Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte"

Transkript

1 Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland FORORD I løbet af de næste fem-syv år skal Hillerød udbygges med Nyt Hospital Nordsjælland, en ny station og bydelen Favrholm med erhverv og boliger. Den synergi, der ligger i den udvikling, skal udnyttes. Det er en stor opgave, der rummer masser af potentiale, og som Hillerød Byråd gerne vil udnytte maximalt på den korte og lange bane. Økonomiudvalget har på den baggrund igangsat et forløb, som skal sætte spot på de steder, hvor der kan udvikles, skabes gode idéer og genereres vækst, både som virksomhed, som kommune, som en del af Nordsjælland, som en del af Region Hovedstaden og Greater Copenhagen. Hillerød Kommunes erhvervsstrategi er baseret på, at kommunen er en stærk lokal og regional samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn. Derfor er det centralt for Hillerød Byråd, at virksomhederne har de bedste rammer for at drive virksomhed. Nærværende idékatalog samler de input som fremkom på strategiseminaret den 4. marts 2015 og skal bruges som inspiration til de politiske drøftelser og beslutninger, der skal træffes på erhvervsområdet i Hillerød Kommune og i forbindelse med den nye bydel Favrholm. BAGGRUND Materialet til idékataloget udspringer bl.a. af oplægsholdernes udspil. Nyt Hospital Nordsjælland er meget optaget af at udfordre nye samarbejder på tværs, så der skabes fremtidsløsninger, der sætter nye standarder inden for byggeriet, omkring patientforløbet, vidensmiljøer og det nordsjællandske område. Nyt Hospital Nordsjælland, som skal servicere borgere, bliver et akuthospital med speciale inden for medicinske sygdomme og inden for de hyppigst forekomne sygdomme. På den vis opstår der et stort behov for samarbejder omkring forskning, innovation og patientforløb. For at kunne modsvare konkurrencen fra Herlev, Hvidovre og Gentofte Hospitaler, skal videnmiljøer, passende boligforhold samt kompetenceudvikling etableres og understøttes. Samtidig påpeger oplægsholderne, at det er meget vigtigt, at man fra politisk hold fokuserer på det, politikere rent faktisk kan gøre noget ved rammebetingelserne herunder infrastruktur. Væsentligt er, at politikerne spørger sig selv, hvordan de kan være med til at realisere erhvervslivets m.fl. ønsker og bestræbelser på at realisere Hillerød Byråds ambitioner. Det politiske niveau skal engagere sig og forpligte sig, i forhold til at medudvikle erhvervslivets nærmiljø og lokalområdet, hvilket skal ske på baggrund af et samarbejde omkring det, som aktuelt giver mening. Ved i fællesskab at definere must win 1

2 projekter, hvor der kan udvikles på ideerne langt ud i fremtiden, vil det blive muligt at ansøge om investeringsmidler fra eksempelvis Region Hovedstaden, ATP, EU m.fl. Deres anbefalinger understreger to grundlæggende forudsætninger der skal være stede for at indfri ønsket om at udnytte erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland: Skab formelle rammer og forpligtende samarbejder som understøtter platformen for de såkaldte Triple Helix-modeller, hvor private aktører kan mødes med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne samt offentlige aktører Stabilitet i rammevilkårene; Uanset om der sker en politisk forskydning, skal der sikres stabilitet, således at der fastholdes et vedvarende politisk fokus på og prioritering af projekter, hvor der kan udvikles på ideerne langt ud i fremtiden Eksempel på Triple Helix - Nyt Hospital Nordsjælland kræver særlige rensningsformer, som Hillerød Forsyning kan tilbyde. På grund af den store volumen, vil der kunne udvikles tilbud til de etablerede virksomheder, som i øjeblikket må køre til kommunekemi med deres affaldsprodukter. - Et teknisk symbiosenetværk er allerede realiseret. Netværkets medlemmer består af repræsentanter fra erhvervslivet, Hillerød Forsyning, Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden. I det følgende beskrives i alt 4 indsatsområder, som omhandler anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af potentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland. Anbefalingerne kan inddeles i fire overordnede kategorier: 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje 4 Tværkommunalt samarbejde med det gamle og nye hospital som omdrejningspunkt 2

3 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter Attraktive boligformer: a) Det er nødvendigt at skabe boligmiljøer, som er attraktive for såvel udenlandske medarbejdere som danske tilflyttere inden for forskningsmiljøet. Målgruppen efterspørger blandt andet store komfortable lejligheder b) Samtidig skal der være boligtyper, som tiltrækker og understøtter de unges behov Kvalitetsløft af uddannelserne: c) Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for at tale med virksomhederne om gensidige samarbejdsmuligheder og behovsafklaringer. På den vis sikres, at uddannelsernes indhold tilrettes virksomhedernes behov d) Der skal etableres nye samarbejder omkring praktikpladser mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner e) Styrk karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne f) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune som omdrejningspunkt så der udvikles smarte løsninger inden for patientforløb, som kan implementeres i undervisningen g) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og uddannelsesinstitutionerne om kompetencebehov, hvorefter uddannelserne- og efteruddannelserne tilpasses Attraktive miljøer for talenter: h) Tilbud om studieretninger inden for medicinske sygdomme der understøtter Nyt Hospital Nordsjællands forskningsområder i) Skab formaliserede mentorstyrede vidensmiljøer som understøtter studieretningerne j) Opdyrk kontaktflade til virksomhederne og deres eventuelt tilflyttende medarbejdere, da det har en stor indflydelse på om virksomheder og medarbejdere føler sig velkomne eller ej k) Etabler et internationalt miljø, som hjælper ægtefæller ud på arbejdsmarkedet, børnene på internationale skoler og danner netværk omkring fritidsaktiviteter 3

4 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding Adgang til testfaciliteter: a) Involver virksomhederne i klynger, fx ved at aktivere det gamle hospital og skabe et miljø hvor Medicovirksomheder kan afprøve eller udvikle produkter til og med Nyt Hospital Nordsjælland b) Virksomhederne stilles testfaciliteter til rådighed, som vedrører velfærdsteknologiske løsninger Driftigt iværksættermiljø: c) Etabler og understøt et miljø, hvor der kan pågå forskning og udvikling af produkter og løsninger inden for de hyppigst forekomne sygdomme Fokuseret branding: d) For at kunne tiltrække talenter og højtuddannede medarbejdere, skal Hillerød Kommune og C4 samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland, DTU/SCION og Copenhagen Capacity omkring branding af potentialerne og mulighederne 4

5 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje Fysisk infrastruktur: a) Udbyg den kollektive trafik i Nordsjælland ved bl.a. at udbygge flere supercykelstier og udvide antallet af by- og pendlercykler, herunder til og fra Nyt Hospital Nordsjælland b) Fokuseres på de lokale flaskehalse for biltrafikken c) Skab grundlaget for bedre trafikal tilgængelighed i Nordsjælland ved at udbygge motorvejsnettet til og fra København d) Skab bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter Arkitekturens sociale infrastruktur: e) Tilfør byens nye rum, nye aktiviteter og ny værdi. Integrer nogle af de passive bygninger til at aktivere byen. Det skal sikres, at bygningerne ikke bare tilpasser sig omgivelserne, men også tilgodeser og tilpasser sig de behov, de på hver deres måde skal opfylde og udfordre. Enten ved at skabe nye offentlige byrum, give eksisterende bygninger nye funktioner og dermed nyt liv eller ligefrem ændre den måde, vi bruger byen på Digital infrastruktur: f) Vær medskaber af et tværkommunalt net som sikrer en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig g) Raffiner den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik h) Iværksæt sundhedsløsninger til mennesker der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data i) Når der gives en gravetilladelse lokalt, skal det sikres, at der trækkes trækrør til fibernetkabler j) Der kan med fordel stilles masteplads til rådighed til teleselskaber til mobilt bredbånd k) Etabler et big data forskningscenter, der også kan fungere som eksempelvis en fælles indgang for de forskningsprojekter i regionen, der kræver adgang til big data faciliteter 5

6 4 Tværfaglige samarbejder om nye medicinske løsninger Fælles testlab på hospital: a) Aktiver det gamle hospital ved at lave et tværkommunalt testlab og samtidig sikre at virksomhederne har adgang til testfaciliteter. I fællesskab etableres et epicenter inden for Health Care, uddannelse og talentmasse som vil tiltrække privat forskning b) Undersøg snitfladerne, potentialerne og mulighederne for samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og sundhedshusene med speciale inden for det forebyggende arbejde c) Samarbejd på tværs omkring løsninger og innovation inden for livsstilssygdomme d) Styrk offentlige-private-samarbejder og produktudvikling, og forpligt samarbejdsparterne ift. at være f.eks. laboratorium eller direkte forskningspartner. Begge dele vil kræve opbygning af forskningsmæssig viden og kompetencer. Det betyder investering i uddannelse og en organisationen som helhed for at gøre den parat til at kunne rumme eventuelle forskningsprojekter e) Inddrag kommunernes erfaringer/viden om hvad der er afprøvet og/eller er behov for. F.eks. koblingen mellem telemedicinsk løsning til patienter (hospitalsindlagte) og til borgere i eget hjem f) Udarbejd tværkommunale smarte løsninger som støtter op om behandling efter hospitalsindlæggelse og rehabilitering Tværgående betragtninger til inspiration, dialog og fælles erkendelse Strategiseminarets formål med at indsamle anbefalinger der udfolder erhvervspotentialerne omkring etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland er blevet opfyldt på den vis, at der er afstukket nogle konkrete pejlemærker og forslag til initiativer. Et gennemgående kendetegn i anbefalingerne er kombinationen af en satsning på langsigtede projekter der har fokus på innovation og uddannelse og tiltrækning af de rettet kompetencer. Samtidig vurderes samarbejde mellem erhvervslivet, forskningsinstitutioner og offentlige aktører som en væsentlig forudsætning for at indfri erhvervspotentialerne. Eksempelvis fremhæves det brede partnerskab med private og offentlige aktører af Nyt Hospital Nordsjælland, som nøglen til succes når de bedste fremtidsløsninger inden for byggeriet, omkring patientforløbet, vidensmiljøer og det nordsjællandske område skal skabes. Anbefalingerne understøtter ligeledes visionen for den Regionale Vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), som redegør for den fremtidige udvikling i Hovedstadsregionen og Greater CoPENHAGEN. Fokus er centreret omkring viden, som vurderes som nøglen til vækst. Regionen skal tiltrække endnu mere forskning, flere private og offentlige forskningsmidler samt skabe et tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, virksomheder og den offentlige sektor. Regionen skal være attraktiv som betyder at den er bæredygtig, og sund og tryg at leve i. På den vis kan der tiltrækkes investeringer, virksomheder og talent. 6

7 Sidst med ikke mindst skal regionen bindes sammen med nye sammenhængende og grænseoverskridende infrastruktur. Der skal findes en samlet løsning på trængselsproblemerne og det skal være nemt, hurtigt, effektivt og miljøvenligt at komme rundt. Samtidig skal transporten understøtte sund levevis og være bæredygtig, så elbiler og kollektiv transport skal spille en større rolle. Seminarets anbefalinger indgår samtidig som delelementer der understøtter Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft. De erhvervsmæssige styrker og potentialer er bygget op omkring et internationalt knudepunkt for erhverv, uddannelse og forskning med lifesciencevirksomheder, der er først og bedst til at finde løsninger på globale problemer. Samtidig er det partnerskaber og attraktive rammevilkår, der forpligter på tværs af erhverv, uddannelse og forskning der sikrer, at Hillerød kan tiltrække store og små virksomheder. Med dette udgangspunkt kan en række betragtninger på tværs af anbefalingerne fra seminaret, ReVUS en og Visionen for Hillerød gøres. De tværgående betragtninger er målrettet til at skabe dialog og fælles erkendelser på det politiske og administrative niveau i Hillerød kommune. For på bedste vis, at kunne sammenfatte og systematisere anbefalingerne har det været nødvendigt at kortlægge elementer i planområder og handleplaner, hvori anbefalingerne fra seminaret indgår. Anbefalingerne varierer meget i omfang og karakter, hvorfor der kan forventes at forekomme store udsving i ressourcebehovet ved en eventuel operationalisering. Nedstående fire skemaer adresserer hver anbefaling inden for en given kategori: 1 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft forudsætter attraktive boligformer, kvalitetsløft af uddannelserne og attraktive miljøer for talenter 2 Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv forudsætter adgang til testfaciliteter, et driftigt iværksættermiljø samt en fokuseret branding 3 Smart Infrastruktur og stabile rammevilkår forudsætter en stor grad af politisk modenhed og en fast linje 4 Tværkommunalt samarbejde med det gamle og nye hospital som omdrejningspunkt 1. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft 1a) Attraktive boligmiljøer for udenlandske medarbejdere og forskere 1b) Attraktivt boligmiljø som tiltrækker og understøtter de unges behov Status og mulig opfølgning Forankres i kommuneplanen og indtænkes ved nybyggeri og Slotssøkarréprojektet. Indtænkes omkring udviklingen af Campusområdet og planstrategien. 1c) Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for at tale med virksomhederne om gensidige samarbejdsmuligheder og behovsafklaringer. På den vis sikres, at uddannelsernes indhold tilrettes virksomhedernes behov Hillerød Kommunes platform for at arbejde med emnet ligger i Strategisk Uddannelsesforum her har man fokus på det. Andre aktører kan have andre indgangsvinkler til at understøtte at der sker et fokuseret samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelser. 1d) Der skal etableres nye Der pågår et tværgående samarbejde mellem skoleafdelingen, 7

8 samarbejder omkring praktikpladser mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 1e) Styrk karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne 1f) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune som omdrejningspunkt så der udvikles smarte løsninger inden for patientforløb, som kan implementeres i undervisningen 1g) Samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og uddannelsesinstitutionerne om kompetencebehov, hvorefter uddannelserne- og efteruddannelserne tilpasses 1h) Tilbud om studieretninger inden for medicinske sygdomme 1i) Mentorstyrede vidensmiljøer som understøtter studieretningerne 1j) Opdyrk kontaktflade til virksomhederne og deres eventuelt tilflyttede medarbejdere 1k) Etabler et internationalt miljø, som hjælper ægtefæller ud på arbejdsmarkedet, børnene på internationale skoler og danner netværk omkring fritidsaktiviteter jobcenter, C4 og medlemmerne af Strategisk Uddannelsesforum. Hillerød Kommunes platform for at arbejde med emnet ligger i Strategisk Uddannelsesforum her har man fokus på det. Denne opfordring bliver adresseret aktivt i handleplan for Strategisk Uddannelsesforum. Det anbefales at bære initiativet videre i Copenhagen Health Tech Cluster og i Strategisk Uddannelsesforum. Der bør samtidig tages kontakt til Hospitalet for behovsafklaring omkring muligheder. Bilateralt samarbejde mellem Hospital og relevante uddannelser. Anbefalingen lyder at nedsætte af en taskforce repræsenteret ved uddannelsesinstitutionerne UCC og SOPU på tværs af social- og sundhed- og sygeplejeruddannelserne. Opfordring til uddannelsesinstitutionerne om at inddrage erhvervslivets kompetencer og skabe et formaliseret miljø. I udviklingen af Hillerød Kommunes hjemmeside, vil der indgå engelsksprogede og internationale henvisninger til virksomheder, ansatte og borgere. Dette punkt kan med fordel prioriteres i erhvervshandleplanen, og indgå som en del af udviklingen af initiativet Modtagerapparatet. Såvel NHN samt internationale virksomheder efterspørger særlige kompetencer. Er forankret i samarbejdet med International House Copenhagen men kan med fordel styrkes i erhvervshandleplanen. Det anbefales at udbygge samarbejdet og sikre idégenerering gennem den interne erhvervskoordinering. 2. Tiltrækning af virksomheder og styrkelse af det etablerede erhverv 2a)Involver virksomheder i klynger omkring det gamle hospital Status og mulig opfølgning Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. 8

9 2b) Stil virksomhederne faciliteter til rådighed, som vedrører velfærdsteknologiske løsninger 2c) Etabler og understøt et miljø, hvor der kan pågå forskning og udvikling af produkter og løsninger inden for de hyppigst forekomne sygdomme 2d) Bredt samarbejde omkring branding af potentialerne og mulighederne Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. Forvaltningen kan tage kontakt til Hospitalet for behovsafklaring og omkring muligheder. C4 Videncenter medvirker til formidling af de gode historier gennem fælles kampagner mellem Hillerød Kommune og kommunens handels- og erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Det samme budskab skal fortælles mange gange i forskellige fora: CopCap, C4, Hillerød Kommunes hjemmeside m.fl. 3. Smart infrastruktur og stabile rammevilkår 3a) Udbyg den kollektive trafik i Nordsjælland ved bl.a. at udbygge flere supercykelstier og udvide antallet af by- og pendlercykler, herunder til og fra Nyt Hospital Nordsjælland 3b) Fokus på de lokale flaskehalse for biltrafikken 3c) Bedre trafikal tilgængelighed i Nordsjælland ved at udbygge motorvejsnettet til og fra København 3d) Skab bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter 3e) Tilfør byens nye rum, nye aktiviteter og ny værdi. Integrer (noget af) passive bygninger til at aktivere byen. 3f) Èn sammenhængende digital infrastruktur 3g) Raffiner den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik 3h) Iværksæt sundhedsløsninger til mennesker der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data Status og mulig opfølgning Punktet er fastholdt i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS), i samarbejdet med VisitNordsjælland og i trafikplanen. Indgår i arbejdet med trafikplanen. Indgår i det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde som består af borgmestrene fra Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs Kommune. Indgår i trafikplanen og i sammenhæng med direkte Lokalbanetog fra Nordsjælland til Nyt Hospital samt 5 minutters drift for S-tog på Hillerød banen. Indgår i arbejdet med planstrategien, i udvikling af Hillerød bykerne og i områdefornyelsesansøgningen. Indgår som en del af det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde. Der er i øjeblikket ikke et behov for at igangsætte initiativer på området, men vil blive drøftet, hvis et sådan skulle opstå. I Sundhedsaftalens regi er der nedsat en Økonomi- og Aktivitetsgruppe som kigger på tværsektorielle data bl.a. på kronikerområdet. Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) kunne være indgangen 9

10 3i) Når der gives en gravetilladelse lokalt, skal det sikres, at der trækkes trækrør til fibernetkabler 3j) Der kan med fordel stilles masteplads til rådighed til teleselskaber til mobilt bredbånd 3k) Etabler et big data forskningscenter og det samme kunne Samordningsudvalget (består af Hillerød Hospital, almen praksis og de 8 kommuner i optageområdet). Er forankret i Det Nordsjællandske Borgmestersamarbejde og i Digitalisering og By og Miljø. Hillerød kommune bør selv finansiere og eje alle trækrør indtil kapaciteten sælges/udlejes. Anbefalingen lyder, at der udarbejdes en masteplan for hele kommunen, og på baggrund af beregninger stilles krav om kapacitet i det aktuelle område. Understøt og deltag i et eventuelt et samarbejde med Hospitalet, Rigshospitalet og Københavns Universitet som er hovedkræfterne i ny satsning på big data medicine. 4. Tværfaglige samarbejder Status og mulig opfølgning 4a) Aktiver det gamle hospital ved at lave et tværkommunalt testlab og samtidig sikre at virksomhederne har adgang til testfaciliteter 4b) Undersøg snitfladerne, potentialerne og mulighederne for samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og sundhedshusene Samordningsudvalget skal inddrages samt Regionsrådet ift. afklaring af det gamle hospital. Dette indgår som en del af Sundhedsaftalearbejdet. 4c) Samarbejd på tværs omkring løsninger og innovation inden for livsstilssygdomme 4d) Styrk OPP og produktudvikling, og forpligt samarbejdsparterne ift. at være laboratorium eller direkte forskningspartner 4e) Inddrag kommunernes erfaringer/viden om hvad der er afprøvet og/eller er behov for. 4f) Udarbejd tværkommunale smarte løsninger som støtter op om behandling efter hospitalsindlæggelse og rehabilitering Dette indgår som en del af sundhedsaftalearbejdet. Kan med fordel bringes med ind i et samarbejdet omkring Copenhagen Health Tech Cluster (CHC). Dette sker løbende, men der er naturligvis mulighed for at styrke dette. Evt. i samarbejdet med Copenhagen Health Tech Cluster (CHC). Dette indgår i diverse projekter forankret I Sundhedsaftalearbejdet. 10

11 Tværgående anbefalinger - Iværksæt et samarbejde med eksisterende hospital. Eksempelvis forsøg med et samarbejde om telemedicin for kronikkere. Et sådant samarbejde kunne pege frem mod de eksisterende hospitalsområder som fremtidige erhvervsparker (2a, 2c, 3h, 4c og 4e). - Afdæk hvilke virksomheder der kunne være interessante samarbejdspartnere for hospitalet indenfor de sygdomme som det skal specialiseres i. En kortlægning der kan danne udgangspunkt for opsøgende arbejde overfor disse virksomheder (2b, 4a og 4d). Generelle forudsætninger - Afsæt de nødvendige ressourcer som påkræves ifm. en undersøgelse af, hvilke behov og muligheder der er for et samarbejde mellem Hospitalet og Hillerød Kommune. - Udbyg og styrk samarbejdet med Copenhagen Health Tech Cluster. - Intensiver samarbejdet med aktørerne inden for internationalisering, som fx Modtagerapparatet, International House og Copenhagen Capacity. Overordnet konklusion - Den politiske stabilitet og dermed ro omkring retning og rammevilkårene er fuldstændig afgørende for en succesfuld udfoldelse af erhvervspotentialerne omkring Nyt Hospital Nordsjælland. - Platformene hvorpå formelle samarbejder mellem hospitalet, kommunen, Regionen, erhvervsvirksomhederne og uddannelses- og forskningsinstitutionerne kan udvikle sig skal sikres gennem forpligtende samarbejder. 11

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Kommunernes Landsforening Erhvervskonference, 24. august 2015 Formål og

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere