RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT 1998-2015"

Transkript

1 RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT Anti Doping Danmark Danmarks Idrætsforbund

2 INDHOLD Forord... 4 Resumé Indledning Baggrund Michael Rasmussen-sagen Arbejdsgruppens opfølgningsundersøgelse og mandat Undersøgelsens formål Metode Interview-metoden Omfang Michael Rasmussens bidrag til afsløring af andre antidopingforseelser Brug af doping ved OL i Athen Team CSC og Bjarne Riis Anklager om Riis og andre CSC-lederes kendskab og/eller medvirken til dopingbrug Riis' brug af doping i hans egen aktive karriere Dopingarrangement i Luxembourg ( ) Riis opfordring til Hamburger om at anskaffe EPO (1. halvår 2000) Bo Hamburgers EPO-sag Tyler Hamiltons og Michael Rasmussens brug af Synachten (2002) samt generel brug af kortison på Team CSC Michael Rasmussens høje hæmatokritværdi (2002) Tyler Hamiltons brug af bloddoping og forbindelsen til Fuentes ( ) Jörg Jaksches EPO-program (2004) samt Basso og Operation Puerto ( ) Team CSC's interne antidopingprojekt ( ) Opfordring til Carlos Sastre om at bruge bloddoping (2008) Frank Schlecks tilknytning til Fuentes (2006) Undersøgelsesgruppens sammenfatninger og konklusioner Vurdering af interviewpersonernes troværdighed Kunne der rejses dopingsag mod Bjarne Riis? Dopingkontrolindsatsen Kontrolarbejdet Analyser og metoder EPO

3 6.2.2 Glukokortikoider (Kortison) Bloddoping og andre dopingstoffer De nye værktøjer Det biologiske pas Efterretning og efterforskning Struktur og kultur i cykelsporten Særlige strukturelle og kulturelle forhold i cykelsporten Holdenes Forventninger til rytterne Proaktivitet i forhold til dopingbekæmpelse DCU's rolle Vurdering af situationen i dag Konklusioner og anbefalinger Dopingens omfang og kontrollens nødvendighed Behovet for strukturændringer Behovet for at ansvarliggøre holdenes ledelser Opfordring til rytterne: Stå frem! Executive English summary The investigation group Purpose of the investigation General summary and conclusions Recommendations Methodology Scope of the investigation Assessment and conclusions

4 FORORD En administrativt nedsat undersøgelsesgruppe med medarbejdere fra Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har siden januar 2013 gennemført en undersøgelse af brugen af doping i dansk cykelsport siden Nærværende rapport er resultatet af denne undersøgelse. Undersøgelsen kunne ikke være gennemført uden en stor velvilje blandt mange af de personer, der er blevet inviteret til interview. Der skal bringes en særlig tak til disse personer og andre involverede for deres samarbejde og bidrag til undersøgelsen. Undersøgelsesgruppens sammensætning: Christina Friis Johansen, Seniorkonsulent, ADD Morten Mølholm Hansen, Direktør, DIF Lone Hansen, Direktør, Team Danmark (Indtil 15. februar 2015: ADD) Jesper Frigast Larsen, Juridisk konsulent, ADD (Indtil 1. april 2015: DIF) Rapporten er offentliggjort den 23. juni

5 RESUMÉ I oktober 2012 offentliggjorde det amerikanske antidopingagentur USADA i en rapport resultaterne af den til dato mest omfattende efterforskning i cykelsporten og i dopingbrug generelt, nemlig US Postal-sagen. Det beskrives i afsnit 1, hvordan USADA's rapport var resultatet af en efterforskning, som var baseret på tilståelser fra ryttere og ledere, som også havde angivet andre ryttere og personer med tilknytning til cykelsporten, herunder den danske rytter Michael Rasmussen. Efterfølgende indgik Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i januar 2013 sammen med antidopingorganisationerne i Holland og USA og med støtte fra WADA, en aftale om samarbejde med Michael Rasmussen, som indebar, at Rasmussen fortalte de ansvarlige for dopingbekæmpelse i Danmark, hvad han vidste om sine egne og andres overtrædelser af Antidopingreglerne med henblik på reduktion af hans egen sanktion efter reglerne om omfattende assistance. Efter de afholdte interviews med Michael Rasmussen i januar 2013 nedsatte ADD (som undersøgende myndighed efter de danske Antidopingregler) i samarbejde med DIF (som indbringende myndighed efter Antidopingreglerne) administrativt en undersøgelsesgruppe, som fik til opgave at verificere Rasmussens oplysninger gennem indhentelse af yderligere oplysninger fra en række personer. Arbejdet med denne opfølgningsundersøgelse er beskrevet i afsnit 1.2 og 4 og førte til, at DIF's Dopingudvalg i juli 2013 indbragte Michael Rasmussens sag for DIF's Dopingnævn. Den 25. september 2013 ikendte Dopingnævnet Rasmussen 2 års udelukkelse, hvilket indebar en reduktion på ¾ for "omfattende assistance" i forhold til den sanktion på 8 års udelukkelse, som Rasmussen stod til. Som beskrevet i afsnit 4 bibragte arbejdet med Michael Rasmussen-sagen administrationerne i ADD og DIF så mange konkrete informationer om danske ryttere og lederes mulige overtrædelser af Antidopingreglerne, at administrationerne fandt det nødvendigt at lade undersøgelsesgruppen foretage yderligere undersøgelser af konkrete beskyldninger mod navngivne personer med henblik på at tilvejebringe det nødvendige bevismæssige grundlag for rejsning af yderligere sager ved Dopingnævnet. Denne yderligere undersøgelse blev gennemført i form af en lang række interviews med tidligere og nuværende ryttere, ledere og andre med tilknytning til dansk og international professionel cykelsport. Undersøgelsesgruppens konklusion på denne del af undersøgelsen er, at der er fundet tilstrækkeligt grundlag for, at ADD uden forældelsesfrist ville kunne have rejst sager mod Bjarne Riis, Johnny Weltz og Alex Pedersen for overtrædelser af DIF's daværende Dopingregulativ. Eftersom alle konstaterede overtrædelser ligger forud for forældelsesfristen i Antidopingreglerne, er det imidlertid ikke muligt for ADD at rejse dopingsager mod de pågældende personer. Såfremt forældelsesfristen ikke forelå, kunne der desuden - efter undersøgelsesgruppens vurdering - rejses dopingsag ved DIF's Dopingnævn for overtrædelse af de på daværende tidspunkt gældende antidopingregler om anvendelse af doping mod en række daværende ryttere. Undersøgelsen har imidlertid særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller, hvorved der foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der decideret havde til formål at få Lance Armstrong og andre ryttere dømt i dopingsager. 5

6 Det skal understreges, at det ikke er undersøgelsesgruppens opgave at tage stilling til, hvordan DIF's Dopingnævn i givet fald ville have vurderet den bevisførelse, der ville have dannet grundlag for de pågældende indbringelser. I forbindelse med opfølgningsundersøgelsen vidnede de konkrete og generelle informationer, som undersøgelsesgruppen modtog via de gennemførte interviews, om et årelangt mønster af systematisk dopingbrug i international og dansk cykelsport forud for forældelsesfristen. ADD og DIF traf tidligt i denne proces en administrativ beslutning om, at undersøgelsesgruppen skulle fortsætte arbejdet med indhentelse af informationer og afslutte det med udarbejdelsen og offentliggørelsen af en rapport om doping i dansk cykelsport siden starten af dansk professionel cykelsport i 1998 med fokus på de danske ryttere, ledere og hold, der havde været førende i denne periode. En række af de oplysninger, der er gengivet i denne rapport, vil allerede være kendte, da de også har været offentliggjort i aviser og bøger. Denne rapport er imidlertid første gang, at ADD og DIF forholder sig til såvel de gamle som nye oplysninger med henblik på en samlet kortlægning af doping i dansk cykelsport. Sammenfattende har formålet med undersøgelsen været følgende: 1. At efterforske oplysninger om en række personer med henblik på at få afklaret dels, om disse har overtrådt antidopingreglerne, og dels at få afklaret, om der kunne rejses dopingsag mod en eller flere af de nævnte personer. 2. At belyse og om muligt afdække dopingovertrædelser i dansk professionel cykelsport siden 1998, herunder generelle kulturmønstre, som har været kendetegnende for sporten. 3. At drøfte den tidligere indsats mod doping i cykelmiljøet i lyset af pkt At fremkomme med en række anbefalinger til cykelsporten i lyset af pkt Danske ryttere og hold har fra midten af 1990'erne og frem til nutiden opnået bemærkelsesværdige resultater i international cykelsport i form af sejr, etapesejre og gule førertrøjer i Tour de France, medaljer ved OL og VM og mange andre topresultater. De danske cykelryttere har været folkehelte, og selvom der i medier og bøger gennem årene er bragt mange historier om, at der kan have været doping involveret i resultaterne, har undersøgelsesgruppen fundet det væsentligt at se nærmere på de danske rytteres brug af doping. Et enkelt hold har naturligt haft undersøgelsesgruppens særlige opmærksomhed. Det nuværende Team Tinkoff-Saxo har siden starten som Team Home Jack & Jones i 1998 og til Bjarne Riis' salg af holdet til Oleg Tinkov i 2013 været dansk professionel cyklings flagskib. Undersøgelsesgruppens arbejde i denne forbindelse er beskrevet i afsnit 5. Som det fremgår af afsnit 5.2.2, er det undersøgelsesgruppens vurdering, at der uden forældelsesfrist i Antidopingreglerne ville være grundlag for, at ADD rejste dopingsag mod Bjarne Riis for overtrædelse af 6, stk. 8 i DIF's daværende Dopingregulativ, svarende til de nuværende Nationale Antidopingreglers art Denne vurdering bygger bl.a. på, at Bjarne Riis har erkendt, at han som holdejer og ledende sportsdirektør, mens Tyler Hamilton var ansat på Riis hold, var vidende om, at Tyler Hamilton 6

7 samarbejdede med Fuentes om brug af bloddoping, og Riis har videre erkendt, at han i sin aktive karriere havde prøvet bloddoping og derfor havde kendskab til, hvordan bloddoping foregik. Vurderingen bygger videre på, at undersøgelsesgruppen gennem de indhentede oplysninger finder det godtgjort, at: Bjarne Riis har opfordret Bo Hamburger til at skaffe EPO til Jörg Jaksche. Der foregik omfattende brug af kortison på Riis hold, uden at der var en medicinsk gyldig grund herfor. Bjarne Riis var i sin egenskab af holdejer og ledende sportsdirektør vidende om, at også andre ryttere på holdet end Tyler Hamilton brugte doping. Undersøgelsesgruppen finder, at den blotte viden om regelbrud giver en leder en handlepligt, som Bjarne Riis ikke har levet op til. Tværtimod har han som minimum stiltiende accepteret brug af doping, hvilket efter undersøgelsesgruppens opfattelse falder ind under Antidopingreglernes forbud mod medvirken, der bl.a. omfatter at dække over overtrædelser af Antidopingreglerne. Det samme gør sig efter undersøgelsesgruppens opfattelse gældende for Johnny Weltz og Alex Pedersen, men Riis har som holdejer og ledende sportsdirektør et større ansvar end de øvrige, da det er ham, der som øverste chef er i stand til at træffe de afgørende beslutninger om at suspendere dopingbrugere og melde dem til antidopingmyndighederne. De foretagne interviews har samtidig givet undersøgelsesgruppen et indblik i kulturer og mønstre, som det er fundet væsentligt at gengive i rapporten i mere generel form. Det sker i afsnit 7 og drejer sig dels om de anvendte stoffer og metoder med vægten lagt på EPO, kortison og bloddoping, og dels om mere kulturelt betingede forhold som den berygtede omertà. Disse kulturer anses bl.a. at have været medvirkende til, at det på trods af rygter og pressehistorier om omfattende doping i cykelsporten er lykkedes at opretholde et falsk billede af en vis effektivitet i dopingbekæmpelsen. Undersøgelsesgruppen har derfor i rapportens afsnit 6 beskrevet, hvor dopingkontrollen har fejlet, hvor den er blevet forbedret, bl.a. med indførelse af regler for whereabouts, prøvetagning uden for konkurrence og blodprofiler, og har søgt at indhente og give bud på, hvordan systemet kan yderligere forbedres. Afslutningsvist har undersøgelsesgruppen i afsnit 8 sammenfattet sit arbejde i en række anbefalinger. Vedrørende dopingkontrolarbejdet anbefaler undersøgelsesgruppen bl.a., at der fortsat arbejdes på at udvikle forbedrede redskaber til at monitorere rytternes whereabouts og biologiske profiler. antidopingorganisationer gør brug af muligheden for at gennemføre dopingkontrol om natten ved begrundet mistanke om dopingbrug, bl.a. for at bekæmpe anvendelse af mikrodoser af doping. antidopingorganisationer udnytter muligheden for at langtidsopbevare dopingprøver med henblik på mulig fornyet analyse af prøverne, når analysemetoderne er forbedrede eller nye udviklet. 7

8 WADA indfører procedurer, som sikrer, at oplysninger om blodværdier forsinkes for udøverne eller helt tilbageholdes, idet adgangen til værdierne kan udnyttes af de udøvere, der vil snyde med blodprofiler, f.eks. ved at tilpasse deres doping på baggrund af blodværdierne. WADA m.fl. styrker udviklingen af analysemetoderne og udviklingen af andre metoder til afsløring af doping, herunder forbedrer mulighederne for efterretningsarbejde og undersøgelser. I den forbindelse bør alle antidopingorganisationer få afklaret databeskyttelsesreglernes muligheder og begrænsninger, således at muligheden for udveksling af relevante oplysninger mellem antidopingmyndigheder, idrætsorganisationer, politi og andre myndigheder sikres. At UCI implementerer regler svarende til reglerne for medlemshold under Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (Movement for Credible Cycling - MPCC) for anvendelse af glukokortikoider (kortison). Med hensyn til cykelsportens særlige strukturelle karakteristika, der efter undersøgelsesgruppens opfattelse gør international professionel cykelsport særligt sårbar over for doping, anbefaler undersøgelsesgruppen: At UCI arbejder for at gøre de professionelle cykelhold mindre afhængige af enkelte sponsorer, f.eks. ved at styrke holdenes mulighed for at få andel i tv-rettighedsbeløb. At UCI indfører good governance-regler for de professionelle cykelhold, som giver holdene et øget ansvar for at holde styr på deres egne ansatte, herunder øget kontakt til de ansatte i perioder uden for løb. Samtidig er det undersøgelsesgruppens anbefaling, at UCI på en række områder indfører kontrol og sanktioner over for holdene for at kunne komme holdledelsernes manglende ansvarlighed til livs. Undersøgelsesgruppen anbefaler: At UCI på internationalt niveau og DCU på nationalt niveau opstiller en række good governance-regler for cykelholdene, som holdene skal indføre og følge, hvis de skal kunne opnå og bevare den nødvendige UCI- og/eller DCU-licens. At UCI indfører et system med vidne- og sandhedspligt i stil med det, som DIF har indført i sine disciplinære bestemmelser for alle medlemmer af DIF. At UCI ændrer sit licenssystem ved at indføre et fit-for-purpose kriterium (egnethedsvurdering) for sportsdirektører og holdlæger, som giver UCI mulighed for at undlade at tildele en licens til sportsdirektører og holdlæger, som har overtrådt vidne- og sandhedspligten. At DCU tilsvarende på nationalt niveau indfører et tilsvarende "fit-for-purpose" kriterium i sit licenssystem. At UCI på internationalt niveau og DCU på nationalt niveau indfører regler om, at præmiepenge skal indgå i cykelholdenes regnskaber og udbetales via holdene i stedet for at blive udbetalt direkte til rytterne. Herved vil risikoen for både skattesvindel og frie midler til indkøb af dopingstoffer blive formindsket 8

9 At UCI indfører en regel, der giver de professionelle cykelhold bøde i tilfælde af, at en af deres ryttere dømmes for overtrædelser af dopingreglerne, med undtagelse af whereaboutsovertrædelser. Bøden skal være af en så anseelig størrelse, at holdenes ledelser med en sådan regel vil blive nødt til at lægge pres på rytterne om at undlade brug af doping Undersøgelsesgruppen afslutter rapporten med en opfordring til de ryttere, der har erkendt deres dopingovertrædelser over for undersøgelsesgruppen, om at stå frem i offentligheden og fortælle deres sande og fulde historie og melde sig som ambassadører i dopingbekæmpelsens tjeneste. 9

10 1 INDLEDNING 1.1 BAGGRUND Den 10. oktober 2012 offentliggjorde det amerikanske antidopingagentur USADA i en 200 siders rapport resultaterne af den til dato mest omfattende efterforskning i cykelsporten og i dopingbrug generelt, nemlig US Postal-sagen som bl.a. fældede Lance Armstrong. Der medfulgte over 1000 siders tilhørende dokumentation med bl.a. 26 vidneudsagn, heraf 11 fra Lance Armstrongs tidligere holdkammerater. USADA's rapport var resultatet af en efterforskning, som var iværksat i foråret 2010 i kølvandet på, at den 20 måneder lange føderale kriminalundersøgelse af Lance Armstrongs og US Postalholdets misbrug af offentlige midler blev lukket ned i februar Selvom USADA ikke fik adgang til sagsmateriale og vidneudsagn fra den føderale retssag, påtog USADA sig at starte sin egen undersøgelse og indkalde mange af de samme vidner, som havde givet vidneudsagn under ed i den føderale sag. USADA havde i forvejen en undersøgelse i gang baseret på oplysninger givet til dem fra den tidligere US Postal-rytter Floyd Landis i april 2010, men takket være disse nye vidneudsagn fik USADA bekræftet det omfattende dopingbrug på US Postalholdet. Tilståelser og vidneudsagn kortlagde Lance Armstrongs og andre rytteres dopingbrug, og hvordan det var orkestreret med hjælp fra støttepersonale og læger tilknyttet holdet. De amerikanske ryttere, som afgav vidneudsagn til USADA og indrømmede egen brug af doping, fik deres sanktioner reduceret fra de normale to års udelukkelse, fordi de også ydede "omfattende assistance" til afsløring af dopingforholdene på US Postal holdet. Dette er en mulighed efter WADA-kodekset (2009-udgaven: Art , 2015-udgaven: art ) i de tilfælde, hvor en udøver som hjælp til antidopingmyndighederne indvilger i at tilstå egne brud på dopingreglerne og indgår aftale om fuldt samarbejde med myndighederne, herunder angivelse af andre personers brud på reglerne. USADA's sag mod Armstrong og US Postal var således baseret på tilståelser fra tidligere holdkammerater og støttepersonale, som også angav andre ryttere og personer med tilknytning til cykelsporten. I USADA's rapport var disse personer anonymiseret ved overstregning af deres navne. Gennem internationalt samarbejde mellem antidopingorganisationerne i Danmark, Holland og USA fik ADD i november 2012 bekræftet, at "Rider 14" i den amerikanske rytter Levi Leipheimers vidneudsagn til USADA var identisk med den danske rytter Michael Rasmussen. Levi Leipheimer fortalte, at han vidste, at "Rider 14" havde benyttet EPO, mens de var holdkammerater på Rabobank i 2005 og I henhold til WADA-kodeksets artikel og (2009-udgaven) og og (2015- udgaven) skal hhv. nationale olympiske komiteer og nationale antidopingorganisationer forfølge samtlige mulige overtrædelser af antidopingreglerne og herunder efterforske, hvorvidt udøverens støttepersonale eller andre personer har været involveret i sagen. Efter at have fået bekræftet, at der forelå vidneudsagn om Michael Rasmussens involvering i doping, var ADD og DIF således forpligtet til at granske dette nærmere. ADD og DIF har med andre ord haft både hjemmel og pligt til at foretage denne undersøgelse. 10

11 1.2 MICHAEL RASMUSSEN-SAGEN Efter at ADD i november 2012 havde fået bekræftet fra USADA, at der forelå vidneudsagn mod Michael Rasmussen, opstod der i januar 2013 et momentum for bekendelser fra cykelryttere fra det hollandske tidligere Rabobank-hold. Flere ryttere på Rabobank stod frem og erkendte, at doping havde været udbredt på Rabobank-holdet (Thomas Dekker, Danny Nelissen, Rudi Kemna, Gisscha Niermann og Marc Lotz). Flere af disse ryttere kørte for Rabobank samtidig med Michael Rasmussen. Michael Rasmussens offentlige tilståelse og beslutning om samarbejde med antidopingmyndighederne, herunder at yde omfattende assistance til afdækning af andre personers dopingforseelser for herved at opnå reduktion i sin egen sanktion, faldt således dels tidsmæssigt sammen med andre tilståelser i en tid med stort fokus og pres på tidligere Rabobankryttere og dels med det pres, der fulgte i kølvandet på Levi Leipheimers vidneudsagn mod ham i US Postal-sagen. Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund indgik den 25. januar 2013 sammen med antidopingorganisationerne i Holland og USA samt WADA en aftale om samarbejde med Michael Rasmussen. Aftalen indebar, at Rasmussen fortalte antidopingmyndighederne, hvad han vidste om sine egne og andres overtrædelser af Antidopingreglerne som betingelse for en reduktion af sanktion efter reglerne om omfattende assistance. Michael Rasmussen afgav sine udtalelser under interviews afholdt d. 28. og 29. januar 2013 i København. Repræsentanter for alle aftaleparter deltog i interviewene, idet de hver især var ansvarlige for opfølgning på Michael Rasmussens udtalelser i henhold til deres jurisdiktion. Nærværende rapport udspringer af den danske opfølgning på Michael Rasmussens oplysninger. Efter de afholdte interviews med Michael Rasmussen i januar 2013 nedsatte ADD (som undersøgende myndighed efter de danske Antidopingregler) i samarbejde med DIF (som indbringende myndighed efter Antidopingreglerne) administrativt en undersøgelsesgruppe, som fik til opgave at verificere Rasmussens oplysninger gennem indhentelse af yderligere oplysninger fra en række forskellige personer. Disse yderligere oplysninger skulle tilvejebringe grundlaget for DIF's Dopingudvalgs indbringelse af Rasmussens dopingsag for Dopingnævnet. Undersøgelsesgruppen har i denne opfølgende undersøgelse ikke konstateret forhold, hvor Rasmussen ikke har talt sandt under sine interviews. Dog er en enkelt misforståelse blevet opklaret. Den drejede sig om, hvorvidt UCI havde hjemmel til at tage ham ud af Tour de France i Opfølgningsundersøgelsen medførte, at undersøgelsesgruppen fandt det tilstrækkeligt belyst, at Michael Rasmussen havde ydet antidopingmyndighederne "omfattende assistance" til påvisning af andre overtrædelser af Antidopingreglerne. Dette blev forelagt DIF's Dopingudvalg, der den 25. juli 2013 indbragte dopingsagen mod Michael Rasmussen for DIF's Dopingnævn med påstand om 8 års udelukkelse, nedsat til 2 år som følge af Rasmussens "omfattende assistance". Dopingnævnet afsagde kendelse i sagen den 25. september Dopingnævnet fandt, at udgangspunktet for sanktionen var en udelukkelse på 8 år, og fandt det også påvist, at Rasmussen havde ydet antidopingorganisationerne en så omfattende assistance til afsløring og påvisning af andres overtrædelser af dopingreglerne, at WADA-kodeksets art om "omfattende 11

12 assistance" kunne finde anvendelse. Rasmussen fik på den baggrund nedsat sin udelukkelse til en fjerdedel, dvs. til to år, med virkning fra suspensionstidspunktet den 8. februar ARBEJDSGRUPPENS OPFØLGNINGSUNDERSØGELSE OG MANDAT Arbejdet med Michael Rasmussen-sagen gav administrationerne i ADD og DIF så mange konkrete informationer om danske ryttere og lederes mulige overtrædelser af Antidopingreglerne, at det var ADD og DIF's vurdering, at der kunne blive tale om rejsning af yderligere sager ved Dopingnævnet. Administrationerne fandt det derfor nødvendigt at lade undersøgelsesgruppen indhente yderligere oplysninger med henblik på at tilvejebringe det nødvendige bevismæssige grundlag herfor. De yderligere undersøgelser blev gennemført i form af en lang række interviews med tidligere og nuværende ryttere, ledere og andre med tilknytning til dansk og international professionel cykelsport. I henhold til ADD og DIF's fælles Nationale Antidopingregler var det indtil 1. januar 2015 ADD, der undersøgte eventuelle overtrædelser, mens DIF's daværende Dopingudvalg fungerede som "anklagemyndighed" i dopingsager. DIF's medvirken i undersøgelsesgruppens arbejde skyldtes derfor dels DIF's anklagerfunktion (som gjorde DIF til en væsentlig part i forhandlingerne med Michael Rasmussen og opfølgningerne på dennes oplysninger), og dels at ADD på daværende tidspunkt ressourcemæssigt havde behov for bistand, hvis arbejdet med undersøgelsen af mulige overtrædelser og udarbejdelsen af rapporten skulle gennemføres. Undersøgelsesgruppens opfølgningsundersøgelse afdækkede en række forhold, som førte undersøgelsesgruppen til den konklusion, anført i afsnit 4.1 og 5, at der uden forældelsesregler i Antidopingreglerne ville være grundlag for, at ADD rejste dopingsag mod Bjarne Riis, Johnny Weltz, Alex Pedersen samt en række tidligere ryttere. Det bemærkes, at som anført i afsnit 2 har undersøgelsen særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller, hvorved der foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der decideret havde til formål at få Lance Armstrong og andre ryttere dømt i dopingsager. Det skal understreges, at det ikke er undersøgelsesgruppens opgave at tage stilling til, hvordan DIF's Dopingnævn i givet fald ville have vurderet den bevisførelse, der ville have dannet grundlag for de pågældende indbringelser. Forældelsesfristen i WADA-kodekset - og dermed i de danske Nationale Antidopingregler - indebærer, at ingen sagsbehandling vedrørende overtrædelse af Antidopingreglerne må påbegyndes mod en idrætsudøver eller anden person, medmindre sagen indledes indenfor 10 år fra datoen for den overtrædelse, som påstås at have fundet sted (8 år indtil ). De konkrete oplysninger om brud på reglerne, som undersøgelsesgruppen fik kendskab til gennem sin opfølgningsundersøgelse, lå alle forud for forældelsens indtræden, hvad enten det gjaldt indrømmelser om egne overtrædelser eller oplysninger om andres overtrædelser. Det stod derfor snart klart for undersøgelsesgruppen, at det derfor ikke ville være muligt for ADD at rejse dopingsager i de pågældende tilfælde. Til gengæld vidnede de konkrete og generelle informationer, som undersøgelsesgruppen modtog via de gennemførte interviews, om et årelangt mønster af systematisk dopingbrug i international og dansk cykelsport forud for forældelsesfristen. 12

13 Undersøgelsesgruppen kom derfor hurtigt i løbet af opfølgningsundersøgelsen i 2013 frem til den vurdering, at arbejdet med indhentelse af informationer burde afsluttes med udarbejdelsen og offentliggørelsen af en rapport om doping i dansk cykelsport siden starten af dansk professionel cykelsport i 1998 med fokus på de danske ryttere, ledere og hold, der havde været førende i denne periode. ADD og DIF's administrative ledelser gav undersøgelsesgruppen mandat til at gå videre med dette arbejde, som nu er udmøntet i nærværende rapport. Undersøgelsesgruppen har løbende orienteret ADD's bestyrelse om den overordnede status for gruppens arbejde, men det nærmere indhold af rapporten har ikke været bestyrelserne i ADD og DIF bekendt. Rapportens konklusioner og anbefalinger er således undersøgelsesgruppens eget ansvar. 13

14 2 UNDERSØGELSENS FORMÅL Sammenfattende har formålet med undersøgelsesarbejdet været følgende: 1. At efterforske oplysninger om en række personer med henblik på at få afklaret, dels om disse har overtrådt antidopingreglerne, og dels om der kunne rejses dopingsag mod en eller flere af de nævnte personer. 2. At belyse og om muligt afdække dopingbrug i dansk professionel cykelsport siden 1998, herunder generelle kulturmønstre, som har været kendetegnende for sporten. 3. At belyse den tidligere indsats mod doping i cykelsporten i lyset af pkt At fremkomme med en række anbefalinger til cykelsporten i lyset af pkt Doping i international cykelsport er et problem, der er langt større end den enkelte udøvers dopingbrug. Undersøgelsen har derfor særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller og handlinger i forhold til dopingkulturen i cykelsporten snarere end at undersøge alle danske rytteres eventuelle brud på Antidopingreglerne. Det er en væsentlig baggrund for undersøgelsen, at dansk professionel cykling udgør en helt central del af dansk idræts historie i 90'erne og 00'erne. Bjarne Riis' sejr i Tour de France i 1996 var blot toppen af en lang række fremragende resultater for danske professionelle cykelryttere. VM- og OL-medaljer, klassikersejre, gule førertrøjer og meget mere blev opnået af en imponerende stor gruppe af danske topryttere, der i denne periode blev folkehelte i Danmark. Samtidig har der i hele perioden været en lang række forlydender og historier, især i medierne, om den rolle, doping har - eller ikke har - spillet i denne sammenhæng. Undersøgelsesgruppen har derfor fundet det væsentligt at se nærmere på de danske rytteres brug af doping. Det danske hold, som blandt andet har heddet Team CSC har naturligt haft undersøgelsesgruppens særlige opmærksomhed. Holdet har siden starten som Team Home Jack & Jones i 1998 og til Bjarne Riis' salg af holdet til Oleg Tinkov i 2013 været dansk professionel cyklings flagskib. Holdet har haft stor bevågenhed i den danske offentlighed, og der har igennem årene været adskillige dopingsager på holdet. Undersøgelsesgruppen har forsøgt at afdække så meget af sandheden om forskellige forhold muligt, samt at belyse hvordan man fra holdets side har håndteret dopingproblematikken. Det er vigtigt at understrege, at der herved foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der som nævnt under afsnit 1.1. decideret havde til formål at foretage efterforskning med henblik på at kunne dømme Lance Armstrong og andre i dopingsager. Dele af denne undersøgelse har mere til fælles med rapporten fra UCI's uafhængige reformkommission CIRC, som UCI's nye ledelse med formanden Brian Cookson i spidsen nedsatte i januar CIRC's rapport blev offentliggjort den 9. marts Undersøgelsesgruppen har ikke direkte samarbejdet med CIRC om nærværende rapport, men har undervejs i processen haft møder med repræsentanter for CIRC til gensidig orientering. Det skal i øvrigt bemærkes, at arbejdet med rapporten også har været en administrativ læreproces for ADD og DIF. Dels har det vist sig, at der kan være en stor informationsværdi ved 14

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Lone Hansen, Dir. Anti Doping Danmark 1 Både Lance Armstrongs og den danske cykelstjerne Michael Rasmussens dopingsager og dopingbekendelser satte fokus på et

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen DIF s dopingnævn 28. juni 2017 KENDELSE 1/2017 Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen Danmarks Idrætsforbunds dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 1/2017, Anti Doping Danmark mod Marting

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

SAU alm. del samrådsspørgsmål T. Samrådsspørgsmål T. Indledningsvist bemærkes

SAU alm. del samrådsspørgsmål T. Samrådsspørgsmål T. Indledningsvist bemærkes Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 247 Offentligt (01) J.nr. 13-6727746 SAU alm. del samrådsspørgsmål T Samrådsspørgsmål T Indledningsvist bemærkes Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

DIF s Matchfixingnævn

DIF s Matchfixingnævn DIF s Matchfixingnævn Den 16. marts 2016 DIF s Matchfixingnævn Kendelse 6/2015 afsagt d. 15. marts 2016 Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat mod Carsten Hemmingsen Matchfixingsekretariatet har

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand KENDELSE afsagt den 15. december 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i de forende sager Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand og Nudi Ghelam og Andreas Olsen SAGERNES FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER DBU modtog

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange.

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange. Den 7. september 2015 blev der i sag 289 2014-8343 AA og BB mod Ejendomsmægler Frank Rasmussen [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Kåre Nyegaard [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29.

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere