Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte"

Transkript

1 Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland FORORD I løbet af de næste fem-syv år skal Hillerød udbygges med Nyt Hospital Nordsjælland, en ny station og bydelen Favrholm med erhverv og boliger. Den synergi, der ligger i den udvikling, skal udnyttes. Det er en stor opgave, der rummer masser af potentiale, og som Hillerød Byråd gerne vil udnytte maximalt på den korte og lange bane. Økonomiudvalget har på den baggrund igangsat et forløb, som skal sætte spot på de steder, hvor der kan udvikles, skabes gode idéer og genereres vækst, både som virksomhed, som kommune, som en del af Nordsjælland, som en del af Region Hovedstaden og Greater Copenhagen. Hillerød Kommunes erhvervsstrategi er baseret på, at kommunen er en stærk lokal og regional samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn. Derfor er det centralt for Hillerød Byråd, at virksomhederne har de bedste rammer for at drive virksomhed. Nærværende idékatalog samler de input som fremkom på strategiseminaret den 4. marts 2015 og skal bruges som inspiration til de politiske drøftelser og beslutninger, der skal træffes på erhvervsområdet i Hillerød Kommune og i forbindelse med den nye bydel Favrholm. BAGGRUND Materialet til idékataloget udspringer bl.a. af oplægsholdernes udspil. Nyt Hospital Nordsjælland er meget optaget af at udfordre nye samarbejder på tværs, så der skabes fremtidsløsninger, der sætter nye standarder inden for byggeriet, omkring patientforløbet, vidensmiljøer og det nordsjællandske område. Nyt Hospital Nordsjælland, som skal servicere borgere, bliver et akuthospital med speciale inden for medicinske sygdomme og inden for de hyppigst forekomne sygdomme. På den vis opstår der et stort behov for samarbejder omkring forskning, innovation og patientforløb. For at kunne modsvare konkurrencen fra Herlev, Hvidovre og Gentofte Hospitaler, skal videnmiljøer, passende boligforhold samt kompetenceudvikling etableres og understøttes. Samtidig påpeger oplægsholderne, at det er meget vigtigt, at man fra politisk hold fokuserer på det, politikere rent faktisk kan gøre noget ved rammebetingelserne herunder infrastruktur. Væsentligt er, at politikerne spørger sig selv, hvordan de kan være med til at realisere erhvervslivets m.fl. ønsker og bestræbelser på at realisere Hillerød Byråds ambitioner. Det politiske niveau skal engagere sig og forpligte sig, i forhold til at medudvikle erhvervslivets nærmiljø og lokalområdet, hvilket skal ske på baggrund af et samarbejde omkring det, som aktuelt giver mening. Ved i fællesskab at definere must win 1

2 projekter, hvor der kan udvikles på ideerne langt ud i fremtiden, vil det blive muligt at ansøge om investeringsmidler fra eksempelvis Region Hovedstaden, ATP, EU m.fl. Deres anbefalinger understreger to grundlæggende forudsætninger der skal være stede for at indfri ønsket om at udnytte erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland: Skab formelle rammer og forpligtende samarbejder som understøtter platformen for de såkaldte Triple Helix-modeller, hvor private aktører kan mødes med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne samt offentlige aktører Stabilitet i rammevilkårene; Uanset om der sker en politisk forskydning, skal der sikres stabilitet, således at der fastholdes et vedvarende politisk fokus på og prioritering af projekter, hvor der kan udvikles på ideerne langt ud i fremtiden Eksempel på Triple Helix - Nyt Hospital Nordsjælland kræver særlige rensningsformer, som Hillerød Forsyning kan tilbyde. På grund af den store volumen, vil der kunne udvikles tilbud til de etablerede virksomheder, som i øjeblikket må køre til kommunekemi med deres affaldsprodukter. - Et teknisk symbiosenetværk er allerede realiseret. Netværkets medlemmer består af repræsentanter fra erhvervslivet, Hillerød Forsyning, Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden. I det følgende beskrives i alt 4 indsatsområder, som omhandler anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af potentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland. Anbefalingerne kan inddeles i fire overordnede kategorier: 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje 4 Tværkommunalt samarbejde med det gamle og nye hospital som omdrejningspunkt 2

3 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter Attraktive boligformer: a) Det er nødvendigt at skabe boligmiljøer, som er attraktive for såvel udenlandske medarbejdere som danske tilflyttere inden for forskningsmiljøet. Målgruppen efterspørger blandt andet store komfortable lejligheder b) Samtidig skal der være boligtyper, som tiltrækker og understøtter de unges behov Kvalitetsløft af uddannelserne: c) Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for at tale med virksomhederne om gensidige samarbejdsmuligheder og behovsafklaringer. På den vis sikres, at uddannelsernes indhold tilrettes virksomhedernes behov d) Der skal etableres nye samarbejder omkring praktikpladser mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner e) Styrk karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne f) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune som omdrejningspunkt så der udvikles smarte løsninger inden for patientforløb, som kan implementeres i undervisningen g) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og uddannelsesinstitutionerne om kompetencebehov, hvorefter uddannelserne- og efteruddannelserne tilpasses Attraktive miljøer for talenter: h) Tilbud om studieretninger inden for medicinske sygdomme der understøtter Nyt Hospital Nordsjællands forskningsområder i) Skab formaliserede mentorstyrede vidensmiljøer som understøtter studieretningerne j) Opdyrk kontaktflade til virksomhederne og deres eventuelt tilflyttende medarbejdere, da det har en stor indflydelse på om virksomheder og medarbejdere føler sig velkomne eller ej k) Etabler et internationalt miljø, som hjælper ægtefæller ud på arbejdsmarkedet, børnene på internationale skoler og danner netværk omkring fritidsaktiviteter 3

4 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding Adgang til testfaciliteter: a) Involver virksomhederne i klynger, fx ved at aktivere det gamle hospital og skabe et miljø hvor Medicovirksomheder kan afprøve eller udvikle produkter til og med Nyt Hospital Nordsjælland b) Virksomhederne stilles testfaciliteter til rådighed, som vedrører velfærdsteknologiske løsninger Driftigt iværksættermiljø: c) Etabler og understøt et miljø, hvor der kan pågå forskning og udvikling af produkter og løsninger inden for de hyppigst forekomne sygdomme Fokuseret branding: d) For at kunne tiltrække talenter og højtuddannede medarbejdere, skal Hillerød Kommune og C4 samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland, DTU/SCION og Copenhagen Capacity omkring branding af potentialerne og mulighederne 4

5 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje Fysisk infrastruktur: a) Udbyg den kollektive trafik i Nordsjælland ved bl.a. at udbygge flere supercykelstier og udvide antallet af by- og pendlercykler, herunder til og fra Nyt Hospital Nordsjælland b) Fokuseres på de lokale flaskehalse for biltrafikken c) Skab grundlaget for bedre trafikal tilgængelighed i Nordsjælland ved at udbygge motorvejsnettet til og fra København d) Skab bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter Arkitekturens sociale infrastruktur: e) Tilfør byens nye rum, nye aktiviteter og ny værdi. Integrer nogle af de passive bygninger til at aktivere byen. Det skal sikres, at bygningerne ikke bare tilpasser sig omgivelserne, men også tilgodeser og tilpasser sig de behov, de på hver deres måde skal opfylde og udfordre. Enten ved at skabe nye offentlige byrum, give eksisterende bygninger nye funktioner og dermed nyt liv eller ligefrem ændre den måde, vi bruger byen på Digital infrastruktur: f) Vær medskaber af et tværkommunalt net som sikrer en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig g) Raffiner den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik h) Iværksæt sundhedsløsninger til mennesker der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data i) Når der gives en gravetilladelse lokalt, skal det sikres, at der trækkes trækrør til fibernetkabler j) Der kan med fordel stilles masteplads til rådighed til teleselskaber til mobilt bredbånd k) Etabler et big data forskningscenter, der også kan fungere som eksempelvis en fælles indgang for de forskningsprojekter i regionen, der kræver adgang til big data faciliteter 5

6 4 Tværfaglige samarbejder om nye medicinske løsninger Fælles testlab på hospital: a) Aktiver det gamle hospital ved at lave et tværkommunalt testlab og samtidig sikre at virksomhederne har adgang til testfaciliteter. I fællesskab etableres et epicenter inden for Health Care, uddannelse og talentmasse som vil tiltrække privat forskning b) Undersøg snitfladerne, potentialerne og mulighederne for samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og sundhedshusene med speciale inden for det forebyggende arbejde c) Samarbejd på tværs omkring løsninger og innovation inden for livsstilssygdomme d) Styrk offentlige-private-samarbejder og produktudvikling, og forpligt samarbejdsparterne ift. at være f.eks. laboratorium eller direkte forskningspartner. Begge dele vil kræve opbygning af forskningsmæssig viden og kompetencer. Det betyder investering i uddannelse og en organisationen som helhed for at gøre den parat til at kunne rumme eventuelle forskningsprojekter e) Inddrag kommunernes erfaringer/viden om hvad der er afprøvet og/eller er behov for. F.eks. koblingen mellem telemedicinsk løsning til patienter (hospitalsindlagte) og til borgere i eget hjem f) Udarbejd tværkommunale smarte løsninger som støtter op om behandling efter hospitalsindlæggelse og rehabilitering Tværgående betragtninger til inspiration, dialog og fælles erkendelse Strategiseminarets formål med at indsamle anbefalinger der udfolder erhvervspotentialerne omkring etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland er blevet opfyldt på den vis, at der er afstukket nogle konkrete pejlemærker og forslag til initiativer. Et gennemgående kendetegn i anbefalingerne er kombinationen af en satsning på langsigtede projekter der har fokus på innovation og uddannelse og tiltrækning af de rettet kompetencer. Samtidig vurderes samarbejde mellem erhvervslivet, forskningsinstitutioner og offentlige aktører som en væsentlig forudsætning for at indfri erhvervspotentialerne. Eksempelvis fremhæves det brede partnerskab med private og offentlige aktører af Nyt Hospital Nordsjælland, som nøglen til succes når de bedste fremtidsløsninger inden for byggeriet, omkring patientforløbet, vidensmiljøer og det nordsjællandske område skal skabes. Anbefalingerne understøtter ligeledes visionen for den Regionale Vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), som redegør for den fremtidige udvikling i Hovedstadsregionen og Greater CoPENHAGEN. Fokus er centreret omkring viden, som vurderes som nøglen til vækst. Regionen skal tiltrække endnu mere forskning, flere private og offentlige forskningsmidler samt skabe et tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, virksomheder og den offentlige sektor. Regionen skal være attraktiv som betyder at den er bæredygtig, og sund og tryg at leve i. På den vis kan der tiltrækkes investeringer, virksomheder og talent. 6

7 Sidst med ikke mindst skal regionen bindes sammen med nye sammenhængende og grænseoverskridende infrastruktur. Der skal findes en samlet løsning på trængselsproblemerne og det skal være nemt, hurtigt, effektivt og miljøvenligt at komme rundt. Samtidig skal transporten understøtte sund levevis og være bæredygtig, så elbiler og kollektiv transport skal spille en større rolle. Seminarets anbefalinger indgår samtidig som delelementer der understøtter Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft. De erhvervsmæssige styrker og potentialer er bygget op omkring et internationalt knudepunkt for erhverv, uddannelse og forskning med lifesciencevirksomheder, der er først og bedst til at finde løsninger på globale problemer. Samtidig er det partnerskaber og attraktive rammevilkår, der forpligter på tværs af erhverv, uddannelse og forskning der sikrer, at Hillerød kan tiltrække store og små virksomheder. Med dette udgangspunkt kan en række betragtninger på tværs af anbefalingerne fra seminaret, ReVUS en og Visionen for Hillerød gøres. De tværgående betragtninger er målrettet til at skabe dialog og fælles erkendelser på det politiske og administrative niveau i Hillerød kommune. For på bedste vis, at kunne sammenfatte og systematisere anbefalingerne har det været nødvendigt at kortlægge elementer i planområder og handleplaner, hvori anbefalingerne fra seminaret indgår. Anbefalingerne varierer meget i omfang og karakter, hvorfor der kan forventes at forekomme store udsving i ressourcebehovet ved en eventuel operationalisering. Nedstående fire skemaer adresserer hver anbefaling inden for en given kategori: 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje 4 Tværkommunalt samarbejde med det gamle og nye hospital som omdrejningspunkt 1. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft 1a) Attraktive boligmiljøer for udenlandske medarbejdere og forskere 1b) Attraktivt boligmiljø som tiltrækker og understøtter de unges behov Status og mulig opfølgning Forankres i kommuneplanen og indtænkes ved nybyggeri og Slotssøkarréprojektet. Indtænkes omkring udviklingen af Campusområdet og planstrategien. 1c) Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for at tale med virksomhederne om gensidige samarbejdsmuligheder og behovsafklaringer. På den vis sikres, at uddannelsernes indhold tilrettes virksomhedernes behov Hillerød Kommunes platform for at arbejde med emnet ligger i Strategisk Uddannelsesforum her har man fokus på det. Andre aktører kan have andre indgangsvinkler til at understøtte at der sker et fokuseret samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelser. 1d) Der skal etableres nye Der pågår et tværgående samarbejde mellem skoleafdelingen, 7

8 samarbejder omkring praktikpladser mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 1e) Styrk karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne 1f) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune som omdrejningspunkt så der udvikles smarte løsninger inden for patientforløb, som kan implementeres i undervisningen 1g) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og uddannelsesinstitutionerne om kompetencebehov, hvorefter uddannelserne- og efteruddannelserne tilpasses 1h) Tilbud om studieretninger inden for medicinske sygdomme 1i) Mentorstyrede vidensmiljøer som understøtter studieretningerne 1j) Opdyrk kontaktflade til virksomhederne og deres eventuelt tilflyttede medarbejdere 1k) Etabler et internationalt miljø, som hjælper ægtefæller ud på arbejdsmarkedet, børnene på internationale skoler og danner netværk omkring fritidsaktiviteter jobcenter, C4 og medlemmerne af Strategisk Uddannelsesforum. Hillerød Kommunes platform for at arbejde med emnet ligger i Strategisk Uddannelsesforum her har man fokus på det. Denne opfordring bliver adresseret aktivt i handleplan for Strategisk Uddannelsesforum. Det anbefales at bære initiativet videre i Copenhagen Health Tech Cluster og i Strategisk Uddannelsesforum. Der bør samtidig tages kontakt til Hospitalet for behovsafklaring omkring muligheder. Bilateralt samarbejde mellem Hospital og relevante uddannelser. Anbefalingen lyder at nedsætte af en taskforce repræsenteret ved uddannelsesinstitutionerne UCC og SOPU på tværs af social- og sundhed- og sygeplejeruddannelserne. Opfordring til uddannelsesinstitutionerne om at inddrage erhvervslivets kompetencer og skabe et formaliseret miljø. I udviklingen af Hillerød Kommunes hjemmeside, vil der indgå engelsksprogede og internationale henvisninger til virksomheder, ansatte og borgere. Dette punkt kan med fordel prioriteres i erhvervshandleplanen, og indgå som en del af udviklingen af initiativet Modtagerapparatet. Såvel NHN samt internationale virksomheder efterspørger særlige kompetencer. Er forankret i samarbejdet med International House Copenhagen men kan med fordel styrkes i erhvervshandleplanen. Det anbefales at udbygge samarbejdet og sikre idégenerering gennem den interne erhvervskoordinering. 2. Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv 2a)Involver virksomheder i klynger omkring det gamle hospital Status og mulig opfølgning Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. 8

9 2b) Stil virksomhederne faciliteter til rådighed, som vedrører velfærdsteknologiske løsninger 2c) Etabler og understøt et miljø, hvor der kan pågå forskning og udvikling af produkter og løsninger inden for de hyppigst forekomne sygdomme 2d) Bredt samarbejde omkring branding af potentialerne og mulighederne Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. C4 Videncenter medvirker til formidling af de gode historier gennem fælles kampagner mellem Hillerød Kommune og kommunens handels- og erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Det samme budskab skal fortælles mange gange i forskellige fora: CopCap, C4, Hillerød Kommunes hjemmeside m.fl. 3. Smart infrastruktur og stabile rammevilkår 3a) Udbyg den kollektive trafik i Nordsjælland ved bl.a. at udbygge flere supercykelstier og udvide antallet af by- og pendlercykler, herunder til og fra Nyt Hospital Nordsjælland 3b) Fokus på de lokale flaskehalse for biltrafikken 3c) Bedre trafikal tilgængelighed i Nordsjælland ved at udbygge motorvejsnettet til og fra København 3d) Skab bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter 3e) Tilfør byens nye rum, nye aktiviteter og ny værdi. Integrer (noget af) passive bygninger til at aktivere byen. 3f) Èn sammenhængende digital infrastruktur 3g) Raffiner den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik 3h) Iværksæt sundhedsløsninger til mennesker der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data Status og mulig opfølgning Punktet er fastholdt i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS), i samarbejdet med VisitNordsjælland og i trafikplanen. Indgår i arbejdet med trafikplanen. Indgår i det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde som består af borgmestrene fra Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs Kommune. Indgår i trafikplanen og i sammenhæng med direkte Lokalbanetog fra Nordsjælland til Nyt Hospital samt 5 minutters drift for S-tog på Hillerød banen. Indgår i arbejdet med planstrategien, i udvikling af Hillerød bykerne og i områdefornyelsesansøgningen. Indgår som en del af det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde. Der er i øjeblikket ikke et behov for at igangsætte initiativer på området, men vil blive drøftet, hvis et sådan skulle opstå. I Sundhedsaftalens regi er der nedsat en Økonomi- og Aktivitetsgruppe som kigger på tværsektorielle data bl.a. på kronikerområdet. Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) kunne være indgangen 9

10 3i) Når der gives en gravetilladelse lokalt, skal det sikres, at der trækkes trækrør til fibernetkabler 3j) Der kan med fordel stilles masteplads til rådighed til teleselskaber til mobilt bredbånd 3k) Etabler et big data forskningscenter og det samme kunne Samordningsudvalget (består af Hillerød Hospital, almen praksis og de 8 kommuner i optageområdet). Er forankret i Det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde og i Digitalisering og By og Miljø. Hillerød kommune bør selv finansiere og eje alle trækrør indtil kapaciteten sælges/udlejes. Anbefalingen lyder, at der udarbejdes en masteplan for hele kommunen, og på baggrund af beregninger stilles krav om kapacitet i det aktuelle område. Understøt og deltag i et eventuelt et samarbejde med Hospitalet, Rigshospitalet og Københavns Universitet som er hovedkræfterne i ny satsning på big data medicine. 4. Tværfaglige samarbejder Status og mulig opfølgning 4a) Aktiver det gamle hospital ved at lave et tværkommunalt testlab og samtidig sikre at virksomhederne har adgang til testfaciliteter 4b) Undersøg snitfladerne, potentialerne og mulighederne for samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og sundhedshusene Samordningsudvalget skal inddrages samt Regionsrådet ift. afklaring af det gamle hospital. Dette indgår som en del af Sundhedsaftalearbejdet. 4c) Samarbejd på tværs omkring løsninger og innovation inden for livsstilssygdomme 4d) Styrk OPP og produktudvikling, og forpligt samarbejdsparterne ift. at være laboratorium eller direkte forskningspartner 4e) Inddrag kommunernes erfaringer/viden om hvad der er afprøvet og/eller er behov for. 4f) Udarbejd tværkommunale smarte løsninger som støtter op om behandling efter hospitalsindlæggelse og rehabilitering Dette indgår som en del af sundhedsaftalearbejdet. Kan med fordel bringes med ind i et samarbejdet omkring Copenhagen Health Tech Cluster (CHC). Dette sker løbende, men der er naturligvis mulighed for at styrke dette. Evt. i samarbejdet med Copenhagen Health Tech Cluster (CHC). Dette indgår i diverse projekter forankret I Sundhedsaftalearbejdet. 10

11 Tværgående anbefalinger - Iværksæt et samarbejde med eksisterende hospital. Eksempelvis forsøg med et samarbejde om telemedicin for kronikkere. Et sådant samarbejde kunne pege frem mod de eksisterende hospitalsområder som fremtidige erhvervsparker (2a, 2c, 3h, 4c og 4e). - Afdæk hvilke virksomheder der kunne være interessante samarbejdspartnere for hospitalet indenfor de sygdomme som det skal specialiseres i. En kortlægning der kan danne udgangspunkt for opsøgende arbejde overfor disse virksomheder (2b, 4a og 4d). Generelle forudsætninger - Afsæt de nødvendige ressourcer som påkræves ifm. en undersøgelse af, hvilke behov og muligheder der er for et samarbejde mellem Hospitalet og Hillerød Kommune. - Udbyg og styrk samarbejdet med Copenhagen Health Tech Cluster. - Intensiver samarbejdet med aktørerne inden for internationalisering, som fx Modtagerapparatet, International House og Copenhagen Capacity. Overordnet konklusion - Den politiske stabilitet og dermed ro omkring retning og rammevilkårene er fuldstændig afgørende for en succesfuld udfoldelse af erhvervspotentialerne omkring Nyt Hospital Nordsjælland. - Platformene hvorpå formelle samarbejder mellem hospitalet, kommunen, Regionen, erhvervsvirksomhederne og uddannelses- og forskningsinstitutionerne kan udvikle sig skal sikres gennem forpligtende samarbejder. 11

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden 1. juni 2015 Sagsbeh.:AP J.nr.: 00.24.00-P35-2-15 (Høringssvaret overføres til Borgmesterens brevpapir) Udvikling og Dokumentation Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad Til Region Hovedstaden

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere