg på at 'oversætte' det foreliggende data til de oprindelige målsætninger. I fortolkningen af data skal man bemærke, at spørgeskemaet kun henvender sig til fire af projektets seks hovedaktiviteter (se afsnit 2.2), samt at spørgsmål vedrørende forventninger til effektskabelse alene er stillet virksomheder, der har deltaget i Designkonsultationer samt DesignCamps. Dermed vurderes projektets procentvise resultatopnåelse på baggrund af deltagerne i de pågældende hovedaktiviteter. 4 Dette afspejler metodemæssigt sædvanlig praksis i kvalitative evalueringer og analyser 5 LB Analyse og SDU: Evaluering af D2i Design to innovate. Februar LB Analyse: Design2innovate Resultater af spørgeskemaundersøgelse. November 2014

14 10 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE Designanvendelse før og efter projektdeltagelse Da to af målsætningerne relaterer sig til virksomhedernes anvendelse af design, præsenteres herunder andelen af virksomheder, der anvender design til forskellige aspekter hhv. før og efter deres deltagelse i projektet. Disse virksomheder har deltaget i en Designkonsultation, DesignUpdate, Designintroduktion og/eller Design- Camp, og i alt har hhv. 121 og 133 virksomheder besvaret spørgsmål om realiserede og forventede effekter. Markedsføring Produkt- og serviceudvikling I produktionsprocessen Innovationsprojekter Ift. strategi og ledelse Før Efter Andet Ingen/minimalt brug 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: LB Analyse: Design2innovate Resultater af spørgeskemaundersøgelse. November Figur 1.6 side 6 nederst. Nedenfor præsenteres status for projektets tre resultatmål, og i de følgende afsnit redegøres for vurderingen af status for de enkelte målsætninger. Resultatmål Status Mål i projektperioden Resultatopnåelse i % Mål 1: Designbrugende virksomheder, der anvender design til produktdifferentiering, som innovationsdrivende middel eller hvor virksomhedens strategi er designdrevet Alle deltagende designbrugere 86 % af deltagerne anvender design 86 % Mål 2: Designbrugende virksomheder, der anvender design som innovationsdrivende middel eller hvor virksomhedens strategi er designdrevet 50 % af deltagende designbrugere Mindst 69 % af deltagerne anvender design på denne måde 100 % Mål 3: Andel af regionens virksomheder, der opnår vækst gennem øget brug af design 20 % af deltagende designbrugere Målsætningen er formentlig delvist opnået 75 % Resultatmål 1 Fremdriften i forhold til det første resultatmål er opgjort ud fra andelen af virksomheder, der ikke anvender design efter deres deltagelse i projektaktiviteterne (14 % af de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, angiver at de fortsat ikke bruger designmetoder jf. søjlediagrammet ovenfor).

15 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 11 Resultatmål 2 Resultatmål 3 Det fremgår af projektets egen eksterne evaluering, at 69 % af de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, angiver, at de efter deres projektdeltagelse benytter designmetoder til innovationsprojekter, mens 50 % svarer, at de benytter metoderne i relation til strategi og ledelse 7. Der er sandsynligvis et stort overlap mellem disse andele, og status for projektets andet resultatmål vurderes derfor at udgøre mindst 69 %. Virksomheder, der har deltaget i Designkonsultation og/eller DesignCamp, er desuden blevet spurgt, i hvilken grad, de har realiseret øget omsætning som følge af deres projektdeltagelse. Nedenfor er fordelingen af deltagernes svar præsenteret. Realisering af øget omsætning I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Deltagere i Designkonsultation (N = 43) 5% 23% 21% 51% Deltagere i DesignCamp (N = 12) 8% 25% 0% 67% Når virksomhederne oplyser, at de "i høj grad har realiseret øget omsætning", synes det rimeligt at tolke dette svar som konkret omsætningsstigning, men det er mere vanskeligt at vide, hvad virksomhederne mener med, at de "i nogen grad har realisteret øget omsætning". På baggrund af vores interview med virksomhederne, hvor de generelt har svært ved at verificere en sammenhæng mellem projektdeltagelsen og kommercielle effekter, er det vores vurdering, at man bør være varsom i fortolkningen af disse spørgeskemasvar. Projektets målsætning om at 20 % af virksomhedsdeltagerne skal realisere vækst inden for projektperioden realiserer sig dog til samtlige deltagere. I tabellen nedenfor er vores bedste bud på, hvorvidt målsætningen er opnået blandt deltagere i de forskellige hovedaktiviteter. Denne vurdering er baseret på virksomhedernes svar på spørgeskemaundersøgelsen samt på vores gennemførte interview. 7 LB Analyse: Design2innovate Resultater af spørgeskemaundersøgelse. November Figur 1.6.

16 12 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE Hovedaktivitet Antal gennemførte forløb (pr. 15/12-14) Mindst 20 % af deltagerne har realiseret øget omsætning Designkonsultation 140 Mindre sandsynligt Bæredygtige forstyrrelser 13 Meget sandsynligt Designkupon 11 Meget sandsynligt DesignUpdate 1 17* Ikke sandsynligt Designintroduktion 22 Ikke sandsynligt DesignCamp 3* Mindre sandsynligt * angiver, at der har deltaget flere virksomheder i hvert forløb. Note 1: Deltagere i DesignUpdate er efter aftale med Regionen ikke blevet interviewet i forbindelse med evalueringen, men da aktiviteten er både relativt generel og af få timers varighed, er det vores vurdering, at det ikke er sandsynligt, at virksomhederne vil opnå en konkret omsætningsstigning som følge af deres deltagelse. Samlet er det vores vurdering i relation til antallet af virksomhedsdeltagere i de forskellige hovedaktiviteter at det ikke er sandsynligt, at projektets målsætning om at 20 % af virksomhederne opnår vækst inden for projektperioden er indfriet. Aktiviteter og milepæle Aktivitetsmæssigt er projektet fint med. Man har haft en del udfordringer med at rekruttere virksomheder til Designkonsultationer, hvilket ikke er overraskende, eftersom aktiviteten henvender sig til virksomheder, der ikke i forvejen arbejder med design, og hvor det derfor kan være vanskeligere at "sælge" designbegrebet end over for virksomheder, der kender til det på forhånd. Herunder fremgår eksempler på, hvordan virksomheder har opnået konkret værdi af deres projektdeltagelse. Yderligere eksempler kan findes på projektets hjemmeside 8 Succeshistorier konkrete eksempler på virksomheders udbytte Hørkam Diet & Genes Virksomheden har deltaget i bæredygtige forstyrrelser, hvor der blev arbejdet med at få underleverandører til at hæve deres produktionsmængde, ved at Hørkam garanterede en bestemt efterspørgsel ud fra en antagelse om, at efterspørgslen vil overstige udbuddet om ganske få år. Virksomheden karakteriserer denne form for samarbejde som "helt utraditionelt" i landbrug-fødevarebranchen, og karakteriserer deltagelsen i projektet "som at gå på opdagelse i fremtiden". Virksomheden har deltaget i Designkonsultation, hvor der blev arbejdet med at målrettet virksomhedens kommunikation af sine ydelser i relation til kunderne og deres behov. Designkonsultationen har bl.a. direkte medvirket til en revision af virksomhedens hjemmeside og har givet målbare forbedringer i kraft af øget succesrate og mindre tidsforbrug til telefonisk kundeservice. 8

17 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 13 Budget- og tidsforbrug Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet. Total Forbrug d.d. %-vist forbrug Budgetforbrug 52,0 mio. kr. 45,5 mio. kr. 88 % Tidsforbrug 46 mdr. 45 mdr. 98 % Budgetforbruget er fremskrevet lineært på baggrund af projektets opgørelse pr. 31. august Umiddelbart ses et budgetmæssigt underforbrug, men dette skyldes, at der er tale om en fremskrivning og ikke projektets faktiske forbrug på evalueringstidspunktet. Projektledelsen forventer at gøre brug af hele budgettet inden for projektperioden. Om spørgeskemaet 4.3 Effektskabelse I forbindelse med projektets egen slutevaluering er der udsendt et spørgeskema til virksomheder, der har deltaget i DesignUpdates, Designintroduktioner, Designkonsultationer og/eller DesignCamps. Spørgeskemaet er udviklet af SDU, der også har forestået dataindsamlingen. Spørgsmålene er kvalitative og omhandler bl.a. Hvad virksomhederne har brugt design til før og efter projektdeltagelsen I hvilken grad, virksomheden anvender de nye designværktøjer I hvilken grad projektdeltagelsen har skabt nye indsigter og givet anledning til forandringer i virksomheden I hvilken grad virksomheden forventer eller allerede har realiseret effekter som følge af projektdeltagelsen. Dette spørgsmål stilles kun virksomheder, der har deltaget i Designkonsultation. Det er ikke intentionen fra SDU eller ekstern evaluators side, at det indsamlede spørgeskemadata skal bruges til statistisk at belyse, hvilke værktøjer, der oftest skaber indsigter og forventede eller realiserede effekter, eller til at estimere omfanget af forskellige effekttyper. Spørgeskemaet understøtter derfor ikke analyse af den statistiske sammenhæng imellem projektets aktiviteter og vækst i de deltagende virksomheder. Undersøgelsen er sendt ud til 590 virksomhedspartnere, hvoraf 129 har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 22 %. I det følgende gennemgås udvalgte resultater i relation til projektets effektskabelse. Det bør nævnes, at virksomhederne har haft mulighed for at springe spørgsmål over, hvorfor respondentgrundlaget varierer i de enkelte spørgsmål Forankringer i virksomheden I nedenstående figur præsenteres andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad har oplevet, at projektdeltagelsen har givet anledning til forandringer i virksomheden. Spørgsmålene er besvaret af 53 virksomheder, der har deltaget i Designkonsultation, og 36 virksomheder, der har deltaget i Designintroduktion.

18 14 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE Ansættelse af designer Strategi/forretningsudvikling Ændret organisering Omkostningsreducerende tiltag Fokus på nye kundegrupper Udvikling af produkter/services Køb af designydelser Tilknytning af designer Fokus på nye markeder Efteruddannelse af medarbejdere 0% 20% 40% 60% 80% Designintroduktion Designkonsultation Som det fremgår af figuren, er der stor forskel på, hvilke typer forandringer de to aktivitetstyper har givet anledning til. Dette skyldes formentlig, at deltagerne i Designkonsultationer typisk er virksomhedsledere, mens deltagere i Designintroduktioner ofte er medarbejdere i virksomhederne, der typisk ikke har reelt mandat til at implementere designredskaberne på samme måde, som virksomhedens leder. Effektskabelse I relation til projektets effektskabelse er der i spørgeskemaet spurgt ind til, i hvilken grad virksomheder, der har deltaget i Designkonsultationer og/eller Design- Camp, forventer eller allerede har realiseret effekter i form af omsætning, eksport og øget beskæftigelse. Designkonsultationernes deltageres forventning til positiv udvikling som følge af projektet i Andel virksomheder med positiv forventning Designkonsultation (N = 42/43) DesignCamp (N = 11/12) Øget omsætning 88% 58% Øget eksport 51% 9% Øget beskæftigelse 69% 42% Der ses således en relativ stor andel af virksomhederne, der i høj, nogen eller mindre grad forventer at realisere økonomiske effekter af projektet engang i fremtiden. Af de to næste figurer fremgår andelen af virksomheder, der har deltaget i de to hovedaktiviteter, og som i høj grad, nogen grad eller mindre grad forventer eller allerede har realisteret effekter. Eftersom det ikke er defineret, hvor meget eksempelvis "i nogen grad" skal udgøre af omsætningen, er det ikke muligt at beregne en forventet kvantitativ stigning i omsætning mv.

19 Beskæftigelse Eksport Omsætning Beskæftigelse Eksport Omsætning SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 15 Designkonsultation Realiseret Forventet Realiseret Forventet Realiseret Forventet 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad DesignCamp Realiseret Forventet Realiseret Forventet Realiseret Forventet 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Det er vanskeligt at konkludere noget håndfast på baggrund af ovenstående figurer, da det ikke er til at vide, hvad virksomhederne lægger i de forskellige kategorier mht. omfang og usikkerhed. Overordnet ser det dog ud til, at en stor del af virksomhederne i Designkonsultation har fået et skub i den rigtige retning og selvom det aktuelt er begrænset med de realiserede effekter, så er de positive forventninger blandt virksomhederne udbredte.

20 16 SLUTEVALUERING AF DESIGN2INNOVATE 5 Læringspunkter Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger, som COWI vil pege på med baggrund i evalueringen af projektet. Anbefalingerne er ikke i prioriteret rækkefølge. Læringspunkt 1: Inddrag kausalitet i fremadrettede analyser af design som vækstdriver Anbefaling 2: Formulér value proposition Den brede definition af designbegrebet har som nævnt udfordret projektet i relation til kommunikation med virksomhederne, og denne kommunikationsproblematik risikerer også at opstå i forhold til viden, der fremadrettet kan tænkes at blive indsamlet. Her er det i vores optik centralt, at det ikke bare påvises, hvorvidt metoderne bidrager til vækst, men at det afdækkes, hvordan designredskaberne er vækstfremmende virkemidler, og hvilke styrker de har sammenlignet med andre innovative metoder. Virksomhederne har givet udtryk for, at det forud for deres projektdeltagelse var uklart for dem, hvad projektholdet mente med 'designredskaber', samt hvad de kunne forvente at få ud af at deltage. At virksomhederne efter at have deltaget generelt er tilfredse med deres udbytte og de kompetencer, de har fået tilført, er naturligvis positivt. Virksomhederne er dog stadig ikke i stand til at beskrive, hvad projektet har tilført dem som de ikke kunne få i andre forretningsudviklingstilbud, som virksomhederne måske kender og har afprøvet tidligere og som ikke involverer design. Vi anbefaler derfor, at man i en eventuel fremadrettet indsats ifm. rekrutteringsprocessen sikrer sig, at man tydeligt kan redegøre for designredskabernes styrker, svagheder og værditilførsel over for virksomhederne. Dette dels for at kunne forventningsafstemme med virksomhederne; dels for at sikre, at virksomhederne ikke fravælger deltagelse, fordi de er usikre på forløbets indhold og de nødvendige ressourcer til deltagelse. Med andre ord bør projektet formulere en tydelig 'value proposition' over for virksomhederne. Anbefaling 3: Tilpasning af aktiviteter i relation til virksomhedernes evne til at omsætte viden til praksis I projektets Designkonsultationer benyttes designkapacitetsmodellen som dialogværktøj mhp. at afdække virksomhedens udfordringer og behov. Desuden indeholder modellen aspekter, der belyser virksomhedens parathed til at arbejde med design. Der kan dog mellem virksomheder være stor forskel på, hvor godt den enkelte virksomhed formår at omsætte ny viden til praksis, hvilket der bør være opmærksomhed på, når nye designværktøjer præsenteres for virksomhederne, da evnen til at udvikle sig ikke nødvendigvis er proportional med viljen til at gøre det. På baggrund af virksomhedernes spørgeskemabesvarelser og de gennemførte interviews er det klart, at ikke alle føler sig i stand til at arbejde videre med designværktøjerne og til at efterspørge relevante ydelser efter projektdeltagelsen. Flere af virksomhederne beskriver, at de via deres deltagelse i projektet har identificeret et stort potentiale for at arbejde med designværktøjer, men har vanskeligt ved at definere deres kompetencebehov i relation til at indlede samarbejde med eksterne designere eller ansætte medarbejdere med designkompetencer. Der bør derfor i et eventuelt efterfølgende projekt tages yderligere hensyn til aktivt at understøtte virksomhedernes evne til at omsætte viden i praksis. Desuden bør man overveje at tilpasse aktiviteterne, således at opfølgning er en del af selve virksomhedsforløbet mhp. at understøtte virksomhedernes fremdrift.

AUTOMATION I SYD DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

AUTOMATION I SYD DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK AUTOMATION I SYD SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

STARS JUNI 2016 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

STARS JUNI 2016 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK STARS SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-015 DOKUMENTNR. 5 VERSION 1.0

Læs mere

KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 REGION SYDDANMARK KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER:

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

SAMVIRK MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SAMVIRK MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SAMVIRK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/18679 PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

OPI-PULJEN DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

OPI-PULJEN DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK OPI-PULJEN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 8 VERSION

Læs mere

GLOBAL VÆKST SYDDANMARK

GLOBAL VÆKST SYDDANMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK GLOBAL VÆKST SYDDANMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

SYDDANSK ENTREPRENØRSKAB OG FORSKNING

SYDDANSK ENTREPRENØRSKAB OG FORSKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SYDDANSK ENTREPRENØRSKAB OG FORSKNING SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER

ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2014 REGION SYDDANMARK ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A035629-007 DOKUMENTNR.

Læs mere

STARS DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

STARS DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK STARS MIDTVEJSEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 37 VERSION

Læs mere

UDVIKLING AF DESTINATION FYN

UDVIKLING AF DESTINATION FYN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK UDVIKLING AF DESTINATION FYN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

TRANSFORMER DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

TRANSFORMER DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK TRANSFORMER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 12 VERSION

Læs mere

KOIN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

KOIN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK KOIN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 17 VERSION

Læs mere

WELFARE TECH 2.0 MAJ 2015 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

WELFARE TECH 2.0 MAJ 2015 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK WELFARE TECH 2.0 MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/18579 PROJEKTNR.

Læs mere

SUSTAINHORT JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SUSTAINHORT JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SUSTAINHORT SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-12 DOKUMENTNR. 1 VERSION

Læs mere

DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION

DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION SLUTEVALUERING

Læs mere

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK MIDTVEJSEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

ACCELERACE WELFARE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

ACCELERACE WELFARE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK ACCELERACE WELFARE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA

INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA MARTS 2017 REGION NORDJYLLAND INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2017

Læs mere

FREMTIDSFABRIKKEN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

FREMTIDSFABRIKKEN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK FREMTIDSFABRIKKEN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM

UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM FEBRUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM 2013-2015 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING

MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 ÅR REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING

Læs mere

FOLKEMØDE 2014 OG 2015

FOLKEMØDE 2014 OG 2015 JANUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE FOLKEMØDE 2014 OG 2015 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 BORNHOLMS

Læs mere

PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING

PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING DECEMBER 2016 REGION NORDJYLLAND PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2016

Læs mere

AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING

AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

SUNRISE JUNI 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SUNRISE JUNI 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 REGION SYDDANMARK SUNRISE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-009 DOKUMENTNR. 06 VERSION 1.0

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING

JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS

Læs mere

HEALTHCARE DENMARK DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

HEALTHCARE DENMARK DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK HEALTHCARE DENMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

POWER PUSH OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

POWER PUSH OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK POWER PUSH SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 31 VERSION

Læs mere

DET SYDDANSKE EU-KONTOR

DET SYDDANSKE EU-KONTOR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REGION SYDDANMARK DET SYDDANSKE EU-KONTOR EVALUERING IFM. AFSLUTNING AF RESULTATKONTRAKT

Læs mere

LÅN EN LEDER OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

LÅN EN LEDER OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK LÅN EN LEDER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 32 VERSION

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-015

Læs mere

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future D2i

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

SAFIR DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SAFIR DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SAFIR SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 25 VERSION

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

LEAN ENERGY CLUSTER SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK LEAN ENERGY CLUSTER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-009 DOKUMENTNR.

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

DESTINATION SYDVESTJYLLAND

DESTINATION SYDVESTJYLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESTINATION SYDVESTJYLLAND SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

NATUREN TIL BORDS MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

NATUREN TIL BORDS MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK NATUREN TIL BORDS SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920 PROJEKTNR.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING

DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR

Læs mere

Bilag 1: Eksterne evalueringer oversigt og resuméer. Samlet vurdering

Bilag 1: Eksterne evalueringer oversigt og resuméer. Samlet vurdering Bilag : Eksterne evalueringer oversigt og resuméer Projekter til midtvejsevaluering Green Power Electronics Test Lab Green PET Lab v/sdu Patient@home: Innovative Welfare Technology for the st Century Projekter

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING JUNI 2016 REGION SYDDANMARK STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER

UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 REGION SYDDANMARK UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER COLAB DENMARK SLUTEVALUERING

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

SAMFUNDSANSVAR (CSR) I SMV'ER

SAMFUNDSANSVAR (CSR) I SMV'ER NOVEMBER 2013 REGION NORDJYLLAND SAMFUNDSANSVAR (CSR) I SMV'ER MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 REGION

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM

VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM NOVEMBER 2013 REGION SJÆLLAND VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BUSINESS CENTER BORNHOLM

BUSINESS CENTER BORNHOLM JANUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BUSINESS CENTER BORNHOLM SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 BORNHOLMS

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere