ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ-FR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR Hovedgaden Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning Regning og rykkere fremsendt til forkert adresse - Samme regning foreligger i kopi med to forskellige adresser - Strømafbrydelse var ikke varslet korrekt Erstatning for ødelagte madvarer blev ikke givet grundet manglende dokumentation. Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Regitze Buchwaldt Udpeget af Dansk Energi Benjamin Henrik Lublin Thomas Andersen Thrane

2 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 8. november Påklaget beløb: kr ,91. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 26. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. december Klageformular modtaget i ankenævnet: 18. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 3. februar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 18. september 2009 KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klagen vedrører strømafbrydelse i et sommerhus på installationsadressen, 4400 Kalundborg, målernr. xxxxxx, aftagenr. yyyyyyy. Klager har boet på 10 B, Hareskov, 3500 Værløse siden den 15. februar Følgende regninger indgår i sagen: A conto regning for perioden 16. maj august 2008, fakturanr af 14. august 2008 for elforbrug i perioden fra 16. maj august 2008 med en opkrævning på kr. 917,65; kopi indsendt af indklagede og til adressen til 10 B (bilag 1A). Samme a conto regning indsendt af klager, men adresseret til. 35 (bilag 1B). Rykkerskrivelse af 24. september 2008 på kr ,06; sendt til 35 (bilag 2). Rykkerskrivelse af 8. oktober 2008 på kr ,06; sendt til 35 (bilag 3) blev strømforsyningen afbrudt i klagers sommerhus på grund af restance. Fryserens indhold blev herefter optøet, hvilket har medført et tab for klageren for ødelagte fødevarer.

3 3 4/ Klager blev ikke informeret om afbrydelsen, eftersom indklagedes breve ifølge klager blev fremsendt til en forkert adresse. Indklagede afviser dette og fastholder betalingskravet. Indklagede anfører, at klager ifølge CPR-registret, står tilmeldt på adressen blev strømforsyningen genetableret på adressen (bilag 4). PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagerens krav: Refusion af omkostninger i forbindelse med strømafbrydelsen samt erstatning for ødelagte madvarer. Klagerens begrundelse: Klager har anført, at indklagede har fremsendt regningerne til den forkerte adresse. Herudover har klager anført: udelades Klager har anført, at indklagedes krav om betaling af gebyrer og renter er knyttet til påstanden om at have sendt faktura og rykkerskrivelser til den rigtige adresse. Dette har klager anfægtet og gør gældende, at det er dokumenteret, at der er sendt til en forkert adresse (forkert vejnummer), og at indklagede ved i forbindelse med Postens returnering af brevene burde have fået opklaret adresseforholdene og sendt til korrekt adresse, i stedet for at iværksætte en strømafbrydelse. Herudover har klager anført, at indklagede bør kunne give en god forklaring på, at en faktura pludselig kan skifte forsendelsesadresse.

4 4 4/ Klager har fastholdt sit krav overfor indklagede, men har i øvrigt ikke opgjort eller nærmere dokumenteret omfanget og værdien af ødelagte fødevarer, men estimeret tabet til ca. 500 kr.. Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Fastholdelse af betalingen og afvisning af erstatningskravet. Indklagedes begrundelse: Indklagede fastholder, at regninger og meddelelser er fremsendt til den korrekte adresse. I mail af har indklagede oplyst: Indklagede har ikke kommenteret klagers provokation om at forklare, hvorledes der kan være forskellige vejnumre på 2 kopier af a conto regning, begge med faktura nr og dateret Indklagede har heller ikke sendt dokumentation for at have fremsendt særlig lukkemeddelelse. PRAKSIS OM SAGER VEDR: LUKNING AF ELFORSY- NINGEN Af ELFOR s»vejledende retningslinier for netvirksomheders regningsudsendelse og restanceinddrivelse«af 11. december 2003 fremgår følgende:» Inkassobesøg 6. Er de under punkt 4 omtalte betingelser for at opretholde nettilslutningen/forsyningen ikke opfyldt, aflægges et besøg hos kunden med henblik på opkrævning af restancen. Netvirksomhedens repræsentant er bemyndiget til at afbryde nettilslutningen, såfremt betaling ikke opnås. Dette forudsætter, at kunden er blevet gjort bekendt med datoen for netvirksomhedens besøg. Kunden får ved besøget oplysning om, at der er påløbet et gebyr for besøget, som er tilskrevet restancen. Opnås ingen betaling, får kunden oplysning om: - at elleverandøren vil modtage besked om, at kundens installation ikke længere er tilsluttet nettet, og - at gentilslutning vil ske, når

5 5 4/ a) restancen er betalt inden for en angiven frist, eller at b) der inden for samme frist stilles sikkerhed for betaling af fremtidige netregninger ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, eller c) oprettes en betalingsordning, jf. punkt 3 medmindre inkassomeddelelsen er udsendt, fordi en tidligere indgået betalingsordning er blevet misligholdt (punkt 4). Kommentar: Med hensyn til indgåelse af betalingsordningen og fremskaffelse af sikkerhed for betaling af fremtidige netregninger kan der henvises til punkt 4 s kommentarer. Foreligger der ved inkassobesøget misligholdelse af en allerede etableret betalingsordning vil kunden ikke kunne kræve, at der etableres en ny betalingsordning for at opnå gentilslutning til nettet. Gebyr for inkassobesøget kan enten indgå i det særlige giroindbetalingskort, hvor restancen m.v. er påført eller påføres næste regning. Efter gældende praksis, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 12. september 2001, skal kunden have et særskilt varsel, hvornår netvirksomheden agter at foretage besøg, således at kunden får mulighed for at dokumentere en eventuel betaling. Træffes kunden ikke hjemme, kan netvirksomheden den følgende dag foretage afbrydelse. Netvirksomheden bør være opmærksom på, at er der dyrehold, skal politiet have forudgående meddelelse om den forestående afbrydelse. Endvidere skal netvirksomheden underrette de sociale myndigheder, hvor der er et eller flere børn i boligen, inden afbrydelse foretages. «I den nævnte afgørelse fra Energiklagenævnet af 12. september j. nr , abonnementsbetaling til Midtjysk Elforsyning - fremgår bl.a.:» Energiklagenævnets bemærkninger Endvidere lægger flertallet til grund, at afbrydelsen af strømforsyningen den 7. september 1999 ikke var varslet på anden måde, end at det af betalingshenstandsmeddelelsen af 22. juli 1999 fremgik, at ved manglende overholdelse af aftalen ville forsyningsvirksomheden se sig nødsaget til - uden yderligere varsel - at aflægge et inkassobesøg med risiko for afbrydelse af elforsyningen, medmindre der blev betalt eller stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt elforbrug. Det findes herefter urimeligt og i manglende overensstemmelse med pkt. 4 og 6 i de vejledende retningslinier for restanceinddrivelse, at Midtjysk Elforsyning i forbindelse med inkassobesøget på klagers bopæl uden fastsættelse af ny betalingsfrist og uden særskilt varsel afbrød strømforsyningen. Herved afskar forsyningsvirksomheden reelt klageren fra forinden afbrydelsen enten at dokumentere det skyldige beløbs betaling eller at stille sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, uagtet det i retningsliniernes pkt. 4 - også for tilfælde, som omhandler misligholdelse af frivilligt forlig efter pkt. 3 - er anført, at der meddeles forbrugeren bl.a. at

6 6 4/ forsyningen vil blive afbrudt, medmindre.... Det bemærkes i den forbindelse, at en forsyningsafbrydelse må anses for et alvorligt indgreb på grund af de potentielle konsekvenser heraf, og at formålet med retningslinierne bl.a. er at give forbrugeren en reel mulighed for at forebygge forsyningsafbrydelse. Dette er tidligere fremhævet i Elprisudvalgets skrivelse af 5. maj 1982." Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 2. marts 2001 ændres således, at den forsyningsafbrydelse, som Midtjysk Elforsyning har foretaget uden særskilt varsel, ikke findes at opfylde rimelighedskravet i elforsyningslovens 6, stk. 3. «BILAG TIL SAGEN Bilag 1 A: Acontoregning for perioden 16. maj august 2008, fakturanr af 14. august 2008 lydende på kr. 917,65 Bilag 1 B: Samme a conto regning indsendt af klager, men adresseret til Lindevej 35. Bilag 2: Rykkerskrivelse af 24. september 2008 på kr ,06; sendt til Lindevej 35. Bilag 3: Rykkerskrivelse af 8. oktober 2008 på kr ,06; sendt til Lindevej 35 (bilag 3). Bilag 4: Genåbningsblanket.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere