ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb {COM(2013) 449 final} {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 225 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Proceduremæssige spørgsmål og høring af interesserede parter Politik, problemformulering og nærhedsprincippet Initiativets mål Politikmodeller Konsekvensanalyse Sammenligning af modellerne Overvågning og evaluering...9 2

3 INDLEDNING Den foreliggende konsekvensanalyse ser på virkningerne af et eventuelt EU-initiativ til fremme af e-faktureringens interoperabilitet i forbindelse med offentlige indkøb i Unionen med henblik på at afhjælpe fragmenteringen af det indre marked. 1. PROCEDUREMÆSSIGE SPØRGSMÅL OG HØRING AF INTERESSEREDE PARTER Foranstaltninger til fremme af anvendelsen af e-fakturering ved offentlige indkøb er en af Kommissionens prioriteter for den nære fremtid. Dette fremgår af, at der er indlemmet en nøgleaktion vedrørende e-fakturering ved offentlige indkøb i akten for det indre marked II. Konsekvensanalysen bygger på en analyse af ekstern forskning, høringer af interesserede parter samt en onlinerundspørge, hvor der blev indhentet over 700 besvarelser. 2. POLITIK, PROBLEMFORMULERING OG NÆRHEDSPRINCIPPET Dette initiativ vedrører udelukkende offentlige indkøb, som er omfattet af direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF Problemformulering Der findes adskillige ikke-interoperable e-faktureringsstandarder på tværs af Unionen, hvilket er det største problem med hensyn til udvekslingen af fakturaer ved offentlige indkøb. Ovenstående problem er en del af en bredere sammenhæng, hvor den offentlige sektor i Unionen på trods af indsatsen for at stimulere anvendelsen af e-fakturering og den udbredte anerkendelse af dens mange fordele har været forholdsvis afvisende. De medlemsstater, der har besluttet sig for at lette eller gøre anvendelsen af e-fakturering obligatorisk, er ofte fremkommet med deres egne tekniske løsninger baseret på en separat national standard, og dette forværrer blot interoperabilitetsproblemet, da der kommer endnu flere nye standarder frem på markedet Problem (P1) overdreven kompleksitet og retsusikkerhed for virksomhederne De mange forskellige e-faktureringskrav og -standarder i Unionen gør det overdrevent kompliceret for virksomhederne at udstede fakturaer til en anden medlemsstat og skaber retsusikkerhed. Leverandørerne ser den komplekse situation på EU's marked for e-fakturering som en byrde, og der er risiko for, at e-fakturaerne ikke bliver accepteret i de øvrige medlemsstater Problem (P2) højere omkostninger for virksomhederne Eftersom de talrige e-faktureringskrav, -standarder, -løsninger og -netværk/-platforme i Unionen ikke er interoperable, og der ikke findes nogen fælles standard på markedet, er de virksomheder, der ønsker at foretage indkøbsaktiviteter på tværs af grænserne, ofte nødt til at understøtte en ny standard, hver gang de trænger ind på et nyt marked. Dette øger omkostningerne, uanset om fakturaerne indsendes direkte eller via tjenesteudbydere. Virksomhedernes højere driftsomkostninger påvirker også køberne negativt, da de skal betale højere priser for deres produkter eller tjenesteydelser. 3

4 Konsekvenser Den overdrevne kompleksitet/retsusikkerheden og de højere driftsomkostninger for virksomhederne kan udgøre hindringer for markedsadgangen ved grænseoverskridende offentlige indkøb. Når der så anvendes e-fakturering i Unionen, er den for det meste begrænset til separate ofte nationale netværk, hvilket skaber "e-faktureringsøer" på det indre marked. Disse problemer kan også afholde virksomheder fra at afgive tilbud i forbindelse med offentlige indkøb i andre medlemsstater, hvilket betyder, at virksomhederne giver afkald på potentielle forretningsmuligheder som følge af de specifikke e- faktureringskrav, som de ikke kan understøtte eller finder for dyre. Endelig er de nationale e- faktureringsordningers dominans ensbetydende med færre afgivelser af tilbud på tværs af grænserne, færre deltagende virksomheder og dermed mindre konkurrence, hvilket igen giver sig udslag i et indre marked, der ikke fungerer effektivt Grundforløbet Hvis ikke der iværksættes nye EU-foranstaltninger, vil anvendelsen af e-fakturering ved offentlige indkøb i Unionen fortsat stige stille og roligt, og der vil blive indført flere og flere nationale standarder på markedet. Der er ingen garanti for, at medlemsstaterne vil vælge interoperable løsninger den seneste tids erfaringer viser det modsatte. E-fakturering ved offentlige indkøb i Unionen som sådan risikerer at blive endnu mere kompleks og kostbar, da køberne, leverandørerne og tjenesteudbyderne skal leve op til et stigende antal nationale krav og standarder. Hindringerne for markedsadgang vil ikke blot blive opretholdt, men risikerer at blive større Retsgrundlag og nærhedsprincippet EU's beføjelser til at gribe ind for at sikre det indre markeds funktion fastsættes i artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). EU-foranstaltninger inden for området e-fakturering ved offentlige indkøb er berettiget i henhold til nærhedsprincippet. Medlemsstaternes foranstaltninger har forværret interoperabilitetsproblemet, da der er kommet flere faktureringsstandarder frem på markedet (som skaber yderligere interoperabilitetsomkostninger og kompleksitet). I lyset af den grænseoverskridende interesse for offentlige indkøbstransaktioner, som er omfattet af direktiverne, og de igangværende nationale initiativer, som indfører e-fakturering i denne sektor, er en EU-foranstaltning vedrørende e-fakturering ved offentlige indkøb den mest hensigtsmæssige måde at forbedre interoperabiliteten på og forhindre yderligere fragmentering af det indre marked. Dette kan ikke gøres af medlemsstaterne alene, da sådanne foranstaltninger hverken ville garantere interoperabiliteten for de erhvervsdrivende eller fjerne hindringerne for markedsadgang. 3. INITIATIVETS MÅL 3.1. Generelle målsætninger Dette initiativs primære målsætning er at forbedre det indre markeds funktion ved at indføre mekanismer, der mindsker hindringerne for markedsadgang ved offentlige indkøb på tværs af grænserne, som stammer fra e-faktureringsstandardernes utilstrækkelige interoperabilitet. 4

5 3.2. Specifikke målsætninger De specifikke målsætninger, som bidrager til opfyldelse af den generelle målsætning, er følgende: (1) At mindske kompleksiteten og forbedre klarheden og retssikkerheden for de erhvervsdrivende ved at give dem mulighed for at sende fakturaer i henhold til standarder, de kender, og som er almindeligt accepteret. (2) At sænke driftsomkostningerne for de erhvervsdrivende, der deltager i offentlige indkøb på tværs af grænserne, herunder omkostninger til understøttelse af flere e-faktureringsstandarder og -systemer Operationelle målsætninger Følgende operationelle målsætning er blevet identificeret: At skabe gunstige betingelser for en teknisk løsning/tekniske løsninger for e- fakturering ved offentlige indkøb, som sikrer grænseoverskridende interoperabilitet med andre ord at skabe betingelser, hvor kommunikation og mapping mellem e-faktureringssystemerne er mindre ressourceintensive og giver køber og sælger mulighed for at udveksle fakturaer ved offentlige indkøb så billigt som muligt og så ukompliceret som muligt. 4. POLITIKMODELLER Markedet forelægges en ny europæisk standard Medlemsstaterne skal acceptere fakturaer, som overholder den nye europæiske standard Kun den nye europæiske standard er tilladt Model (1): Ingen nye EU-foranstaltninger Model (2): Valgfrihed NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ Model (3): Selektiv overgang til e- fakturering JA NEJ/JA (JA kun hvis en medlemsstat eller en ordregivende myndighed gør anvendelsen af e- fakturering obligatorisk) NEJ Model (4): Obligatorisk accept Model (5): Fuldstændig JA JA NEJ JA JA JA 5

6 harmonisering 5. KONSEKVENSANALYSE Fjernelse af hindringerne for markedsadgang i forbindelse med e-fakturering vil primært have økonomiske konsekvenser, både med hensyn til omkostninger og fordele, og sidstnævnte vil være i flertal. De primære konsekvenser suppleres af yderligere sekundære konsekvenser, da den forbedrede interoperabilitet højst sandsynligt vil udmønte sig i en stigning i anvendelsen af e-fakturering. Disse konsekvenser er økonomiske, sociale og miljømæssige Primære konsekvenser Omfanget af disse konsekvenser afhænger af den valgte model jo flere brugere der anvender en enkelt løsning, jo færre hindringer for markedsadgang vil der være. Udarbejdelsen af en fælles standard vil løse interoperabilitetsproblemet for alle de virksomheder, der handler med ordregivende myndigheder, som anvender de nye regler. Muligheden for at anvende en interoperabel og almindeligt accepteret europæisk standard vil gøre det mindre kompliceret at gøre forretninger i udlandet og øge retssikkerheden for virksomhederne. Det vil endvidere mindske de omkostninger, der er forbundet med behovet for at understøtte mange forskellige e-faktureringsstandarder. Virksomhederne kan opnå yderligere besparelser i kraft af en række tilpasninger af tarifsystemerne og markedsstrukturerne til e-faktureringstransmission. Alle foranstaltninger, der kræver anvendelse af en ny europæisk e-faktureringsstandard, vil generere gennemførelsesomkostninger for virksomhederne, de ordregivende myndigheder og medlemsstaterne. Disse omkostninger vil imidlertid blive opvejet af de forventede fordele, dvs. driftsbesparelser ved brug af e-fakturering og lavere priser ved offentlige indkøb som følge af den skærpede konkurrence Sekundære konsekvenser Vedtagelsen af en ny europæisk e-faktureringsstandard kan få sekundære konsekvenser i kraft af den øgede anvendelse af e-fakturering ved offentlige indkøb. Denne øgede anvendelse af e- fakturering vil være kilde til en række økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser Økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med den øgede anvendelse af e-fakturering, hænger sammen med de økonomiske besparelser, som de forventede besparelser i den offentlige indkøbscyklus genererer (dvs. færre driftsomkostninger for køber og sælger, øget gennemsigtighed, kortere behandlingstider for betalinger). De sociale konsekvenser forventes at være neutrale. De miljømæssige konsekvenser forventes at være positive de vil frem for alt hænge sammen med den mindre anvendelse af papir og de lavere CO 2 -emissioner Mindskelse af den administrative byrde Den elektroniske adgang til faktureringsoplysninger vil forenkle kontrol og skatteopkrævning for medlemsstaternes skattemyndigheder samt udarbejdelsen af rapporter, som virksomhederne skal forelægge. Dette vil igen mindske den administrative byrde for 6

7 virksomhederne. Eftersom sådanne administrative krav vejer tungere på de mindre virksomheder, vil denne mindskelse især være fordelagtig for SMV'erne De forskellige modellers konsekvenser Model (1) Ingen nye EU-foranstaltninger Denne model beskrives under grundforløbet Model (2) Valgfrihed Der vil blive udarbejdet en ny europæisk e-faktureringsstandard, som anbefales anvendt ved offentlige indkøb, men det er fortsat op til den enkelte medlemsstat og/eller ordregivende myndighed at afgøre, om e-fakturaer i henhold til den europæiske standard skal accepteres. Hindringerne for markedsadgang vil være identiske. Virksomhedernes omkostninger vil ikke være mindre, da de er nødt til at opretholde flere e-faktureringsstandarder på samme tid. Såfremt de vælger ikke at gøre dette, vil de gå glip af potentielle forretningsmuligheder. Initiativets målsætning vil ikke blive opfyldt, da interoperabiliteten fortsat vil være problematisk. Der vil kun konstateres sekundære konsekvenser i det omfang, der finder en overgang til e-fakturering sted, men da modellen er baseret på valgfrihed, er det vanskeligt at forudsige omfanget af denne proces Model (3) Selektiv overgang til e-fakturering De medlemsstater, der på eget initiativ gør e-fakturering ved offentlige indkøb obligatorisk, skal acceptere elektroniske fakturaer i henhold til den nye europæiske standard. Dette vil mindske omkostningerne og kompleksiteten i forbindelse med e-fakturering for virksomhederne, som nu kan sende elektroniske fakturaer i henhold til en enkelt standard til alle ordregivende myndigheder, der gør e-fakturering obligatorisk. Interoperabiliteten vil blive lettet, men vil ikke nødvendigvis blive sikret i medlemsstater, hvor indførelsen af obligatorisk e-fakturering er et de facto-krav, men ikke har noget juridisk grundlag (de jure). Retsusikkerheden for virksomhederne vil muligvis fortsætte. Medlemsstaterne vil blive behandlet ulige. Dem, der allerede anvender e-fakturering ved offentlige indkøb, skal tilpasse sig den nye standard, mens dem, der ikke gør, ikke er tvunget til at skifte og måske endda afskrækkes fra hurtigt at gøre det. Det er vanskeligt at forudsige de sekundære konsekvenser. Der kan gå meget lang tid, før samtlige medlemsstater er gået over til e-fakturering ved offentlige indkøb. De potentielle fordele ved større omkostningseffektivitet og besparelser som følge af den øgede konkurrence ved offentlige indkøb vil ikke blive udnyttet eller vil blive udnyttet meget langsomt Model (4) Obligatorisk accept Der vil blive udarbejdet en ny fælles europæisk standard, som stilles til rådighed for alle markedsdeltagere. Det kræves, at alle ordregivende myndigheder ved offentlige indkøb accepterer e-fakturaer, som overholder denne standard, uden at de eksisterende tekniske løsninger erstattes. Det operationelle mål vil hurtigt blive nået. Kravet om accept af e-fakturaer, der er i overensstemmelse med den europæiske standard, vil sikre interoperabiliteten effektivt og 7

8 dermed fjerne hindringer for markedsadgangen allerede fra den dag, hvor bestemmelserne træder i kraft. Det kan endvidere fungere som en "grydeklar" løsning og vejledning for de medlemsstater, der endnu ikke har indført e-fakturering. For virksomhederne vil denne model give sikkerhed for, at enhver indsats og alle udgifter vil være tjent ind inden for forholdsvis kort tid. Visheden om, at en investering i en enkelt løsning vil gøre det muligt at sende e-fakturaer til alle ordregivende myndigheder i samtlige medlemsstater, vil sandsynligvis vise sig at være en overbevisende faktor for at gå over til e- fakturering. Der vil kun konstateres sekundære konsekvenser i det omfang, der finder en overgang til e- fakturering sted. Muligheden for at anvende en fælles standard vil opmuntre flere markedsdeltagere til at træffe denne beslutning, og denne proces vil være mere omfattende end i de ovenstående modeller Model (5) Fuldstændig harmonisering Det vil ikke længere være tilladt at udstede fakturaer i henhold til de eksisterende standarder. Selv om denne tilgang vil harmonisere e-fakturering fuldstændig på EU-plan, vil alle investeringer i de medlemsstater, der allerede har udviklet nationale e-faktureringssystemer, være spildt. Denne tilgang vil endvidere være yderst forstyrrende og omkostningskrævende for tjenesteudbyderne, da de skal lægge deres systemer helt om. Endelig vil den møde stor politisk modstand i de medlemsstater, der allerede har indført e-faktureringssystemer. 6. SAMMENLIGNING AF MODELLERNE En analyse af de forskellige modeller giver følgende resultater: Mål at forbedre/lette interoperabiliteten i forbindelse med e- fakturering ved offentlige indkøb Politikmodeller Model (1): Ingen nye EUforanstaltninger EFFEKTIVITET NYTTEVIRKNING KOHÆRENS Model (2): Valgfrihed (+ /?) ( ) (?) Model (3): Selektiv overgang til e-fakturering Model (4): Obligatorisk accept Model (5): Fuldstændig harmonisering (+) (+) (- /?) (+ +) (+) (+ /?) (+ +) (- -) ( ) 1 Kohærensen evalueres ved også at tage hensyn til de sekundære konsekvenser (dvs. konsekvenserne af den øgede anvendelse af e-fakturering) og til, i hvor stor udstrækning modellerne er kohærente med andre EU-politikker (især initiativet vedrørende e-indkøb og målsætningerne i direktivet om forsinket betaling). 8

9 Omfang af konsekvenser i forhold til grundforløbet (angivet som 0): ++ stærkt positiv; + positiv; stærkt negativ; negativ; marginal/neutral;? usikker; n.a. ikke relevant Model (4) fremstår som det bedste valg: Den vil sætte en stopper for den aktuelle fragmentering og sikre det indre markeds funktion. Da overgangen til e-fakturering sker på virksomhedernes initiativ, genererer den ikke unødige omkostninger. Dette er i overensstemmelse med nærhedsog proportionalitetsprincipperne. Da den udmønter sig i en mere vidtrækkende overgang til e-fakturering, vil den sikre udnyttelse af alle de effektivitetsforbedringer og økonomiske besparelser, der er forbundet med e-fakturering. Da den giver virksomhederne og de ordregivende myndigheder mulighed for fortsat at anvende eksisterende nationale faktureringssystemer, mindsker den de med overgangen forbundne omkostninger og forstyrrelser for begge grupper. Det foreslås, at 2017 eller 2018 fastsættes som sidste frist for overgang til obligatorisk accept af e-fakturaer, der er i overensstemmelse med den nye europæiske standard. Denne tidsramme afspejler interessenternes ønske om at handle hurtigt og er i tråd med den forventede dato for indførelse af obligatoriske e-indkøb, der er indeholdt i forslaget om ændring af direktiverne om offentlige indkøb. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING For at undgå at pålægge de ordregivende myndigheder, virksomhederne og medlemsstaterne yderligere (administrative) byrder som følge af indsamlingen af oplysninger til overvågningsformål hviler de foreslåede indikatorer primært på eksisterende datakilder (EUT/TED, Eurostat) eller data, som interessenterne (f.eks. udbydere af e- faktureringstjenester) alligevel indsamler under udøvelsen af deres forretningsaktiviteter. Der mangler dog enkelte data, hvilket kræver, at GD MARKT arbejder videre med spørgsmålet (ved hjælp af målrettede undersøgelser og rundspørger). 9

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2011 SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere