RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT 1998-2015"

Transkript

1 RAPPORT OM DOPING I DANSK CYKELSPORT Anti Doping Danmark Danmarks Idrætsforbund

2 INDHOLD Forord... 4 Resumé Indledning Baggrund Michael Rasmussen-sagen Arbejdsgruppens opfølgningsundersøgelse og mandat Undersøgelsens formål Metode Interview-metoden Omfang Michael Rasmussens bidrag til afsløring af andre antidopingforseelser Brug af doping ved OL i Athen Team CSC og Bjarne Riis Anklager om Riis og andre CSC-lederes kendskab og/eller medvirken til dopingbrug Riis' brug af doping i hans egen aktive karriere Dopingarrangement i Luxembourg ( ) Riis opfordring til Hamburger om at anskaffe EPO (1. halvår 2000) Bo Hamburgers EPO-sag Tyler Hamiltons og Michael Rasmussens brug af Synachten (2002) samt generel brug af kortison på Team CSC Michael Rasmussens høje hæmatokritværdi (2002) Tyler Hamiltons brug af bloddoping og forbindelsen til Fuentes ( ) Jörg Jaksches EPO-program (2004) samt Basso og Operation Puerto ( ) Team CSC's interne antidopingprojekt ( ) Opfordring til Carlos Sastre om at bruge bloddoping (2008) Frank Schlecks tilknytning til Fuentes (2006) Undersøgelsesgruppens sammenfatninger og konklusioner Vurdering af interviewpersonernes troværdighed Kunne der rejses dopingsag mod Bjarne Riis? Dopingkontrolindsatsen Kontrolarbejdet Analyser og metoder EPO

3 6.2.2 Glukokortikoider (Kortison) Bloddoping og andre dopingstoffer De nye værktøjer Det biologiske pas Efterretning og efterforskning Struktur og kultur i cykelsporten Særlige strukturelle og kulturelle forhold i cykelsporten Holdenes Forventninger til rytterne Proaktivitet i forhold til dopingbekæmpelse DCU's rolle Vurdering af situationen i dag Konklusioner og anbefalinger Dopingens omfang og kontrollens nødvendighed Behovet for strukturændringer Behovet for at ansvarliggøre holdenes ledelser Opfordring til rytterne: Stå frem! Executive English summary The investigation group Purpose of the investigation General summary and conclusions Recommendations Methodology Scope of the investigation Assessment and conclusions

4 FORORD En administrativt nedsat undersøgelsesgruppe med medarbejdere fra Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har siden januar 2013 gennemført en undersøgelse af brugen af doping i dansk cykelsport siden Nærværende rapport er resultatet af denne undersøgelse. Undersøgelsen kunne ikke være gennemført uden en stor velvilje blandt mange af de personer, der er blevet inviteret til interview. Der skal bringes en særlig tak til disse personer og andre involverede for deres samarbejde og bidrag til undersøgelsen. Undersøgelsesgruppens sammensætning: Christina Friis Johansen, Seniorkonsulent, ADD Morten Mølholm Hansen, Direktør, DIF Lone Hansen, Direktør, Team Danmark (Indtil 15. februar 2015: ADD) Jesper Frigast Larsen, Juridisk konsulent, ADD (Indtil 1. april 2015: DIF) Rapporten er offentliggjort den 23. juni

5 RESUMÉ I oktober 2012 offentliggjorde det amerikanske antidopingagentur USADA i en rapport resultaterne af den til dato mest omfattende efterforskning i cykelsporten og i dopingbrug generelt, nemlig US Postal-sagen. Det beskrives i afsnit 1, hvordan USADA's rapport var resultatet af en efterforskning, som var baseret på tilståelser fra ryttere og ledere, som også havde angivet andre ryttere og personer med tilknytning til cykelsporten, herunder den danske rytter Michael Rasmussen. Efterfølgende indgik Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i januar 2013 sammen med antidopingorganisationerne i Holland og USA og med støtte fra WADA, en aftale om samarbejde med Michael Rasmussen, som indebar, at Rasmussen fortalte de ansvarlige for dopingbekæmpelse i Danmark, hvad han vidste om sine egne og andres overtrædelser af Antidopingreglerne med henblik på reduktion af hans egen sanktion efter reglerne om omfattende assistance. Efter de afholdte interviews med Michael Rasmussen i januar 2013 nedsatte ADD (som undersøgende myndighed efter de danske Antidopingregler) i samarbejde med DIF (som indbringende myndighed efter Antidopingreglerne) administrativt en undersøgelsesgruppe, som fik til opgave at verificere Rasmussens oplysninger gennem indhentelse af yderligere oplysninger fra en række personer. Arbejdet med denne opfølgningsundersøgelse er beskrevet i afsnit 1.2 og 4 og førte til, at DIF's Dopingudvalg i juli 2013 indbragte Michael Rasmussens sag for DIF's Dopingnævn. Den 25. september 2013 ikendte Dopingnævnet Rasmussen 2 års udelukkelse, hvilket indebar en reduktion på ¾ for "omfattende assistance" i forhold til den sanktion på 8 års udelukkelse, som Rasmussen stod til. Som beskrevet i afsnit 4 bibragte arbejdet med Michael Rasmussen-sagen administrationerne i ADD og DIF så mange konkrete informationer om danske ryttere og lederes mulige overtrædelser af Antidopingreglerne, at administrationerne fandt det nødvendigt at lade undersøgelsesgruppen foretage yderligere undersøgelser af konkrete beskyldninger mod navngivne personer med henblik på at tilvejebringe det nødvendige bevismæssige grundlag for rejsning af yderligere sager ved Dopingnævnet. Denne yderligere undersøgelse blev gennemført i form af en lang række interviews med tidligere og nuværende ryttere, ledere og andre med tilknytning til dansk og international professionel cykelsport. Undersøgelsesgruppens konklusion på denne del af undersøgelsen er, at der er fundet tilstrækkeligt grundlag for, at ADD uden forældelsesfrist ville kunne have rejst sager mod Bjarne Riis, Johnny Weltz og Alex Pedersen for overtrædelser af DIF's daværende Dopingregulativ. Eftersom alle konstaterede overtrædelser ligger forud for forældelsesfristen i Antidopingreglerne, er det imidlertid ikke muligt for ADD at rejse dopingsager mod de pågældende personer. Såfremt forældelsesfristen ikke forelå, kunne der desuden - efter undersøgelsesgruppens vurdering - rejses dopingsag ved DIF's Dopingnævn for overtrædelse af de på daværende tidspunkt gældende antidopingregler om anvendelse af doping mod en række daværende ryttere. Undersøgelsen har imidlertid særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller, hvorved der foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der decideret havde til formål at få Lance Armstrong og andre ryttere dømt i dopingsager. 5

6 Det skal understreges, at det ikke er undersøgelsesgruppens opgave at tage stilling til, hvordan DIF's Dopingnævn i givet fald ville have vurderet den bevisførelse, der ville have dannet grundlag for de pågældende indbringelser. I forbindelse med opfølgningsundersøgelsen vidnede de konkrete og generelle informationer, som undersøgelsesgruppen modtog via de gennemførte interviews, om et årelangt mønster af systematisk dopingbrug i international og dansk cykelsport forud for forældelsesfristen. ADD og DIF traf tidligt i denne proces en administrativ beslutning om, at undersøgelsesgruppen skulle fortsætte arbejdet med indhentelse af informationer og afslutte det med udarbejdelsen og offentliggørelsen af en rapport om doping i dansk cykelsport siden starten af dansk professionel cykelsport i 1998 med fokus på de danske ryttere, ledere og hold, der havde været førende i denne periode. En række af de oplysninger, der er gengivet i denne rapport, vil allerede være kendte, da de også har været offentliggjort i aviser og bøger. Denne rapport er imidlertid første gang, at ADD og DIF forholder sig til såvel de gamle som nye oplysninger med henblik på en samlet kortlægning af doping i dansk cykelsport. Sammenfattende har formålet med undersøgelsen været følgende: 1. At efterforske oplysninger om en række personer med henblik på at få afklaret dels, om disse har overtrådt antidopingreglerne, og dels at få afklaret, om der kunne rejses dopingsag mod en eller flere af de nævnte personer. 2. At belyse og om muligt afdække dopingovertrædelser i dansk professionel cykelsport siden 1998, herunder generelle kulturmønstre, som har været kendetegnende for sporten. 3. At drøfte den tidligere indsats mod doping i cykelmiljøet i lyset af pkt At fremkomme med en række anbefalinger til cykelsporten i lyset af pkt Danske ryttere og hold har fra midten af 1990'erne og frem til nutiden opnået bemærkelsesværdige resultater i international cykelsport i form af sejr, etapesejre og gule førertrøjer i Tour de France, medaljer ved OL og VM og mange andre topresultater. De danske cykelryttere har været folkehelte, og selvom der i medier og bøger gennem årene er bragt mange historier om, at der kan have været doping involveret i resultaterne, har undersøgelsesgruppen fundet det væsentligt at se nærmere på de danske rytteres brug af doping. Et enkelt hold har naturligt haft undersøgelsesgruppens særlige opmærksomhed. Det nuværende Team Tinkoff-Saxo har siden starten som Team Home Jack & Jones i 1998 og til Bjarne Riis' salg af holdet til Oleg Tinkov i 2013 været dansk professionel cyklings flagskib. Undersøgelsesgruppens arbejde i denne forbindelse er beskrevet i afsnit 5. Som det fremgår af afsnit 5.2.2, er det undersøgelsesgruppens vurdering, at der uden forældelsesfrist i Antidopingreglerne ville være grundlag for, at ADD rejste dopingsag mod Bjarne Riis for overtrædelse af 6, stk. 8 i DIF's daværende Dopingregulativ, svarende til de nuværende Nationale Antidopingreglers art Denne vurdering bygger bl.a. på, at Bjarne Riis har erkendt, at han som holdejer og ledende sportsdirektør, mens Tyler Hamilton var ansat på Riis hold, var vidende om, at Tyler Hamilton 6

7 samarbejdede med Fuentes om brug af bloddoping, og Riis har videre erkendt, at han i sin aktive karriere havde prøvet bloddoping og derfor havde kendskab til, hvordan bloddoping foregik. Vurderingen bygger videre på, at undersøgelsesgruppen gennem de indhentede oplysninger finder det godtgjort, at: Bjarne Riis har opfordret Bo Hamburger til at skaffe EPO til Jörg Jaksche. Der foregik omfattende brug af kortison på Riis hold, uden at der var en medicinsk gyldig grund herfor. Bjarne Riis var i sin egenskab af holdejer og ledende sportsdirektør vidende om, at også andre ryttere på holdet end Tyler Hamilton brugte doping. Undersøgelsesgruppen finder, at den blotte viden om regelbrud giver en leder en handlepligt, som Bjarne Riis ikke har levet op til. Tværtimod har han som minimum stiltiende accepteret brug af doping, hvilket efter undersøgelsesgruppens opfattelse falder ind under Antidopingreglernes forbud mod medvirken, der bl.a. omfatter at dække over overtrædelser af Antidopingreglerne. Det samme gør sig efter undersøgelsesgruppens opfattelse gældende for Johnny Weltz og Alex Pedersen, men Riis har som holdejer og ledende sportsdirektør et større ansvar end de øvrige, da det er ham, der som øverste chef er i stand til at træffe de afgørende beslutninger om at suspendere dopingbrugere og melde dem til antidopingmyndighederne. De foretagne interviews har samtidig givet undersøgelsesgruppen et indblik i kulturer og mønstre, som det er fundet væsentligt at gengive i rapporten i mere generel form. Det sker i afsnit 7 og drejer sig dels om de anvendte stoffer og metoder med vægten lagt på EPO, kortison og bloddoping, og dels om mere kulturelt betingede forhold som den berygtede omertà. Disse kulturer anses bl.a. at have været medvirkende til, at det på trods af rygter og pressehistorier om omfattende doping i cykelsporten er lykkedes at opretholde et falsk billede af en vis effektivitet i dopingbekæmpelsen. Undersøgelsesgruppen har derfor i rapportens afsnit 6 beskrevet, hvor dopingkontrollen har fejlet, hvor den er blevet forbedret, bl.a. med indførelse af regler for whereabouts, prøvetagning uden for konkurrence og blodprofiler, og har søgt at indhente og give bud på, hvordan systemet kan yderligere forbedres. Afslutningsvist har undersøgelsesgruppen i afsnit 8 sammenfattet sit arbejde i en række anbefalinger. Vedrørende dopingkontrolarbejdet anbefaler undersøgelsesgruppen bl.a., at der fortsat arbejdes på at udvikle forbedrede redskaber til at monitorere rytternes whereabouts og biologiske profiler. antidopingorganisationer gør brug af muligheden for at gennemføre dopingkontrol om natten ved begrundet mistanke om dopingbrug, bl.a. for at bekæmpe anvendelse af mikrodoser af doping. antidopingorganisationer udnytter muligheden for at langtidsopbevare dopingprøver med henblik på mulig fornyet analyse af prøverne, når analysemetoderne er forbedrede eller nye udviklet. 7

8 WADA indfører procedurer, som sikrer, at oplysninger om blodværdier forsinkes for udøverne eller helt tilbageholdes, idet adgangen til værdierne kan udnyttes af de udøvere, der vil snyde med blodprofiler, f.eks. ved at tilpasse deres doping på baggrund af blodværdierne. WADA m.fl. styrker udviklingen af analysemetoderne og udviklingen af andre metoder til afsløring af doping, herunder forbedrer mulighederne for efterretningsarbejde og undersøgelser. I den forbindelse bør alle antidopingorganisationer få afklaret databeskyttelsesreglernes muligheder og begrænsninger, således at muligheden for udveksling af relevante oplysninger mellem antidopingmyndigheder, idrætsorganisationer, politi og andre myndigheder sikres. At UCI implementerer regler svarende til reglerne for medlemshold under Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (Movement for Credible Cycling - MPCC) for anvendelse af glukokortikoider (kortison). Med hensyn til cykelsportens særlige strukturelle karakteristika, der efter undersøgelsesgruppens opfattelse gør international professionel cykelsport særligt sårbar over for doping, anbefaler undersøgelsesgruppen: At UCI arbejder for at gøre de professionelle cykelhold mindre afhængige af enkelte sponsorer, f.eks. ved at styrke holdenes mulighed for at få andel i tv-rettighedsbeløb. At UCI indfører good governance-regler for de professionelle cykelhold, som giver holdene et øget ansvar for at holde styr på deres egne ansatte, herunder øget kontakt til de ansatte i perioder uden for løb. Samtidig er det undersøgelsesgruppens anbefaling, at UCI på en række områder indfører kontrol og sanktioner over for holdene for at kunne komme holdledelsernes manglende ansvarlighed til livs. Undersøgelsesgruppen anbefaler: At UCI på internationalt niveau og DCU på nationalt niveau opstiller en række good governance-regler for cykelholdene, som holdene skal indføre og følge, hvis de skal kunne opnå og bevare den nødvendige UCI- og/eller DCU-licens. At UCI indfører et system med vidne- og sandhedspligt i stil med det, som DIF har indført i sine disciplinære bestemmelser for alle medlemmer af DIF. At UCI ændrer sit licenssystem ved at indføre et fit-for-purpose kriterium (egnethedsvurdering) for sportsdirektører og holdlæger, som giver UCI mulighed for at undlade at tildele en licens til sportsdirektører og holdlæger, som har overtrådt vidne- og sandhedspligten. At DCU tilsvarende på nationalt niveau indfører et tilsvarende "fit-for-purpose" kriterium i sit licenssystem. At UCI på internationalt niveau og DCU på nationalt niveau indfører regler om, at præmiepenge skal indgå i cykelholdenes regnskaber og udbetales via holdene i stedet for at blive udbetalt direkte til rytterne. Herved vil risikoen for både skattesvindel og frie midler til indkøb af dopingstoffer blive formindsket 8

9 At UCI indfører en regel, der giver de professionelle cykelhold bøde i tilfælde af, at en af deres ryttere dømmes for overtrædelser af dopingreglerne, med undtagelse af whereaboutsovertrædelser. Bøden skal være af en så anseelig størrelse, at holdenes ledelser med en sådan regel vil blive nødt til at lægge pres på rytterne om at undlade brug af doping Undersøgelsesgruppen afslutter rapporten med en opfordring til de ryttere, der har erkendt deres dopingovertrædelser over for undersøgelsesgruppen, om at stå frem i offentligheden og fortælle deres sande og fulde historie og melde sig som ambassadører i dopingbekæmpelsens tjeneste. 9

10 1 INDLEDNING 1.1 BAGGRUND Den 10. oktober 2012 offentliggjorde det amerikanske antidopingagentur USADA i en 200 siders rapport resultaterne af den til dato mest omfattende efterforskning i cykelsporten og i dopingbrug generelt, nemlig US Postal-sagen som bl.a. fældede Lance Armstrong. Der medfulgte over 1000 siders tilhørende dokumentation med bl.a. 26 vidneudsagn, heraf 11 fra Lance Armstrongs tidligere holdkammerater. USADA's rapport var resultatet af en efterforskning, som var iværksat i foråret 2010 i kølvandet på, at den 20 måneder lange føderale kriminalundersøgelse af Lance Armstrongs og US Postalholdets misbrug af offentlige midler blev lukket ned i februar Selvom USADA ikke fik adgang til sagsmateriale og vidneudsagn fra den føderale retssag, påtog USADA sig at starte sin egen undersøgelse og indkalde mange af de samme vidner, som havde givet vidneudsagn under ed i den føderale sag. USADA havde i forvejen en undersøgelse i gang baseret på oplysninger givet til dem fra den tidligere US Postal-rytter Floyd Landis i april 2010, men takket være disse nye vidneudsagn fik USADA bekræftet det omfattende dopingbrug på US Postalholdet. Tilståelser og vidneudsagn kortlagde Lance Armstrongs og andre rytteres dopingbrug, og hvordan det var orkestreret med hjælp fra støttepersonale og læger tilknyttet holdet. De amerikanske ryttere, som afgav vidneudsagn til USADA og indrømmede egen brug af doping, fik deres sanktioner reduceret fra de normale to års udelukkelse, fordi de også ydede "omfattende assistance" til afsløring af dopingforholdene på US Postal holdet. Dette er en mulighed efter WADA-kodekset (2009-udgaven: Art , 2015-udgaven: art ) i de tilfælde, hvor en udøver som hjælp til antidopingmyndighederne indvilger i at tilstå egne brud på dopingreglerne og indgår aftale om fuldt samarbejde med myndighederne, herunder angivelse af andre personers brud på reglerne. USADA's sag mod Armstrong og US Postal var således baseret på tilståelser fra tidligere holdkammerater og støttepersonale, som også angav andre ryttere og personer med tilknytning til cykelsporten. I USADA's rapport var disse personer anonymiseret ved overstregning af deres navne. Gennem internationalt samarbejde mellem antidopingorganisationerne i Danmark, Holland og USA fik ADD i november 2012 bekræftet, at "Rider 14" i den amerikanske rytter Levi Leipheimers vidneudsagn til USADA var identisk med den danske rytter Michael Rasmussen. Levi Leipheimer fortalte, at han vidste, at "Rider 14" havde benyttet EPO, mens de var holdkammerater på Rabobank i 2005 og I henhold til WADA-kodeksets artikel og (2009-udgaven) og og (2015- udgaven) skal hhv. nationale olympiske komiteer og nationale antidopingorganisationer forfølge samtlige mulige overtrædelser af antidopingreglerne og herunder efterforske, hvorvidt udøverens støttepersonale eller andre personer har været involveret i sagen. Efter at have fået bekræftet, at der forelå vidneudsagn om Michael Rasmussens involvering i doping, var ADD og DIF således forpligtet til at granske dette nærmere. ADD og DIF har med andre ord haft både hjemmel og pligt til at foretage denne undersøgelse. 10

11 1.2 MICHAEL RASMUSSEN-SAGEN Efter at ADD i november 2012 havde fået bekræftet fra USADA, at der forelå vidneudsagn mod Michael Rasmussen, opstod der i januar 2013 et momentum for bekendelser fra cykelryttere fra det hollandske tidligere Rabobank-hold. Flere ryttere på Rabobank stod frem og erkendte, at doping havde været udbredt på Rabobank-holdet (Thomas Dekker, Danny Nelissen, Rudi Kemna, Gisscha Niermann og Marc Lotz). Flere af disse ryttere kørte for Rabobank samtidig med Michael Rasmussen. Michael Rasmussens offentlige tilståelse og beslutning om samarbejde med antidopingmyndighederne, herunder at yde omfattende assistance til afdækning af andre personers dopingforseelser for herved at opnå reduktion i sin egen sanktion, faldt således dels tidsmæssigt sammen med andre tilståelser i en tid med stort fokus og pres på tidligere Rabobankryttere og dels med det pres, der fulgte i kølvandet på Levi Leipheimers vidneudsagn mod ham i US Postal-sagen. Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund indgik den 25. januar 2013 sammen med antidopingorganisationerne i Holland og USA samt WADA en aftale om samarbejde med Michael Rasmussen. Aftalen indebar, at Rasmussen fortalte antidopingmyndighederne, hvad han vidste om sine egne og andres overtrædelser af Antidopingreglerne som betingelse for en reduktion af sanktion efter reglerne om omfattende assistance. Michael Rasmussen afgav sine udtalelser under interviews afholdt d. 28. og 29. januar 2013 i København. Repræsentanter for alle aftaleparter deltog i interviewene, idet de hver især var ansvarlige for opfølgning på Michael Rasmussens udtalelser i henhold til deres jurisdiktion. Nærværende rapport udspringer af den danske opfølgning på Michael Rasmussens oplysninger. Efter de afholdte interviews med Michael Rasmussen i januar 2013 nedsatte ADD (som undersøgende myndighed efter de danske Antidopingregler) i samarbejde med DIF (som indbringende myndighed efter Antidopingreglerne) administrativt en undersøgelsesgruppe, som fik til opgave at verificere Rasmussens oplysninger gennem indhentelse af yderligere oplysninger fra en række forskellige personer. Disse yderligere oplysninger skulle tilvejebringe grundlaget for DIF's Dopingudvalgs indbringelse af Rasmussens dopingsag for Dopingnævnet. Undersøgelsesgruppen har i denne opfølgende undersøgelse ikke konstateret forhold, hvor Rasmussen ikke har talt sandt under sine interviews. Dog er en enkelt misforståelse blevet opklaret. Den drejede sig om, hvorvidt UCI havde hjemmel til at tage ham ud af Tour de France i Opfølgningsundersøgelsen medførte, at undersøgelsesgruppen fandt det tilstrækkeligt belyst, at Michael Rasmussen havde ydet antidopingmyndighederne "omfattende assistance" til påvisning af andre overtrædelser af Antidopingreglerne. Dette blev forelagt DIF's Dopingudvalg, der den 25. juli 2013 indbragte dopingsagen mod Michael Rasmussen for DIF's Dopingnævn med påstand om 8 års udelukkelse, nedsat til 2 år som følge af Rasmussens "omfattende assistance". Dopingnævnet afsagde kendelse i sagen den 25. september Dopingnævnet fandt, at udgangspunktet for sanktionen var en udelukkelse på 8 år, og fandt det også påvist, at Rasmussen havde ydet antidopingorganisationerne en så omfattende assistance til afsløring og påvisning af andres overtrædelser af dopingreglerne, at WADA-kodeksets art om "omfattende 11

12 assistance" kunne finde anvendelse. Rasmussen fik på den baggrund nedsat sin udelukkelse til en fjerdedel, dvs. til to år, med virkning fra suspensionstidspunktet den 8. februar ARBEJDSGRUPPENS OPFØLGNINGSUNDERSØGELSE OG MANDAT Arbejdet med Michael Rasmussen-sagen gav administrationerne i ADD og DIF så mange konkrete informationer om danske ryttere og lederes mulige overtrædelser af Antidopingreglerne, at det var ADD og DIF's vurdering, at der kunne blive tale om rejsning af yderligere sager ved Dopingnævnet. Administrationerne fandt det derfor nødvendigt at lade undersøgelsesgruppen indhente yderligere oplysninger med henblik på at tilvejebringe det nødvendige bevismæssige grundlag herfor. De yderligere undersøgelser blev gennemført i form af en lang række interviews med tidligere og nuværende ryttere, ledere og andre med tilknytning til dansk og international professionel cykelsport. I henhold til ADD og DIF's fælles Nationale Antidopingregler var det indtil 1. januar 2015 ADD, der undersøgte eventuelle overtrædelser, mens DIF's daværende Dopingudvalg fungerede som "anklagemyndighed" i dopingsager. DIF's medvirken i undersøgelsesgruppens arbejde skyldtes derfor dels DIF's anklagerfunktion (som gjorde DIF til en væsentlig part i forhandlingerne med Michael Rasmussen og opfølgningerne på dennes oplysninger), og dels at ADD på daværende tidspunkt ressourcemæssigt havde behov for bistand, hvis arbejdet med undersøgelsen af mulige overtrædelser og udarbejdelsen af rapporten skulle gennemføres. Undersøgelsesgruppens opfølgningsundersøgelse afdækkede en række forhold, som førte undersøgelsesgruppen til den konklusion, anført i afsnit 4.1 og 5, at der uden forældelsesregler i Antidopingreglerne ville være grundlag for, at ADD rejste dopingsag mod Bjarne Riis, Johnny Weltz, Alex Pedersen samt en række tidligere ryttere. Det bemærkes, at som anført i afsnit 2 har undersøgelsen særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller, hvorved der foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der decideret havde til formål at få Lance Armstrong og andre ryttere dømt i dopingsager. Det skal understreges, at det ikke er undersøgelsesgruppens opgave at tage stilling til, hvordan DIF's Dopingnævn i givet fald ville have vurderet den bevisførelse, der ville have dannet grundlag for de pågældende indbringelser. Forældelsesfristen i WADA-kodekset - og dermed i de danske Nationale Antidopingregler - indebærer, at ingen sagsbehandling vedrørende overtrædelse af Antidopingreglerne må påbegyndes mod en idrætsudøver eller anden person, medmindre sagen indledes indenfor 10 år fra datoen for den overtrædelse, som påstås at have fundet sted (8 år indtil ). De konkrete oplysninger om brud på reglerne, som undersøgelsesgruppen fik kendskab til gennem sin opfølgningsundersøgelse, lå alle forud for forældelsens indtræden, hvad enten det gjaldt indrømmelser om egne overtrædelser eller oplysninger om andres overtrædelser. Det stod derfor snart klart for undersøgelsesgruppen, at det derfor ikke ville være muligt for ADD at rejse dopingsager i de pågældende tilfælde. Til gengæld vidnede de konkrete og generelle informationer, som undersøgelsesgruppen modtog via de gennemførte interviews, om et årelangt mønster af systematisk dopingbrug i international og dansk cykelsport forud for forældelsesfristen. 12

13 Undersøgelsesgruppen kom derfor hurtigt i løbet af opfølgningsundersøgelsen i 2013 frem til den vurdering, at arbejdet med indhentelse af informationer burde afsluttes med udarbejdelsen og offentliggørelsen af en rapport om doping i dansk cykelsport siden starten af dansk professionel cykelsport i 1998 med fokus på de danske ryttere, ledere og hold, der havde været førende i denne periode. ADD og DIF's administrative ledelser gav undersøgelsesgruppen mandat til at gå videre med dette arbejde, som nu er udmøntet i nærværende rapport. Undersøgelsesgruppen har løbende orienteret ADD's bestyrelse om den overordnede status for gruppens arbejde, men det nærmere indhold af rapporten har ikke været bestyrelserne i ADD og DIF bekendt. Rapportens konklusioner og anbefalinger er således undersøgelsesgruppens eget ansvar. 13

14 2 UNDERSØGELSENS FORMÅL Sammenfattende har formålet med undersøgelsesarbejdet været følgende: 1. At efterforske oplysninger om en række personer med henblik på at få afklaret, dels om disse har overtrådt antidopingreglerne, og dels om der kunne rejses dopingsag mod en eller flere af de nævnte personer. 2. At belyse og om muligt afdække dopingbrug i dansk professionel cykelsport siden 1998, herunder generelle kulturmønstre, som har været kendetegnende for sporten. 3. At belyse den tidligere indsats mod doping i cykelsporten i lyset af pkt At fremkomme med en række anbefalinger til cykelsporten i lyset af pkt Doping i international cykelsport er et problem, der er langt større end den enkelte udøvers dopingbrug. Undersøgelsen har derfor særligt fokuseret på at afdække ledende personales roller og handlinger i forhold til dopingkulturen i cykelsporten snarere end at undersøge alle danske rytteres eventuelle brud på Antidopingreglerne. Det er en væsentlig baggrund for undersøgelsen, at dansk professionel cykling udgør en helt central del af dansk idræts historie i 90'erne og 00'erne. Bjarne Riis' sejr i Tour de France i 1996 var blot toppen af en lang række fremragende resultater for danske professionelle cykelryttere. VM- og OL-medaljer, klassikersejre, gule førertrøjer og meget mere blev opnået af en imponerende stor gruppe af danske topryttere, der i denne periode blev folkehelte i Danmark. Samtidig har der i hele perioden været en lang række forlydender og historier, især i medierne, om den rolle, doping har - eller ikke har - spillet i denne sammenhæng. Undersøgelsesgruppen har derfor fundet det væsentligt at se nærmere på de danske rytteres brug af doping. Det danske hold, som blandt andet har heddet Team CSC har naturligt haft undersøgelsesgruppens særlige opmærksomhed. Holdet har siden starten som Team Home Jack & Jones i 1998 og til Bjarne Riis' salg af holdet til Oleg Tinkov i 2013 været dansk professionel cyklings flagskib. Holdet har haft stor bevågenhed i den danske offentlighed, og der har igennem årene været adskillige dopingsager på holdet. Undersøgelsesgruppen har forsøgt at afdække så meget af sandheden om forskellige forhold muligt, samt at belyse hvordan man fra holdets side har håndteret dopingproblematikken. Det er vigtigt at understrege, at der herved foreligger en væsentlig forskel fra USADA-rapporten, der som nævnt under afsnit 1.1. decideret havde til formål at foretage efterforskning med henblik på at kunne dømme Lance Armstrong og andre i dopingsager. Dele af denne undersøgelse har mere til fælles med rapporten fra UCI's uafhængige reformkommission CIRC, som UCI's nye ledelse med formanden Brian Cookson i spidsen nedsatte i januar CIRC's rapport blev offentliggjort den 9. marts Undersøgelsesgruppen har ikke direkte samarbejdet med CIRC om nærværende rapport, men har undervejs i processen haft møder med repræsentanter for CIRC til gensidig orientering. Det skal i øvrigt bemærkes, at arbejdet med rapporten også har været en administrativ læreproces for ADD og DIF. Dels har det vist sig, at der kan være en stor informationsværdi ved 14

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere