Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B København K Tlf.: Information om. til TR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR"

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012

2 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord Som tillidsrepræsentant i Dansk Socialrådgiverforening er det rart at have et sted hvor basale oplysninger er samlet. I denne pjece finder du oplysninger: - om medlemmerne - om kontingenter - om foreningens opbygning - om regionerne - om det centrale sekretariat - om de andre organisationer - om arbejdsgivermodparterne - om arbejdspladserne - om medlemmer og tillidsrepræsentanter - om anvendte forkortelser Pjecen bliver løbende revideret. Hvis du har ideer eller kommentarer til indholdet må du meget genre henvende dig til DS sekretariat. Seneste version af pjecen kan du se på DS hjemmeside: På DS hjemmeside kan du bl.a. finde faglig håndbog, kursusoversigter, gode links og meget mere.

3 Dansk Socialrådgiverforening Side 3 Medlemmerne Dansk Socialrådgiverforening har (pr ) medlemmer. Heraf er der: aktive medlemmer, der er i arbejde aktive medlemmer, der er arbejdsløse eller på orlov studentermedlemmer passive medlemmer seniormedlemmer Udvikling i medlemstallet I diagrammet baserer tallene sig på aktive medlemmer (inkl. ledige medlemmer), men eks. studerende, seniorer og passive medlemmer.

4 Dansk Socialrådgiverforening Side 4 Kontingenter Foreningens medlemskontingent fastsættes iht. foreningens love 4 af repræsentantskabet og opkræves månedsvis forud. For aktive medlemmer er der tre forskellige kontingenter: 1. Normalkontingent: kr. pr. kvartal Normalkontingentet betales af alle, som ikke er arbejdsløse, herunder også socialrådgivere i skåne- og fleksjob. 2. Deltids- og ledighedskontingent: kr. pr. kvartal Deltids- og ledighedskontingent betales af alle, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (normalt 20 timer), eller derunder om ugen, har beregnet dagpengesats og er tilmeldt Arbejdsformidlingen. 3. Barselskontingent: kr. pr. kvartal Barselskontingent betales i den ulønnede del af barsels- og adoptionsorloven. 4. Dimittendkontingent: 834 kr. pr. kvartal Dimittendkontingent betales af alle dimittender, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (normalt 20 timer) eller derunder og som er tilmeldt Arbejdsformidlingen. 4. Passive medlemmer: 231 kr. pr. kvartal Passivt medlemskab er for socialrådgivere beskæftiget uden for DS forhandlingsområde uden samarbejdsaftale med DS, men organiseret i den forhandlingsberettigede organisation, samt for socialrådgivere uden beskæftigelse i Danmark, uden dagpengeret og ikke arbejdssøgende inden for faget. 5. Seniormedlemmer: 231 kr. pr. kvartal Seniorkontingent betales af alle medlemmer, der overgår til pension eller efterløn. 6. Studentermedlemmer: 372 kr. pr. år Alle studerende på socialrådgiveruddannelserne ved Professionshøjskolerne og ved Aalborg Universitet kan optages som studentermedlemmer. Medlemskabet svarer til passivt medlemskab. DS har herudover samarbejdsaftaler med Kriminalforsorgsforeningen, DJØF og Seminarielærerforeningen (Dansk Magisterforening) samt SL (ansatte ved en del af Servicestyrelsen). Kontingentsats for ovenstående dobbeltmedlemmer oplyses ved henvendelse til DS sekretariat, medlemsafdelingen.

5 Dansk Socialrådgiverforening Side 5 Foreningens opbygning Det er tillidsrepræsentanten, man først skal henvende sig til, hvis der er forhold på arbejdspladsen der skal drøftes eller gøres noget ved. Tillidsrepræsentanten er DS repræsentant på arbejdspladsen og står for klubbens kontakt til ledelsen samt til DS-regionen. Tillidsrepræsentanten er leder af klubben af socialrådgivere på arbejdspladsen. Når der er 5 socialrådgivere på en arbejdsplads, har man ret til at vælge tillidsrepræsentant. Nogle gange er det dog muligt at aftale at man kan vælge en TR, selvom der færre end 5 socialrådgivere. DS har landsklubber for socialrådgivere, der er ansat ved landsdækkende arbejdspladser (på det statslige og private område). Der er blandt andet landsklubber for ansatte ved Servicestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Mødrehjælpen. Der er p.t. 25 faggrupper. Det er landsdækkende grupper hvor socialrådgivere, der arbejder inden for samme område, samles for at påvirke fagets udvikling og socialpolitikken. Der er for eksempel faggrupper for ansatte på sygehusene, i fagbevægelsen og børn - familieområdet i kommunerne. Bestyrelserne er aktive medspillere når DS afgiver høringssvar på nye sociale love. I ledersektionen kan man blive medlem, hvis man er ansat i stillinger med personaleledelsesansvar. Ledersektionens bestyrelse arbejder med at varetage ledernes faglige interesser, og tage initiativer på det ledelsespolitiske område, på det socialpolitiske område og det socialfaglige område. Seniorsektionen er for pensionister og efterlønsmodtagere. Gruppen har til formål at beskæftige sig med socialhistoriske, socialpolitiske og fagpolitiske emner. Medlemmerne kan deltage i gruppens aktiviteter rundt om i landet og er tænketank/idebank for udveksling af erfaring i udøvelsen af socialt arbejde. De socialrådgiverstuderende arbejder studenterpolitisk i De Studerendes Råd (DSR) på uddannelsesinstitutionerne. På landsplan samles aktiviteterne i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), der også udpeger studenterrepræsentanter til DS repræsentantskab, hovedbestyrelse og udvalg. DSR på de enkelte skoler udpeger ligeledes hver en repræsentant til DS repræsentantskab. Regionerne er lokale afdelinger af DS. Region Nord dækker region Midtjylland og region Nordjylland, Region Syd dækker region Syddanmark og Region Øst dækker region Hovedstaden og region Sjælland. Regionen har til opgave at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser på lokalt plan samt

6 Dansk Socialrådgiverforening Side 6 at formidle kontakten mellem medlemmerne og foreningens ledelse. Alle DS medlemmer er automatisk medlem af den region hvor de arbejder. I arbejdsløshedsperioder kan medlemmet vælge at tilknytte sig den region hvori de bor. I hver region er der fysisk placeret et eller flere regionskontorer. Her er der ansat konsulenter, der varetager støtte til TR, medlemshenvendelser, m.v. Regionen ledes af regionsbestyrelsen som vælges på generalforsamling samt en regionsformand, der vælges ved urafstemning. Repræsentantskabet er den øverste myndighed i DS. Repræsentantskabet består af medlemmer valgt på regionsgeneralforsamlingerne samt de tre regionsformænd, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, studenterrepræsentanter, repræsentanter for seniorsektionen og ledersektionens formand. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert andet år i november måned (i lige år). Her besluttes den overordnede politik. Der vedtages et principprogram med foreningens grundlæggende holdninger og resolutioner, som fastlægger foreningens højest prioriterede arbejdsområder for den kommende 2-års periode. Hovedbestyrelsen (14 medlemmer inkl. forretningsudvalget, de 3 regionsformænd og to studenterrepræsentanter) er foreningens øverste ledelse mellem repræsentantskabsmøderne. Alle hovedbestyrelsesmedlemmer (bortset fra studenterrepræsentanterne) vælges af medlemmerne ved urafstemning i september i lige år. Medlemmerne vælger hvert andet år i september en hovedbestyrelse (HB) og et forretningsudvalg (FU), der består af formand og næstformand. Forretningsudvalget er fuldtidsfrikøbte og arbejder fra det centrale sekretariat. Repræsentantskab og hovedbestyrelse nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som arbejder med særligt vigtige områder. Det centrale sekretariat ligger i Toldbodgade i København. I sekretariatet varetages foreningens forpligtelser over for myndigheder og andre organisationer, forhandling af centrale overenskomster, konsulentbistand til regioner, generel drift af foreningen, udgivelse af blad, m.m.. Siden 2009 er serviceringen af de statslige medlemmer også varetaget af konsulenter ansat i sekretariatet.

7 Dansk Socialrådgiverforening Side 7 Regionerne Dansk Socialrådgiverforening er opdelt i 3 regioner: Region Øst: Region Hovedstaden og region Sjælland medlemmer Region Syd: Region Syddanmark medlemmer Region Nord: Region Midtjylland og region Nordjylland I udlandet: medlemmer 33 medlemmer I alt: medlemmer

8 Dansk Socialrådgiverforening Side 8 Det centrale sekretariat Toldbodgade 19 B Tlf Fax København K. Hjemmeside: Sekretariatet er åbent for telefoniske henvendelser mandag - fredag Sekretariatet har 35 ansatte der varetager: Løn og forhandling - herunder centrale overenskomster, samarbejde med andre organisationer, konsulentbistand til regionerne, servicering af statsansatte, selvstændige og information til TR, m.fl. Socialfagligt område - herunder socialpolitik, beskæftigelsespolitik, integrations- og sundhedspolitik, etik, kontakt til faggrupper, det internationale arbejde. Uddannelsespolitik, personalepolitik og arbejdsmiljøpolitik - herunder udvikling af redskaber og konsulentbistand til regionerne. Organisationsuddannelse og organisationsudvikling - herunder TR-uddannelse, uddannelse af andre valgte repræsentanter og organisatoriske forhold. Fagbladet Socialrådgiveren, tidsskriftet Uden for nummer og hjemmesiden - Socialrådgiveren udgives hver 14. dag og DS hjemmeside opdateres løbende. Administrative funktioner - herunder medlemsregistrering, kontingentopkrævning, edb, økonomistyring, reception og distribution.

9 Dansk Socialrådgiverforening Side 9 Andre organisationer Dansk Socialrådgiverforening er medlem af andre organisationer: Offentligt Ansattes Organisation (OAO) OAO er et forhandlingsfællesskab, som på det kommunale/regionale/statslige område består af 30 forbund, bl.a. FOA, HK/Kommunal, SL, 3F, m.v. Alle har ansatte der arbejder på det offentlige område. Tilsammen har OAO ca medlemmer. Bortset fra DS, er alle øvrige forbund medlemmer af hovedorganisationen LO. DS er medlem af hovedorganisationen FTF. OAO s formål er at arbejde for størst mulig indflydelse på løn- og ansættelsesvilkårene inden for det kommunale/regionale/statslige arbejdsmarked. OAO skal yde medlemsorganisationerne støtte på alle arbejdsområder: Overenskomster og lokalt samarbejde. Personalepolitik, medindflydelse, arbejdsmiljø og efter - og videreuddannelse. Internationalt arbejde og EU-spørgsmål. Kommunaløkonomi og -politik. Udvikling, omstilling og nye styreformer i den offentlige sektor. DS samarbejder sammen med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og HK-Kommunal (HK-K) i Den Socialfaglige branche. OAO ledes at et forretningsudvalg, hvor DS har en plads. Se KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) KTO er forhandlingsfællesskabet for alle ansatte i regioner og kommuner. KTO repræsenterer 45 organisationer med knap ansatte i regioner og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger om generelle lønog ansættelsesvilkår for kommunalt og regionalt ansatte tilsluttet KTO. KTO forhandler således med de kommunale og regionale arbejdsgivere om bl.a. generelle lønforhold, barsel, ferie samt medindflydelse og medbestemmelse. KTO og de kommunale/regionale arbejdsgivere har desuden iværksat personalepolitiske samarbejdsprojekter om bl.a. kvalitetsudvikling, arbejdsmiljøudvikling og arbejdsmarkedsforhold. KTO ledes af en bestyrelse og et forhandlingsudvalg. DS har en plads i bestyrelsen. Se

10 Dansk Socialrådgiverforening Side 10 FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) FTF er en hovedorganisation på linje med LO og AC. FTF har 83 organisationer som medlemmer, og disse organiserer tilsammen ca lønmodtagere. FTF udfører service for medlemsorganisationerne inden for bl.a. uddannelsespolitik, arbejdsmiljø, social- og sundhedspolitik, økonomi og arbejdsmarkedspolitik. FTF s øverste myndighed er kongressen, der træder sammen hvert 3. år. Uden for kongresåret mødes repræsentantskabet en gang årligt. DS har fem pladser på kongressen og to pladser i repræsentantskabet o g 1 plads i FTF s forretningsudvalg. Se CO 10 (Statstjenestemændenes Centralorganisation 10) CO 10 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for 38 faglige organisationer og organisationsdannelser med ca medlemmer - alle ansat inden for statens område. CO 10 har sammen med LC (Lærernes Centralorganisation) dannet forhandlingsfællesskabet SKAF (stats- og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab). Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO 10 om alle generelle løn- arbejds- og pensionsvilkår på sine medlemsorganisationers vegne. Det er CO 10's mål at sikre medlemmerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt en rimelig lønudvikling i forhold til lønudviklingen på den øvrige del af arbejdsmarkedet. CO 10 ledes af en hovedbestyrelse, hvor DS har en plads. Se CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) De 4 centralorganisationer i staten (AC, CO 10, TOK og STK) udgør CFU. CFU forhandler bl.a. generelle lønforhold, barsel, ferie med finansministeren. DS er gennem CO 10 s plads repræsenteret i udvalget. SKAF (Stats - og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab) SKAF er et samarbejde mellem CO10 og LC. SKAF driver et fællessekretariat. Se

11 Dansk Socialrådgiverforening Side 11

12 Dansk Socialrådgiverforening Side 12 Arbejdsgivermodparterne KL RLTN Staten Andre Kommunernes Landsforening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen f.eks. bestyrelser ved selvejende institutioner, private organisationer og virksomheder

13 Dansk Socialrådgiverforening Side 13 Arbejdspladserne ARBEJDSGIVER Kommuner medlemmer ARBEJDSSTEDER/ ARBEJDSOMRÅDER Forvaltning Børn og unge Jobcentre/beskæftigelsesområdet Socialpsykiatri Ældreområdet Dagbehandling FORHANDLINGS- MODPARTER Kommunernes Landsforening(KL) De enkelte kommuner. Regioner 649 medlemmer Sygehuse Forvaltninger Døgninstitutioner RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) De enkelte regioner Staten 747 medlemmer Servicestyrelsen Statsforvaltningerne UC er Kriminalforsorgen Studenterrådgivningen Forsvaret Handicapkonsulenter Kofoeds Skole Retspsykiatrisk klinik Dansk Røde kors Social- og sundhedsskoler Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen De enkelte ministerier Lokale arbejdsgivere Private arbejdsgivere 935 medlemmer Faglige organisationer Patientforeninger Mødrehjælpen Private virksomheder Pensionskasser Forsikringsselskaber Vikarbureauer Selvstændige socialrådgivere Særlige aftaler / overenskomster / kontrakter

14 Dansk Socialrådgiverforening Side 14 Medlemmer og tillidsrepræsentanter DS-medlemmer fordelt på ansættelsesforhold 12% 5% 10% Kommuner Regioner Staten Private 73% Antal TR og fordeling 2012 i alt Kommuner Regioner Staten Privat/andet 306

15 Dansk Socialrådgiverforening Side 15 Forkortelser AC Akademikernes Centralorganisation AKUT Amternes og Kommunernes Fond for Uddannelse af TR AMiR Arbejdsmiljørepræsentant AT Arbejdstilsynet BARFOKA Branchearbejdsmiljøråd i finans, offentlig kontor og administration CFU Centralorganisationernes Fælles Udvalg CO-10 Statstjenestemændenes Centralorganisation DA Dansk Arbejdsgiverforening DS Dansk Socialrådgiverforening FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTF-A FTF s Arbejdsløshedskasse FTF-K FTF-kommunalt ansatte FU Forretningsudvalg (i DS) HB Hovedbestyrelse (i DS) IFSW International Federation of Social Workers KL Kommunernes Landsforening KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte LO Landsorganisationen i Danmark MED Medbestemmelse og medindflydelsesaftalen OAO Offentligt Ansattes Organisationer OK Overenskomst PKA Pensionskassernes Administrationskontor Rep. Repræsentantskab (i DS) SKAF Stats- og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab StK Statsansattes Kartel SU Samarbejdsudvalg TR Tillidsrepræsentant Februar 2012

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere